RVF Utveckling 2004:11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RVF Utveckling 2004:11"

Transkript

1 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN

2 RVF Utveckling 2004:11 ISSN RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex

3 Förord Frågan om identifiering av behållare är mycket aktuell i många kommuner. Man kan se en stor nytta inom flera områden samtidigt som det finns många frågetecken. Det är en marknad under utveckling och det kan vara svårt att välja rätt metod och teknik. Genom att beskriva, analysera och dra slutsatser av exempel på identifieringssystem, utgör rapporten en vägledning för andra som står i begrepp att införa liknande system. Rapporten visar på alternativ och möjligheter och ger praktiska råd vid införande av identifieringssystem. Projektet har initierats av RVF:s arbetsgrupp för Logistik i samarbete med arbetsgruppen för Beställarfrågor. Intervjuer, undersökningar och sammanställning har gjorts av Peter Årnes Konsult, Göteborg. Håkan Rylander Ordf. RVF:s Utvecklingskommitté Weine Wiqvist VD RVF

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND SYSTEMET... 7 Behållare... 8 Avläsning/registrering Fordonsdator Datahantering STANDARD NYTTAN MED IDENTIFIERING ERFARENHETER OLIKA ROLLER EKONOMI KOMPLETTERANDE TEKNIK SAMMANFATTNING BEGREPP KÄLLOR

6 4

7 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall 1. BAKGRUND Undersökningen som gjorts bekräftar egentligen att identifiering av behållare för hushållsavfall är ett relativt billigt och driftsäkert sätt att höja kvalitén i sin verksamhet. Det avgörande för om resultatet av införande av identifiering blir positivt är i stort sett beroende på det förberedande arbetet. Det vill säga motiven för att man vill införa det, sättet besluten fattas på och hur man handlar upp och implementerar det hela. Och naturligtvis att man utnyttjar de möjligheter det ger. Syftet med denna rapport är att ge en översikt över erfarenheter från aktörer som av olika skäl infört identifiering av behållare för hushållsavfall. Genom att beskriva hur man arbetar, vilka motiv man haft, vilka misstag man eventuellt gjort och framförallt vilka möjligheter man hittat och utnyttjat, vill vi ge ett stöd för dem som överväger att införa detta i sin egen verksamhet. Rapporten har alltså utformats i första hand för dem som har ingen eller ganska liten erfarenhet av detta men som behöver en introduktion och en vägledning hur man går vidare för att fatta beslut och genomföra en sådan här förändring utifrån sina egna förutsättningar. Något entydigt och generellt svar vad som är rätt eller fel kan inte ges; men förhoppningsvis ska rapporten ge den information, de impulser och frågeställningar som behövs för att man själv ska kunna gå vidare. Metod Rapporten bygger till allra största delen på intervjuer. För att få så många ingångsvinklar som möjligt har intervjuer gjorts med representanter för kommuner som infört identifiering av olika skäl och som också kommit olika långt i processen, men också med representanter för företag som levererar utrustning och mjukvara samt entreprenörer som drabbats av kommunernas beslut om ID-hantering. I ett fall är det entreprenören som tagit initiativet till att starta med identifiering av rent egenintresse. Avgränsningar Även om det i diskussionerna ibland är svårt att undvika att komma in på det så kommer frågorna kring vägning hållas utanför eftersom det kan splittra informationsbilden. I ett antal fall så har identifieringen initierats av ett beslut om att införa vägning och ofta i samband med det en viktbaserad taxa. Fler och fler har dock insett att identifiering i sig har ett stort egenvärde. Idag är det 5

8 kanske bara 25 % som inför identifiering som gör det i samband med att de ska införa vägning. Vissa kanske inför vägning i ett senare skede, men många nöjer sig med att ta steget med identifiering av behållare. Även avgränsningen mot annat än hushållsavfall kommer att upprätthållas även om en och annan kommentar kommer att beröra angränsande områden. Projektorganisation Rapporten är framtagen som ett samarbete mellan RVF:s arbetsgrupp för logistik och beställargrupp. En gemensam styrgrupp har använts som under arbetets gång bestående av Jan- Olof Åström, (Umeva, Umeå); Lars Peterson, (Tekniska Verken Linköping), Hans Zackrisson, (Renova Göteborg), och Nicholas Jonasson, (Tekniska Förvaltningen, Växjö). Som Primus motor har Bo Audelius från RVF fungerat. Intervjuer, undersökningar och sammanställning av materialet har genomförts av Peter Årnes. 6

9 2. SYSTEMET Behållare > Avläsning/registrering > Fordonsdator > Datahantering De första försöken med identifiering av kärl i Sverige gjordes i Varberg i samband med att man var pionjärer med vägning av hushållsavfall. Detta skedde runt Från mitten av 90-talet har sedan fler och fler kommuner och företag infört identifiering av kärl. I princip är det två grundläggande tekniska system som används. Det ena är ett streckkodsbaserat system som innebär optisk läsning. Det andra är ett som använder enkel radioteknik. Streckkodstekniken innebär enkelt sagt att en ljusstråle läser av ett fält som består av streck av olika tjocklek och med olika stora mellanrum. Impulserna som det grafiska mönstret förmedlar via ljusstrålen omvandlas digitalt till en sifferkombination som ger information. Den klart vanligaste tekniken är dock den som bygger på taggar. Det innebär att det på kärlen monterats en liten tagg, (se bilder), som består av ett litet chip som kan vara mindre än 1 mm stort samt en tillhörande kopparantenn. Varje sådant här chip innehåller en unik information bestående av en sifferkombination. Det finns också omprogrammerbara taggar även om de inte är särskilt vanliga här. Lite mer om det senare. Tömningsfordonet utrustas med en antenn och en avläsningsutrustning som kan kommunicera med taggen. När antennen på bilen kommer tillräckligt nära behållarens tag, (6-50 cm beroende på utrustning), skickar antennen ut en elektrisk impuls som får behållarens chip att sända ut sin information som tas om hand av bilens antenn och vidarebefordras till en läsare som översätter impulserna till den unika sifferkombinationen som sedan kan tas om hand i fordonets dator. Där matchas sifferkombinationen med registret i datorn varvid en registrering kan ske att fru Anderssons kärl är tömt. Samtidigt registreras datum, klockslag när avläsningen skedde. Hela denna procedur sker samtidigt som tömningen av kärlet sker, så tidsmässigt påverkar den inte insamlingsarbetet på något sätt. Så länge allt fungerar som det ska. Hanteringen kan lite förenklat delas upp i fyra element och vi kommer att följa dessa i denna rapport. I det här sammanhanget kan det dock vara värt att påpeka att även om man kan dela upp det på detta sätt måste man tänka på att det inte räcker med att ha fyra fungerande delar. För att resultatet ska bli tillfredsställande måste man försäkra sig om att de olika delarna också kommunicerar med varandra och är kompatibla. 7

10 Behållare Identifieringsmöjligheter finns i princip till alla typer av behållare. I den här rapporten förutsätter diskussionen i princip enbart kärl liter. Men det finns också möjligheter att identifiera säckar, containrar, rullstöd med mera. Har man för avsikt att införliva någon eller några av dessa behållare i samma system och med samma fordon krävs naturligtvis särskilda överväganden för att det skall fungera tillsammans. Många nya behållare är utrustade med ett fäste för taggar upptill i ramen, (se under Standards). De enda kärl där det kan vara problem är sådana som har en stålram. Där fungerar inte mottagningen av taggarnas signal tillräckligt väl om de är placerade i ramens underkant för att systemet ska vara pålitligt. Streckkoder För att kunna identifiera en behållare krävs att varje kärl får en unik märkning. Det finns som tidigare sagts två tekniker att använda. Den ena är den som vi är vana vid från butiker, -streckkoden. För att göra varje kärl unikt fästs en dekal med informationen på kärlets sida. Dekalen innehåller dels den unika streckkoden, dels information om hämtstället som den kopplats till. Det är oftast ett hämtställe-/abonnent- /anläggningsnummer samt adress. (Den senare informationen är samma som de flesta anser behövs även på kärl med taggar). Vissa har även låtit kundens namn stå på etiketten. Det har man oftast gått ifrån. Dels är det många enskilda som av integritetsskäl inte vill ha sina namn utsatta och kopplade till adressen på det sättet dels ökar det administrationen vid till exempel ägarbyten. Läsutrustningen sitter här placerad på tömningsfackets insida på en baklastande bil eller uppe på sidan av inkastet på en sidlastande bil. Det vanligaste har varit kombinationen med sidlastare. Med en enda läsutrustning på varje bil är det naturligtvis en självklarhet att etiketten alltid måste sitta på samma sida, och samma plats, på kärlen. En konsekvens är att man bara kan tömma/identifiera ett kärl i taget även på en baklastare. Teoretiskt skulle man kunna sätta en läsare på var sida i tömningsfacket och konsekvent sätta en etikett på var sida av kärlen. Detta är dock både opraktiskt och kostsamt. Streckkodsetikett 8

11 Fördelarna med streckkoderna är att etiketterna fortfarande kan vara något billigare än en tagg. Dessutom kräver i princip även de taggförsedda kärlen en etikett för att man ska kunna veta var kärlet hör hemma. Etiketten är också enklare att sätta på än en tagg. Dessutom kan man enkelt själv skriva ut nya etiketter från en skrivare på kontoret. Nackdelarna med streckkodsetiketterna är att de är lättare att ta bort, avsiktligt eller oavsiktligt. Normalt sätter man etiketten strax under kärlets ram för att det ska vara så skyddat som möjligt. Trots detta utsätts de för, och påverkas av, väder och vind. Det finns också risk för rent mekaniskt slitage, till exempel att det river mot dörrhandtag eller liknande. Dessutom finns ju en risk för klotter på etiketten som kan göra den oläsbar. Även om en markant förbättring skett så uppfattas det svårt att få etiketten att sitta säkert den första tiden, särskilt på nya plastkärl. Efter några månader har dock oftast etiketten bränt fast i plasten så att den sitter säkrare. Det innebär till exempel att de lätt lossnar vid en kärltvätt. När etiketter ska fästas på nyare behållare kan man pröva med att försiktigt rugga upp ytan där etiketten ska sitta med ett sandpapper eller liknande. På begagnade behållare ska man naturligtvis se till att det är rent innan man sätter på en etikett. Även om streckkodssystemet används av få kommuner och flera kommuner har bytt från streckkod till tagg så anser de som fortfarande använder det, (både kommun och entreprenör), att det fungerar helt tillfredsställande. Taggar Traditionell tagg. Kan Nyare tagg som ersät- Ny minitagg. Särskilt fås i olika färger. ter vidstående. Finns i framtagen för enkel tunnare version som montering i behållarram. används till rullstöd och containrar. Taggar finns i ett antal olika utföranden. Den klart mest använda typen är de med en fast information i sig. Men det finns också omprogrammerbara taggar. Poängen med att kunna programmera om taggen är naturligtvis att man kan ändra identiteten utan att byta tagg. Man kan till exempel tänka sig att man av något skäl har en nummerserie för åretruntboende och en annan för fritidshus. Om man då gör om ett fritidshus till året runtbostad så är det naturligtvis enkelt att med en handdator bara ändra informationen i taggen. Man kan också tänka sig att ha mer information än enbart id-numret i taggen, till exempel hämtställeinformation. Det är dock svårt att se fördelarna med detta eftersom den informationen nästan måste finnas synlig också. Om- 9

12 programmerbara taggar för sopkärl med hjul är i dagsläget också patentskyddat varför man i princip är hänvisad till en leverantör för både tagg och kärl. De allra flesta anser idag att den fasta taggen uppfyller de krav som man ska ställa på den delen i kedjan så därför kommer vi fortsättningsvis enbart att tala om den. Den vanligaste i dag är den vi ser på bild 1 längst till vänster ovan. Nummer 2 från vänster är en nyare modell som förmodligen kommer att ersätta den första. Den första är ca 53 mm i diameter med den andra bara mäter 34 mm. I bild 3 ser vi en ny modell som nyligen har börjat användas. Denna är mycket liten, 17 mm lång, hatten är enbart 14 mm i diameter. Taggarna i bild 2 och 3 monteras antingen med skruvar genom behållaren eller genom att de nitas fast. Det här innebär att det ofta blir en spets på insidan behållaren. Detta har dock inte upplevts som något större problem. I ett fall tvingades dock entreprenören att sätta ett litet plastskydd på spetsarna inne i samtliga behållare. Det är den lilla blå saken som ses bredvid taggen i bild 1. Den lilla taggen i bild 3 däremot monteras genom att man borrar ett litet hål i ramen där den trycks in. Det innebär att man inte behöver göra hål i själva behållaren. Funktionsmässigt är det i princip aldrig några felaktigheter på dessa taggar. Det ska dock poängteras att den lilla taggen är relativt oprövad i drift ännu! Men med utgångspunkt i de traditionella taggar som det finns stor erfarenhet av kan man säga att det är i princip bekymmersfritt med avseende på läsbarheten. En kommun fick vid ett tillfälle en sändning med taggar som innehöll samma ID-numrering som en serie de redan hade. Detta ska inte hända, och har vad som framkommit bara hänt denna enda gång. Någon enstaka har inte fungerat vid leverans, men det går inte att räkna i promille. En entreprenör har påpekat att det händer att en och annan tagg fungerar ibland och ibland inte. Det har inte gått att påvisa vad det skulle bero på och enligt andra så beror sådana här händelser nästan uteslutande på handhavandefel. Till exempel att behållare satts på felaktigt på kärllyften. Två saker har dock kunnat konstateras; det ena är att det finns en liten risk att taggen skadas om den monteras för hårt. Det vill säga att man skruvar åt så hårt att taggen skadas rent fysiskt. Det andra är att taggar som använts men som sedan lagts undan ibland verkar upphöra att fungera. Det handlar då om att de varit inaktiva tre månader eller mera. Ibland har de börjat fungera igen efter upprepade kontaktförsök. De större taggarna har oftast placerats relativt långt ner på behållarna. Många gånger i den infasning som finns i vissa typer av behållare. Detta för att de ska skyddas så bra som möjligt. Delvis på grund av kärllyftarnas utveckling så har det däremot blivit vanligare att man placerar taggen högre upp cm från kanten. De sitter då till synes mer oskyddat men det verkar inte vara någon risk för att taggarna inte ska klara detta. Denna placering korresponderar också bättre med hur det ser ut i stan- 10

13 dardiseringsarbetet. Den enda orsaken att taggar lossnat som kunnat påvisas hittills, (bortsett från medvetet fysiskt våld), är vid tvätt med mycket kraftig högtryckstvätt. Det vill säga i särskilda stationära anläggningar. Om man väljer en taggplacering i ramkanten ska den placeras några centimeter från det vänstra hörnet om man ser behållarens framsida mot sig. På många nya kärl finns där redan ett fäste för taggar. För exakta mått enligt standard kontrollera mot arbetena i pren Eftersom de inte är beslutade anges inte de föreslagna måtten här. Det är också viktigt att påpeka att även om man utrustat behållarna med taggar bör man märka dem med en etikett som talar om på vilken adress den hör hemma. Hela systemet bygger på att det alltid är rätt behållare som står placerad på rätt plats och att behållaren kan kopplas till rätt ägare. Det blir särskilt tydligt i hyresfastigheter med många soprum och på glesbygd där ett antal olika fastighetsägare kan ha sina behållare placerade på samma ställe. Extra viktigt är det kanske i de fall det både lägenheter och kanske flera verksamheter delar på ett soprum. Man måste se till att rätt behållare efter tömning kommer tillbaka till rätt placering. Avläsning/registrering För att streckkoden eller taggen, och därmed behållaren, ska kunna identifieras måste man använda en läsutrustning. När det gäller läsning av streckkoder har en utveckling skett som gjort den betydligt säkrare än den var inledningsvis. Eftersom tekniken är optiskt baserad påverkades också läsbarheten av ljuset. Det innebar till exempel tidigare att läsaren hade svårt att läsa när solen sken på utrustningen. Genom att tekniken förfinats och man också har lärt sig hur man ska montera för att bästa effekt ska uppnås upplevs inte detta som något större problem idag. För att läsningen ska genomföras krävs också att både läsutrustningen och etiketten är fria från snö och is. Streckkodsläsare läser på baklastare Streckkodsläsare på sidlastare 11

14 Denna läsares eventuella svaghet finns i att läslinsen måste vara fri och oskadad. I början när den utvecklades hände det ofta att läsningen stördes av snö, regn eller smuts. Och i vissa fall av repor eller andra skador på glaset. Idag används ofta ett skyddande lock som öppnar sig vid tömningstillfället. Detta ökar livslängden betydligt på utrustningen. Med taggar på kärlen placeras läsantennen på bilens kärllyft. Hur det ser ut för taggar av det traditionella runda slaget syns på bilden intill. Om man har två stycken kan man också tömma och identifiera två kärl samtidigt. Det finns flera typer av läsare. Vissa har både antenn och den elektroniska läsaren inom samma skal medan andra har separerat de två enheterna och då placerat elektronikdelen till exempel på fordonets tak. 190-literskärl med tagg på framsidan Baklastare med två taggläsare på kärlstegen Med både antenn och elektronik i ett block blir fördelen att om man får ett funktionsproblem som man inte riktigt vet vad det är så byter man snabbt ut hela paketet och sätter på ett nytt. Med delarna var för sig behöver man byta den del man vet är fel, (om man vet det). Dessutom sitter elektronikdelen mera skyddat och kabel dragningen från kärllyften blir något enklare. Även här handlar det om mycket driftsäker utrustning. Den är tekniskt sett relativt enkel och det är inte mycket som krånglar. Det viktigaste att försäkra sig om att det blir korrekt är kabeldragningen. Detta verkar, (bortsett från den mänskliga faktorn), vara den svagaste punkten. Eftersom utrustningen är placerad på en av fordonets rörliga delar utsätts kablaget för stora påfrestningar. Högsta kvalité på kablarna och en genomtänkt kabeldragning är därför viktig att tänka på. 12

15 Med teknik som kan överföra antennsignalerna trådlöst till elektronikenheten på ett driftsäkert sätt skulle naturligtvis svagheten med kablaget minska väsentligt. Då behövs enbart en strömkabel, (till exempel från belysning), för att ge ström till antennen. Kablage. Utsatt för väder och vind samt hydraulolja. Väljer man att placera taggen i behållarens ram monteras antennen i kärllyftens kam. Den måste då placeras närmare än en decimeter från där behållarens tagg hamnar vid tömning. Bild på sådan antenn finns här bredvid. Taggläsare för tagg placerad i kärlramen Fordonsdator När antennen har läst av taggens signal, eller läsaren läst av streckkoden, så omvandlas signalen i elektronikdelen och skickas in i fordonsdatorn. Själva avläsningen och registreringen av taggen tar ytterst lite datorkapacitet. Fordonsdatorer för sådana här ändamål finns av flera typer och det är naturligtvis svårt att här säga vad som är bäst. Några alternativ som man måste ta ställning till är dock värt att belysa. För det första bör man fundera över hur mycket information datorn ska behandla. Som sagt, ska enbart identifieringen göras och stämmas av mot registret räcker en enkel utrustning. Ska däremot informationen hanteras tillsammans med en elektronisk karta och vågutrustning ökar kraven på da13

16 torkraft. Vill man kunna hantera en digital karta i systemet krävs ännu mera datorkraft, både vad gäller processorhastighet och minne. Utvecklingen går snabbt och det som är väsentligt för den som ska köpa är att beskriva behoven tydligt vid en upphandling. I ett fall som beskrivs under entreprenörsbyte tvingades man använda flera system och flera register för att kunna läsa samtliga behållare. Då krävs väldigt mycket datorkraft. De flesta skärmar för fordonsbruk är 10 eller 12. Hur stor skärm man vill ha beror på hur mycket, och vilken typ av, information man ska visa. Ju mindre skärm desto enklare är den att placera men ska man till exempel ha en GISkarta behöver man lite bättre överblick. För den lite mer avancerade användaren kan man fundera på om man vill integrera en informationsruta om ecodriving också i samma skärm. Det viktigaste att tänka på är att skärmen är ljusstark och reflexfri så att den inte blir svårläst i olika ljusförhållanden. Fordonsdator För att hantera själva datorn kan man välja olika hjälpmedel. Det går inte att entydigt säga vad som är bäst utan det handlar mycket om tycke och smak. Många föredrar pekskärmar med stora tydliga fält att trycka på. Fördelarna är att det blir väldigt överskådligt och man har all information på ett ställe. Nackdelen är naturligtvis att skärmen kan bli smutsig så småningom. Visserligen kan man göra ren skärmen men efter lite längre användning finns också en liten risk för att slitage och smuts tillsammans försämrar. Bortsett från denna (eventuella) nackdel är kanske pekskärmen det smidigaste sättet att hantera datorn. En mus fungerar också men kräver en slät yta. Den är också relativt känslig för om det kommer smuts i den varför kanske en sopbil inte är den bästa miljön. Vissa använder tangentbord. Det kan vara lite svårare att placera och en onödig komponent eftersom man normalt inte ska behöva göra mycket mer än starta och stänga av samt viss avvikelsehantering. En variant är ett specialskapat tangentbord som är i storlek som en lös sifferdel till ett normalt 14

17 tangentbord. Med ett sådant litet tangentbord har man bara de kommandoknappar som behövs för att sköta avvikelsehanteringen. Oavsett vilken variant man föredrar måste man naturligtvis försäkra sig om att mjukvaran stöder den funktion man vill ha. Det finns fordonsdatorer som är byggda som en eller flera enheter. Genom att välja en i flera enheter blir den enklare att placera ergonomiskt riktigt, samtidigt som den blir mindre stöldbegärlig. Särskilt om man placerar själva CPU-enheten på en undanskymd plats. Innan man köper in utrustningen måste man försäkra sig om att utrustningen klarar de påfrestningar som den kan utsättas för i fordonet. Jämfört med en skrivbordsdator får den ju utstå betydligt mer till exempel vibrationer/stötar, skilda temperaturer beroende på årstid, relativt snabba temperaturförändringar, luftfuktighet och så vidare. Fordonsdatorerna bör också kompletteras med någon typ av handdator. Denna kan användas av personal som är ute och kontrollerar, reparerar eller byter ut behållare. Den är också utmärkt att ha om man tvingas ta till en reservbil som inte har den utrustning som krävs. Datahantering En annan fråga att fundera över är hur man vill överföra informationen till sina register och system från fordonet till kontoret. Vilket val som görs beror på hur snabbt man anser att informationen ska finnas tillgänglig för kontroll eller behandling på något sätt. Många anser att det är fullt tillräckligt med att en gång per vecka eller möjligtvis en gång efter arbetsdagens slut tanka över informationen på någon form av minnesbärare, till exempel ett USB-minne för att sedan föra över det till sitt stationära system. För att kunna verifiera tömningarna och upprätta statistik finns egentligen ingen anledning att kosta på sig mer avancerad teknik för överföring. Vill man däremot använda identifieringen som ett stöd för att stärka sin kundservice kan man välja att överföra direkt från bilen. Antingen genom att regelbundet ringa upp värddatorn via GSM-nätet och överföra informationen den vägen eller genom den nyare GPRS-tekniken ligga on-line med ständig uppdatering. Den senare tekniken blir ett både effektivare, billigare och enklare alternativ när den väl är utbyggd. Själva överföringen sker genom en enkel textfil som är kompatibel med de allra flesta administrativa system. Den kan också med fördel hanteras i till exempel Excel för att bearbetas för till exempel statistikanvändning. Men som vi påpekar i flera sammanhang; försäkra er i upphandlingstillfället att alla element har en öppen standard så att de enkelt kan användas och översättas i olika miljöer. 15

18 3. STANDARD Det pågår ett standardiseringsarbete i Europa och mycket skulle bli enklare om man kunde enas om en standard som fungerar i alla sammanhang. Tyvärr är arbetet inte färdigt ännu men det följs av RVF. Standardiseringen handlar om flera saker. Det är informationsbehandlingsteknik, radiofrekvenser och hur placering av informationsbärarna, (tag/streckkod), ska placeras på behållarna. Från början har, som i så många andra fall, utvecklingen styrts av tillverkarna. En första ambition för innovatörer är att försöka skaffa sig ett tidigt monopol och helst på hela produktkedjan. Men när konkurrenterna kommer med andra lösningar går tendensen så småningom mot mer öppna system där olika leverantörers utrustning kan kommunicera med varandra. I Sverige går utvecklingen nu mot öppnare system. Men vid köp av system är det väsentligt att man försäkrar sig om att de olika komponenter man köper verkligen kan fungera bekymmerfritt med varandra. Vad gäller informationsbehandlingen så tyder allt på att de allra flesta nya enheter som produceras nu kan kommunicera med varandra och alltså i sig innebär en standard. När det kommer till radiofrekvensen, det vill säga den frekvens som utbytet av information mellan tag och läsarens antenn sker på, talar allt för att man i Sverige samlats vid 125 khz. Det som i så fall återstår är placeringen av informationsbäraren. Olyckligtvis satsar de två större leverantörerna i Sverige på parallella spår, vilka båda har stöd i förarbetena för den europeiska standarden! Den ena innebär att taggen placeras i kärlets övre ram och det andra är en placering ungefär mitt på framsidan. Som sagts tidigare; eftersom standarden inte är beslutad när detta skrivs hänvisas till RVF för information om senaste statusen på arbetet för att få rätt underlag. Standardiseringsarbetet utförs inom CEN (European committee for standardisation) genom dess tekniska kommitté (TC 183). Beslutade standarder publiceras av SIS. 16

19 4. NYTTAN MED IDENTIFIERING Skälen till att man väljer att införa identifiering kan således vara flera. I många fall har man startat med identifieringen av ett skäl och sedan antingen upptäckt att man fått andra värden på köpet eller också har man byggt upp identifieringen som ett första steg varefter man utvecklat tekniken för att få ut mer effekt av den gjorda investeringen. Kvalitetssäkring Även om det uttrycks på lite olika sätt så är ändå den starkaste drivkraften till att införa identifiering av behållare en fråga om kvalitetssäkring. I de allra flesta fall har skälet varit att få en bättre kontroll över verksamheten, att få ordning på sitt kund- eller hämtregister. Naturligtvis bör hämtningsregister, kundregister, faktureringsregister och utförd hämtning vara samma sak. Dessutom ska utförarpersonalen ha samma register som beställaren. Att det inte är så i många kommuner säger erfarenheten. Detta faktum innebär bland annat; -att effektiviteten i utförandet blir sämre, -att kundservicen inte kan fungera tillfredsställande, -att utfört arbete inte faktureras, -att konflikter mellan eventuella beställare och utförare ständigt uppstår med mera. Genom att införa en riktigt genomförd identifiering med tillhörande inventering skapas helt nya förutsättningar för många kommuner och företag att få kontroll över sin verksamhet och därmed sina intäkter. Ett identifieringssystem skapar också en större informationssäkerhet genom att man kan slippa mycket av det informationsutbyte som förut skett muntligt eller med lappar som har en benägenhet att komma bort. Detta gäller inte bara förändringar i abonnemang utan också till exempel information från förare till arbetsledning angående trasiga och överfulla kärl. Om man väljer en lösning med ständig uppkoppling kan sådana frågor lösas mycket snabbt till nytta både för kunder och personal. Som en klar arbetsmiljöförbättring kan man också räkna just det faktum att alla tömningar registreras vilket innebär att föraren hela tiden kan visa att han fullgjort sitt arbete. Och om han/hon av någon anledning inte gjort det finns en avvikelsenotering om skälet. Reglering av ersättning till entreprenörer hanteras på många olika vis i vanliga fall. I flera fall har dock identifierade/tömda behållare varit det som entreprenören kunnat fakturera beställaren. Detta skapar naturligtvis en ömsesidig drivkraft att alltid försäkra sig om att identifieringen fungerar och hanteras som den ska. 17

20 5. ERFARENHETER Erfarenheterna från dem som infört identifiering skiljer sig inte så väldigt mycket åt. De skillnader som beskrivs beror ofta på hur besluten har fattats. Det har då handlat om hur snabbt förändringen ska genomföras och/eller hur stort område man gett sig på en gång. Genom att en hel del av de kommuner som infört identifiering samtidigt har infört vägning så är det ibland svårt att avgöra vilka eventuella problem som berott på identifieringen och vad som berott på vägningen. Förberedelser Som i de flesta fall är chansen att genomföra en större förändring på ett lyckosamt sätt beroende på förberedelserna. Även om det handlar om relativt enkel teknik och det finns god erfarenhet att lära sig av måste man se till att ha tid på sig att hantera ett genomförande. Sett i backspegeln av dem som infört identifiering är det nästan bara införandefasen som de skulle vilja gjort lite annorlunda. Då handlar det i stort sett enbart om att man satt färdigdatum för kort. Två saker är viktiga att genomföra. Det ena är information till både boende och den egna personalen. I vissa fall har villaägare visat oro för att det blir en ökad kontroll som går in på den personliga integriteten. Det finns exempel på hur man medvetet tagit bort både dekaler och taggar för att man inte vill bli registrerad. Kan man bara förklara vad syftet är och hur informationen ska användas så brukar det inte bli några konflikter. Om man jämför med brevlådan så är det ganska lätt att förklara varför det är viktigt att man ska kunna identifiera och avgöra till vilken fastighet en behållare hör. Det gäller ju också att den som sköter och håller rent sitt kärl ska få tillbaka det och inte grannens mindre välskötta. Kan man få lokalpressen positivt intresserad kan man få lite gratis draghjälp. Eftersom registreringen av kärltömningarna sker med klockslag kan det också uppfattas av den egna personalen som ett kontrollmedel. Visserligen är det på sätt och vis möjligt att utnyttja informationen till att kontrollera hur arbetsdagen sett ut men oftast överväger den positiva sidan. För hämtningspersonalen är det definitivt en styrka att kunna visa vad man faktiskt gjort och slippa ta diskussioner med både arbetsledare och kunder om man hämtat eller inte. Genom att involvera den egna personalen på ett tidigt stadium i processen undviker man oftast konflikter. Som så ofta handlar det om att skapa ömsesidiga förtroenden. Dessutom är den egna personalen, (eller en väl fungerande entreprenör), den bästa budbäraren gentemot kunderna. De får ofta ta stötarna när de möter slutkunderna i sin arbetsdag. Har de då både insikten och förståelsen kan de ofta ge kunden svar som minskar eventuell irritation. 18

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Så funkar det med sopkärl!

Så funkar det med sopkärl! Så funkar det med sopkärl! Fakta och goda råd inför bytet från säck till kärl. Därför byter vi sopsäckarna till kärl. Nu byter vi ut sopsäcken mot kärl av plast, etapp för etapp, i Lysekils kommun. De

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Avfallstaxorna straffar källsorterare

Avfallstaxorna straffar källsorterare Avfallstaxorna straffar källsorterare Vi har oerhört mycket att vinna på att minska mängden avfall och att öka återbruk och återvinning. Värdefulla resurser skulle utnyttjas effektivare, energi sparas,

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Innehåll: 1 Biltelefon kit... 3 2 Installationsdiagram... 5 3 Biltelefonens layout... 6 4 Förbered placering av telefonens utrustning... 7 4.1 Planera telefonens

Läs mer

Försäkra er mot vägglöss.

Försäkra er mot vägglöss. Försäkra er mot vägglöss. En rapport om bättre resultat när bostadsbolagen upphandlar tjänster för sanering av vägglöss. Det går att minska problemet med vägglöss och kostnaderna för att sanera dem. Att

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

Kaba TouchGo Bekväm säkerhet

Kaba TouchGo Bekväm säkerhet Kaba TouchGo Bekväm säkerhet Med det elektroniska låset Kaba TouchGo TM slipper du leta efter nyckeln. Det räcker med att du rör vid dörrhandtaget för att dörren skall låsas upp utan nyckel eller bricka.

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Gäller från den 10 juni 2008 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda Innehållsförteckning sidan

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda.

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. Modernt kassasystem för alla! är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. www.easycashier.se Funktioner i är ett mångsidigt kassasystem som används i en mängd olika branscher.

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Tankar och funderingar För och nackdelar Teknik. av och med. Thomas Lundgren Datorseglare. Lars Fjelddahl Långfärdsseglare

Tankar och funderingar För och nackdelar Teknik. av och med. Thomas Lundgren Datorseglare. Lars Fjelddahl Långfärdsseglare DATOR OMBORD BÅTMÄSSAN 2006 Tankar och funderingar För och nackdelar Teknik av och med Thomas Lundgren Datorseglare Lars Lars Fjelddahl Långfärdsseglare Thomas Båtmässan 2006 - Dator Ombord 1 VILKA BÅTAR

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL byggbranschens pallsystem www.byggpall.se Röster från branschen Cecilia Johansson Arbetsledare, JM AB Region Stockholm Syd Byggpall är enkelt och

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Resurscentrums matematikleksaker

Resurscentrums matematikleksaker Resurscentrums matematikleksaker Aktiviteter för barn och vuxna Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den snåle grosshandlarens våg 6 4 Tornen

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Sopbanta med ID-metoden [sid 18

Sopbanta med ID-metoden [sid 18 Branschtidning från Avfall Sverige # 4 /sep 2008 Biogasen kan mångdubblas PCB hinder för glasåtervinning Utställning i Falun och Torquay Nu satsar USA på förbränning Räka visar hur farligt avfallet är

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Elrenovering 2015-2016 SVENSKA FOLKBYGGEN BRF NR 1 GÖTEBORG RÄNTMÄSTAREGATAN 25

Elrenovering 2015-2016 SVENSKA FOLKBYGGEN BRF NR 1 GÖTEBORG RÄNTMÄSTAREGATAN 25 Elrenovering 2015-2016 SVENSKA FOLKBYGGEN BRF NR 1 GÖTEBORG RÄNTMÄSTAREGATAN 25 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Tidsplan... 3 Tillvägagångssätt... 3 Säkerhet... 4 Detta förväntas av lägenhetsinnehavaren...

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Så här går det till rent praktiskt

Så här går det till rent praktiskt 3 Så här går det till rent praktiskt För att göra det enklare för dig att ta ställning till Stadsnät har vi delat upp informationen i tre delar. 1 2 3 Del ett handlar om fördelarna med Stadsnät och varför

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Förslag till arbetsgång

Förslag till arbetsgång BILAGA 1 Förslag till arbetsgång Urval av fastigheter/by, avgränsning. Vilka byar och områden som ska inventeras diskuteras utifrån Janssons regionindelning av länet. Fastighetssökning Fastighetssökning

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR ATT MONTERA, INSTALLERA SAMT ANVÄNDA WEATHER MONITOR II... 3 Installation... 3 Strömförsörjning... 3 Sammankoppling av väderstation och kopplingsbox... 3 Inkoppling

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer

Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer Version 2. 150525, Erik André, Hållbar utveckling Väst Sammanfattning

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning 1(5) KS 2011/0243 Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i budget 2011 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunens GIS-verksamhet

Läs mer

En introduktion till webbfakturan. den digitala tidsålderns faktura

En introduktion till webbfakturan. den digitala tidsålderns faktura En introduktion till webbfakturan den digitala tidsålderns faktura Sluta skicka börja dela! Varför skicka något när du kan dela det? I den här introduktionen tittar vi närmare på webbfakturan och de möjligheter

Läs mer

FÅ FRAM INDATA. När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden!

FÅ FRAM INDATA. När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden! FÅ FRAM INDATA När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden! (Falstaff Fakir) Svårigheter att få fram bra information - en liten konversation Ge mig

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

REDSKAPSHUS. Användarmanual och monteringsinstruktioner. Best.nr. HN8922. Mått: H. 182 x B. 237 x D. 131 cm.

REDSKAPSHUS. Användarmanual och monteringsinstruktioner. Best.nr. HN8922. Mått: H. 182 x B. 237 x D. 131 cm. REDSKAPSHUS Best.nr. HN8922 Användarmanual och monteringsinstruktioner Mått: H. 182 x B. 237 x D. 131 cm. OBS: Man ska vara minst två för att montera skjulet och man får beräkna en arbetstid till detta

Läs mer

Som svar på kommunikationsministeriets förfrågan (278/30/2008) om TeliaSoneras nedläggning av det fasta telefontrådsnätet vill vi framhålla följande:

Som svar på kommunikationsministeriets förfrågan (278/30/2008) om TeliaSoneras nedläggning av det fasta telefontrådsnätet vill vi framhålla följande: Algotronics Ab 9.4.2008 Pålarvvägen 37a 10570 Bromarv 0400 482 182 Till kommunikationsministeriet UTLÅTANDE ANGÅENDE DET FASTA TELEFONNÄTET Som svar på kommunikationsministeriets förfrågan (278/30/2008)

Läs mer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår vision Underlätta batteribyten för våra kunder...din framtid Nya kunder, förbättrad lönsamhet och anpassning till marknaden Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme Vi

Läs mer

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer