Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2015-04-27"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson (S) Jan Tholerus (C) Solweig Nyrede (S) Vanja Larsson (V) Bjarne Magnusson (C) Sven Gåsfors (S) Annika Lönnström (V) Sven-Erik Danielsson (C) Bengt Norrlén (S) Calle Morgården (MP) Mildred Eggen (C) Helena Andersson (S) Yvonne Johansson (MP) Johan Persson (SD) Aulikki Gåsfors (S) Jan-Erik Lind (MP) Tobias Johansson (SD) Lena Ludvigsson-Olafsen (S) Lotta Gunnarsson (M) Einar Ågren (SD) Leif Nilsson (S) Karin Winqvist (M) Hans Jansson (S) Boris Norrlén (M) John Andersson (S) Birgitta Ericsson Granqvist (M) Monica Forsgren (S) Kristina Karlsson (M) Kjell Midér (S) Cecilia Tomtlund (M) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekreterare Utses att justera Solweig Nyrede (S) och Karin Winqvist (M) Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, onsdag den 29 april 2015, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag/Bevis Protokollet från kommunfullmäktige den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift.. Ewa Dagwall

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärendemening 64 Budgetuppföljning från respektive nämnd/styrelse 65 Uppbyggnad serveringsbyggnad Söderbärke Folkets Park 66 Gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet 67 Beslut om långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd 68 Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion 69 Tillsyn enligt tobakslagen rökfria miljöer 70 Motion om Microföretag företagsamhet i riktigt liten skala (V) 71 Likabehandlingsplan 72 Årsredovisning och bokslut Revisionsberättelse Medfinansiering utbyggnad fibernät 75 Detaljplan för Kv. Beckasinen m.fl. 76 VA-verksamhetsområde Sjövad 77 VA-verksamhetsområde Vinaren 78 Omsättning av lån Köp och försäljning av fast egendom, Smedjebacken Energi & Vatten AB 80 Motion om att inrätta en ny arbetsmarknadsenhet (M) 81 Medborgarförslag 82 Avsägelse 83 Avsägelse

3 Kommunfullmäktige Kf 64 Budgetuppföljning från respektive nämnd/styrelse Budgetuppföljning januari mars 2015 från kommunstyrelsen, familje- och utbildningsnämnden, Västerbergslagens kulturskola, omsorgsnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Smedjebacken Energi AB, Bärkehus AB, VBU och revisionen. Kommunstyrelsen redovisar i dagsläget ett underskott på 1,0 mkr underskott beroende på de ökade kostnaderna för linjetrafiken. Åtgärder vidtas för att vara i balans vid årets slut. Gällande kommunens totala budget för 2015 så har tillskott skett via återbetalning av AFA medel på ca 3,0 mkr och minskning av skatteutfallet med 1,2 mkr. I den budgetproposition som nyligen avlämnats av regeringen ingår en del åtgärder som förstärker äldreomsorg och skola. Från näringslivsenheten kan bl. a. noteras att ett nytt företag etablerar sig i nybyggda lokaler på Gunnarsområdet, de tidigare varslen hos USAB är återtagna. En ny krögare kommer under sommaren att driva Hamnrestaurangen och även på Kyrkogatan 9 öppnas ny restaurang. Utvärdering av kommunens medlemskap i bl. a. Triple steelix och SBA pågår. Familje- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 5,4 mkr. Framförallt är det kostnaderna på IFO som är höga i förhållande till budget dels försörjningsstöd men även placeringar av barn- och unga. Även skolverksamheten redovisar underskott bl. a. ökade kostnader för skolskjutsar och interkommunala ersättningar. Förvaltningen har fått i uppdrag att presentera olika besparingsförslag som kommer att behandlas av familje-och utbildningsnämndens arbetsutskott 29 april. Förslaget innehåller bl.a. stängning av enheten Myrstacken i Hagge, ökat barnantal inom förskoleavdelningarna och sänkning av lärartätheten. Kulturskolan beräknar att hålla budgetramarna Omsorgsnämnden redovisar i dagsläget ett underskott på 1,1 mkr framförallt relaterat till ökade kostnader för äldreomsorgen. Åtgärder kommer att vidtas så att budgeten kommer i balans. Införandet av de digitala trygghetslarmen pågår fortlöpande. Kulturnämnden räknar med att hålla budgeten i balans 2015.

4 Kommunfullmäktige Forts. Miljö- och byggnadsnämnden kommer att redovisa en budget i balans. Dialogmöten som en del i översiktsplanarbetet har avslutats och hela planen beräknas att vara klar Arbetet med upprättande av vattenplan pågår. Både SEAB och Bärkehus kommer att hålla beräknade budgetar. Antalet lediga lägenheter är lågt och samtliga lägenheter i det nyproducerade området i Söderbärke är uthyrda. Fiberutbyggnaden pågår för fullt. Revisionen håller budgeten. att godkänna informationen.

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 65 Ks 71 Tfu 47 Dnr Uppbyggnad serveringsbyggnad Söderbärke Folkets Park Upphandling har genomförts i enlighet med LOU gällande återuppbyggnad av den nedbrunna serveringsbyggnaden i Söderbärke Folkets Park. Budget för projektet har varit kronor, vilket motsvarar beloppet som försäkringsbolaget har utbetalt till kommunen. Efter genomförd upphandling inklusive kringkostnader hamnar totalsumman för återuppbyggnaden på kronor. Från budget saknas kr. Teknik- och fritidsutskottet beslutar att tilldelningsbeslut och kontrakt ska gå till anbudsgivare nr 4, vilket är den entreprenör som klarat anbudskraven och lämnat lägsta anbud Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att omdisponera kronor från anslaget ombyggnad Bergaskolan till uppbyggnad av serveringsbyggnad Söderbärke Folkets Park. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att omdisponera kronor från anslaget ombyggnad Bergaskolan till uppbyggnad av serveringsbyggnad Söderbärke Folkets Park. Fredrik Rönning (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jan-Erik Lind (MP) yrkar att inga ytterligare medel ska tillföras investeringen uppbyggnaden av serveringsbyggnad Söderbärke. Istället överförs medlen till familje- och utbildningsnämndens budget.

6 Kommunfullmäktige Forts efter framställd proposition: att omdisponera kronor från anslaget ombyggnad Bergaskolan till uppbyggnad av serveringsbyggnad Söderbärke Folkets Park. Mot beslutet reserverar sig Jan-Erik Lind (MP). Bil Paragrafen är omedelbart justerad.

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 66 Ks 50 Au 20 Dnr Gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet Kanslichef Ewa Dagwalls tjänsteskrivelse: Bakgrund Den enskildes rätt till tolk framgår av förvaltningslagen. En stor del av samhällstolkning har en stark koppling till myndighetsutövning, exempelvis sjukvård, socialtjänst, domstolsförhandlingar m.m. Traditionellt har i princip all samhällstolkning skett via offentligt ägda tolkförmedlingar. Mot bakgrund av detta bedriver Borlänge kommun sedan 1970-talet en tolkförmedling som förmedlar språktolkar. Ett viktigt skäl till att flera kommuner önskar ingå i den gemensamma nämnden är att tolkförmedlingen tillhandahåller tolktjänster med god kvalitet och en organisation som kan svara mot det stora behov av tolkar som finns. Genom att ingå i den gemensamma nämnden krävs ingen upphandling av tolktjänster. För tolkförmedlingen innebär utökningen av antalet medlemmar större möjlighet att bibehålla en kvalitativt god nivå på tolkverksamheten, vilket gagnar den gemensamma nämndens medlemmars behov av tolkar. Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. Verksamheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av språktolkar. Landstinget Dalarna och Borlänge kommun bildade en gemensam nämnd för språktolkverksamheter den 6 mars Borlänge kommuns tolkförmedling är utförare av verksamheten. Den gemensamma nämnden har möjliggjort ett långsiktigt arbete där god kvalitet på språktolkverksamheten samt tillgången till språktolkar är ett viktigt syfte. Borlänge kommuns tolkförmedling har idag sex anställda samt ca 320 tolkar på ett 60-tal språk. Tolkarna är uppdragstagare. Under 2014 förmedlades ca uppdrag och omslutningen var 26 Mkr. Tolkförmedlingen arbetar efter självkostnadsprincipen enligt gällande lagstiftning, Kommunallagen kap 8. Tolkförmedlingen är miljö - och kvalitetscertifierad enligt FR2000. I den gemensamma nämndens reglemente föreslås Borlänge kommun och Landstinget Dalarna ha två ordinarie ledamöter vardera samt växelvis med två års intervall inneha ordförande och vice ordförande posterna och övriga medlemmar en ordinarie ledamot vardera. Skälen till detta är att Landstinget Dalarna har över 65 % av utförda tolkuppdrag samt att Borlänge kommun är utförare av verksamheten.

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts Borlänge kommuns tolkförmedling arrangerar kostnadsfria föreläsningar om hur man talar genom tolk för medlemmarnas tolkanvändare. Samverkansavtalet reglerar de ekonomiska förehavandena. Tolkförmedlingens totala omslutning beräknas till närmare 30 Mkr per år. Merparten av kostnaderna avser tolkuppdragen. Principen är den att för de tolkuppdrag som utförs faktureras hela kostnaden direkt den beställande enheten. I den kostnaden ingår tolkens arvode, resekostnader samt andra kostnader som kan tillkomma och som är direkt kopplade till tolkuppdraget. Exempel på detta är övernattning i samband med tolkuppdraget. De kostnader som fördelas mellan nämndens medlemmar är kostnaderna för tolkförmedlingsverksamheten. I den kostnaden ingår löner och sociala avgifter för sex heltidstjänster, vikarier, lokaler, kontorsmaterial, IT, utbildningskostnader för tolkar och tolkförmedlare samt en post för oförutsedda kostnader. Den totala kostnaden för ett år beräknas till 4 Mkr. Fördelningen av dessa kostnader baseras på andelen uppdrag för respektive part. Fördelningsnyckel framgår i samverkansavtalet. Förslag till beslut: 1. Den gemensamma Språktolknämnden i Dalarna utökas med flera medlemmar. 2. Medlemmar i nämnden är Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Mora kommun, Orsa Kommun, Smedjebackens kommun samt Säters kommun. 3. Reglemente för den gemensamma nämnden, enligt bilaga 1 godkänns. 4. Samverkansavtal mellan medlemmarna enligt bilaga 2 med underbilagor 2 a och 2 b. 5. Föreliggande budget för den gemensamma nämnden godkänns enligt bilaga Ikraftträdandet av den gemensamma nämnden sker fr. o m Beslutet gäller att samtliga parter fattar likalydande beslut. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen.

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Den gemensamma Språktolknämnden i Dalarna utökas med flera medlemmar. 2. Medlemmar i nämnden är Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Mora kommun, Orsa Kommun, Smedjebackens kommun samt Säters kommun. 3. Reglemente för den gemensamma nämnden, enligt bilaga 1 godkänns. 4. Samverkansavtal mellan medlemmarna enligt bilaga 2 med underbilagor 2 a och 2 b. 5. Föreliggande budget för den gemensamma nämnden godkänns enligt bilaga Ikraftträdandet av den gemensamma nämnden sker fr. o m Beslutet gäller att samtliga parter fattar likalydande beslut. i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 67 Ks 51 Au 21 Dnr Beslut om långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd Ärendebeskrivning Inför nya överenskommelser för 2014 mellan regering och SKL för utveckling av en evidensbaserad socialtjänst ställdes krav på samtliga regioner/län att presentera en plan för en långsiktigt hållbar regional stödstruktur inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård från 2016 då nuvarande överenskommelser upphör och därmed också finansiellt stöd via stimulansbidrag. Region Dalarnas direktion har tagit beslut i ärendet Långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd och rekommenderar respektive fullmäktige besluta: Att godkänna förslag till långsiktigt hållbar regional stödstruktur inom socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. Utökning föreslås med 3,0 årsarbetare till en kostnad av kronor/år att fördela så att landstinget finansierar 50 % och kommunerna fördelar resterande 50 % mellan sig grundat på befolkningsantal. Bil Omsorgsnämnden beslöt att föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget. Familje-och utbildningsnämnden beslöt att föreslå kommunfullmäktige godkänna nämnda förslag om långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att godkänna förslag till långsiktigt hållbar regional stödstruktur inom socialtjänst och näraliggande hälso-och sjukvård. Utökningen föreslås med 3,0 årsarbetare till en kostnad av kronor/år att fördela så att landstinget finansierar 50 % och kommunerna fördelar resterande 50 % mellan sig grundat på befolkningstal.

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna förslag till långsiktigt hållbar regional stödstruktur inom socialtjänst och näraliggande hälso-och sjukvård. Utökningen föreslås med 3,0 årsarbetare till en kostnad av kronor/år att fördela så att landstinget finansierar 50 % och kommunerna fördelar resterande 50 % mellan sig grundat på befolkningstal. i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 68 Ks 54 Au 24 Dnr Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion Dalastrategin slår fast att Dalarna behöver ungas entusiasm, drivkraft och kompetens. Unga ska se Dalarna som en attraktiv region där man blir sedd. Har möjlighet att påverka, skaffa sig utbildning och arbete och bilda familj. Att satsa på unga är viktigt för de som är unga, men det är också nödvändigt för en hållbar utveckling i regionen tog Region Dalarna beslut om att arbeta för att Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion och fattades beslut om att anta strategin Dalarnas Sveriges bästa ungdomsregion. Den strategi som Region Dalarna nu antagit breddar och intensifierar det ungdomspolitiska arbetet i regionen och lyfter fram unga som den tillväxtfaktor som de är. Region Dalarna rekommenderar kommunerna och Landstinget Dalarna att anta avsiktsförklaringen. För att Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion avser kommunerna och Landstinget Dalarna: Beskriva i sina verksamhetsplaner (eller motsvarande dokument) hur kommunen/landstinget ska vara delaktig i det regionala arbetet med Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. Ha tjänsteman med ett tydligt strategiskt uppdrag och central placering i organisationen. Ha en sektorsövergripande grupp bestående av politiker och/eller tjänstemän som regelbundet följer upp kommunens/landstingets arbete med Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. Arbeta kunskapsbaserat. Kommunerna genom att regelbundet genomföra Lupp i högstadiet och gymnasiet i samverkan med Region Dalarna och övriga kommuner. Landstinget Dalarna genom att arbeta med skolhälsovårdens elevhälsosamtal i samarbete med länets kommuner, samt genom att delta i Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor. Arbeta med Barnkonventionen genom att öka kunskapen om dess innehåll men även hur den omsätts i praktisk handling.

13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts Folkhälsoplanerare Carolina Andersson kommer att ansvara för de aktiviteter som planeras för att leva upp till strategins intentioner. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att anta strategin Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att anta strategin Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. att anta strategin Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 69 Ks 55 Au 26 Dnr Tillsyn enligt tobakslagen rökfria miljöer Ärendebeskrivning Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel startade sitt arbete Nämnden har ansvar för de sju ingående kommunernas skyldigheter utifrån alkohollagen, tobakslagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Rökfria miljöer som ingår i tobakslagen skulle exkluderats ur uppdraget, men på grund av en felbedömning blev det aldrig genomfört. En utredning gjordes om rökfria miljöer ska fortsätta ingå i Gemensamma nämndens uppdrag och utifrån det se över reglemente och samarbetsavtal. Nämnden har under första året prioriterat tillsyn av skolgårdar, men har inte erhållit finansiering för rökfria miljöer från medlemskommunerna. Den gemensamma nämnden har i skrivelse till medlemskommunerna , begärt att få medel för tillsyn av skolgårdar. Arbetsbördan för personalen har successivt ökat under året, bland annat genom Länsstyrelsens skärpta krav på omfattningen av de ekonomiska utredningarna vad avser erhållande av olika tillstånd att servera alkohol. För att genomföra en effektiv tillsyn avseende rökfria miljöer krävs lokalkännedom, lokal närhet och lokal samordning. Antalet rökfria miljöer i en kommun är så många att tillsynen blir ohanterlig om den inte sker utifrån det lokala planet. Ska det fortsätta skötas från en central funktion krävs dessutom att avsevärda förstärkningar tillförs den centrala funktionen vad avser personal och övriga resurser, till exempel för resor i arbetet. Om respektive kommun själv ansvarar för rökfria miljöer behöver de aktuella kommunerna inte betala den Gemensamma nämnden för arbetet med bl.a. tillsyn av skolgårdar. Både kommunernas och den Gemensamma nämndens ekonomi gynnas av att de rökfria miljöerna förs tillbaks till respektive kommun. För att undvika onödiga fördyringar och behålla en god kostnadseffektivitet, begär den Gemensamma nämnden om att beslut fattas av respektive kommunfullmäktige, innebärande att ansvaret för tillsynen av rökfria miljöer återgår till respektive medlemskommun. Eftersom inga medel för denna tillsyn har flyttats från kommunerna till den Gemensamma nämnden kommer inte ett sådant beslut att innebära några ekonomiska transaktioner. Ersättningen för arbetsinsatsen är heller inte en lagstadgad taxa.

15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts Falun-Borlänge Regionen har även väckt fråga om ändring i reglemente avseende vilken kommun som ska ha ordförandeskapet och vice ordförande. I nuvarande reglemente står inskrivet att ordförandeskapet och vice ordförandeskapet årsvis ska skiftas mellan de olika kommunernas ledamöter. Förslaget från Falun Borlänge Regionen innebär att Falu kommun ska utse ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter. Förslag till respektive kommuns fullmäktige: 1. Tillsynen av rökfria miljöer ska inte ingå i Gemensamma nämndens uppdrag. 2. Gemensamma nämnden återtar tidigare begäran om finansiering av arbetsinsatsen för tillsyn av rökfria skolgårdar, under förutsättning att kommunerna tar tillbaka ansvaret för tillsyn av rökfria miljöer. 3. Falu kommun ska i fortsättningen utse ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter. 4. Reglemente och samarbetsavtal justeras utifrån respektive kommunfullmäktiges beslut. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att tillsynen av rökfria miljöer inte ska ingå i Gemensamma nämndens uppdrag att gemensamma nämnden återtar tidigare begäran om finansiering av arbetsinsatsen för tillsyn av rökfria skolgårdar, under förutsättning att kommunerna tar tillbaka ansvaret för tillsyn av rökfria miljöer att Falu kommun ska i fortsättningen utse ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter att reglemente och samarbetsavtal justeras utifrån respektive kommunfullmäktiges beslut.

16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att tillsynen av rökfria miljöer inte ska ingå i Gemensamma nämndens uppdrag att gemensamma nämnden återtar tidigare begäran om finansiering av arbetsinsatsen för tillsyn av rökfria skolgårdar, under förutsättning att kommunerna tar tillbaka ansvaret för tillsyn av rökfria miljöer att Falu kommun ska i fortsättningen utse ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter att reglemente och samarbetsavtal justeras utifrån respektive kommunfullmäktiges beslut. att tillsynen av rökfria miljöer utgår ur Gemensamma nämndens uppdrag från och med 1 oktober 2015 att gemensamma nämnden återtar tidigare begäran om finansiering av arbetsinsatsen för tillsyn av rökfria skolgårdar, under förutsättning att kommunerna tar tillbaka ansvaret för tillsyn av rökfria miljöer att Falu kommun, i egenskap av värdkommun, ska utse ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter att reglemente och samarbetsavtal justeras från och med 1 oktober 2015 under förutsättning att kommunerna tar tillbaka tillsynen av rökfria miljöer

17 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 70 Ks 56 Au 27 Dnr Motion om Microföretag företagsamhet i riktigt liten skala (V) Ärendebeskrivning Västerpartiet har inlämnat motionsskrivelse om Microföretag företagsamhet i riktigt liten skala. Det föreslås att en centralt belägen lokal avsätts där privatpersoner, organisationer och företag kan hyra enstaka bord eller delar av lokalen. Bil Kommunstyrelsen beslöt att remittera motionsskrivelsen till näringslivsenheten för yttrande. Yttrande Motionärens förslag om iordningsställande av lokaler för uthyrning av kontorsplatser till privatpersoner, organisationer och företag har över åren aktualiserats. Det har dock aldrig lett till ett realiserande beroende på dels brist på lämpliga lokaler, men även utifrån brist på intresse från andra än föreningar. Det föreningarna efterfrågade var tillgång på administrativt stöd i form av personal och inte lokalbehov. I det fall förfrågan görs ingår det i näringslivsenhetens ordinarie uppdrag att bistå med att undersöka möjligheterna till att finna lämpliga lokaler. Utvecklingsenheten håller för närvarande på och undersöker intresset av att etablera handelsgård i lokaler på Vasagatan. Handelsgården skulle möjliggöra för mindre företagare att exponera och försälja sina produkter. Verksamheten föreslås att bedrivas i ekonomisk föreningen eller kooperativ. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att med hänvisning till föreliggande yttrande anse motionsskrivelsen besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att med hänvisning till föreliggande yttrande anse motionsskrivelsen besvarad.

18 Kommunfullmäktige Forts att med hänvisning till föreliggande yttrande anse motionsskrivelsen besvarad.

19 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 71 Ks 57 Au 28 Dnr Likabehandlingsplan Ärendebeskrivning I kommunens likabehandlingsplan - det dokument som styr arbetet för likabehandling av anställda i kommunens verksamheter - behandlas jämställdhet, mångfald, och förbud mot diskriminering i arbetslivet. Dokumentet består av två delar: Den första delen beskriver kommunens ansvar utifrån lagar och föreskrifter, samt den policy som kommunfullmäktige antagit. Den andra delen beskriver målen med likabehandlingsarbetet. Den delen utvärderas och revideras varje år. Förslag till revidering av likabehandlingsplanen har upprättats. Bil Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att godkänna reviderad likabehandlingsplan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna reviderad likabehandlingsplan att godkänna reviderad likabehandlingsplan 2015.

20 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 72 Ks 58 Au 29 Dnr Årsredovisning och bokslut 2014 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen. Från ekonomiavdelningen föreligger årsredovisning och bokslut för år Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna årsredovisning och bokslut för år att godkänna årsredovisning och bokslut för år 2014.

21 Kommunfullmäktige Kf 73 Dnr Revisionsberättelse 2014 Kommunrevisionen har upprättat revisionsberättelse för år Bil Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder, inklusive den gemensamma nämnden för Västerbergslagens kulturskola, och gemensamma nämnden för Alkohol, tobak och läkemedel och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. att kommunstyrelsen, övriga nämnder, inklusive den gemensamma nämnden för Västerbergslagens kulturskola, och gemensamma nämnden för Alkohol, tobak och läkemedel och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

22 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 74 Ks 63 Au 35 Dnr Medfinansiering utbyggnad fibernät Ärendebeskrivning Inom ramen för Bredbandsforum Dalarna har kommunerna i Dalarna arbetat fram en modell för hur man med hjälp av förekommande stödmöjligheter ska arbeta för att uppnå fibermålen. Denna benämns Dalamodellen och bygger på två grundpelare: 1. Samordnad utbyggnadsplanering. Det gemensamma kansliet tillsammans med kommunerna kartlägger vilka byar som behöver fibreras och hur detta kan ske. Här framgår också var marknaden fungerar så till vida att det redan finns eller förväntas byggas fiber. 2. Sammanhängande upplägg för finansiering av både fiber fram till byar såväl som fiber i byarna. I praktiken handlar det om att ERUF-medlen används för att medfinansiera fiber fram till byar som saknar detta medan Landsbygdsprogrammet används för att medfinansiera själva byanäten fram till fastigheterna. Utifrån detta lämnar Region Dalarna in en gemensam ansökan om ERUF-medel i form av ett samverkansavtal för Dalarnas 15 kommuner, Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna. Syftet med samverkansavtalet (projektet) är att möjliggöra en fiberanslutning till företag i samtliga orter i Dalarna med minst 50 invånare samt utöver detta bidra till den nödvändiga fibreringen av länet. I de av fullmäktige antagna ägardirektiven för SEAB samt antagen bredbandsstrategi framgår att det är SEAB som har det fulla ansvaret för bredbandsutbyggnaden i Smedjebacken Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att Smedjebackens kommun medfinansierar samverkansavtalet för fiberutbyggnad med ERUF-stöd i Dalarna med 1,45 Mkr för ,45 Mkr för ,45 Mkr för ,45 Mkr för 2018

23 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att Smedjebackens kommun medfinansierar samverkansavtalet för fiberutbyggnad med ERUF-stöd i Dalarna med 1,45 Mkr för ,45 Mkr för ,45 Mkr för ,45 Mkr för 2018 Calle Morgården (MP) och Jan Tholerus (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att Smedjebackens kommun medfinansierar samverkansavtalet för fiberutbyggnad med ERUF-stöd i Dalarna med 1,45 Mkr för ,45 Mkr för ,45 Mkr för ,45 Mkr för 2018

24 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 75 Ks 65 Au 37 Dnr Detaljplan för Kv. Beckasinen m.fl. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att färdigställa den del av centrumplanen som avser kvarteret Beckasinen med omgivning. Ett förslag till detaljplan har tagits fram omfattande kvarteren Beckasinen, Hovslagaren och Trädgårdsmästaren. Efter samråd har planen ändrats i vissa delar. Bland annat har delar av kvarteren Beckasinen, Hovslagaren och Trädgårdsmästaren tagits bort ur det ursprungliga planförslaget. Bil Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att godkänna planförslaget samt att överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att anta förslag till detaljplan för Kv. Beckasinen m fl. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att anta förslag till detaljplan för Kv. Beckasinen m fl. att anta förslag till detaljplan för Kv. Beckasinen m fl.

25 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 76 Ks 66 Au 38 Dnr VA-verksamhetsområde Sjövad Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog 2007 en VA-strategi för Smedjebackens kommun, reviderad där det bland annat framgick att utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska göras där det ger den effektivaste miljö- och samhällsnyttan i förhållande till nedlagda kostnader. En inventering genomfördes och en områdesindelning för utbyggnad av vatten och avlopp upprättades. I samband med utbyggnad ska det upprättas verksamhetsområden för vatten och avlopp. Enligt kommunens reviderade VA-strategi tillhör Sjövad tidplan för utbyggnad inom 1-7 år. Från Kretsloppsgruppen föreligger ett förslag till avgränsning som underlag för bilandet av VA-verksamhetsområde för dricksoch spillvatten i Sjövad. Bil VA-huvudmannen, Smedjebacken Energi & Vatten AB, har redan byggt ut dricks- och spillvattennätet i Sjövad. Kvarstår endast att bilda ett VA-verksamhetsområde. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att godkänna förslaget till avgränsning och bildande av VA-verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Sjövad att med hänvisning till allmänintresset, närheten till sjön Haggen och kommunala VA-system, bedöma att undantag från omfattningen av det föreslagna VA-verksamhetsområdet inte bör medges, samt att överlämna områdesförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att anta förslaget till bildande av VA-verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Sjövad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer