Mål och Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och Budget 2015 2017"

Transkript

1 Mål och Budget

2 Bilder: Martin Litens, där inget annat anges. Original: Bokstaven AB. Mål och budget

3 Mål och Budget Mål och budget

4 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Vision 2020, Rättvik där tradition möter framtid...6 Organisation...7 Kommunövergripande mål Budgetförutsättningar och ekonomisk information Balansbudget...14 Resultatbudget...15 Finansieringsbudget...16 Investeringsbudget...16 Verksamhetsramar Mål och budget

5 Nytt år, ny budget och nya mål. I vår vision talar vi bland annat om Rättvik som en tillväxtkommun, en kommun som lockar människor att bosätta sig här, en kommun där näringslivet uppmuntras att växa och skapa arbetstillfällen. Där våra barn och unga känner trygghet och de äldre också får den omsorg de behöver. Vår vision berättar hur vi vill uppleva Rättvik 2020 och du kan läsa den i sin helhet på sidan det är ett antal år dit, men tiden går fort och det är dags att gå från ord till handling och här har vi ett gemensamt ansvar. Att vi påverkas av vår omvärld är en självklarhet. Det är inte bara ekonomiskt vi påverkas, vi på - verkas också av media, trender och urbanisering. Sverige är det land i EU där urbaniseringen går fortast, och hur möter vi det. Ja, vi måste vara och förbli en attraktiv kommun Ett av våra mål är just att profilera Rättviks som en attraktiv boendekommun och erbjuda en professionell inflyttarservice. Att vi inom en snar framtid kan erbjuda ett utbyggt mobil- och bredbandsnät är en förutsättning både för oss som bor här, besöker oss och för våra företagare. Ska vi vara en attraktiv kommun är skolorna oerhört viktiga. Vi vill fortsätta att utveckla våra moderna och trygga skolor så att alla barn som går ut grundskolan har behörighet att söka till gym - nasiet. Barnkullarna sjunker de kommande åren och det är därför viktigt att vi bibehåller vår attraktionskraft. Idag har vi ett stort antal elever på gymnasiet som kommer från andra kommuner och det är viktigt. Målet är att under perioden bli länets mest attraktiva gymnasieskola där minst hälften av ungdomarna som går ut årskurs 9 i Rättvik väljer Stiernhööksgymnasiet. Vi ska självklart uppfattas som en attraktiv kommun även för de äldre. Vardagen ska upplevas positiv med fokus på rehabilitering, friskvård, aktiviteter och stimulans. För att en kommun ska kunna tillhandahålla bra skolor och god omsorg krävs ett blomstrande näringsliv. Det är därför viktigt att vi fortsätter att stötta vårt befintliga näringsliv men att vi också aktivt arbetar med nyetableringar. Jag vill vara med och skapa ett samhälle där samarbete, nytänkande och mod kännetecknar vårt arbete och där våra ibland högt uppsatta mål leder till att vi blir ännu bättre och utvecklas i positiv riktning Annette Riesbeck Kommunstyrelsens ordförande Mål och budget

6 Vision 2020 Rättvik där tradition möter framtid Rättvik är en tillväxtkommun som kännetecknas av att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Besöksnäringen har en fortsatt stark utveckling och näringslivet präglas av entreprenörsanda, småskalighet, mångfald och jämställdhet. Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet, goda pendlingsmöjligheter och service för våra innevånare och besökare, vilket bidrar till vår ökade inflyttning. Bidrar till trivseln gör också vårt rika kultur- och föreningsliv och vår unika natur. Bevarade traditioner, nytänkande och mod i samklang skapar en fantastisk livsmiljö. Kommunens kännetecken Rättviks Kommun är en av Sveriges 290 kommuner. Kommunen består av de tre församlingarna Rättvik, Boda och Ore och har tillsammans en befolkning på cirka personer. Kommunen omfattar en yta på kvadratkilometer vilket motsvarar Vätterns yta och lite till. Den längsta sträckan inom kommungränsen kan uppmätas till 9,3 mil. Kommunen är känd för sina levande byar i ett öppet odlingslandskap med ett stort inslag av bygdekultur. Bygden lockar årligen tusentals besökare och besöksnäringen är idag kommunens största privata näring. Rättviks kommun strävar mot en hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling handlar om människans agerande gentemot varandra och omgivningen. Inte bara ur ett ekologiskt perspektiv utan även utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Hållbar utveckling är en process som innebär ett långsiktigt ansvarstagande för sam hällsutvecklingen och jordens resurser. I Rättviks kommun står hållbar utveckling för integration, bevarande av våra byar och byskolor, förnyelsebar energi, lokalproducerade livsmedel och ett öppet landskap. För att lyckas krävs en bradialog mellan politiker och medborgare så att allas kunskaper, idéer och viljor tas till vara. Vi kallar det Rättviksmodellen. Den politiska organisationen Kommunen har hand om en mängd verksamheter som berör oss alla, både vuxna och barn. Av all tänkbar samhällsservice finns det några områden som kommunen är skyldig att svara för enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas lokal politiskt. Obligatoriskt är förstås förskola och skola, socialtjänst, vård och omsorg men också renhållning, räddningstjänst och planoch byggfrågor. Exempel på frivilliga verksamheter är fritidsoch kulturverksamhet, kommunal musikskola eller gymnasium för att nämna några. För att sköta allt detta krävs en beslutande politisk organisation bestående av förtroendevalda och en verkställande förvaltningsorganisation med kommun anställda. Enligt kommunallagen ska det i en kommun finnas kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision, valnämnd samt överförmyndare. Utöver detta har kommunen stor frihet att organisera sin verksamhet. Inför mandatperioden har den politiska organisationen förändrats och det har bildats fler utskott under kommun styrelsen. Fokus har legat på att skapa en organisation med ett bredare politiskt inflytande, tydlighet och effektivitet. Att skapa fler utskott under kommunstyrelsen är en modell som ofta tillämpas i mindre kommuner i syfte att öka framförallt styrning och effektivitet. 6 Mål och budget

7 Politisk organisation i Rättviks kommun från 1 januari 2015 Tillfälliga beredningar KF Miljö/Bygg Valnämnd Revision Överförm. Individnämnd Gemensam nämnd inom Socialtjänsten KS RKAB RFAB RTAB KSAU PU FU SU BU SHU Mandatfördelning i kummunfullmäktige Parti M FP C S V KD MP SD Totalt Mandat Mål och budget

8 Kommunövergripande mål Ekonomi och effektivitet Vi har en god ekonomi som skapar utrymme för framtidssatsningar. Vi arbetar effektivt och kostnadsmedvetet i hela organisationen och vi har väl avvägda avgifter. Kommunens resultat motsvarar två procentenheter av skatteintäkterna. att arbetet med att uppnå balans i ekonomin intensifieras. god ekonomisk uppföljning där avvikelser analyseras och åtgärder vidtas. Befolkning Valfrihet och självbestämmande kännetecknar möjligheternas Rättvik och invånarna känner sig stolta över att vara Rätt - vikare. Antalet invånare har fortsatt att öka bland annat genom en stor inflyttning samt att Rättviksungdomarna i större utsträckning väljer att bo kvar i sin hemkommun. Ålders - sammansättningen har förändrats genom att antalet ungdomar och unga familjer har ökat. Folkhälsoarbetet och det förebyggande arbetet inom ANDT-området (alkohol, narkotika, doping och tobak) ger ett gott resultat och befolkningen blir allt friskare både fysiskt och psykiskt. riktade insatser för att profilera Rättviks kommun som en attraktiv boendeort. en professionell inflyttarservice. ett väl utbyggt mobil- och bredbandsnät för hushåll och företag för att bland annat möjliggöra distansarbete. Barn, ungdomar och skola Våra skolor utvecklas kontinuerligt och vi erbjuder moderna och trygga skolmiljöer. Kvaliteten upplevs som hög på för - skolan, i grundskolan och på gymnasieskolan. Barn och ungdomar trivs i Rättvik och upplever att de har inflytande. utökad valfrihet i barnomsorgen. att elever som går ut grundskolan har behörighet att söka till gymnasiet. att musikskolan bibehåller antal elever och utvecklar deras färdigheter. att Stiernhööksgymnasiet blir en av länets mest attraktiva gymnasieskolor där minst hälften av eleverna från Rättvik väljer att studera. att samarbetet med andra kommuner inom vuxenutbildningen utvecklas ytterligare och alla vuxenstuderande når målen och blir behöriga till eventuellt fortsatta studier. att ett ungdomspolitiskt handlingsprogram antas och ligger till grund för ett fortsatt gott ungdomsarbete. Verksamheten i Ungdomens Hus och Santana utvecklas ytterligare i samarbete med andra aktörer. Vård, omsorg och omtanke Vi har en bra vård och omsorg med stor valfrihet, vad gäller boendeformer, aktiviteter och hemtjänst. Våra äldre och personer med funktionsnedsättning upplever sin vardag som positiv där det sociala innehållet genomsyrar tillvaron utifrån ett hälso - främjande förhållningssätt. Förutsättningarna för äldre att bo kvar i sitt hem är goda och anhörigstödet upplevs som gott. ökad valfrihet i vård och omsorg. tillkomsten av anpassade lägenheter. ökat fokus på rehabilitering, friskvård, aktiviteter och stimulans. att ge ett ökat stöd till föräldrar. en utökad samverkan mellan kommun, landsting och övriga organisationer i samhället. ökat antal demensplatser alternativt demensteam. Arbetsmarknad, näringsliv Företagarna upplever ett gott samarbete med kommunen. Vi stödjer det etablerade näringslivet som till stor del består av små- och medelstora företag och arbetar aktivt med nyetableringar. Rättvik är en känd turistdestination och besöksnäringen är viktig för vår kommuns utveckling, därför fortsätter vi att möjliggöra satsningar inom besöksnäringen.de gröna näringarna fortsätter att utvecklas i en positiv riktning och efterfrågan på lokalproducerade livsmedel ökar. att konceptet Tillväxt & Tillsyn genomsyrar all kommunal verksamhet. att vi fortsatt arbetar för att förbättra företagsklimatet i kommunen och på så sätt når målet att bli bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking. ett Vackert Rättvik för att bibehålla vår starka ställning som besöksort. en evenemangslots som stöttar och hjälper till att samordna såväl kommunens befintliga som nya evenemang. att våra UF-företagare får stöd och hjälp av kommunens näringslivsenhet. Boende och samhällsplanering Vi erbjuder tomter för bostadsbyggande i attraktiva lägen. I takt med det ökade behovet byggs nya bostäder av olika karaktär i hela kommunen. Vi erbjuder mark och lokaler som täcker näringslivets behov. Vi har en framsynt samhällsplanering där vi bevakar invånarnas intressen och möter olika människors behov. lägenheter för ungdomar och äldre. att Persborgsområdet samt Lissbrändan färdigställs för bostadsbyggande. att ett flertal centralt belägna områden färdigställs för bostadsbyggande. LIS-områden för utveckling och exploatering. att vi aktivt marknadsför våra exploateringsområden. att kontakten med externa fastighetsägare och bostadsföretag intensifieras för att möjliggöra nyetablering. 8 Mål och budget

9 Infrastruktur och skydd Invånarna upplever sig bo i en säker och trygg kommun både i samhället och i det egna hemmet. Utsattheten för brott, olyckor, bränder och samhällskriser är låg. Möjligheterna att arbets pendla inom regionen är goda och vi har täta tågförbindelser med Arlanda och Stockholm. ett aktivt engagemang för att bibehålla pendlingstrafiken till och från Rättvik. en pendlarparkering i Söderås. en utbyggd busshållplats i Vikarbyn. ett fortsatt arbete med att förbättra kommunens vägar. ett blåljusens-hus i Rättvik. ett aktivt arbete mot kränkande behandling och mobbing. ett förebyggande arbete mot våld i nära relationer. att antalet fallolyckor minskar. Demokrati och delaktighet Kommunens information håller hög kvalitet och alla kan ta del av den. Kommunens övergripande mål och visioner är väl kända och våra politiker och tjänstemän är tillgängliga för medborgarna. Invånarna känner sig delaktiga i såväl samhällets utveckling som i den demokratiska processen. att alla invånare ska kunna påverka kommunens fortsatta utveckling. att Rättvik har en väl genomtänkt och fungerande integration i samverkan med det övriga samhället. ett professionellt och gott mottagande där den som kontaktar kommunen ska få en snabb återkoppling på enklare frågor. att arbetet med Medborgardialog intensifieras och omfattar såväl personliga som nätbaserade möten. Kultur och fritid Alla invånare och besökare ska kunna ta del av det stora ut - budet av kultur och fritidsaktiviteter som finns att tillgå både i centrala Rättvik och i kringliggande byar. Det är därför av högsta vikt att tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning ökar succesivt. Kulturens betydelse för kommunen är stor och vi erbjuder ett differentierat utbud i hela kommunen. Många vistas i vår vackra natur. De uppmärkta lederna inbjuder till vandring, cykling och ridning och den så kallade Naturturismen ökar. fortsatt stöd till ideella krafter, föreningar och studieförbund. att en ny lekplats planeras på Prästskogsvallen och att man i samband med det arbetet också tar hänsyn till de äldres önskemål om en attraktiv mötesplats. en plan för utveckling av strandområdet mellan Siljansbadets camping och båthamnen. utveckling av våra fiskevårdsområden för att gynna fisketurismen. planering av en skateboardplan. Miljö och hållbarhet Vi lägger idag grunden för den miljö som framtida generationer ska leva i. Det är därför viktigt att vårt miljöarbete fortgår och att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genomsyrar vår verksamhet. Vi uppmuntrar till ett klimatsmart, energisnålt och miljövänligare boende. Det öppna kulturlandskapet som är en viktig resurs för livsmedelsproduktionen men också för besöksnäringen har utökats. Vi strävar efter att de råvaror som vi använder i de kommunala köken kommer från egen produktion eller från närområdet. att antalet miljöbilar som används i kommunens regi ökar. att öka andelen miljömärkta livsmedel i de kommunala köken. produkter som innehåller ämnen som är särskilt farliga för människors hälsa och miljön fasas ut. att det öppna landskapet utökas med hjälp av bland annat betande djur. att revidera kommunens miljöpolicy. Attraktiv arbetsgivare Rättviks kommun upplevs som en spännande och attraktiv arbetsgivare med ett kompetent och tydligt ledarskap. Vi uppmuntrar till dialog och medarbetarskap och i kontakten med kommunens invånare är ett positivt bemötande en självklarhet. Vi strävar efter att möte medarbetarnas önskemål och behov i en flexibel organisation där vi även samarbetar med andra kommuner. en utveckling av chefs- och ledarskapet i kommunen. en plan för den framtida personalförsörjningen. att erbjuda praktik- och lärlingsplatser och till unga sommarjobb i förvaltningarna. Mål och budget

10 Budgetförutsättningar och ekonomisk information Samhällsekonomin Enligt Sveriges Kommuner och Landsting har svensk ekonomi i årutvecklats förhållandevis svagt, efter en stark avslutning på fjolåret. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag utveckling av svensk export. Svensk BNP beräknas i år växa med 1,9 procent. Nästa år ser förutsättningarna bättre ut och BNP beräknas då växa med 2,9 procent. Arbetsmarknaden har ut vecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. Den kommer nu successivt minska ned till omkring 6,5 procent Tack vare att ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas växer det reala skatteunderlaget relativt snabbt, med över 2 procent nästa år och omkring 1,5 procent därefter. Underskottet i den offentliga sektorns finanser minskar långsamt men stannar ändå på minus 0,5 procent Diagram 2 BNP i Sverige Förändring från föregående kvartal i årstakt respektive nivå i miljarder kronor i 2011 års priser; säsong srensade data 1000 BNP nivå i fasta priser Miljarder kronor Procentuell förändring närmaste kvartal Procent Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 10 Mål och budget

11 Kommunens resultat För 2015 är ett positivt resultat på 5 mkr. budgeterat. Det kommunövergripande målet för resultatet är på två procentenheter av skatteintäkterna. För att målet skall uppfyllas, krävs det skatteintäkter på drygt 12 mkr. För 2014 har ett positivt resultat på 2,3 mkr. budgeterats. Enligt den senaste prognosen förväntas resultatet bli ett mycket litet plusresultat. Att kommunen överhuvudtaget får ett plusresultat beror på utvecklingen de sista två månaderna och poster i bokslutet såsom pensionsskuld och semesterlöneskuld. Numera finns det i kommunallagen ett krav att intäkterna skall överstiga kostnaderna både när budgeten upprättas och för varje års resultat. Om resultatet för ett visst år är att kostnaderna överstiger intäkterna, skall detta minusresultat återställas inom de närmaste följande tre åren. Diagram 7 Kommunernas resultat före extraordinära poster Miljarder kronor respektive procent av skatter och generella statsbidrag ,8 2,7 9,0 3,8 13,3 2,7 10,1 1,8 7,0 2,7 10,6 3,2 13,6 2,2 9,4 3,3 3,4 14,3 15,3 A. Procent B. Miljarder kr 0 2, Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Mål och budget

12 Skatteintäkter och nettokostnader Skatteintäkterna ska räcka till finansiering av den löpande driftverksamheten, avsättningar till framtida pensionsåtaganden, räntor samt avskrivningar. Hur nettokostnaderna för den löpande verksamheten utvecklas i relation till skatteintäkterna är därför av avgörande betydelse för kommunens ekonomiska ställning. Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi, lånebehovet ökar och handlingsutrymmet begränsas. På sikt är en sådan utveckling ohållbar. Diagrammet visar att den löpande verksamhetens kostnader är större än skatteintäkterna 2015 och har så varit sedan 2009, med undantag av Förhållandet visar att kommunens ekonomi är känslig för oförutsedda händelser och att inga marginaler finns för att klara en ekonomi i balans, om detta inträffar. Utveckling av nettokostnad/skatteintäkter KOSTN. SKATT 103,1% 100,9% 102,5% 100,5% 99,6% 100,9% 99,4% 100,2% 95,8% 93,0% 100,4% 98,4% 0 Bokslut 06 Bokslut 08 Bokslut 10 Bokslut 12 Budget 14 Budget 16 Bokslut 05 Bokslut 07 Bokslut 09 Bokslut 11 Bokslut 13 Budget 15 Soliditet Soliditeten anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel. Det är ett mått som visar kommunens styrka på lång sikt. Resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring är det som påverkar soliditeten. Det senaste bokslutet som var år 2013, förbättrades soliditeten med 24,9 procent i jämförelse med året innan. Orsaken till denna extrema förbättring av soliditeten var att kommunens samtliga lån på 216 mkr. överfördes till Rättviks Fastigheter AB. Samtidigt minskades kommunens fordran på bolaget med motsvarande belopp. I och med att transaktionerna skedde inom koncernen, så blev koncernens fordringar och skulder opåverkade. % 59,0% 33,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 29,0% 28,0% 30,0% 38,0% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 34,0% Mål och budget

13 Lån Under 2013 överflyttades alla kommunens lån på sammanlagt 216 Mkr. till Rättviks Fastigheter AB (RFAB). Samtidigt minskades kommunens reversfordran på RFAB med motsvarande belopp. Fordran härrör från när kommunen tidigare bildade RFAB och fastigheter överfördes, men bolaget erlade ingen likvid utan fick istället en skuld till kommunen. Kommunen har efter denna överföring av lånen, inga långfristiga lån, men inom koncernen är skuldförhållandet oförändrat. Mkr Kommunens skattesats Kommunens skattesats för år 2015 är oförändrat 22 kronor och 29 öre. År 2015 har Rättvik tillsammans med Leksand den lägsta kommunala skattesatsen i länet. Landstinget skattesats för 2015 är 11 kronor och 16 öre. För Rättviks kommun blir då den totala skattesatsen 33 kronor och 45 öre. År 2014: 22,29 År 2015: 22,29 Befolkningsutveckling Jämfört med 1:a november 2013 visar befolkningstalet för 1 november 2014 en minskning med 10 st invånare. Precis som fördelningen tidigare brukar vara, är även 2014 ett år med större inflyttning än utflyttning, men med flera avlidna än födda Mål och budget

14 Balansbudget (Tkr) TILLGÅNGAR BOKSLUT BUDGET BUDGET Materiella anläggningstillgångar Markinnehav Mark byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Förråd Exploateringsfastigheter Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsättningar Avsättning för pensioner o liknande förpliktelser Summa avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 14 Mål och budget

15 Resultatbudget (Tkr) BOKSLUT BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT Mål och budget

16 Finansieringsbudget (Tkr) BOKSLUT BUDGET BUDGET DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för avskrivningar Justering för avsättning pensioner och övrigt Justering för reavinster Justering för reaförsluster Justering för övriga, ej likviditetspåverkande Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökn(-)minsk(+)förråd och varulager 268 Ökn(-)minsk(+)kortfristiga fordringar Ökn(+)minskn(-)kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av skuld Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 251 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Investeringsbudget (Tkr) Inventarieinvesteringar Infrastrukturinvesteringar Investeringar i byggnader Mark och anläggningar Totalt Kommunfullmäktige beslutar om ramanslag enligt ovan och kommunstyrelsen kommer därefter att dela upp ramanslagen på olika projekt. 16 Mål och budget

17 Verksamhetsramar (Tkr) RAM RAM RAM VERKSAMHET Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Stab & serviceförvaltningen Socialförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Barn- & utbildningsförvaltningen Arbetsgiv.avg./Pensioner Intern kapitaltjänst Summa Verksamhetens andel av den totala budgeten 2015 Verksamheterna Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen svarar för näranog 80 procent av den totala verksamhetsbudgeten % 43,06% 36,70% 12,31% 0,55% Kommunfullmäktige 1,57% Kommunstyrelsen 5,81% Stab- & serviceförvaltningen Socialförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Barn- & utbildningsförvaltningen Mål och budget

18 Håven Storhåven Snotten Storejen Ejheden Hermansborg Ärteråsen Björnberget Tenninge Dalfors Skattungen Näset Furudals bruk Furudal Amungen Hedbodberget Östanvik Oresjön Östansjö Sunnanhed Dalbyn Norrboda Sörboda Gulleråsen Getryggen Halgonberget Finnbacka Kärvsåsen Dalstuga Änderåsen Hommanbodarna Silvberg Boda kyrkby Västanå Tammeråsen Karl Tövåsen Bingsjö Lenåsen S Vålberget Ovanmyra Östbjörka Solberga Born Ljugaren Ingels Dalhalla Röjeråsen Gärdsjö Granmor Västberg Backa Nittsjö Dådran Prästbodarna Västbjörka Ickholmen Öja Blecket Sätra Vikarbyn Nyberget Rättvik Sjurberg Klitta Lisskog Lerdal Gärdebyn Hedsåsen Bäck Ärtled Utby Söderås Stumsnäs Siljan Utanåker Östergrav Västgärde Västergrav Risås Mårtanberg Brossen 18 Mål och budget

19 Mål och budget

20 Rättviks kommun RÄTTVIK

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Mål och Budget

Mål och Budget Mål och Budget 2017 2019 Mål och Budget 2017 2019 Bilder: Martin Litens Formgivning: Riesbeck Reklam 2 Mål och Budget 2017 2019 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Rättviks kommuns vision (sid 5) - där

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version VA-policy Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun Version 2016-05-24 Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 4 Samhällsutveckling... 4 Vision Rättviks kommun... 4 Utveckling... 4 UTMANINGAR... 5

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer