Mål och Budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och Budget 2015 2017"

Transkript

1 Mål och Budget

2 Bilder: Martin Litens, där inget annat anges. Original: Bokstaven AB. Mål och budget

3 Mål och Budget Mål och budget

4 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Vision 2020, Rättvik där tradition möter framtid...6 Organisation...7 Kommunövergripande mål Budgetförutsättningar och ekonomisk information Balansbudget...14 Resultatbudget...15 Finansieringsbudget...16 Investeringsbudget...16 Verksamhetsramar Mål och budget

5 Nytt år, ny budget och nya mål. I vår vision talar vi bland annat om Rättvik som en tillväxtkommun, en kommun som lockar människor att bosätta sig här, en kommun där näringslivet uppmuntras att växa och skapa arbetstillfällen. Där våra barn och unga känner trygghet och de äldre också får den omsorg de behöver. Vår vision berättar hur vi vill uppleva Rättvik 2020 och du kan läsa den i sin helhet på sidan det är ett antal år dit, men tiden går fort och det är dags att gå från ord till handling och här har vi ett gemensamt ansvar. Att vi påverkas av vår omvärld är en självklarhet. Det är inte bara ekonomiskt vi påverkas, vi på - verkas också av media, trender och urbanisering. Sverige är det land i EU där urbaniseringen går fortast, och hur möter vi det. Ja, vi måste vara och förbli en attraktiv kommun Ett av våra mål är just att profilera Rättviks som en attraktiv boendekommun och erbjuda en professionell inflyttarservice. Att vi inom en snar framtid kan erbjuda ett utbyggt mobil- och bredbandsnät är en förutsättning både för oss som bor här, besöker oss och för våra företagare. Ska vi vara en attraktiv kommun är skolorna oerhört viktiga. Vi vill fortsätta att utveckla våra moderna och trygga skolor så att alla barn som går ut grundskolan har behörighet att söka till gym - nasiet. Barnkullarna sjunker de kommande åren och det är därför viktigt att vi bibehåller vår attraktionskraft. Idag har vi ett stort antal elever på gymnasiet som kommer från andra kommuner och det är viktigt. Målet är att under perioden bli länets mest attraktiva gymnasieskola där minst hälften av ungdomarna som går ut årskurs 9 i Rättvik väljer Stiernhööksgymnasiet. Vi ska självklart uppfattas som en attraktiv kommun även för de äldre. Vardagen ska upplevas positiv med fokus på rehabilitering, friskvård, aktiviteter och stimulans. För att en kommun ska kunna tillhandahålla bra skolor och god omsorg krävs ett blomstrande näringsliv. Det är därför viktigt att vi fortsätter att stötta vårt befintliga näringsliv men att vi också aktivt arbetar med nyetableringar. Jag vill vara med och skapa ett samhälle där samarbete, nytänkande och mod kännetecknar vårt arbete och där våra ibland högt uppsatta mål leder till att vi blir ännu bättre och utvecklas i positiv riktning Annette Riesbeck Kommunstyrelsens ordförande Mål och budget

6 Vision 2020 Rättvik där tradition möter framtid Rättvik är en tillväxtkommun som kännetecknas av att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Besöksnäringen har en fortsatt stark utveckling och näringslivet präglas av entreprenörsanda, småskalighet, mångfald och jämställdhet. Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet, goda pendlingsmöjligheter och service för våra innevånare och besökare, vilket bidrar till vår ökade inflyttning. Bidrar till trivseln gör också vårt rika kultur- och föreningsliv och vår unika natur. Bevarade traditioner, nytänkande och mod i samklang skapar en fantastisk livsmiljö. Kommunens kännetecken Rättviks Kommun är en av Sveriges 290 kommuner. Kommunen består av de tre församlingarna Rättvik, Boda och Ore och har tillsammans en befolkning på cirka personer. Kommunen omfattar en yta på kvadratkilometer vilket motsvarar Vätterns yta och lite till. Den längsta sträckan inom kommungränsen kan uppmätas till 9,3 mil. Kommunen är känd för sina levande byar i ett öppet odlingslandskap med ett stort inslag av bygdekultur. Bygden lockar årligen tusentals besökare och besöksnäringen är idag kommunens största privata näring. Rättviks kommun strävar mot en hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling handlar om människans agerande gentemot varandra och omgivningen. Inte bara ur ett ekologiskt perspektiv utan även utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Hållbar utveckling är en process som innebär ett långsiktigt ansvarstagande för sam hällsutvecklingen och jordens resurser. I Rättviks kommun står hållbar utveckling för integration, bevarande av våra byar och byskolor, förnyelsebar energi, lokalproducerade livsmedel och ett öppet landskap. För att lyckas krävs en bradialog mellan politiker och medborgare så att allas kunskaper, idéer och viljor tas till vara. Vi kallar det Rättviksmodellen. Den politiska organisationen Kommunen har hand om en mängd verksamheter som berör oss alla, både vuxna och barn. Av all tänkbar samhällsservice finns det några områden som kommunen är skyldig att svara för enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas lokal politiskt. Obligatoriskt är förstås förskola och skola, socialtjänst, vård och omsorg men också renhållning, räddningstjänst och planoch byggfrågor. Exempel på frivilliga verksamheter är fritidsoch kulturverksamhet, kommunal musikskola eller gymnasium för att nämna några. För att sköta allt detta krävs en beslutande politisk organisation bestående av förtroendevalda och en verkställande förvaltningsorganisation med kommun anställda. Enligt kommunallagen ska det i en kommun finnas kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision, valnämnd samt överförmyndare. Utöver detta har kommunen stor frihet att organisera sin verksamhet. Inför mandatperioden har den politiska organisationen förändrats och det har bildats fler utskott under kommun styrelsen. Fokus har legat på att skapa en organisation med ett bredare politiskt inflytande, tydlighet och effektivitet. Att skapa fler utskott under kommunstyrelsen är en modell som ofta tillämpas i mindre kommuner i syfte att öka framförallt styrning och effektivitet. 6 Mål och budget

7 Politisk organisation i Rättviks kommun från 1 januari 2015 Tillfälliga beredningar KF Miljö/Bygg Valnämnd Revision Överförm. Individnämnd Gemensam nämnd inom Socialtjänsten KS RKAB RFAB RTAB KSAU PU FU SU BU SHU Mandatfördelning i kummunfullmäktige Parti M FP C S V KD MP SD Totalt Mandat Mål och budget

8 Kommunövergripande mål Ekonomi och effektivitet Vi har en god ekonomi som skapar utrymme för framtidssatsningar. Vi arbetar effektivt och kostnadsmedvetet i hela organisationen och vi har väl avvägda avgifter. Kommunens resultat motsvarar två procentenheter av skatteintäkterna. att arbetet med att uppnå balans i ekonomin intensifieras. god ekonomisk uppföljning där avvikelser analyseras och åtgärder vidtas. Befolkning Valfrihet och självbestämmande kännetecknar möjligheternas Rättvik och invånarna känner sig stolta över att vara Rätt - vikare. Antalet invånare har fortsatt att öka bland annat genom en stor inflyttning samt att Rättviksungdomarna i större utsträckning väljer att bo kvar i sin hemkommun. Ålders - sammansättningen har förändrats genom att antalet ungdomar och unga familjer har ökat. Folkhälsoarbetet och det förebyggande arbetet inom ANDT-området (alkohol, narkotika, doping och tobak) ger ett gott resultat och befolkningen blir allt friskare både fysiskt och psykiskt. riktade insatser för att profilera Rättviks kommun som en attraktiv boendeort. en professionell inflyttarservice. ett väl utbyggt mobil- och bredbandsnät för hushåll och företag för att bland annat möjliggöra distansarbete. Barn, ungdomar och skola Våra skolor utvecklas kontinuerligt och vi erbjuder moderna och trygga skolmiljöer. Kvaliteten upplevs som hög på för - skolan, i grundskolan och på gymnasieskolan. Barn och ungdomar trivs i Rättvik och upplever att de har inflytande. utökad valfrihet i barnomsorgen. att elever som går ut grundskolan har behörighet att söka till gymnasiet. att musikskolan bibehåller antal elever och utvecklar deras färdigheter. att Stiernhööksgymnasiet blir en av länets mest attraktiva gymnasieskolor där minst hälften av eleverna från Rättvik väljer att studera. att samarbetet med andra kommuner inom vuxenutbildningen utvecklas ytterligare och alla vuxenstuderande når målen och blir behöriga till eventuellt fortsatta studier. att ett ungdomspolitiskt handlingsprogram antas och ligger till grund för ett fortsatt gott ungdomsarbete. Verksamheten i Ungdomens Hus och Santana utvecklas ytterligare i samarbete med andra aktörer. Vård, omsorg och omtanke Vi har en bra vård och omsorg med stor valfrihet, vad gäller boendeformer, aktiviteter och hemtjänst. Våra äldre och personer med funktionsnedsättning upplever sin vardag som positiv där det sociala innehållet genomsyrar tillvaron utifrån ett hälso - främjande förhållningssätt. Förutsättningarna för äldre att bo kvar i sitt hem är goda och anhörigstödet upplevs som gott. ökad valfrihet i vård och omsorg. tillkomsten av anpassade lägenheter. ökat fokus på rehabilitering, friskvård, aktiviteter och stimulans. att ge ett ökat stöd till föräldrar. en utökad samverkan mellan kommun, landsting och övriga organisationer i samhället. ökat antal demensplatser alternativt demensteam. Arbetsmarknad, näringsliv Företagarna upplever ett gott samarbete med kommunen. Vi stödjer det etablerade näringslivet som till stor del består av små- och medelstora företag och arbetar aktivt med nyetableringar. Rättvik är en känd turistdestination och besöksnäringen är viktig för vår kommuns utveckling, därför fortsätter vi att möjliggöra satsningar inom besöksnäringen.de gröna näringarna fortsätter att utvecklas i en positiv riktning och efterfrågan på lokalproducerade livsmedel ökar. att konceptet Tillväxt & Tillsyn genomsyrar all kommunal verksamhet. att vi fortsatt arbetar för att förbättra företagsklimatet i kommunen och på så sätt når målet att bli bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking. ett Vackert Rättvik för att bibehålla vår starka ställning som besöksort. en evenemangslots som stöttar och hjälper till att samordna såväl kommunens befintliga som nya evenemang. att våra UF-företagare får stöd och hjälp av kommunens näringslivsenhet. Boende och samhällsplanering Vi erbjuder tomter för bostadsbyggande i attraktiva lägen. I takt med det ökade behovet byggs nya bostäder av olika karaktär i hela kommunen. Vi erbjuder mark och lokaler som täcker näringslivets behov. Vi har en framsynt samhällsplanering där vi bevakar invånarnas intressen och möter olika människors behov. lägenheter för ungdomar och äldre. att Persborgsområdet samt Lissbrändan färdigställs för bostadsbyggande. att ett flertal centralt belägna områden färdigställs för bostadsbyggande. LIS-områden för utveckling och exploatering. att vi aktivt marknadsför våra exploateringsområden. att kontakten med externa fastighetsägare och bostadsföretag intensifieras för att möjliggöra nyetablering. 8 Mål och budget

9 Infrastruktur och skydd Invånarna upplever sig bo i en säker och trygg kommun både i samhället och i det egna hemmet. Utsattheten för brott, olyckor, bränder och samhällskriser är låg. Möjligheterna att arbets pendla inom regionen är goda och vi har täta tågförbindelser med Arlanda och Stockholm. ett aktivt engagemang för att bibehålla pendlingstrafiken till och från Rättvik. en pendlarparkering i Söderås. en utbyggd busshållplats i Vikarbyn. ett fortsatt arbete med att förbättra kommunens vägar. ett blåljusens-hus i Rättvik. ett aktivt arbete mot kränkande behandling och mobbing. ett förebyggande arbete mot våld i nära relationer. att antalet fallolyckor minskar. Demokrati och delaktighet Kommunens information håller hög kvalitet och alla kan ta del av den. Kommunens övergripande mål och visioner är väl kända och våra politiker och tjänstemän är tillgängliga för medborgarna. Invånarna känner sig delaktiga i såväl samhällets utveckling som i den demokratiska processen. att alla invånare ska kunna påverka kommunens fortsatta utveckling. att Rättvik har en väl genomtänkt och fungerande integration i samverkan med det övriga samhället. ett professionellt och gott mottagande där den som kontaktar kommunen ska få en snabb återkoppling på enklare frågor. att arbetet med Medborgardialog intensifieras och omfattar såväl personliga som nätbaserade möten. Kultur och fritid Alla invånare och besökare ska kunna ta del av det stora ut - budet av kultur och fritidsaktiviteter som finns att tillgå både i centrala Rättvik och i kringliggande byar. Det är därför av högsta vikt att tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning ökar succesivt. Kulturens betydelse för kommunen är stor och vi erbjuder ett differentierat utbud i hela kommunen. Många vistas i vår vackra natur. De uppmärkta lederna inbjuder till vandring, cykling och ridning och den så kallade Naturturismen ökar. fortsatt stöd till ideella krafter, föreningar och studieförbund. att en ny lekplats planeras på Prästskogsvallen och att man i samband med det arbetet också tar hänsyn till de äldres önskemål om en attraktiv mötesplats. en plan för utveckling av strandområdet mellan Siljansbadets camping och båthamnen. utveckling av våra fiskevårdsområden för att gynna fisketurismen. planering av en skateboardplan. Miljö och hållbarhet Vi lägger idag grunden för den miljö som framtida generationer ska leva i. Det är därför viktigt att vårt miljöarbete fortgår och att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genomsyrar vår verksamhet. Vi uppmuntrar till ett klimatsmart, energisnålt och miljövänligare boende. Det öppna kulturlandskapet som är en viktig resurs för livsmedelsproduktionen men också för besöksnäringen har utökats. Vi strävar efter att de råvaror som vi använder i de kommunala köken kommer från egen produktion eller från närområdet. att antalet miljöbilar som används i kommunens regi ökar. att öka andelen miljömärkta livsmedel i de kommunala köken. produkter som innehåller ämnen som är särskilt farliga för människors hälsa och miljön fasas ut. att det öppna landskapet utökas med hjälp av bland annat betande djur. att revidera kommunens miljöpolicy. Attraktiv arbetsgivare Rättviks kommun upplevs som en spännande och attraktiv arbetsgivare med ett kompetent och tydligt ledarskap. Vi uppmuntrar till dialog och medarbetarskap och i kontakten med kommunens invånare är ett positivt bemötande en självklarhet. Vi strävar efter att möte medarbetarnas önskemål och behov i en flexibel organisation där vi även samarbetar med andra kommuner. en utveckling av chefs- och ledarskapet i kommunen. en plan för den framtida personalförsörjningen. att erbjuda praktik- och lärlingsplatser och till unga sommarjobb i förvaltningarna. Mål och budget

10 Budgetförutsättningar och ekonomisk information Samhällsekonomin Enligt Sveriges Kommuner och Landsting har svensk ekonomi i årutvecklats förhållandevis svagt, efter en stark avslutning på fjolåret. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag utveckling av svensk export. Svensk BNP beräknas i år växa med 1,9 procent. Nästa år ser förutsättningarna bättre ut och BNP beräknas då växa med 2,9 procent. Arbetsmarknaden har ut vecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. Den kommer nu successivt minska ned till omkring 6,5 procent Tack vare att ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas växer det reala skatteunderlaget relativt snabbt, med över 2 procent nästa år och omkring 1,5 procent därefter. Underskottet i den offentliga sektorns finanser minskar långsamt men stannar ändå på minus 0,5 procent Diagram 2 BNP i Sverige Förändring från föregående kvartal i årstakt respektive nivå i miljarder kronor i 2011 års priser; säsong srensade data 1000 BNP nivå i fasta priser Miljarder kronor Procentuell förändring närmaste kvartal Procent Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 10 Mål och budget

11 Kommunens resultat För 2015 är ett positivt resultat på 5 mkr. budgeterat. Det kommunövergripande målet för resultatet är på två procentenheter av skatteintäkterna. För att målet skall uppfyllas, krävs det skatteintäkter på drygt 12 mkr. För 2014 har ett positivt resultat på 2,3 mkr. budgeterats. Enligt den senaste prognosen förväntas resultatet bli ett mycket litet plusresultat. Att kommunen överhuvudtaget får ett plusresultat beror på utvecklingen de sista två månaderna och poster i bokslutet såsom pensionsskuld och semesterlöneskuld. Numera finns det i kommunallagen ett krav att intäkterna skall överstiga kostnaderna både när budgeten upprättas och för varje års resultat. Om resultatet för ett visst år är att kostnaderna överstiger intäkterna, skall detta minusresultat återställas inom de närmaste följande tre åren. Diagram 7 Kommunernas resultat före extraordinära poster Miljarder kronor respektive procent av skatter och generella statsbidrag ,8 2,7 9,0 3,8 13,3 2,7 10,1 1,8 7,0 2,7 10,6 3,2 13,6 2,2 9,4 3,3 3,4 14,3 15,3 A. Procent B. Miljarder kr 0 2, Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Mål och budget

12 Skatteintäkter och nettokostnader Skatteintäkterna ska räcka till finansiering av den löpande driftverksamheten, avsättningar till framtida pensionsåtaganden, räntor samt avskrivningar. Hur nettokostnaderna för den löpande verksamheten utvecklas i relation till skatteintäkterna är därför av avgörande betydelse för kommunens ekonomiska ställning. Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi, lånebehovet ökar och handlingsutrymmet begränsas. På sikt är en sådan utveckling ohållbar. Diagrammet visar att den löpande verksamhetens kostnader är större än skatteintäkterna 2015 och har så varit sedan 2009, med undantag av Förhållandet visar att kommunens ekonomi är känslig för oförutsedda händelser och att inga marginaler finns för att klara en ekonomi i balans, om detta inträffar. Utveckling av nettokostnad/skatteintäkter KOSTN. SKATT 103,1% 100,9% 102,5% 100,5% 99,6% 100,9% 99,4% 100,2% 95,8% 93,0% 100,4% 98,4% 0 Bokslut 06 Bokslut 08 Bokslut 10 Bokslut 12 Budget 14 Budget 16 Bokslut 05 Bokslut 07 Bokslut 09 Bokslut 11 Bokslut 13 Budget 15 Soliditet Soliditeten anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel. Det är ett mått som visar kommunens styrka på lång sikt. Resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring är det som påverkar soliditeten. Det senaste bokslutet som var år 2013, förbättrades soliditeten med 24,9 procent i jämförelse med året innan. Orsaken till denna extrema förbättring av soliditeten var att kommunens samtliga lån på 216 mkr. överfördes till Rättviks Fastigheter AB. Samtidigt minskades kommunens fordran på bolaget med motsvarande belopp. I och med att transaktionerna skedde inom koncernen, så blev koncernens fordringar och skulder opåverkade. % 59,0% 33,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 29,0% 28,0% 30,0% 38,0% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 34,0% Mål och budget

13 Lån Under 2013 överflyttades alla kommunens lån på sammanlagt 216 Mkr. till Rättviks Fastigheter AB (RFAB). Samtidigt minskades kommunens reversfordran på RFAB med motsvarande belopp. Fordran härrör från när kommunen tidigare bildade RFAB och fastigheter överfördes, men bolaget erlade ingen likvid utan fick istället en skuld till kommunen. Kommunen har efter denna överföring av lånen, inga långfristiga lån, men inom koncernen är skuldförhållandet oförändrat. Mkr Kommunens skattesats Kommunens skattesats för år 2015 är oförändrat 22 kronor och 29 öre. År 2015 har Rättvik tillsammans med Leksand den lägsta kommunala skattesatsen i länet. Landstinget skattesats för 2015 är 11 kronor och 16 öre. För Rättviks kommun blir då den totala skattesatsen 33 kronor och 45 öre. År 2014: 22,29 År 2015: 22,29 Befolkningsutveckling Jämfört med 1:a november 2013 visar befolkningstalet för 1 november 2014 en minskning med 10 st invånare. Precis som fördelningen tidigare brukar vara, är även 2014 ett år med större inflyttning än utflyttning, men med flera avlidna än födda Mål och budget

14 Balansbudget (Tkr) TILLGÅNGAR BOKSLUT BUDGET BUDGET Materiella anläggningstillgångar Markinnehav Mark byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Förråd Exploateringsfastigheter Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsättningar Avsättning för pensioner o liknande förpliktelser Summa avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 14 Mål och budget

15 Resultatbudget (Tkr) BOKSLUT BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT Mål och budget

16 Finansieringsbudget (Tkr) BOKSLUT BUDGET BUDGET DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för avskrivningar Justering för avsättning pensioner och övrigt Justering för reavinster Justering för reaförsluster Justering för övriga, ej likviditetspåverkande Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökn(-)minsk(+)förråd och varulager 268 Ökn(-)minsk(+)kortfristiga fordringar Ökn(+)minskn(-)kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av skuld Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 251 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Investeringsbudget (Tkr) Inventarieinvesteringar Infrastrukturinvesteringar Investeringar i byggnader Mark och anläggningar Totalt Kommunfullmäktige beslutar om ramanslag enligt ovan och kommunstyrelsen kommer därefter att dela upp ramanslagen på olika projekt. 16 Mål och budget

17 Verksamhetsramar (Tkr) RAM RAM RAM VERKSAMHET Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Stab & serviceförvaltningen Socialförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Barn- & utbildningsförvaltningen Arbetsgiv.avg./Pensioner Intern kapitaltjänst Summa Verksamhetens andel av den totala budgeten 2015 Verksamheterna Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen svarar för näranog 80 procent av den totala verksamhetsbudgeten % 43,06% 36,70% 12,31% 0,55% Kommunfullmäktige 1,57% Kommunstyrelsen 5,81% Stab- & serviceförvaltningen Socialförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Barn- & utbildningsförvaltningen Mål och budget

18 Håven Storhåven Snotten Storejen Ejheden Hermansborg Ärteråsen Björnberget Tenninge Dalfors Skattungen Näset Furudals bruk Furudal Amungen Hedbodberget Östanvik Oresjön Östansjö Sunnanhed Dalbyn Norrboda Sörboda Gulleråsen Getryggen Halgonberget Finnbacka Kärvsåsen Dalstuga Änderåsen Hommanbodarna Silvberg Boda kyrkby Västanå Tammeråsen Karl Tövåsen Bingsjö Lenåsen S Vålberget Ovanmyra Östbjörka Solberga Born Ljugaren Ingels Dalhalla Röjeråsen Gärdsjö Granmor Västberg Backa Nittsjö Dådran Prästbodarna Västbjörka Ickholmen Öja Blecket Sätra Vikarbyn Nyberget Rättvik Sjurberg Klitta Lisskog Lerdal Gärdebyn Hedsåsen Bäck Ärtled Utby Söderås Stumsnäs Siljan Utanåker Östergrav Västgärde Västergrav Risås Mårtanberg Brossen 18 Mål och budget

19 Mål och budget

20 Rättviks kommun RÄTTVIK

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Vind i seglen med Orustalliansen INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Det skapar vi genom En tydlig politisk ledning som tar fullt ekonomiskt ansvar. En kommunstyrelse som beslutar och styr verksamheternas

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer