HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER"

Transkript

1 Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

2 Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA POLIS/ÅKLAGARE 7-8 RUTINSCHEMA SJUKVÅRDEN 9-10 PSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDEN 11 BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI (BUP) 12 FUNKTIONSHINDER 13 FAMILJERÅDGIVNINGEN 14 KVINNOJOUR 15 STÖD OCH BROTTSOFFERJOUREN S-boj 16 TELEFONLISTA 17

3 Sidan 3 av (18) INLEDNING Syftet med detta handlingsprogram är höja medvetandenivån och kunskapen för vilket stöd som erbjuds stöd till misshandlade kvinnor och deras familjer, hos myndigheter och andra organisationer som berörs av denna problematik. Handlingsprogrammet är tänkt att fungera som en miniuppslagsbok för olika myndigheters agerande. Syftet är också att få tillstånd ett fungerande samarbete mellan myndigheter och organisationer. Samkönade parrelationer Detta handlingsprogram kan även användas som utgångspunkt när det gäller våld inom nära parrelationer där båda parter är av samma kön. Kontaktpersoner o telefon för respektive myndighet/ organisation - Socialtjänst: telefon Växel: Polis: telefon växel: telefon akut: Åklagarkammaren: Växel: Sjukstugan: telefon: 1177 sjukvårdsrådgivning - Vuxen psykiatri: telefon växel: Funktionshindrade: telefon: Familjerådgivning: telefon: BUP telefon: Kvinnojour: Jour telefon: Brottsoffer jour: telefon:

4 Sidan 4 av (18) RUTINER FÖR SOCIALKONTORET Socialtjänstlagen Socialtjänstens mål 1 kap. 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 1 kap. 2 När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år. Brottsoffer 5 kap. 11 Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag (2007:225). Akuta ärenden inom kontorstid I akuta misshandelsärenden som aktualiseras ska omgående handläggare utses. Två socialsekreterare bör arbeta gemensamt i ärendet och alltid åka tillsammans i dessa ärenden. Det är viktigt att insatserna påbörjas så snart som möjligt, då familjen är som mest motiverad i det akuta skedet. Samråd alltid med polis före utryckning angående anmälan. Åtgärder Ta hand om eventuella barn (=barnens situation måste vara säker) Prata med parterna i skilda rum Hjälp kvinnan att komma till akuten för att få skador omsedda, fotograferade, dokumenterade Begära att läkaren skriver ett läkarintyg/ rättsintyg? Ta ställning till Polisanmälan. Kvinnans egen åsikt?

5 Sidan 5 av (18) Träffa mannen, samtala om händelsen, drogernas roll, rädslan för inblandade. Erbjud fortsatt kontakt. Skydd åt barn i det akuta skedet Se över barnets situation med tanke på skyddsaspekt samt boende Vid behov, placering av barnen, i första hand i barnets nätverk Skydd åt kvinnan i det akuta skedet Vid behov ordna akut boende för kvinnan. I det akuta skedet kanske kvinnan saknar egna inkomster, eller mannen kan ha tagit över ekonomin i hemmet. Ta reda på om kvinnan vill komma i kontakt med polis, kvinnojour, m.fl. Information om skydd Informera om möjligheter till skydd som finns för kvinnan tex skyddad adress, namn, telefon, trygghetspaket och besöksförbud. Om kvinnan behöver hämta tillhörigheter från bostaden se till att någon hon känner kan gå med henne. Akuta ärenden utom kontorstid/helger Socialnämnden i Vilhelmina har i dag ingen socialjour eller beredskap utom kontorstid. Kontaktpersoner Socialkontoret har möjlighet att tillsätta man eller kvinna som kontaktperson, vilken kan vara till hjälp och stöd för den misshandlade kvinnan och hennes familj på fritiden. Rutiner för det långsiktiga arbetet För barnet Hur mår barnet? Vad har barnet varit med om tidigare? Föräldrarna kan ha svårt att i en egen kris se barnets behov. De är angeläget att omgående aktualisera barnets situation och bedöma åtgärdsprogram. Barnet är också ett brottsoffer. Samtal med barnet Finns behov skickas remiss till BUP. Informera vårdnadshavarna om barnets ställning som brottsoffer när polisanmälan är gjord Insatsen Trappan, en samtalsmodell med barn som varit utsatta för våld i nära relationer

6 Sidan 6 av (18) För kvinnan För de kvinnor som valt att separera från förövaren gäller att skapa varaktiga lösningar, så att de ges möjlighet att bygga upp ett eget liv kring vänner, arbete och intressen. Annars är risken stor att de återvänder till partnern om ensamheten och isoleringen blir för svår. För de kvinnor som väljer att stanna kvar i relationen blir målsättningen att våldet ska upphöra. Samtalskontakt med socialsekreterare bör ske regelbundet. Stödkontakten kan vara långvarig förslagsvis en gång i veckan och intensifieras vid behov till exempel rättegång. Detta bör samordnas med andra myndigheter/organisationer. För mannen Förövaren kallas till besök på socialtjänsten. Individuell bedömning görs av handläggarna på socialtjänsten utifrån kvinnans vilja. Kontakt tas med honom i syfte att lyfta frågan angående behov av en egen behandlingskontakt med exempelvis öppen psykmottagning eller mansjour. Bemötande Motivation att ta emot hjälp är som störst så nära det akuta skedet som möjligt. Sedan bör stödet syfta till att hitta en varaktig lösning på problemet och att våldet ska upphöra i familjen. Vi tillämpar ett offensivt tillvägagångssätt gentemot de vuxna i familjen. Inte enbart erbjuda en kontakt om kvinnan eller mannen önskar utan deklarera att vi vill träffa dig. Vi har alltid som rutin att träffa parterna var för sig och eventuellt i ett senare skede tillsammans. Det är viktigt att visa ett engagerat intresse för kvinnan och hennes situation. Lyssna på kvinnan och möta henne där hon är, att ta reda på hur rädd och hotad hon känner sig. Vad vill hon, vilka handlingsvägar ser hon att komma bort från våldet och hjälpa henne att förverkliga dessa? Det är mycket viktigt att inte komma med pekpinnar och färdiga lösningar om vad hon borde göra. Då känner kvinnan ytterligare en anklagelse på sig som ökar ett redan dåligt självförtroende. Telefonnummer till socialtjänsten , Socialtjänstens reception , Kommunens växel som kopplar vidare till handläggare

7 Sidan 7 av (18) RUTINSCHEMA POLISEN OCH ÅKLAGARE Syftet med polisutredningen är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brott, om tillräckliga skäl föreligger för åtal och förbereda målet så att bevisningen kan läggas fram i sammanhang vid domstolen. Det är därför angeläget att polisanmälan görs på ett tidigt stadium så att den misstänkte inte kan påverka utgångsläget för polisutredningen. Denne kan förstöra bevismaterial, påverka den utsatta kvinnan, vittnen samt övriga som kan lämna uppgifter om övergreppet. Polisutredningen kan också tillföra socialnämnden underlag för åtgärder som kan medföra att övergrepp mot kvinnan inte upprepas. Polisutredningen leds av åklagare. Polisen strävar efter att omgående påbörja sin utredning när anmälan skett. Vid förhör bör ett förhörsvittne närvara. När den som skall höras är en kvinna bör ett kvinnligt vittne anlitas om det begärs och lämpligen kan ske. Förhören tas som regel upp med vanlig bandspelare. Vid förhören går man igenom händelseförloppet i detalj och relationen mellan kvinnan (målsäganden) och mannen (den misstänkte) undersöks. Det är därför ofta ofrånkomligt att kvinnan utsätts för många svåra frågor. För kvinnans tilltro till det brottsutredande myndigheterna är det viktigt att hon förstår varför dessa frågor måste ställas och att hon inte utsätts för onödigt lidande. Som ett led i att ge den våldutsatta kvinnan bättre hjälp och stöd i samband med polisutredningen har polisen numera en författningsgrundad skyldighet att informera kvinnan om: - att åklagaren under vissa förutsättningar kan föra talan om enskilt anspråk och om möjligheterna att få ersättning enligt brottsskadelagen. - de regler som gäller för att förordna målsägandebiträde.

8 Sidan 8 av (18) - de regler som gäller för meddelande av besöksförbud. - reglerna för stödperson. - om möjligheterna att få allmän rättshjälp och rådgivning. - vilka myndigheter, organisationer och andra som kan lämna stöd och hjälp. - de regler som gäller för att erhålla larmutrustning s.k. trygghetspaket. Dessutom skall kvinnan tillfrågas om hon vill bli underrättad om beslut i ärendet Ex vis: - att förundersökningen inte skall inledas. - att inledd förundersökning skall läggas ned. - att åtal inte skall väckas. - tidpunkt för huvudförhandling i målet. - dom i målet. Om det år påkallat skall kvinnan underrättas av handläggaren som har ärendet om en anhållen eller häktad person avviker. Den som hörs under polisutredning i brottsmål har rätt till ersättning för inställelse. Ersättningen kan utgå för bl.a. resekostnader, kostnader för minskad inkomst eller annan ekonomisk förlust. Kvinnan (målsäganden) måste själv begär sådan ersättning inom två veckor från förhöret. Journalanteckningar begärs hos den läkare / sjukvårdsinrättning som undersökt kvinnans skador från misshandeln eller övergreppet. När polisen är klar med förhören av målsägande, misstänkt och eventuella vittnen underställs materialet till åklagaren. Denne beslutar då om den misstänkte skall friges eller kvarhållas. Åklagaren är den som även beslutar om åtal. Telefon polisen Vid brådskande 112

9 Sidan 9 av (18) VILHELMINA SJUKSTUGAS VÅRDPROGRAM FÖRARBETE MED VÅLDUTSATTA KVINNOR OCH BARN Landstinget i Västerbotten har utgivit: Vårdprogram för arbete med våldsutsatta kvinnor och barn (Peter Söderberg 2007) som riktar sig till all personal inom primärvård och klinikvård. För kvinnor och barn som utsatts för våld har hälso- och sjukvården ansvar att ge medicinskt och psykosocialt omhändertagande genom att upptäcka, dokumentera, informera, behandla, vårda, motivera och samverka. Vårdprogrammets syfte är förutom att vara en detaljerad manual att bidra med kunskapsutveckling, ge tydliga arbetsrutiner och skapa en ökad professionell trygghet i mötet med våldsutsatta kvinnor och barn inom hälso- och sjukvården. Vårdprogrammet finns på sjukstugan i Vilhelmina, på mottagningen samt hos kurator. Arbetsrutiner gällande omhändertagande/bemötande. Tala ostört med kvinnan / barnet. Använd auktoriserad tolk vid behov.. Lyssna, fråga och tro på kvinnan / barnet. Gör en säkerhetsbedömning.. Erbjud kontakt med socialtjänst, kvinnojour, kurator / psykiatriska öppenvården.. Barn som bevittnar våld, övergrepp är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp, dokumenteras i journalen. Arbetsrutiner vid läkarundersökning. Ge information om hur undersökningen ska gå till. Inhämta kvinnans medgivande. Anamnes. Kroppsundersökning. Dokumentera alla skador. Färgfotografera. Undersök kläderna. Tid för ev återbesök

10 Sidan 10 av (18) -Fullständig kroppsundersökning ska alltid göras vid fysisk misshandel och/eller sexuella övergrepp - Vid en mer omfattande skadebild eller grova våldsbrott bör rättsläkare alltid kontaktas i ett tidigt skede för konsulation och skadedokumentation. Anmälningsskyldighet / sekretess Sjukvårdspersonalen har alltid rätt att göra en polisanmälan om kvinnan ger sitt samtycke Sjukvårdspersonalen får även göra en polisanmälan utan kvinnans samtycke när det gäller: - Brott/misstanke om brott för vilka är stadgat lägst ett års fängelsestraff. - Misshandel och sexualbrott av alla slag mot underåriga (under 18 år). - Misstanke om könsstympningsbrott, oavsett brottets svårighetsgrad. Anmälan till Socialtjänsten: - Skyldighet att göra anmälan vid barnmisshandel eller att det framkommer att barn far illa - Även om misstanke om att barn far illa skall anmälas! Telefonnummer sjukstugan: 1177 (sjukvårdsrådgivningen) som sedan kopplar till sjukstugan Vilhelmina. Kurator tfn:

11 Sidan 11 av (18) PSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDEN VILHELMINA Våld mot kvinnor och barn är ett allvarligt folkhälsoproblem. Effekterna av våldet är omfattande, men fortfarande till stora delar dolda. En orsak kan vara att kvinnans upplevelser av skam hindrar henne att söka adekvat behandling. En annan orsak kan vara att kvinnan inte alltid är medveten om kopplingen mellan den fysiska och psykiska ohälsan och erfarenheterna av det våld hon bär med sig. Det är därför viktigt att behandlare som möter misshandlade kvinnor, förstår att hennes reaktioner är en konsekvens av våldet. Det är även av största vikt att uppmärksamma barnens situation och se till att deras behov av behandling blir tillgodosett. För att skydda barnet är anmälan till socialnämnden nödvändig, så att lämpligt stöd kan erbjudas till barn och föräldrar. Sekretess och anmälningsskyldighet Utgångspunkten är att all personal har tystnadsplikt. Enligt SoL 14:1 har vi skyldighet att anmäla kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Hur når man oss? Vår mottagning är öppen vardagar mellan kl:08: Det går också nå oss på telefon fram till klockan Besöksadress är Volgsjövägen 48. Vi har ingen akut- eller jourverksamhet, övriga tider hänvisar vi till primärvården/vårdcentralen telefon: 1177 sjukvårdsrådgivning. Till psykiatriska öppenvården i Vilhelmina kan kvinnan själv söka utan remisstvång. En bedömning om ärendet ska handläggas hos psykiatrin görs därefter i vår remisskonferens. Om det bedöms att någon annan myndighet är den som ska erbjuda hjälp och stöd, kan vi bistå med att ta den kontakten. Om vi anser att psykiatrisk behandling är det som behövs så erbjuder vi tid för ett första besök. Vad kan man få hjälp med? Krisstöd, samtalsterapi samt hjälp att ta kontakt med andra myndigheter. Om kvinnan vill ta med sig någon till samtalen går det naturligtvis bra. Telefon:

12 Sidan 12 av (18) BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA MOTTAGNINGEN BUP Barn- och Ungdomspsykiatriska (BUP) mottagningen i Lycksele är en öppenvårdsmottagning som är knuten till sju inlandskommuner. Barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år är tillsammans med sina familjer välkomna att söka hjälp hos oss. Så kontaktar du BUP Du kan själv kontakta mottagningen. Om t.ex. skolhälsovården eller socialför- Valtningen skrivit en remiss, behöver du bara vänta tills vi kontaktar dig. Du har också möjlighet att ringa hit för rådgivning. Kostnadsfritt Besöken vid BUP är kostnadsfria. Reseersättning betalas ut av Landstinget via Reseservice, Lycksele lasarett. Öppettider Måndag torsdag klockan Fredag klockan Telefon Jourhavande läkare När vi har stängt och du har akuta behov av hjälp, så finns det alltid en Jourhavande läkare Umeå Ring telefon och begär, Barnpsykiatrisk jourläkare. Vid behov Av inläggning, finns våra slutenvårdsplatser i Umeå. Besöksadress Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Lycksele lasarett LYCKSELE Tfn

13 Sidan 13 av (18) FUNKTIONSHINDRADE Rådgivningsgruppen för övergreppsproblematik och rättsäkerhetsfrågor för funktionshindrade RÖR. RÖR- gruppen är en samverkansgrupp där representanter från olika myndigheter ingår. Huvudman för Rör gruppen är landstingets handikappverksamhet. Syftet med gruppens arbete är att ge rådgivning och stöd till allmänheten, verksamheter, enskilda personer och deras anhöriga. Stödet kan bestå av att informera, stötta och hänvisa till rätt instans. Gruppens arbete fokuseras på rådgivning och stöd, och går inte in och tar ställning eller agerar för eller emot enskilda individer. Kurator: Liss H Eriksson tfn Särskilt stöd och habilitering för vuxna. Västerbottens läns Landsting

14 Sidan 14 av (18) FAMILJERÅDGIVNING Kommunens familjerådgivning är en fristående verksamhet som arbetar under total sekretess och som i första hand vänder sig till det vuxna paret. Familjerådgivningen bidrar till konstruktiva lösningar av problem och konflikter I framförallt parrelationer och till att förhindra destruktiva separationer. I misshandelsärenden erbjuder vi i första hand samtal med parterna var för sig. När förutsättningarna för gemensamma samtal finns övergår vi därefter till relationsbehandling. Individen erbjuds efter bedömning vid behov också enskilda samtal. Ambitionerna varierar från pedagogiska samtal, till bearbetande och Psykoterapeutiska behandlingar. Tidsbeställning görs direkt hos familjerådgivarna som har daglig telefontid. Inga remisser behövs. Besöken är avgiftsfria Registrering eller journaler förs ej. Familjerådgivningen når du på telefon: och Sivbritt Wärnberg

15 Sidan 15 av (18) VILHELMINA KVINNOJOUR I vår kommun finns en kvinnojour för misshandlade, sexuellt utnyttjade eller på Annat sätt hotade eller förnedrade kvinnor och deras barn. Vi har dock inte resurser att ta emot missbrukande kvinnor. Du kan ringa till kvinnojouren mellan kl Samtal och besök registreras inte och alla som jobbar har tystnadslöfte. Kvinnojouren har stor erfarenhet av misshandlade kvinnors hjälpbehov och ett omfattande kontaktnät med myndigheter. Du kan även mejla kvinnojouren på Detta kan vi hjälpa dig med: Stödsamtal. Du är anonym och inga samtal registreras. Du, och dina barn, kan i en nödsituation få tillfällig bostad hos kvinnojouren eller på annan skyddad plats. Du kan få hjälp med att kontakta polisen, socialtjänsten eller andra myndigheter. Du kan få tips på hur du kan få juridiskhjälp. Du kan få stöd vid polisförhör, advokatbesök, sjukhus besök. Du kan få stöd vid en eventuell rättegång. Du som anhörig kan också få tips och råd hur man ska agera om man har någon Närstående som är utsatt för kvinnomisshandel. Vilhelmina kvinnojour tel:

16 Sidan 16 av (18) STÖD OCH BROTTSOFFERJOUREN S-BOJ Brottsofferjouren är en ideell organisation, religös och politiskt obunden, alltså ingen myndighet. Den består av stödpersoner som har viss utbildning i att hjälpa och stödja människor som varit utsatta för chockartade upplevelser som ex. vis våldsbrott, olyckor och svåra händelser. Deras råd, stöd och hjälp är kostnadsfri. Brottsofferjouren kan också erbjuda vittnesstödjare. Stödpersonerna har avlagt tysthetslöfte. Du når jouren säkrast på vardagar kl: på telefon STÖD PÅ ANNAT SPRÅK Via en telefoncentral eller Maila kontakt kan du även få kontakt med personer som talar andra språk än svenska. Där kan man lämna meddelande och blir sedan kontaktade på sitt eget språk genom telefon eller Maila om några dagar. Telefon: Mail:

17 Sidan 17 av (18) Telefonlista Vilhelmina kvinnojour Kvinnojouren Umeå Kvinnofridslinjen Centrum mot våld, Umeå Kvinnofrid Juridik jouren Tisdagar Jurist jouren öppet dygnet runt WWWlawline.se juridik info BRIS, upp till 18 år BRIS, vuxentelefon Mansjouren Västerbotten Centrum mot våld Mansmottagning

18 Sidan 18 av (18)

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS 1(13) NORDMALINGS KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Dnr 09/SN063 750 Socialnämnden den 24 februari 2009, 56 Kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 39 2(13) 2008-10-12

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Handlingsprogram för Arvidsjaur

Handlingsprogram för Arvidsjaur Våld mot kvinnor Handlingsprogram för Arvidsjaur Norrbottens läns landsting Polisen Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25 37. Arvidsjaurs kommun INLEDNING Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Det berör oss alla! Den här broschyren har vi tagit fram för till stöd för den som lever med våld eller hot eller som känner rädsla för hot och

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Den här skriften vänder sig till dig som är anställd inom verksamhet i Gävleborgs län vars arbete berör barn och ungdomar. En informationsskrift från Barnahus

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Anpassa utredningar efter barnens behov

Anpassa utredningar efter barnens behov myndighetssamverkan då det finns misstanke om att barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp Anpassa utredningar efter barnens behov En handbok för er som vill arbeta med Barnsamråd 1 Handboken

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

våld i nära relationer

våld i nära relationer våld i nära relationer En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Förord. Perarne Petersson. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN augusti 2002 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn Sid. 2. Samverkanssrutin slutvers 02.

Förord. Perarne Petersson. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN augusti 2002 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn Sid. 2. Samverkanssrutin slutvers 02. Samverkansrutiner Kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel ISSN 1103-8209, meddelande 2002:20 Text: Perarne Petersson Tryckt i 100 ex av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap. Socialtjänstens mål 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Våld i nära relation

Våld i nära relation Våld i nära relation Våld och förtryck i olika former Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig. Sexuellt våld

Läs mer

Samverkansrutiner. kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel

Samverkansrutiner. kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel Samverkansrutiner kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel Antagna i december 2003 Samverkansrutiner kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel. Antagna i december 2003 ISSN 1103-8209,

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Reviderad senast: Godkänt av: Gällivare närsjukvård Jokkmokks Kommun Svenska Kyrkan Polisen

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Reviderad senast: Godkänt av: Gällivare närsjukvård Jokkmokks Kommun Svenska Kyrkan Polisen Sida 1 (5) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (5) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Sjukvårdens uppgifter Identifiering

Läs mer

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Sida 1 av 5 Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Innan en orosanmälan görs är det viktig att prata med barnets vårdnadshavare om den oro man känner för barnet. Vårdnadshavaren ska få information

Läs mer

4. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVAR

4. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVAR 4. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVAR 4.1 Målsättning och handlingsprogram Målsättning Målsättningen är, i enlighet med riksdagens beslut om kvinnofridsreformen, att medverka i arbetet för ett professionellt

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer 1 (9) Våld i nära relationer Här kan du få hjälp! Arbetsgruppen för Familjefrid i Höör Maj 2011 Höörs kommun: Social sektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor SÖLVESBORGS KOMMUN KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-27 Kf 165 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 POLISANMÄLAN OCH RÄTTSLIGA FRÅGOR...

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Ändrad 2006-05-04 Sida 1 (9) Senast reviderad: 2007-12-03 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

Läs mer

Ungdomsfr id - Om våld, hot och sexuella övergrepp på ungdomar -

Ungdomsfr id - Om våld, hot och sexuella övergrepp på ungdomar - Ungdomsfr id - Om våld, hot och sexuella övergrepp på ungdomar - 2010-02-22 Ljuger ungdomar om hot, våld och sexuella övergrepp? - Ja ofta, de säger att det inte hänt, fast det har hänt Hot, våld och sexuella

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

Barnahusmodellen En samordningsmodell för åländska myndigheter

Barnahusmodellen En samordningsmodell för åländska myndigheter Barnahusmodellen En samordningsmodell för åländska myndigheter Kommunens ungdomsenheten Tallbacken 3. Barnahuset 3.2 Samordningsmodell för myndigheterna vid misstanke om våld mot barn POLISEN KOMMUNENS

Läs mer

Anmäl vid misstanke om barn far illa

Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl genast till socialnämnden i barnets hemkommun om vid: fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld vanvård eller försumlig behandling hedersrelaterat våld eller annat

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-01-26 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Utred de apatiska barnens situation

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

Handlingsplan för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola vid misstanke om sexuella övergrepp

Handlingsplan för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola vid misstanke om sexuella övergrepp LERUM200, v 1.0, 2007-11-30 1 (12) Datum 2011-03-07 Sektor Lärande Handlingsplan för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola vid misstanke om sexuella övergrepp Handlingsplanen avser misstanke

Läs mer

Kansliet. Susann Swärd

Kansliet. Susann Swärd 2017-08-10 Kansliet Susann Swärd Anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa ANMÄLAN AV MISSTANKE OM BARN SOM FAR ILLA... 2 1.1 SÅ HÄR GÖR DU EN ANMÄLAN... 3 1.2 MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR...

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2013-06-10 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

Rätten till kvinnofrid

Rätten till kvinnofrid LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Rätten till kvinnofrid Socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor i län Meddelande 2001: 29 701-0792-1997 Förord Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 92 Den 2007-11-26 Kommunfullmäktige 2007-11-26 110 Kommunstyrelsen 2007-11-12 203 Kf 92 Ks 169 Dnr 2007.311 750 Reviderad handlingsplan Våld mot kvinnor Smedjebacken Kommunfullmäktige

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar.

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Vi är många som vill hjälpa Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Stora broschyren.pgm 2-3 Våld används för att få en person att göra något som hon inte vill, eller få

Läs mer

Skadestånd och Brottsskadeersättning

Skadestånd och Brottsskadeersättning Skadestånd och Brottsskadeersättning Barns och ungas rätt till ekonomisk upprättelse efter brott som de utsatts för eller bevittnat Ann Lundgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Brottsoffermyndigheten

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med 1 Se Sambandet! Forskning visar att det finns samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Det formuleras

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Socialtjänsten inledde en utredning i anledning av anmälan.

Socialtjänsten inledde en utredning i anledning av anmälan. BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2011-05-30 Dnr 2133-2010 Sid 1 (6) Fråga om en socialnämnds skyldighet att göra en polisanmälan om misstänkt sexuellt övergrepp mot barn Bakgrund Den 16

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Hot och kränkningar Stöd och hjälp Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Du kan vara utsatt för våld i nära relation om du...... får höra att du är ful, värdelös, korkad eller äcklig....

Läs mer

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, har erfarenhet av att ge skydd och stöd till

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

3. KOMMUNERNAS ANSVAR

3. KOMMUNERNAS ANSVAR 3. KOMMUNERNAS ANSVAR 3.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Du har rätt till ett liv fritt från våld!

Du har rätt till ett liv fritt från våld! Blir du utsatt? Du har rätt till ett liv fritt från våld! Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan litteratur, att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Reviderad senast: Godkänt av: Gällivare närsjukvård Jokkmokks Kommun Svenska Kyrkan Polisen

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Reviderad senast: Godkänt av: Gällivare närsjukvård Jokkmokks Kommun Svenska Kyrkan Polisen Sida 1 (6) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (6) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer