HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER"

Transkript

1 Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

2 Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA POLIS/ÅKLAGARE 7-8 RUTINSCHEMA SJUKVÅRDEN 9-10 PSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDEN 11 BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI (BUP) 12 FUNKTIONSHINDER 13 FAMILJERÅDGIVNINGEN 14 KVINNOJOUR 15 STÖD OCH BROTTSOFFERJOUREN S-boj 16 TELEFONLISTA 17

3 Sidan 3 av (18) INLEDNING Syftet med detta handlingsprogram är höja medvetandenivån och kunskapen för vilket stöd som erbjuds stöd till misshandlade kvinnor och deras familjer, hos myndigheter och andra organisationer som berörs av denna problematik. Handlingsprogrammet är tänkt att fungera som en miniuppslagsbok för olika myndigheters agerande. Syftet är också att få tillstånd ett fungerande samarbete mellan myndigheter och organisationer. Samkönade parrelationer Detta handlingsprogram kan även användas som utgångspunkt när det gäller våld inom nära parrelationer där båda parter är av samma kön. Kontaktpersoner o telefon för respektive myndighet/ organisation - Socialtjänst: telefon Växel: Polis: telefon växel: telefon akut: Åklagarkammaren: Växel: Sjukstugan: telefon: 1177 sjukvårdsrådgivning - Vuxen psykiatri: telefon växel: Funktionshindrade: telefon: Familjerådgivning: telefon: BUP telefon: Kvinnojour: Jour telefon: Brottsoffer jour: telefon:

4 Sidan 4 av (18) RUTINER FÖR SOCIALKONTORET Socialtjänstlagen Socialtjänstens mål 1 kap. 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 1 kap. 2 När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år. Brottsoffer 5 kap. 11 Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag (2007:225). Akuta ärenden inom kontorstid I akuta misshandelsärenden som aktualiseras ska omgående handläggare utses. Två socialsekreterare bör arbeta gemensamt i ärendet och alltid åka tillsammans i dessa ärenden. Det är viktigt att insatserna påbörjas så snart som möjligt, då familjen är som mest motiverad i det akuta skedet. Samråd alltid med polis före utryckning angående anmälan. Åtgärder Ta hand om eventuella barn (=barnens situation måste vara säker) Prata med parterna i skilda rum Hjälp kvinnan att komma till akuten för att få skador omsedda, fotograferade, dokumenterade Begära att läkaren skriver ett läkarintyg/ rättsintyg? Ta ställning till Polisanmälan. Kvinnans egen åsikt?

5 Sidan 5 av (18) Träffa mannen, samtala om händelsen, drogernas roll, rädslan för inblandade. Erbjud fortsatt kontakt. Skydd åt barn i det akuta skedet Se över barnets situation med tanke på skyddsaspekt samt boende Vid behov, placering av barnen, i första hand i barnets nätverk Skydd åt kvinnan i det akuta skedet Vid behov ordna akut boende för kvinnan. I det akuta skedet kanske kvinnan saknar egna inkomster, eller mannen kan ha tagit över ekonomin i hemmet. Ta reda på om kvinnan vill komma i kontakt med polis, kvinnojour, m.fl. Information om skydd Informera om möjligheter till skydd som finns för kvinnan tex skyddad adress, namn, telefon, trygghetspaket och besöksförbud. Om kvinnan behöver hämta tillhörigheter från bostaden se till att någon hon känner kan gå med henne. Akuta ärenden utom kontorstid/helger Socialnämnden i Vilhelmina har i dag ingen socialjour eller beredskap utom kontorstid. Kontaktpersoner Socialkontoret har möjlighet att tillsätta man eller kvinna som kontaktperson, vilken kan vara till hjälp och stöd för den misshandlade kvinnan och hennes familj på fritiden. Rutiner för det långsiktiga arbetet För barnet Hur mår barnet? Vad har barnet varit med om tidigare? Föräldrarna kan ha svårt att i en egen kris se barnets behov. De är angeläget att omgående aktualisera barnets situation och bedöma åtgärdsprogram. Barnet är också ett brottsoffer. Samtal med barnet Finns behov skickas remiss till BUP. Informera vårdnadshavarna om barnets ställning som brottsoffer när polisanmälan är gjord Insatsen Trappan, en samtalsmodell med barn som varit utsatta för våld i nära relationer

6 Sidan 6 av (18) För kvinnan För de kvinnor som valt att separera från förövaren gäller att skapa varaktiga lösningar, så att de ges möjlighet att bygga upp ett eget liv kring vänner, arbete och intressen. Annars är risken stor att de återvänder till partnern om ensamheten och isoleringen blir för svår. För de kvinnor som väljer att stanna kvar i relationen blir målsättningen att våldet ska upphöra. Samtalskontakt med socialsekreterare bör ske regelbundet. Stödkontakten kan vara långvarig förslagsvis en gång i veckan och intensifieras vid behov till exempel rättegång. Detta bör samordnas med andra myndigheter/organisationer. För mannen Förövaren kallas till besök på socialtjänsten. Individuell bedömning görs av handläggarna på socialtjänsten utifrån kvinnans vilja. Kontakt tas med honom i syfte att lyfta frågan angående behov av en egen behandlingskontakt med exempelvis öppen psykmottagning eller mansjour. Bemötande Motivation att ta emot hjälp är som störst så nära det akuta skedet som möjligt. Sedan bör stödet syfta till att hitta en varaktig lösning på problemet och att våldet ska upphöra i familjen. Vi tillämpar ett offensivt tillvägagångssätt gentemot de vuxna i familjen. Inte enbart erbjuda en kontakt om kvinnan eller mannen önskar utan deklarera att vi vill träffa dig. Vi har alltid som rutin att träffa parterna var för sig och eventuellt i ett senare skede tillsammans. Det är viktigt att visa ett engagerat intresse för kvinnan och hennes situation. Lyssna på kvinnan och möta henne där hon är, att ta reda på hur rädd och hotad hon känner sig. Vad vill hon, vilka handlingsvägar ser hon att komma bort från våldet och hjälpa henne att förverkliga dessa? Det är mycket viktigt att inte komma med pekpinnar och färdiga lösningar om vad hon borde göra. Då känner kvinnan ytterligare en anklagelse på sig som ökar ett redan dåligt självförtroende. Telefonnummer till socialtjänsten , Socialtjänstens reception , Kommunens växel som kopplar vidare till handläggare

7 Sidan 7 av (18) RUTINSCHEMA POLISEN OCH ÅKLAGARE Syftet med polisutredningen är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brott, om tillräckliga skäl föreligger för åtal och förbereda målet så att bevisningen kan läggas fram i sammanhang vid domstolen. Det är därför angeläget att polisanmälan görs på ett tidigt stadium så att den misstänkte inte kan påverka utgångsläget för polisutredningen. Denne kan förstöra bevismaterial, påverka den utsatta kvinnan, vittnen samt övriga som kan lämna uppgifter om övergreppet. Polisutredningen kan också tillföra socialnämnden underlag för åtgärder som kan medföra att övergrepp mot kvinnan inte upprepas. Polisutredningen leds av åklagare. Polisen strävar efter att omgående påbörja sin utredning när anmälan skett. Vid förhör bör ett förhörsvittne närvara. När den som skall höras är en kvinna bör ett kvinnligt vittne anlitas om det begärs och lämpligen kan ske. Förhören tas som regel upp med vanlig bandspelare. Vid förhören går man igenom händelseförloppet i detalj och relationen mellan kvinnan (målsäganden) och mannen (den misstänkte) undersöks. Det är därför ofta ofrånkomligt att kvinnan utsätts för många svåra frågor. För kvinnans tilltro till det brottsutredande myndigheterna är det viktigt att hon förstår varför dessa frågor måste ställas och att hon inte utsätts för onödigt lidande. Som ett led i att ge den våldutsatta kvinnan bättre hjälp och stöd i samband med polisutredningen har polisen numera en författningsgrundad skyldighet att informera kvinnan om: - att åklagaren under vissa förutsättningar kan föra talan om enskilt anspråk och om möjligheterna att få ersättning enligt brottsskadelagen. - de regler som gäller för att förordna målsägandebiträde.

8 Sidan 8 av (18) - de regler som gäller för meddelande av besöksförbud. - reglerna för stödperson. - om möjligheterna att få allmän rättshjälp och rådgivning. - vilka myndigheter, organisationer och andra som kan lämna stöd och hjälp. - de regler som gäller för att erhålla larmutrustning s.k. trygghetspaket. Dessutom skall kvinnan tillfrågas om hon vill bli underrättad om beslut i ärendet Ex vis: - att förundersökningen inte skall inledas. - att inledd förundersökning skall läggas ned. - att åtal inte skall väckas. - tidpunkt för huvudförhandling i målet. - dom i målet. Om det år påkallat skall kvinnan underrättas av handläggaren som har ärendet om en anhållen eller häktad person avviker. Den som hörs under polisutredning i brottsmål har rätt till ersättning för inställelse. Ersättningen kan utgå för bl.a. resekostnader, kostnader för minskad inkomst eller annan ekonomisk förlust. Kvinnan (målsäganden) måste själv begär sådan ersättning inom två veckor från förhöret. Journalanteckningar begärs hos den läkare / sjukvårdsinrättning som undersökt kvinnans skador från misshandeln eller övergreppet. När polisen är klar med förhören av målsägande, misstänkt och eventuella vittnen underställs materialet till åklagaren. Denne beslutar då om den misstänkte skall friges eller kvarhållas. Åklagaren är den som även beslutar om åtal. Telefon polisen Vid brådskande 112

9 Sidan 9 av (18) VILHELMINA SJUKSTUGAS VÅRDPROGRAM FÖRARBETE MED VÅLDUTSATTA KVINNOR OCH BARN Landstinget i Västerbotten har utgivit: Vårdprogram för arbete med våldsutsatta kvinnor och barn (Peter Söderberg 2007) som riktar sig till all personal inom primärvård och klinikvård. För kvinnor och barn som utsatts för våld har hälso- och sjukvården ansvar att ge medicinskt och psykosocialt omhändertagande genom att upptäcka, dokumentera, informera, behandla, vårda, motivera och samverka. Vårdprogrammets syfte är förutom att vara en detaljerad manual att bidra med kunskapsutveckling, ge tydliga arbetsrutiner och skapa en ökad professionell trygghet i mötet med våldsutsatta kvinnor och barn inom hälso- och sjukvården. Vårdprogrammet finns på sjukstugan i Vilhelmina, på mottagningen samt hos kurator. Arbetsrutiner gällande omhändertagande/bemötande. Tala ostört med kvinnan / barnet. Använd auktoriserad tolk vid behov.. Lyssna, fråga och tro på kvinnan / barnet. Gör en säkerhetsbedömning.. Erbjud kontakt med socialtjänst, kvinnojour, kurator / psykiatriska öppenvården.. Barn som bevittnar våld, övergrepp är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp, dokumenteras i journalen. Arbetsrutiner vid läkarundersökning. Ge information om hur undersökningen ska gå till. Inhämta kvinnans medgivande. Anamnes. Kroppsundersökning. Dokumentera alla skador. Färgfotografera. Undersök kläderna. Tid för ev återbesök

10 Sidan 10 av (18) -Fullständig kroppsundersökning ska alltid göras vid fysisk misshandel och/eller sexuella övergrepp - Vid en mer omfattande skadebild eller grova våldsbrott bör rättsläkare alltid kontaktas i ett tidigt skede för konsulation och skadedokumentation. Anmälningsskyldighet / sekretess Sjukvårdspersonalen har alltid rätt att göra en polisanmälan om kvinnan ger sitt samtycke Sjukvårdspersonalen får även göra en polisanmälan utan kvinnans samtycke när det gäller: - Brott/misstanke om brott för vilka är stadgat lägst ett års fängelsestraff. - Misshandel och sexualbrott av alla slag mot underåriga (under 18 år). - Misstanke om könsstympningsbrott, oavsett brottets svårighetsgrad. Anmälan till Socialtjänsten: - Skyldighet att göra anmälan vid barnmisshandel eller att det framkommer att barn far illa - Även om misstanke om att barn far illa skall anmälas! Telefonnummer sjukstugan: 1177 (sjukvårdsrådgivningen) som sedan kopplar till sjukstugan Vilhelmina. Kurator tfn:

11 Sidan 11 av (18) PSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDEN VILHELMINA Våld mot kvinnor och barn är ett allvarligt folkhälsoproblem. Effekterna av våldet är omfattande, men fortfarande till stora delar dolda. En orsak kan vara att kvinnans upplevelser av skam hindrar henne att söka adekvat behandling. En annan orsak kan vara att kvinnan inte alltid är medveten om kopplingen mellan den fysiska och psykiska ohälsan och erfarenheterna av det våld hon bär med sig. Det är därför viktigt att behandlare som möter misshandlade kvinnor, förstår att hennes reaktioner är en konsekvens av våldet. Det är även av största vikt att uppmärksamma barnens situation och se till att deras behov av behandling blir tillgodosett. För att skydda barnet är anmälan till socialnämnden nödvändig, så att lämpligt stöd kan erbjudas till barn och föräldrar. Sekretess och anmälningsskyldighet Utgångspunkten är att all personal har tystnadsplikt. Enligt SoL 14:1 har vi skyldighet att anmäla kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Hur når man oss? Vår mottagning är öppen vardagar mellan kl:08: Det går också nå oss på telefon fram till klockan Besöksadress är Volgsjövägen 48. Vi har ingen akut- eller jourverksamhet, övriga tider hänvisar vi till primärvården/vårdcentralen telefon: 1177 sjukvårdsrådgivning. Till psykiatriska öppenvården i Vilhelmina kan kvinnan själv söka utan remisstvång. En bedömning om ärendet ska handläggas hos psykiatrin görs därefter i vår remisskonferens. Om det bedöms att någon annan myndighet är den som ska erbjuda hjälp och stöd, kan vi bistå med att ta den kontakten. Om vi anser att psykiatrisk behandling är det som behövs så erbjuder vi tid för ett första besök. Vad kan man få hjälp med? Krisstöd, samtalsterapi samt hjälp att ta kontakt med andra myndigheter. Om kvinnan vill ta med sig någon till samtalen går det naturligtvis bra. Telefon:

12 Sidan 12 av (18) BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA MOTTAGNINGEN BUP Barn- och Ungdomspsykiatriska (BUP) mottagningen i Lycksele är en öppenvårdsmottagning som är knuten till sju inlandskommuner. Barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år är tillsammans med sina familjer välkomna att söka hjälp hos oss. Så kontaktar du BUP Du kan själv kontakta mottagningen. Om t.ex. skolhälsovården eller socialför- Valtningen skrivit en remiss, behöver du bara vänta tills vi kontaktar dig. Du har också möjlighet att ringa hit för rådgivning. Kostnadsfritt Besöken vid BUP är kostnadsfria. Reseersättning betalas ut av Landstinget via Reseservice, Lycksele lasarett. Öppettider Måndag torsdag klockan Fredag klockan Telefon Jourhavande läkare När vi har stängt och du har akuta behov av hjälp, så finns det alltid en Jourhavande läkare Umeå Ring telefon och begär, Barnpsykiatrisk jourläkare. Vid behov Av inläggning, finns våra slutenvårdsplatser i Umeå. Besöksadress Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Lycksele lasarett LYCKSELE Tfn

13 Sidan 13 av (18) FUNKTIONSHINDRADE Rådgivningsgruppen för övergreppsproblematik och rättsäkerhetsfrågor för funktionshindrade RÖR. RÖR- gruppen är en samverkansgrupp där representanter från olika myndigheter ingår. Huvudman för Rör gruppen är landstingets handikappverksamhet. Syftet med gruppens arbete är att ge rådgivning och stöd till allmänheten, verksamheter, enskilda personer och deras anhöriga. Stödet kan bestå av att informera, stötta och hänvisa till rätt instans. Gruppens arbete fokuseras på rådgivning och stöd, och går inte in och tar ställning eller agerar för eller emot enskilda individer. Kurator: Liss H Eriksson tfn Särskilt stöd och habilitering för vuxna. Västerbottens läns Landsting

14 Sidan 14 av (18) FAMILJERÅDGIVNING Kommunens familjerådgivning är en fristående verksamhet som arbetar under total sekretess och som i första hand vänder sig till det vuxna paret. Familjerådgivningen bidrar till konstruktiva lösningar av problem och konflikter I framförallt parrelationer och till att förhindra destruktiva separationer. I misshandelsärenden erbjuder vi i första hand samtal med parterna var för sig. När förutsättningarna för gemensamma samtal finns övergår vi därefter till relationsbehandling. Individen erbjuds efter bedömning vid behov också enskilda samtal. Ambitionerna varierar från pedagogiska samtal, till bearbetande och Psykoterapeutiska behandlingar. Tidsbeställning görs direkt hos familjerådgivarna som har daglig telefontid. Inga remisser behövs. Besöken är avgiftsfria Registrering eller journaler förs ej. Familjerådgivningen når du på telefon: och Sivbritt Wärnberg

15 Sidan 15 av (18) VILHELMINA KVINNOJOUR I vår kommun finns en kvinnojour för misshandlade, sexuellt utnyttjade eller på Annat sätt hotade eller förnedrade kvinnor och deras barn. Vi har dock inte resurser att ta emot missbrukande kvinnor. Du kan ringa till kvinnojouren mellan kl Samtal och besök registreras inte och alla som jobbar har tystnadslöfte. Kvinnojouren har stor erfarenhet av misshandlade kvinnors hjälpbehov och ett omfattande kontaktnät med myndigheter. Du kan även mejla kvinnojouren på Detta kan vi hjälpa dig med: Stödsamtal. Du är anonym och inga samtal registreras. Du, och dina barn, kan i en nödsituation få tillfällig bostad hos kvinnojouren eller på annan skyddad plats. Du kan få hjälp med att kontakta polisen, socialtjänsten eller andra myndigheter. Du kan få tips på hur du kan få juridiskhjälp. Du kan få stöd vid polisförhör, advokatbesök, sjukhus besök. Du kan få stöd vid en eventuell rättegång. Du som anhörig kan också få tips och råd hur man ska agera om man har någon Närstående som är utsatt för kvinnomisshandel. Vilhelmina kvinnojour tel:

16 Sidan 16 av (18) STÖD OCH BROTTSOFFERJOUREN S-BOJ Brottsofferjouren är en ideell organisation, religös och politiskt obunden, alltså ingen myndighet. Den består av stödpersoner som har viss utbildning i att hjälpa och stödja människor som varit utsatta för chockartade upplevelser som ex. vis våldsbrott, olyckor och svåra händelser. Deras råd, stöd och hjälp är kostnadsfri. Brottsofferjouren kan också erbjuda vittnesstödjare. Stödpersonerna har avlagt tysthetslöfte. Du når jouren säkrast på vardagar kl: på telefon STÖD PÅ ANNAT SPRÅK Via en telefoncentral eller Maila kontakt kan du även få kontakt med personer som talar andra språk än svenska. Där kan man lämna meddelande och blir sedan kontaktade på sitt eget språk genom telefon eller Maila om några dagar. Telefon: Mail:

17 Sidan 17 av (18) Telefonlista Vilhelmina kvinnojour Kvinnojouren Umeå Kvinnofridslinjen Centrum mot våld, Umeå Kvinnofrid Juridik jouren Tisdagar Jurist jouren öppet dygnet runt WWWlawline.se juridik info BRIS, upp till 18 år BRIS, vuxentelefon Mansjouren Västerbotten Centrum mot våld Mansmottagning

18 Sidan 18 av (18)

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. 1 Aktuell lagstiftning Brottsbalken Brottsbalkens 3:e, 4:e och 6:e kapitel innehåller bestämmelser om olika former av våldsbrott och brott mot frihet och frid samt sexualbrott.

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen 107 88 Stockholm Tel: 08-698 90 00 Fax:

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Därför Barnahus så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och

Läs mer

Vem ska tro på mig? *

Vem ska tro på mig? * Vem ska tro på mig? * * Citat från kvinnojouren Måna i Strängnäs Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer Ett projekt för att utveckla Moderaternas politik mot mäns våld mot kvinnor och annat

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Den nya kvinnofridslagen

Den nya kvinnofridslagen Domstolsverket Den nya kvinnofridslagen Särtryck av en artikelserie i tidningen Nämndemannen i samarbete med DV Januari 2001 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer