Intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud"

Transkript

1 Jordbruksverkets vägledning Intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud Interventionsenheten Februari 2009 VG 2:13

2 Jordbruksverkets vägledningar finns även på Internet:

3 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Lagstiftning Administration Definitioner Godkännande av företag Ansökan om att bli godkänd för tillverkning av skummjölkspulver till intervention Villkor för att bli godkänd Krav Märkning Period när intervention kan äga rum Anmälan om produktion Erbjudande om försäljning till intervention Kvantitet Inlämning av erbjudande om försäljning Säkerhet Tilldelning av kvantitet Leverans till lager Leveransorder Leveranstid Inlagring Transportkostnader Övertagande Kontroll Om varan inte uppfyller kraven Betalning Intervention av skummjölkspulver via anbud Krav Anbud Inlämnande av anbud Säkerhet Antagande av anbud

4 1. Inledning Jordbruksverket har sammanställt vägledningar för intervention mm inom EU. Vägledningarna är sammanfattningar av och förklaringar till EU:s förordningar och de nationella förordningar/föreskrifter som gäller på området. Vägledningarna är inte en del i gällande regelverk utan skall endast ses som en hjälp att orientera sig i och förstå EU:s regelverk. Denna vägledning beskriver verksamheten i samband med inköp och försäljning till intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud. 2. Bakgrund Interventionsuppköp av skummjölkspulver är ett av de sätt med vilket gemenskapen försöker uppnå marknadsstabilitet inom mjölksektorn. Genom att köpa upp skummjölkspulver under en tid då utbudet överskrider efterfrågan hoppas man på att nedgången i marknadspriset under denna period ej skall bli lika kraftig som annars. Interventionsåtgärden syftar också till att främja avkastningen på mjölkprotein. 3. Lagstiftning Vägledningen baseras på följande EG-förordningar och nationella föreskrifter. EU-förordningar: Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ( enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden ) Kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver Kommissionens förordning (EG) nr 273/2008 av den 5 mars 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller de metoder som skall användas för analys och kvalitetsbedömning av mjölk och mjölkprodukter Nämnda förordningar kompletteras med ett antal ändringsförordningar. Nationella föreskrifter: Förordning (1999:1148) om EU:s förordning om jordbruksprodukter Statens jordbruksverks föreskrift (SJVFS 1995:34) om interventionsuppköp av skummjölkspulver 2

5 4. Administration Ansvarig myndighet i Sverige är Statens jordbruksverk, Jönköping. Kontroll av detta stöd utförs av Jordbruksverket eller därav utsett ombud. Blanketter finns att hämta på hemsidan med adress: 5. Definitioner I förordning (EG) nr 214/2001 avses med: kärnmjölk: den biprodukt som erhålls vid framställning av smör efter kärning av grädden (vid framställning i partier eller löpande framställning) och avskiljning av det fasta fettet. vassle: den biprodukt som erhålls vid framställning av ost eller kasein genom försurning, löpe eller kemisk behandling. 214/2001 art 2.2 bil /2001 art 2.2 bil Godkännande av företag 6.1. Ansökan om att bli godkänd för tillverkning av skummjölkspulver till intervention Ett företag kan endast sälja skummjölkspulver till intervention om det är godkänt av Jordbruksverket. Ansökan skall göras på blankett E5.1 och skickas till Jordbruksverket. En ansökan skall göras per anläggning. Statens jordbruksverk eller därav utsedd representant skall inspektera företagets anläggningar med avseende på produktionsförhållanden, möjlighet att ta ut prover för analys samt lager- och produktionsräkenskaper mm. När företaget är godkänt för produktion av skummjölkspulver till intervention enligt förordning (EG) nr 214/2001 utfärdar Jordbruksverket ett beslut om godkännande. 214/2001 art 3.1 SJVFS 1995: Villkor för att bli godkänd Godkännande beviljas företag som: 214/2001 art 3.1 förfogar över den lämpliga tekniska utrustningen förbinder sig att löpande föra register över råvarornas ursprung kvantiteter skummjölk, kärnmjölk och vassle som behandlas framställda kvantiteter skummjölkspulver, vasslepulver och kärnmjölkspulver eller andra produkter där skummjölk, kärnmjölk eller vassle ingår i tillverkningen förpackningtyp, identifiering och utleveransdag för varje framställt 3

6 parti skummjölkspulver, kärnmjölkspulver och vasslepulver samtycker till att låta den produktion av skummjölkspulver som kan komma att erbjudas till offentlig intervention undergå en särskild officiell kontroll förbinder sig att minst två arbetsdagar i förväg anmäla produktion av skummjölkspulver för offentlig intervention. Minst en kontroll per 28:e dag per produktionsperiod av skummjölkspulver kommer att utföras avseende andra punkten ovan. Minst var sjätte månad kommer en kontroll göras avseende de övriga villkoren. Godkännandet skall återkallas med omedelbar verkan om villkor enligt första punkten ovan inte uppfylls. På begäran av det berörda företaget får godkännandet utfärdas på nytt efter en period på minst sex månader och efter en grundlig kontroll. Om det konstateras att ett företag inte har fullgjort de åtaganden som avses i punkterna två, tre och fyra ovan, och force majeure inte föreligger, skall godkännandet återkallas för en period av en till tolv månader beroende på hur allvarlig förseelsen är. 7. Krav Skummjölkspulver som erbjuds till intervention till fast pris ska: vara framställt av skummjölk som kommer från komjölk producerad inom EU:s område 214/2001 art /2001 art /2007 art 6.1d vara av högsta kvalitet och framställt genom spraytorkning 1234/2007 art 10.1f vara framställt i en av Jordbruksverket godkänd produktionsanläggning 214/2001 art 3.1 uppfylla de krav på kvalitet som fastställs i bilaga I, de krav på förpackning som fastställs i bilaga II och märkning som fastställs i art 2.6 i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 inte innehålla andra produkter, förutom godkänt råmaterial som används för att justera proteinhalten (Annex 1(4)(b) i kommissionens direktiv 2001/114/EC, särskilt inte kärnmjölk eller vassle. Proteinjustering ska, i förekommande fall, ske i den flytande fasen. vara framställt inom 30 dagar före den dagen som Jordbruksverket mottager anbudet om det lagras i silo vara framställt under de fyra veckor som föregår den vecka då erbjudandet mottogs. Om situationen så kräver kontrolleras halten av radioaktivitet i enlighet med gemenskapsbestämmelserna. 214/2001 art 2.1, 2.2 samt art 2.6, bil. I, II 214/2001 art /2001 art /2001 art /2001 art 2.3 4

7 8. Märkning Skummjölkspulvret ska paketeras i säckar med en nettovikt på 25 kg som ska uppfylla villkoren i bilaga II till förordning (EG) nr 214/2001 och som skall vara märkt med följande beteckningar på ett av gemenskapens officiella språk: benämningen "spraytorkat skummjölkspulver" partiets tillverkningsnummer godkännandenummer (utfärdat av Livsmedelsverket) som identifierar produktionsanläggningen och den medlemsstat där produkten framställts framställningsdatum eller i förekommande fall framställningsvecka. 9. Period när intervention kan äga rum Försäljning av skummjölkspulver till intervention kan ske från och med den 1 mars till och med den 31 augusti. Anbud som lämnas in på en lördag, söndag eller en allmän helgdag ska anses ha mottagits av interventionsorganet den första arbetsdagen som följer på den dag då anbuden lämnades in. Anbud som lämnas in under perioden 6-13 april 2009 ska anses ha mottagits av interventionsorganet den 14 april Uppköp till intervention till fast pris får avbrytas av kommissionen före den 31 augusti om det totala uppköpet under perioden överstiger ton. Efter detta får uppköpen ske genom anbudsförfarande. 10. Anmälan om produktion Produktionsanmälan för skummjölkspulver som tillverkas med avsikt att säljas till intervention ska göras på blankett E5.9 och ska vara Jordbruksverket tillhanda senast två arbetsdagar innan den planerade produktionen påbörjas. Anmälan lämnas för viss tid, vilken kan bestämmas av företaget, och ska innehålla uppgifter om hur stor kvantitet skummjölkspulver man planerar att tillverka samt under vilka dagar produktionen planeras äga rum. Om ovan nämnda uppgifter avseende produktionsdagar ändras ska en ny anmälan om tillverkning inlämnas. Planerade och oplanerade driftstopp av långvarig karaktär (längre än en halv dag) ska meddelas Jordbruksverket. Planerade driftstopp ska anmälas minst 24 timmar i förväg, oplanerade driftstopp snarast möjligt. 214/2001 art /2007 art /2001 art /2007 art /2001 art 3.1d SJVFS 1995:34 5

8 11. Erbjudande om försäljning till intervention Kvantitet Minsta kvantitet som kan säljas till intervention är 20 ton. 214/2001 art Inlämning av erbjudande om försäljning Den som vill sälja skummjölkspulver till intervention ska skriftligen anmäla detta till Jordbruksverket. Anmälan ska ske på blankett E5.58 "Erbjudande om försäljning av skummjölkspulver till intervention - fast pris". Anbuden ska innehålla följande: säljarens namn och adress den erbjudna kvantiteten den plats där skummjölkspulvret är lagrat Ett anbud kan inte tas tillbaka efter det har mottagits av Jordbruksverket Säkerhet Ett erbjudande om försäljning till intervention är endast giltigt om en säkerhet på 5 euro per 100 kg erbjudet skummjölkspulver har ställts. Bevis på att säkerhet är ställd ska inkomma tillsammans med erbjudandet om försäljning. Om det vid kontrollen visar sig att skummjölkspulvret inte uppfyller de krav som har fastställts frisläpps säkerheten för de kvantiteter som ännu inte levererats Säkerheten ska ställas till Jordbruksverket. Den omräknas till nationell valuta med den växelkurs som gäller den dag då erbjudandet om försäljning inkommer Tilldelning av kvantitet Om det inkommer erbjudande om försäljning till fast pris under samma dag som innebär att totalkvantiteten inom EU överstiger ton kommer kommissionen att tilldela säljaren en procentuell del av erbjudandet. Meddelande om nerdragningen skickas till säljaren. Säljaren kan i sådana fall besluta att återta sitt erbjudande om försäljning inom 5 arbetsdagar från den dagen då tilldelningsförordningen publiceras. SJVFS 1995:34 214/2001 art.5 214/2001 art 5.3 c 214/2001 art /2007 art 9a.3b 214/2001 art 9a.3c 6

9 12. Leverans till lager Leveransorder Efter granskning av anbudet utfärdar Jordbruksverket den femte arbetsdagen efter den dag då anbudet mottogs en daterad och numrerad leveransorder innehållande: den kvantitet som ska levereras den sista dagen för leverans av skummjölkspulvret det lager dit skummjölkspulvret ska levereras. Detta under förutsättningen att kommissionen inte avbryter inköp till fast pris Leveranstid Skummjölkspulvret ska levereras till lagret inom 28 dagar efter det att anbudet lämnats till Jordbruksverket. Leveransen får delas upp i partier. Säljaren är ansvarig för att kontakta lagerhållare och bestämma dag och tidpunkt för leverans. När skummjölkspulvret levereras till det av Jordbruksverket anvisade lagret åligger det lagerhållaren att företaga lossning och inlagring av pulvret Inlagring Inlagringen ska ske på lastpallar som är lämpliga för lagring under lång tid och på ett sådant sätt att partierna lätt kan identifieras och är lättåtkomliga Transportkostnader Säljaren ska på egen bekostnad och risk transportera skummjölkspulvret från sitt lager till det av Jordbruksverket anvisade lagret. Om skummjölkspulvret vid inlagring ska transporteras över 350 km, räknat från säljarens lager till det av Jordbruksverket anvisade lagret, beviljas säljaren ett av EU fastställt belopp för omkostnader. För transporter från 350 km och längre beviljas för närvarande 0,05 euro per ton och kilometer. 13. Övertagande Skummjölkspulvret anses övertaget av Jordbruksverket samma dag som det sista partiet av den kvantitet skummjölkspulver som omfattas av anbudet inlagras i det lager som interventionsorganet utser, men tidigast dagen efter leveransordens utfärdande. 214/2001 art /2001 art 7.2 SJVFS 1995:34 214/2001 art /2001 art /2001 art /2001 art 7.4 7

10 Risken för skummjölkspulvret övergår till Jordbruksverket respektive lagerhållaren först när övertagandet har ägt rum. 14. Kontroll Kontroll av den löpande produktionen sker minst en gång per period om 28 dagar under vilken framställning avsedd för intervention sker. Minst en kontroll per sex månader görs där det fastställs att företaget uppfyller kraven för godkännande. Prover tas från ca 1 % av de säckar som inlagrats i interventionslager per anbud och fördelas på ett sådant sätt att det säkerställs att en representativ analys utförs. Proverna skickas till ett analysföretag som kontrollerar att pulvret uppfyller kraven i bilaga I. 15. Om varan inte uppfyller kraven Om det vid kontrollen visar sig att skummjölkspulvret inte uppfyller de fastställda kraven meddelas säljaren. Om analysen visar att skummjölkspulvret inte uppfyller de fastställda kraven kan säljaren begära en omanalys. Visar även omanalysen att skummjölkspulvret inte uppfyller de fastställda kraven avvisas skummjölkspulvret. Jordbruksverket underrättar säljaren om avvisningen och det åligger därefter säljaren att på egen bekostnad ta ut skummjölkspulvret från lagret. Säkerheten förverkas. Före det avvisade pulvret får lagras ut ska säljaren betala alla upplupna omkostnader rörande det avvisade skummjölkspulvret. Uppkomna lagerkostnader räknas från och med dagen för mottagandet till dagen för utförandet. Lagringskostnaden meddelas säljaren av Jordbruksverket. 16. Betalning Interventionspriset ska vara det fastställda pris som gäller den dag skummjölkspulvret tillverkas. Interventionspriset anges exklusive mervärdesskatt, inklusive emballage, fritt det lager som Jordbruksverket har anvisat. Betalning av varan görs tidigast 120 dagar och senast 140 dagar efter övertagandet. 214/2001 art /2001 bil I. 214/2001 art /2007 art /2001 art 8.1 8

11 17. Intervention av skummjölkspulver via anbud När kvantiteten interventerat skummjölkpulver uppgår till ton inom EU kan kommissionen besluta att stänga förfarandet med uppköp av skummjölkspulver till fast pris och gå över till uppköp av skummjölkspulver via anbudsförfarande. 18. Krav Kraven är samma som under punkt 7 bortsett från ålder på pulvret. vara framställt inom 31 dagar före den dagen som Jordbruksverket mottager anbudet 19. Anbud Inlämnande av anbud Sista dag för att lämna in anbud till Jordbruksverket är den första och tredje tisdagen varje månad senast kl Om den första eller tredje tisdagen i månaden är en helgdag ska anbudet lämnas in senast kl föregående arbetsdag. 214/2001 art 9a.3 310/ /2004 art 15.3a 214/2001 art 14.2 Den som vill lämna anbud ska skriftligen anmäla detta till Jordbruksverket. Anmälan ska ske på blankett E5.120 Anbud erbjudande om försäljning av skummjölkspulver till intervention. Anbuden ska innehålla följande: säljarens namn och adress den erbjudna kvantiteten det föreslagna priset, exklusive moms per 100 kg skummjölkspulver, levererat fritt till lagrets lastbrygga på lastpallar, uttryck i euro med högst två decimaler. den plats där skummjölkspulvret är lagrat Ett anbud får inte ändras eller tas tillbaka efter kl den sista inlämningsdagen. 214/2001art Säkerhet Ett anbud om försäljning till intervention är endast giltigt om en säkerhet på 5 euro/100 kg erbjudet skummjölkspulver har ställts. Bevis på att säkerhet är ställd ska ha kommit in tillsammans med anbudet om försäljning. 9

12 Se vidare under punkt Antagande av anbud Kommissionen fattar beslut om att anta eller inte anta anbuden på förvaltningskommittémötet som infaller på torsdagen efter sista inlämningsdagen. Efter besked om resultatet utfärdar Jordbruksverket omgående en daterad och numrerad leveransorder innehållande: den kvantitet skummjölkspulver som ska levereras dista datum för leveransen det lager som utsetts för leveransen För de anbud som inte antas frisläpps säkerheten och ett meddelande sänds till anbudsgivaren. Regler om leveranstid, inlagring, transportkostnader, övertagande, kontroll, analys samt betalning är samma som vid fast pris. 214/2004 art /2001 art

13 BILAGA I Krav på sammansättning, kvalitetsegenskaper och analysmetoder Parametrar Halt, kvalitetsegenskaper Analysmetod Proteinhalt Minst 34,0 % av den fettfria torrsubstansen ( 1 ) Fetthalt Högst 1,00 % ( 1 ) Vattenhalt Högst 3,5 % ( 1 ) Surhetsgrad mätt i ml av natriumhydroxidvätska Högst 19,5 ml ( 1 ) Laktoshalt Högst 150 mg/100 g ( 1 ) Tillsatser Inga ( 1 ) Bevis på fosfatas Negativt, dvs. en fosfatasaktivitet på högst 350 mu per liter rekonstituerad mjölk Lösningsindex Högst 0,5 ml (24 grader C) ( 1 ) Halt av brända partiklar Högst 15,0 mg, dvs. minst skiva B ( 1 ) Halt av mikroorganismer Högst per gram ( 1 ) Kontroll av kolibakterier Negativt i 0,1 g ( 1 ) Kontroll av kärnmjölk 2 Negativ 3 ( 1 ) Kontroll av löpevassle 4 Negativ ( 1 ) Kontroll av vassle 5 Negativ Metod som godkänts av behörig myndighet Smak och lukt Neutral ( 1 ) Utseende Vit eller gulaktig, utan orenheter eller färgade partiklar ( 1 ) Bakteriedödande medel Inget 5 ( 1 ) ( 1 ) 1 Referensmetoderna i kommissionens förordning (EG) nr 273/2008 ska tillämpas (EUT L 88, s.1) 2 Med kärnmjölk avses den biprodukt som erhålls vid framställning av smör efter kärning av grädden och avskiljning av det fasta fettet. 3 Frånvaro av kärnmjölk kan fastställas genom en oanmäld kontroll på plats, minst 1 gång per vecka, eller genom en laboratorieanalys av slutprodukten med ett värde på högst 69,31 mg PEDP/100 g. 4 Med vassle avses den biprodukt som erhålls vid framställning av ost eller kasein genom försurning, löpe eller kemisk behandling. 5 Obehandlad mjölk som används vid tillverkning av skummjölkspulver måste uppfylla de krav som anges i avsnitt IX i bilaga III till förordning (EG) 853/

Uppköp av smör för intervention

Uppköp av smör för intervention Jordbruksverkets vägledning Uppköp av smör för intervention Interventionsenheten Februari 2006 VG2:26 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Stöd för privat lagring av lammkött

Stöd för privat lagring av lammkött Jordbruksverkets vägledning Stöd för privat lagring av lammkött Interventionsenheten Juni 2002 VG2:3 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Blankettförrådet 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Stöd för privat lagring av nötkött

Stöd för privat lagring av nötkött Jordbruksverkets vägledning Stöd för privat lagring av nötkött Interventionsenheten Juni 2002 VG2:27 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Blankettförrådet 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker Jordbruksverkets vägledning Industrisocker Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Definitioner... 2 3. Industrisocker...

Läs mer

Export av fjäderfäkött

Export av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Export av fjäderfäkött Interventionsenheten Mars 2006 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2. Administration...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter Jordbruksverkets vägledning Export av mjölk och mjölkprodukter Marknadsstödsenheten Maj 2009 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel; (H 153) Utkom från trycket Klicka här för att ange datum. beslutade

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler Import av jordbruksetanol Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Publikationsservice 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR RÖRLIG F-KREDIT) Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel; beslutade den 26 oktober 2016. LIVSFS 2016:13 (H 153) Utkom från trycket

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kaseiner och kaseinater; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kaseiner och kaseinater; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kaseiner och kaseinater; 1 (H 153) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D039828/03 BILAGA 1.

För delegationerna bifogas dokument D039828/03 BILAGA 1. Europeiska unionens råd Bryssel den 15 juli 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 FÖLJENOT från: inkom den: 10 juli 2015 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D039828/03

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter)

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Jordbruksverkets vägledning Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2009:1324 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Stöd för smör, smörolja och grädde till industrin

Stöd för smör, smörolja och grädde till industrin Jordbruksverkets vägledning Stöd för smör, smörolja och grädde till industrin Interventionsenheten December 2005 VG2:6 Jordbruksverkets vägledningar finns även på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning SKOLMJÖLKSSTÖD. Marknadsstödsenheten Januari 2010 VG 2:10

Jordbruksverkets vägledning SKOLMJÖLKSSTÖD. Marknadsstödsenheten Januari 2010 VG 2:10 Jordbruksverkets vägledning SKOLMJÖLKSSTÖD Marknadsstödsenheten Januari 2010 VG 2:10 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.3.2014 COM(2014) 174 final 2014/0096 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Utkom från trycket 29 december 2005 beslutade den 20 december 2005. Med stöd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 23.10.2015 L 278/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1905 av den 22 oktober 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller kontroll av dioxin i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om kvalitetskontroll av färska

Läs mer

Import av fjäderfäkött

Import av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Import av fjäderfäkött Interventionsenheten Februari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning... 3 3.

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II)

VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II) VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.4.3 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren)

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 22 maj 2002 Nr 370 373 INNEHÅLL Nr Sidan 370 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Jordanien... 2807 371 Republikens

Läs mer

Anvisning för försäljning av spannmål genom anbudsförfarande

Anvisning för försäljning av spannmål genom anbudsförfarande Anvisning för försäljning av spannmål genom anbudsförfarande 1 INLEDNING För att trygga livsmedelsförsörjningen hålls spannmål i statens beredskapslager för att säkra det inhemska utbudet i situationer

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT) Dessa villkor gäller från och med den 29 oktober 2008. 1 Inledande villkor

Läs mer

BILAGOR. till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

BILAGOR. till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 BILAGOR till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04 Datum Dnr 31.3.2004 1608/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare Stadganden om bemyndigande 9 och 26 foderlagen (396/1998)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.9.2015 C(2015) 6197 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 3.9.2015 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10 i direktiv 2009/72/EG Finland (Åland)

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.3.2014 C(2014) 1447 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet Europeiska Unionen Gemenskapens växtsortsmyndighet ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET Via det nationella organet: Diarienummer: Ifylls endast av det nationella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/676/EU om bemyndigande för Rumänien att fortsätta

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Information om utförsel av gris

Information om utförsel av gris Version: 2015-06-08 Information om utförsel av gris Utförsel av gris till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna (se nedan)

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning.3 IMPORTSYSTEMET 4 Bakgrund.4 Produkter inom varuområdet 4 Import

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

L 152/24 Europeiska unionens officiella tidning

L 152/24 Europeiska unionens officiella tidning L 152/24 Europeiska unionens officiella tidning 11.6.2011 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 562/2011 av den 10 juni 2011 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995 23. 5. 95 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 116/47 KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 mars 1995 om särskilda villkor för import av ledande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 388/2009 av den 12 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledning Import av griskött Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter Information om säkerheter Detta är en generell information om hur du ställer säkerheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 1. Villkoren för

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Anvisning för försäljning av spannmål genom anbudsförfarande

Anvisning för försäljning av spannmål genom anbudsförfarande Anvisning för försäljning av spannmål genom anbudsförfarande 1 INLEDNING För att trygga livsmedelsförsörjningen hålls spannmål i statens beredskapslager för att säkra det inhemska utbudet i situationer

Läs mer

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 167/97. av den 30 januari 1997

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 167/97. av den 30 januari 1997 31. 1. 97 I SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 29/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 167/97 av den 30 januari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor ARES(2014)197050 Ärende: Anbudsinfordran nr PO/2013-24-INF/STO om ett öppet inter-institutionellt förfarande för tillhandahållande

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III)

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer