inom gymnasieskolan Kristianstads kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inom gymnasieskolan Kristianstads kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av garanterad undervisningstid, schemaläggning samt frånvaro inom gymnasieskolan Kristianstads kommun Sofie Holmkvist 18 september 2012

2 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund Revisionsfråga Kontrollfrågor Avgränsning och metod Elevernas rätt till undervisning Schemaläggning Frånvaro Elevfrånvaro Lärarfrånvaro Slutsatser Revisionell bedömning Kristianstads kommun

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstad har granskat huruvida eleverna i gymnasieskolan erhåller den garanterade undervisningstiden samt hur schemaläggning och frånvarorapportering fungerar. Granskningens revisionsfråga har varit Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att varje enskild elev i praktiken erhåller den garanterade undervisningstiden enligt skollagen? Den sammantagna bedömningen är att nämnden till stor del säkerställer den garanterade undervisningstiden, men att förbättringsåtgärder behöver vidtas inom några områden. Nedan följer en sammanfattning av granskningsresultatet som ligger till grund för denna bedömning. Det kan konstateras att granskade program tillgodoser den garanterade undervisningstiden enligt schema och timplaner. Uppgifter finns tillgängliga på individnivå. Dock saknas en gemensam rutin för systematisk uppföljning av huruvida eleverna erhåller den garanterade undervisningstiden i praktiken. Utifrån granskningen framgår en skillnad hos de olika rektorerna i hur de hanterar uppföljningen. Några av rektorerna har redan idag en systematisk uppföljning kring vilken konsekvens elevers respektive lärares frånvaro ger på undervisningstiden. Vi noterar vidare att det inte i alla lägen sker en systematisk uppföljning av antalet inställda lektioner och vilken eventuell effekt detta har på den garanterade undervisningstiden. Vi finner det ändamålsenligt att samtliga gymnasieskolor i Kristianstads kommun omfattas av gemensamma riktlinjer för frånvarorapportering. Vid den arbetsplatsförlagda utbildningen är tillvägagångssättet för när- och frånvarorapporteringen annorlunda. Av intervjuerna framkommer att rapporteringen av när- och frånvaron på APU stundtals eftersläpar. Vi gör bedömningen att hanteringen kan förbättras. Vi konstaterar att rektorerna arbetar för att i så stor utsträckning som möjligt ta tillvara elevperspektivet i schemaläggningen. Tre av fyra rektorer anser att det finns ett klart samband mellan ökad frånvaro och schemalagda håltimmar och inställda lektioner. Även eleverna stärker denna bild. Vi konstaterar att det generellt är en låg andel håltimmar på granskade program. Någon uppenbar skillnad mellan granskade program och därigenom skolor har inte identifierats. Följande bör beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet: Gemensam rutin för systematisk uppföljning av vilken effekt elevers och lärares frånvaro har på den garanterade undervisningstiden för att tillse att samtliga elever erhåller den garanterade undervisningstiden i praktiken. Översyn av manuella när- och frånvarorapporteringen på APU med syfte att förbättra hanteringen av uppgifterna till Skola24. Kristianstads kommun 1 av 12

4 Tillse att kommunikationen med eleverna förbättras om på vilket sätt de får ta igen en inställd lektion. Gemensam rutin för information till eleverna om inställda lektioner. T.ex. bör samtliga skolor nyttja de tjänster som finns tillgängliga, så att hanteringen blir lika gentemot eleverna. Kristianstads kommun 2 av 12

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Både enligt 1985 års skollag (5 kap) och enligt nuvarande skollags 16 kapitel har eleverna i gymnasieskolan rätt till den så kallade garanterade undervisningstiden. Detta innebär att elever på yrkesprogrammen har rätt till minst undervisningstimmar om 60 minuter och elever på högskoleförberedande program minst undervisningstimmar. Enligt tidigare gymnasieförordning (SFS 1992:394), 3 kap 6 samt enligt nya (SFS 2010:2039) 3 kap 4, ska för varje läsår eller kortare tid finnas ett schema som innehåller uppgifter om samtliga undervisningspass och lärare. Flera faktorer spelar in vid schemaläggning. Så kallade håltimmar uppstår ofta när schemaläggaren inte lyckas kombinera elevernas schema med lärarnas utan att luckor uppstår. I samband med de förtroendevalda revisorernas planering av revisionsinsatser för 2012 uppkom frågan om det finns en risk för ökad frånvaro i relation till schemalagda håltimmar och inställda lektioner. Revisorerna beslutade därför om att denna fråga skulle bli föremål för granskning under år Revisionsfråga Granskningen ska svara på följande revisionsfråga: Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att varje enskild elev i praktiken erhåller den garanterade undervisningstiden enligt skollagen? 2.3. Kontrollfrågor Revisionsfrågan ska besvaras utifrån följande kontrollfrågor: Tillgodoser de granskade programmen skollagens definition om garanterad undervisningstid? Finns system och rutiner för frånvarorapportering? På vilket sätt tas hänsyn till elevperspektivet i schemaläggningen? Hur stor andel håltimmar finns på schemat? Finns skillnader mellan granskade skolor/program? Förs statistik över antalet inställda lektioner? Finns rutiner för på vilket sätt och när i tiden elever informeras om inställda lektioner? 2.4. Avgränsning och metod Granskningen har avgränsats till att omfatta elever i årskurs 3 på de nationella programmen Barn- och fritidsprogrammet (Wendesgymnasiet), Handels- och administrationsprogrammet (Söderportsgymnasiet), Samhällsprogrammet (Österänggymnasiet) samt Medieprogrammet (Christian 4:s gymnasium). Avvikelse från ur- Kristianstads kommun 3 av 12

6 sprunglig projektplan har skett vad gäller programvalet på Christian 4:s gymnasium. Enligt projektplanen skulle granskning ha skett av det humanistiska programmet, men då detta program startade först höstterminen 2011 var det inte möjligt att genomföra granskningen såsom planerat. Istället valdes medieprogrammet på Christian 4:s gymnasium ut som föremål för granskning. Granskningen har skett genom intervjuer med skolchef, rektorer för ovan nämnda program, schemaansvariga på tre av skolorna samt totalt 13 elever från årskurs 3 på utvalda program (2-5 elever per skola). Vidare har vi tagit del av erforderliga dokument utifrån respektive kontrollmål, exempelvis aktuella scheman och timplaner. Kristianstads kommun 4 av 12

7 3. Iakttagelser 3.1. Elevernas rätt till undervisning Det finns två typer av nationella program inom gymnasieskolan, yrkesprogram och högskoleförberedande program. Enligt skollagen 1 ska utbildningen på de nationella programmen bedrivas som heltidsstudier och är avsedda att genomgås på tre läsår. Gymnasieskolan är en frivillig skolform och deltagandet i undervisningen är därför inte en plikt på samma sätt som i grundskolan. Det är emellertid en arbetsplats med de regler och förhållningssätt som följer av detta. Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasiepoäng. En fullständig utbildning omfattar poäng. De nationella programmen omfattar poäng så länge inte en elev ansöker om annan omfattning på utbildningen alternativt att det finns särskild anledning för avvikande omfattning. Den undervisningstid det motsvarar är olika för olika program. För de högskoleförberedande programmen motsvarar poäng en undervisningstid om minst timmar, medan yrkesprogrammen har en minsta undervisningstid om timmar. Varje program består av olika kurser. Dessa läggs ut i scheman och omfattar normalt 50, 100, 150 eller 200 poäng, vilket totalt ger poäng. Erhållna timplaner för respektive program visar att antalet utlagda poäng överensstämmer med lagstiftningens krav. Enligt gymnasieförordningen 2 ska huvudmannen besluta om antalet undervisningstimmar för varje kurs samt fördelningen av undervisningstiden över läsåren. I Kristianstads kommun är dessa beslut vidaredelegerade till rektor. Gymnasieförordningen reglerar även att huvudmannen ska redovisa hur eleven har fått sin garanterade undervisningstid. Förordningen anger dock inte till vem rapporteringen ska ske. Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun ställer inte krav på att ta del av någon uppföljning av undervisningstiden. Däremot finns uppgifterna tillgängliga på individnivå, då varje elev har sitt eget schema. Skolchefen gör bedömningen att eleverna i Kristianstads kommun får den garanterade undervisningstiden. Enligt uppgift lägger rektorerna i regel ut fler timmar än den garanterade tiden. Som exempel anges temadagar som inte är knutna till en specifik kurs, men som ändå är en läroplansuppgift och räknas som undervisning, som exempel på aktivitet som ligger utanför ordinarie schemapositioner. Även rektorerna stärker bilden om att eleverna får mer undervisningstid än vad skollagen anger som minimikrav : :2039, 4 kap,22 Kristianstads kommun 5 av 12

8 3.2. Schemaläggning Kristianstads kommuns gymnasieskolor använder ett schemaläggningssystem som heter NovaSchem. På varje skola finns en person som, i samråd med respektive programrektor, ansvarar för skolans schemaläggning i sin helhet. Via sammanställning av inlagda scheman kan förvaltningen följa upp så att schemat för varje individ totalt sett är utlagt enligt garanterad undervisningstid. Förvaltningen har med andra ord kontroll på utlagd tid via scheman. Lärarna har rapporteringsskyldighet och registrerar att lektionen är genomförd i enlighet med schemat samt rapporterar elevernas närvaro respektive frånvaro. Av olika skäl kan schemat brytas för eleverna ett antal gånger per läsår, så kallade schemabrytande aktiviteter. Det kan till exempel handla om temadagar, nationella prov eller friluftsdagar. Även om utgångspunkten för dessa dagar är att de ska bidra till måluppfyllelsen enligt läroplanen kan ett enskilt ämne blir drabbat av ett minskat antal timmar jämfört med timplanen. Schemaläggarna tillser att sådana aktiviteter som t.ex. studie- och temadagar inte alltid hamnar på samma dag i veckan under läsåret. Detta för att minimera risken att eleverna går miste om samma lektionstyp flera gånger. Utgångspunkten för innehållet i schemat är att lägga in positioner som är gemensamma för hela skolan, t.ex. det individuella valet. Därefter läggs de schemapositioner in som är gemensamma för ett helt program, och slutligen det som är gemensamt för klassen. Samtliga rektorer uppger att de försöker ta tillvara elevperspektivet i schemaläggningen. Rektorerna anser det viktigt att försöka ha klassens och inte lärarnas tider som utgångspunkt i schemaläggningen, däremot händer det ibland att klassperspektivet får bli underordnat. Rektorerna får input från eleverna i olika frågor, däribland schemaläggningen, genom klassråd samt elevprogramråd (en av skolorna har även så kallade husråd). Många elever tar även själv direkt kontakt vid behov av ändringar i schemat. Hänsyn tas enligt uppgift i största möjliga mån till elevers önskemål om att kunna välja bland vissa kurser, längden på lektionerna, skolbusstider etcetera. Eleverna upplever att de har möjlighet att påverka sina scheman. Däremot händer det i enstaka fall att en elevs önskemål om schemaändring kan bli till nackdel för gruppen. Det kan även vara så att elever har önskemål om ändringar i schemapositioner för att få en ledig dag. Detta anser dock inte rektorerna är till fördel, utan vill att eleverna ska vistas på skolan. Enligt uppgift arbetar rektorerna för att undvika håltimmar i schemat, men de menar samtidigt att det inte är helt oundvikligt. För några av programmen är schemaläggningen smidigare, då de inte samläser med andra program i någon stor utsträckning. För några av programmen är det däremot svårare både vad gäller hänsyn till samläsning och behovet av lokaler och teknisk utrustning. Enligt uppgift tenderar antalet håltimmar bli fler i årskurs 3. Detta beror på att de individuella valen och antalet valbara kurser ökar. Scheman är individuella per elev, vilket medför att eleverna kan drabbas olika mycket av antalet håltimmar. Några av skolorna väljer att kalla håltimmarna för studietid istället. Kristianstads kommun 6 av 12

9 Generellt kan noteras att det är en låg andel håltimmar på scheman för granskade program. Av schema för årskurs 3 framgår att det i flertalet fall uppstår fler håltimmar än i årskurs 1 och 2, vilket även lyfts fram via intervjuerna. Även några av eleverna anser att det varit fler håltimmar i årskurs 3. De flesta av eleverna upplever att håltimmarna gör dem rastlösa och att det är meningslös tid. Några uppger att de har svårighet att koncentrera sig på läxläsning i skolan. Några av eleverna lyfter även fram att ett fåtal schemapositioner inte varit strategiskt utlagda. Här tycker de exempelvis att svåra ämnen som Matte C inte ska finnas på schemat en fredagseftermiddag. Endast eleverna på ett av de granskade programmen anser att det varit mycket håltimmar i årskurs 1 och 2. Detta syns dock inte i schemana. Majoriteten av eleverna upplever att de kan påverka schemaläggningen i viss utsträckning. Några av eleverna ger uttryck för att ha varit väldigt nöjda med sina scheman genom åren. Tre av fyra rektorer anser att det finns ett klart samband mellan ökad frånvaro och schemalagda håltimmar och inställda lektioner. Även eleverna stärker denna bild Frånvaro Frånvaron kan delas upp i elevens frånvaro respektive lärarens frånvaro Elevfrånvaro Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform finns en form av sanktion för elever som inte deltar i undervisningen. Om en elev haft mycket frånvaro riskerar eleven att inte längre räknas till heltidsstuderande. Detta kan medföra att Centrala Studiestödsnämnden (CSN) stoppar utbetalningen av studiebidrag. Samtliga gymnasieskolor i Kristianstads kommun omfattas av gemensamma riktlinjer för frånvarorapportering. Via Skola 24 3 som är ett webbaserat verktyg markerar varje lärare när- och frånvaron på individnivå. Efter varje lektion ska de elever som inte är anmälda sjuka eller lediga markeras med "Ogiltig frånvaro". Detta moment ansvarar varje enskild lärare för. Skolchefen menar att systemet är en garant för den garanterade undervisningstiden på individnivå. Rektorerna får härigenom ett verktyg för uppföljning av den enskilde eleven. När en elev har ogiltig frånvaro skickas dessutom ett meddelande direkt till vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna har även lösenord till Skola24 och därmed tillgång till statistik som rör det egna barnet. Skolchefen anser att tillförlitligheten i systemet är hög, även om innehållet bygger på den mänskliga faktorn så tillvida att läraren fyller i uppgifterna efter utförd lektion. Det krävs en registrering från läraren oavsett om det varit någon elev frånvarande eller inte. Rektor har möjlighet att utläsa att det verkligen skett en registrering och kan med andra ord följa upp lärarnas rapportering. Vid APU 4 används inte Skola24 på samma sätt som vid övrig undervisning eftersom externa verksamheter inte har tillgång till kommunens system. Eleverna lämnar istället in en lapp till mentorn eller APU-ansvarig som i sin tur rapporterar in i Skola24. Lappen måste vara påskriven av handledarna på arbetsplatsen. Av intervjuer- 3 Skola24 kommer att ersättas av Edvice (samma system som grundskolan använder). Tre gymnasieskolor kommer att använda Edvice i ett pilotprojekt som pågår under höstterminen Arbetsplatsförlagd utbildning på yrkesprogrammen Kristianstads kommun 7 av 12

10 na framkommer att rapporteringen av när- och frånvaron på APU stundtals eftersläpar. Varje elev har en mentor kopplad till sig under sina studieår. Mentorerna har till uppgift att bevaka den enskilde elevens frånvaro. Mentorerna ansvarar för kontakten med elevhälsoteamet vid behov samt att rapportera in ogiltig frånvaro till CSN. Varje lärare har även en anmälningsplikt när det gäller elevernas frånvaro och om de riskerar att inte nå uppsatta kunskapsmål. Några av rektorerna ställer tydliga krav på systematisk uppföljning vad gäller frånvaron. Något som lyfts fram i intervjuerna är att kommunen sedan hösten 2011 börjat lägga in extra stödåtgärder i schemapositionerna. Det kan t.ex. handla om fasta schemapositioner tre dagar i veckan, oavsett årskurs för de elever som inte nått målen. Elever med hög frånvaro ska enligt deras individuella utvecklingsplan medverka vid dessa tillfällen Lärarfrånvaro Vid lärarnas frånvaro uppstår behov av att eleverna ska kunna fortsätta sin utbildning utan bortfall av lärarledd undervisning. Enligt uppgift framgår att lärarna i arbetslagen ofta går in för varandra vid kortare frånvaro. Det kan även vara en lärarkandidat som täcker upp för en lektion. Finns ingen vikarie att tillgå är rutinen att ordinarie lärare har lektionen vid ett senare tillfälle. Vid längre frånvaro tillsätts vikarier. Förutom det garanterade antalet timmar är gymnasieskolan målstyrd, vilket bland annat innebär att eleverna själva har ett ansvar för sina studier. Eleverna måste uppnå vissa mål för att nå kriterierna för de olika betygsnivåerna. Undervisningstiden ser olika ut för olika ämnen. I ett ämne som till exempel svenska kan eleverna självständigt inta en större del av kunskapen. I ett ämne som till exempel svets är detta uteslutet på grund av säkerhets- och andra arbetsmiljömässiga skäl. Detta innebär att en lärares frånvaro kan ha olika betydelse för olika ämnen. Den generella iakttagelsen är att kommunen försöker undvika inställda lektioner så långt det är möjligt. Rektorerna anser att en inställd lektion ofta får oönskade följder i form av att eleverna lämnar skolan. Eleverna anser generellt att de inte har haft så många inställda lektioner. Några av eleverna anger att de haft fler inställda lektioner i något enstaka ämne. Intervjuade elever anger att de vanligen får ta igen inställda lektioner genom att göra egna uppgifter. En del av eleverna anser att de inte fått möjlighet att ta igen lektionen. Lärarna ansvarar för att se till att eleverna får den undervisningstid som är utlagd enligt schema. Om detta inte kan uppnås signalerar läraren till rektor. Lärarna rapporterar även i Skola24. Här måste göras en aktiv manöver i systemet för att registrera att lektionen är inställd. Då läraren rapporterar närvaro och frånvaro från en lektion registreras den som genomförd. Om läraren inte rapporterar visas lektionen som ej genomförd. Om lektionen är inställd och därmed inte är genomförd sker ingen aktivering i systemet om att läraren fyllt i när- och frånvaron. Rektorerna har härigenom en indikator på att läraren antingen inte varit inne i systemet och registrerat närvaron alternativt att lektionen inte är genomförd. Genom Skola24 går det Kristianstads kommun 8 av 12

11 att ta fram statistik över vilka lektioner som inte är genomförda i relation till schemat. Om ordinarie lektion behöver ställas in på grund av t.ex. exkursioner och studiebesök ska läraren meddela schemaläggarna om ändring i schemat. Om en lektion genomförs vid annat tillfälle än vad som anges i schemat ska detta registreras i NovaSchem. Det krävs en manuell hantering från varje enskild lärare. Detta fungerar enligt uppgift inte alltid i praktiken. Rektorerna uppger däremot att detta påtalats och att förbättring har skett. Då en lärare väljer att ta bort en lektion från schemat syns detta i statistiken. Undervisningstiden minskar. Om borttagen lektion ska kompenseras i systemet krävs kommunikation mellan lärare och schemaläggare. Rektorerna har möjlighet att följa upp genomförd undervisningstid jämfört med den planerade. För gymnasieskolan i Kristianstads kommun finns ingen övergripande rutin för på vilket sätt elever ska informeras om inställda lektioner. Rutinen för detta finns på respektive skola. Dock framgår av intervjuerna att skolorna går tillväga på liknande sätt. Om skolan har vetskap om inställd lektion i tid skickas i de flesta fall information via e-post eller SMS 5 till eleverna. I de fall en lektion blir hastigt inställd sker informationen via intern-tv, anslagstavlor samt via anslag på lektionssalsdörren. Majoriteten av eleverna anser att skolorna i de flesta fall meddelar om inställda lektioner på ett tillfredsställande sätt. Vi noterar dock en skillnad i vad eleverna tycker bland de elever som går på gymnasieskolan där SMS-tjänsten inte används. Även rektor bekräftar att eleverna har uttryckt önskemål om att få meddelande om inställda lektioner via SMS. 5 SMS-tjänsten används enligt uppgift på tre av fyra granskade skolor. Kristianstads kommun 9 av 12

12 4. Slutsatser och revisionell bedömning 4.1. Slutsatser I en målstyrd verksamhet kan resoneras att målen från staten borde räcka som styrning. God kvalitet i undervisningen står inte i koppling till själva tidsanvändningen, utan detta kommer snarare till uttryck i att eleverna klarar sin utbildning med godkända betyg. Skulle det däremot visa sig att eleverna inte klarar sin utbildning och den garanterade undervisningstiden inte lagts ut skulle denna fråga ändå vara av betydelse. Lagstiftningen har trots allt haft ett syfte med att reglera en garanterad undervisningstid. Genom att ha denna tid som grund i schemaläggningen ger det en viss trygghet om att alla elever så långt det är möjligt får likvärdiga förutsättningar åtminstone när det gäller antalet pedagogiskt ledda timmar. Tillgodoser de granskade programmen skollagens definition om garanterad undervisningstid? Den garanterade undervisningstiden är ett redskap för att garantera likvärdigheten i skolan. Läroplan, kursplan och timplan utgör skalet för planeringen av undervisningen. Vi gör bedömningen att granskade program tillgodoser den garanterade undervisningstiden enligt schema och timplaner. Uppgifter finns tillgängliga på individnivå. Uppföljning om huruvida eleverna verkligen får den garanterade undervisningstiden i praktiken kan därmed ske via Skola24. Vi konstaterar dock att det inte finns en gemensam rutin för systematisk uppföljning av om eleverna fått den garanterade undervisningstiden i praktiken. Detta är upp till respektive rektor att följa. Utifrån granskningen framgår en skillnad hos de olika rektorerna i hur de hanterar uppföljningen. Finns system och rutiner för frånvarorapportering? Vi finner det ändamålsenligt att samtliga gymnasieskolor i Kristianstads kommun omfattas av gemensamma riktlinjer för frånvarorapportering. Via det webbaserade verktyget Skola24 registrerar varje lärare när- och frånvaron på individnivå. Frånvarorapporteringen bygger på att samtliga lärare vid varje lektionstillfälle manuellt registrerar frånvaron. Systemet ger rektor möjlighet att följa upp lärarnas rapportering, vilket enligt uppgift görs kontinuerligt. Vid APU lämnar eleverna på yrkesprogrammen in en lapp med när- och frånvaro till mentorn eller APU-ansvarig som i sin tur rapporterar in uppgifterna i Skola24. Lappen är påskriven av handledarna på arbetsplatsen. Av intervjuerna framkommer att rapporteringen av när- och frånvaron på APU stundtals eftersläpar. Vi gör bedömningen att hanteringen kan förbättras. Kristianstads kommun 10 av 12

13 På vilket sätt tas hänsyn till elevperspektivet i schemaläggningen? Vi konstaterar att rektorerna arbetar för att i så stor utsträckning som möjligt ta tillvara elevperspektivet i schemaläggningen. Eleverna lyfter sina synpunkter via klassråd, elevprogramråd samt husråd på en av skolorna. Rektorerna uppger även att det är vanligt att eleverna själva tar direkt kontakt vid behov av ändringar i schemat. Hänsyn i schemaläggningen tas bland annat till elevers önskemål om vissa kursval, längden på lektionerna, skolbusstider etcetera. Eleverna upplever att de har möjlighet att påverka sina scheman i viss utsträckning. Hur stor andel håltimmar finns på schemat? Finns skillnader mellan granskade skolor/program? Att det i scheman förekommer en del håltimmar får anses som normalt. Att fulländat få ihop ett schema innehållande alla de samverkande parametrar som personal, lokaler etcetera som verkligheten innebär är i princip en omöjlighet. Vi konstaterar att det generellt är en låg andel håltimmar på granskade program. Schemana för årskurs 3 tenderar att innehålla fler håltimmar än övriga årskurser, vilket är en generell iakttagelse även i andra kommuner. Även flertalet av de intervjuade eleverna upplever att de har haft fler håltimmar i årskurs 3. Vi kan inte finna någon uppenbar skillnad mellan granskade program och därigenom skolor. Eleverna uttrycker till största delen att de är nöjda med de scheman de har haft. Förs statistik över antalet inställda lektioner? Genom Skola24 är det möjligt att göra en jämförelse mellan genomförda lektioner i relation till planerade lektioner enligt schemat. Det går även att se om en lärare tagit bort en lektion från ursprunglig planering. Om en lektion blir inställd och läraren har lektionen vid ett senare tillfälle ska läraren meddela schemaläggaren om ändring i schemat. Enligt uppgift fungerar inte detta fullt ut, men är uppmärksammat av rektorerna. Vi noterar att det inte i alla lägen sker en systematisk uppföljning av antalet inställda lektioner och vilken eventuell effekt detta har på den garanterade undervisningstiden. Lärarna ansvarar för att se till att eleverna får den undervisningstid som är utlagd enligt schema. Detta ingår enligt uppgift som en naturlig del i lärarnas uppdrag. Intervjuade elever anger att de vanligen får ta igen inställda lektioner genom att göra egna uppgifter. En del av eleverna anser att de inte fått möjlighet att ta igen lektionen. Vi konstaterar att kommunikationen med eleverna om på vilket sätt de får ta igen lektionen kan förbättras. Finns rutiner för på vilket sätt och när i tiden elever informeras om inställda lektioner? Vi konstaterar att det saknas en övergripande rutin för huruvida elever informeras om inställda lektioner. Rutinen för detta finns på respektive skola. Dock framgår av intervjuerna att skolorna går tillväga på liknande sätt. Vi noterar att SMS-tjänsten inte används av samtliga skolor. Majoriteten av eleverna anser dock att skolorna i Kristianstads kommun 11 av 12

14 de flesta fall meddelar om inställda lektioner på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt märks en skillnad i vad eleverna tycker bland de elever som går på gymnasieskolan där SMS-tjänsten inte används Revisionell bedömning Granskningens revisionsfråga har varit Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att varje enskild elev i praktiken erhåller den garanterade undervisningstiden enligt skollagen? Den sammantagna bedömningen är att nämnden till stor del säkerställer den garanterade undervisningstiden, men att förbättringsåtgärder behöver vidtas inom några områden. Nedan följer en sammanfattning av granskningsresultatet som ligger till grund för denna bedömning. Det kan konstateras att granskade program tillgodoser den garanterade undervisningstiden enligt schema och timplaner. Uppgifter finns tillgängliga på individnivå. Dock saknas en gemensam rutin för systematisk uppföljning av huruvida eleverna erhåller den garanterade undervisningstiden i praktiken. Utifrån granskningen framgår en skillnad hos de olika rektorerna i hur de hanterar uppföljningen. Några av rektorerna har redan idag en systematisk uppföljning kring vilken konsekvens elevers respektive lärares frånvaro ger på undervisningstiden. Följande bör beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet: Gemensam rutin för systematisk uppföljning av vilken effekt elevers och lärares frånvaro har på den garanterade undervisningstiden för att tillse att samtliga elever erhåller den garanterade undervisningstiden i praktiken. Översyn av manuella när- och frånvarorapporteringen på APU med syfte att förbättra hanteringen av uppgifterna till Skola24. Tillse att kommunikationen med eleverna förbättras om på vilket sätt de får ta igen en inställd lektion. Gemensam rutin för information till eleverna om inställda lektioner. T.ex. bör samtliga skolor nyttja de tjänster som finns tillgängliga, så att hanteringen blir lika gentemot eleverna Sofie Holmkvist Projektledare Mattias Haraldsson Uppdragsledare Kristianstads kommun 12 av 12

Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Trelleborgs kommun December 2010 Sofie Holmkvist Adrian Göransson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.1

Läs mer

Drottning Blankas Gymnasieskolor AB Annika.silyerupadbgy.se Dnr :6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se. Beslut

Drottning Blankas Gymnasieskolor AB Annika.silyerupadbgy.se Dnr :6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se. Beslut rin Skolinspektionen Beslut Drottning Blankas Gymnasieskolor AB 2017-11-13 Annika.silyerupadbgy.se Dnr 400-2016:6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid

Läs mer

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Revisionsrapport Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Arboga kommun December 2008 Marie Lindblad 2008-12-03 Marie Lindblad Namnförtydligande Gun-Britt Alnefelt Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

1 Beskriv hur schemabrytande aktiviteter hanteras i förhållande till den garanterade undervisningstiden.

1 Beskriv hur schemabrytande aktiviteter hanteras i förhållande till den garanterade undervisningstiden. Garanterad undervisningstid i GR Sammanställning av de öppna frågorna 1 Beskriv hur schemabrytande aktiviteter hanteras i förhållande till den garanterade undervisningstiden. Svar 1: Planerade aktiviteter

Läs mer

Granskning av modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Lunds kommun

Granskning av modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Lunds kommun Revisionsrapport Granskning av modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan Lunds kommun Sofie Holmkvist Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Kontrollfrågor... 2

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ... modell plan policy program riktlinje för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR

Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR 090601 Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR Syfte Syftet med undersökningen är att undersöka den garanterade undervisningstiden i Göteborgsregionens gymnasieskolor. Meningen har varit att

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning

Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning Alla barn och ungdomar har skolan som gemensam arbetsplats Eleverna är skyldiga att delta i utbildningen om de inte har giltiga skäl att utebli.

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Konsumentvägledning för ungdomar Linda Marklund Certifierad kommunal revisor November 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Insatser för elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan i Motala kommun

Insatser för elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan i Motala kommun Revisionsrapport Insatser för elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan i Motala kommun Håkan Lindahl Marie Lindblad November 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Cybergymnasiet Malmö i Malmö kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Cybergymnasiet Malmö i Malmö kommun Cybergymnasiet Malmö AB per.hasselgren@cybergymnasiet.se Rektorn för Cybergymnasiet Malmö johan.wingren@malmo.cybergymnasiet.se 1 (6) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Cybergymnasiet

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Dnr 44-2010:6019 2011-02-09 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Beslut Dnr 44-2010:6019 1 (3) 2011-02-09 Huvudman för och Rektorn

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer Tidaholms kommuns revisorer Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Revisionsfråga: Säkerställer Barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar i enlighet med gällande

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Borlänge kommun Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Erikslundsgymnasiet belägen i Borlänge kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn i Erikslundsgymnasiet

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Handlingsplan för ökad skolnärvaro

Handlingsplan för ökad skolnärvaro Handlingsplan för ökad skolnärvaro 2015 04-30 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla kommunens skolor. Vilket bidrar till en ökad likvärdighet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Närvarande uppväxt - alla elevers rätt till utbildning

Närvarande uppväxt - alla elevers rätt till utbildning #närvaroeffekten Närvarande uppväxt - alla elevers rätt till utbildning För att säkerställa elevernas rätt till utbildning måste elevernas frånvaro registreras, följas upp och vid behov åtgärdas. Det finns

Läs mer

Uppenbar risk för felaktiga betyg

Uppenbar risk för felaktiga betyg Kvalitetsgranskning Rapport 2014:08 Uppenbar risk för felaktiga betyg En kortrapport om likvärdighet och kvalitet i skolors betygssättning Skolinspektionens rapport 2014:08 Diarienummer 400-2013:200 Stockholm

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

i behov av särskilt stöd Motala kommun

i behov av särskilt stöd Motala kommun Revisionsrapport Granskning av gymnasieskolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd Motala kommun Håkan Lindahl December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7972 Karlskrona kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Törnströmska gymnasiet i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program:

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: Vilka som jobbar på Hahrska Information om Hahrska, de olika inriktningarna. Programmens upplägg enl GY11. Ledighet, Frånvaro, olovlig frånvaro. Utvecklingssamtal/

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:6101 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 1 (3) Dnr 44-2010:6101 Rektorn vid Drottning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Sjödalsgymnasiet bo.milton@huddinge.se för gymnasieskola efter tillsyn av Sjödalsgymnasiet i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro 2011-06-08 Dnr 44-2010:4166 Beslut efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro ä Beslut 2011-06-08 2 (8) Dnr 44-2010:4166 ThorenGruppen AB info@thorengruppen.se Tillsyn

Läs mer

GE ELEVERNA RÄTT TILL HELTIDSSTUDIER!

GE ELEVERNA RÄTT TILL HELTIDSSTUDIER! GE ELEVERNA RÄTT TILL HELTIDSSTUDIER! Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2016:4570 Malmö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Karl Johansskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Linda Marklund Pedagogiskt ledarskap Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:3822 Borlänge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Jakobsgårdsskolan belägen i Borlänge kommun 2(10) Tillsyn i Jakobsgårdsskolan har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under hösten

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Program 13.15 Apl i styrdokumenten 14.00 Gruppdiskussion och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4458 Älvkarleby kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rotskärsskolan belägen i Älvkarleby kommun 2 (7) Tillsyn i Rotskärsskolan har genomfört tillsyn av Älvkarleby kommun under vårterminen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut NTI AB Box 15003 167 15 BROMMA 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Läs mer

Barn- och utbildnings- nämndens ledning uppföljning

Barn- och utbildnings- nämndens ledning uppföljning Revisionsrapport Barn- och utbildnings- och nämndens ledning uppföljning Uppvidinge kommun Lisa Åberg och Pär Sturesson Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen ProCivitas Privata Gymnasium AB Org.nr. 556615-7102 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ProCivitas Privata Gymnasium, Lund belägen i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet 2016-04 - 30 HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla

Läs mer

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Huvudmannabeslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10988 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10988 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Tillsyn av huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 2 (5) STYRNING

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Handlingsplan för att främja närvaro 2 (9) Arbetet med

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:9299 Eda kommun Kommun@eda.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gunnarsbyskolan i Eda kommun 2 (6) Dnr 43-2015:9299 Tillsyn i Gunnarsbyskolan grundsärskola har genomfört tillsyn av Eda

Läs mer