Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden"

Transkript

1 Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Trelleborgs kommun December 2010 Sofie Holmkvist Adrian Göransson

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Industri- och Naturvetenskapliga programmet Garanterad undervisningstid Lärartäthet Sammanfattande synpunkter och bedömning

3 Sammanfattning På uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer har PwC granskat om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens schemaläggning av utvalda program är i paritet med skollagens 5:e kapitel. Totalt över de tre granskade åren har det naturvetenskapliga programmet lagt ut timmar och industriprogrammet timmar, vilket är i paritet med de krav som finns enligt skollagens femte kapitel. Utifrån övergripande revisionsfråga och kontrollmålet om att granskade program tillgodoser gymnasieförordningens definition om garanterad undervisningstid visar denna granskning att gymnasiet schemalägger tillräckligt antal timmar både avseende det naturvetenskapliga- och industriprogrammet för att uppfylla lagens krav på garanterad undervisningstid för eleverna. Dock finns brister i nuvarande system för att följa upp att den planerade undervisningstiden i praktiken genomförs fullt ut och att en garanterad undervisningstid för varje enskild elev säkerställs. Det finns inte uppföljning i tillräckligt grad på vilken effekt de schemabrytande aktiviteterna eller lektionsbortfallen i form av lärar- eller elevfrånvaro har för den enskilde individen. Att det i scheman förekommer en del håltimmar får anses som normalt. Att fulländat få ihop ett schema innehållande alla de samverkande parametrar som personal, lokaler etcetera som verkligheten innebär är i princip en omöjlighet. Trelleborgs kommun har dock löst detta på ett bra sätt utifrån elevernas perspektiv i och med införandet av studietorg. Förutom att eleverna får en samlad skoldag i högre utsträckning finns dessutom möjlighet för eleverna att få extra stöd utöver ordinarie undervisning. En arbetsgrupp är tillsatt under hösten för att göra en översyn av hur uppföljningen av den garanterade undervisningstiden kan förbättras. Resultatet av granskningen indikerar att gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden bör fortsätta arbetet med att se över uppföljningsmöjligheterna av den garanterade undervisningstiden för att kunna säkerställa att den genomförs fullt ut i praktiken för varje elev. Med andra ord blir det viktigt att följa upp det arbete som tillsatt arbetsgrupp utför. I granskningen har även ingått att kontrollera om lärartätheten på programmen avviker mot närliggande jämförbara objekt. Utifrån den jämförelse om lärartäthet som varit möjlig att genomföra kan konstateras att Trelleborgs kommun inte avviker från närliggande objekt vid jämförelse med andra kommuner i Skåne. Lärartätheten avviker inte heller nämnvärt från riksgenomsnittet. Dock för att helt kunna säkerställa att lärartätheten inte avviker mot närliggande objekt behövs en uppföljning göras på programnivå och inte på kommunnivå. 3

4 Granskning av schemaläggning inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1. Inledning 1.1 Bakgrund På uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer har PwC granskat om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens schemaläggning av utvalda program är i paritet med skollagens 5:e kapitel. I samband med de förtroendevalda revisorernas planering av revisionsinsatser för år 2010 framkom iakttagelser som indikerade att elever inom vissa program hade ett relativt stort antal håltimmar. Diskussion fördes huruvida håltimmarna var ett resultat av en medveten schemaläggning eller ifall det berodde på en uppenbar brist på lärare. Det beslutades, utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, att denna fråga skulle bli föremål för granskning under år Enligt skollagen 5 kap. 2 ska utbildningen i gymnasieskolan utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och till högskolesektorn. Vidare anges att utbildningen ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Enligt 4 och 5 består utbildningen i gymnasieskolan av nationella program; yrkesprogram eller högskoleförberedande program, där yrkesprogrammen ska utgöra grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning medan de högskoleförberedande programmen ska utgöra grund för fortsatt utbildning på högskolenivå. De nationella programmen är avsedda att fullföljas inom tre läsår. Utbildningen på nationella program ska bedrivas som heltidsstudier. Elever på yrkesprogram har rätt till minst undervisningstimmar om 60 minuter och elever på högskoleförberedande program har rätt till minst undervisningstimmar om 60 minuter, den så kallade garanterade undervisningstiden (5 kap. 11 ). Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasiepoäng. 1.2 Revisionsfråga Granskningens övergripande revisionsfråga är om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens schemaläggning av vissa program är i paritet med skollagens 5 kapitel. Följande kontrollmål ingår i granskningen: De granskade programmen tillgodoser gymnasieförordningens definition om garanterad undervisningstid. Lärartätheten på de granskade programmen avviker inte mot närliggande jämförbara objekt. 4

5 1.3 Metod och avgränsning I granskningen har vi bland annat tagit del av timplaner för granskade program, rutiner för schemaläggning samt protokoll från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, ansvarig person för utveckling, planering och schema, rektor för utvalda program inom Söderslättsgymnasiet samt verksamhetscontroller. Granskningen är avgränsad till en översyn av scheman avseende två nationella program; naturvetenskapliga programmet (högskoleförberedande program) och industriprogrammet (yrkesprogram). Granskningen av scheman utifrån garanterad undervisningstid är gjord för de elever som går i årskurs 3 och därmed påbörjade programmen höstterminen Urvalet av program samt jämförbara objekt vad gäller lärartäthet har tagits fram i samråd med förvaltningschef. Rapporten har varit föremål för sakgranskning. 2. Industri- och Naturvetenskapliga programmet I Trelleborgs kommun finns Söderslättsgymnasiet som erbjuder 12 nationella program, individuella programmet samt gymnasiesärskola. För industri- och naturvetenskapliga programmet ansvarar gemensam rektor. Det är totalt 115 elever som går på naturvetenskapliga programmet och 30 elever som går på industriprogrammet. Industriprogrammet är en del av Trelleborgs teknikcollege. Teknikcollege kvalitetssäkrar utbildningar utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. 3. Garanterad undervisningstid Gymnasieskolan är en frivillig skolform och deltagandet i undervisningen är därför inte en plikt på samma sätt som i grundskolan. Det är emellertid en arbetsplats med de regler och förhållningssätt som följer av detta. De nationella programmen omfattar poäng så länge inte en elev ansöker om annan omfattning på utbildningen alternativt att det finns särskild anledning för avvikande omfattning. Den undervisningstid det motsvarar är olika för olika program. För de högskoleförberedande programmen motsvarar poäng en undervisningstid om minst timmar, medan de yrkesförberedande programmen har en minsta undervisningstid om timmar. Varje program består av olika kurser. Dessa läggs ut i scheman och omfattar normalt 50, 100, 150 eller 200 poäng, vilket totalt ger poäng. Den garanterade undervisningstiden ska enligt skollagen ledas av pedagogisk personal. Lagstiftningen garanterar eleverna en viss undervisningstid. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden reglerar inte undervisningstiden ytterligare i sina styrdokument. Förvaltningen har arbetat fram rutiner för schemaläggningsprocessen; årscykel för schemaarbete, vem som är ansvarig för vilka steg i processen, handlingsplan vid schemabrytande aktiviteter etcetera. Dessutom omfattas samtliga gymnasieprogram av gemensamma riktlinjer för frånvarorapportering. Inom gymnasiet finns cirka 20 PU, programutvecklare, som lägger scheman och uppdaterar dem efterhand som förändringar sker. Enligt uppgift upplever förvaltningen att det är tillräcklig bemanning på gymnasieprogrammen. Samläsning mellan programmen i olika ämnen sker kontinuerligt vilket bidrar till flexibilitet i användandet av lärarresurser. Totalt över de tre granskade åren har det naturvetenskapliga programmet lagt ut timmar och industriprogrammet timmar. 5

6 I Trelleborgs kommun arbetar gymnasieskolan efter modellen om samlad skoldag från cirka Detta innebär att skoldagarna så långt det är möjligt efterliknar en vanlig arbetsdag och att det eftersträvas en samlad skoldag för att ha så få så kallade håltimmar som möjligt. Scheman innehåller minst det antal timmar som lagstiftningen ställer krav på och kan i en del fall även innehålla fler antal timmar än vad lagen anger. I de fall all tid inte är schemalagd erbjuder kommunen studietorg; programstudietorg (studieteknik) och mediatek. Detta innebär att några lärare är tillgängliga under del av dagen för eleverna för att stötta dem i arbetet utöver det som ingår i normala undervisningen. Inom somliga program är även studietorgen schemalagda. De elever som påbörjade naturvetenskapliga programmet höstterminen 08 har sammanlagt 75 håltimmar i schemat under deras treåriga studietid. Detta program har inte schemalagt studietorgen utan det är elevens eget ansvar att nyttja studietorgen vid behov. Industriprogrammet har däremot valt att schemalägga även studietorgen, varför deras håltimmar endast uppgår till 3 timmar totalt för de tre läsåren. I intervju framkom synpunkten att eftersom kommunen erbjuder studietorg existerar inte håltimmar i realiteten. Tiden är istället definierad som studietorgstid, vilket ger eleverna bättre förutsättningar genom erbjudande av extra stöd. Kommunen använder ett schemaläggningssystem som heter TimeEdit. Via sammanställning av inlagda scheman kan förvaltningen följa upp så att scheman för de olika programmen och åren totalt sett är utlagda enligt garanterad undervisningstid. Förvaltningen har med andra ord kontroll på utlagd tid via scheman. Intern kontroll av undervisningstiden i form av uppföljning av närvaro, frånvaro och genomförda lektioner per klassnivå görs även en gång om året, vilket rapporteras till nämnden. Ytterligare uppföljning som säkerställer att varje individ verkligen får all tid i praktiken sker inte i dagsläget. Däremot har en arbetsgrupp tillsatts under hösten för att göra en översyn av hur uppföljningen kan förbättras. Av olika skäl kan schemat brytas för eleverna ett antal gånger per läsår, så kallade schemabrytande aktiviteter. Det kan till exempel handla om temadagar, nationella prov eller friluftsdagar. Även om utgångspunkten för dessa dagar är att de ska bidra till måluppfyllelsen enligt läroplanen kan ett enskilt ämne blir drabbat av ett minskat antal timmar jämfört med timplanen. Lärarna har rapporteringsskyldighet och registrerar att lektionen är genomförd samt rapporterar elevernas närvaro respektive frånvaro i TimeEdit. Dock är arbetet enligt uppgift omfattande vad gäller registrering vid till exempel schemabrytande aktiviteter. Det finns dessutom ytterligare kritik mot systemet vad gäller frånvarorapporteringen eftersom denna helt och hållet bygger på att samtliga lärare vid varje tillfälle manuellt måste registrera frånvaron. Tillsatt arbetsgrupp arbetar med översyn av ett mer flexibelt och tillförlitligt system för att kunna garantera en riktig uppföljning av frånvaron. Gymnasieskolorna har uppdraget att rapportera all frånvaro till CSN (centrala studiestödsnämnden). För att kunna säkerställa denna registrering har varje mentor fått i uppgift att kontrollera och följa upp de elever som har frånvaro. Rektorerna anser att detta arbete har medfört kvalitativa förbättringar avseende frånvarorapporteringen. Den 20 oktober 2010 var handlingsplan mot skolk med som ärende på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Här konstaterades att den handlingsplan mot skolk som presenterades på nämnden i juni 2009 har varit i bruk sedan dess och uppföljning visar på bättre siffror. Påföljande sammanträde i november 2010 behandlades uppföljning av ärendet där beslut togs om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett tillförlitligt frånvaro/närvarorapporteringssystem. Lärarna ansvarar för att eleverna i respektive undervisningsgrupp får den garanterade undervisningstiden enligt timplanerna. I de fall en elev har många frånvarotimmar är det i första hand lärarens ansvar att samtala med eleven. För varje elev finns det möjlighet att ta fram frånvarounderlag 6

7 som redovisas per kurs. Rektor använder frånvarolistorna som underlag vid diskussion med arbetslagen. Dessutom har rektor elevteamkonferens en gång i månaden där förutom rektor även kurator och skolsköterska deltar. På dessa möten identifieras bland annat de elever som behöver extra insatser. Exempel på redskap som finns för att försöka minska elevens frånvaro är extra mentorstid eller elevvårdskonferenser (där rektor, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, mentor och elev deltar). Varje elev har en anpassad studieplan och vid behov finns det möjlighet att göra om studieplanen för eleven. I en del fall förekommer det att man förlänger tiden på en kurs för att eleven ska bli godkänd. Om en enskild elev halkar efter har lärarna behörighet att lägga till ytterligare timmar på schemat då behov finns. Vid lärarnas frånvaro uppstår behov av att eleverna ska kunna fortsätta sin utbildning utan bortfall av lärarledd undervisning. Enligt uppgift framgår att lärarna i arbetslagen ofta går in för varandra vid kortare frånvaro. Vid längre frånvaro sätts vikarier in. I sällsynta fall förekommer inställda lektioner. Dock ska det vid dessa tillfällen alltid finnas en lärare som tar emot eleverna och informerar om vad som ska göras, dessutom finns studietorgslärarna tillgängliga. Gymnasieskolan har även ett webbaserat stöd; First Class Education där det finns en planering för respektive pågående kurs och aktuella uppgifter för arbetet. I de flesta fall flyttas den inställda lektionen fram och hålls vid annat tillfälle. En synpunkt som framkommit vid en av intervjuerna är att, en utmaning vad gäller inställda lektioner är när eleverna själva anser sig lediga vid dessa tillfällen, istället för att använda tiden som om det vore lektionstid. Med tanke på den låga förekomsten av inställda lektioner är det inte ett problem i någon stor utsträckning, men kan ses som en del i lärarnas utmaning att få eleverna att vilja ta eget ansvar. Förutom det garanterade antalet timmar är gymnasieskolan målstyrd, vilket bland annat innebär att eleverna själva har ett ansvar för sina studier. Eleverna måste uppnå vissa mål för att nå kriterierna för de olika betygsnivåerna. Undervisningstiden ser olika ut för olika ämnen. I ett ämne som till exempel svenska kan eleverna självständigt inta en större del av kunskapen. I ett ämne som till exempel svets är detta uteslutet på grund av säkerhetsskäl. Detta innebär att en lärares frånvaro kan ha olika betydelse för olika ämnen. 7

8 4. Lärartäthet Lärartätheten mäts som regel med måttet Antal heltidstjänster per 100 elever. Den officiella statistiken redovisar detta mått per kommun eller skola. Det går med andra ord inte att få fram lärartätheten per respektive program via den officiella statistiken. Fyra kommuner har tillfrågats om lärartätheten per program, men dessa har inte haft möjlighet att sammanställa efterfrågat mått. En jämförelse av lärartätheten har gjorts mellan Skånes kommuner. Samtliga av Skånes kommuners statistik finns inte tillgänglig för jämförande läsår. Utifrån sammanställd jämförelse befinner sig Trelleborgs kommun i det övre skiktet vad gäller lärartätheten bland gymnasieskolorna i Skånes kommuner. I en del fall varierar lärartätheten mellan kommunerna beroende på om kommunen har fler praktiska än högskoleförberedande program som kräver en högre lärartäthet. Denna fakta framgår dock inte av statistiken. Dessutom finns det andra faktorer, som till exempel olika programstrukturer, som medför att jämförelsen på kommunnivå blir snedvriden. Läsåret 09/10 Antal lärare per 100 elever Rikssnitt 7,9 Skåne; Bjuv 5,0 Perstorp 5,6 Lund 7,3 Skurup 7,3 Malmö 7,6 Helsingborg 7,7 Ängelholm 7,9 Trelleborg 8,2 Kävlinge 8,3 Klippan 8,3 Båstad 8,4 Kristianstad 8,5 Hässleholm 8,7 Svedala 9,0 Eslöv 9,0 Simrishamn 9,5 Åstorp 9,5 Höganäs 9,7 Staffanstorp 10,0 Osby 10,1 Östra Göinge 10,5 Hörby 11,0 Höör 15,3 Burlöv 15,3 Lomma 24,0 8

9 5. Sammanfattande synpunkter och bedömning Den garanterade undervisningstiden är ett redskap för att garantera likvärdigheten i skolan. Timplan och kursplan utgör skalet för planeringen av undervisningen. Totalt över de tre granskade åren har det naturvetenskapliga programmet lagt ut timmar och industriprogrammet timmar, vilket är i paritet med de krav som finns enligt skollagens femte kapitel. Utifrån övergripande revisionsfråga och kontrollmålet om att granskade program tillgodoser gymnasieförordningens definition om garanterad undervisningstid visar denna granskning att gymnasiet schemalägger tillräckligt antal timmar både avseende det naturvetenskapliga- och industriprogrammet för att uppfylla lagens krav på garanterad undervisningstid för eleverna. Dock finns brister i nuvarande system för att följa upp att den planerade undervisningstiden i praktiken genomförs fullt ut och att en garanterad undervisningstid för varje enskild elev säkerställs. Det finns inte uppföljning i tillräckligt grad på vilken effekt de schemabrytande aktiviteterna eller lektionsbortfallen i form av lärar- eller elevfrånvaro har för den enskilde individen. Att det i scheman förekommer en del håltimmar får anses som normalt. Att fulländat få ihop ett schema innehållande alla de samverkande parametrar som personal, lokaler etcetera som verkligheten innebär är i princip en omöjlighet. Trelleborgs kommun har dock löst detta på ett bra sätt utifrån elevernas perspektiv i och med införandet av studietorg. Förutom att eleverna får en samlad skoldag i högre utsträckning finns dessutom möjlighet för eleverna att få extra stöd utöver ordinarie undervisning. Vi finner det bra att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har bevakning av elevernas frånvaro, tagit fram handlingsplan mot skolk samt gett förvaltningen i uppdrag att arbeta för ett mer tillförlitligt system vad gäller frånvarorapporteringen. En arbetsgrupp är dessutom tillsatt under hösten för att göra en översyn av hur uppföljningen av den garanterade undervisningstiden kan förbättras. I en målstyrd verksamhet kan resoneras att målen från staten borde räcka som styrning. God kvalitet i undervisningen står inte i koppling till själva tidsanvändningen, utan detta kommer snarare till uttryck i att eleverna klarar sin utbildning med godkända betyg. Skulle det däremot visa sig att eleverna inte klarar sin utbildning och den garanterade undervisningstiden inte lagts ut skulle denna fråga ändå vara av betydelse. Lagstiftningen har trots allt haft ett syfte med att reglera en garanterad undervisningstid. Genom att ha denna tid som grund i schemaläggningen ger det en viss trygghet om att alla elever så långt det är möjligt får likvärdiga förutsättningar åtminstone när det gäller antalet pedagogiskt ledda timmar. Utifrån den jämförelse om lärartäthet som varit möjlig att genomföra kan konstateras att Trelleborgs kommun inte avviker från närliggande objekt vid en jämförelse med andra kommuner i Skåne. Lärartätheten avviker inte heller nämnvärt från rikssnittet. Dock för att helt kunna säkerställa att lärartätheten inte avviker mot närliggande objekt behövs en uppföljning göras på programnivå och inte på kommunnivå. Framöver står landets gymnasieskolor inför stora utmaningar då befolkningen i dessa åldrar minskar. Detta kräver en successiv anpassning till rådande elevtal. I annat fall kommer lärartätheten per elev att öka markant kommande år. 9

inom gymnasieskolan Kristianstads kommun

inom gymnasieskolan Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av garanterad undervisningstid, schemaläggning samt frånvaro inom gymnasieskolan Kristianstads kommun Sofie Holmkvist 18 september 2012 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Drottning Blankas Gymnasieskolor AB Annika.silyerupadbgy.se Dnr :6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se. Beslut

Drottning Blankas Gymnasieskolor AB Annika.silyerupadbgy.se Dnr :6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se. Beslut rin Skolinspektionen Beslut Drottning Blankas Gymnasieskolor AB 2017-11-13 Annika.silyerupadbgy.se Dnr 400-2016:6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR

Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR 090601 Garanterad undervisningstid i Göteborgsregionen - GR Syfte Syftet med undersökningen är att undersöka den garanterade undervisningstiden i Göteborgsregionens gymnasieskolor. Meningen har varit att

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

GE ELEVERNA RÄTT TILL HELTIDSSTUDIER!

GE ELEVERNA RÄTT TILL HELTIDSSTUDIER! GE ELEVERNA RÄTT TILL HELTIDSSTUDIER! Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Skånes vattenförsörjning

Skånes vattenförsörjning Skånes vattenförsörjning Skånes förutsättningar Mälaren vs Ringsjön Skånes förutsättningar Göta Älv vs Helge å Skånes förutsättningar, Rullstensåsar i Mellansverige Skånes förutsättningar- Våra åsar består

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert Om ensamkommande barn Sally Persson Regional expert April 2016 Antal asylsökande ensamkommande flickor och pojkar 2015 Åtta största nationaliteterna 2015 Migrationsverkets beslut 2015 61 1 097 426 AVSLAG

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ... modell plan policy program riktlinje för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Utvecklingsområden Utvecklingsplanen omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden under avtalsperioden: utveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Yttrande - En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)

Yttrande - En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) Utbildningsdepartementet Yttrande 2017-02-28 Registrator Dnr: U2016/04660/GV 103 33 Stockholm Yttrande - En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning

Läs mer

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Allmänt om flyttarna Flyttriktning? Vilka flyttar? På vilket sätt påverkar strömmen

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013)

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013) Öppna jämförelser Gymnasiet 2014 (Läsåret 2012/2013) Andel elever som slutför inom 3 år exkl IV Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 2011-01-18 1(5) för läsåret 2009/2010 Enhetens namn Östrabo Yrkes, rektorsområde A. Presentations- och resultatredovisningsdel Grundfakta om verksamheten (presentation) Rektorsområdet omfattar byggprogrammet,

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:6101 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 1 (3) Dnr 44-2010:6101 Rektorn vid Drottning

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Konsumentvägledning för ungdomar Linda Marklund Certifierad kommunal revisor November 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Skollag (2010:800) kap.15-17

Skollag (2010:800) kap.15-17 Skollag (2010:800) kap.15-17 Detta dokument innehåller Skolverkets utdrag ur Skollagens kapitel 15 till 17 om gymnasieskolan. Kapitel 15-16 innehåller allmänna bestämmelser om gymnasieskolan och nationella

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Remissvar En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning

Remissvar En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2017-02-21 U2016/04660/GV Remissvar En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för tandvårdsstyrning Anneli Gurenius Handläggare 044-309 35 16, 0768-870 235 anneli.gurenius@skane.se Datum 2014-02-17 1 (6) Till kontaktpersoner för

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Yrkesbaserat lärande (YBL)

Yrkesbaserat lärande (YBL) Yrkesbaserat lärande (YBL) -en yrkesutbildning i förändring Jan-Olof Lundberg 2008-11-13 Stiftelsen STAR byggutveckling 1 1. Vad är yrkesbaserat lärande? 2. Samverkan näringsliv skola 3. Effekter av YBL

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014 Handläggare Margareta Nenzén Innehållsförteckning 1. Introduktionsprogrammen... 3 2. Preparandutbildning (IMPRE)... 4 2.1. Behörighet...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet 2016-04 - 30 HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Örkelljunga kommun för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Örkelljunga Utbildningscentrum, gymnasieskola i Örkelljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer