Årsredovisning. BRF Storbragden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. BRF Storbragden"

Transkript

1 Årsredovisning för BRF Storbragden Räkenskapsåret 2012

2 1 (14) Styrelsen för BRF Storbragden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan upprättades Nnuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbetckning: Bragden 6 Förvärv: 1945 Kommun: Malmö Fastigheten är fullvärdeförsäkrad genom Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Fastighetens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes och består av 1 flerbostadshus i 4 våningar. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 3973 kvadratmeter. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 67 lägenheter och 4 lokaler med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: 1 rokskp: 4 st 1 rokv: 4 st 1 rok: 4 st 2 rok: 48 st 3 rok: 7 st I fastigheten finns även gemensam fritidslokal.

3 2 (14) Byggnadens tekniska status Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras: Genomförd åtgärd År Kommentar Renovering av källartrappor och sockelputs st. nya tvättmaskiner i tvättrum Renovering av fritidslokal 2011 Relining av avloppsstammar Nya torktumlare i tvättrum Relining av avloppsstam i samband med vattenskada 2009 Nya kodlås entrédörrar 2008 Montering av stängsel på gårdssidan 2005 Byte el stammar/system/armaturer mm Ombyggnad soprum 2002 Renovering föreningens kontor ytskikt mm 2002 Nya entrétavlor i samtliga trapphus 2001 Total renovering/upprustning av utemiljön 2000 Utbyte samtliga balkongräcke och 18 balkongplattor 1999 Spolning av samtliga rörstammar och stickrör 1999 Ny fjärrvärmecentral och anslutning till fjärrvämenäter 1998 Renovering golvbeläggning i tvättstugor och torkrum 1997 Installation kodlås entrédörrar 1997 Byte tak 1995 Torkrum nya avfuktningsanläggnigar 1994 Målning trapphus 1987 Fönsterbyte i hela fastigheten Tillbyggnad soprum Byte av stammar kall-/varmvattenledning Planerad åtgärd År Kommentar Målning av trapphus 2014 Planering Målning av plåttak i soprum 2015 Planering Målning av stuprör 2015 Planering Fuktkontroll av bad- och duschrum Planering Spolning av avloppsstammar Planering Målning av trapphus Planering Nya värmeledningsrör, element mm 2016 Planering Kontroll av balkongplattor 2020 Planering

4 3 (14) Förvaltning Föreningen har självförvaltning. Föreningen är medlem hos Bostadsrätterna Föreningen har avtal med nedanstående företag för leverans av tjänster: Företag Tjänst Canal Digital Kabel-TV Owint Broadband AB Bredbandsleverantör Grubits Städservice AB Städning av föreningens trapphus och tvättstugor IL Recycling AB Hyra av sopkärl och hämtning av källsorterat avfall VASYD Hyra av sopkärl och hämtning av hushållssopor E-On Elenergi, både nättdel och energiförbukning E-On Fjärrvärmeleverans och service fjärrvärmeanläggning Tegger Gruppen AB Fastighetsskötsel Tegger Gruppen AB Trädgårdsskötsel Tegger Gruppen AB Larmtjänst vid akuta problem LRF Konsult AB Framtagande av årsredovisning och deklaration Svedala Utemiljö AB Gaturenhållning och vinterrenhållning på trottoar Svedala Utemiljö AB Vinterrenhållning på gård Medlemmar Antalet medlemslägenheter/lokaler i föreningen är 71 st. Antalet medlemmar uppgick till 81 st. Av föreningen medlemslägenheter/lokaler har 7 överlåtits under året. Under året har styrelsen beviljat 6 andrahandsuthyrningar. Andrahandsuthyrning kräver enligt stadgarna styrelsens skriftliga samtycke. Tillstånd lämnas om bostadsrättsinnehavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Överlåtelseavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljaren. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Patrik Ekström Ordförande Sten Odelberg Vice ordförande juni-dec Lena Nilsson Vice ordförande jan-maj Lena Nilsson Kassör/Sekreterare juni-dec Emma Johansson Sekreterare jan-juni Bo Harry Wernersson Suppleant Dragan Brankovic Suppleant jan-maj Kristofer Åberg Suppleant jan-maj Moa Edin Suppleant juni-dec Ewa Doliwa Ekström Suppleant juni-dec Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Lena Nilsson, Sten Odelberg, Bo Wernersson, Moa Edin, Ewa Doliwa Ekström, Carola Olsson på Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB och Lars Åke Hägg. Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda sammanträden

5 4 (14) Revisorer Carola Olsson Ordinare Extern Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB Lars Hägg Suppleant Intern Valberedning Valberedning består enligt beslut av ordinarie föreningsstämma av ordinarie ledamöter i styrelsen. Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: Från och med den 1/ så sköter föreningen själva den ekonomiska förvaltningen med hjälp av LRF Konsult i Trelleborg. Föreningen har under året köpt in två stycken nya tvättmaskiner, en till varje tvättstuga. Under året har föreningen gjort förbättringar på fasaderna coh renoverat källartrappor. Föreningen har förbättrat belsyningen i trädgården. Andra händelser under räkenskapsåret Iordningssällande av ett hobbyrum har påbörjats med hjälp av driftiga medlemmar, blir klart under 2013 föra att kunna användas till diverse hobbyverksamhet. Styrelsen har undersökt kostnadern för att byta ut nycklar till taggsystem, men beslutet att avstå, eftersom kostanden är avsevärd. Däremot kommer föreningen att byta ut samtliga nycklar, som föreningen ansvarar för, under Anledningen är att minimera stöld- och inbrottsrisker i huset. Den 28 juni hölls den traditionella grillfesten i trädgården för föreningens medlemmar och deras familjer. Som vanligt välbesökt och trevlig. Föreningens ekonomi Årsavgifterna höjdes med 3 % från och med den 1/ Inga höjningar är beslutade efter det. Nyckeltal (tkr) Årsavgift/ kvm bostadsrättsyta Lån/ kvm bostadsrättsryta Elkostnad/ kvm totalyta Värmekostnad/ kvm totalyta Vattenkostnad/ kvm totalyta Kapitalkostnader/ kvm totalyta

6 5 (14) Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att reservering till fond för yttre underhåll i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

7 6 (14) Resultaträkning Not Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 2 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt/Fastighetsavgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

8 7 (14) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Kassa, Plusgiro och bank SBC klientmedel i SHB Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 8 (14) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 10 Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda avgifter och hyror Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 9 (14) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4) Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstid tillämpas: Byggnader Fastigehtsförbättringar, stängel gården Fastighetsförbättringar, elstammar Fastighetsförbättringar, övrigt Stambyte/ relining Maskiner enl plan 50 år enl plan 20 år enl plan 40 år enl plan 30 år enl plan 30 år enl plan 10 år

11 10 (14) Noter Not 1 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättningen per rörelsegren Årsavgifter -Lokaler Hyra lokal Not 2 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entrep Fastighetsskötsel, enl be Fastighetsskötsel, trädgå Snöröjning, sandning Gångbanerenhållning Städning, entreprenad Städning enligt beställning Gemensamma utrymmen Gård Inköp till trädgård Förbrukningsmaterial Reparationer Gemensamma utrymmen Tvättstuga Entré/trapphus Lås VVS Elinstallationer Huskropp utvändig Tak Skador, klotter och skade Taxebundna kostnader El Värmekostnader Vattenkostnader Sophämtning Hushållssopor Återvinningssopor Grovsopor/Hyra av contain

12 11 (14) Övriga driftskostnader Försäkirngar Tomträttsavgäld Kabel-TV Fastighetsskatt/Kommunal avgift Fastighetsskatt / Kommunal avgift Not 3 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Medlemsinformation Telekommunikation Ersättningar till revisor Föreningskostnader Fritids och Trivsekostnader Förvaltnngsarvode Förvaltnngsarvodeen övriga Administration Korttidsinventarier Datorprogram Bankkostnader Medemsavift SBC ek föreni Not 4 Anställda och personalkostnader Följande ersättningar har utgått Löner Styrelse och internrevisor Sociala kostnader Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

13 12 (14) Not 5 Avskrivningar Maskiner Stambyte Fastighetsförbättr Inventerier Byggnader Not 6 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Bostäder Lokaler Not 7 Maskiner och inventareir Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

14 13 (14) Not 8 Förutbetalda kostnader Canal Digital Malmö Stad Länsförsäkringar Not 9 Förändring av eget kapital Inbetalda Fond för yttre Balanserat Årets insatser underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång Ökning av yttre underhåll Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 10 Långfristiga skulder Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen Swedbank Förfaller senare än 5 år efter balansdagen Swedbank

15 14 (14) Not 11 Upplupna kostnader Städning entreprenad El Värme Sophämtning Extern revision Sociala avgifter Räntekostnader Övriga kostnader Malmö den 5 april 2013 Patrik Ekström Ordförande Sten Odelberg Vice ordförande Lena Nilsson Kassör Min revisionsberättelse har lämnats Carola Olsson - Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB Extern revisor

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen i kväll Vad är en bostadsrättsförening? Kapitalbindning Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer