VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDLEMMAR ÅRSAVGIFT STYRELSEN STYRELSEMÖTEN REVISORER VALBEREDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014 MEDLEMMAR ÅRSAVGIFT STYRELSEN STYRELSEMÖTEN REVISORER VALBEREDNING"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDLEMMAR Föreningen har under verksamhetsåret haft 361 medlemmar. Av dessa är 24 nya medlemmar, 60 pensionärer, 18 företag och 7 hedersmedlemmar (Gudrun Alm Carlsson, Carl Carlsson, Sten Carlsson, Bo Lindell, Bertil Persson, Hans Blix, Sören Mattsson). ÅRSAVGIFT Årsavgiften har varit 200 kr för medlemmar, ingen avgift för pensionärer som ansökt därom och 1000 kr för företagsmedlemskap. STYRELSEN Föreningens styrelse har varit: Ordförande Anders Tingberg, Malmö Kassör: Richard Odh, Stockholm Vetenskaplig sekreterare: Disa Åstrand, Stockholm Vice ordförande och kurssekreterare: Sara Olsson, Växjö Sekreterare: Ylva Surać, Göteborg Adjungerade: Bo-Anders Jönsson, Lund (webbredaktör), Cathrine Jonsson, Stockholm (Representant i kursrådet och NACP) STYRELSEMÖTEN Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 styrelsemöten: Telefonmöte (konstituerande möte) Internat i Halmstad Telefonmöte Telefonmöte Telefonmöte Telefonmöte REVISORER Bertil Axelsson (Växjö) och Sten Grapengiesser (Stockholm) har varit föreningens två ordinarie revisorer. Sven Richter (Stockholm) och Jan-Ove Christoffersson (Växjö) har varit suppleanter. VALBEREDNING Stefan Jonsson (Kalmar) sammankallande, Eleonor Vestergren och Jerker Edén Strindberg.

2 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Föreningens ledamot i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige har varit Itembu Lannes (Stockholm) med Torsten Cederlund (Stockholm) som suppleant. Föreningens språkkontakt inom SLS är Lars-Gunnar Månsson (Göteborg). IOMP Föreningens delegater i IOMP har varit Sven-Erik Strand (Lund) och Magnus Karlsson (Umeå). MEDLEMSINFORMATION Information om föreningens stadgar, pristagare, aktiviteter m.m. finns på föreningens hemsida. Dessutom skickas regelbundet e-post till medlemmarna. HEMSIDA Föreningens hemsida nås på Hemsidan är indelad i en öppen del där bl.a. annonser, möten och en del arkivmaterial finns tillgängligt samt en intern del för medlemmar där bl.a. styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser, reserapporter finns upplagda. I den senare finns numera även en möjlighet för landstingen att lägga ut sina strålskyddsorganisationer. Antalet är som störst vid tjänsteannonsering vilket visar på dess betydelse som informationskanal. Tips från medlemmarna på kommande möten tas tacksamt emot för att hålla kalendern aktuell. På parallellhemsidan, som riktar sig mer mot skola och allmänhet fortsätter vi bygga upp text- och bildarkivet och mottar mycket tacksamt allt radiofysikrelaterat material till det virtuella museet. Under året har vi arbetat för att flytta över hemsidan till en modernare plattform. ANNONSERING Annonsering av tjänster sker gemensamt med Svenska Sjukhusfysikerförbundet. För en summa av 6000 kr/annons (fr.o.m. 1 mars) får annonsören en banner på båda hemsidorna och utskick via båda e-postlistorna. Annonsörerna faktureras varannan gång av förbundet och varannan gång av föreningen. Totalt under verksamhetsåret har 54 tjänster annonserats. REMISSER/ENKÄTER Under verksamhetsåret har föreningen inte besvarat någon remiss eller enkät. ARBETSGRUPPER Nationella arbetsgruppen inom Strålterapifysik har avlagt slutrapport för sitt arbete Kvalitetssäkring av moderna strålbehandlingstekniker, spec. IMRT/VMAT. Rapporten finns publicerad på föreningens hemsida. Gruppen bestod av Koordinatorer: Jörgen Olofsson (Umeå) och Magnus Gustafsson (Göteborg) Deltagare: Ulf Isacsson (Uppsala), Hunor Benedek (Lund), Per Hållström (Gävle), Maria Olevik Dunder (Stockholm), Mathias Westermark (Stockholm). Nationella arbetsgruppen inom Nuklearmedicin håller på att avsluta sitt projekt om Kvalitetskontroller på nuklearmedicinsk utrustning. Gruppen består av: Koordinatorer: Agnetha Gustafsson (Linköping) och Cathrine Jonsson (Stockholm) Deltagare: Ulrika Svanholm (Stockholm), Sigrid Leide Svegborn (Malmö), Sven-Åke Starck (Jönköping), Ulrika Björeland (Sundsvall), Henrik Båvenäs (Eskilstuna) och Sofia Åström (Luleå). I samband med Sjukhusfysikermötet i Vann (november) kommer första rapporten att finnas ute på föreningens hemsida. Föreningen ger ett ekonomiskt bidrag på kr/år och arbetsgrupp som skall täcka resor och uppehälle i samband med arbetsgruppernas fysiska möten. Föreningen tillhandahåller även en hemsida

3 och e-postlista till medlemmarna samt ett virtuellt mötesrum för telefonkonferenser. Resultatet kommer att sammanställas i form av en rapport som kommer att publiceras på hemsidan. PRISER OCH STIPENDIER - Holger Sköldborns stipendium på kr delades ut till Jonna Wilén (Umeå). - Kurt Lidéns pris på kr delades ut till Anne Thilander-Klang (Göteborg). - Stipendium på kr för bästa examensarbete 2013/2014 delades ut till Ezgi Ilan (Uppsala), Anna Ljusberg (Lund) och Jenny Dueck (Lund). Föreningen stod även för resa och uppehälle till Nationella mötet om sjukhusfysik. - Årets Kalle Vikterlöfföreläsning gavs av Ehsan Samei (Durham, NC, USA). Samtliga personer ovan håller en föreläsning under 2014 års Nationella möte om sjukhusfysik. SJUKHUSFYSIKER MED SPECIALISTUTBILDNING/ST-GRUPPEN ST-grupp (Arbetsgrupp för specialiseringstjänstgöring) består av 4 st personer (2 från respektive styrelse). ST-gruppen skall på kort sikt jobba med frågor rörande handledarstöd, uppdatera målbeskrivningen och dokument för ansökan och kontrakt, och på lång sikt arbeta mot SKL och Socialstyrelsen för att formalisera/etablera specialistbegreppet ytterligare. Från föreningen deltar ordföranden och Sara Olsson. Gruppen har haft ett antal telefonmöten under året. Framförallt har gruppen arbetat med att färdigställa ett brev till Socialstyrelsen som betonar vikten av en formaliserad specialistnivå för sjukhusfysiker. Antalet registrerade specialister är 144 st och antalet antagna till programmet är hela 72 st. RESESTIPENDIER Beslut har tagits om att dela ut 16 resestipendier till en total summa av kr till: Markus Krantz för deltagande med föredrag och/eller en poster på konferensen ESTRO, Wien Österrike 4-8 april 2014, kr. Anneli Edvardsson för deltagande med föredrag på konferensen ESTRO, Wien Österrike 4-8 april 2014, kr. Daniel Alamidi för deltagande med föredrag och/eller en poster på konferensen ISMRM. Milano maj 2014, kr. Hamza Benmakhlouf för deltagande med ett föredrag på konferensen ESTRO, Wien 4-8 april 2014, kr. Markus Söderberg för deltagande med en elektronisk poster på konferensen European Congress of Radiology (ECR), Wien 6-10 mars 2014, kr. Marie Carlsson för att kunna åka till konferensen IRPA, Geneve juni 2014, 6000 kr. Martin Andersson för att kunna åka på en kurs: 2nd EURADOS School on Voxel developement i München, maj 2014, kr. Ibtisam Yusuf för att kunna åka på konferensen IRPA i Geneve juni 2014, kr. Oscar Gustafsson för deltagande med poster på konferensen ISMRM, Milano maj 2014, 5 000kr. Helene Veenstra för deltagande med föredrag på Society for the Neurobiology of Language, i Amsterdam den Augusti 2014, kr. Pablo Minguez Gabina för deltagande med föredrag på konferensen EANM i Göteborg oktober 2014, kr. Johan Gustafsson för deltagande med föredrag på konferensen EANM i Göteborg oktober 2014, kr. Gustav Brolin för deltagande med föredrag på konferensen EANM i Göteborg oktober 2014, kr.

4 Julia Götstedt för deltagande med föredrag på International Conference on 3D Radiation Dosimetry, IC3Ddose i Ystad 4-7 september 2014, kr. Josefine Ståhl Konnerup för hjälp till sina doktorandstudier vid Köpenhamns Universitet och Rigshospitalet. Ska tillbringa 3-4 mån i GBG i höst för att samla journaldata på strålbehandlade barn, för sin dos-respons-modell av relevanta biverkningar från behandlingen kr. Britta Langen för deltagande med en poster på konferensen EANM i Göteborg oktober 2014, kr. RIKSSTÄMMAN (5-6/ STOCKHOLM) Föreningen var inte med på själva Riksstämman utan anordnade Nationella mötet om sjukhusfysik tillsammans med Sjukhusfysikerförbundet i anslutning till stämman (se nedan). NATIONELLA MÖTET OM SJUKHUSFYSIK (13-14/ VARBERG) Programmet innehöll föredrag av pristagare, årsmöte, Vikterlöfföreläsning, inbjudna föreläsare, inskickade bidrag samt rapporter från arbetsgrupperna. Mötet hade 131 deltagare. Föreningen vill här tacka pristagarna och övriga föreläsare för deras bidrag under dagen. Vi vill också tacka alla granskare av examensarbeten. Dagarna föregicks av en CPD-kurs MR och strålterapi. ÅRSMÖTE (14/ , VARBERG) Under Nationella mötet om sjukhusfysik höll föreningen sitt årsmöte. Det besöktes av 49 medlemmar och 9 icke-medlemmar och löpte traditionsenligt med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Till styrelsen valdes Richard Odh (nyval), Sara Olsson (nyval) och Ylva Surać (omval) på 2 år. Anders Tingberg valdes till ordförande på 1 år. ONKOLOGIDAGARNA (ESKILSTUNA 18-21/3 2014) Mötet, som arrangerades av Svensk Onkologisk Förening, lockade ca 400 deltagare. Mötets strålterapisession arrangerades i samarbete med Svensk Förening för Radiofysik med teman MR i radioterapi med Piet Dirix från Belgien som föreläsare, status för pågående radioterapistudier samt information om det arbete som bedrivs för att skapa ett nationellt kvalitetsregister för stråbehandlingsdata. Inbjuden att hålla årets Elis Berven föreläsning var Jan-Jakob Sonke som är sjukhusfysiker och professor på NKI i Amsterdam. Jan Jakob föreläste om Adaptive radiotherapy in clinical practice. Svensk Förening för Nuklearmedicin deltog också för första gången i onkologidagarna med sessionen Onkologiska PET-tracers utöver FDG. RÖNTGENVECKAN (KARLSTAD 8-12/9 2014) Föreningen var med och stöttade arrangörerna vid årets Röntgenvecka. Sessionerna inom radiofysik täckte in områdena MR, strålskydd vid interventionella procedurer, kvalitetskontroll, CT, tillsyn av radiologisk verksamhet, övervakning av stråldoser vid patientundersökningar. CPD/KURSRÅD Följande CPD/ST-kurser har eller kommer att genomföras: Genomförda 2013 Detektorer och mätmetoder inom strålskydd och beredskap september (del 1) Göteborg samt Barsebäck 8-10 oktober 2013 (del 2) (CPD) Genomförda 2014

5 Strålningsdosimetri vid röntgendiagnostik och interventionell radiologi april 2014, Linköping (14 ST-poäng) NACP: Challenges of the new technology in Computed tomography maj 2014, Helsingfors, Finland (7 ST-poäng) CT Principles, Technology & Practice in PET/CT and SPECT/CT 2-3 juni 2014, London (14 STpoäng) AAPM Summer school: SRS/SBRT/SABR: Safely and Accurately Delivering High-Precision, Hypofracionated Treatments juni 2014, Vermont USA (28 ST-poäng) EFOMP-kurs: Advanced kinetic modeling and parametric methods - Advanced SPECT and PET application in cardiology, neurology and oncology juli, Prag, Tjeckien (21 ST-poäng) Krisberedskap och strålskydd i radiologiska och nukleära nödsituationer oktober, Halmstad (CPD) Kommande 2014 CT - möjligheter med nya tekniker och dosreduktion november, Vann Spa Hotell & Konferens (7 ST-poäng) Monte Carlo-metoder inom nuklearmedicinsk diagnostik och terapi november, Vann Spa Hotell & Konferens (7 ST-poäng) ESNM Advanced Dosimetry Course november 2014, Wien (14 ST-poäng) Strålskydd och miljöeffekter i kärnbränslecykelns olika skeden november 2014, Halmstad (CPD) Kursrådet består av följande personer: Birgitta Hansson (Stockhom), Gudrun Alm Carlsson (Linköping), Cathrine Jonsson (Stockholm), Michael Sandborg (Linköping), Sofie Ceberg (Lund), Giovanna Gagliardi (Stockholm) och Tufve Nyholm (Umeå). NACP Det tredje NACP Symposiet hölls i Åbo maj Mötet hölls back-to-back med det välbesökta XIII Turku PET Symposium". Mötets tema var "Imaging in oncology" och det inkluderade många intressanta föredrag och presentationer både via gemensamma och parallella sessioner. Ca 90 deltagare från de nordiska länderna (inklusive ett tiotal från övriga världen) fanns representerade. Glädjande för Sverige var att Emelie Lindholm från Stockholm fick priset Young Investigator Award för sin presentation Cell survival and tumour control probability for hypofractionated stereotactic treatments a comparison between the LQ and USC models. Det fjärde NACP Symposiet kommer att hållas i Oslo maj Temat denna gång kommer att vara: Bridging Imaging and Therapy. ÖVRIGT Reklamblad för föreningen har distribuerats till cheffysikergruppen, professorer i ämnet och studierektorer. För att förenkla ansökningen av resestipendier behandlar vi numera ansökningarna fyra gånger per år. Svensk Förening för Radiofysik Anders Tingberg Ordförande Richard Odh Kassör

6 Ylva Surać Sekreterare Sara Olsson Vice ordförande/kurssekreterare Disa Åstrand Vetenskaplig sekreterare

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Svenska OMEP. Organisation Mondiale pour l Éducation Préscolaire www.omep.org.se. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Svenska OMEP år 2013

Svenska OMEP. Organisation Mondiale pour l Éducation Préscolaire www.omep.org.se. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Svenska OMEP år 2013 Svenska OMEP Organisation Mondiale pour l Éducation Préscolaire www.omep.org.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Svenska OMEP år 2013 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år 2006 av Agneta Lundgren m.fl. Föreningens tillkomst U nder 1960-talet började automatisk databehandling (ADB) uppmärksammas

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 139:e verksamhetsår Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 STYRELSEARBETE Styrelsen 2013 har bestått av Ingrid Eckerman ordförande, Björn Fagerberg vice ordförande, Maria Petri kassör, Anne von Heideman sekreterare, Margareta Falk-Hogstedt,

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911. Verksamhetsberättelse 2014

TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911. Verksamhetsberättelse 2014 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Återigen har Trelleborgs scoutkår gått igenom ett spännande och händelserikt år. Vi har synts i kommunen på

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Kallelse till Årsmöte med KommITS

Kallelse till Årsmöte med KommITS Kallelse till Årsmöte med KommITS Dag: Onsdagen den 6 maj 2015 Tid: Kl. 17:00 17:30 Plats: Post Hotel Göteborg Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

MRO-AKTUELLT (08/2014)

MRO-AKTUELLT (08/2014) Påminnelse Årsmötet! Du har väl inte glömt att anmäla dig till årsmötet 4-5 oktober. Gör det omedelbart och senast 25 september. För detaljer se MRO-Akt nr 7. SkJ låter meddela följande kompletteringar

Läs mer

NJURFÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE

NJURFÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE 1 NJURFÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE Verksamhetsberättelse 2008 Styrelsen för Njurföreningen i Västsverige får härmed avge följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Medlemsantalet var vid årets slut

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer