Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem"

Transkript

1 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning

2 Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk kompetens 6 Domän 2: Relationell/Kommunikativ kompetens 7 Domän 3: Analytisk/Reflekterande kompetens 7 Två perspektiv på yrkeslärande 8 Deltagarperspektivet 8 Åskådarperspektivet 8 Mål för VFU I VFU IV 10 Didaktisk/Metodisk kompetens 10 Relationell/Kommunikativ kompetens 17 Analytisk/reflekterande kompetens 25 Mål för VFU II VFU IV 26 Didaktisk/Metodisk kompetens 26 Relationell/Kommunikativ kompetens 31 Analytisk/reflekterande kompetens 34 Mål för VFU III VFU IV 36 Didaktisk/Metodisk kompetens 36 Analytisk/reflekterande kompetens 39 Referenser 41 Introduktion av mål i VFU 42

3 Introduktion Hösten 2011 startade en ny utbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet. Inför starten har stora delar i den gamla utbildningen setts över och ändrats. Bland annat har ett omfattande arbete genomförts för att höja kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). De största förändringarna består av att: 1. VFU i den nya utbildningen inte ingår som delar i andra (teoretiska) kurser. VFU är numera fyra självständiga kurser med egna kursplaner och kursansvariga. 2. Målen för vad de studerande förväntas lära sig under VFU är skrivna utifrån en tanke om progression. Till varje mål finns därför kriterier som beskriver en stegring av kunskapsnivåer. 3. Samtliga mål har delats in i tre olika domäner/områden: Relationell/Kommunikativ kompetens, Didaktisk/Metodisk kompetens och Analytisk/Reflekterande kompetens. 4. Målen har också delats in i två olika perspektiv på yrkeslärande Deltagarperspektiv och Åskådarperspektiv varifrån studenternas lärande och kompetens i VFU kan beskrivas, utformas och bedömas. 5. I VFU-kurserna ges två betyg: icke godkänd eller godkänd. De progressiva kunskapsnivåerna, kompetensdomänerna samt perspektiven på yrkeslärande i grundlärare med inriktning mot fritidshem utgör tillsammans ett ramverk för VFU. Avsikten med ramverket är att det, tillsammans med vad som står i VFU-handboken, ska användas för att gynna och ge stadga åt studenternas yrkeslärande och för att ge en säkrare grund för bedömning av deras kompetens. Grunden till ramverket har bland annat hämtats ur internationella, nationella och lokala kriterier för och forskning om lärarkompetens. Ramverket har också tillkommit, granskats och reviderats genom läsning av verksamma lärare från förskolan, fritidshem och skolan samt av medlemmar ur de olika programråden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet. De huvudsakliga författarna och ansvariga för utvecklingen av ramverket är Per Lindqvist och Ulla Karin Nordänger, docenter i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Innan mål och kriterier presenteras (se sidan 10) ges en beskrivning av vad som ligger till grund för ramverket. I dokumentet används genomgående orden barn/elev och lärare vilka förutsätts omfatta såväl barn i förskoleklass, fritidshem som elever i grundskolan respektive alla de lärarkategorier som ansvarar för deras utveckling och lärande. 3

4 4

5 Progression i yrkeslärande Studenternas yrkeslärande ska kännetecknas av progression och lärandet kan betraktas som en process där den studerande med bas i tidigare erfarenheter bygger upp en ny förståelse och förmåga till yrkesmässig handlingsberedskap. Progressionen kan förstås både som en utökning och en fördjupning av de uppgifter den studerande ställs inför. I början kan det handla om begränsade uppgifter med mycket stöd och handledning medan det i slutet av utbildningen handlar om att självständigt ta det helhetsansvar som yrkesutövningen kräver. För att progression ska kunna understödjas och bedömas har varje mål inom VFU beskrivits i fem olika kunskapsnivåer. Nivåerna anger hur det successivt krävs en allt större kompetens för att kunna uppfylla målet. De olika nivåerna har rubrikerna: (U) Introducerande (I) (Gr) Utvecklad (Ut) och tillämpad (FT) För nivåerna, samt och tillämpad finns beskrivningar av vad den studerande förväntas kunna. De mellanliggande nivåerna Introducerande och Utvecklad är dock inte beskrivna. Dessa nivåer anger istället att den studerande har visat kompetens som ligger mellan två andra nivåer. För att till exempel vara godkänd på den introducerande nivån har en studerande visat kompetens som är över underkänd nivå och på väg mot grundläggande nivå. Sammanlagt finns 27 mål för VFU. Alla mål införs dock inte i samma. Fjorton mål införs i VFU I, nio mål i VFU II och fyra mål i VFU III. För att den studerande ska ges godkänt på ett för den aktuella en nyinfört mål krävs att hon/han uppfyller kraven för introducerande nivå. Införda mål återkommer därefter i alla de resterande erna. För att få godkänt betyg krävs då att den studerande förmår uppfylla kriterier för samma mål men på allt högre nivåer. Vår avsikt är att det ska bli svårare och svårare att få godkänt. För att den studerande ska ges godkänt på ett nyintroducerat mål krävs att hon/han uppfyller kraven för introducerande nivå. 5

6 Tre domäner av lärares kompetens Så fort man försöker konkretisera vilka kompetenser lärare har, eller bör ha, blir listan närmast oändlig. Ett sätt att försöka ringa in kompetenser är att dela in dem i olika större domäner eller områden. Det bör dock påpekas att i utövandet av det pedagogiska arbetet hänger allt ihop. En uppdelning av lärares kompetenser kan bara göras i teorin, i praktiken är de olika delarna alltid sammanvävda i varandra. Trots detta för att kunna begreppsliggöra kompetensen och på det sättet kunna skapa förutsättningar för att bättre stödja och bedöma studenternas yrkeslärande har vi valt att dela in de mål som de studerande ska tillägna sig under VFU i tre ömsesidigt beroende domäner: Didaktisk/Metodisk, Relationell/Kommunikativ och Analytisk/Reflekterande kompetens. Man kan naturligtvis diskutera vilken av dessa som bör komma först i ett sådant här dokument. Att kunna upprätta relationer med elever och kollegor är naturligtvis helt grundläggande för att överhuvudtaget kunna ägna sig åt didaktiska frågor. Men vi har, inom grundlärarprogrammet valt att lägga den Didaktiska/ Metodiska kompetensen först, för att peka på att fritidshem/ skola och utbildning är institutioner med lärande och kunskapsförmedling som centrala, överordnade målsättningar. Som bedömare kan man naturligtvis använda bedömningsunderlagen i vilken ordning som helst. Domän 1: Didaktisk/Metodisk kompetens En av grundstenarna inom domänen består av ämneskompetens. En student som tar examen på vår lärarutbildning måste både ha, kunna använda sig av och vidareutveckla sitt ämneskunnande. Kompetensen ska vara både bred och djup samt visa sig i den studerandes praktiska handlingar. Det räcker emellertid inte med att ha goda ämneskunskaper. En viktig dimension av kompetensen inom området handlar om förmågan att skaffa kunskap om elevens erfarenheter, kunskaper, intressen och behov. En skicklig lärare förmår integrera sin förståelse av ämnet/innehållet med kunskaper om barnen, för att sedan ta beslut om mål för lärandet samt välja organisation för verksamheten, lärandeaktiviteter, material eller andra resurser som gynnar såväl individuellt som kollektivt lärande. Även förmågan att lyfta fram själva lärandet som aktivitet och göra det synligt för barnen ingår i domänen, liksom kompetensen att kunna bedriva lärandeaktiviteter inom ramen för den målstyrda skolan. En studerande som avslutat utbildningen måste vara förtrogen med de olika styrdokument som ligger till grund för arbetet. En sådan förtrogenhet måste också visa sig i den studerandes handlingar och reflektioner. En viktig aspekt av domänen är förmågan att entusiasmera elever, att visa att man tror på deras förmåga, att kunna uppvisa handlingskraft i didaktiska sammanhang. 6

7 Domän 2: Relationell/Kommunikativ kompetens Färdigheter och förmågor inom denna domän handlar i stor utsträckning om kommunikation. En skicklig lärare kan gå in i ett lyhört samspel med individuella barn/elever och grupper av elever, men även med andra aktörer inom skolans område: föräldrar, kollegor, ledning, företrädare från andra yrkesgrupper och det omgivande samhället. i kommunikationen är att den bygger på respekt för eleverna och att den möjliggör inflytande och delaktighet. För att få till stånd gynnsamma lärprocesser måste en lärare kunna etablera och upprätthålla förtroendefulla relationer med barn/elever men också utöva ledarskap. Lärararbetet handlar om välavvägda balanser och tydliga ramar. Läraren bör vara medveten om och konstruktivt kunna använda balanser mellan närhet och distans, omsorg och auktoritet, ödmjukhet och orubblighet i relationer med eleverna. Hon/Han måste också ha förmågan att förhandla fram ramar och rutiner som blir styrande för vilka relationer som möjliggörs. Det handlar med andra ord om vilken atmosfär läraren lyckas skapa i sitt ledarskap. Slutligen måste hon/han kunna visa medvetenhet om hur styrdokumentens grund läggande värden relaterar till det egna förhållningssättet. Domän 3: Analytisk/Reflekterande kompetens I denna domän av lärares yrkeskompetens handlar förmågor och färdigheter om att kunna reflektera över och analysera sina personliga erfarenheter, andras systematiserade erfarenheter (teoretiska argument) och personliga värderingar (etiska argument). En studerande på vår lärarutbildning kan koppla de egna handlingarna och de egna värderingarna till andras erfarenheter, styrdokument och vetenskapliga teorier. Hon/Han har också beredskap för att ompröva egna praktiska teorier och värderingar. I kompetensen ingår inte bara ambitionen att reflektera kring, påverka och utveckla den egna verksamheten, utan också viljan att delta i kollektiv utveckling av skolan. Iakttagelser och erfarenheter måste därför kunna kommuniceras, diskuteras och ifrågasättas tillsammans med andra, i kollegier, arbetslag eller andra pedagogiska forum. Förmågan till reflektion och analys får dock inte leda till ständigt tvivel och ältande tankar. Det är viktigt att en lärare inte förlorar sin handlingskraft och att hon/han är på väg mot att utveckla en rimlig, långsiktig och hållbar strategi för sitt arbete. De egna intentionerna måste kunna balanseras mot faktiska villkor för verksamheten, samtidigt som läraren visar vilja att påverka villkoren och därmed utvidga handlingsutrymmet. 7

8 Två perspektiv på yrkeslärande I lärarutbildning, liksom i många andra professionsutbildningar, finns ett ofta oproblematiserat ideal om att teori och praktik bör integreras. Oftast sker detta genom att de teoretiska avsnitten av utbildningen förser de praktiska med en rad uppgifter. Det teoretiska vetandet och det praktiska kunnandet kan dock betraktas som två olika kunskapsformer som har olika karaktärer och kräver olika lärprocesser. För att, som slutresultat, verkligen kunna integrera teori och praktik föreslår vi att en systematisk organisation för och koordinering av de olika lärprocesserna upprättas. För att åstadkomma detta har lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet valt att beskriva lärandet inom de tre kompetensdomänerna utifrån två positioner deltagarperspektivet och åskådarperspektivet. Det ska här betonas att båda perspektiven på yrkeslärande är lika viktiga att hantera i en lärarutbildning, men de uppgifter som den studerande ska genomföra för att uppnå målen kan utformas och bedömas på olika sätt. För att tydliggöra detta anges i bedömningskriterierna vilket perspektiv som dominerar lärandet inom varje mål. Deltagarperspektivet Enligt detta perspektiv är meningen med VFU att föra in den studerande i en yrkespraktik och i en yrkesgemenskap. Här finns kunnande och expertis och kompetensen växer ju längre in man kommer i verksamheten. I det här perspektivet är VFU-läraren en förmedlare av den ofta outtalade eller tysta kunskap som anses giltig, och den huvudsakliga uppgiften för VFU-läraren är att agera modell och att hitta lagom svåra uppgifter åt den studerande allteftersom denna växer in i yrkesrollen. Lärandet ses som en social process och som en rörelse från perifert (lärling) mot centralt (mästare) deltagande i en yrkesgemenskap. Lärande baseras inte i huvudsak på artikulerad, distanserad eller kritisk teoretisk reflektion, utan på görande och erfarenheter (som ju naturligtvis också grundar sig på reflektion) och är dessutom så intimt förbundet med den praktiska situationen att det i princip bara kan förvärvas där. Man måste visa och öva, få tillfälle att träna och misslyckas. För att kunna bedöma den studerandes kunnande måste därför hennes/hans handlingar observeras. Inom detta perspektiv är det viktigt att den studerande får tillfälle att under långa praktikperioder bada i yrkespraktiken och verkligen delta i den, samt att VFU-uppgifter som förs med från de teoretiska delarna av utbildningen om sådana förekommer har karaktären av erkännande snarare än granskande av praktiken. De kan t.ex. utformas så att man ger den studerande uppgiften Följ din handledare under Planera i samråd med din handledare. Det handlar om att delta och genom övning kvalificera sig som lärare. Åskådarperspektivet I detta perspektiv på yrkeslärande är det viktigt att den studerande ges tillfällen att pröva på eller bevittna typiska situationer i yrket som därefter får utgöra exempel och underlag 8

9 för reflektion. Centralt är att kunna distansera sig från verksamheten för att så att säga få syn på den och på de underliggande värderingar och mönster som styr den. VFUlärarens uppgift är i detta perspektiv att stödja den studerande i problematisering och reflektion kring yrket och rollen innebär till stor del att vara en kritisk samtalspartner. Om praktiksituationen är välfungerande eller inte, har ingen avgörande betydelse, eftersom i princip alla situationer kan utgöra en grund för reflektion. Någon rätt eller riktig yrkesutövning existerar inte och poängen med att vistas i yrkesfältet är att se många olika situationer i avsikt att kritiskt granska och problematisera dessa. Kvalificerad yrkesutövning handlar i detta fall om att ha förmåga att diskutera och ifrågasätta sitt handlande och väga alternativ mot varandra. En bedömning av den studerandes kompetens under en behöver, enligt detta perspektiv, inte alltid grunda sig på observationer av handlingar. Den kan likaväl baseras på den studerandes muntliga eller skriftliga reflektioner. I denna teoretiska position ses det som en poäng att VFU är varierad, att man får uppleva olika verksamheter/fritidshem/skolor och att perioderna är korta (t.ex. fältstudier). Vanligt är också att en föregås av teoretiska kurser och att teoribaserade uppgifter förs med från de universitetsförlagda delarna av utbildningen. Utan så kallade teoretiska glasögon får den studerande svårt att upptäcka vad som egentligen utspelar sig i verksamheten. Uppgifter här kan t.ex. handla om att följa enskilda elever för att observera deras utveckling, att observera grupper för att upptäcka maktstrukturer, att fokusera genusaspekter eller att granska styrdokument. Det handlar, kort och gott, om att ställa sig bredvid och försöka förstå verksamheter genom att betrakta och försöka analysera dem. I de matriser nedan som beskriver kunskapsprogressionen inom varje mål anges vilket perspektiv som dominerar lärandet inom varje mål. De olika perspektiven symboliseras av två olika bilder: Deltagarperspektiv Åskådarperspektiv I matrisen kan också avläsas vilken godkänd-nivå som gäller för respektive VFUperiod. Målen har dessutom kompletterats med en beskrivning samt förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring den studerandes kunnande. Övriga dokument som finns till hands för att stödja studenter, handledare och lärarutbildare är VFU-handboken, kursplanen samt Bedömningunderlag det dokument som handledaren ska fylla i efter VFU perioden. 9

10 Mål för VFU I VFU IV Didaktisk/Metodisk kompetens Kunna formulera tydliga verksamhetsmål/lärandemål Den studerande formulerar inte tydliga aktivitetsmål eller den studerande har valt mål som inte är ändamålsenliga och anpassade till verksamheten. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande formulerar tydliga mål som till stor del är ändamålsenliga och anpassade till eleverna. Den studerande har argument för sina val. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande formulerar tydliga mål och för en genomtänkt argumentation kring ändamålen och lämpligheten inför barnen/ eleverna eller den studerande formulerar tydliga mål som är ändamålsenliga och anpassade till barnen/eleverna och som tar hänsyn till grupper av barn/elever eller individer. II IV I fritidshemmet finns både nationella och lokala mål för verksamheten. I det pedagogiska uppdraget är det viktigt att formulera tydliga mål som är utvärderingsbara. Den studerande måste därmed ges möjlighet att utveckla kompetens i att formulera mål som är ändamålsenliga och anpassade till barnen/eleverna. I aktiviteter som planeras av studenten behöver den studerande träna sig i att formulera mål samt pröva att ge argument för sina val. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande: Kan den studerande ge förslag på relevanta aktivitetsmål för fritidshemmet? Förmår den studerande formulera tydliga mål som är utvärderingsbara för planerade aktiviteter? Vilka argument har den studerande för de olika val som görs? Är målen anpassade till barnens erfarenheter, behov och skilda förutsättningar? 10

11 Didaktisk/Metodisk kompetens Kunna agera utifrån en helhetssyn Den studerande förmår inte uppfatta att en situation kan omfatta både omsorg, fostran och lärande. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande förmår i en och samma situation att kommunicera omsorg, fostran och lärande, dock sällan utifrån barnets/elevens perspektiv. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande förmår i en och samma situation att integrera omsorg, fostran och lärande med utgångspunkt i barns/elevers perspektiv. II IV Att inta en helhetssyn på barn/elever innebär en insikt om att olika sidor av barns/ elevers utveckling och lärande hör ihop och påverkar varandra. I fritidshemmets pedagogiska uppdrag bildar omsorg, fostran och lärande en helhet. En student under VFU i fritidshemmet måste därmed ges möjlighet att utveckla en tredelad blick för verksamheten. I såväl planering och utvärdering av verksamhet som ögonblickssituationer måste hon/han interagera samtliga delar, det vill säga omsorg, fostran och lärande. Utöver detta måste det hela tiden finnas en ambition att betrakta verksamheten utifrån barnets perspektiv. Det innebär en strävan att verka för barnets/elevens bästa och kunna se dennes behov. En student som har VFU i sitt sidoämne ser även till att anpassa och beakta dessa delar i undervisningen. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande: Förmår den studerande planera för eller agera i en och samma situation utifrån flera perspektiv? Kan den studerande lyfta fram och argumentera för hur man kan verka för barnets perspektiv i verksamheten? På vilket sätt kan den studerande förhålla sig till en helhetssyn på barns/elevers utveckling och lärande? Hur uppträder den studerande i olika situationer t.ex. vid mellanmålet eller vid leken både utom- och inomhus? Ligger studentens fokus på att barnen inte pratar för högt (fostran) eller förmår hon/han samtidigt uppmärksamma och hjälpa de barn som behöver hjälp (omsorg) eller förmår hon/han att utveckla situationen till en lärandesituation, där barnet utvecklas och utmanas? 11

12 Didaktisk/Metodisk kompetens Kunna visa förmåga att skapa stimulerande, och för eleverna meningsfulla, lärprocesser som främjar lärande både individuellt och i grupp Den studerande väljer aktiviteter, material, digitala och andra resurser som inte är anpassade till barnen/eleverna. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande väljer aktiviteter, material, digitala och andra resurser som till stor del är anpassade till barnen/eleverna. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Förutom vad som krävs för nivå UV väljer den studerande aktiviteter, material, digitala och andra resurser som tillåter skillnader i lärande mellan individer eller grupper av barn/elever. II IV Målet handlar om att, under lekfulla och kreativa former, ta vara på fritidshemmets/ sidoämnets potential att stimulera barns naturliga lust att lära. Utifrån kunskaper om innehållet i det som ska läras och genom att skaffa sig en uppfattning om barnens/elevernas, intressen, erfarenheter, behov, och förutsättningar samt skilda sätt att lära skapar studenten förutsättningar för meningsfulla lärprocesser. När den studerande väljer aktiviteter, material och andra resurser sker hela tiden överväganden kring gynnsamma relationer mellan de intentioner som finns om lärande och det individuella barnet/eleven/grupper av barn/elever. Inom detta lärandemål ges studenten tillfälle att till exempel använda digitala verktyg som stöd för barnens/ elevernas lärande. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande: På vilket sätt är valda aktiviteter, material och andra resurser ändamålsenliga för lärandemålen? På vilket sätt är de anpassade till barnens/elevernas intressen, erfarenheter, behov och skilda förutsättningar? På vilket sätt ger de valda aktiviteterna en chans till varierat deltagande hos barnen/eleverna? Hur involveras barnen/eleverna i syftet med aktiviteten? 12

13 Didaktisk/Metodisk kompetens Kunna integrera lek och lärande Den studerande förmår inte använda sig av lek för att främja barnens/elevernas lärande. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande använder lek för att främja barnens/elevernas lärande. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande förmår skapa och ta tillvara på situationer som integrerar lek och lärande. Leken har en stor betydelse för barnens/elevernas välbefinnande och lärande. Barns/ elevers lek och skapande kan inte särskiljas från deras lärande. Den studerande måste därför kunna ge utrymme för att varje barns/elevs lek och skapande och dess olika uttrycksformer tillåts och uppmuntras. När studenten planerar och genomför aktiviteter ska lekens potential för lärande övervägas och användas. Den studerande ska kunna använda lekens och det lustfyllda lärandets olika former för att stimulera barnens/elevens kreativitet, fantasi, inlevelse, kommunikation samt förmåga till samarbete och problemlösning. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande: Hur ger den studerande utrymme för barnens/elevernas egen lek? Hur uppmuntrar och stimulerar den studerande barnen/eleverna i leken? På vilka sätt agerar studenten för att lek ska gynna barnens/elevernas lärande? Hur skapar studenten situationer där lek och lärande hör ihop? På vilket sätt förmår den studerande iaktta, samtala om och reflektera kring barns/elevers lek och lärande? II IV 13

14 Didaktisk/Metodisk kompetens Kunna reflektera över vikten av att känna till barnens/elevernas erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och skilda sätt att lära Den studerande uppvisar en bristande förståelse för varför det är viktigt att ha kännedom om barnens/elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och skilda sätt att lära. Den studerande saknar helt sådan kännedom och vet inte hur de kan skaffa sig sådan information. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande uppvisar viss förståelse för varför det är viktigt att känna till barnens/elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och skilda sätt att lära. Den studerande kan beskriva ett tillvägagångssätt för att skaffa sig sådan information och har viss kännedom om sådana aspekter. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande uppvisar en omfattande förståelse för varför det är viktigt att känna till barnens/elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och skilda sätt att lära. Den studerande kan beskriva flera tillvägagångssätt för att få sådan information, uppvisar en omfattande förståelse för sådana aspekter och förmår använda sig av dessa i val av aktiviteter och innehåll. Att arbeta som lärare på fritidshem/i sidoämnet innebär att kunna reflektera över barnens/elevernas skilda erfarenheter, kunskaper och förutsättningar för att lära. Det handlar också om att kunna möta barns/elevers olika sätt att lära. Den studerande bör visa förståelse för vikten av att ta utgångspunkt i barnens erfarenheter och intressen och se det som en tillgång i verksamheten. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande: På vilket sätt kan den studerande ge exempel på hur barns erfarenheter kan tillvaratas i verksamheten? Hur möter den studerande barns/elevers olika förutsättningar och skilda sätt att lära? II IV 14

15 Didaktisk/Metodisk kompetens Kunna redogöra för styrdokumentens målsättning och hur dessa kan omsättas i pedagogisk praktik Den studerande uppvisar stora brister i kunskapen om relevanta styrdokument och mål för verksamheten. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande har kännedom om styrdokument och mål för verksamheten och förmår tolka och koppla dem till de egna didaktiska valen. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande förmår analysera den pedagogiska verksamheten i förhållande till styrdokument och kan, med utgångspunkt i utvärdering, föreslå utveckling av den lokala praktiken. II IV Fritidshemmet styrs av skollag, läroplan och allmänna råd och kommentarer för fritidshem. Fritidshemmet kompletterar skolan och förskoleklassen både tids- och innehållsmässigt. Verksamheten på fritidshemmet kompletterar skolan genom att erbjuda barn/elever fritidsaktiviteter som knyter an till och förstärker arbetet med läroplanens mål. Den studerande bör ha insikt i vilka styrdokument som gäller för fritidshem och skola samt hur de kan omsättas i verksamheten. Skolan styrs också av skollag, läroplan (inklusive kursplan) och flera olika allmänna råd. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande: På vilket sätt kan den studerande redogöra för hur fritidshemmet kan komplettera skolans verksamhet? På vilket sätt kompletterar fritidshemmet förskoleklassens verksamhet? På vilket sätt kan den studerande omsätta läroplanens mål i fritidshemmets verksamhet? Hur kan styrdokumentens mål (läroplan och kursplan) synliggöras i sidoämnet? 15

16 Didaktisk/Metodisk kompetens Kunna reflektera över användning av digitala verktyg i relation till barnens/elevernas lärande Den studerande kan inte identifiera eller redogöra för hur digitala verktyg används i verksamheten. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande kan identifiera och redogöra för hur digitala verktyg används i relation till elevernas lärande. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande kan värdera användningen av digitala verktyg i relation till elevernas lärande. Läraren i fritidshem/i sitt sidoämne förväntas kunna använda digitala verktyg som ett stöd i arbetet med barns/elevers lärande. Det innebär att ha kännedom om digitala verktyg och insikter i barns erfarenheter av digital kompetens men även barnens mediekulturer. I syfte att bl.a. utveckla barnens/elevernas delaktighet och medbestämmande för sitt eget lärande används digitala verktyg. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande: På vilket sätt kan den studerande redogöra för hur digitala verktyg kan användas i fritidshemmet? Hur värderar den studerande användningen av digitala verktyg i verksamheten? Hur kan digitala verktyg bli en tillgång i verksamheten utifrån barns erfarenheter? II IV 16

17 Relationell/Kommunikativ kompetens Kunna skapa och upprätthålla goda relationer med barn/elever Den studerande visar ingen öppenhet för att skapa kontakt och föra dialog med barn/elever eller de försök som den studerande gör för att skapa kontakt är olämpliga eller inte ändamålsenliga. Hon/Han kan inte uttrycka sig så att barnen/ eleverna förstår. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande visar öppenhet för att skapa kontakt och föra dialog med barn/elever. De försök som den studerande gör för att skapa kontakt är lämpliga, tydliga och ändamålsenliga och har en avvägd balans mellan närhet och distans Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande skapar god kontakt och goda relationer med barn/elever på sätt som är ändamålsenliga i förhållande till barns/elevers skilda bakgrunder och behov. Det finns hos den studerande en tydlig vilja till och strävan efter att barn/elever ska känna att möjligheten till kontakt och relation alltid finns. Den studerande kan leda resonerande samtal i lyhört samspel med barnen både enskilt och i grupp. Under dessa samtal förmår den studerande upprätthålla en väl avvägd balans mellan att vara inkännande inför individen/gruppen och samtidigt upprätthålla ett tydligt ledarskap II IV Målet inrymmer den studerandes förmåga att knyta kontakter med barn/elever. Det innebär att den studerande värdesätter samtal med barn/elever och visar nyfikenhet och vilja att kommunicera med dem. Det handlar också om att de studerande inbjuder barn/elever att ta kontakt. Kan den studerande utveckla en känsla för vilka sätt att etablera en relation som är lämpliga, beroende på sammanhanget och barnet/ eleven? Sättet att skapa och upprätthålla relationer med barn/elever är avgörande för upprättande av ledarskapet. Här är det viktigt att den studerande förmår upprätthålla ledarskapet genom att finna balansen mellan närhet och distans. Den egna personen är ett viktigt verktyg i ett sådant arbete. Den studerande måste utveckla ett omdöme för var gränsen går mellan personligt och privat samt hur auktoriteten kan upprätthållas samtidigt som omsorgen om barnen betonas. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring den studerandes kunnande: Försöker den studerande knyta kontakter med barn/elever? I så fall hur? Tar den studerande ögonkontakt med barn/elever? Präglas kommunikationen av värme, uppriktighet, omtanke och humor? Är dessa försök anpassade till barnet/eleven? I så fall hur? 17

18 Förmår den studerande skapa relationer till alla barn/elever eller är vissa barn/ elever osynliga? Kan den studerande hantera relationer med barnen samtidigt som ledarskapet upprätthålls? Hur försöker den studerande utveckla sina relationer med barnen/eleverna? 18

19 Relationell/Kommunikativ kompetens Kunna medverka till att skapa ett klimat i den pedagogiska verksamheten som präglas av lyhördhet och respekt och som möjliggör barns/elevers delaktighet och inflytande Den studerande saknar lyhördhet eller är respektlös i bemötandet av eleverna. Hon/Han visar intet intresse för barns/elevers villkor och behov och har ingen uppfattning om hur barns/elevers delaktighet och inflytande skulle kunna möjliggöras. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande är lyhörd och respektfull i bemötandet av barn/ elever och anstränger sig för att förstå deras perspektiv, villkor och behov. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande är lyhörd och respektfull i bemötandet av barn/ elever, anstränger sig för att förstå deras perspektiv, villkor och behov och agerar på ett sätt som möjliggör delaktighet och inflytande. Efter fullgjord lärarutbildning måste den studerande agera utifrån att varje barn/elev har lika stort värde och ges lika stora möjligheter att utvecklas och lära. I sina handlingar måste hon/han kunna visa ett aktivt stöd i utvecklingen av barnens/elevernas självkänsla. Den studerande måste kunna sätta värde på varje barns/elevs olika sätt att uttrycka sig och samspela med andra, oavsett barnets kön och bakgrund. En sådan attityd och sådana handlingar bör också smitta av sig till barn/elevgruppen så att ett klimat av lyhördhet och respekt för varandra etableras och upprätthålls. Ett sådant klimat är en förutsättning för att verksamheten kan bedrivas under demokratiska former eftersom det möjliggör för barnen att känna ansvar, solidaritet, delaktighet och inflytande. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring den studerandes kunnande: Försöker den studerande agera som om alla barn/elever har lika värde eller ses vissa barn/elever som favoriter? På vilka sätt visar den studerande att alla barn/elever har ett lika värde? Visar den studerande att hon/han har stereotypa bilder av barn/elever/grupper av barn/elever? Hur visar den studerande att hon/han är lyhörd och respektfull i mötet med barnen/eleverna? Påverkas klimatet i barn/elevgruppen positivt av den studerandes handlingar? I så fall hur? Hur visar den studerande att barnen/eleverna har möjlighet till delaktighet och inflytande? II IV 19

20 Relationell/Kommunikativ kompetens Kunna skapa och upprätthålla en miljö för lärande och samspel som är trygg och stimulerande Den studerande tillåter att den pedagogiska miljön är otrygg eller den studerande tillåter att den pedagogiska miljön hindrar elevernas lärande och samspel. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande gör försök att skapa en pedagogisk miljö som är trygg och som inte hindrar elevers egna initiativ till lärande och samspel. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande skapar en pedagogisk miljö som är trygg och använder den som en resurs för att främja lärande och samspel. Förberedelser görs för att miljön ska vara anpassad för alla elevernas behov. Trots att den studerande inte har möjligheter att till fullo påverka den pedagogiska miljön förmår hon/han anpassa aktiviteterna så att de stimulerar till lärande och samspel. II IV Målet avser att kunna skapa en pedagogisk miljö som är trygg och gynnar barns/ elevers samspel. I fritidshemmets uppdrag ingår att arbeta utifrån ett grupporienterat arbetssätt där relationer är viktiga redskap för att stödja och stimulera barn i deras förståelse av omvärlden. Den studerande bör kunna initiera och anpassa aktiviteter som vänder sig till alla barn i verksamheten och som inger en känsla av trygghet. Samtidigt bör den studerande kunna tillvarata barns egna initiativ som kan stimulera till samspel och lärande. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring den studerandes kunnande: På vilket sätt försöker den studerande kan skapa en miljö som är trygg för alla barn. På vilket sätt kan den studerande initiera aktiviteter som gynnar barns/elevers samspel där alla kan delta? Förmår den studerande skapa relationer till alla barn eller förblir vissa barn osynliga? Hur kan den studerande anpassa aktiviteter så att de stimulerar till lärande? 20

Verksamhetsförlagd utbildning i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Guide för handledning och bedömning. Verksamhetsförlagd utbildning Förskollärarutbildningen

Guide för handledning och bedömning. Verksamhetsförlagd utbildning Förskollärarutbildningen Guide för handledning och bedömning Verksamhetsförlagd utbildning Förskollärarutbildningen Innehåll Ramverk för VFU en översikt 3 Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 3 Tre domäner av förskollärares

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen F 3

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen F 3 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen F 3 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Utvecklingsprofil för studenten under VFT

Utvecklingsprofil för studenten under VFT 1 Utvecklingsprofil för studenten under VFT Utvecklingsprofilen är organiserad efter examensordningens mål. Rubrikerna svarar mot fokus i På väg mot läraryrket Mentorer avgör, i samverkan med studenter

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Bedömningsunderlag. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 VFU IV

Bedömningsunderlag. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 VFU IV Bedömningsunderlag Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 VFU BEDÖMNINGSUNDERLAG - VFU Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 På följande

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Inledning Barn-och utbildningsförvaltningens lönepolitik är en viktig del av Västerviks kommuns samlade lönepolitik. Lönepolitiken

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Bedömningsmatris med kriterier för U/G/VG på VFU

Bedömningsmatris med kriterier för U/G/VG på VFU Bedömningsmatris med kriterier för U/G/VG på VFU Betyg U/G/VG på VFU Studenter som har påbörjat sin utbildning i januari 2015 eller senare omfattas av nationella bestämmelser gällande betyg på VFU, se

Läs mer

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 Umeå universitet Fakultetsnämnden för lärarutbildning Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Studentens namn: Lokal lärarutbildare: Ansvarig universitetslärare: Kurs: Termin: Partnerområde/skola:

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

Lönekriterier för lärare

Lönekriterier för lärare JÖNKÖPINGS KOMMUN Lönekriterier för lärare Utbildningsförvaltningen 2015-05-29 Innehåll Inledning reviderade lönkriterier 2015... 2 Lönekriterier för lärare... 3 Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö...

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III Umeå universitet Lärarhögskolan 901 87 Umeå 2015-06-03 RIKTLINJER-VFU Innehållsligt fokus i de skilda VFU-perioderna Sid 1 (11) Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket Kalmar februari 2017 Ingela Aksell, Helena Karis Skolverket Nya skrivningar i läroplanerna Övergång och samverkan Förskoleklassen Fritidshemmet Uppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet för elever. Avsnitten

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 2016/2017 Innehållsförteckning Värdegrund Örkelljunga kommun 3 Styrdokument 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra mål - Profil Tema/Projekt Lek 7 Profil 8-9 Tema/Projekt

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (11) 2012-10-12 Kommentarmaterial till stöd för förskolechef i arbetet med STOCKHOLMS STADS KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLA 2013 BAKGRUND Stockholms

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning 1 Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning - VFU-kurser inom

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden 2016-03-17 Maria Jansdotter Samuelsson Reviderade lärandemål för VFU. Förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram samt Kompletterande

Läs mer

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 2 Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, februari 2015 3 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET Denna skrift handlar om den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR Martina Lundström universitetsadjunkt LTU och pedagogista i Piteå kommun DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT BEDÖMNING bakgrund och begrepp VAD SKA

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem FRITIDSHEM -DEN LÄRANDE LEKEN Måldokument för fritidshem i Varbergs kommun Arbetsgrupp Madelene Eriksson, fritidspedagog Eva-Lotta Bjärne, fritidspedagog Lovisa Sandberg Ronan, utredare Mikael Sili, rektor

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

TORPASKOLANS FRITIDSHEM

TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM Vi vill hälsa dig välkommen till Torpaskolan och Torpaskolans fritidshem! Vi tillsammans arbetar för att alla ska trivas här och fritidshemsverksamheten

Läs mer

VERKSAMHETS- FÖRLAGD UTBILDNING PÅ VÄG MOT FÖRSKOLLÄRARYRKET

VERKSAMHETS- FÖRLAGD UTBILDNING PÅ VÄG MOT FÖRSKOLLÄRARYRKET 1 VERKSAMHETS- FÖRLAGD UTBILDNING PÅ VÄG MOT FÖRSKOLLÄRARYRKET 2 Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, maj 2015 3 FÖRSKOLLÄRARENS VIKTIGA UPPDRAG Det är ett stort ansvar att vara förskollärare.

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Regeringen föreskriver följande. Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning skall gälla för förskolan.

Regeringen föreskriver följande. Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning skall gälla för förskolan. VERSION 170823 - UTSKICK Förordning (SKOLFS 2018:xx) om läroplan för förskolan Regeringen föreskriver följande. Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning skall gälla för förskolan. Denna

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Storbrons Förskola 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Vt-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning 2017-03-30 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem Alla ska ständigt utvecklas Vision för Laholm kommuns fritidshem November 2014 www.laholm.se Alla ska ständigt utvecklas! Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) De kurser som ges vid Lärarprogrammet i Linköping kännetecknas av en tydlig relation

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för fritidshemmet Innehåll Inledning... 3 Normer och värden... 4 Jämställdhet mellan flickor och pojkar... 5 Barns delaktighet och inflytande... 6 Ett mångkulturellt

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 FörskolanVillekulla Avdelning Masken Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Lärarhandledning Hälsopedagogik

Lärarhandledning Hälsopedagogik Lärarhandledning Hälsopedagogik Får kopieras 1 72 ISBN 978-91-47-11592-1 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion: Anders Wigzell Omslagsbild: Maja Modén Produktion: Adam Dahl Får kopieras

Läs mer

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Vt-14 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Inlärning. perception. produktion

Inlärning. perception. produktion 2009 UW Inlärning perception produktion Lärande perception produktion reflektion Pedagogik förmågan att inte ingripa inre yttre Estetik gestaltad erfarenhet Exempel på process 5. Nytt utgångsläge 2. Känning

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2016/2017 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Barns inflytande Ingela Nyberg, Barn och Utbildning, BU Chef/Adm

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Bedömningsunderlag VFU allmänna uppgifter

Bedömningsunderlag VFU allmänna uppgifter Bedömningsunderlag VFU allmänna uppgifter Studenten ansvarar för att dokumentet kommer respektive lärarutbildare till handa. Student: Lärarutbildare på partnerområdet: Skola: Ort: Telefon/arb: Telefon/hem:

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer