Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem"

Transkript

1 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning

2 Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk kompetens 6 Domän 2: Relationell/Kommunikativ kompetens 7 Domän 3: Analytisk/Reflekterande kompetens 7 Två perspektiv på yrkeslärande 8 Deltagarperspektivet 8 Åskådarperspektivet 8 Mål för VFU I VFU IV 10 Didaktisk/Metodisk kompetens 10 Relationell/Kommunikativ kompetens 17 Analytisk/reflekterande kompetens 25 Mål för VFU II VFU IV 26 Didaktisk/Metodisk kompetens 26 Relationell/Kommunikativ kompetens 31 Analytisk/reflekterande kompetens 34 Mål för VFU III VFU IV 36 Didaktisk/Metodisk kompetens 36 Analytisk/reflekterande kompetens 39 Referenser 41 Introduktion av mål i VFU 42

3 Introduktion Hösten 2011 startade en ny utbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet. Inför starten har stora delar i den gamla utbildningen setts över och ändrats. Bland annat har ett omfattande arbete genomförts för att höja kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). De största förändringarna består av att: 1. VFU i den nya utbildningen inte ingår som delar i andra (teoretiska) kurser. VFU är numera fyra självständiga kurser med egna kursplaner och kursansvariga. 2. Målen för vad de studerande förväntas lära sig under VFU är skrivna utifrån en tanke om progression. Till varje mål finns därför kriterier som beskriver en stegring av kunskapsnivåer. 3. Samtliga mål har delats in i tre olika domäner/områden: Relationell/Kommunikativ kompetens, Didaktisk/Metodisk kompetens och Analytisk/Reflekterande kompetens. 4. Målen har också delats in i två olika perspektiv på yrkeslärande Deltagarperspektiv och Åskådarperspektiv varifrån studenternas lärande och kompetens i VFU kan beskrivas, utformas och bedömas. 5. I VFU-kurserna ges två betyg: icke godkänd eller godkänd. De progressiva kunskapsnivåerna, kompetensdomänerna samt perspektiven på yrkeslärande i grundlärare med inriktning mot fritidshem utgör tillsammans ett ramverk för VFU. Avsikten med ramverket är att det, tillsammans med vad som står i VFU-handboken, ska användas för att gynna och ge stadga åt studenternas yrkeslärande och för att ge en säkrare grund för bedömning av deras kompetens. Grunden till ramverket har bland annat hämtats ur internationella, nationella och lokala kriterier för och forskning om lärarkompetens. Ramverket har också tillkommit, granskats och reviderats genom läsning av verksamma lärare från förskolan, fritidshem och skolan samt av medlemmar ur de olika programråden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet. De huvudsakliga författarna och ansvariga för utvecklingen av ramverket är Per Lindqvist och Ulla Karin Nordänger, docenter i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Innan mål och kriterier presenteras (se sidan 10) ges en beskrivning av vad som ligger till grund för ramverket. I dokumentet används genomgående orden barn/elev och lärare vilka förutsätts omfatta såväl barn i förskoleklass, fritidshem som elever i grundskolan respektive alla de lärarkategorier som ansvarar för deras utveckling och lärande. 3

4 4

5 Progression i yrkeslärande Studenternas yrkeslärande ska kännetecknas av progression och lärandet kan betraktas som en process där den studerande med bas i tidigare erfarenheter bygger upp en ny förståelse och förmåga till yrkesmässig handlingsberedskap. Progressionen kan förstås både som en utökning och en fördjupning av de uppgifter den studerande ställs inför. I början kan det handla om begränsade uppgifter med mycket stöd och handledning medan det i slutet av utbildningen handlar om att självständigt ta det helhetsansvar som yrkesutövningen kräver. För att progression ska kunna understödjas och bedömas har varje mål inom VFU beskrivits i fem olika kunskapsnivåer. Nivåerna anger hur det successivt krävs en allt större kompetens för att kunna uppfylla målet. De olika nivåerna har rubrikerna: (U) Introducerande (I) (Gr) Utvecklad (Ut) och tillämpad (FT) För nivåerna, samt och tillämpad finns beskrivningar av vad den studerande förväntas kunna. De mellanliggande nivåerna Introducerande och Utvecklad är dock inte beskrivna. Dessa nivåer anger istället att den studerande har visat kompetens som ligger mellan två andra nivåer. För att till exempel vara godkänd på den introducerande nivån har en studerande visat kompetens som är över underkänd nivå och på väg mot grundläggande nivå. Sammanlagt finns 27 mål för VFU. Alla mål införs dock inte i samma. Fjorton mål införs i VFU I, nio mål i VFU II och fyra mål i VFU III. För att den studerande ska ges godkänt på ett för den aktuella en nyinfört mål krävs att hon/han uppfyller kraven för introducerande nivå. Införda mål återkommer därefter i alla de resterande erna. För att få godkänt betyg krävs då att den studerande förmår uppfylla kriterier för samma mål men på allt högre nivåer. Vår avsikt är att det ska bli svårare och svårare att få godkänt. För att den studerande ska ges godkänt på ett nyintroducerat mål krävs att hon/han uppfyller kraven för introducerande nivå. 5

6 Tre domäner av lärares kompetens Så fort man försöker konkretisera vilka kompetenser lärare har, eller bör ha, blir listan närmast oändlig. Ett sätt att försöka ringa in kompetenser är att dela in dem i olika större domäner eller områden. Det bör dock påpekas att i utövandet av det pedagogiska arbetet hänger allt ihop. En uppdelning av lärares kompetenser kan bara göras i teorin, i praktiken är de olika delarna alltid sammanvävda i varandra. Trots detta för att kunna begreppsliggöra kompetensen och på det sättet kunna skapa förutsättningar för att bättre stödja och bedöma studenternas yrkeslärande har vi valt att dela in de mål som de studerande ska tillägna sig under VFU i tre ömsesidigt beroende domäner: Didaktisk/Metodisk, Relationell/Kommunikativ och Analytisk/Reflekterande kompetens. Man kan naturligtvis diskutera vilken av dessa som bör komma först i ett sådant här dokument. Att kunna upprätta relationer med elever och kollegor är naturligtvis helt grundläggande för att överhuvudtaget kunna ägna sig åt didaktiska frågor. Men vi har, inom grundlärarprogrammet valt att lägga den Didaktiska/ Metodiska kompetensen först, för att peka på att fritidshem/ skola och utbildning är institutioner med lärande och kunskapsförmedling som centrala, överordnade målsättningar. Som bedömare kan man naturligtvis använda bedömningsunderlagen i vilken ordning som helst. Domän 1: Didaktisk/Metodisk kompetens En av grundstenarna inom domänen består av ämneskompetens. En student som tar examen på vår lärarutbildning måste både ha, kunna använda sig av och vidareutveckla sitt ämneskunnande. Kompetensen ska vara både bred och djup samt visa sig i den studerandes praktiska handlingar. Det räcker emellertid inte med att ha goda ämneskunskaper. En viktig dimension av kompetensen inom området handlar om förmågan att skaffa kunskap om elevens erfarenheter, kunskaper, intressen och behov. En skicklig lärare förmår integrera sin förståelse av ämnet/innehållet med kunskaper om barnen, för att sedan ta beslut om mål för lärandet samt välja organisation för verksamheten, lärandeaktiviteter, material eller andra resurser som gynnar såväl individuellt som kollektivt lärande. Även förmågan att lyfta fram själva lärandet som aktivitet och göra det synligt för barnen ingår i domänen, liksom kompetensen att kunna bedriva lärandeaktiviteter inom ramen för den målstyrda skolan. En studerande som avslutat utbildningen måste vara förtrogen med de olika styrdokument som ligger till grund för arbetet. En sådan förtrogenhet måste också visa sig i den studerandes handlingar och reflektioner. En viktig aspekt av domänen är förmågan att entusiasmera elever, att visa att man tror på deras förmåga, att kunna uppvisa handlingskraft i didaktiska sammanhang. 6

7 Domän 2: Relationell/Kommunikativ kompetens Färdigheter och förmågor inom denna domän handlar i stor utsträckning om kommunikation. En skicklig lärare kan gå in i ett lyhört samspel med individuella barn/elever och grupper av elever, men även med andra aktörer inom skolans område: föräldrar, kollegor, ledning, företrädare från andra yrkesgrupper och det omgivande samhället. i kommunikationen är att den bygger på respekt för eleverna och att den möjliggör inflytande och delaktighet. För att få till stånd gynnsamma lärprocesser måste en lärare kunna etablera och upprätthålla förtroendefulla relationer med barn/elever men också utöva ledarskap. Lärararbetet handlar om välavvägda balanser och tydliga ramar. Läraren bör vara medveten om och konstruktivt kunna använda balanser mellan närhet och distans, omsorg och auktoritet, ödmjukhet och orubblighet i relationer med eleverna. Hon/Han måste också ha förmågan att förhandla fram ramar och rutiner som blir styrande för vilka relationer som möjliggörs. Det handlar med andra ord om vilken atmosfär läraren lyckas skapa i sitt ledarskap. Slutligen måste hon/han kunna visa medvetenhet om hur styrdokumentens grund läggande värden relaterar till det egna förhållningssättet. Domän 3: Analytisk/Reflekterande kompetens I denna domän av lärares yrkeskompetens handlar förmågor och färdigheter om att kunna reflektera över och analysera sina personliga erfarenheter, andras systematiserade erfarenheter (teoretiska argument) och personliga värderingar (etiska argument). En studerande på vår lärarutbildning kan koppla de egna handlingarna och de egna värderingarna till andras erfarenheter, styrdokument och vetenskapliga teorier. Hon/Han har också beredskap för att ompröva egna praktiska teorier och värderingar. I kompetensen ingår inte bara ambitionen att reflektera kring, påverka och utveckla den egna verksamheten, utan också viljan att delta i kollektiv utveckling av skolan. Iakttagelser och erfarenheter måste därför kunna kommuniceras, diskuteras och ifrågasättas tillsammans med andra, i kollegier, arbetslag eller andra pedagogiska forum. Förmågan till reflektion och analys får dock inte leda till ständigt tvivel och ältande tankar. Det är viktigt att en lärare inte förlorar sin handlingskraft och att hon/han är på väg mot att utveckla en rimlig, långsiktig och hållbar strategi för sitt arbete. De egna intentionerna måste kunna balanseras mot faktiska villkor för verksamheten, samtidigt som läraren visar vilja att påverka villkoren och därmed utvidga handlingsutrymmet. 7

8 Två perspektiv på yrkeslärande I lärarutbildning, liksom i många andra professionsutbildningar, finns ett ofta oproblematiserat ideal om att teori och praktik bör integreras. Oftast sker detta genom att de teoretiska avsnitten av utbildningen förser de praktiska med en rad uppgifter. Det teoretiska vetandet och det praktiska kunnandet kan dock betraktas som två olika kunskapsformer som har olika karaktärer och kräver olika lärprocesser. För att, som slutresultat, verkligen kunna integrera teori och praktik föreslår vi att en systematisk organisation för och koordinering av de olika lärprocesserna upprättas. För att åstadkomma detta har lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet valt att beskriva lärandet inom de tre kompetensdomänerna utifrån två positioner deltagarperspektivet och åskådarperspektivet. Det ska här betonas att båda perspektiven på yrkeslärande är lika viktiga att hantera i en lärarutbildning, men de uppgifter som den studerande ska genomföra för att uppnå målen kan utformas och bedömas på olika sätt. För att tydliggöra detta anges i bedömningskriterierna vilket perspektiv som dominerar lärandet inom varje mål. Deltagarperspektivet Enligt detta perspektiv är meningen med VFU att föra in den studerande i en yrkespraktik och i en yrkesgemenskap. Här finns kunnande och expertis och kompetensen växer ju längre in man kommer i verksamheten. I det här perspektivet är VFU-läraren en förmedlare av den ofta outtalade eller tysta kunskap som anses giltig, och den huvudsakliga uppgiften för VFU-läraren är att agera modell och att hitta lagom svåra uppgifter åt den studerande allteftersom denna växer in i yrkesrollen. Lärandet ses som en social process och som en rörelse från perifert (lärling) mot centralt (mästare) deltagande i en yrkesgemenskap. Lärande baseras inte i huvudsak på artikulerad, distanserad eller kritisk teoretisk reflektion, utan på görande och erfarenheter (som ju naturligtvis också grundar sig på reflektion) och är dessutom så intimt förbundet med den praktiska situationen att det i princip bara kan förvärvas där. Man måste visa och öva, få tillfälle att träna och misslyckas. För att kunna bedöma den studerandes kunnande måste därför hennes/hans handlingar observeras. Inom detta perspektiv är det viktigt att den studerande får tillfälle att under långa praktikperioder bada i yrkespraktiken och verkligen delta i den, samt att VFU-uppgifter som förs med från de teoretiska delarna av utbildningen om sådana förekommer har karaktären av erkännande snarare än granskande av praktiken. De kan t.ex. utformas så att man ger den studerande uppgiften Följ din handledare under Planera i samråd med din handledare. Det handlar om att delta och genom övning kvalificera sig som lärare. Åskådarperspektivet I detta perspektiv på yrkeslärande är det viktigt att den studerande ges tillfällen att pröva på eller bevittna typiska situationer i yrket som därefter får utgöra exempel och underlag 8

9 för reflektion. Centralt är att kunna distansera sig från verksamheten för att så att säga få syn på den och på de underliggande värderingar och mönster som styr den. VFUlärarens uppgift är i detta perspektiv att stödja den studerande i problematisering och reflektion kring yrket och rollen innebär till stor del att vara en kritisk samtalspartner. Om praktiksituationen är välfungerande eller inte, har ingen avgörande betydelse, eftersom i princip alla situationer kan utgöra en grund för reflektion. Någon rätt eller riktig yrkesutövning existerar inte och poängen med att vistas i yrkesfältet är att se många olika situationer i avsikt att kritiskt granska och problematisera dessa. Kvalificerad yrkesutövning handlar i detta fall om att ha förmåga att diskutera och ifrågasätta sitt handlande och väga alternativ mot varandra. En bedömning av den studerandes kompetens under en behöver, enligt detta perspektiv, inte alltid grunda sig på observationer av handlingar. Den kan likaväl baseras på den studerandes muntliga eller skriftliga reflektioner. I denna teoretiska position ses det som en poäng att VFU är varierad, att man får uppleva olika verksamheter/fritidshem/skolor och att perioderna är korta (t.ex. fältstudier). Vanligt är också att en föregås av teoretiska kurser och att teoribaserade uppgifter förs med från de universitetsförlagda delarna av utbildningen. Utan så kallade teoretiska glasögon får den studerande svårt att upptäcka vad som egentligen utspelar sig i verksamheten. Uppgifter här kan t.ex. handla om att följa enskilda elever för att observera deras utveckling, att observera grupper för att upptäcka maktstrukturer, att fokusera genusaspekter eller att granska styrdokument. Det handlar, kort och gott, om att ställa sig bredvid och försöka förstå verksamheter genom att betrakta och försöka analysera dem. I de matriser nedan som beskriver kunskapsprogressionen inom varje mål anges vilket perspektiv som dominerar lärandet inom varje mål. De olika perspektiven symboliseras av två olika bilder: Deltagarperspektiv Åskådarperspektiv I matrisen kan också avläsas vilken godkänd-nivå som gäller för respektive VFUperiod. Målen har dessutom kompletterats med en beskrivning samt förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring den studerandes kunnande. Övriga dokument som finns till hands för att stödja studenter, handledare och lärarutbildare är VFU-handboken, kursplanen samt Bedömningunderlag det dokument som handledaren ska fylla i efter VFU perioden. 9

10 Mål för VFU I VFU IV Didaktisk/Metodisk kompetens Kunna formulera tydliga verksamhetsmål/lärandemål Den studerande formulerar inte tydliga aktivitetsmål eller den studerande har valt mål som inte är ändamålsenliga och anpassade till verksamheten. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande formulerar tydliga mål som till stor del är ändamålsenliga och anpassade till eleverna. Den studerande har argument för sina val. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande formulerar tydliga mål och för en genomtänkt argumentation kring ändamålen och lämpligheten inför barnen/ eleverna eller den studerande formulerar tydliga mål som är ändamålsenliga och anpassade till barnen/eleverna och som tar hänsyn till grupper av barn/elever eller individer. II IV I fritidshemmet finns både nationella och lokala mål för verksamheten. I det pedagogiska uppdraget är det viktigt att formulera tydliga mål som är utvärderingsbara. Den studerande måste därmed ges möjlighet att utveckla kompetens i att formulera mål som är ändamålsenliga och anpassade till barnen/eleverna. I aktiviteter som planeras av studenten behöver den studerande träna sig i att formulera mål samt pröva att ge argument för sina val. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande: Kan den studerande ge förslag på relevanta aktivitetsmål för fritidshemmet? Förmår den studerande formulera tydliga mål som är utvärderingsbara för planerade aktiviteter? Vilka argument har den studerande för de olika val som görs? Är målen anpassade till barnens erfarenheter, behov och skilda förutsättningar? 10

11 Didaktisk/Metodisk kompetens Kunna agera utifrån en helhetssyn Den studerande förmår inte uppfatta att en situation kan omfatta både omsorg, fostran och lärande. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande förmår i en och samma situation att kommunicera omsorg, fostran och lärande, dock sällan utifrån barnets/elevens perspektiv. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande förmår i en och samma situation att integrera omsorg, fostran och lärande med utgångspunkt i barns/elevers perspektiv. II IV Att inta en helhetssyn på barn/elever innebär en insikt om att olika sidor av barns/ elevers utveckling och lärande hör ihop och påverkar varandra. I fritidshemmets pedagogiska uppdrag bildar omsorg, fostran och lärande en helhet. En student under VFU i fritidshemmet måste därmed ges möjlighet att utveckla en tredelad blick för verksamheten. I såväl planering och utvärdering av verksamhet som ögonblickssituationer måste hon/han interagera samtliga delar, det vill säga omsorg, fostran och lärande. Utöver detta måste det hela tiden finnas en ambition att betrakta verksamheten utifrån barnets perspektiv. Det innebär en strävan att verka för barnets/elevens bästa och kunna se dennes behov. En student som har VFU i sitt sidoämne ser även till att anpassa och beakta dessa delar i undervisningen. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande: Förmår den studerande planera för eller agera i en och samma situation utifrån flera perspektiv? Kan den studerande lyfta fram och argumentera för hur man kan verka för barnets perspektiv i verksamheten? På vilket sätt kan den studerande förhålla sig till en helhetssyn på barns/elevers utveckling och lärande? Hur uppträder den studerande i olika situationer t.ex. vid mellanmålet eller vid leken både utom- och inomhus? Ligger studentens fokus på att barnen inte pratar för högt (fostran) eller förmår hon/han samtidigt uppmärksamma och hjälpa de barn som behöver hjälp (omsorg) eller förmår hon/han att utveckla situationen till en lärandesituation, där barnet utvecklas och utmanas? 11

12 Didaktisk/Metodisk kompetens Kunna visa förmåga att skapa stimulerande, och för eleverna meningsfulla, lärprocesser som främjar lärande både individuellt och i grupp Den studerande väljer aktiviteter, material, digitala och andra resurser som inte är anpassade till barnen/eleverna. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande väljer aktiviteter, material, digitala och andra resurser som till stor del är anpassade till barnen/eleverna. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Förutom vad som krävs för nivå UV väljer den studerande aktiviteter, material, digitala och andra resurser som tillåter skillnader i lärande mellan individer eller grupper av barn/elever. II IV Målet handlar om att, under lekfulla och kreativa former, ta vara på fritidshemmets/ sidoämnets potential att stimulera barns naturliga lust att lära. Utifrån kunskaper om innehållet i det som ska läras och genom att skaffa sig en uppfattning om barnens/elevernas, intressen, erfarenheter, behov, och förutsättningar samt skilda sätt att lära skapar studenten förutsättningar för meningsfulla lärprocesser. När den studerande väljer aktiviteter, material och andra resurser sker hela tiden överväganden kring gynnsamma relationer mellan de intentioner som finns om lärande och det individuella barnet/eleven/grupper av barn/elever. Inom detta lärandemål ges studenten tillfälle att till exempel använda digitala verktyg som stöd för barnens/ elevernas lärande. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande: På vilket sätt är valda aktiviteter, material och andra resurser ändamålsenliga för lärandemålen? På vilket sätt är de anpassade till barnens/elevernas intressen, erfarenheter, behov och skilda förutsättningar? På vilket sätt ger de valda aktiviteterna en chans till varierat deltagande hos barnen/eleverna? Hur involveras barnen/eleverna i syftet med aktiviteten? 12

13 Didaktisk/Metodisk kompetens Kunna integrera lek och lärande Den studerande förmår inte använda sig av lek för att främja barnens/elevernas lärande. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande använder lek för att främja barnens/elevernas lärande. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande förmår skapa och ta tillvara på situationer som integrerar lek och lärande. Leken har en stor betydelse för barnens/elevernas välbefinnande och lärande. Barns/ elevers lek och skapande kan inte särskiljas från deras lärande. Den studerande måste därför kunna ge utrymme för att varje barns/elevs lek och skapande och dess olika uttrycksformer tillåts och uppmuntras. När studenten planerar och genomför aktiviteter ska lekens potential för lärande övervägas och användas. Den studerande ska kunna använda lekens och det lustfyllda lärandets olika former för att stimulera barnens/elevens kreativitet, fantasi, inlevelse, kommunikation samt förmåga till samarbete och problemlösning. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande: Hur ger den studerande utrymme för barnens/elevernas egen lek? Hur uppmuntrar och stimulerar den studerande barnen/eleverna i leken? På vilka sätt agerar studenten för att lek ska gynna barnens/elevernas lärande? Hur skapar studenten situationer där lek och lärande hör ihop? På vilket sätt förmår den studerande iaktta, samtala om och reflektera kring barns/elevers lek och lärande? II IV 13

14 Didaktisk/Metodisk kompetens Kunna reflektera över vikten av att känna till barnens/elevernas erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och skilda sätt att lära Den studerande uppvisar en bristande förståelse för varför det är viktigt att ha kännedom om barnens/elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och skilda sätt att lära. Den studerande saknar helt sådan kännedom och vet inte hur de kan skaffa sig sådan information. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande uppvisar viss förståelse för varför det är viktigt att känna till barnens/elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och skilda sätt att lära. Den studerande kan beskriva ett tillvägagångssätt för att skaffa sig sådan information och har viss kännedom om sådana aspekter. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande uppvisar en omfattande förståelse för varför det är viktigt att känna till barnens/elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och skilda sätt att lära. Den studerande kan beskriva flera tillvägagångssätt för att få sådan information, uppvisar en omfattande förståelse för sådana aspekter och förmår använda sig av dessa i val av aktiviteter och innehåll. Att arbeta som lärare på fritidshem/i sidoämnet innebär att kunna reflektera över barnens/elevernas skilda erfarenheter, kunskaper och förutsättningar för att lära. Det handlar också om att kunna möta barns/elevers olika sätt att lära. Den studerande bör visa förståelse för vikten av att ta utgångspunkt i barnens erfarenheter och intressen och se det som en tillgång i verksamheten. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande: På vilket sätt kan den studerande ge exempel på hur barns erfarenheter kan tillvaratas i verksamheten? Hur möter den studerande barns/elevers olika förutsättningar och skilda sätt att lära? II IV 14

15 Didaktisk/Metodisk kompetens Kunna redogöra för styrdokumentens målsättning och hur dessa kan omsättas i pedagogisk praktik Den studerande uppvisar stora brister i kunskapen om relevanta styrdokument och mål för verksamheten. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande har kännedom om styrdokument och mål för verksamheten och förmår tolka och koppla dem till de egna didaktiska valen. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande förmår analysera den pedagogiska verksamheten i förhållande till styrdokument och kan, med utgångspunkt i utvärdering, föreslå utveckling av den lokala praktiken. II IV Fritidshemmet styrs av skollag, läroplan och allmänna råd och kommentarer för fritidshem. Fritidshemmet kompletterar skolan och förskoleklassen både tids- och innehållsmässigt. Verksamheten på fritidshemmet kompletterar skolan genom att erbjuda barn/elever fritidsaktiviteter som knyter an till och förstärker arbetet med läroplanens mål. Den studerande bör ha insikt i vilka styrdokument som gäller för fritidshem och skola samt hur de kan omsättas i verksamheten. Skolan styrs också av skollag, läroplan (inklusive kursplan) och flera olika allmänna råd. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande: På vilket sätt kan den studerande redogöra för hur fritidshemmet kan komplettera skolans verksamhet? På vilket sätt kompletterar fritidshemmet förskoleklassens verksamhet? På vilket sätt kan den studerande omsätta läroplanens mål i fritidshemmets verksamhet? Hur kan styrdokumentens mål (läroplan och kursplan) synliggöras i sidoämnet? 15

16 Didaktisk/Metodisk kompetens Kunna reflektera över användning av digitala verktyg i relation till barnens/elevernas lärande Den studerande kan inte identifiera eller redogöra för hur digitala verktyg används i verksamheten. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande kan identifiera och redogöra för hur digitala verktyg används i relation till elevernas lärande. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande kan värdera användningen av digitala verktyg i relation till elevernas lärande. Läraren i fritidshem/i sitt sidoämne förväntas kunna använda digitala verktyg som ett stöd i arbetet med barns/elevers lärande. Det innebär att ha kännedom om digitala verktyg och insikter i barns erfarenheter av digital kompetens men även barnens mediekulturer. I syfte att bl.a. utveckla barnens/elevernas delaktighet och medbestämmande för sitt eget lärande används digitala verktyg. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande: På vilket sätt kan den studerande redogöra för hur digitala verktyg kan användas i fritidshemmet? Hur värderar den studerande användningen av digitala verktyg i verksamheten? Hur kan digitala verktyg bli en tillgång i verksamheten utifrån barns erfarenheter? II IV 16

17 Relationell/Kommunikativ kompetens Kunna skapa och upprätthålla goda relationer med barn/elever Den studerande visar ingen öppenhet för att skapa kontakt och föra dialog med barn/elever eller de försök som den studerande gör för att skapa kontakt är olämpliga eller inte ändamålsenliga. Hon/Han kan inte uttrycka sig så att barnen/ eleverna förstår. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande visar öppenhet för att skapa kontakt och föra dialog med barn/elever. De försök som den studerande gör för att skapa kontakt är lämpliga, tydliga och ändamålsenliga och har en avvägd balans mellan närhet och distans Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande skapar god kontakt och goda relationer med barn/elever på sätt som är ändamålsenliga i förhållande till barns/elevers skilda bakgrunder och behov. Det finns hos den studerande en tydlig vilja till och strävan efter att barn/elever ska känna att möjligheten till kontakt och relation alltid finns. Den studerande kan leda resonerande samtal i lyhört samspel med barnen både enskilt och i grupp. Under dessa samtal förmår den studerande upprätthålla en väl avvägd balans mellan att vara inkännande inför individen/gruppen och samtidigt upprätthålla ett tydligt ledarskap II IV Målet inrymmer den studerandes förmåga att knyta kontakter med barn/elever. Det innebär att den studerande värdesätter samtal med barn/elever och visar nyfikenhet och vilja att kommunicera med dem. Det handlar också om att de studerande inbjuder barn/elever att ta kontakt. Kan den studerande utveckla en känsla för vilka sätt att etablera en relation som är lämpliga, beroende på sammanhanget och barnet/ eleven? Sättet att skapa och upprätthålla relationer med barn/elever är avgörande för upprättande av ledarskapet. Här är det viktigt att den studerande förmår upprätthålla ledarskapet genom att finna balansen mellan närhet och distans. Den egna personen är ett viktigt verktyg i ett sådant arbete. Den studerande måste utveckla ett omdöme för var gränsen går mellan personligt och privat samt hur auktoriteten kan upprätthållas samtidigt som omsorgen om barnen betonas. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring den studerandes kunnande: Försöker den studerande knyta kontakter med barn/elever? I så fall hur? Tar den studerande ögonkontakt med barn/elever? Präglas kommunikationen av värme, uppriktighet, omtanke och humor? Är dessa försök anpassade till barnet/eleven? I så fall hur? 17

18 Förmår den studerande skapa relationer till alla barn/elever eller är vissa barn/ elever osynliga? Kan den studerande hantera relationer med barnen samtidigt som ledarskapet upprätthålls? Hur försöker den studerande utveckla sina relationer med barnen/eleverna? 18

19 Relationell/Kommunikativ kompetens Kunna medverka till att skapa ett klimat i den pedagogiska verksamheten som präglas av lyhördhet och respekt och som möjliggör barns/elevers delaktighet och inflytande Den studerande saknar lyhördhet eller är respektlös i bemötandet av eleverna. Hon/Han visar intet intresse för barns/elevers villkor och behov och har ingen uppfattning om hur barns/elevers delaktighet och inflytande skulle kunna möjliggöras. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande är lyhörd och respektfull i bemötandet av barn/ elever och anstränger sig för att förstå deras perspektiv, villkor och behov. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande är lyhörd och respektfull i bemötandet av barn/ elever, anstränger sig för att förstå deras perspektiv, villkor och behov och agerar på ett sätt som möjliggör delaktighet och inflytande. Efter fullgjord lärarutbildning måste den studerande agera utifrån att varje barn/elev har lika stort värde och ges lika stora möjligheter att utvecklas och lära. I sina handlingar måste hon/han kunna visa ett aktivt stöd i utvecklingen av barnens/elevernas självkänsla. Den studerande måste kunna sätta värde på varje barns/elevs olika sätt att uttrycka sig och samspela med andra, oavsett barnets kön och bakgrund. En sådan attityd och sådana handlingar bör också smitta av sig till barn/elevgruppen så att ett klimat av lyhördhet och respekt för varandra etableras och upprätthålls. Ett sådant klimat är en förutsättning för att verksamheten kan bedrivas under demokratiska former eftersom det möjliggör för barnen att känna ansvar, solidaritet, delaktighet och inflytande. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring den studerandes kunnande: Försöker den studerande agera som om alla barn/elever har lika värde eller ses vissa barn/elever som favoriter? På vilka sätt visar den studerande att alla barn/elever har ett lika värde? Visar den studerande att hon/han har stereotypa bilder av barn/elever/grupper av barn/elever? Hur visar den studerande att hon/han är lyhörd och respektfull i mötet med barnen/eleverna? Påverkas klimatet i barn/elevgruppen positivt av den studerandes handlingar? I så fall hur? Hur visar den studerande att barnen/eleverna har möjlighet till delaktighet och inflytande? II IV 19

20 Relationell/Kommunikativ kompetens Kunna skapa och upprätthålla en miljö för lärande och samspel som är trygg och stimulerande Den studerande tillåter att den pedagogiska miljön är otrygg eller den studerande tillåter att den pedagogiska miljön hindrar elevernas lärande och samspel. Introducerande Över nivå U. På väg mot nivå Gr. I Den studerande gör försök att skapa en pedagogisk miljö som är trygg och som inte hindrar elevers egna initiativ till lärande och samspel. Utvecklad Över nivå Gr. På väg mot nivå FT. III Den studerande skapar en pedagogisk miljö som är trygg och använder den som en resurs för att främja lärande och samspel. Förberedelser görs för att miljön ska vara anpassad för alla elevernas behov. Trots att den studerande inte har möjligheter att till fullo påverka den pedagogiska miljön förmår hon/han anpassa aktiviteterna så att de stimulerar till lärande och samspel. II IV Målet avser att kunna skapa en pedagogisk miljö som är trygg och gynnar barns/ elevers samspel. I fritidshemmets uppdrag ingår att arbeta utifrån ett grupporienterat arbetssätt där relationer är viktiga redskap för att stödja och stimulera barn i deras förståelse av omvärlden. Den studerande bör kunna initiera och anpassa aktiviteter som vänder sig till alla barn i verksamheten och som inger en känsla av trygghet. Samtidigt bör den studerande kunna tillvarata barns egna initiativ som kan stimulera till samspel och lärande. Förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring den studerandes kunnande: På vilket sätt försöker den studerande kan skapa en miljö som är trygg för alla barn. På vilket sätt kan den studerande initiera aktiviteter som gynnar barns/elevers samspel där alla kan delta? Förmår den studerande skapa relationer till alla barn eller förblir vissa barn osynliga? Hur kan den studerande anpassa aktiviteter så att de stimulerar till lärande? 20

Verksamhetsförlagd utbildning i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen F 3

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen F 3 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen F 3 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning 1 Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning - VFU-kurser inom

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Malmö högskola 205 06 Malmö Tel 040-665 70 00 E-post info@mah.se Internet www.mah.se

Malmö högskola 205 06 Malmö Tel 040-665 70 00 E-post info@mah.se Internet www.mah.se 28 Malmö högskola 205 06 Malmö Tel 040-665 70 00 E-post info@mah.se Internet www.mah.se 1 På väg mot Verksamhetsförlagd utbildning läraryrket 2 Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, september

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

Äventyrspedagogik i förskolan

Äventyrspedagogik i förskolan Äventyrspedagogik i förskolan Här nedan beskrivs hur man genom att arbeta med äventyrspedagogik i förskolan kan utgå från läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010). Sammanställningen är gjord

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Empirisk positivism/behaviorism ----------------------------------------postmoderna teorier. metod. Lärande/kunskap. Människosyn

Empirisk positivism/behaviorism ----------------------------------------postmoderna teorier. metod. Lärande/kunskap. Människosyn Lärandeteorier och specialpedagogisk verksamhet Föreläsningen finns på kursportalen. Ann-Charlotte Lindgren Vad är en teori? En provisorisk, obekräftad förklaring Tankemässig förklaring, i motsats till

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Institutionen för hälsovetenskap Avdelning för omvårdnad Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Kurs:.

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 Till stöd för ledning och personal inom förskolor, förskoleklass, skolor och fritidshem i Säffle kommun Fastställd av

Läs mer

www.gubbangsskolan.stockholm.se

www.gubbangsskolan.stockholm.se www.gubbangsskolan.stockholm.se SID 2 (7) STYRDOKUMENT I SKOLAN I skolan finns det styrdokument på flera nivåer: läroplanen Lgr 11 på nationell nivå samt Stockholms stads vision En skola i världsklass

Läs mer

Matematikplan Förskolan

Matematikplan Förskolan Matematikplan Förskolan Utarbetad 2014 Sammanfattning Ett matematikprojekt har pågått i Munkedals kommun under åren 2013-2014 där grundskolan har deltagit. Som ett led i det arbetet har denna plan för

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Torgeir Alvestad Fil. Dr.

Torgeir Alvestad Fil. Dr. Förskolans relationelle värld - små barn som kompetente aktörer i produktive förhandlingar http://hdl.handle.net/2077/22228 Torgeir Alvestad Fil. Dr. Universitetslektor vid Göteborgs universitet Institutionen

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Förslaget är gemensamt framtaget i programrådet. Samtliga ledamöter, extern ledamot inräknad, har aktivt deltagit i arbetet.

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer