Ger barnförsäkringar ett starkt försäkringsskydd?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ger barnförsäkringar ett starkt försäkringsskydd?"

Transkript

1 Juridiska institutionen Examensarbete 30 högskolepoäng Höstterminen 2011 Ger barnförsäkringar ett starkt försäkringsskydd? - En analys av grundsyftet med FAL Mia Lagerqvist & Kajsa Lundberg Handledare: Filip Bladini Examinator: Jens Andreasson

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte och frågeställningar Metod och material Granskning av symtomklausuler och övriga undantag i barnförsäkringsvillkor Avgränsningar Behovet av barnförsäkringar Granskning av symtomklausuler och övriga undantag i barnförsäkringsvillkor Granskning av förköpsinformation Disposition Behovet av barnförsäkringar Olika former av försäkringsersättning till barn som i tidig ålder drabbas av sjukdom Närmare om ersättningsmoment i barnförsäkringar En jämförelse av ersättningsbelopp ur socialförsäkringen och barnförsäkringar Grundsyftet med en ny försäkringsavtalslag Vad är ett starkt försäkringsskydd? Närmare om 12 kap. 5 FAL Lagregeln i förhållande till barnförsäkringar Lagregeln i förhållande till olika ansvarsbegränsningar En granskning av ansvarsbegränsningar i barnförsäkringsvillkor Förekomsten och utformningen av symtomklausuler och övriga undantag Symtomklausuler i egentlig bemärkelse Symtomklausuler i oegentlig bemärkelse Undantag för specifika sjukdomar Karenstider Möjligheten till tilläggsförsäkringar Effekter av utformningen av ansvarsbegränsningarna Tolkningssvårigheter Bevisaspekter Försäkringsbolagens informationsplikt avseende förköpsinformation

3 6.1 Innebörden av informationsplikten innan försäkringens tecknande Krav som kan ställas avseende de granskade ansvarsbegränsningarna Huruvida begränsningarna utgör viktiga begränsningar Vad kravet på tydlighet innebär Slutsatser Försäkringsbolagens förköpsinformation Säkerställer regleringen i FAL ett starkt skydd vid barnförsäkringar? Regleringens påverkan på förekomsten av ansvarsbegränsningar Lagregeln som begränsar användningen av symtomklausuler Kravet på förköpsinformation Ger barnförsäkringar ett starkt försäkringsskydd? Källförteckning Offentligt tryck Litteratur Artiklar Elektroniska källor Försäkringsvillkor Muntliga källor Rättsfallsförteckning Nämndavgöranden Bilaga 1 En sammanställning över fackförbundens gruppförsäkringsavtal Bilaga 2 En sammanställning av förekomsten av undantagsklausuler i barnförsäkringar Bilaga 3 Förekomsten av undantagsklausuler i barnförsäkringar Bilaga 4 Utdrag ur Konsumenternas försäkringsbyrås jämförelse av barnförsäkringar Bilaga 5 Vilka sjukdomsgrupper/sjukdomar undantas från ersättning i kollektiva barnförsäkringar? 3

4 Abstract In the year of 2006 an extensive reform of the insurance law was implemented and the new law, Försäkringsavtalslagen (2005:104), was introduced. The purpose was to ensure that all types of insurance give a strong insurance coverage. In this essay we follow up if the purpose has been achieved, based on child insurance and the liability limitations therein. Children insurance policies contain various limitations of liability. The main reason why companies want to use this kind of restrictions is that they want to counter that insurance is taken not only by parents with children that have a high risk. Against this interest is the individuals interest of a comprehensive insurance. We have conducted an examination of the largest companies on the market of child insurance. The most common limitations of liability provisions are clauses that exclude diseases that have shown symptoms before the insurance was signed. Other commonly used liability limits are those that generally exclude congenital diseases, those that exclude specific diseases and clauses that contain specific waiting periods. There are two types of regulations that are central in this context and which was introduced to strengthen the insurance coverage. One of them restricts the use of clauses that exclude diseases that the insured had before the insurance was taken, while the other type regulates the requirement for presale information. Since we completed our study we have found that the regulations cannot guarantee a strong insurance coverage for children insurance. The first one is not even practically used on child insurance and the other is too vague. Our conclusion is that protection of the individual policyholder has to be seen adequately. The fear that insurance companies would not offer insurance for children has been allowed to take too much space. The way the rules stand today the legislator s purpose cannot be achieved. Regulatory actions must be taken. We believe that both the regulation that restricts the use of clauses that exclude diseases that the insured had before the insurance was taken and the requirement for presale information have too be changed. A clause that excludes diseases that have shown symptoms before the insurance was signed should for example not be used on older children. Since older children are able to express and explain their state of health there is no motivated reason to allow them in those cases. 4

5 Förkortningslista AF AkademikerFörsäkring DF Dina Försäkringar F Folksam FAL Försäkringsavtalslag (2005:104) FL Förenade Liv GF Gjensidige Försäkring HD Högsta Domstolen KFL Konsumentförsäkringslag (1980:38) KOVFS Konsumentverkets föreskrifter Lf Länsförsäkringar M Moderna Försäkringar Mov Movestic MFL Marknadsföringslag (2008:486) MTF Moderna Trygghetsförsäkringar NFT Nordisk Försäkringstidsskrift PFN Personförsäkringsnämnden Prop. Proposition S Skandia SA Salus Ansvar SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110) SOU Statens Offentliga Utredningar TH Trygg-Hansa 5

6 1. Inledning 1.1 Bakgrund År 2006 genomfördes en omfattande reform av försäkringsrätten och den nya Försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL, infördes. Grundsyftet var att ge försäkringstagare ett starkt skydd vid alla typer av försäkringar, vilket ansågs angeläget med tanke på den stora sociala betydelse som försäkringar har för många. 1 På den svenska försäkringsmarknaden finns idag en rad olika försäkringar, men vi anser att barnförsäkringar 2 är den typ som är av störst intresse att granska mot bakgrund av grundsyftet med reformen. Enligt vår mening är det särskilt intressant att undersöka ansvarsbegränsningar i dessa som tar sikte den försäkrades hälsotillstånd 3 då de utgör en viktig faktor vid bedömningen av huruvida försäkringsskyddet kan anses starkt. Vår avsikt är därmed att nu, fem år senare, följa upp om grundsyftet med FAL har uppfyllts avseende barnförsäkringar. En grundläggande princip inom försäkringsrätten är den så kallade produktfrihetsprincipen. Principen innebär i princip att försäkringsbolagen fritt bör kunna ange vilka risker de täcker samt vilka undantag som görs från försäkringsskyddet. Syftet är att inte hindra produktutvecklingen på försäkringsområdet och öka internationell konkurrens mellan försäkringsbolagen. Som ett utflöde av principen kan därmed olika typer av klausuler som begränsar försäkringsskyddets omfattning användas, vilket är en möjlighet som har tillvaratagits i barnförsäkringsvillkor. 4 Den främsta förklaringen till att ansvarsbegränsningar används är sannolikt intresset av att förhindra moturval. Moturval innebär att försäkringsskyddet i första hand efterfrågas av sådana som löper stor risk att drabbas av sjukdom. Konsekvenserna blir att premiekostnaderna ökar och att enskilda som löper lägre risk att drabbas av försäkringsfall 1 Prop. 2003/2004:150 s Med begreppet barnförsäkringar avses i uppsatsen kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkringar, såväl individuella som kollektiva sådana. Med kollektiva försäkringar avses vidare gruppförsäkringar som tecknas genom att de enskilda gruppmedlemmarna anmäler sin anslutning till den försäkring som gruppavtalet avser och sedan själva ansvarar för premien. 3 Med begreppet ansvarsbegränsningar avses i uppsatsen sådana undantag som grundar sig i den försäkrades hälsotillstånd. 4 Generellt kan sägas att tre typer av ansvarsbegränsningar används: symtomklausuler, undantag för specifika sjukdomar och karenstider. Med symtomklausuler menas klausuler som undantar sjukdomar som den försäkrade hade innan försäkringen tecknandes. Egentliga sådana tar sikte på sjukdomar som visat symtom innan tecknandet, medan oegentliga tar sikte på sjukdomar som den försäkrade bar anlag för vid tecknandet. Karenstider innebär att försäkringen inte gäller för sjukdom eller påvisat symtom som visar sig inom en viss tid från tecknandet. För mer information se bilaga 2 och 3. 6

7 väljer att inte teckna försäkringen. Utfallet är givetvis negativt för både försäkringskollektivet och försäkringsbolagen. Mot försäkringsbolagens intresse av att i vissa fall utesluta ersättning på grund av risken för moturval står framför allt försäkringstagarens intresse av ett omfattande försäkringsskydd, men det finns även ett samhälleligt intresse. I statens uppfyllande av ansvaret att verka för socialvälfärd aktualiseras socialförsäkringssystemet vid sjukdom. Eftersom ett ickeomfattande försäkringsskydd innebär att behovet av ersättning från det allmänna ökar finns en naturlig växelverkan mellan socialförsäkringssystemet och privata försäkringsalternativ. På lång sikt är det därför ur ett samhällsekonomiskt perspektiv mer fördelaktigt om försäkringsbolagen erbjuder enskilda möjligheten till framtida ekonomiskt skydd vid sjukdom till en rimlig kostnad. För att fortsättningsvis kunna följa diskussionen om vad som utgör ett starkt försäkringsskydd är det viktigt att ha i åtanke å ena sidan produktfrihetsprincipen och risken för moturval och å andra sidan intresset av omfattande försäkringsskydd. Avvägningen mellan intressena kommer tydligt till uttryck i propositionen. Regeringen menade att försäkringens sakliga omfattning endast borde göras föremål för lagreglering i speciella avseenden, men att de regler som väl infördes skulle vara tvingande med hänsyn till den betydelse individuella personförsäkringar har för försäkringstagaren och dennes anhöriga. 5 I 12 kap. 5 FAL regleras tillåtligheten av ansvarsbegränsningar i individuella personförsäkringar. Bestämmelsen begränsar användandet av klausuler som undantar sjukdomar som den försäkrade hade innan avtalets ingående. Regleringen befäster upplysningsplikten som en viktig faktor vid användandet av ansvarsbegränsningar i försäkringar. 6 Den omständigheten att lagregeln inte innefattar gruppförsäkringar kan sannolikt förklaras med att tecknande av dessa normalt inte kräver någon hälsodeklaration 7, utan endast en anmälan. 8 En intressant fråga är dock vilken inverkan regleringen har på individuella barnförsäkringsvillkor. Det finns 5 Prop. 2003/04:150 s Upplysningsplikten stadgas i 12 kap. 1-4 FAL. Försäkringstagarens skyldighet innebär i stora drag att denne måste besvara alla frågor försäkringsbolaget ställer på ett riktigt och fullständigt sätt. Lämnas oriktiga uppgifter, av oaktsamhet som inte är ringa, kan försäkringsbolaget frånkänns ansvar för inträffat försäkringsfall om det kan visa att aktuellt skydd inte skulle ha meddelats om fullständiga uppgifter uppgetts. 7 En hälsodeklaration består av ett antal detaljerade frågor om den försäkrades hälsa. Syftet är att gamla sjukdomar ska upptäckas och kunna undantas från försäkringsskyddet. 8 Konsumenternas försäkringsbyrå, 7

8 nämligen en uppfattning om att ansvarsbegränsningar är uteslutande tillåtna i barnförsäkringar, med hänvisning till att det enligt lagregeln är påkallat av försäkringens art. Enligt vår mening finns dock skäl att utreda vad uppfattningen grundar sig på, samt om en sådan ordning kan anses rimlig mot bakgrund av de intressen som talar emot en absolut tillåtlighet. Vi menar vidare att det finns anledning att diskutera vilka ansvarsbegränsningar som faller under lagregeln och vilka som försäkringsbolagen är helt fria att använda i villkoren. För att i ett senare skede kunna besvara huruvida lagstiftaren har lyckats uppnå ett starkt skydd även vid barnförsäkringar menar vi att förekomsten och utformningen av ansvarsbegränsningar i barnförsäkringsvillkor måste utredas. En sådan granskning är även motiverad av att det i nuläget saknas motsvarande utredningar. Frågornas relevans kan möjligen ifrågasättas utifrån vilket behov barnförsäkringar fyller. Vi måste därför klargöra förhållandet mellan socialförsäkringssystemet och ersättningsmomenten i barnförsäkringar. Som i ett led att försöka besvara frågan huruvida ett starkt försäkringsskydd finns är det vidare av vikt att få kunskap om vilka förväntningar försäkringarna ger. För att försäkringstagaren ska kunna välja rätt försäkringsskydd utifrån dennes behov måste kunskap finnas om de ansvarsbegränsningar som försämrar skyddet. De förväntningar som barnförsäkringar skapar har ett direkt samband med vilken information försäkringsbolagen lämnar om villkoren innan avtalets ingående. För att kunna bedöma försäkringsskyddets styrka är det därför även relevant att fastställa innebörden av kraven på förköpsinformation i 10 kap. 2 respektive 19 kap. 5 FAL. 1.2 Syfte och frågeställningar Vi har för avsikt att utreda om grundsyftet med FAL har uppnåtts med utgångspunkt i de ansvarsbegränsningar som finns i barnförsäkringsvillkor. Inledningsvis avser vi att i korthet beskriva och utreda behovet av barnförsäkringar, för att ge läsaren en förklaring till varför huvudfrågeställningen är av intresse. Vi ska sedan göra en granskning för att kartlägga förekomsten av undantag i ett urval försäkringsvillkor på marknaden. En naturlig följd av granskningen blir även att belysa några av de effekter som utformningen av klausulerna medför. Vi tänker även analysera hur regleringen kring symtomklausuler och förköpsinformation påverkar förekomsten av ansvarsbegränsningar, samt i vilken utsträckning de bidrar till att säkerställa ett starkt försäkringsskydd vid barnförsäkringar. 8

9 Den centrala frågeställningen: - Säkerställer regleringen i FAL ett starkt försäkringsskydd vid barnförsäkringar? Delfrågeställningar: - Hur ser förekomsten och utformningen av symtomklausuler och övriga ansvarsbegränsningar ut i individuella respektive kollektiva barnförsäkringsvillkor på marknaden? o Vilka effekter kan utformningen av de ansvarsbegränsande klausulerna medföra? - Vilken betydelse har 12 kap. 5 FAL för förekomsten av ansvarsbegränsningar i barnförsäkringsvillkor? - I vilken utsträckning bidrar kravet på förköpsinformation i 10 kap. 2 respektive 19 kap. 5 FAL till säkerställandet av ett starkt försäkringsskydd vid barnförsäkringar? 1.3 Metod och material Vår uppsats består metodmässigt av två delar. I den ena delen analyseras de traditionella rättskällorna genom juridisk metod 9 medan vi i den andra delen utför undersökningar. Mellan dessa skiljer sig materialet till stor del åt. I den del där syftet är att utreda gällande rätt analyseras till största delen lagstiftning och förarbeten. Det är framför allt prop. 2003/04:150 som redogörelserna baseras på, men även SOU 1986:56 har en relativt central roll i framställningen. Det senare gäller särskilt i fråga om de avvägningar som gjorts kring den nya försäkringsavtalslagen samt för att få förslag till alternativa lösningar. I viss utsträckning studeras även rättsfall, framför allt i diskussionen om de effekter som användningen av ansvarsbegränsningar medför avseende tolkning och bevisning. Vid fastställande av informationspliktens innebörd används, utöver lagstiftning samt förarbeten, även övriga myndighetspublikationer samt doktrin som stöd. Den andra delen som utgörs av undersökningar består av tre mindre delar; kartläggning av huvudsakliga ersättningsmoment, granskning av ansvarsbegränsningar i barnförsäkringsvillkor samt analys av förköpsinformation med fokus på funna undantag. I samtliga dessa utgörs materialet av försäkringsbolagens publikationer. Hur granskningen av ansvarsbegräns- 9 Peczenik s. 29 ff. Juridisk metod innebär en textanalys av rättskällor som lagar, förarbeten, praxis och doktrin. 9

10 ningarna har utförts, vilket urval som gjorts och hur den skiljer sig från redan genomförda studier kommer att presenteras närmare i det följande Granskning av symtomklausuler och övriga undantag i barnförsäkringsvillkor I syfte att kartlägga förekomsten och utformningen av ansvarsbegränsningar i barnförsäkringsvillkor har vi granskat elva individuella- respektive nio gruppförsäkringar. Vi har sammanställt resultatet i bilaga 2, 3 och 5. I det följande ska vi redogöra för hur granskningen har utförts samt hur den förhåller sig till tidigare gjorda studier. I vår analys av ansvarsbegränsningar i utvalda försäkringsvillkor har gjort en indelning av begränsningarna i åtta olika grupper. 11 Vi har sedan gjort en markering () i aktuell tabell i bilaga 2 samt 3 beroende på vilka undantag som förekommer i de olika villkoren. 12 Någon motsvarande studie saknas sedan tidigare. Vi har vidare studerat ansvarsbegränsningar i gruppförsäkringar utifrån olika sjukdomsgrupper och redogjort för vilka åkommor som undantas från ersättning. Ansvarsbegränsningarna har sedan antecknats i tabellen i bilaga 5, och angivits som begränsningar 13, undantag 14 eller eventuella 15 undantag/begränsningar. Den här delen av granskningen påminner till stor del om en tidigare jämförelse, en studie av individuella barnförsäkringar utförd av Konsumenternas försäkringsbyrå 16 år Det är även anledningen till att vi inte låtit undersöka de individuella försäkringarna. Vissa skillnader i framställningen finns dock. I vår granskning framgår det tydligt om sjukdomen undantas uttryckligen eller om den eventuellt skulle kunna undantas genom att den anses medfödd, det vill säga om den omfattas 10 Avseende de andra två studierna, som är betydligt mindre anser vi inte att någon närmare presentation krävs. Eftersom de granskade försäkringarna vidare är samma som i granskningen som beskrivs utförligt krävs inte heller någon ytterligare beskrivning av urvalet. 11 Se bilaga 2 för information om de olika grupperna. Anledningen till den distinkta indelningen är att det är nödvändigt för att undvika att villkoren sammanblandas eller läses på fel sätt. 12 Bilaga 2 ger en översiktlig bild av ansvarsbegränsningarna. Bilaga 3 ger en utförligare beskrivning av dem. 13 Med begränsning avses inskränkningar som inte är absoluta och där viss ersättning kan utgå. 14 Absolut undantag, där ingen ersättning utgår. 15 Innebörden av att begränsningarna/undantagen är eventuella hänför sig till tre olika faktorer: att barnets ålder vid symtoms uppkomst har betydelse, att oegentliga symtomklausuler kan aktualiseras eller att karenstider kan hindra att ersättning utgår. 16 Konsumenternas försäkringsbyrå är en oberoende rådgivningsbyrå som ger vägledning till privatpersoner i försäkringsfrågor, där Konsumenternas Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring är huvudmän. 17 Se bilaga 4 för utdrag ur studie alternativt använd följande länk för att se den gjorda jämförelsen i sin helhet: 10

11 av en oegentlig symtomklausul. Konsumenternas försäkringsbyrå redovisar inte denna skillnad utan anger istället bara om undantag görs eller inte. Eftersom byråns jämförelse endast vänder sig till konsumenter är metoden passande. Vår granskning har istället syftet att ge mer information om undantagens förekomst och vänder sig även till övriga parter. Vi anser därmed att den metod vi valt är lämpligare för vår granskning. Vi vill emellertid poängtera att för det fall att Konsumenternas försäkringsbyrå hade utfört en motsvarande granskning av kollektiva försäkringar hade vi inte valt att göra om den Urval och täckningsgrad Vårt urval av individuella barnförsäkringar baseras på Konsumenternas försäkringsbyrås jämförelse av barnförsäkringar. 18 Enligt uppgifter från Christina Meder, jurist vid Konsumenternas försäkringsbyrå, omfattar jämförelsen de största bolagen på marknaden där individuell barnförsäkring kan tecknas samt även några mindre. Någon exakt täckningsgrad för studien, det vill säga hur många försäkrade som berörs av den, har inte fastställts. 19 Vi ska därför i korthet redogöra för relevant statistik som stöder urvalet ytterligare. Avseende hur många som berörs av utvalda barnförsäkringsvillkor kan konstateras 83 procent av marknaden för individuell skadeförsäkring innehas av Folksam, If, Länsförsäkringar och Trygg Hansa. Dessa bolag står även för 81 procent av de totala premieinkomsterna. 20 Det är givetvis inte en garanti för att bolagen även innehar den största marknadsandelen vid barnförsäkringar, men det måste ändå anses högst sannolikt. I telefonsamtal med statistikassistent Lena Westerberg på Svensk Försäkring den 26 oktober 2011, uppgavs att statistik saknas rörande vilka marknadsandelar olika försäkringsbolag innehar i fråga om barnförsäkringar. Hon uppgav vidare att Svensk Försäkring inte heller har någon uppfattning i frågan. När det gäller valet av granskade gruppförsäkringsvillkor har vi utgått från de försäkringsbolag som fackförbunden inom centralorganisationerna LO, TCO och SACO har slutit avtal med, och som de därmed erbjuder sina medlemmar att teckna. 21 Centralorganisationerna hade 18 De individuella barnförsäkringsvillkor som vi granskat är i samtliga fall utom ett hänförliga till samma försäkringsbolag som de som ingår i Konsumenternas försäkringsbyrås studie. Eftersom Insplanets barnförsäkring är en gruppförsäkring valde vi att inte inkludera den. Försäkringsvillkoren för de utvalda bolagen är vidare samma som i studien, med ett undantag. Avvikelsen är If:s barnförsäkring. Orsaken är att försäkringsbolaget utfärdat nya villkor, vilka vi valt att tillämpa istället. 19 Telefonsamtal med Christina Meder, jurist Konsumenternas försäkringsbyrå. 20 Svensk Försäkring, Försäkringar i Sverige 2010, s. 4 avseende marknadsandel och s. 12 avseende premieinkomst. 21 Se bilaga 1 för att se vilka försäkringsvillkor som är gäller för de olika fackförbundens medlemmar. 11

12 enligt egna uppgifter år 2009 sammanlagt medlemmar. 22 Av Statistiska Centralbyråns senaste publicering avseende medborgerlig aktivitet för åren 2008 till 2009, följer att de fackliga organisationer och företagarorganisationer utgjorde den överlägset mest omfattande organisationsformen i Sverige. Medlemsantalet var enligt mätningen 3,6 miljoner vid tidpunkten. De därpå följande största organisationerna var idrottsföreningar och konsumentkooperativ, som hade 2,3 miljoner vardera. 23 Någon anledning att anta att övriga organisationer närmat sig fackförbunden i någon nämnvärd utsträckning sedan mätningen gjordes finns inte. Sammantaget talar det anförda för att de försäkringsbolag som slutit avtal med fackförbund inom centralorganisationerna även har ett stort antal anslutna försäkringstagare. För att försäkra oss om att de bolag som fackförbunden slutit avtal med verkligen är bland de största har vi vidare kontrollerat övrig befintlig statistik. Det saknas statistiska uppgifter som rör specifikt premieinkomster i försäkringsbolag som erbjuder gruppförsäkringar, men eftersom de fyra största försäkringsbolagen står för 89 procent av intäkterna på den totala försäkringsmarknaden tyder det på att bolagen är stora aktörer även inom gruppförsäkring. 24 Christina Meder, jurist vid Konsumenternas försäkringsbyrå, har vidare bekräftat att de bolag som vi har valt låta ingå i granskningen av försäkringsvillkor är de största på marknaden för barnförsäkringar i form gruppförsäkring. Överlägset störst är Medlemsbarn hos Folksam, men även Förenade Liv, Skandia och Trygg Hansa hör till de största, enligt henne. 25 I syfte att ge en så rättvisande bild som möjligt av hur användningen av ansvarsbegränsande klausuler ser ut i gruppförsäkringar på marknaden, har vi valt att endast låta ett försäkringsvillkor per bolag ingå i granskningen. 26 Eftersom flest fackförbund omfattas av de standardiserade gruppförsäkringsavtalen och även icke-medlemmar har möjlighet att ansluta sig till dessa, valde vi att studera respektive bolags standardiserade gruppförsäkringsavtal Se LO, Facklig anslutning år 2009, s. 10 Saco, Medlemsstatistik , s. 2 samt TCO, TCO:s medlemsstatistik 2009, s Statistiska Centralbyrån, Medborgerliga aktiviteter , s Svensk Försäkring, Branschstatistik Nr 2/ Telefonsamtal med Christina Meder, jurist Konsumenternas försäkringsbyrå. 26 Vi har gjort ett undantag avseende AkademikerFörsäkring, som har Movestic som försäkringsgivare. Anledningen är att de anpassade villkoren i relativt stor utsträckning skiljer sig från de standardiserade villkoren som Movestic använder, samt att medlemmar från flera fackförbund omfattas av dem. 27 Möjligen kan kritik riktas mot att bolagen har olika stora marknadsandelar. För att undvika missvisande resultat har vi därför varit tydliga med hur användningen ser ut för varje specifikt försäkringsbolag genom att konsekventa hänvisningar i fotnoter när procentsatser presenterats. 12

13 1.4 Avgränsningar Behovet av barnförsäkringar Vid den mindre granskningen, av huruvida barnförsäkringar fyller ett extra behov utöver socialförsäkringen, har vi valt att jämföra den huvudsakliga ekonomiska ersättning som kan utgå ur socialförsäkringen respektive barnförsäkringar. Valet innebär för barnförsäkringarnas del att vi inte har redogjort för till exempel ersättning för resekostnader och ersättning vid sjukhusvistelse. Avseende ersättningsmöjligheterna som socialförsäkringen ger har vi valt att avgränsa oss till att endast behandla sådan ekonomisk ersättning som aktualiseras vid inkomstbortfall. Vi har således inte berört till exempel bostadstillägg Granskning av symtomklausuler och övriga undantag i barnförsäkringsvillkor Vi har till att börja med valt att avgränsa oss till att enbart behandla barnförsäkringar i form av individuella- samt gruppförsäkringar som kan tecknas via fackförbund. Vi berör därmed inte kollektivavtalsgrundande försäkringar. När det gäller gruppförsäkringar har vi inte heller behandlat barnförsäkringar där arbetsgivare tecknar, och betalar, premien för sina anställda. Anledningen är att det än så länge är få arbetsgivare som står kostnaden för de anställdas barnförsäkringar. 28 Det skulle även föreligga betydande svårigheter vid fastställandet av vilka arbetsgivare som har slutit avtal med vilka försäkringsbolag samt hur varje specifikt villkor ser ut. Vi tror därför att ett sådant urval hade medfört en inte obetydlig risk för att ett undermåligt underlag hade förelegat. För det andra har vi endast i korthet berört de tilläggsmöjligheter som erbjuds i respektive granskad försäkring. När det gäller barnförsäkringar i stort finns vidare flera olika aspekter att behandla. Vi har emellertid valt att fokusera på de villkor som begränsar försäkringsbolagens ansvar och som har med den försäkrades hälsotillstånd att göra, samt försäkringsbolagens ansvar att informera om dessa. Detta innebär att vi inte något närmare kommer att behandla 12 kap. 5 1 p. FAL och den upplysningsplikt som åvilar försäkringstagare Granskning av förköpsinformation Vi har vid granskningen av information valt att avgränsa oss till att enbart behandla den som lämnas innan försäkringens tecknande, så kallad förköpsinformation. Anledningarna till varför vi inte har valt att även granska efterköpsinformation är flera. Till att börja med utta- 28 Telefonsamtal med Barbro Cederqvist, kommunikationschef på Förenade Liv. 13

14 lade kommittén i förarbetena till FAL att förköpsinformationen får anses viktigast utan tvivel. 29 Även Hellner har uttalat sig om att förköpsinformationen får anses viktigare än den information som lämnas efter köpet. 30 Vi menar också att efterköpsinformation inte anses ha samma betydelse som förköpsinformation vid stärkandet av konsumentskyddet. Detta trots att information given efter tecknandet kan angripas med starkare sanktioner enligt lagens nuvarande utformning. En viktig anledning till detta är att det krävs en bifallen process i domstol, vilket kan bli en både långdragen och kostsam process och som många därmed undviker. Om krav istället ställs på informationen som ges före avtalets ingående kan skydd erhållas direkt, utan att försäkringstagaren är beroende av nämnda bedömningar. Vi har i granskningen av förköpsinformation vidare valt att endast granska individuella villkor. Anledningen till avgränsningen är att försäkringstagaren i dessa fall sannolikt gör ett mer aktivt val av försäkring. Vilket fackförbund eller liknande sammanslutning som denne är medlem i har i dessa fall sannolikt inte någon påverkan på valet av försäkring. Christina Meder, jurist vid Konsumenternas försäkringsbyrå, har vidare uppgett att många människor inte ens är medvetna om att de har försäkringsskydd via kollektiva försäkringar. Hon menar att en förklaring till detta sannolikt är att barn medförsäkras genom ett enklare tillval på en anmälningsblankett, vilket ofta kan innebära att en extra ruta ska kryssas i, och att det därför lätt glöms bort. 31 Vi fann vidare inte någon anledning att granska både individuella och kollektiva barnförsäkringar. Syftet med granskningen är som nämnts inte att belysa skillnader försäkringstyperna emellan, utan fokus ville vi istället lägga på att till fullo ge en bild av vilken information som möter den potentielle försäkringstagaren innan avtal ingås. Vid granskningen gjorde vi inte heller någon mätning av hur lättillgänglig förköpsinformationen är på respektive bolags hemsida. För det fallet att informationens placering skulle vara märkbart annorlunda jämfört med de övriga bolagens marknadsföring hade vi dock för avsikt att beröra ämnet. 29 SOU 1986:56 s Hellner, NFT 1/1982, s Telefonsamtal med Christina Meder, jurist Konsumenternas försäkringsbyrå. 14

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Tillfälle 8 Försäkringsrätt. Dafne Barkestad doktorand i försäkringsrätt

Tillfälle 8 Försäkringsrätt. Dafne Barkestad doktorand i försäkringsrätt Tillfälle 8 Försäkringsrätt Dafne Barkestad doktorand i försäkringsrätt Stockholm Center for Commercial Law Vad är försäkring? Ansvarsövertagande Riskspridning Riskgemenskap Historia Oreglerat Tariffföreningar

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Gäller för yrkesverksam medlem fr o m 1 januari 2014. Planen beskriver alla de olika personförsäkringar du kan teckna hos Akademikerförsäkring. I ditt Gruppförsäkringsbesked

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Obligatorisk anslutning Gruppavtalet har obligatorisk anslutning vilket innebär ett du som ny medlem/nyanställd omfattas av en gruppförsäkring. Hälsokrav

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Personförsäkring Företag

Personförsäkring Företag Personförsäkring Företag Försäkringar utformade för dig och dina anställda Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Angående vilseledande marknadsföring

Angående vilseledande marknadsföring 2014-11-07 Dnr 2014/1059 Enhet Rättsenhet 2 Camilla Tellås Dir. tel. 054/19 40 50 Moderna Försäkringar Att: Karin Stenlund Box 7830 103 98 Stockholm Angående vilseledande marknadsföring Konsumentverket

Läs mer

Barnförsäkrin för en try start i livet

Barnförsäkrin för en try start i livet Barnförsäkrin för en try start i livet 2 Extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker. Resultatet blir förstås ett och annat skrubbsår, men ibland kan det hända allvarligare

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring?

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? - Vad har vi lärt av Freja? 2011-09-01 Daniel Eriksson Produktdirektör Kunderna äger Folksam Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda kunder Vår

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Ersättning vid olycksfall och invaliditet Studentolycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfall och ersätter invaliditet, kostnader, sjukhusvistelse och kristerapi. Vår Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Tilläggsvillkor 2016-04-01 1. Gemensamma bestämmelser 1.1 Grundläggande förutsättningar 1.1.1 Hur och för vem gäller detta tilläggsvillkor? Detta

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler... 3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 juni 2004 T 4018-01 KLAGANDE Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Box 1002, 901 20 UMEÅ Ombud: advokaten PH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner!

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner! Även för din partner! Du kan försäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Sjukförsäkring Extra inkomst vid sjukskrivning Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Konsekvenser av ändringarna avseende upplysningsplikten i FAL

Konsekvenser av ändringarna avseende upplysningsplikten i FAL NFT 1/2006 Konsekvenser av ändringarna avseende upplysningsplikten i FAL av Karl Annell och Johanna Nordkvist Karl Annell karan934@student.liu.se De förändringar beträffande upplysningsplikten som har

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

1. Inledning och bakgrund

1. Inledning och bakgrund Datum 2014-06-27 Rättsenhet 2 Camilla Tellås PM- granskning av dolda-fel försäkringar 1. Inledning och bakgrund Konsumentverket har blivit uppmärksammat på att det har förekommit brister avseende försäkringstypen

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Information vid ingående av försäkringsavtal - Hur förändras informationskravet med den nya försäkringsavtalslagen?

Information vid ingående av försäkringsavtal - Hur förändras informationskravet med den nya försäkringsavtalslagen? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Daniel Olsson Information vid ingående av försäkringsavtal - Hur förändras informationskravet med den nya försäkringsavtalslagen? Examensarbete 20 poäng Handledare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Insplanet Livförsäkring

Insplanet Livförsäkring Insplanet Livförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 livförsäkring en livförsäkring ger ersättning vid dödsfall. Förmånstagare är den person

Läs mer

Idrottskadeförsäkring

Idrottskadeförsäkring UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Juristprogrammet Fredrik Alm Ersättningsrätt, 15 Hp Kursansvarig: Ruth Mannelqvist Termin 2012-2013 Idrottskadeförsäkring En falsk trygghet? Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring Förköpsinformation Barnförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Gäller både sjukdom och olycksfall. Ger ersättning för merkostnader. Pris: Du kan välja mellan två försäkringsbelopp och premien avgörs

Läs mer

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION PLANSJUK PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR Försäkringsvillkor m m För avtalsgruppsjukförsäkring 1för anställda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan m fl () gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

barnförsäkrin i Skandia för en try start i livet

barnförsäkrin i Skandia för en try start i livet TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER barnförsäkrin i Skandia för en try start i livet 2 extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker.

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

De personuppgifter som du lämnar till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med personuppgiftslagens

De personuppgifter som du lämnar till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med personuppgiftslagens (till exempel bedömning av invaliditetsgraden). Sådana ärenden prövas i stället av: Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20. Besöksadress: Karlavägen 108. Du kan även

Läs mer

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Om du avlider kan en livförsäkring

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER GRUPPFÖRSÄKRING

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Garantibelopp Enligt 2 kap. 10 FRL skall ett försäkringsföretag (oavsett associationsform), ha en kapitalbas när rörelsen påbörjas som minst uppgår till det

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från

Gruppförsäkring. Gäller från Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2011-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Hälsodeklaration YoungLiving More Health

Hälsodeklaration YoungLiving More Health Sida 1/6 Hälsodeklaration Hälsodeklaration YoungLiving More Health YoungLiving More Health kan sökas för dig som är 16-28 år. Hälsodeklarationen ska fyllas i och undertecknas tidigast 3 månader före försäkringens

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING BOX 5138, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 516401-6585 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 Allmänt om

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 januari 2012 T 2806-09 KLAGANDE Firefly AB, 556108-6892 Box 92201 120 09 Stockholm Ombud: Advokat R-ML MOTPART Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR6 Civilutskottet. Riksdagens uppföljning kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR6 Civilutskottet. Riksdagens uppföljning kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR6 Civilutskottet Riksdagens uppföljning kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar Sammanfattning av forskningsrapport 2012/13:RFR6 3 Förord

Läs mer

Symtomklausuler i personförsäkring ett kringgående av upplysningsplikten

Symtomklausuler i personförsäkring ett kringgående av upplysningsplikten NFT 3/2003 Symtomklausuler i personförsäkring ett kringgående av upplysningsplikten av Sven Lundgren Sven Lundgren sven.lundgren@home.se Symtomklausuler är ett tämligen outrett begrepp inom försäkringsrätten

Läs mer

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund.

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Dock längst till 40 års ålder. Studentlivförsäkring 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall Försäkringen betalar ut ett skattefritt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Barn- och ungdomsförsäkring Trygghet dygnet runt Skyddet gäller dygnet runt, även på helger och lov och när barnen sportar. Försäkringen kan tecknas för barn och barnbarn

Läs mer

Kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar

Kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar Kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-88-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 Förord Som ett led i civilutskottets arbete med uppföljning och utvärdering

Läs mer