Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring"

Transkript

1 Förköpsinformation Barnförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Gäller både sjukdom och olycksfall. Ger ersättning för merkostnader. Pris: Du kan välja mellan två försäkringsbelopp och premien avgörs av vilket belopp du väljer. Begränsningar: Observera viktiga begränsningar under rubriken Inskränkningar i försäkringens giltighet. Försäkring enligt dessa villkor gäller för Swedbank och Sparbankernas Gravidförsäkring i samarbete med försäkringsgivare Tre Kronor Försäkring AB, organisationsnummer , som i dessa villkor kallas Tre Kronor. Adress: Stockholm, telefon: Tre Kronors verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och vår marknadsföring följer svensk lag. Nedan följer en kortfattad beskrivning av försäkringsomfattningen. Vid försäkringsfall gäller de fullständiga försäkringsvillkoren. Saknar du villkor för försäkringen kan du hämta dem på eller ditt lokala bankkontor. Information avser aktuella försäkringsvillkor som gäller för ett år i taget. Vid ändring lämnas särskild information om de nya villkoren. Försäkringens ikraftträdande och avtalstid Tre Kronors ansvar (försäkringsskyddet) inträder dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökt om försäkring eller antagit ett anbud från Tre Kronor, under förutsättning att försäkringstagaren lämnat fullständiga ansökningshandlingar och att försäkringen har beviljats på normala villkor. Detta gäller dock inte om försäkringstagaren har begärt att försäkringen ska träda ikraft senare. Försäkringen förnyas för ett år i sänder under förutsättning att: Försäkringstagaren eller Tre Kronor inte säger upp försäkringen Försäkringstagaren betalar aviserad premie för ny försäkringsperiod Tre Kronor förbehåller sig rätten att utan uppsägning ändra premie och försäkringsvillkor vid årsförfallodagen. Barnförsäkring kan tecknas av den som inte fyllt 16 år. Den försäkrade ska vid ansökningstillfället vara folkbokförd, stadigvarande bosatt och befinna sig i Sverige. För adoptivbarn gäller särskilda teckningsregler. Anslutning sker utan hälsoprövning. Försäkringen upphör helt att gälla vid årsförfallodagen närmast efter den försäkrade fyller 25 år. Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller vid viss framtida tidpunkt. Även försäkringsbolaget har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång om försäkringstagaren dröjer med att betala premie, lämnar oriktiga uppgifter, grovt åsidosätter sina förpliktelser mot Tre Kronor eller om det finns synnerliga skäl. Vid distansavtal finns en lagstadgad rätt (ångerrätt) att inom 14 dagar, från det att försäkringshandlingar erhållits, ångra avtalet. Återbetalning sker då av eventuell inbetald premie. Tre Kronor har rätt att debitera riskpremie och kostnader för den tid då försäkringsskydd varit gällande samt kostnader hänförliga till avtalets ingående. Utbetalning från försäkringen är fri från inkomstskatt och avdrag får inte göras för inbetald premie. Premie Premien för försäkringen fastställs för ett år i sänder. Premiens storlek beror på vilket försäkringsbelopp som har valts. Premiebefrielse Om någon av den försäkrades vårdnadshavare avlider under försäkringstiden och före den försäkrades 18-årsdag blir försäkringen premiebefriad. Premiebefrielse lämnas från den tidpunkt då Tre Kronor får en anmälan om dödsfallet och fram till årsförfallodagen närmast efter den försäkrade fyllt 18 år.

2 Värdesäkring När försäkringen tecknas och därefter varje år inför försäkringens årsförfallodag meddelar Tre Kronor de försäkringsbelopp som ska gälla fram för tiden till nästa årsförfallodag. Försäkringsbeloppen ändras i takt med förändringen av prisbasbeloppet, dock med högst 15 procent per år. Vissa ersättningsförmåner är knutna till prisbasbeloppet (pbb). Utbetalning från försäkringen grundas på det försäkringsbelopp eller prisbasbelopp som gäller vid utbetalningstillfället. Aktuellt försäkringsbelopp finns angivet på försäkringsbeskedet. Omfattning och försäkringsbelopp Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfallsskada och sjukdom som inträffar respektive visar sig under försäkringstiden. Försäkringen omfattar invaliditetsersättning samt ersättning för ärr, se vidare under rubriken Sammanställning av ersättningsförmåner. Försäkringen kan tecknas med olika försäkringsbelopp, eller kronor. Olycksfallsskada Med olycksfallsskada menas en kroppsskada genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som orsakats av solsting, värmeslag, förfrysning, vridvåld mot knä och helt avsliten hälsena. Finns annat kroppsfel (sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada) lämnas ersättning bara för de följder som direkt beror på olycksfallsskadan. Med olycksfallsskada avses inte frivilligt orsakad kroppsskada och kroppsskada som uppkommit genom: Sjukdom Smitta av bakterier, virus eller annat smittämne. Smitta på grund av insektsbett eller liknande kan dock ersättas som olycksfallsskada. Smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck. Ingrepp, behandling eller undersökning eller genom användning av läkemedel. Förslitning, överbelastning eller överansträngning. Med sjukdom menas en sådan avvikelse från normalt hälsotillstånd som kräver sjukvård och som inte är att betrakta som olycksfallsskada enligt ovan. Finns annat kroppsfel (sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada) lämnas ersättning bara för de följder som direkt beror på sjukdomen. Ersättning vid olycksfall Tandskadekostnader Nödvändiga kostnader inom fem år från det att olycksfallet inträffade. För skada som har uppkommit vid tuggning eller bitning lämnas ingen ersättning. Skadade kläder och glasögon Högst 0,25 prisbasbelopp. För skadad skyddsutrustning lämnas ersättning med högst kronor under försäkringens giltighetstid. Ersättning vid sjukdom och olycksfall Medicinsk invaliditet Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbeskedet. Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Från 20 procent medicinsk invaliditet höjs ersättningen med tilläggsbelopp enligt tabell i villkoren. Högsta ersättning är 300 procent av försäkringsbeloppet. Rätt till ersättning föreligger när den framtida bestående medicinska invaliditeten fastställts, dock tidigast ett år från det att skadan inträffade. Ekonomisk invaliditet Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbeskedet. Ersättning lämnas om arbetsoförmågan blir bestående och minst halv sjukersättning (ej tidsbegränsad) beviljas innan försäkrad fyllt 32 år eller minst halv aktivitetsersättning/tidsbegränsad sjukersättning beviljas under minst sju år och innan försäkrad fyllt 32 år. Högsta ersättning är 100 procent av försäkringsbeloppet. Ersättning vid kritisk sjukdom Ersättning lämnas med 10 procent av försäkringsbeloppet om försäkrad drabbas av någon av nedanstående sjukdomar: Cancer ICD C00-C97 Multipel skleros (MS) ICD G35 Hjärnskador ICD D32-D33, D43, I60-I69, S06.1-S06.9, till exempel hjärntumör, hjärnhinneinflamation Livshotande sjukdom med behov av hjärt-, lever eller njurtransplantation. Angående ICD-koder hänvisas till socialstyrelsen.se

3 Ärr Ersättning lämnas för ärr som en direkt följd av olycksfallsskada eller sjukdom som behandlats av legitimerad läkare, om ärret kvarstår ett år efter dess uppkomst. Bagatellartat ärr ersätts inte. Ersättning lämnas i procent av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet och enligt av Tre Kronor fastställda tabeller. För mer information, se försäkringsvillkor. Dödsfall Ersättning lämnas med ett prisbasbelopp oavsett dödsorsak. Utbetalning sker till dödsboet. Vårdbidrag Om den försäkrades vårdnadshavare blir berättigad till vårdbidrag för skada som omfattas av försäkringen så lämnas ersättning med högst två prisbasbelopp per år, dock längst till och med juni månad det år den försäkrade fyller 19 år. Tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn Ersättning lämnas för tid som den försäkrades vårdnadshavare beviljats tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn. Aktivitetsersättning Om den försäkrade blir berättigad till aktivitetsersättning enligt bestämmelserna om allmän försäkring i socialförsäkringsbalken för skada som omfattas av försäkringen lämnas ersättning med högst två prisbasbelopp per år, dock längst till och med månaden innan den försäkrade fyller 30 år. Om rätt till Ekonomisk invaliditet inträder upphör rätten till ersättning. Läke- och resekostnader Nödvändiga kostnader i längst tre år från det att skadan inträffade. Vid sjukdom tillämpas en självrisk som är tre procent av prisbasbeloppet. Hjälpmedel vid bestående invaliditet Nödvändiga och skäliga kostnader, högst fem prisbasbelopp inom fem år från det att skadan inträffade. Fritidsaktivitet Ersättning lämnas med högst kronor per tolvmånadersperiod och för högst tre perioder för organiserad aktivitet som genomförs efter att den försäkrade har fyllt sex år. Den medicinska invaliditetsgraden måste uppgå till minst 20 procent. Krisbehandling Om den försäkrade drabbas av psykisk ohälsa på grund av ett olycksfall eller sjukdom, rån, hot, överfall, våldtäkt eller dödsfall inom familjen kan ersättning lämnas för högst 10 behandlingar hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Behandlingen ska påbörjas inom två år från den händelse som orsakat den psykiska ohälsan och vara avslutad inom tre år från händelsen. Ersättning lämnas inte för psykisk ohälsa som följer av mobbning. Akutersättning vid sjukvård över natt Ersättning lämnas med 600 kronor om den försäkrade är inskriven över en natt på sjukhus. Akutersättning lämnas högst två gånger per tolvmånadersperiod för en och samma olycksfallsskada eller sjukdom. Ersättning vid sjukhusvistelse Vid inskrivning på sjukhus i minst tre dagar i följd lämnas ersättning med 425 kronor per dag för högst 365 dagar. Vård i hemmet Om försäkrad som är yngre än 16 år vårdas i hemmet efter sjukhusvistelsen enligt ovan lämnas ersättning med 425 kronor per dag i längst 30 dagar. Vårdbehovet ska kvarstå i minst 14 dagar från första sjukhusvårdsdagen. Obs! Ersättning lämnas för högst 365 dagar sammantaget för sjukhusvistelse och för vård i hemmet. Inskränkningar i försäkringens giltighet Begränsning i rätten till kostnadsersättning Finns inte rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige, lämnas ersättning bara för de kostnader som skulle ha ersatts om denna rätt funnits. Ersättning för kostnader lämnas inte om ersättning lämnas från annat håll. Vid skada som inträffat i Sverige ersätts kostnader för vård utomlands endast i de fall svensk sjukvårdshuvudman godkänner och finansierar behandlingen. Debut före tecknandet Försäkringen gäller inte för sjukdom, kroppsfel och inte heller för följder av sådana tillstånd om symptomen visat sig före försäkringens teckningsdag. Symptom har visat sig vid den tidpunkt då den första sjukvårdskontakten togs med anledning av symptomen för sjukdomen eller kroppsfelet.

4 Allmän begränsning vid sjukdom För att få rätt till ersättning vid sjukdom utöver läkekostnader, resekostnader och kostnader för krisbehandling gäller att sjukdomen eller symptom på sjukdomen har visat sig tidigast efter det att försäkringen varit gällande i minst sex månader för barnet. Denna begränsning gäller inte om den försäkrade omfattas av Swedbank och Sparbankernas gravidförsäkring när barnförsäkringen tecknas. Begränsningar vid vissa sjukdomar Har försäkringen tecknats efter att den försäkrade fyllt sex år gäller försäkringen inte för: Neuropsykiatrisk störning ICD F70-F99 Nedanstående sjukdomar om symptomen visat sig innan försäkringen varit gällande ett år. Övriga begränsningar Om försäkringen gäller för nedanstående sjukdomar lämnas ersättning för medicinsk invaliditet med högst tio procent av försäkringsbeloppet. Ersättning lämnas inte för Ekonomisk invaliditet, Vårdbidrag, Tillfällig vård av allvarligt sjukt barn eller Aktivitetsersättning. Psykiska sjukdomar ICD F00-F99 Blödarsjuka ICD D66-D67 Cystisk fibros ICD E84 Epilepsi ICD G40 Sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem ICD G11, G12, G60, G71, G80 och G91 Sensorieneural hörselnedsättning ICD H90 Missbildning och kromosomavvikelse ICD Q00-Q99 Obesitas, fetma ICD E66. Grov vårdslöshet Försäkringsersättningen kan sättas ned helt eller delvis om den försäkrades skada föranletts av att den försäkrade varit grovt vårdslös. Nedsättning görs inte om den försäkrade är under 18 år eller allvarligt psykiskt störd. Pandemi Försäkringen omfattar inte sådan sjukdom som av Världshälsoorganisationen (WHO) fastställts vara en pandemi. Vistelse utomlands Vid vistelse inom Norden gäller försäkringen utan inskränkningar. Vid vistelse utom Norden lämnas endast ersättning för hjälpmedel, invaliditet och dödsfall. Krig För sjukdom eller olycksfallsskada som inträffar vid vistelse i område där krig eller politiska oroligheter pågår, finns begränsningar för rätten till ersättning. Ersättning lämnas inte för försäkringsfall vid militärt bevakningsuppdrag i FN:s eller annan organisations regi. Atomreaktion och terrorhandling Ersättning lämnas inte för försäkringsfall som har direkt eller indirekt samband med atomreaktion. Ersättning lämnas inte heller för försäkringsfall som följer av spridande av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i samband med terrorhandling Förmedlingsersättning Swedbank och eller din lokala Sparbank får en så kallad förmedlingsersättning från Tre Kronor för marknadsföring, försäljning och kundservice till dig som kund. Som kund betalar du ingen särskild förmedlingsavgift till banken. Du betalar endast det pris som gäller för din försäkring till Tre Kronor. Vi vill att du ska vara nöjd Vänd dig först till oss på Tre Kronor Om du har frågor om eller ifrågasätter något i vårt beslut, ta i första hand kontakt med din handläggare. Då har du möjlighet att få förklaringar och kompletterande upplysningar. Adress och telefonnummer finns på brevet från din handläggare och på ditt försäkringsbesked. Om du skulle vilja gå vidare med ditt ärende, finns även följande omprövningsmöjligheter. Kundombudsmannen Tre Kronor som är fristående från Tre Kronor, prövar de flesta ärenden och kan rekommendera Tre Kronor att ändra sitt beslut. Prövningen är kostnadsfri. Anmälan till Kundombudsmannen måste göras inom ett år efter det att Tre Kronor lämnat slutligt besked. Adress: Stockholm Telefon: , Personförsäkringsnämnden prövar kostnadsfritt försäkringsmedicinska frågor om liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Ansökningsblankett beställer du av Tre Kronor eller Personförsäkringsnämnden.

5 Adress: Box 24067, Stockholm Telefon: Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar de flesta tvister angående privatpersoners försäkringar, dock inte tvister som rör lägre belopp än kronor, medicinska bedömningar, vållandefrågor vid trafikolyckor eller rättsskyddsfrågor. Anmälan till ARN måste göras senast sex månader efter det att Tre Kronor eller Kundombudsmannen Tre Kronor lämnat slutligt besked. Adress: Box 174, Stockholm Telefon: Tingsrätten kan pröva din tvist med Tre Kronor. Då kan försäkringens rättsskydd ofta nyttjas. Innan du inleder en domstolsprocess måste du kontakta advokat eller annat lämpligt ombud. Konsumenternas försäkringsbyrå ger kostnadsfri information och råd i försäkringsfrågor, men prövar inte enskilda försäkringstvister. Adress: Box , Stockholm Telefon: Kommunal konsumentvägledning finns i många kommuner och ger kostnadsfri hjälp i försäkringsärenden.

6 Sammanställning av ersättningsförmåner Försäkringsbelopp Medicinsk invaliditet Ekonomisk invaliditet Kritisk sjukdom Ärr Dödsfallsbelopp eller Kronor Högst 300 procent av valt försäkringsbelopp Högst 100 procent av valt försäkringsbelopp 10 procent av valt försäkringsbelopp för vissa diagnoser Ersättningen beräknas enligt tabell och utifrån valt försäkringsbelopp 1 pbb oavsett dödsorsak Vårdkostnader - Vårdbidrag - Tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn - Aktivitetsersättning Ersättning för kostnader för/vid skadans läkande och resor hjälpmedel (vid invaliditet) tandskador(gäller endast vid olycksfall) skadade kläder och glasögon (gäller endast vid olycksfall) fritidsaktivitet krisbehandling Högst 2 pbb per år, upp till 19 år1 Högst 2 pbb per år Högst 2 pbb per år, 19 till 30 år2 Nödvändiga kostnader i längst 3 år från skadetillfället (självrisk 3 procent av 1 pbb vid sjukdom) Högst 5 pbb, inom 5 år från skadetillfället Nödvändiga kostnader under längst 5 år från skadetillfället Högst 25 procent av 1 pbb Högst kronor per år i längst 3 år Högst 10 behandlingar inom 2 år från skadetillfället akut sjukhusvistelse 600 kronor vid akut sjukhusvistelse över en natt, högst 2 gånger per år. sjukhusvistelse som varar minst tre dagar i följd vård i hemmet3 425 kronor per dag från första dagen, i längst 365 dagar (inklusive vård i hemmet) 425 kronor per dag, i längst 30 dagar om barnet måste vårdas hemma direkt efter sjukhusvistelsen enligt ovan 1. Ersättning lämnas längst till och med juni månad det år den försäkrade fyller 19 år 2. Ersättning lämnas längst till och med månaden innan den försäkrade fyller 30 år 3. Gäller barn under 16 år Pbb = prisbasbelopp

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2011 11 01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2011 11 01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2011 11 01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring. barn och ungdom. Försäkringsvillkor 1367/1368 Gäller från och med 2015-01-01

Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring. barn och ungdom. Försäkringsvillkor 1367/1368 Gäller från och med 2015-01-01 Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring för barn och ungdom Försäkringsvillkor 1367/1368 Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner...3 Förklaringar av viktiga begrepp...

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2012-01-01

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2012-01-01 Olycksfallsförsäkring Gäller avtal tecknade från och med 2012-01-01 2/16 Olycksfallsförsäkring Privat Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Begränsningar i försäkringens giltighet...4 Sport och

Läs mer

Gravidförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015 01 01 Tre Kronor

Gravidförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015 01 01 Tre Kronor Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015 01 01 Tre Kronor 2/13 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av viktiga begrepp...4 Allmänna villkor...5

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Idrottsförsäkring. Försäkringsvillkor I13 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 april 2013

Idrottsförsäkring. Försäkringsvillkor I13 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 april 2013 Idrottsförsäkring Försäkringsvillkor I13 Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 april 2013 2/14 Idrottsförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring...3 A Förklaringar av

Läs mer

Startklar och Startklar Plus Försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-12-01 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Startklar och Startklar Plus Försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-12-01 Folksam ömsesidig sakförsäkring Startklar och Startklar Plus Försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-12-01 Folksam ömsesidig sakförsäkring S12405 14-12 3/12 Innehåll Försäkringsvillkor Startklar och Startklar Plus...4 A Förklaringar

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(7) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2012. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Villkor nr i05 Gäller från och med 2005-04-01. Idrottsförsäkring

Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Villkor nr i05 Gäller från och med 2005-04-01. Idrottsförsäkring Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Villkor nr i05 Gäller från och med 2005-04-01 Idrottsförsäkring Innehåll Läs detta först......................... 4 Information............................ 5 Folksams

Läs mer

Försäkringsvillkor K 64500 Gäller från och med 2007-09-01. SLAO:s Utförsåkarförsäkring

Försäkringsvillkor K 64500 Gäller från och med 2007-09-01. SLAO:s Utförsåkarförsäkring Försäkringsvillkor K 64500 Gäller från och med 2007-09-01 SLAO:s Utförsåkarförsäkring Innehåll Sammanställning av ersättningsförmånerna... 3 Villkor för försäkringen..................... 4 1. Information............................

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

Svenska Golfförbundet Försäkringsvillkor K 64810 Gäller avtal tecknade från och med 2005 12 01. Olycksfalls- och Krisförsäkring

Svenska Golfförbundet Försäkringsvillkor K 64810 Gäller avtal tecknade från och med 2005 12 01. Olycksfalls- och Krisförsäkring Svenska Golfförbundet Försäkringsvillkor K 64810 Gäller avtal tecknade från och med 2005 12 01 Olycksfalls- och Krisförsäkring 2/9 Villkor K64810 Svenska Golfförbundet Innehåll 1. Information... 3 1.1

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring för medlemmar i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 41 050 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Allmänna

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 8082 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 8 4 Olycksfallsförsäkring 9 Ersättning

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2014-04-01. Barnförsäkring

Barnförsäkring. Gäller från 2014-04-01. Barnförsäkring Gäller från 2014-04-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial till Tryg Forsikring A/S Erhvervs-

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn 2011-05-01 Innehållsförteckning A Allmänna försäkringsregler... 6 A.1

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Gruppförsäkring i Bliwa

Gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig

Läs mer