Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,"

Transkript

1 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress är Bohusgatan 14, Stockholm och telefonnummer är För mer information kan du vända dig till närmaste Folksamkontor eller besöka Folksams hemsida Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för Folksams verksamhet. Folksams försäkringsvillkor och försäkringstekniska regler tillämpas på försäkringen. Svensk lag är tillämplig på försäkringsavtalet. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, se vidare rubrik Omfattning och försäkringsbelopp. Försäkringen gäller dygnet runt vid sjukdom och/eller olycksfallsskada. Med sjukdom menas en sådan avvikelse från normalt hälsotillstånd som kräver sjukvård och som inte är att betrakta som olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som en kroppsskada. Med olycksfallsskada avses till exempel inte kroppsskada som uppkommit genom smitta, behandling eller överansträngning. Finns annat kroppsfel som förvärrar följderna lämnas endast ersättning för vad sjukdomen eller olycksfallsskadan orsakat, oberoende av det tidigare kroppsfelet. Olycksfallsförsäkringen tecknas utan hälsoprövning medan sjuk-och olycksfallsförsäkringen tecknas med hälsoprövning, se vidare rubrik Hälsoprövning. kan tecknas av den som inte fyllt 16 år. För adoptivbarn, barn födda utom Norden och barn med tidigare bosättning utom Norden gäller särskilda teckningsregler. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas till Folksam, kan det medföra att försäkringen inte gäller. Försäkringens ikraftträdande och avtalstid Folksams ansvar (försäkringsskyddet) inträder dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökt om försäkring eller antagit ett anbud från Folksam, under förutsättning att försäkringstagaren lämnat fullständiga ansökningshandlingar och att försäkringen beviljas på normala villkor. Detta gäller dock inte om försäkringstagaren har begärt att försäkringen ska träda i kraft senare. Försäkringen förnyas för ett år i sänder under förutsättning att: försäkringstagaren eller Folksam inte säger upp försäkringen försäkringstagaren betalar aviserad premie för ny försäkringsperiod. Folksam förbehåller sig rätten att utan uppsägning ändra premie och försäkringsvillkor vid årsförfallodagen. Försäkringen upphör helt att gälla vid årsförfallodagen närmast efter den försäkrade fyller 25 år. Därefter finns rätt att teckna fortsättningsförsäkring, se vidare rubrik Fortsättningsförsäkring. Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller vid viss framtida tidpunkt. Även försäkringsbolaget har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång om försäkringstagaren dröjer med att betala premie, lämnar oriktiga uppgifter, grovt åsidosätter sina förpliktelser mot Folksam eller om det finns andra synnerliga skäl. Vid distansavtal finns en lagstadgad rätt (ångerrätt) att inom 14 dagar, från det att försäkringshandlingar erhållits, ångra avtalet. Återbetalning sker då av eventuell inbetald premie. Folksam har rätt att debitera riskpremie och kostnader för den tid då försäkringsskydd varit gällande samt kostnader hänförliga till avtalets ingående. Angående vad som gäller vid hemförsäljning, se ångerblankett. Omfattning och försäkringsbelopp Sjuk- och olycksfallsförsäkringen omfattar invaliditets- och kostnadsersättning samt ersättning för vanprydande ärr, se vidare rubrik Sammanställning av ersättningsförmåner. Olycksfallsförsäkringen har samma omfattning som sjuk-och olycksfallsförsäkringen men gäller endast om skadeorsaken är olycksfall. Folksams barnförsäkring kan tecknas med olika försäkringsbelopp. Sjuk- och olycksfallsförsäkring kan tecknas med antingen 20, 30, 40 eller 50 prisbasbelopp (pbb) och olycksfallsförsäkring med 20 pbb. Invaliditetsersättning Invaliditetsersättning lämnas med ett engångsbelopp och kan utbetalas för medicinsk och/eller ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd med bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när invaliditetstillstånd inträtt, dock tidigast ett år efter det att

2 2/5 Förköpsinformation skadan inträffat. Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Från 20 procent medicinsk invaliditet höjs ersättningen med tilläggsbelopp enligt tabell i villkoret. Högsta ersättning är 300 procent av försäkringsbeloppet. Ekonomisk invaliditet Med ekonomisk invaliditet menas en för framtiden bestående nedsättning av arbetsförmågan. Ersättning lämnas om den medicinska invaliditeten blir bestående och minst halv sjukersättning (inte tidsbegränsad) beviljas innan den försäkrade fyllt 32 år eller minst halv aktivitetsersättning/tidsbegränsad sjukersättning beviljats under minst sju år och innan den försäkrade fyllt 32 år. Ersättningen beräknas i enlighet med Försäkringskassans senaste beslut om aktivitets- eller sjukersättning under sjuårsperioden. Under förutsättning att nedsättning av arbetsförmågan enbart beror på sjukdomen/olycksfallsskadan, avläses i tabellen nedan ersättningen i förhållande till graden av sjukersättning. Grad av beviljad aktivitetseller sjukersättning Hel 100 Tre fjärdedels 75 Halv 50 Ersättning i procent av försäkringsbeloppet Kritisk sjukdom Ersättning lämnas med ett engångsbelopp som är tio procent av valt försäkringsbelopp. Ersättning lämnas för nedanstående sjukdomar: Cancer ICD C00-C97 Multipel Skleros (MS) ICD G35 Hjärnskador ICD D32-D33, I60-I69, S06.1-S06.9, till exempel hjärntumör, hjärnhinneinflammation Livshotande sjukdom med behov av hjärt-, lever- eller njurtransplantation. Klart vanprydande ärr Om sjukdom eller olycksfallsskada föranleder läkarbehandling och orsakar klart vanprydande ärr som kvarstår två år efter ärrets uppkomst kan ersättning lämnas. Ersättningens storlek bestäms utifrån valt försäkringsbelopp och efter en av Folksam fastställd tabell som gäller vid utbetalningstillfället. Kostnadsersättning Försäkringen kan lämna ersättning för kostnader för skadans läkande, resor, hjälpmedel vid invaliditet, fritidsaktivitet, sjukhusvistelse, vård i hemmet direkt efter sjukhusvistelse samt kostnader för krisbehandling.vid kostnader för tandskador samt glasögon och kläder kan ersättning lämnas endast vid olycksfall, se vidare rubrik Sammanställning av ersättningsförmåner. Försäkringen kan också lämna ersättning vid vårdbidrag. Ersättning lämnas om minst en fjärdedels vårdbidrag beviljas för den försäkrade. Rätt till ersättning uppkommer tidigast ett år efter att skadan har inträffat, dock längst i sex år. Ersättning på grund av dödsfall utbetalas med ett prisbasbelopp till dödsboet som begravningshjälp. För olycksfallsförsäkring utbetalas inte ersättning vid dödsfall på grund av sjukdom inom tre år från försäkringens ikraftträdande. Begränsning i rätten till kostnadsersättning Ersättning lämnas inte för kostnader om den försäkrade har rätt att få ersättning enligt lag, annan författning eller från annan försäkring. Premier Premien för försäkringen fastställs för ett år i sänder. Premiens storlek beror på försäkringens omfattning och valt försäkringsbelopp. Premiebetalning kan ske en gång per år, halvår, kvartal eller månad. Ska premien betalas per månad sker detta genom automatiska drag från konto, så kallat autogiro. För övriga betalningsterminer kan premien betalas antingen genom autogiro eller med inbetalningskort. Premiebefrielse Om någon av den försäkrades vårdnadshavare avlider under försäkringstiden och före den försäkrades 18-årsdag blir försäkringen premiebefriad. Premiebefrielse lämnas från den tidpunkt då Folksam får en anmälan om dödsfallet och fram till årsförfallodagen närmast efter den försäkrade fyllt 18 år. Premier 2007 Försäkringsbelopp 20 pbb 30 pbb 40 pbb 50 pbb Sjuk- och olycksfallsförsäkring kr kr kr kr Olycksfallsförsäkring 534 kr Prisbasbelopp Ett flertal av försäkringens olika ersättningsmoment är värdesäkrade genom att de är knutna till prisbasbeloppet. Med prisbasbeloppet avses det prisbasbelopp som, enligt lagen om allmän försäkring, fastställs varje år. Prisbasbeloppet för år 2007 är kronor. Hälsoprövning I samband med tecknandet av sjuk- och olycksfallsförsäkring sker en hälsoprövning, som kan medföra att

3 3/5 försäkringen inte blir beviljad (avslag) eller blir beviljad med ändrade villkor. Det är av största vikt att frågorna i hälsodeklarationen samt kompletterande uppgifter i samband med ansökan besvaras egenhändigt, fullständigt och korrekt. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan medföra att försäkringen inte gäller. Hälsoprövning krävs inte för tecknande av olycksfallsförsäkring. Tillfälligt försäkringsskydd Om uppgifterna i hälsodeklarationen försanleder hälsoprövning gäller försäkringen med ett tillfälligt skydd vid olycksfall fram till dess att hälsoprövningen är klar. Om försäkringen då kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll, gäller den från dagen efter den dag fullständig ansökan är avsänd. Om försäkringen däremot kan beviljas mot förhöjd premie eller med förbehåll, träder den i kraft först sedan den erbjudits på sådana villkor och efter det att erbjudandet antagits. Inskränkningar i försäkringens giltighet För Folksams barnförsäkring gäller vissa begränsningar av försäkringsskyddet. Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel och inte heller för följder av sådana tillstånd om symtomen visat sig före försäkringens teckningdag För nedanstående sjukdomar kan ersättning inte lämnas från Ekonomisk invaliditet eller Ersättning vid vårdbidrag. Ersättning lämnas för medicinsk invaliditet med högst tio procent av försäkringsbeloppet. Övriga moment ersätts enligt villkoret. Psykiska sjukdomar ICD F00-F99 Blödarsjuka ICD D66-D67 Cystisk fibros ICD E84 Epilepsi ICD G40 Sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem ICD G11, G12, G60, G71, G80 och G91 Sensorieneural hörselnedsättning ICD H90 Missbildning och kromosomavvikelse ICD Q00-Q99 Obesitas, fetma ICD E66. Särskilda regler för försäkring som tecknats efter fyllda sex år Har försäkringen tecknats efter att den försäkrade fyllt sex år gäller försäkringen inte för ovanstående sjukdomar om symtom visat sig innan försäkringen varit gällande i ett år neuropsykiatrisk störning ICD F70-F99, till exempel utvecklingsförsening. Missbruk Försäkringsersättningen kan sättas ned helt eller delvis om den försäkrades skada föranletts av att den försäkrade varit påverkad av alkohol, narkotiska preparat, läkemedel, annat berusningsmedel eller dopningspreparat om dessa inte har föreskrivits av läkare i medicinskt syfte. Någon nedsättning görs inte om den försäkrade är under 18 år eller allvarligt psykiskt störd. Brottslig handling Försäkringsersättningen kan sättas ned helt eller delvis om den försäkrade drabbas av olycksfallsskada eller sjukdom vid medverkan eller utförande av brottslig handling, som enligt svensk lag kan leda till fängelse. Någon nedsättning görs inte om den försäkrade är under 15 år eller allvarligt psykiskt störd. Sjukdom som omfattas av smittskyddslagen Försäkringen gäller inte för sjukdom som omfattas av smittskyddslagen. Vistelse utomlands Inom Norden gäller försäkringen utan inskränkningar. Vid vistelse utom Norden lämnas ersättning för begravningshjälp oavsett utlandsvistelsens längd. Vid vistelse utanför Norden kortare tid än tolv månader lämnas ersättning för hjälpmedel och invaliditet. Vid vistelse utanför Norden med än tolv månader gäller försäkringen för hjälpmedel och invaliditet om någon i den försäkrades familj är i svensk utlandstjänst, i tjänst hos utländskt företag med fast anknytning till Sverige eller i tjänst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige. Se även begränsning under rubriken Krigstillstånd. Krigstillstånd För sjukdom eller olycksfallsskada som inträffar vid vistelse i område där krig eller krigsliknande oroligheter pågår, finns begränsningar för rätten till ersättning. Militärt bevakningsuppdrag Försäkringen gäller inte vid militärt bevakningsuppdrag i FN:s eller annan organisations regi. Atomkärnreaktion och terrorhandling Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som har direkt eller indirekt samband med atomkärnreaktion. Försäkringen gäller inte heller för försäkringsfall som följer av spridande av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i samband med terrorhandling. Skatteregler Premien är inte avdragsgill i inkomstdeklarationen. Försäkringsbelopp som utbetalas är fria från inkomstskatt.

4 4/4 Förköpsinformation Fortsättningsförsäkring Fortsättningsförsäkring innebär rätt att teckna fortsatt olycksfallsförsäkring utan hälsoprövning upp till den nivå som den försäkrade haft på sin barnförsäkring och kan tecknas inom tre månader efter årsförfallodagen närmast efter den försäkrade fyllt 25 år. Rätt till fortsättningsförsäkring finns inte om barnförsäkringen tecknats utan hälsoprövning eller gäller med klausul som undantar denna rätt. Om vi inte skulle komma överens Det är självklart för Folksam att hålla en god service i alla försäkringsfrågor. Allt vårt arbete ska vara noggrant, omdömesgillt, snabbt och korrekt samt ge full rätt åt alla. Missförstånd eller problem går inte alltid att undvika. Men erfarenheten visar att många frågor kan klaras upp på ett enkelt sätt genom ett samtal eller kompletterande uppgifter. Din första åtgärd Ring eller skriv till den som handlagt ditt ärende på Folksam, så hjälps vi åt att reda ut problemet. Adress och telefonnummer till Folksams kontor finns i dina försäkringshandlingar eller i telefonkatalogens Gula sidor. Om vi ändå inte kan enas Beroende på vilken typ av försäkring du har finns det flera möjligheter för dig att få ärendet prövat: Du kan ta kontakt med Kundombudsmannen Folksam om du har frågor om försäkrings- och skadeärenden. Kundombudsmannen är fristående från Folksam och prövar opartiskt om ditt ärende har handlagts på rätt sätt. Postadress Stockholm, telefon , eller , fax , e-post Anmälan måste göras inom ett år från det att Folksam lämnat sitt slutliga besked. Du kan ta kontakt med Fondombudsmannen Folksam om du har frågor om ditt fondsparande. Fondombudsmannen är fristående från Folksam och prövar opartiskt om ditt ärende har handlagts på rätt sätt. Postadress Stockholm, telefon , fax , e-post Anmälan måste göras senast inom ett år från det att Folksam lämnat sitt slutliga besked. När det gäller försäkringsmedicinska frågor rörande liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkring kan du själv begära prövning i Personförsäkringsnämnden. Blanketten för ansökan om prövning beställer du av Folksam eller nämnden. Postadress Box 24067, Stockholm, telefon , fax Allmänna reklamationsnämnden ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar de flesta tvister angående privatpersoners försäkringar, dock inte tvister som rör lägre belopp än kronor eller medicinska bedömningar. Anmälan till ARN måste göras senast sex månader efter det att Folksam, Kundombudsmannen eller Fondombudsmannen har lämnat slutligt besked. Postadress Box 174, Stockholm, telefon , fax , Du kan också få ersättningsfrågan prövad av domstol (tingsrätt). Adress och telefonnummer hittar du i telefonkatalogen. Då kan du ofta utnyttja din rättsskyddsförsäkring, som även gäller vid tvister med oss. För att du inte ska förlora din rätt till ersättning måste du väcka talan vid domstol. I regel måste det ske inom tre år från det du fått kännedom om att fordringen kunnat göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Allmänna försäkringsfrågor I allmänna frågor rörande försäkring kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå för råd och hjälp. Postadress Box 24215, Stockholm, telefon , fax , I många kommuner finns kommunal konsumentvägledning som ger råd och hjälp i försäkringsärenden. Adress och telefonnummer hittar du i telefonkatalogen.

5 5/5 Sammanställning av ersättningsförmåner Försäkringsbelopp vid invaliditet Medicinsk invaliditet Ekonomisk invaliditet Ersättning för kritisk sjukdom Ersättning vid vårdbidrag Ersättning för klart vanprydande ärr Dödsfallsbelopp Ersättning för kostnader Skadans läkande och resor Hjälpmedel (vid invaliditet) Tandskador (gäller endast vid olycksfall) Skadade kläder och glasögon (gäller endast vid olycksfall) Fritidsaktivitet Krisbehandling Akutersättning (gäller vid olycksfall) Ersättning vid sjukhusvistelse som varar minst tre dagar i följd Ersättning för vård i hemmet 1 om barnet måste vårdas hemma direkt efter sjukhusvistelse enligt ovan 20 2, 30 3,, 40 3, 50 3 pbb Högst 300 procent av valt försäkringsbelopp Högst 100 procent av valt försäkringsbelopp 10 procent av valt försäkringsbelopp för vissa diagnoser Högst 2 pbb per år, i längst 6 år Ersättningen beräknas enligt tabell och utifrån valt försäkringsbelopp 1 pbb oavsett dödsorsak Nödvändiga kostnader i längst tre år från skadetillfället (självrisk 3 procent av 1 pbb vid sjukdom) Högst 1 pbb, inom fem år från skadetillfället Nödvändiga kostnader under längst fem år från skadetillfället Högst 25 procent av 1 pbb Högst kronor per år i längst 3 år Högst 900 kronor per behandling, för högst 10 behandlingar inom två år från skadetillfället 600 kronor vid akut sjukhusvistelse över en natt 425 kronor per dag från första dagen, i längst 365 dagar (inklusive vård i hemmet) 400 kronor per dag, i längst 30 dagar 1. Gäller barn under 16 år 2.Kan även tecknas enbart som olycksfallsförsäkring 3. Endast sjuk- och olycksfallsförsäkring Pbb = prisbasbelopp S

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring Varför behövs en sjukvårdsförsäkring? De flesta åkerier är extra känsliga för sjukfrånvaro och har inte tid eller råd att låta de anställda vänta i vårdköer. SÅ Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal DKV Hälsa Vårdförsäkring Vägledning och försäkringsvillkor - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal Oslo, November 2009 (N) Om detta häfte Detta häfte innehåller alla de villkor som gäller din

Läs mer

Folksam. Forsakringsbesked Foretagsforsakring

Folksam. Forsakringsbesked Foretagsforsakring Folksam Forsakringsbesked Foretagsforsakring Datum Kundnummer 2014-11-25 78188 20 3 2014-11-25 06.01.-i3 2586 iis>7 11316 8+1 Harjedalens Kommun K 47718 Olycksfallsforsakring lor clever, barn och andra

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer