Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier"

Transkript

1 Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor [Titel 3]

2 Sid 2 (13) Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse med Kammarkollegiet teckna försäkring för doktorander vars studiefinansiering består av stipendium. Försäkringen ska gälla då doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet. Försäkringen ska inte ge rätt till ersättning om doktoranden har rätt till motsvarande ersättning enligt någon annan försäkring. Förändringen finns i förordning (2013:525) och den gäller från

3 Sid 3 (13) Inledning För att förbättra den studiesociala tryggheten för alla stipendiefinansierade doktorander som är antagna vid ett svenskt statligt universitet eller en statlig högskola anser regeringen att universitet och högskolor bör teckna en försäkring hos Kammarkollegiet för de fall doktorandens stipendier bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet. En sådan försäkring bör gälla i de fall doktoranden inte omfattas av motsvarande försäkringsskydd från annat håll (Prop 2012/13:30 s 174). Kammarkollegiet har under 2013 fått regeringens uppdrag att ta fram en försäkring som lämnar ersättning när doktorandens stipendier bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom, föräldraledighet eller tillfällig föräldraledighet.

4 Sid 4 (13) 1.1 Vad innehåller försäkringen? Försäkringen består av tre moment Sjukpenning Föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning Socialförsäkringsbalkens regler och begrepp tillämpas i försäkringen där det är möjligt. Försäkringen följer också delvis balkens struktur. Försäkringen ger inte rätt till ersättning om doktoranden har rätt till motsvarande ersättning enligt någon annan försäkring. För den som delvis finansierar sina studier med stipendier så är förmånerna i denna försäkring begränsade till den andel som består av stipendier. Försäkringsersättningen är inte skattepliktig. I försäkringen används Ersättningsgrundande inkomst EGI istället för SGI. EGI motsvaras av det stipendium som doktoranden uppbär per år. 1.2 Vad är Ersättningsgrundande inkomst? Sjukpenning kan lämnas till en försäkrad som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Ersättningens storlek är beroende av den försäkrades ersättningsgrundande inkomst (EGI) och den omfattning i vilken dennes arbetsförmåga är nedsatt. En försäkrads EGI ligger också till grund för beräkning av föräldrapenning på sjukpenningnivå och tillfällig föräldrapenning. Ersättningsgrundande inkomst är den årliga inkomst i pengar som en försäkrad kan antas komma att få som stipendium. För att ersättningsgrundande inkomst ska kunna fastställas för en person krävs att han eller hon är antagen som doktorand vid en statlig högskola eller universitet och inte är anställd. För att ersättningsgrundande inkomst ska kunna fastställas krävs dessutom att någon del av den försäkrades årliga inkomst kommer från stipendier för att bedriva doktorandstudier.

5 Sid 5 (13) 2. Vad är Sjukpenning? En försäkrad doktorand har rätt till sjukpenning vid sjukdom som sätter ned doktorandens arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Sjukpenning lämnas som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån. Sjukpenning utges inte för tid innan anmälan om sjukdomsfallet har inkommit till Kammarkollegiet. Detta gäller dock inte om det har funnits hinder mot att göra en sådan anmälan eller det finns särskilda skäl för att förmånen ändå bör lämnas. För sjukskrivningar som är längre än 7 dagar krävs läkarintyg som visar att det föreligger en nedsatt arbetsförmåga som uppgår till heltid, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels heltid. Sjukpenning lämnas på normalnivå, eller fortsättningsnivå. Den försäkrades sjukpenning ska beräknas på ett underlag (beräkningsunderlag) som för 1. sjukpenning på normalnivån motsvarar 80 procent av den försäkrades ersättningsgrundande inkomst sedan denna har multiplicerats med talet 0,97, och 2. sjukpenning på fortsättningsnivån motsvarar 75 procent av den försäkrades ersättningsgrundande inkomst sedan denna har multiplicerats med talet 0,97. Sjukpenning kan lämnas för dagar i en sjukperiod så länge den försäkrade uppfyller förutsättningarna för rätt till sjukpenning inom den tid som anges nedan. Sjukpenning på normalnivån lämnas för högst 364 dagar. Sjukpenning på fortsättningsnivån lämnas för högst 550 dagar. För dagar i en sjukperiod gäller att hel kalenderdagsberäknad sjukpenning motsvarar kvoten mellan beräkningsunderlaget enligt 1 eller 2 ovan och 365. Sjukpenningen avrundas till närmaste hela krontal, varvid 50 öre avrundas uppåt.

6 Sid 6 (13) Försäkringen har en karensdag då ersättning för sjukpenning inte utges. Försäkringen lämnar ingen ersättning efter att doktoranden har avstått från sina studier i 914 dagar. 3. Vad är nedsatt arbetsförmåga? Med sjukdom likställs ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga som orsakats av sjukdom för vilken det lämnats sjukpenning. Vid bedömningen av om den försäkrade är sjuk ska det bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden. Vid bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt ska det beaktas om den försäkrade på grund av sjukdomen har sådan förmåga att han eller hon kan fortsätta att bedriva doktorandstudier. 4. Vilka är Föräldrapenningsförmånerna? Föräldrapenningsförmåner lämnas i följande former: 1. föräldrapenning för vård av barn med anledning av barns födelse eller vid adoption av barn och 2. tillfällig föräldrapenning i särskilda situationer när någon avstår från doktorandstudier för att vårda barn eller i samband med att ett barn har avlidit. Föräldrapenningsförmånerna gäller endast för doktoranden och kan inte överföras till någon annan. 4.1 Vilka nivåer kan Föräldrapenning lämnas på? sjukpenningnivå (EGI), grundnivå, eller lägstanivå. För de första 180 dagarna med rätt till föräldrapenning för vård av ett barn gäller att förmånen kan lämnas på antingen sjukpenningnivån eller grundnivån.

7 Sid 7 (13) Efter 180 dagar gäller att föräldrapenning kan lämnas för 210 dagar på antingen sjukpenningnivån eller grundnivån och för 90 dagar på lägstanivån. Föräldrapenning på sjukpenningnivån kan lämnas till en förälder som är försäkrad om det kan fastställas en ersättningsgrundande inkomst för föräldern. För hel föräldrapenning motsvarar sjukpenningnivån förälderns beräkningsunderlag för sjukpenning på normalnivån. Om hel föräldrapenning på sjukpenningnivån inte överstiger 225 kronor om dagen lämnas i stället föräldrapenning på grundnivån enligt nedan. Föräldrapenning betalas under högst 480 dagar per barn och antalet dagar samordnas med vad den andra föräldern tar ut. Föräldrapenning utges till och med den dag då barnet avslutat sitt första år i grundskolan eller när barnet fyller 8 år om detta datum är efter skolavslutningen. 4.2 Hur beräknas antalet dagar med rätt till föräldrapenning? Vid beräkning av antalet dagar med rätt till föräldrapenning gäller följande: En dag med hel föräldrapenning motsvarar en dag. En dag med tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning motsvarar tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel av en dag. 4.3 Vad är Grundnivån? Föräldrapenning på grundnivån kan lämnas till en förälder som är försäkrad om det kan fastställas en ersättningsgrundande inkomst för föräldern. För hel föräldrapenning är grundnivån 225 kronor om dagen.

8 Sid 8 (13) 4.4 Vad är Lägstanivån? Föräldrapenning på lägstanivån kan lämnas till en förälder som är försäkrad och avser tid då föräldrapenning inte får lämnas på sjukpenningnivån eller grundnivån. För hel föräldrapenning är lägstanivån 180 kronor om dagen. 4.5 Hur avräknas ersättning från annan? Om en förälder har fått en förmån enligt utländsk lagstiftning, som motsvarar föräldrapenning med anledning av ett barns födelse, ska den tid som den utländska förmånen har lämnats för räknas av från det högsta antal dagar som föräldrapenning kan lämnas för. För avräkningen gäller följande: 1. Om den utländska förmånen grundas på inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete, ska avräkningen i första hand göras från de dagar för vilka föräldrapenning kan lämnas på sjukpenningnivån. 2. Om den utländska förmånen lämnas med ett belopp som för alla förmånstagare är enhetligt och oberoende av inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete, ska avräkningen i första hand göras från de dagar för vilka föräldrapenning kan lämnas endast på lägstanivån. 5. Vem har rätt till Tillfällig föräldrapenning? Rätt till tillfällig föräldrapenning har en försäkrad förälder som avstår från att utföra doktorand studier och får avdrag på sitt stipendium i samband med ett barns födelse eller behov av vård eller i samband med att ett barn har avlidit. Tillfällig föräldrapenning lämnas bara till den förälder som är doktorand och kan inte överlåtas till annan vårdnadshavare. Ersättning utges för maximalt 120 dagar per barn och år. 5.1 Vilka förmånsnivåer finns det? Tillfällig föräldrapenning lämnas enligt följande förmånsnivåer:

9 Sid 9 (13) Hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels och en åttondels tillfällig föräldrapenning lämnas för dag när en förälder helt avstått från studier och fått ett avdrag på sitt stipendium i motsvarande mån (1/1, ¾, ½, ¼ och 1/8). 5.2 Vad gäller vid vård av barn som inte har fyllt 12 år? En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som inte har fyllt 12 år, om föräldern behöver avstå från doktorandstudier i samband med 1. sjukdom eller smitta hos barnet, 2. sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare, 3. besök i samhällets förebyggande barnhälsovård, eller 4. vårdbehov som uppkommer till följd av att barnets andra förälder besöker läkare med ett annat barn till någon av föräldrarna, under förutsättning att det sistnämnda barnet omfattas av bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning. 5.3 Speciella regler för barn som är yngre än 8 månader För vård av ett barn som är yngre än 240 dagar lämnas tillfällig föräldrapenning enligt ovan endast om tillsynen av barnet är stadigvarande ordnad. Därutöver lämnas ersättning endast om barnet vårdas på sjukhus eller får motsvarande vård i hemmet. För vård av ett barn som är 240 dagar eller äldre lämnas inte tillfällig föräldrapenning enligt ovan för tid när föräldrapenning annars skulle ha lämnats. Tillfällig föräldrapenning kan däremot lämnas om barnet vårdas på sjukhus. Med vård på sjukhus likställs tillfällig vård i övergångsboende för barn som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

10 Sid 10 (13) 5.4 Vad gäller för barn som inte fyllt 12 år som har speciella behov? En förälder till ett sjukt eller funktionshindrat barn, som inte har fyllt 12 år, har rätt till tillfällig föräldrapenning när föräldern behöver avstå från doktorandstudier i samband med 1. besök på en institution för medverkan i behandling av barnet eller för att lära sig vårda barnet, 2. deltagande i en kurs som ordnas av sjukvårdshuvudman i samma syfte som anges i 1, 3. läkarbesök på grund av att barnet lider av allvarlig sjukdom, 4. läkarbesök som är en del i behandlingen av barnet, eller 5. deltagande i någon behandling som är ordinerad av läkare i samma syfte som anges i 4. Tillfällig föräldrapenning lämnas under sammanlagt högst 60 dagar för varje barn och år. Om föräldern behöver avstå från sina doktorandstudier av skäl som anges ovan lämnas tillfällig föräldrapenning under ytterligare högst 60 dagar för varje barn och år. 5.5 Vad gäller för barn som fyllt 12 år men inte 16 år? En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn som har fyllt 12 men inte 16 år om det är styrkt att barnet är i behov av särskild tillsyn eller vård på grund av 1. sjukdom 2. utvecklingsstörning, eller 3. annat funktionshinder. En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning endast om han eller hon behöver avstå från sina doktorandstudier av skäl som anges i 5.3 ovan. För tid när föräldrapenning annars skulle ha lämnats har en förälder rätt till tillfällig föräldrapenning endast om barnet vårdas på sjukhus.

11 Sid 11 (13) 5.6 Vad gäller vid vård av allvarligt sjukt barn? Förälder till ett allvarligt sjukt barn som inte har fyllt 18 år har rätt till tillfällig föräldrapenning när de behöver avstå från doktorandstudier för vård av barnet. Med allvarligt sjukt barn menas när det är stor fara för barnets liv eller när det får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling. Tillfällig föräldrapenning lämnas under ett obegränsat antal dagar. De dagar som tas ut för vård av ett allvarligt sjukt barn påverkar inte de 120 dagar per år som föräldrar har rätt till för vård av sjukt barn. 5.7 Hur beräknas den tillfälliga föräldrapenningen? Tillfällig föräldrapenning beräknas enligt bestämmelserna om sjukpenning på normalnivån och ersättningsgrundande inkomst, dock med undantag av bestämmelserna om karensdagar och beräkningsunderlag för sjukpenning på fortsättningsnivån. För hel tillfällig föräldrapenning motsvarar ersättningsnivån förälderns beräkningsunderlag för sjukpenning på normalnivån grundat på en ersättningsgrundande inkomst beräknad enligt nedan (beräkningsunderlaget). Beräkningsunderlaget är således sjukpenning på normalnivån som motsvarar 80 procent av den försäkrades ersättningsgrundande inkomst sedan denna har multiplicerats med talet 0,97. Hel kalenderdagsberäknad tillfällig föräldrapenning motsvarar kvoten mellan beräkningsunderlaget enligt ovan och 365. Den tillfälliga föräldrapenningen avrundas till närmaste hela krontal, varvid 50 öre avrundas uppåt. 6 Ansökan om ersättning - sjukpenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning Blankett för ansökan finns på Kammarkollegiets hemsida

12 Sid 12 (13) En ansökan ska undertecknas av både den försäkrade och den svenska högskolan eller universitetet. Dessutom ska den som begär ersättning göra följande: 1. Anmäla sjukdom, föräldrapenning eller uttag av tillfällig föräldrapenning till Kammarkollegiet på senaste dagen efter första dagen för sjukskrivning, föräldrapenning eller uttag av tillfällig föräldrapenning. 2. Bifoga intyg om sjukskrivning för sjukdomar som medför sjukskrivning längre tid är 7 dagar. 3. Bifoga intyg om sjukdom för barn när tillfällig föräldrapenning uttas för längre tid än 7dagar. 4. Vid vård av allvarligt sjukt barn ska ett särskilt läkarutlåtande inges med upplysningar om diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling samt hur mycket föräldrarna behöver vara med barnet under behandlingen. 5. Bifoga intyg om stipendiebelopp från stipendiegivaren samt styrka att stipendiet inte utges på grund av sjukdom, föräldraledighet eller tillfällig föräldraledighet. 6. Uppgifter om barnets personnummer eller födelsedata med registreringsnummer 7. Utbetalning Utbetalning av ersättning sker i den 25:e i månaden efter att sjukdomen eller föräldraledigheten har inträtt under förutsättning att stipendiet inte utges för motsvarande tid. 8. Annan försäkring Denna försäkring lämnar ersättning endast i den mån sjukpenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning inte kan ersättas genom annan försäkring.

13 Sid 13 (13) 9. Preskription Rätten till ersättning upphör ett år efter första dagen för sjukdom, föräldraledighet eller barns sjukdom om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. 10. Återkrav I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som kan utge ersättning. 11. Premiejustering Årspremien justeras årligen inför varje ny försäkringsperiod med hänsyn till skadekostnaden enligt följande: 70 procent av premien jämförs med skadekostnaden, är skadekostnaden högre, ökas nästa års premie med skillnaden procent, dock med högst 15 procent, är skadekostnaden lägre, minskas nästa års premie på motsvarande sätt, dock aldrig till en lägre premie än 50 procent av den ursprungliga premien. Avstämningen sker två månader före den nya perioden. Den slutliga jämförelseperioden är tre år, men inledningsvis kommer den att vara 10, 22 respektive 34 månader. Kammarkollegiet förbehåller sig rätten att justera premien efter utfallet för föregående år om skadeutfallet understiger 50 procent av utgiven premie eller överstiger utgiven premie med 50 procent.

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

AVD. A ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER

AVD. A ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER SFS nr: 2010:110 Utfärdad: 2010-03-04 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1100 AVD. A ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER I Inledande bestämmelser, definitioner och förklaringar 1 kap. Innehåll m.m. 1 Denna balk innehåller

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

FAS. [Titel 3] Statens försäkring för avgiftsbetalande studenter. Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7042-14

FAS. [Titel 3] Statens försäkring för avgiftsbetalande studenter. Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7042-14 FAS Statens försäkring för avgiftsbetalande studenter Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7042-14 [Titel 3] Sid 2 (15) Denna försäkringsprodukt ska tillgodose behovet av försäkringsskydd för så kallade

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34)

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) 2 (34) FÖRKORTNINGAR...4 PRISBASBELOPP...4 FÖRSÄKRINGSKASSANS KUNDCENTER FÖR PARTNERS...4 1. INLEDNING...5 1.1 SJUKFALL TILL OCH MED DAG 14...5 1.2 SJUKFALL

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Statens grupp- och individförsäkring GIF. Försäkringsvillkor 2005-07-01

Statens grupp- och individförsäkring GIF. Försäkringsvillkor 2005-07-01 Statens grupp- och individförsäkring GIF Försäkringsvillkor 2005-07-01 Denna försäkringsprodukt skall tillgodose behovet av försäkringsskydd för vissa grupper eller individer som på något sätt har anknytning

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Lön och förmåner vid. sjukfrånvaro. En vägledning för statliga arbetsgivare

Lön och förmåner vid. sjukfrånvaro. En vägledning för statliga arbetsgivare Lön och förmåner vid sjukfrånvaro 2002 En vägledning för statliga arbetsgivare Lön och förmåner vid sjukfrånvaro En vägledning för statliga arbetsgivare 1 Produktion: Arbetsgivarverket, 2002 Grafisk form:

Läs mer

STUDENT UT. Statens försäkring vid utbildning utomlands. Försäkringsvillkor, 1 januari 2011

STUDENT UT. Statens försäkring vid utbildning utomlands. Försäkringsvillkor, 1 januari 2011 STUDENT UT Statens försäkring vid utbildning utomlands Försäkringsvillkor, 1 januari 2011 Terms and Conditions of Insurance, 1 January 2011 DNR 899-10843-10 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3]

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3] URA-försäkring Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (19) Innehåll 1 TECKNANDE, DEFINITIONER, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Vilka försäkringar kan tecknas?... 3 1.1.1 Samlingsförsäkring...

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen Social Insurance Report Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen En introduktion till det nya sjukpenningtalet samt nybeviljade sjukersättningar eller aktivitetsersättningar per 1 registrerade försäkrade ISSN

Läs mer

Statens grupp- och individförsäkring GIF

Statens grupp- och individförsäkring GIF Statens grupp- och individförsäkring GIF Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7008-14 [Titel 3] Sid 2 (20) Denna försäkringsprodukt ska tillgodose behovet av försäkringsskydd för vissa grupper eller individer

Läs mer

Fortsättnin sförsäkrin

Fortsättnin sförsäkrin Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2007-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer