Regionråd /4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R"

Transkript

1 Regionråd /4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R

2 Innehåll Kallelse 3 Info om regionrådet Översikt demokratiprocessen schema 4 Var med och forma Unionen / Info från valberedningen 5 Dagordning till mötet 7 Inkomna motioner 11 Klubbersättning och arvode 22 Valberedningens förslag 23 2

3 R R PROGRAM UNIONEN SYDVÄST REGIONRÅD 2015 R R R Datum: Torsdag den 16 april Plats: Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, Malmö R Dag Regionrådet Årsmöte A-kassa Välkomna, inledning Föreläsning, Fredrik Söderqvist* Styrelsens ord Fika och mingel Årsmöte Unionen Kväll Fira medlemmar ca Mingel Middag Underhållning* Slut *Föreläsning: Fredrik Söderqvist Fredrik föreläser om Facket och omställningsbehov i den digitala strukturomvandlingen. *På scenen: Thomas Järvheden En av Sveriges främsta komiker som under kvällen underhåller oss med både stand-up och sång. Information i från valberedningen: Då det inte inkommit tillräckligt många nomineringar kommer det att vara möjligt att föreslå kandidater på mötet gällande ombud och suppleanter till kongress och förbundsråd. Det finns även vakanta platser till valberedningen. Twittra gärna: #rrsydväst

4 Unionen Sydvästs regionråd Regionrådet är regionens högsta beslutande organ, en slags regional kongress. Här träffas representanter från regionens klubbar och arbetsplatser för att välja bl a regionstyrelse och diskutera regionens verksamhet. Unionen Sydvästs regionråd är den 16 april, 2015 på Slagthuset i Malmö. Det är viktigt att du kommer, eftersom det är här du och de andra medlemsvalda representanterna väljer vilka som ska leda Unionen Sydväst och vad regionen ska satsa på. Praktisk info Tid & plats: 16/4 2015, Slagthuset, Malmö. För vem: för dig som är vald som regionrådsombud av medlemmarna på din klubb, på din arbetsplats eller, för dig utan arbetsplats som är vald på regionkontoret Frågor om regionrådet: besvaras av Ulrika Persson, Frågor om nominering: besvaras av valberedningen 2. Valberedningen intervjuar inkomna nomineringar och gör ett förslag som presenteras på regionrådet. 1. Alla medlemmar kan skicka in motioner (förslag) som tas upp på regionrådet. Alla medlemmar kan skicka in förslag på kandidater till de olika uppdragen, t ex styrelseordförande, ledamot, revisor m fl. Översikt regionens demokratiska process 4. På regionrådet väljer regionrådsombuden en ny styrelse för Unionen Sydväst, plus andra uppdrag. Ombuden behandlar motionerna som inkommit och tittar på Unionen Sydvästs verksamhet under året som gått. Ombuden väljer en valberedning som ska intervjua och föreslå kandidater nästkommande år. 2. Medlemmar med Unionenklubb på jobbet kallas till årsmöte och utser ombud till regionrådet där. Medlemmar utan Unionenklubb kan utse ombud på ett möte på arbetsplatsen. Medlemmar utan arbetsplats utser sina ombud på ett möte på regionkontoret. 3. Alla regionrådsombud kallas till regionrådet som hålls 16 april

5 INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN Val vid Regionrådets årsmöte 2015 Var med och forma Unionen! Den 16 april 2015 arrangerar Unionen i Sydväst sitt regionråd. Det är nu ni medlemmar träffas för att diskutera regionens verksamhet och väljer de som ni vill ska företräda er i Unionens olika demokratiska organ. På regionrådets årsmöte 2015 gäller förbundets stadgar och de val som ska genomföras är: ombud till Unionens kongress inkl suppleanter ombud till Unionens förbundsråd inkl suppleanter ombud till Unionens a-kassestämma inkl suppleanter nya regionstyrelseledamöter inkl suppleanter ungdomsombud till regionstyrelsen verksamhetsrevisorer inkl suppleanter Antal ledamöter i regionstyrelsen samt revisorer ska fastställas. Valberedning föreslår att regionstyrelsen består av 13 ordinarie, 5 suppleanter inklusive personalrepresentant/suppleant och 1-2 ungdomsombud. Verksamhetsrevisorer föreslås vara 1 ordinarie och 2 suppleanter. Det är viktigt att alla blir nominerade. Många mandat är bara för 1 år i taget och det gäller att någon nominerar dem som har suttit länge, om det är den önskan som finns att behålla en viss person inom t.ex. förbundsrådet. Antal val som ska göras till regionen 1 regionstyrelse ordförande 2 år 6 regionstyrelsen ordinarie 2 år 5 regionstyrelsen suppleanter 1 år 1-2 ungdomsombud 1 år 1 revisor ordinarie 2 år 2 revisorer suppleanter 1 år 17 förbundsrådsombud ordinarie 1 år 17 förbundsrådsombud suppleanter 1 år 35 kongressombud 4 år 35 kongressombud suppleanter 4 år 5 A-kassestämmoombud ordinarie 1 år 5 A-kassestämmoombud suppleanter 1 år Mandatperiod Vad ska ombuden göra? Regionstyrelsens ordförande har uppdraget att leda regionen framåt. Det är ett stort uppdrag med kontakter både inom och utanför Unionen Sydväst. Regionstyrelsen har ansvaret att leda regionen och bestämma inriktning på vad som ska ske under året och hur man ska använda de pengar som kommer från förbundet. De har möten en gång/månad. Dessutom tillkommer möten i olika arbetsgrupper. Uppdraget i regionstyrelsen kräver också tid för inläsning av material. Ungdomsombudet finns med i regionstyrelsen för att finnas som en länk till ungdomsverksamheten inom förbundet som t ex Ung Arena och andra initiativ som kan dyka upp. 5

6 INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN Verksamhetsrevisorer har till uppgift att granska att regionstyrelsen är konsekvent i sina beslut och att verksamheten följer de beslut som tas. Dock ligger själva ekonomin utanför detta uppdrag, som innehavs av förbundets valda revisorer. Förbundsrådet hålls den 8-9 juni Ombuden väljs för ett år i taget. Förbundsrådet behandlar frågor som förbundsstyrelsen vill/behöver stämma av mellan kongresserna. Det är också förbundsrådet som behandlar avtalsfrågor och väljer branschdelegationer. Även om det bara är 17 st som åker från regionen så behövs det många suppleanter. De som väljs till ombud/suppleanter bör vara beredda att delta på förbundsrådets möte. Förberedande möten ingår i uppdraget. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Kongressombuden väljs av och representeras av medlemmarna i regionen. Mandatperioden för kongressombud är fyra år. Mandattiden börjar efter regionrådets årsmöte och varar fram till valet inför nästa ordinarie kongress. Antalet ombud är totalt 260 som fördelas på regionerna i förhållande till medlemsantalet i regionen den 30 september året före kongressen. Ingen region får ha mer än 52 ombud och ingen färre än sex ombud. Unionen Sydväst har ombud (ordinarie + suppleanter). A-kassestämman är ett eget möte och hålls i maj 2015 i Stockholm. På dessa möten tas beslut om A-kasseavgiften och övrig uppföljning av hur verksamheten går. Hur går vi tillväga? Viktigt att tänka på är att sammansättningen av de förtroendevalda ska vara en spegling av medlemskåren. Vi tänker därför på att: ungefär hälften av Unionens medlemmar är kvinnor och det ska synas i representationen. olika åldrar och ursprung ska vara representerade. olika branscher ska vara representerade, liksom olika storlekar på arbetsplatser. För att få en god representation bland de förtroendevalda är det viktigt att vi lyckas med en bred rekrytering. Regionens valberedning har t o m årsmötet 2015 följande sammansättning: Sammankallande Kjell Eriksson Ledamöter Rolf Karlén Ulrika Axwik Gun-Britt Dahlström Peter Ekstrand Lene Eriksson Håkan Linde Suppleanter Marianne Johansson Laila Fasth Petrovic Peter Ellström Charles Björklund Schenker, Malmö Pilkington Floatglas, Halmstad AB Tetra Pak, Lund AB Tetra Pak, Lund Stream International Nordic AB, Helsingborg Sony Mobile Communications AB, Lund E.ON Energihandel Nordic AB, Malmö Telia AB, Malmö Orkla Foods Sverige AB, Eslöv Schenker AB, Lund Tieto Sweden AB, Malmö 6

7 DAGORDNING TILL MÖTET Dagordning för Unionen Sydväst Regionrådsmöte 16 april, Mötet öppnas 02 Upprop 03 Årsmötets stadgeenliga kallande 04 Fastställande av dagordningen 05 Val av: - ordförande för mötet: - sekreterare - två justerare som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet - två rösträknare 06 Motioner till regionstyrelsen under året Motion från Ingrid Sjunnesson, ombudsman Unionen Sydväst - Förslag på ny paragraf i våra stadgar avseende avslut av uppdrag som Arbetsplatsombud 7

8 DAGORDNING TILL MÖTET Motion från Unionens medlemmar på arbetsplatsen Splendor Plant AB - Att lägga till i texten i 6. Löneökningar sid 37 i avtalet Motion från Unionens medlemmar på arbetsplatsen Splendor Plant AB - att mammografi/cellprov och PSA prov ska få utföras på betald arbetstid 07 Motioner och förslag till regionrådet Motion från styrelsen i Branchklubb Idrott - 5-timmarsregeln i utvecklingsavtalet bör gälla alla Unionens medlemmar 08 Motioner till förbudsrådets årsmöte Motion från Unionenklubben Öresundsbron - Mer semester åt alla Motion från Michael Hillström - Verka för friare arbetstider i arbetslivet Motion från Michael Hillström - Verka för arbetstidsförkortning 09 Motioner och förslag till kongressen Motion från Kenneth Straschko och Karin Johansson - Arbetstidsförkortning Motion från Michael Hillström - Verka för att anställda ska kunna arbeta mer platsoberoende Motion från Anders Sjöstrand - Unionen - är det jag? Motion från Anders Sjöstrand - Facket sa du? Vad var det nu det var igen? 10 Arvoden 11 Regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning 12 Revisornas granskningsrapport 13 Ansvarsfrihet för regionstyrelsen 14 Fastställande av antal (ojämnt) styrelseledamöter och suppleanter för dessa 8

9 DAGORDNING TILL MÖTET 15 Val av: - en ordförande för två år - sex regionstyrelseledamöter för två år - fem suppleanter för ett år att inträda i den ordning som bestäms vid valet - ett ungdomsombud för ett år Namn:... - en revisor för två år Namn:... - två revisorsuppleanter för ett år Namn:... Namn:... 9

10 DAGORDNING TILL MÖTET - sjutton ombud till förbundsrådet för ett år - sjutton suppleanter till förbundsrådet för ett år - trettiofem ombud till kongressen på fyra år - trettiofem suppleanter till kongressen för fyra år 16 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen och eventuella suppleanter för dessa 17 Val av: - fyra ledamöter i valberedningen för två år Namn:... - fyra suppleanter i valberedningen för ett år Namn: Avslutning 10

11 PUNKT 6 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 1 Helsingborg den 23 januari, 2015 Ingrid Sjunnesson, ombudsman Unionen Sydväst. Förslag på ny paragraf i våra stadgar avseende avslut av uppdrag som Arbetsplatsombud Uppdraget att vara arbetsplatsombud är viktigt på samma sätt som klubbuppdraget. I synnerhet då det omfattar förhandlingsmandat. Det är inte acceptabelt ur medlemmarnas, förbundets eller ur arbetsgivarperspektiv att uppdraget kan avslutas i tysthet innan uppdragstiden gått ut, utan att vare sig medlemmar, förbundet eller företaget meddelas. Jag föreslår därför att följande text adderas till våra stadgar: Upplösning Mom 1 Uppdraget att vara arbetsplatsombud kan upplösas genom beslut av medlemsmötet. Kallelse och dagordning till detta möte ska delges medlemmarna senast sju dagar i förväg. För beslut om upplösning av uppdraget erfordras att ärendet är upptaget i kallelsen, dessutom krävs att en representant för regionen är närvarande vid medlemsmötet. Mom 2 Uppdraget att vara arbetsplatsombud kan även upplösas av regionstyrelsen under förutsättning att det saknas medlemmar eller om arbetsplatsombudet grovt bryter mot förbundets stadgar eller stadgeenliga beslut. Klubben/regionrådet/kongressen föreslås besluta att: bifalla motionen i enlighet med motionärens förslag. 11

12 PUNKT 6 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 2 12

13 PUNKT 6 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 3 13

14 PUNKT 7 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 1 14

15 PUNKT 8 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 1 Malmö Maria von d Ahe, Marie Koraeus Eldh, Eva Wallberg, Therese Nordström, Lizette Sjögren, Juan de Valencia och Kent Pedersen, Unionenklubben Öresundsbron Mer semester åt alla Vi har för få semesterdagar i förhållande till den stress vi har i samhället idag, vilket påverkar alla arbetstagare, oavsett arbetstider och skiftgång. Vi behöver längre återhämtningsperiod eftersom arbetsbördan har ökat. Det är 36 år sedan den femte semesterveckan lades till. Frågan om sex veckors semester togs upp av regeringen redan i början av 90-talet, men har inte tagits vidare sedan dess. Regionrådet föreslås besluta: Att verka för fler semesterdagar för alla. 15

16 PUNKT 8 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 2 Michael Hillström Sydväst Vissa arbetsgivare vill styra de anställdas arbetstid mer än vad som är nödvändigt för arbetet. Jag vill att Unionen verkar för att få bort orimliga avtalsvillkor eller arbetsvillkor vad gäller arbetstider. Arbetstagare bör i möjligaste mån själva få bestämma sin arbetstid, i form av flextid. Fikaraster, speciellt obetalda fikaraster måste vara frivilliga. En rimlig målsättning är att få bort t ex följande: Att arbetsgivare tvingar sina anställda till obetald fikarast på dagen, vilket förlänger arbetsdagen med motsvarande tid. Anställda skall kunna bestämma sina arbetstider i större utsträckning 16

17 PUNKT 8 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 3 Michael Hillström Sydväst Verka för arbetstidsförkortning Unionen bör verka för att fler arbetsgivare ska gå med på att införa arbetstidsförkortningsprogram. Detta gynnar både anställda och arbetsgivare, eftersom de anställda ges ökade möjligheter att pussla ihop privatliv och arbete, vilket ger mer nöjda medarbetare, vilket i sin tur ökar kvaliteten på arbetet, eftersom anställda orkar prestera bättre och är mer motiverade. 17

18 PUNKT 9 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 1 Kenneth Straschko Karin Johansson Sydväst Arbetstidsförkortning Det finns olika slags mänskor. Somliga gnolar på en reklamjingel från byggvaruhuset och drömmer ständigt om att bräcka grannen med värsta fetaste villan, även om de måste jobba en del timmar extra för att ha råd. Det är helt okej. Andra jobbar hellre färre timmar även om de tjänar en del mindre, för att ha tid att sortera frimärkssamlingen eller lära farmor cykla BMX. Det borde vara helt okej. Vidare förekommer det skilda former av valfrihet. Arbetsgivare har valfriheten att beordra anställda upp till 150 timmar övertid per år, och ofta mer eftersom många inte vågar säga ifrån. Arbetstagare har valfriheten att jobba färre timmar om arbetsgivaren går med på det. Men inom många yrken, arbetsplatser och branscher är det svårt eftersom företagen ogillar att avvika från heltidsnormen. Ytterligare existerar det varierande sorters företag. Tyvärr intresserar sig få företag för arbetstidsförkortning. De som bäst skulle behöva det där arbetet är som mest jäktigt och påfrestande möter dessvärre det största motståndet. Det finns helt enkelt för mycket att göra för att arbetsgivaren ska vara intresserad, samtidigt som man av någon outgrundlig anledning inte vill anställa fler. Men det finns undantag. Det finns ett storföretag med säte inom region Sydväst, som infört en variant av arbetstidsförkortning där anställda själva har rätt att välja. Varje år får man 100 timmar på flexsaldot (eller arbetstidsförkortningssaldot), som man antingen kan ta ut som ledighet eller arbeta mot högre lön. Dessutom föreligger det mångahanda typer av avtal. Det finns en diskussion ifall det är bättre med korta eller långa kollektivavtal. Man verkar anse det svårt att få in annat än rena lönefrågor i korta avtal. Samtidigt finns en osäkerhet som gör att man kanske inte vill binda upp sig i alltför långa avtal. Fast om det visar sig omöjligt att få in arbetstidsförkortning under kommande avtalsperiod, så skulle man redan i förväg kunna avtala om att få in det under avtalsperioden därefter. Det är inte märkvärdigare än att vissa delar av kollektivavtalet har annan löptid eller gäller tillsvidare med angiven uppsägningstid (t.ex. utvecklingsavtalet och försäkringsavtalen via PTK). För några år sedan fanns enligt vissa kollektivavtal möjligheten att lokalt träffa överenskommelse om arbetstidsförkortning. Förutsättningen var förstås att man lyckades komma överens. Många av de som bäst skulle behöva det förmådde aldrig teckna några lokala avtal, och även bland de som klarade det har det på vissa håll skett en återgång till tidigare heltidsnorm. - Att Unionen verkar för att fler ska ha möjlighet till arbetstidsförkortning - Att Unionen verkar för att möjligheten till arbetstidsförkortning ska vara lika självklar som möjligheten att beordra övertid - Att Unionen eftersträvar att få in arbetstidsförkortning i kollektivavtalen, eventuellt efter en modell där varje anställd själv kan välja - Att Unionen, om det visar sig omöjligt att få in arbetstidsförkortning under kommande avtalsperiod, redan i förväg försöker avtala om att få in det under avtalsperioden därefter - Att Unionen försöker driva frågan om arbetstidsförkortning tillsammans med andra fackförbund. 18

19 PUNKT 9 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 2 Michael Hillström Sydväst För många anställda, speciellt tjänstemän och inom exempelvis IT finns ofta möjlighet att arbeta på distans. Unionen bör verka för att det ska ges ökade möjligheter till arbete på distans för de tjänster där det är möjligt. 19

20 PUNKT 9 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 3 Theres Sysimetsä, Sara Stockfelt, Mellannorrland, Ted Therner, Småland, Anders Sjöstrand, Sydväst, Hans Fryklund, Claes Tullbrink, Linus Hannedal, Anne Thelander, Peter Ferm, Tiina Declercq, Stockholm Stockholm Unionen - är det jag? Vi är ett stort förbund, ett av de allra största. Och vi växer hela tiden. För varje dag blir vi större, men vi använder inte oss av hela den styrkan. Frågan är om våra medlemmar verkligen känner att de får det som vi utlovar; krafter utöver det vanliga, på jobbet? Krasst kan vi konstatera två saker; vi i Unionen har varit väldigt bra på att förklara det smarta i att vara med i stort fackförbund som genom fler medlemmar blir starkt men vi har varit sämre på att förklara hur den enskilda medlemmen kan vara en del av styrkan. En sak är säker, vi har möjlighet att vara betydligt bättre.?en väldigt stor del av förbundets medlemmar har svårare att göra det yttersta av sitt engagemang, som medlemmar i en demokratisk rörelse som tillsammans beslutar om gemensamma mål. Detta gäller framförallt för två grupper av medlemmar, varav den ena är nästan hälften av förbundet;, de så kallade klubblösa och eget -medlemmarna. Vi måste fråga oss själva: Hur får vi den klubblösa medlemmen på en liten arbetsplats att känna delaktighet och vilja till engagemang? Samma fråga kan ställas om medlemsgruppen av eget medlemmar med tillägget att det för dem även finns praktiska hinder eftersom fackligt engagemang påverkar den ekonomiska ersättningen i än högre grad än för andra medlemmar.. För att göra det yttersta av vår storlek, och använda oss av hela vår styrka måste vi möjliggöra för även de här medlemmarna att få ta del av våra superkrafter. Vi behöver hitta nya, mer inkluderande sätt att driva fackliga frågor, för att till fullo använda oss av hela vår potential.?det kommer vi behöva, oavsett hur stora vi än blir. Därför yrkar jag: Att FS under den kommande kongressperioden får i uppdrag att inom ramen för stadgarna säkerställa att klubblösa och eget-medlemmar har samma förutsättningar för inflytande i förbundet som de medlemmar som har klubb på sin arbetsplats. Att förbundet satsar på information om fackligt engagemang för klubblösa, och eget-medlemmar. Att förbundet utvärderar och följer upp valberedningarnas roll och tar fram nya verktyg för deras arbete. Detta för att tydliggöra för de medlemmar som vill ta förtroendeuppdrag vad det innebär, oavsett hur förutsättningarna ser ut. Att förbundet utreder hur fackligt engagemang kan kombineras med eget medlemskap utan att påverka ersättningssystem. 20

21 PUNKT 9 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 4 Theres Sysimetsä Sara Stockfelt, Mellannorrland,Ted Therner, Småland,Anders Sjöstrand, Sydväst Mellannorrland Facket sa du? Vad var det nu det var igen? Den fackliga rörelsen har varit oerhört framgångsrik i att driva sina frågor, och även att bidra till ett bättre samhälle i stort. Känslan av lojalitet gentemot sin arbetsplats och sina kollegor tillsammans med solidaritet har varit den perfekta grunden för ett långsiktigt nötande för bättre villkor på arbetsmarknaden. Men hur tar vi den framgången vidare i ett alltmer föränderligt arbetsliv, med många små arbetsplatser, osäkra anställningar och ökad konkurrens från länder där organisationsgraden är lägre och folkbildningstraditionen inte lika stark? Unionen är ett stort, brett och därför på många sätt ett starkt förbund.men storleken och bredden innebär inte bara styrka, det medför komplexitet och utmaningar. Våra medlemmar kommer från olika branscher, med varierande arbetsuppgifter, förutsättningar och behov av fackligt arbete. De har också olika kunskaper om fackets roll, arbetssätt och mandat. Många har inte en aning om vad en avtalsrörelse är, hur en förhandling går till eller vilka stridsåtgärder som kan bli följden av att förhandlingen strandar. Mest problematiskt, de vet inte hur de som medlemmar kan bidra till att skapa press på arbetsgivarorganisationerna i en sådan situation. Detta ställer stora krav på oss, kanske större krav än på våra fackliga kollegor i andra förbund. Vi har på gott och ont inga sidoorganisationer, eller som kan hjälpa oss att kompetensutveckla våra medlemmar i ideologi, demokratiska metoder och andra kunskaper som vi behöver kunna förlita oss på att de har för att göra det bästa av sin roll och sitt mandat. Unionen är ett jämförelsevis nytt förbund, som vuxit explosionsartat. Samtidigt som vi jobbat med att utveckla våra superkrafter har det hänt mycket runt oss, och det har varit flera tillfällen då vi kunnat göra mer och nå längre om vi tillsammans varit bättre rustade. Det händer fortfarande sju år efter sammanslagningen, att det fortfarande finns tillfällen då Unionen inte känns som ett enat förbund. Detta trots att vi har en tydlig vision och riktning. Kanske hänger detta delvis ihop med att vår ideologi och våra värderingar inte är tydligt kända och antagna av alla medlemmar. Om vi ska kunna möta arbetsgivarnas vässade organisationer och ökade samordning måste vi säkerställa att våra medlemmar är både kompetenta och enade. De behöver vara väl bekanta med Unionens värdegrund, och beredda att helhjärtat företräda denna. Att samtliga medlemmar ges en kortare introduktion kring fackligt arbete och Unionen som förbund, vår demokratiska process, ideologi och värdegrund. 21

22 PUNKT 10 PÅ DAGORDNINGEN Klubbersättning - Arvoden för verksamhetsåret 2015 Klubbersättning Till klubb utbetalas anslag för administration 46 kr/per medlem (oförändrat) beroende på medlemsantalet 31 dec året innan. Nystartsbidrag kr. (oförändrat) Arvoden Som grund för beräkning nedan har vi haft x andelar av prisbasbelopp (PBB), med avrundning. Regionstyrelsen Ordförande fast arvode 1/5 PBB. (oförändrat) Vice ordförande fast arvode 1/7 PBB. (oförändrat) Revisorer, att fördelas på revisorer inkl suppleanter för erforderlig granskning av verksamhet på 1/6 PBB. (oförändrat) Sammanträdesarvoden För deltagande per protokollfört sammanträde, aktiviteter om ersättning ej utgår från annat håll, för ledamöter i regionstyrelsen, arbets- och projektgrupper, valberedningen baserat på 1/100 PBB. (oförändrat) OBS! Endast en ersättning per dag. Resebestämmelser Ersättning utbetalas enligt de vid varje tillfälle gällande resebestämmelserna, vilka utfärdas av förbundsstyrelsen 46, , , ,- 450,- Regionstyrelsen Sydväst föreslår regionrådets årsmöte besluta att fastställa klubbersättning och arvoden enligt ovan 22

23 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Nomineringar inkomna från Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Besikta Bilprovning i Sverige AB, Lomma Marcus Grundén, studerande Orkla Foods Sverige, Eslöv NE, Nationalencyklopedin, Malmö Saint-Gobain Ecophon, Hyllinge TeliaSonera Sverige, Malmö IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö Schenker AB, Malmö Agri Marketing AB, Svedala Kenneth Straschko, Malmö Henrik Schrewelius, Tieto Sweden AB, Malmö Ordförande, 2 år, 1 st Conny Knudsen, 43 år, Tieto Sweden AB, Malmö Suttit i regionstyrelsen sedan Ordförande från 2013, ledare som axlar ordföranderollen väl. Omval Styrelseledamöter - kvarstår 1 år Henrik Hejderup, 37 år, Yves Rochers Suede AB, Helsingborg Madelene Cannerhagen, 43 år, Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge Margareth Derle, 60 år, NE Nationalencyklopedin AB, Malmö Sophie Magnusson, 28 år, Studerande, Södra Sandby Anders Sjöstrand, 55 år, Svenska Röda Korset, Malmö Styrelseledamot, 2 år, 6 st Greger Johansson, 60 år, Saba Frukt & Grönt, Helsingborg Erfaren styrelseledamot med mångfacetterad kompetens Victoria Kirchhoff, 47 år, Egmont, Malmö Tidigare ordförande i regionstyrelsen som numera sitter i förbundsstyrelsen Omval Omval 23

24 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Göran Nilsson, 63 år, Pilkington Floatglas, Halmstad Engagerad, mycket kompetent ledamot Kenneth Straschko, 50 år, Sigma Technology Sweden AB, Malmö Drivande, visionär med många idéer Eva Sonesson, 56 år, Ikea Svenska Försäljning AB, Lund Tillför struktur, tydlighet, ordning och reda Charlotta Ekholm, 34 år, studerande, Malmö Initiativtagare till Ung arena i Sydväst. Redo för nya utmaningar Övriga nominerade Anna Holgersson, 38 år, Unionen Sydväst, Malmö, Jerker Halin, 43 år, Besikta Bilprovning i Sverige AB, Ängelholm, Omval Omval Omval Nyval Inte valbar Avsägelse Bengt Andersson, 56år, Besikta Bilprovning i Sverige AB, Lomma Karin Johansson, 55 år, Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Lotta Jangborn, 49 år, TeliaSonera Sverige AB, Malmö Avsägelse Eva Gundel, 46 år, Schenker AB, Malmö Göran Malmberg, 43 år, Agri Marketing AB, Svedala Suppleant, 1 år, 5 st Sofia Halth, 40 år, Folkuniversitet, Malmö Nytänkande, orädd, styrelseproffs Karin Johansson, 55 år, Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Har stort fackligt engagemang med särskilt intresse för arbetsmiljö Eva Gundel, 46 år, Schenker AB, Malmö Strukturerad, energisk, lång facklig erfarenhet Bengt Andersson, 56år, Besikta Bilprovning i Sverige AB, Lomma Noggrann, brinner för kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor Göran Malmberg, 43 år, Agri Marketing AB, Svedala Insatt och engagerad Omval Omval Nyval Nyval Nyval 24

25 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Övriga nominerade Eva Gundel, 46 år, Schenker AB, Malmö Eva Sonesson, 56 år, Ikea Svenska Försäljning AB, Lund Karin Johansson, 55 år, Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Charlotta Ekholm, 34 år, studerande, Malmö Sofia Halth, 40 år, Folkuniversitet, Malmö Helen Broström, 49 år, Orkla Foods Sverige AB, Tollarp Ungdomsombud, 1 år, 1 st Malin Ahlkvist, 24 år, Systembolaget, Malmö Nytänkande, vill ha nya utmaningar Övriga nominerade: Charlotta Ekholm, 34 år studerande, Malmö Omval Avsägelse Revisor - kvarstår 1 år Jonas Weigert, IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö Revisor, 2 år, 1 st Lotta Jangborn, 49 år, TeliaSonera Sverige AB, Malmö Övriga nominerade Jonas Svensson, 57 år, AB PH Nederman, Helsingborg Nyval Avsägelse Revisorsuppleant, 1 år, 2 st 2 VAKANTA PLATSER 25

26 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Ombud till förbundsråd, 1 år, 17 st Kenneth Straschko, Sigma Technology Sweden AB, Malmö Conny Knudsen, Tieto Sweden AB, Malmö Eva Sonesson, IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö Anders Sjöstrand, Svenska Röda Korset, Malmö Göran Nilsson, Pilkington Floatglas AB, Halmstad Greger Johansson, Saba Frukt & Grönt AB, Helsingborg Henrik Hejderup, Yves Rochers Suede AB, Helsingborg Karin Johansson, Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Eva Gundel, Schenker AB, Malmö Bengt Andersson, Besikta Bilprovning i Sverige AB, Lomma Charlotta Ekholm, studerande, Malmö Göran Malmberg, Agri Marketing AB, Svedala Peter Ellström, Schenker AB, Malmö Margareth Derle, NE Nationalencyklopedin, Malmö Madelene Cannerhagen, Saint Gobain Ecophon, Hyllinge Sofia Halth, 40 år, Folkuniversitet, Malmö Helen Broström, 49 år, Orkla Foods Sverige AB, Tollarp Övriga nominerade Jerker Halin, 43 år, Besikta Bilprovning i Sverige AB, Ängelholm Lotta Jangborn, 49 år, TeliaSonera Sverige AB, Malmö Anna Holgersson, 38 år, Unionen Sydväst, Malmö Jonas Weiger, Ikea Svenska Försäljning AB, Lund Marianne Johansson, TeliaSonera Sweden AB, Malmö Suppleant till förbundsråd, 1 år, 17 st Christel Månsson, Tetra Pak Processing Components AB, Lund Charles Björklund, Tieto Sweden AB, Malmö Rolf Karlén, Pilkington Floatglas AB Halmstad 26

27 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Kjell Eriksson, DB Schenker, Malmö Peter Ekstrand, Convergys International Nordic AB, Helsingborg Ralph Schmidt, Unionen Sydväst, Helsingborg Håkan Linde, E.ON Energihandel Nordic AB, Malmö 10 VAKANTA PLATSER Övriga nominerade Lotta Jangborn, 49 år, TeliaSonera Sverige AB, Malmö Eva Gundel, Schenker AB, Malmö Karin Johansson, Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Charlotta Ekholm, studerande, Malmö Marianne Johansson, TeliaSonera Sweden AB, Malmö Ombud till kongressen, 35 st Bengt Andersson, Besikta Bilprovning i Sverige AB, Lomma Eva Sonesson, IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö Greger Johansson, Saba Frukt & Grönt AB, Helsingborg Göran Nilsson, Pilkington Floatglas AB, Halmstad Kenneth Straschko, Sigma Technology Sweden AB, Malmö Conny Knudsen, Tieto Sweden AB, Malmö Eva Gundel, Schenker AB, Malmö Karin Johansson, Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Charlotta Ekholm, studerande, Malmö Göran Malmberg, Agri Marketing AB, Svedala Jonas Weiger, Ikea Svenska Försäljning AB, Lund Marianne Johansson, TeliaSonera Sweden AB, Malmö Anders Sjöstrand, Svenska Röda Korset, Malmö Henrik Hejderup, Yves Rochers Suede AB, Helsingborg Charles Björklund, Tieto Sweden AB, Malmö 27

28 Margareth Derle, NE Nationalencyklopedi Malmö Madelene Cannerhagen, Saint Gobain Ecophon, Hyllinge Niclas Ellberg, Martin & Servera AB, Malmö Rolf Karlén, Pilkington Floatglas AB Halmstad Sofia Halth, 40 år, Folkuniversitet, Malmö Peter Ellström, Schenker AB, Malmö Lene Eriksson, Sony Mobile Communications AB, Lund Lotta Jangborn, 49 år, TeliaSonera Sverige AB, Malmö Ralph Schmidt, Unionen Sydväst, Helsingborg Peter Ekstrand, Stream International Nordic AB, Helsingborg Laila Fast- Petrovic, Orkla Foods Sverige AB, Eslöv Kjell Eriksson, Schenker AB, Malmö Peter Ekebom, Unionen Sydväst, Helsingborg 7 VAKANTA PLATSER Suppleanter till kongressen, 35 st 35 VAKANTA PLATSER Övriga nominerade Jonas Weiger, IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö Marianne Johansson, TeliaSonera Sweden AB, Malmö Lotta Jangborn, 49 år, TeliaSonera Sverige AB, Malmö 28

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer