Regionråd /4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R"

Transkript

1 Regionråd /4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R

2 Innehåll Kallelse 3 Info om regionrådet Översikt demokratiprocessen schema 4 Var med och forma Unionen / Info från valberedningen 5 Dagordning till mötet 7 Inkomna motioner 11 Klubbersättning och arvode 22 Valberedningens förslag 23 2

3 R R PROGRAM UNIONEN SYDVÄST REGIONRÅD 2015 R R R Datum: Torsdag den 16 april Plats: Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, Malmö R Dag Regionrådet Årsmöte A-kassa Välkomna, inledning Föreläsning, Fredrik Söderqvist* Styrelsens ord Fika och mingel Årsmöte Unionen Kväll Fira medlemmar ca Mingel Middag Underhållning* Slut *Föreläsning: Fredrik Söderqvist Fredrik föreläser om Facket och omställningsbehov i den digitala strukturomvandlingen. *På scenen: Thomas Järvheden En av Sveriges främsta komiker som under kvällen underhåller oss med både stand-up och sång. Information i från valberedningen: Då det inte inkommit tillräckligt många nomineringar kommer det att vara möjligt att föreslå kandidater på mötet gällande ombud och suppleanter till kongress och förbundsråd. Det finns även vakanta platser till valberedningen. Twittra gärna: #rrsydväst

4 Unionen Sydvästs regionråd Regionrådet är regionens högsta beslutande organ, en slags regional kongress. Här träffas representanter från regionens klubbar och arbetsplatser för att välja bl a regionstyrelse och diskutera regionens verksamhet. Unionen Sydvästs regionråd är den 16 april, 2015 på Slagthuset i Malmö. Det är viktigt att du kommer, eftersom det är här du och de andra medlemsvalda representanterna väljer vilka som ska leda Unionen Sydväst och vad regionen ska satsa på. Praktisk info Tid & plats: 16/4 2015, Slagthuset, Malmö. För vem: för dig som är vald som regionrådsombud av medlemmarna på din klubb, på din arbetsplats eller, för dig utan arbetsplats som är vald på regionkontoret Frågor om regionrådet: besvaras av Ulrika Persson, Frågor om nominering: besvaras av valberedningen 2. Valberedningen intervjuar inkomna nomineringar och gör ett förslag som presenteras på regionrådet. 1. Alla medlemmar kan skicka in motioner (förslag) som tas upp på regionrådet. Alla medlemmar kan skicka in förslag på kandidater till de olika uppdragen, t ex styrelseordförande, ledamot, revisor m fl. Översikt regionens demokratiska process 4. På regionrådet väljer regionrådsombuden en ny styrelse för Unionen Sydväst, plus andra uppdrag. Ombuden behandlar motionerna som inkommit och tittar på Unionen Sydvästs verksamhet under året som gått. Ombuden väljer en valberedning som ska intervjua och föreslå kandidater nästkommande år. 2. Medlemmar med Unionenklubb på jobbet kallas till årsmöte och utser ombud till regionrådet där. Medlemmar utan Unionenklubb kan utse ombud på ett möte på arbetsplatsen. Medlemmar utan arbetsplats utser sina ombud på ett möte på regionkontoret. 3. Alla regionrådsombud kallas till regionrådet som hålls 16 april

5 INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN Val vid Regionrådets årsmöte 2015 Var med och forma Unionen! Den 16 april 2015 arrangerar Unionen i Sydväst sitt regionråd. Det är nu ni medlemmar träffas för att diskutera regionens verksamhet och väljer de som ni vill ska företräda er i Unionens olika demokratiska organ. På regionrådets årsmöte 2015 gäller förbundets stadgar och de val som ska genomföras är: ombud till Unionens kongress inkl suppleanter ombud till Unionens förbundsråd inkl suppleanter ombud till Unionens a-kassestämma inkl suppleanter nya regionstyrelseledamöter inkl suppleanter ungdomsombud till regionstyrelsen verksamhetsrevisorer inkl suppleanter Antal ledamöter i regionstyrelsen samt revisorer ska fastställas. Valberedning föreslår att regionstyrelsen består av 13 ordinarie, 5 suppleanter inklusive personalrepresentant/suppleant och 1-2 ungdomsombud. Verksamhetsrevisorer föreslås vara 1 ordinarie och 2 suppleanter. Det är viktigt att alla blir nominerade. Många mandat är bara för 1 år i taget och det gäller att någon nominerar dem som har suttit länge, om det är den önskan som finns att behålla en viss person inom t.ex. förbundsrådet. Antal val som ska göras till regionen 1 regionstyrelse ordförande 2 år 6 regionstyrelsen ordinarie 2 år 5 regionstyrelsen suppleanter 1 år 1-2 ungdomsombud 1 år 1 revisor ordinarie 2 år 2 revisorer suppleanter 1 år 17 förbundsrådsombud ordinarie 1 år 17 förbundsrådsombud suppleanter 1 år 35 kongressombud 4 år 35 kongressombud suppleanter 4 år 5 A-kassestämmoombud ordinarie 1 år 5 A-kassestämmoombud suppleanter 1 år Mandatperiod Vad ska ombuden göra? Regionstyrelsens ordförande har uppdraget att leda regionen framåt. Det är ett stort uppdrag med kontakter både inom och utanför Unionen Sydväst. Regionstyrelsen har ansvaret att leda regionen och bestämma inriktning på vad som ska ske under året och hur man ska använda de pengar som kommer från förbundet. De har möten en gång/månad. Dessutom tillkommer möten i olika arbetsgrupper. Uppdraget i regionstyrelsen kräver också tid för inläsning av material. Ungdomsombudet finns med i regionstyrelsen för att finnas som en länk till ungdomsverksamheten inom förbundet som t ex Ung Arena och andra initiativ som kan dyka upp. 5

6 INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN Verksamhetsrevisorer har till uppgift att granska att regionstyrelsen är konsekvent i sina beslut och att verksamheten följer de beslut som tas. Dock ligger själva ekonomin utanför detta uppdrag, som innehavs av förbundets valda revisorer. Förbundsrådet hålls den 8-9 juni Ombuden väljs för ett år i taget. Förbundsrådet behandlar frågor som förbundsstyrelsen vill/behöver stämma av mellan kongresserna. Det är också förbundsrådet som behandlar avtalsfrågor och väljer branschdelegationer. Även om det bara är 17 st som åker från regionen så behövs det många suppleanter. De som väljs till ombud/suppleanter bör vara beredda att delta på förbundsrådets möte. Förberedande möten ingår i uppdraget. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Kongressombuden väljs av och representeras av medlemmarna i regionen. Mandatperioden för kongressombud är fyra år. Mandattiden börjar efter regionrådets årsmöte och varar fram till valet inför nästa ordinarie kongress. Antalet ombud är totalt 260 som fördelas på regionerna i förhållande till medlemsantalet i regionen den 30 september året före kongressen. Ingen region får ha mer än 52 ombud och ingen färre än sex ombud. Unionen Sydväst har ombud (ordinarie + suppleanter). A-kassestämman är ett eget möte och hålls i maj 2015 i Stockholm. På dessa möten tas beslut om A-kasseavgiften och övrig uppföljning av hur verksamheten går. Hur går vi tillväga? Viktigt att tänka på är att sammansättningen av de förtroendevalda ska vara en spegling av medlemskåren. Vi tänker därför på att: ungefär hälften av Unionens medlemmar är kvinnor och det ska synas i representationen. olika åldrar och ursprung ska vara representerade. olika branscher ska vara representerade, liksom olika storlekar på arbetsplatser. För att få en god representation bland de förtroendevalda är det viktigt att vi lyckas med en bred rekrytering. Regionens valberedning har t o m årsmötet 2015 följande sammansättning: Sammankallande Kjell Eriksson Ledamöter Rolf Karlén Ulrika Axwik Gun-Britt Dahlström Peter Ekstrand Lene Eriksson Håkan Linde Suppleanter Marianne Johansson Laila Fasth Petrovic Peter Ellström Charles Björklund Schenker, Malmö Pilkington Floatglas, Halmstad AB Tetra Pak, Lund AB Tetra Pak, Lund Stream International Nordic AB, Helsingborg Sony Mobile Communications AB, Lund E.ON Energihandel Nordic AB, Malmö Telia AB, Malmö Orkla Foods Sverige AB, Eslöv Schenker AB, Lund Tieto Sweden AB, Malmö 6

7 DAGORDNING TILL MÖTET Dagordning för Unionen Sydväst Regionrådsmöte 16 april, Mötet öppnas 02 Upprop 03 Årsmötets stadgeenliga kallande 04 Fastställande av dagordningen 05 Val av: - ordförande för mötet: - sekreterare - två justerare som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet - två rösträknare 06 Motioner till regionstyrelsen under året Motion från Ingrid Sjunnesson, ombudsman Unionen Sydväst - Förslag på ny paragraf i våra stadgar avseende avslut av uppdrag som Arbetsplatsombud 7

8 DAGORDNING TILL MÖTET Motion från Unionens medlemmar på arbetsplatsen Splendor Plant AB - Att lägga till i texten i 6. Löneökningar sid 37 i avtalet Motion från Unionens medlemmar på arbetsplatsen Splendor Plant AB - att mammografi/cellprov och PSA prov ska få utföras på betald arbetstid 07 Motioner och förslag till regionrådet Motion från styrelsen i Branchklubb Idrott - 5-timmarsregeln i utvecklingsavtalet bör gälla alla Unionens medlemmar 08 Motioner till förbudsrådets årsmöte Motion från Unionenklubben Öresundsbron - Mer semester åt alla Motion från Michael Hillström - Verka för friare arbetstider i arbetslivet Motion från Michael Hillström - Verka för arbetstidsförkortning 09 Motioner och förslag till kongressen Motion från Kenneth Straschko och Karin Johansson - Arbetstidsförkortning Motion från Michael Hillström - Verka för att anställda ska kunna arbeta mer platsoberoende Motion från Anders Sjöstrand - Unionen - är det jag? Motion från Anders Sjöstrand - Facket sa du? Vad var det nu det var igen? 10 Arvoden 11 Regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning 12 Revisornas granskningsrapport 13 Ansvarsfrihet för regionstyrelsen 14 Fastställande av antal (ojämnt) styrelseledamöter och suppleanter för dessa 8

9 DAGORDNING TILL MÖTET 15 Val av: - en ordförande för två år - sex regionstyrelseledamöter för två år - fem suppleanter för ett år att inträda i den ordning som bestäms vid valet - ett ungdomsombud för ett år Namn:... - en revisor för två år Namn:... - två revisorsuppleanter för ett år Namn:... Namn:... 9

10 DAGORDNING TILL MÖTET - sjutton ombud till förbundsrådet för ett år - sjutton suppleanter till förbundsrådet för ett år - trettiofem ombud till kongressen på fyra år - trettiofem suppleanter till kongressen för fyra år 16 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen och eventuella suppleanter för dessa 17 Val av: - fyra ledamöter i valberedningen för två år Namn:... - fyra suppleanter i valberedningen för ett år Namn: Avslutning 10

11 PUNKT 6 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 1 Helsingborg den 23 januari, 2015 Ingrid Sjunnesson, ombudsman Unionen Sydväst. Förslag på ny paragraf i våra stadgar avseende avslut av uppdrag som Arbetsplatsombud Uppdraget att vara arbetsplatsombud är viktigt på samma sätt som klubbuppdraget. I synnerhet då det omfattar förhandlingsmandat. Det är inte acceptabelt ur medlemmarnas, förbundets eller ur arbetsgivarperspektiv att uppdraget kan avslutas i tysthet innan uppdragstiden gått ut, utan att vare sig medlemmar, förbundet eller företaget meddelas. Jag föreslår därför att följande text adderas till våra stadgar: Upplösning Mom 1 Uppdraget att vara arbetsplatsombud kan upplösas genom beslut av medlemsmötet. Kallelse och dagordning till detta möte ska delges medlemmarna senast sju dagar i förväg. För beslut om upplösning av uppdraget erfordras att ärendet är upptaget i kallelsen, dessutom krävs att en representant för regionen är närvarande vid medlemsmötet. Mom 2 Uppdraget att vara arbetsplatsombud kan även upplösas av regionstyrelsen under förutsättning att det saknas medlemmar eller om arbetsplatsombudet grovt bryter mot förbundets stadgar eller stadgeenliga beslut. Klubben/regionrådet/kongressen föreslås besluta att: bifalla motionen i enlighet med motionärens förslag. 11

12 PUNKT 6 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 2 12

13 PUNKT 6 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 3 13

14 PUNKT 7 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 1 14

15 PUNKT 8 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 1 Malmö Maria von d Ahe, Marie Koraeus Eldh, Eva Wallberg, Therese Nordström, Lizette Sjögren, Juan de Valencia och Kent Pedersen, Unionenklubben Öresundsbron Mer semester åt alla Vi har för få semesterdagar i förhållande till den stress vi har i samhället idag, vilket påverkar alla arbetstagare, oavsett arbetstider och skiftgång. Vi behöver längre återhämtningsperiod eftersom arbetsbördan har ökat. Det är 36 år sedan den femte semesterveckan lades till. Frågan om sex veckors semester togs upp av regeringen redan i början av 90-talet, men har inte tagits vidare sedan dess. Regionrådet föreslås besluta: Att verka för fler semesterdagar för alla. 15

16 PUNKT 8 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 2 Michael Hillström Sydväst Vissa arbetsgivare vill styra de anställdas arbetstid mer än vad som är nödvändigt för arbetet. Jag vill att Unionen verkar för att få bort orimliga avtalsvillkor eller arbetsvillkor vad gäller arbetstider. Arbetstagare bör i möjligaste mån själva få bestämma sin arbetstid, i form av flextid. Fikaraster, speciellt obetalda fikaraster måste vara frivilliga. En rimlig målsättning är att få bort t ex följande: Att arbetsgivare tvingar sina anställda till obetald fikarast på dagen, vilket förlänger arbetsdagen med motsvarande tid. Anställda skall kunna bestämma sina arbetstider i större utsträckning 16

17 PUNKT 8 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 3 Michael Hillström Sydväst Verka för arbetstidsförkortning Unionen bör verka för att fler arbetsgivare ska gå med på att införa arbetstidsförkortningsprogram. Detta gynnar både anställda och arbetsgivare, eftersom de anställda ges ökade möjligheter att pussla ihop privatliv och arbete, vilket ger mer nöjda medarbetare, vilket i sin tur ökar kvaliteten på arbetet, eftersom anställda orkar prestera bättre och är mer motiverade. 17

18 PUNKT 9 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 1 Kenneth Straschko Karin Johansson Sydväst Arbetstidsförkortning Det finns olika slags mänskor. Somliga gnolar på en reklamjingel från byggvaruhuset och drömmer ständigt om att bräcka grannen med värsta fetaste villan, även om de måste jobba en del timmar extra för att ha råd. Det är helt okej. Andra jobbar hellre färre timmar även om de tjänar en del mindre, för att ha tid att sortera frimärkssamlingen eller lära farmor cykla BMX. Det borde vara helt okej. Vidare förekommer det skilda former av valfrihet. Arbetsgivare har valfriheten att beordra anställda upp till 150 timmar övertid per år, och ofta mer eftersom många inte vågar säga ifrån. Arbetstagare har valfriheten att jobba färre timmar om arbetsgivaren går med på det. Men inom många yrken, arbetsplatser och branscher är det svårt eftersom företagen ogillar att avvika från heltidsnormen. Ytterligare existerar det varierande sorters företag. Tyvärr intresserar sig få företag för arbetstidsförkortning. De som bäst skulle behöva det där arbetet är som mest jäktigt och påfrestande möter dessvärre det största motståndet. Det finns helt enkelt för mycket att göra för att arbetsgivaren ska vara intresserad, samtidigt som man av någon outgrundlig anledning inte vill anställa fler. Men det finns undantag. Det finns ett storföretag med säte inom region Sydväst, som infört en variant av arbetstidsförkortning där anställda själva har rätt att välja. Varje år får man 100 timmar på flexsaldot (eller arbetstidsförkortningssaldot), som man antingen kan ta ut som ledighet eller arbeta mot högre lön. Dessutom föreligger det mångahanda typer av avtal. Det finns en diskussion ifall det är bättre med korta eller långa kollektivavtal. Man verkar anse det svårt att få in annat än rena lönefrågor i korta avtal. Samtidigt finns en osäkerhet som gör att man kanske inte vill binda upp sig i alltför långa avtal. Fast om det visar sig omöjligt att få in arbetstidsförkortning under kommande avtalsperiod, så skulle man redan i förväg kunna avtala om att få in det under avtalsperioden därefter. Det är inte märkvärdigare än att vissa delar av kollektivavtalet har annan löptid eller gäller tillsvidare med angiven uppsägningstid (t.ex. utvecklingsavtalet och försäkringsavtalen via PTK). För några år sedan fanns enligt vissa kollektivavtal möjligheten att lokalt träffa överenskommelse om arbetstidsförkortning. Förutsättningen var förstås att man lyckades komma överens. Många av de som bäst skulle behöva det förmådde aldrig teckna några lokala avtal, och även bland de som klarade det har det på vissa håll skett en återgång till tidigare heltidsnorm. - Att Unionen verkar för att fler ska ha möjlighet till arbetstidsförkortning - Att Unionen verkar för att möjligheten till arbetstidsförkortning ska vara lika självklar som möjligheten att beordra övertid - Att Unionen eftersträvar att få in arbetstidsförkortning i kollektivavtalen, eventuellt efter en modell där varje anställd själv kan välja - Att Unionen, om det visar sig omöjligt att få in arbetstidsförkortning under kommande avtalsperiod, redan i förväg försöker avtala om att få in det under avtalsperioden därefter - Att Unionen försöker driva frågan om arbetstidsförkortning tillsammans med andra fackförbund. 18

19 PUNKT 9 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 2 Michael Hillström Sydväst För många anställda, speciellt tjänstemän och inom exempelvis IT finns ofta möjlighet att arbeta på distans. Unionen bör verka för att det ska ges ökade möjligheter till arbete på distans för de tjänster där det är möjligt. 19

20 PUNKT 9 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 3 Theres Sysimetsä, Sara Stockfelt, Mellannorrland, Ted Therner, Småland, Anders Sjöstrand, Sydväst, Hans Fryklund, Claes Tullbrink, Linus Hannedal, Anne Thelander, Peter Ferm, Tiina Declercq, Stockholm Stockholm Unionen - är det jag? Vi är ett stort förbund, ett av de allra största. Och vi växer hela tiden. För varje dag blir vi större, men vi använder inte oss av hela den styrkan. Frågan är om våra medlemmar verkligen känner att de får det som vi utlovar; krafter utöver det vanliga, på jobbet? Krasst kan vi konstatera två saker; vi i Unionen har varit väldigt bra på att förklara det smarta i att vara med i stort fackförbund som genom fler medlemmar blir starkt men vi har varit sämre på att förklara hur den enskilda medlemmen kan vara en del av styrkan. En sak är säker, vi har möjlighet att vara betydligt bättre.?en väldigt stor del av förbundets medlemmar har svårare att göra det yttersta av sitt engagemang, som medlemmar i en demokratisk rörelse som tillsammans beslutar om gemensamma mål. Detta gäller framförallt för två grupper av medlemmar, varav den ena är nästan hälften av förbundet;, de så kallade klubblösa och eget -medlemmarna. Vi måste fråga oss själva: Hur får vi den klubblösa medlemmen på en liten arbetsplats att känna delaktighet och vilja till engagemang? Samma fråga kan ställas om medlemsgruppen av eget medlemmar med tillägget att det för dem även finns praktiska hinder eftersom fackligt engagemang påverkar den ekonomiska ersättningen i än högre grad än för andra medlemmar.. För att göra det yttersta av vår storlek, och använda oss av hela vår styrka måste vi möjliggöra för även de här medlemmarna att få ta del av våra superkrafter. Vi behöver hitta nya, mer inkluderande sätt att driva fackliga frågor, för att till fullo använda oss av hela vår potential.?det kommer vi behöva, oavsett hur stora vi än blir. Därför yrkar jag: Att FS under den kommande kongressperioden får i uppdrag att inom ramen för stadgarna säkerställa att klubblösa och eget-medlemmar har samma förutsättningar för inflytande i förbundet som de medlemmar som har klubb på sin arbetsplats. Att förbundet satsar på information om fackligt engagemang för klubblösa, och eget-medlemmar. Att förbundet utvärderar och följer upp valberedningarnas roll och tar fram nya verktyg för deras arbete. Detta för att tydliggöra för de medlemmar som vill ta förtroendeuppdrag vad det innebär, oavsett hur förutsättningarna ser ut. Att förbundet utreder hur fackligt engagemang kan kombineras med eget medlemskap utan att påverka ersättningssystem. 20

21 PUNKT 9 PÅ DAGORDNINGEN MOTION 4 Theres Sysimetsä Sara Stockfelt, Mellannorrland,Ted Therner, Småland,Anders Sjöstrand, Sydväst Mellannorrland Facket sa du? Vad var det nu det var igen? Den fackliga rörelsen har varit oerhört framgångsrik i att driva sina frågor, och även att bidra till ett bättre samhälle i stort. Känslan av lojalitet gentemot sin arbetsplats och sina kollegor tillsammans med solidaritet har varit den perfekta grunden för ett långsiktigt nötande för bättre villkor på arbetsmarknaden. Men hur tar vi den framgången vidare i ett alltmer föränderligt arbetsliv, med många små arbetsplatser, osäkra anställningar och ökad konkurrens från länder där organisationsgraden är lägre och folkbildningstraditionen inte lika stark? Unionen är ett stort, brett och därför på många sätt ett starkt förbund.men storleken och bredden innebär inte bara styrka, det medför komplexitet och utmaningar. Våra medlemmar kommer från olika branscher, med varierande arbetsuppgifter, förutsättningar och behov av fackligt arbete. De har också olika kunskaper om fackets roll, arbetssätt och mandat. Många har inte en aning om vad en avtalsrörelse är, hur en förhandling går till eller vilka stridsåtgärder som kan bli följden av att förhandlingen strandar. Mest problematiskt, de vet inte hur de som medlemmar kan bidra till att skapa press på arbetsgivarorganisationerna i en sådan situation. Detta ställer stora krav på oss, kanske större krav än på våra fackliga kollegor i andra förbund. Vi har på gott och ont inga sidoorganisationer, eller som kan hjälpa oss att kompetensutveckla våra medlemmar i ideologi, demokratiska metoder och andra kunskaper som vi behöver kunna förlita oss på att de har för att göra det bästa av sin roll och sitt mandat. Unionen är ett jämförelsevis nytt förbund, som vuxit explosionsartat. Samtidigt som vi jobbat med att utveckla våra superkrafter har det hänt mycket runt oss, och det har varit flera tillfällen då vi kunnat göra mer och nå längre om vi tillsammans varit bättre rustade. Det händer fortfarande sju år efter sammanslagningen, att det fortfarande finns tillfällen då Unionen inte känns som ett enat förbund. Detta trots att vi har en tydlig vision och riktning. Kanske hänger detta delvis ihop med att vår ideologi och våra värderingar inte är tydligt kända och antagna av alla medlemmar. Om vi ska kunna möta arbetsgivarnas vässade organisationer och ökade samordning måste vi säkerställa att våra medlemmar är både kompetenta och enade. De behöver vara väl bekanta med Unionens värdegrund, och beredda att helhjärtat företräda denna. Att samtliga medlemmar ges en kortare introduktion kring fackligt arbete och Unionen som förbund, vår demokratiska process, ideologi och värdegrund. 21

22 PUNKT 10 PÅ DAGORDNINGEN Klubbersättning - Arvoden för verksamhetsåret 2015 Klubbersättning Till klubb utbetalas anslag för administration 46 kr/per medlem (oförändrat) beroende på medlemsantalet 31 dec året innan. Nystartsbidrag kr. (oförändrat) Arvoden Som grund för beräkning nedan har vi haft x andelar av prisbasbelopp (PBB), med avrundning. Regionstyrelsen Ordförande fast arvode 1/5 PBB. (oförändrat) Vice ordförande fast arvode 1/7 PBB. (oförändrat) Revisorer, att fördelas på revisorer inkl suppleanter för erforderlig granskning av verksamhet på 1/6 PBB. (oförändrat) Sammanträdesarvoden För deltagande per protokollfört sammanträde, aktiviteter om ersättning ej utgår från annat håll, för ledamöter i regionstyrelsen, arbets- och projektgrupper, valberedningen baserat på 1/100 PBB. (oförändrat) OBS! Endast en ersättning per dag. Resebestämmelser Ersättning utbetalas enligt de vid varje tillfälle gällande resebestämmelserna, vilka utfärdas av förbundsstyrelsen 46, , , ,- 450,- Regionstyrelsen Sydväst föreslår regionrådets årsmöte besluta att fastställa klubbersättning och arvoden enligt ovan 22

23 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Nomineringar inkomna från Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Besikta Bilprovning i Sverige AB, Lomma Marcus Grundén, studerande Orkla Foods Sverige, Eslöv NE, Nationalencyklopedin, Malmö Saint-Gobain Ecophon, Hyllinge TeliaSonera Sverige, Malmö IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö Schenker AB, Malmö Agri Marketing AB, Svedala Kenneth Straschko, Malmö Henrik Schrewelius, Tieto Sweden AB, Malmö Ordförande, 2 år, 1 st Conny Knudsen, 43 år, Tieto Sweden AB, Malmö Suttit i regionstyrelsen sedan Ordförande från 2013, ledare som axlar ordföranderollen väl. Omval Styrelseledamöter - kvarstår 1 år Henrik Hejderup, 37 år, Yves Rochers Suede AB, Helsingborg Madelene Cannerhagen, 43 år, Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge Margareth Derle, 60 år, NE Nationalencyklopedin AB, Malmö Sophie Magnusson, 28 år, Studerande, Södra Sandby Anders Sjöstrand, 55 år, Svenska Röda Korset, Malmö Styrelseledamot, 2 år, 6 st Greger Johansson, 60 år, Saba Frukt & Grönt, Helsingborg Erfaren styrelseledamot med mångfacetterad kompetens Victoria Kirchhoff, 47 år, Egmont, Malmö Tidigare ordförande i regionstyrelsen som numera sitter i förbundsstyrelsen Omval Omval 23

24 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Göran Nilsson, 63 år, Pilkington Floatglas, Halmstad Engagerad, mycket kompetent ledamot Kenneth Straschko, 50 år, Sigma Technology Sweden AB, Malmö Drivande, visionär med många idéer Eva Sonesson, 56 år, Ikea Svenska Försäljning AB, Lund Tillför struktur, tydlighet, ordning och reda Charlotta Ekholm, 34 år, studerande, Malmö Initiativtagare till Ung arena i Sydväst. Redo för nya utmaningar Övriga nominerade Anna Holgersson, 38 år, Unionen Sydväst, Malmö, Jerker Halin, 43 år, Besikta Bilprovning i Sverige AB, Ängelholm, Omval Omval Omval Nyval Inte valbar Avsägelse Bengt Andersson, 56år, Besikta Bilprovning i Sverige AB, Lomma Karin Johansson, 55 år, Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Lotta Jangborn, 49 år, TeliaSonera Sverige AB, Malmö Avsägelse Eva Gundel, 46 år, Schenker AB, Malmö Göran Malmberg, 43 år, Agri Marketing AB, Svedala Suppleant, 1 år, 5 st Sofia Halth, 40 år, Folkuniversitet, Malmö Nytänkande, orädd, styrelseproffs Karin Johansson, 55 år, Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Har stort fackligt engagemang med särskilt intresse för arbetsmiljö Eva Gundel, 46 år, Schenker AB, Malmö Strukturerad, energisk, lång facklig erfarenhet Bengt Andersson, 56år, Besikta Bilprovning i Sverige AB, Lomma Noggrann, brinner för kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor Göran Malmberg, 43 år, Agri Marketing AB, Svedala Insatt och engagerad Omval Omval Nyval Nyval Nyval 24

25 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Övriga nominerade Eva Gundel, 46 år, Schenker AB, Malmö Eva Sonesson, 56 år, Ikea Svenska Försäljning AB, Lund Karin Johansson, 55 år, Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Charlotta Ekholm, 34 år, studerande, Malmö Sofia Halth, 40 år, Folkuniversitet, Malmö Helen Broström, 49 år, Orkla Foods Sverige AB, Tollarp Ungdomsombud, 1 år, 1 st Malin Ahlkvist, 24 år, Systembolaget, Malmö Nytänkande, vill ha nya utmaningar Övriga nominerade: Charlotta Ekholm, 34 år studerande, Malmö Omval Avsägelse Revisor - kvarstår 1 år Jonas Weigert, IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö Revisor, 2 år, 1 st Lotta Jangborn, 49 år, TeliaSonera Sverige AB, Malmö Övriga nominerade Jonas Svensson, 57 år, AB PH Nederman, Helsingborg Nyval Avsägelse Revisorsuppleant, 1 år, 2 st 2 VAKANTA PLATSER 25

26 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Ombud till förbundsråd, 1 år, 17 st Kenneth Straschko, Sigma Technology Sweden AB, Malmö Conny Knudsen, Tieto Sweden AB, Malmö Eva Sonesson, IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö Anders Sjöstrand, Svenska Röda Korset, Malmö Göran Nilsson, Pilkington Floatglas AB, Halmstad Greger Johansson, Saba Frukt & Grönt AB, Helsingborg Henrik Hejderup, Yves Rochers Suede AB, Helsingborg Karin Johansson, Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Eva Gundel, Schenker AB, Malmö Bengt Andersson, Besikta Bilprovning i Sverige AB, Lomma Charlotta Ekholm, studerande, Malmö Göran Malmberg, Agri Marketing AB, Svedala Peter Ellström, Schenker AB, Malmö Margareth Derle, NE Nationalencyklopedin, Malmö Madelene Cannerhagen, Saint Gobain Ecophon, Hyllinge Sofia Halth, 40 år, Folkuniversitet, Malmö Helen Broström, 49 år, Orkla Foods Sverige AB, Tollarp Övriga nominerade Jerker Halin, 43 år, Besikta Bilprovning i Sverige AB, Ängelholm Lotta Jangborn, 49 år, TeliaSonera Sverige AB, Malmö Anna Holgersson, 38 år, Unionen Sydväst, Malmö Jonas Weiger, Ikea Svenska Försäljning AB, Lund Marianne Johansson, TeliaSonera Sweden AB, Malmö Suppleant till förbundsråd, 1 år, 17 st Christel Månsson, Tetra Pak Processing Components AB, Lund Charles Björklund, Tieto Sweden AB, Malmö Rolf Karlén, Pilkington Floatglas AB Halmstad 26

27 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Kjell Eriksson, DB Schenker, Malmö Peter Ekstrand, Convergys International Nordic AB, Helsingborg Ralph Schmidt, Unionen Sydväst, Helsingborg Håkan Linde, E.ON Energihandel Nordic AB, Malmö 10 VAKANTA PLATSER Övriga nominerade Lotta Jangborn, 49 år, TeliaSonera Sverige AB, Malmö Eva Gundel, Schenker AB, Malmö Karin Johansson, Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Charlotta Ekholm, studerande, Malmö Marianne Johansson, TeliaSonera Sweden AB, Malmö Ombud till kongressen, 35 st Bengt Andersson, Besikta Bilprovning i Sverige AB, Lomma Eva Sonesson, IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö Greger Johansson, Saba Frukt & Grönt AB, Helsingborg Göran Nilsson, Pilkington Floatglas AB, Halmstad Kenneth Straschko, Sigma Technology Sweden AB, Malmö Conny Knudsen, Tieto Sweden AB, Malmö Eva Gundel, Schenker AB, Malmö Karin Johansson, Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Charlotta Ekholm, studerande, Malmö Göran Malmberg, Agri Marketing AB, Svedala Jonas Weiger, Ikea Svenska Försäljning AB, Lund Marianne Johansson, TeliaSonera Sweden AB, Malmö Anders Sjöstrand, Svenska Röda Korset, Malmö Henrik Hejderup, Yves Rochers Suede AB, Helsingborg Charles Björklund, Tieto Sweden AB, Malmö 27

28 Margareth Derle, NE Nationalencyklopedi Malmö Madelene Cannerhagen, Saint Gobain Ecophon, Hyllinge Niclas Ellberg, Martin & Servera AB, Malmö Rolf Karlén, Pilkington Floatglas AB Halmstad Sofia Halth, 40 år, Folkuniversitet, Malmö Peter Ellström, Schenker AB, Malmö Lene Eriksson, Sony Mobile Communications AB, Lund Lotta Jangborn, 49 år, TeliaSonera Sverige AB, Malmö Ralph Schmidt, Unionen Sydväst, Helsingborg Peter Ekstrand, Stream International Nordic AB, Helsingborg Laila Fast- Petrovic, Orkla Foods Sverige AB, Eslöv Kjell Eriksson, Schenker AB, Malmö Peter Ekebom, Unionen Sydväst, Helsingborg 7 VAKANTA PLATSER Suppleanter till kongressen, 35 st 35 VAKANTA PLATSER Övriga nominerade Jonas Weiger, IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö Marianne Johansson, TeliaSonera Sweden AB, Malmö Lotta Jangborn, 49 år, TeliaSonera Sverige AB, Malmö 28

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2015, version 1

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 14 APRIL November 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av

Läs mer

Regionråd 2015 16 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 1

Regionråd 2015 16 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 1 Regionråd 2015 16 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR November 2014, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4, 6 Program...5 Val av regionstyrelse...7 Val av ombud...8 Valberedningen...9

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2 Regionråd 2016 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR December 2015, version 2 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner 23-24 april Aronsborg, Bålsta Regionrådets årsmöte den 23 april 2015 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Närvarorätt och yttranderätt

Läs mer

Regionrådets årsmöte

Regionrådets årsmöte Kallelse till Regionrådets årsmöte Nu närmar sig Regionrådets årsmöte utöver sedvanliga årsmötet kommer slutligt beslut om att slå ihop Regionerna Skaraborg och Väst att tas. Dagen avslutas med en intressant

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 13 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Regionråd 2015. 19-20 April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3

Regionråd 2015. 19-20 April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19-20 April November 2014, version 3 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6

Läs mer

Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls årsmöte den 20 april 2016 Dags att nominera

Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls årsmöte den 20 april 2016 Dags att nominera Till Unionen SjuHalls klubbar och arbetsplatsombud (Övriga medlemmar via regionens tidning) Datum Oktober 2015 Vår referens Valberedningen/Enar Bonath Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Regionråd APRIL HANDLINGAR T I D & P L AT S NOMINERINGAR MOTIONER. 20 oktober 2016, version 1

Regionråd APRIL HANDLINGAR T I D & P L AT S NOMINERINGAR MOTIONER. 20 oktober 2016, version 1 T I D & P L AT S l MOTIONER l NOMINERINGAR l 4 APRIL Regionråd 2017 HANDLINGAR 20 oktober 2016, version 1 Innehåll Praktisk information... 3 Inför regionrådet så här går det till... 4 Regionstyrelsen...

Läs mer

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR För dig som bor eller arbetar, är registrerad medlem, i Unionen Östra Sörmland/Gotland. Vilket bland annat omfattar kommunerna: Botkyrka

Läs mer

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1 Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 20 oktober 2016, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Inbjudan Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Årsmöte (regionråd) för Unionen SjuHall den 16 april 2015 på Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8 i Borås Unionens avtalsenhet gästar

Läs mer

Unionen Göteborgs regionstyrelse

Unionen Göteborgs regionstyrelse Unionen Göteborgs regionstyrelse Regionstyrelsens uppdrag är att leda Unionen Göteborgs verksamhet och är under tiden mellan regionrådsmötena avdelningens högsta beslutande organ. Regionstyrelsen ansvarar

Läs mer

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Regionråd 2015 INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA 13 APRIL Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Att välja ombud

Läs mer

UNIONEN STOCKHOLMS REGIONRÅD 2016

UNIONEN STOCKHOLMS REGIONRÅD 2016 28-29 april 2016 norra latin, stockholm UNIONEN STOCKHOLMS REGIONRÅD 2016 information om regionrådet 2016 listor på vilka som är i tur att avgå nomineringsblankett Unionen Stockholms regionråd 2016 Regionrådet

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan MINNESANTECKNINGAR Datum Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen Typ av möte Regionrådets höstmöte Tid 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan Plats Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av sekreterare

Läs mer

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1 Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 27 oktober 2014, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Kongress Scandic Victoria Tower Stockholm. Följande punkter på respektive dagordning kommer att handläggas först och gemensamt:

Kongress Scandic Victoria Tower Stockholm. Följande punkter på respektive dagordning kommer att handläggas först och gemensamt: VentilationsFöreningen ByggnadsplåtFöreningen Stål & LättbyggnadsFöreningen Kongress Scandic Victoria Tower Stockholm Gemensam Dagordning 2015-05-22 Följande punkter på respektive dagordning kommer att

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 UNIONEN REGION SjuHall

Verksamhetsberättelse 2015 UNIONEN REGION SjuHall Verksamhetsberättelse 2015 UNIONEN REGION SjuHall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Intäkter 2015 Kkr Övriga intäkter 316 Anslag 15 590 Summa Intäkter 15 906 Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader* 4 800 Personalkostnader

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Madelén Andersson styrelseledamot

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Bilaga 2 till protokollet SEKO: s förbundsstyrelse har efter samråd med berörda lokala organisationer beslutat att inrätta Förhandlingsorganisation

Läs mer

Demokratihandbok. Februari Version 9. Del 6. Innehållsförteckning

Demokratihandbok. Februari Version 9. Del 6. Innehållsförteckning Demokratihandbok Februari 2017 - Version 9 Del 6 Innehållsförteckning 7. Förbundsstyrelsen... 2 8. Kongressen... 6 9. Avtalsrådet... 8 10. Förbundsrådet... 8 11. Valberedning... 9 12. Revision... 9 13.

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING Denna instruktion är utformad speciellt för Brf Snösätra och är antagen av föreningens årsstämma 2015-04-22. ALLMÄNT Föreningsstämmans beslut

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Författare: HSB Nordvästra Skåne, valberedningen Datum 2014-11-08 Plats Ärende: Delges: Ramlösa Brunnshotell Valberedningens PM samt förslag till ordinarie föreningsstämma Stämmoombud m.fl. Valberedningens

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016 VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016 I VALBEREDNINGEN HAR INGÅTT FÖLJANDE LEDAMÖTER Bo Lidefalk, ordförande Kristianstad Jan Malm Carolyn Månsson Eslöv Jens Hansen Ystad Camilla Rosenqvist Den av

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

SPFs stadgar. Antagna vid ordinarie RS den 14 maj 2011 och på SPF konferensen den 19 oktober 2011

SPFs stadgar. Antagna vid ordinarie RS den 14 maj 2011 och på SPF konferensen den 19 oktober 2011 SPFs stadgar Antagna vid ordinarie RS den 14 maj 2011 och på SPF konferensen den 19 oktober 2011 1 Ändamål Systembolagets Personalförening (SPF) är ett samverkansorgan för Unionenklubbar och SPFs kontaktombud

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 1 12 a) Datum 2017-04-21 Till förbundsstämman Förslag till Riktlinjer för valberedning Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anta förslaget till Riktlinjer för valberedning förbundsstyrelsen

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer