Parkeringsavgifter i Eslöv. Omslagsbild: Stinstorget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringsavgifter i Eslöv. Omslagsbild: Stinstorget"

Transkript

1 4 1 9 A' >14, n7 1 Ii t

2 2 Parkeringsavgifter i Eslöv Omslagsbild: Stinstorget

3 INLEDNING BAKGRUND Miljö och Samhällsbyggnadhar fått i uppdragatt se över möjlighetenatt infiiraparkeringsavgifi-er i Eslövs tätort, med fokus på tidsreglering,zonindelning och taxa. Bland annat liggeren sänkning av gällande parkeringsnormi Eslövscentraladelar, ihop med ökad fortätning, till grundftr förslaget. År 2011 gjorde Trivector en parkeringsutredning för Eslövs centrum, där fokus låg på parkeringsutbud, parkeringsavgifter samt parkeringsnorm. Utredningen visade bland annat att: Beläggningsgradenendast var 61 %. Den rekommenderade maximala beläggningsgraden ligger på % och vid denna beläggning upplevs det fortfarande som lätt att hitta en parkeringsplats. Parkeringsavgifter inte var aktuellt i dagsläget för att styra utbud och efterfrågan, men med avgift kunde behovet av nya parkeringsytor i centrala Eslöv minska. Nuvarande parkeringsnorm stämde ganska bra med dagens behov, men förslag finns gällande sänkning av normen för bostäder i flerfamiljshusoch för kontor i de centrala delarna. Eslövs centrum står nu inför en del kommande förändringar. För att utveckla och skapa förnyelse i staden finns en tanke om att förtäta i de mest centrala delarna. Förtätningen kommer att innebära att en del befintligaparkeringsytor försvinner,däribland den grusbelagdapendlarparkeringen öster om stationen. I december 2013 kom ett förslag till ny parkeringsnorm för Eslövskommun. I Eslövscentrala delar föreslås en sänkning av normen för flerbostadshus, vilket skulle gynna nybyggnation och främja miljön då fler förhoppningsvisnyttjar kollektivtrafik, cykel eller gång framför bil. I januari 2014 godkändes förslaget till ny parkeringsnorm av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.det beslutades även att normen skulle skickas till Kommunfullmäktige för antagande. Med anledning av de förändringar som Eslövs centrum står inför har det nu blivit aktuellt att se över möjligheten att införa parkeringsavgifti de centrala delarna av Eslöv. Grundtanken är att bilisten ska betala för parkeringsplatsen.att åstadkomma ett attraktivare och mer miljövänligtcentrum, med rätt bil på rätt plats, medför dels färre bilar i centrum, dels ökad tillgänglighet och framkomlighet för gående och cyklister. t erar 411.." - 81= 11% = "3 af ru-riar "75557:::f":11;11:19..; au.":.t." Beläggningsgradenvisade att utbudet av parkering i centrala Eslövväl mötte efterfrågan, men inom en 5-10 årsperiod kan nybyggnation göra att behovet överstigerutbudet om inga nya platser tillskapas..mr'= II=1. e2le et e err E eiffi ig ge~ MI01 Det fanns inte heller något behov av att införa parkeringsavgifterdå utredningen gjordes, eftersom tillgången på parkering var relativt god. Däremot kunde det av rättvisesynpunkt bli aktuellt om några år, samtidigt som behovet av nya parkeringsytor skulle minska. En ökad nybyggnation och förtätning i stadens centrala delar medför att en del befintliga parkeringsplatserförsvinner.en sänkt parkeringsnorm, för bland annat flerbostadshus, i samma centrala delar innebär att exploatören inte behöver anordna samma mängd parkeringsplatsersom tidigare. 4231rm 111. ' tegii Parkeringsavgifteri Eslöv 3

4 PARKERINGSINVENTERING Under november och december 2013 gjordes en fordonsinventering på alla större kommunala 24h-parkeringar i Eslövs centrum. De parkeringar som undersöktes var Stinstorget, Medborgarhuset, Badhusparken, Föreningstorget (både gamla och nya ytan), Kanalgatan 2, Kanalgatan 3 samt Villavägen. I januari 2014 inventerades även 2h-parkeringarna på Kanalgatan 1 och 2. Varje parkeringsyta undersöktes vid två en förmiddag mellan klockan och en kväll mellan klockan Den veckodag då inventeringen gjordes var antingen tisdag eller torsdag. Tabell 1.Pendlarparkering24 h Förmiddag Syftet med inventeringen var att ta reda på vem som utnyttjar parkeringsytorna. Var bor ägarna till de fordon som står parkerade på respektive yta? Är fordonet registrerat utanför tätorten, i tätorten eller så pass nära att det tillhör en boende? Genom att ta reda på hur många boende respektive pendlare som utnyttjar platserna kan konsekvenserna och behovet av reglering bedömmas. Resultatet visade att både Stinstorget, Medborgarhuset och Badhusparken till största del fungerar som pendlarparkeringar under dagtid. Mellan cirka % av alla parkerade fordon, på samtliga tre parkeringsytor, tillhör pendlare som bor både utanför och inom tätorten, se tabell 1. Under kvällstid är ungefår 50 % av platserna lediga på respektive parkeringsyta. Andelen boende som utnyttjar ytorna är relativt liten, dock störst på Badhusparken med cirka 20 %. På Kanalgatan 2 tillhör 50 % av fordonen de boende, se tabell 2. Ungefar 40 % är pendlare, där merparten bor utanför tätorten. På kvällstid är ungefår 30 % av platserna lediga, medan övriga är upptagna av pendlare eller boende (ungefår 30 % vardera). Hur fördelningen ser ut under natten är oklart. På Kanalgatan 3 tillhör cirka 30 % av fordonen de boende. Cirka 60 % tillhör pendlare, de flesta bosatta utanför tätorten. På kvällstid är få platser lediga då både boendes (cirka 40 %) och pendlares (cirka 50 %) fordon står parkerade. Hur fördelningen ser ut under natten är oklart. På Föreningstorget är ungefår 50 % av parkeringsplatserna lediga, oavsett om det är förmiddag eller kväll. Under förmiddagen tillhör cirka 30 % av de parkerade fordonen pendlare och cirka 10 % boende. På kvällen är siffrorna 30 % för båda. Den nya delen av Föreningstorget som ligger på östra sidan ser något annorlunda ut. Ungefår 50 % av de parkerade fordonen tillhör boende och ungefär 30 % tillhör pendlare, avsett om det är förmiddag eller kväll. 4 Parkeringsavgifteri Eslöv

5 Tabell 2. 24h-parkering För Villavägen är fördelningen relativt jämn. Under förmiddagen tillhör cirka 30 % av de parkerade fordonen boende, medan resterande cirka 70 % är pendlare. På ett ungefår bor hälften av pendlarna utanför tätorten och hälften innanför. På kvällen tillhör ungefår 25 % av fordonen boende, medan resterande är pendlare. Varken under förmiddagen eller på kvällen finns det lediga parkeringsplatser att tillgå. På Kanalgatan 1 tillhör 65 % av fordonen pendlare och endast 10 % boende, se tabell 3. Fördelning är rimlig med tanke på att det är tillåtet att parkera där i 2h med parkeringsskiva. På kvällen har andel pendlare minskat (40 %) och andel boende ökat (ca 30 %). Trots att 11 utav platserna var blockerade under inventeringen fanns lediga platser att tillgå. Andel lediga platser är dock fler under kvällstid än under dagtid. På Kanalgatan 2 är ungefår 35 % av parkeringsplatserna lediga. Övriga tas upp av Notis: Si rna inom parantes motsvarar verklig andel lediga platser. Parkeringsavgifter i Eslöv 5

6 PARKERINGSAVGIFTER Det är vanligt att parkeringsavgifter införs då man vill påverka efterfrågan på parkeringsplatser och/eller begränsa tiden som parkeringsplatserna används. Det är vanligt i städers centrala delar där det finns många målpunkter och begränsat antal parkeringsplatser. Vilka effekter som nås beror på storlek på avgift samt i hur stort område som avgifterna införs. Rätt prisnivå kan leda till bland annat minskade trafikproblem och ökad tillgänglighet, samtidigt som det kan generera ökade intäkter för markägaren. Parkeringsavgifterna kan tas ut efter tre olika principer: 1. Att bilisterna ska betala kommunens kostnader för att anlägga och driva parkeringsplatserna. 2. Att bilisterna ska betala de samhällsekonomiska kostnaderna som är förknippade med trängsel och/ eller miljön i särskilt känsliga områden. 3. Att avgifterna sätts för att styra efterfrågan och styra trafiken. KOMMUNENS MÖJLIGHET ATT TA UT AVGIFT Enligt Kommunala avgiftslagen, "Lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. ", har kommunen rätt att ta ut parkeringsavgifter med syfte att "ordna trafiken": SS. 1 den omfattning som behövs fär att ordna trafiken fi2r en kommun ta ut ersättning i form av en avgifi för rätten att parkera på sådana offintliga platser som står under kommunens färvaltning och som kommunen har upplåtit fär parkering. Grunderna fär beräkning av avgifien beslutas av kommunfullmäktige. Därvid gäller följande. För att underlätta fär näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i sitt arbete eller fär dem som bor i ett visst område att parkera inom området får avgifier tas ut efter särskilda grunder av dem som beslutet gäller. Avgifien får i sådana fall fastställas till ett engångsbelopp fär en viss period. Rörelsehindrade får befrias från avgifi-sskyldighet. För upplåtelse på offentlig plats som står under kommunens förvaltning av särskilda uppställningsplatser för fordon, som används i yrkesmässig trafik fär personbefordran, får kommunen ta ut avgift med det belopp som behövs fär att täcka kommunens kostnader för användningen. (SFS 1975:259, senast reviderad 1993 (SFS 1993:1618))." Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sin skrift om parkering på gatumark tolkat lagen på följande sätt: "Mot denna bakgrund bör avgiften ligga på en sådan nivå att man får en rimlig omsättning på parkeringsplatsernas användning och därmed ökar möjligheterna för fler att nå målpunkterna. Nivån på parkeringsavgifterna har alltså ingen koppling till kommunens kostnader för att anordna parkeringen." 6 Parkeringsavgifter i Eslöv

7 TIDSREGLERING Eslövs centrum finns idag en parkeringsförbudszon, se karta här intill. Inom zonen är parkering tillåten endast på särskilt markerade och skyltade platser, där tidsregleringen varierar mellan 10 minuter upp till 24 timmar. På de flesta parkeringsplatsermed tidsbegränsning upp till 2 timmar används parkeringsskiva för att ange parkeringstiden. Att parkeringsskiva ska användas står angivet på skyltar vid respektiveparkeringsyta..1' 1r,, NJH ingen tidsbegränsning 24 h 1794 plalser) 2h ritik I (828 planer) 30 min -.1 (39 platse() 20 min (18pime,) Ni g/ 10 min Enligt bedömning bör dagens tidsreglering fortsätta att gälla vid införande av parkeringsavgift, men kan komma att behövajusteras efterhand för att styra rätt bil till rätt plats. (92 platser) (20 platsed handikapplats /S:1 44' :rdetir All avgiftsbelagd Ej kommunal mark Pendlarparkering, I-\\,,:4 Sa,1\--., ii") \!\\., _ I\_ ya,', 4:-.4,-., \ \ otta 10., * _ 511)11:81I-77111',.\. ''... Miljö/städparkeringi början av var månad,se skyltning parkeringsförbudszon ',\- de lie Ill ' ," I ':11.-,17-L?...r,t ---- _.-,_ -:.,,. r: -,-,---,:------,. itil 111), 10111,.,: If i :[. k., INO,~ 1,:.4.eleil \ lk:911:77:1-!;::. U-- 1ff 1 i,i.,.,,...5, dei, figir iiim '- i, L ILI Å : ,..1 Parkeringsavgifter i Eslöv 7

8 ZONINDELNINGOCHTAXA De mest centrala delarna i Eslöv utgör en zon, där tidsregleringenvarierar mellan minuter, se karta här intill. Inom denna zon föreslås att kantstensparkeringenfortsätter att vara gratis samt att parkeringsskivaanvändspå de ställendär det krävs för att ange parkeringstiden. 8 Parkeringsavgifter i Eslöv

9 BETALSYSTEM FÖRVÄNTADEKONSEKVENSER I ett betalsystem bör möjligheten att betala med betalkort eller mobil finnas. Lösningen får dock undersökas väl innan beslut tas, så att betalsystemet fungerar i en stad av Eslövsstorlek och är ekonomiskt hållbart. Genom att införa parkeringsavgifter enligt exemplet ovan, med angiven tidsreglering och zonindelning, kan följande konsekvenserförväntas: Nedan följer ett exempel på hur dagens befintliga parkeringsytor inom Eslövs centrum kan avgiftsbeläggas,se tabell 4. Medborgarhusets parkering bör kunna delas i två delar, en för pendlare/ boende och en för besökare. Tabell4. Exempelpå taxa kr/månad kr/dygn Stinstorget Medborgarhuset Medborgarhuset (besökare) Badhusparken (24h) Kanalgatan 2 och 3 (24h) Kanalgatan 1 och 2 (2h) Badhusparken (2h) Övriga p-ytor i centrum (2h) Övriga p-ytor i centrum (24h) Stinstorget Du har som pendlare eller boende möjlighet att, utöver timtaxan, betala för dags-, vecko-, eller månadsbiljett. En stor del av de som bor på ett avstånd mellan 0-2 km från stationen kommer förmodligen sluta att köra bil och istället välja buss, cykel eller gång. Alternativt tar de sig till stationen med bil enbart vissadagar i veckan och betalar då per dygn. Detta genererari fler lediga platser åt dem som verkligenbehöverpendla med bil, till exempelde som bor utanför tätorten. Andelen boende som idag nyttjar gratisparkeringenär relativtliten och därför antas inte boendeparkeringenöka även om det blir möjligt att köpa månadskort Kr/vecka kr/h Notis Pendlare/boende/besökare Pendlare/boende/besökare Alla dagar 9-21 Pendlare/boende/besökare Pendlare/boende/besökare Vardagar 9-18 samt lördag och vardag fore sön- och helgdag 9-14 Vardagar 9-18 samt lördag och vardag fore sön- och helgdag 9-14 Vardagar 9-18 samt lördag och vardag före sön- och helgdag 9-14 Pendlare/boende/besökare Parkeringsavgifteri Eslöv 9

10 Notis: Kan införandet av månadskostnad på pendlarparkeringen medföra att fler väljer bilen hela vägen till arbetet? Om vi antar att en boende i Eslövstätort pendlar till Malmö med tåg varje dag, så betalar han/hon 960 kr per månad för ett pendlarkort. Kostnaden för parkering vid stationen i Eslöv (300 kr/månad) ger en slutsumma på 1360 kr/månad. Bensinkostnad till och från stationen kvarstår, som tidigare. Om vi iställetantar att han/hon väljer att köra hela sträckan till Malmö (cirka 4 mil), med en kostnad på 14 kr/liter, där bilen drar ungefär 0,7 liter milen, blir kostnaden: (14*0,7)*4=39,2 kr/dag och resväg,alltså 78,4 kr per dag. Den summan multiplicerat med 20 arbetsdagarpå en månad genereraren summa på 1568 kr. Det blir alltså fortfarande billigareatt pendla med tåg till arbetet, även om en månadskostnad på 300 kr tillkommer för parkering på pendlarparkeringen. Andra saker som är viktiga att ha med vid beräkning är till exempel hur parkeringssituationen ser ut vid arbetsplatsen. Finns det möjlighet att parkera gratis eller kostar det pengar? Likasåväger aspekter så som tillgänglighet, framkomlighet, smidighet samt köer vid rusningstrafikin. Medborgarhuset (pendlare/boende) Du kan som pendlare eller boende välja att betala per månad, vecka, dygn eller timme. Precis som vid Stinstorget kommer de som är boende på ett avstånd mellan 0-2 km från stationen förmodligen att välja buss, cykel eller gång före bil, alternativt välja bilen fårre dagar under en vecka.detta genererari mer ledigt utrymme 10 Parkeringsavgifteri Eslöv åt de som inte kan väljaannat alternativän bil. Andelen boende som idag parkerar på Medborgarhusets parkering är relativt liten och kommer förmodligen inte att öka om betalparkeringinförs. kommer att fungera som idag och fortsätta utnyttjas mestadelsav boende och pendlare.även här förväntas de boende som bor inom 0-2 km från centrum att välja buss, cykel eller gång framför bilen. Medborgarhuset (besökare) Du som besökare till Medborgarhuset får betala 5 kr/h alla dagar i veckanmellan kl Om tidsbegränsning väljsinnebär det att boende kan parkera gratis efter klockan Det förutsätter att man varje dag är villig att betala för de timmar som återstår innan klockan blir Om fordonet parkeras klockan får man alltså betala för de återstående 4 timmarna innan det blir gratis. Kanalgatan 1 och 2 (2h) - På Kanalgatans 2h-parkering kan du välja att parkera mot en avgift på 5 kr/h under vardagar mellan klockan samt vardag före söndag och helgdag mellan klockan Denna del av Kanalgatan är, precis som idag, till för dem som handlar/gör ärenden i centrum. Högsta tillåtna tid att parkera är 2h, vilket innebär att fler fordon har möjlighet att utnyttja ytan per dygn än om till exempeldygnstaxahade varit ett alternativt betalningssätt. Notis: Att dela upp parkeringen vid Medborgarhuset skulle innebära färre platser för dem som idag pendlar, samtidigt som det skulle reservera en del av platserna för dem som är besökare. Färre pendlarplatser bör dock inte innebära att pendlarna inte får plats, eftersom fler platser blir tillgängligabåde där och på andra pendlarparkeringar vid införandet av avgift. Badhusparken Du kan som pendlare eller boende välja att betala per månad, vecka, dygn eller timme. Även vid Badhusparkenkommer de pendlare som bor 0-2 km från stationen att välja buss, cykel eller gång framför bil, antingen ett par eller alla dagar i veckan. Andelen boende som idag parkerar på Badhusparkens24h-parkering är relativt låg och antas inte öka om avgift för parkering införs. Kanalgatan 2 och 3 (24h) På Kanalgatans 24h-parkeringar kan du välja att betala per månad vecka,dygn eller timme. Detta innebär att parkeringen Efter klockan på vardagar samt lördag och vardagföre sön- och helgdagefterklockan finns möjlighet till gratis parkering, vilket kan medföra att boende kan ha intresseav att parkeradär. Det innebär dock att de boende måste parkera efter klockan varje vardag för att slippa kostnaden samt lägger på pengar under de timmar som det kostar under helgen. För en del kommer det att fungera,för andra kommer Kanalgatans24h-parkering att locka mer. Badhusparken (2h) Om du vill parkera på Badhusparkens 2h-parkering kostar det 5 kr/h under vardagar klockan samt lördag och vardag före sön- och helgdag Parkeringengynnar handeln i centrum genom att fler bilar har möjlighet att parkera under begränsadtid då butikerna håller öppet, precis som i dag. Även på Badhusparkens 2h-parkering finns möjligheten för till exempel boende att parkera gratis under kvällar och helger. Samma förutsättningar som vid Kanalgatans2h-parkering gäller.

11 Övriga 2h-parkeringar regleras enligt föregående förslag På övriga 24h-parkeringar i Eslövs tätort kan man välja att betala antingen tim-, dygns-, vecko-, eller månadstaxa, enligt samma taxor som inom det markerade området på sidan 8. Att ha ett betalsystem avsett för betalkort eller mobil medför att mynthanteringen uteblir. På så vis försvinner arbetsmoment som är förknippat med extra kostnader. Denna typ av betalsystem gör att ett parkeringsvakterna enbart behöver fokusera på att bevaka parkeringsytorna så att reglerna efterföljs. SAMMANFATTNING Genom att införa parkeringsavgift kan dels efterftågan av parkeringsplatser regleras, men även tiden för hur parkeringsplatsernanvänds. Det skapas ett attraktivare och mer miljövänligt centrum, med rätt bil på rätt plats. Införande av avgift förväntas leda till att fordonsägare ser över sitt bilinnehav. Är man ägare tillflertalet fordon kan en parkeringsavgift medföra att några fordon avskaffas och äger man ett äldre fordon som är mindre värt än kostnaden för att parkera bör buss eller cykel vara ett bättre alternativ. Införandet av parkeringsavgift förväntas också medföra att befintliga parkringsytor nyttjas på ett mer effektivt sätt, där bilisten är den som betalar för att parkera sitt fordon i centrum. Inventeringen visar att en stor andel av pendlarna som parkerar på centrala p-platser bor inom 2 km ftån centrum. En avgiftsreglering antas medföra att större andel av dessa istället kommer välja gång, cykel eller buss. Fler platser skulle på så vis bli tillgängliga på pendlarparkeringarna för dem som bor utanfir tätorten och pendlar in till stationen eller för dem som besöker centrum. Avgifisreglering kan därför innebära minskade trafikproblem och ökad tillgänglighet, samtidigt som det kan generera ökade intäkter för markägaren. Det är viktigt att utvärdera ett införande av parkeringsavgift efter hand, för att se hur det har påverkat parkeringen i centrum. Hur har fordonen fördelat sig? Behöver regleringen ses över ytterligare eller måste kanske priset omjusteras? Hur ser det ut utanför betalzonen? Det krävs regelbundna uppföljningar för att få önskvärd effekt. Parkeringsavgifter i Eslöv 11

12 ESLÖVS KOMMUN Postadress: Eslöv Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 Telefon: (växel) E-post: webb:

Parkefingsavgifter i Eslövs kommun. Ornslagsbild: Stinstorget

Parkefingsavgifter i Eslövs kommun. Ornslagsbild: Stinstorget á 2 Parkefingsavgifter i Eslövs kommun JANUARI 2014 Ornslagsbild: Stinstorget INLEDNING BAKGRUND Miljö och Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att se över möjligheten att införa parkeringsavgifter i Eslövs

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2016... 6 Inventering av cykelparkeringar 2016... 13 Slutsats av inventering 2016...

Läs mer

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering 4 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Julin Jenny Datum 2016-04-05 Diarienummer GSN-2016-0775 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering Förslag till beslut Gatu-

Läs mer

PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE I ESLÖVS KOMMUN INFORMATION OCH VILLKOR

PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE I ESLÖVS KOMMUN INFORMATION OCH VILLKOR PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE I ESLÖVS KOMMUN INFORMATION OCH VILLKOR Information om och villkor för parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2 (5) Allmänt Ansökan kan göras av personer med omfattade

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping Innehållsförteckning City-P i Norrköping...3 10-kronorsplatser - röd biljett...4 20-kronorsplatser - blå biljett...5 300-kronorsplatser...6 400-kronorplatser...7 Boendeparkering...8

Läs mer

TN 52 Boendeparkering

TN 52 Boendeparkering TN 52 Boendeparkering Bakgrund Sedan 2009 har boende i Visby innerstad haft möjligheten att lösa särskild boendeparkering. Kriterierna för detta är; Folkbokförd/fast boende på fastighet innanför ringmuren

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende fördelar med elbilar i Malmö stad STK-2015-204

Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende fördelar med elbilar i Malmö stad STK-2015-204 SIGNERAD 2015-08-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-05 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning

Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning Tekniska nämnden i Gotlands kommun Handläggare Lennart Klintbom Trafikingenjör Under sommaren

Läs mer

Tekniska nämnden Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämnden Tekniska nämndens arbetsutskott 304 2011 03 24 30 87 463 2011 03 10 26 68 Dnr 2010/847.514 2010 11 04 Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 (2011 08 01) Bilagor: Zonindelning Luleå centrum 2010, bil 1 Zonindelning Luleå centrum 2011, bil

Läs mer

Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01

Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01 Kommunfullmäktige 2011 05 30 94 185 Kommunstyrelsen 2011 05 16 114 240 Arbets och personalutskottet 2011 04 26 85 168 Dnr 10.748 514 Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01 Bilagor: Zonindelning Luleå centrum

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping City-P i Norrköping City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna och i boendeparkeringsområdena. På parkeringsplatser anslutna till City-P gäller avgiftsplikt

Läs mer

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAG Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAGSNUMMER 2125357000 UPPDRAGSLEDARE Joakim Ax RAPPORTFÖRFATTARE Joakim Ax (huvudförfattare) Emma Wiklund (medförfattare) DATUM Parkeringsutredning

Läs mer

Avgift för parkeringsdispens. KS

Avgift för parkeringsdispens. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-10-25 333 Avgift för parkeringsdispens. KS 2016-135 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

Parkeringsavgifter i Eslo v

Parkeringsavgifter i Eslo v Parkeringsavgifter i Eslo v Inledning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett i uppdrag till förvaltningen att sammanställa kostnader som tillkommer med ett beslut om att införa avgiftsbelagd parkering.

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

2015 Medborgarservice, Tierps Kommun Text och layout: Bilder och illustrationer: Omslagsbild:

2015 Medborgarservice, Tierps Kommun Text och layout: Bilder och illustrationer: Omslagsbild: Parkeringsplan Medborgarservice Samhällsbyggnadsenheten 815 80 TIERP Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: 0293-21 80 00, Fax: 0293-129 69 E-post: medborgarservice@tierp.se 10 2015 Medborgarservice, Tierps

Läs mer

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19) Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer 2222099 Malmö 2014-06-05 Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö Telefon +46 (0)10 4846600 www.sweco.se

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 2 Handlingsplan för parkering fördjupning Innehåll Personbil sid 2 Parkeringsutbud

Läs mer

Parkeringsutredning för västra Saltängen

Parkeringsutredning för västra Saltängen Parkeringsutredning för västra Saltängen 2009-08-18 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 NULÄGE... 3 2.1 Bebyggelse... 3 2.2 Trafik... 4 2.3 Parkering... 5 2.4 Kommentarer... 6 3 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR... 7 3.1

Läs mer

Förslag på åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen

Förslag på åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-05-18 Handläggare: Hans-Olov Blom Parkeringsavdelningen Dispens Tel: 508 287 33 hansolov.blom@gfk.stockholm.se Dnr 00-341-2280:7 2004-05-12 Till Gatu-

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014 KLAGANDE AA MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 12 september 2013

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Utdrag ur TAXA för upplåtelse av offentlig plats avseende matvagnar och mobila enheter Tekniska nämnden

Utdrag ur TAXA för upplåtelse av offentlig plats avseende matvagnar och mobila enheter Tekniska nämnden 2017-01-01 Utdrag ur TAXA för upplåtelse av offentlig plats avseende matvagnar och mobila enheter Tekniska nämnden Godkänd av tekniska nämnden 2016 09 08 89 Antagen av kommunfullmäktige 2016 10 18 00 C4

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Tekniska nämnden 2010 01 27 15 42 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 01 14 24 58 Dnr 2009/894.315 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Kommunstyrelsen 2010-03-15 57 140 Arbets- och personalutskottet 2010-02-22 33 75 Dnr 10.64-315 marskf10 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m

Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m Gällande lokala trafikföreskrifter den 12 januari 2015. I Svensk trafikföreskriftsamling, www.stfs.se, finns

Läs mer

Eslöv parkeringsutredning

Eslöv parkeringsutredning TRAFFIC AB RAPPORT 2011:54 VERSION 1.2 Eslöv parkeringsutredning parkeringsutbud, parkeringsavgifter och parkeringsnormer Dokumentinformation Titel: Eslöv parkeringsutredning framtida parkeringsutbud och

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP)

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Dnr Sida 1 (5) 2013-09-25 Handläggare Anders Hallberg 08-508 26 401 Till Exploateringsnämnden 2013 10 17 Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Förslag

Läs mer

Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51

Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/51 2013-01-14 Kommunstyrelsen Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter

Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter Jarina Edlund Tillstånd 08-508 260 94 jarina.edlund@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-11-24 Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter Förslag till beslut

Läs mer

Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel

Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel Förutsättningar Utredningen genomfördes på området som försörjer IKSU med närliggande parkeringsplatser under perioden 2016-02-01 till 2016-02-05 Mätningen är utförd

Läs mer

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas:

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas: Stockholm 2012-09-25 City i Samverkan Korgmakargatan 2 111 22 Stockholm Stockholms stad Trafik- och renhållningsnämnden 105 35 Stockholm Synpunkter på förslag till parkeringsplan Remissversion augusti

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

PARKERINGSINVENTERING SLOTTSHALLEN NÄSBY SLOTT

PARKERINGSINVENTERING SLOTTSHALLEN NÄSBY SLOTT PM PARKERINGSINVENTERING SLOTTSHALLEN NÄSBY SLOTT 1 SAMMANFATTNING I Slottshallen vid Näsby slott driver idag Friskis & Svettis en motionsanläggning. Vid ny exploatering kommer dagens parkeringsytor att

Läs mer

Allmänna lokala trafikföreskrifter

Allmänna lokala trafikföreskrifter Allmänna lokala trafikföreskrifter Stadsbyggnadskontoret 2009 1 Allmänna lokala trafikföreskrifter 2009 Jönköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 551 89 Jönköping Layout: Kerstin Olsson Omslagsbilder: Lars

Läs mer

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 ö< u. AU 8:20 Dnr. KS 2014/0281-513 Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken.

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Bilaga 1 till TN 2011 03 Parkeringsavgift Förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning. Zon

Läs mer

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg 1/7 Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg Beslut i Trafiknämnden 1992-11-12 304 Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag: godkänna mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Läs mer

Villkorsändring Saltholmen Långedrag

Villkorsändring Saltholmen Långedrag Villkorsändring Saltholmen Långedrag Sammanfattning Saltholmen och Långedrag är de platser där boende i Göteborgs södra skärgård parkerar sina fordon eftersom biltrafik inte tillåts på öarna. Idag finns

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING

Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING 1 (6) Godkänd av tekniska nämnden TN 101, 2003-09-17 Fastställd av kommunfullmäktige KF 239, 2003-10-20 Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING i Strängnäs och Mariefreds centrum Enligt MFN 2007-03-13

Läs mer

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM Rasmus Sundberg, Trivector 2016-09-22 Europeiska Trafikantveckan Östersund AGENDA Hur arbetas det med parkeringstal i andra kommuner? Vad ser vi

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 PM 2015: RVII (Dnr 124-149/2015) Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-11-29 Diarienummer TE/2016:928 Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17 Förslag till beslut Arbetsutskottet för Teknik beslutar att godkänna anslutning

Läs mer

Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011

Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011 Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011 På uppdrag av Exploateringskontoret Stockholms Stad har genomförts en parkerings- och trafikutredning för Gällerstagränd i Hagsätra.

Läs mer

Förslag till plan för gatuparkering. Bilaga 3

Förslag till plan för gatuparkering. Bilaga 3 Förslag till plan för gatuparkering Bilaga 3 Inledning Stockholm växer. Det skapar många nya möjligheter men ställer också stora krav, bland annat på att kunna bygga ett stort antal bostäder till rimliga

Läs mer

Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped klass I

Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped klass I Dnr Sida 1 (7) 2016-05-18 Handläggare Jan Prestberg 08-508 261 50 Till Trafiknämnden 2016-06-16 Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för parkering Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Tekniska nämnden 2010 02 25 20 60 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 02 11 35 90 Dnr 2009/776.008 Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Ärendebeskrivning Anders Winsa anför följande i

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Mobila matförsäljningsställen

Mobila matförsäljningsställen Jan Prestberg Tillstånd 08-508 26150 jan.prestberg@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-05-20 Mobila matförsäljningsställen Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger

Läs mer

Parkeringsstrategi Trelleborg

Parkeringsstrategi Trelleborg Rapport: 2013:74 Parkeringsstrategi Trelleborg Bil- och cykelparkering idag, 2016 och 2030 Dokumentinformation Titel: Parkeringsstrategi Trelleborg, Bil- och cykelparkering idag, 2016 och 2030 Serie nr:

Läs mer

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB Parkeringsstrategi Fastigheter som förvaltas av Locum AB Bakgrund I Locums förvaltningsuppdrag ingår bland annat ansvar för parkeringsfrågor. SLL moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad 1 (25) HANDLÄGGARE DATUM DNR Caroline Jansson 2015-06-10 TN/2014:320 Handlingsplan för parkering i Lidingö stad Inklusive parkeringsnorm 2 (25) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...4

Läs mer

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord I samband med upprättandet av detaljplaner och bygglov ställs bl.a.

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering 11 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lasu Roger Datum 2016-11-29 Diarienummer GSN-2016-0775 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering Förslag till beslut Gatu-

Läs mer

HÅLLBAR INFRASTRUKTUR OCH MOBILITET

HÅLLBAR INFRASTRUKTUR OCH MOBILITET HÅLLBAR INFRASTRUKTUR OCH MOBILITET 2017-08-31 Johan Kerttu TANKAR OM PARKERING / SVÅRIGHETEN ATT STYRA MED PARKERING Innehåll: Kort historik kring parkeringsnormer Problem med dagens normer Nya mål för

Läs mer

Parkering i Sollentuna

Parkering i Sollentuna Parkering i Sollentuna En rapport med underlag till Sollentuna kommuns parkeringsplan Detta är en rapport om parkeringssituationen i Sollentuna kommun. Dokumentet är upprättat på Trafik- och fastighetskontoret

Läs mer

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 (8) Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 Inledning Sunne kommun planerar tillsammans med en exploatör för att möjliggöra byggande av bostäder och affärslokaler i centrala Sunne på fastigheten

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad Parkeringsutredning kvarteret Fältet 2008-09-16 WSP Samhällsbyggnad 2 (11) 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 2 Resultat...4 2.1 Parkeringsräkning...4 2.2 Befolkning och bilägande...5

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH JÄMFÖRELSER Innehåll Vad är nytt?... 2 Arbetsprocess... 2 Zonindelning... 3 Parkeringstal för bil... 4 Diskussion... 7 Bilagan beskriver hur parkeringsnormen tagits fram

Läs mer

Parkeringsutredning Norregård

Parkeringsutredning Norregård 1 PM 2015:22 Johan Kerttu Karin Neergaard 2015-03-20 Parkeringsutredning Norregård seniorbostäder i Falsterbo 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna utredning behandlar ändring av detaljplan för Norregård

Läs mer

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Varför en parkeringsstrategi? Norrtälje stad växer kraftigt och flera nya stadsdelar planeras. I takt med att staden växer ökar konkurrensen om markens användning

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNES TRAFIKKONFERENS

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNES TRAFIKKONFERENS KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNES TRAFIKKONFERENS 2017-05-17 Johan Kerttu JOHAN KERTTU Arkeolog och högskoleingenjör, arkeringsnörd Trafikkonsult på Trivector 2 UPPLÄGG Parkeringsnormer Parkering vid bostäder Parkering

Läs mer

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-04-07 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn 2014-491 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Anna Wallroth Samhällsbyggnadsnämnden Förslag om att ta bort parkeringstillstånd

Läs mer

Parkeringsplan för Sollentuna kommun

Parkeringsplan för Sollentuna kommun Parkeringsplan för Sollentuna kommun REMISSHANDLING www.sollentuna.se Bakgrund Sollentuna kommun befinner sig i en process av tillväxt där både den egna kommunen och regionen växer. Detta ställer krav

Läs mer

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon 1(7) 1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon Vid förvaring av fordon ska följande förfarande jämte bifogad promemoria tillämpas. Tillämpning av särskild avgift ska påbörjas i samband med beslut i

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 04 DOM 2017-04-13 Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 4350-16 KLAGANDE A MOTPART Stockholms kommun 105 35 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 27 maj 2016

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden TRAFIK Kallelse

KALLELSE Trafiknämnden TRAFIK Kallelse KALLELSE 2014-05-21 Trafiknämnden TRAFIK 2014-05-21 Kallelse 1 KALLELSE 2014-05-21 Trafiknämnden Plats och tid: Valhall Park konferens, 2014-05-21, klockan 17:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan

Läs mer

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg Styrelsehandling 15 Utfärdat 16-11-10 Diarienummer 0218-16 Marknad & Affärsutveckling Carina Bergsten Telefon 0722-557990 E-post: carina.bergsten@p-bolaget.goteborg.se Motion av Axel Josefson (M) och Hampus

Läs mer

TAXA för upplåtelse av offentlig plats Tekniska nämnden

TAXA för upplåtelse av offentlig plats Tekniska nämnden 2017-01-01 TAXA för upplåtelse av offentlig plats Tekniska nämnden Godkänd av tekniska nämnden 2016 09 08 89 Antagen av kommunfullmäktige 2016 00 00 00 C4 Teknik Kristianstads kommun Innehåll Del 1 Formalia

Läs mer