Parkeringsavgifter i Eslöv. Omslagsbild: Stinstorget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringsavgifter i Eslöv. Omslagsbild: Stinstorget"

Transkript

1 4 1 9 A' >14, n7 1 Ii t

2 2 Parkeringsavgifter i Eslöv Omslagsbild: Stinstorget

3 INLEDNING BAKGRUND Miljö och Samhällsbyggnadhar fått i uppdragatt se över möjlighetenatt infiiraparkeringsavgifi-er i Eslövs tätort, med fokus på tidsreglering,zonindelning och taxa. Bland annat liggeren sänkning av gällande parkeringsnormi Eslövscentraladelar, ihop med ökad fortätning, till grundftr förslaget. År 2011 gjorde Trivector en parkeringsutredning för Eslövs centrum, där fokus låg på parkeringsutbud, parkeringsavgifter samt parkeringsnorm. Utredningen visade bland annat att: Beläggningsgradenendast var 61 %. Den rekommenderade maximala beläggningsgraden ligger på % och vid denna beläggning upplevs det fortfarande som lätt att hitta en parkeringsplats. Parkeringsavgifter inte var aktuellt i dagsläget för att styra utbud och efterfrågan, men med avgift kunde behovet av nya parkeringsytor i centrala Eslöv minska. Nuvarande parkeringsnorm stämde ganska bra med dagens behov, men förslag finns gällande sänkning av normen för bostäder i flerfamiljshusoch för kontor i de centrala delarna. Eslövs centrum står nu inför en del kommande förändringar. För att utveckla och skapa förnyelse i staden finns en tanke om att förtäta i de mest centrala delarna. Förtätningen kommer att innebära att en del befintligaparkeringsytor försvinner,däribland den grusbelagdapendlarparkeringen öster om stationen. I december 2013 kom ett förslag till ny parkeringsnorm för Eslövskommun. I Eslövscentrala delar föreslås en sänkning av normen för flerbostadshus, vilket skulle gynna nybyggnation och främja miljön då fler förhoppningsvisnyttjar kollektivtrafik, cykel eller gång framför bil. I januari 2014 godkändes förslaget till ny parkeringsnorm av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.det beslutades även att normen skulle skickas till Kommunfullmäktige för antagande. Med anledning av de förändringar som Eslövs centrum står inför har det nu blivit aktuellt att se över möjligheten att införa parkeringsavgifti de centrala delarna av Eslöv. Grundtanken är att bilisten ska betala för parkeringsplatsen.att åstadkomma ett attraktivare och mer miljövänligtcentrum, med rätt bil på rätt plats, medför dels färre bilar i centrum, dels ökad tillgänglighet och framkomlighet för gående och cyklister. t erar 411.." - 81= 11% = "3 af ru-riar "75557:::f":11;11:19..; au.":.t." Beläggningsgradenvisade att utbudet av parkering i centrala Eslövväl mötte efterfrågan, men inom en 5-10 årsperiod kan nybyggnation göra att behovet överstigerutbudet om inga nya platser tillskapas..mr'= II=1. e2le et e err E eiffi ig ge~ MI01 Det fanns inte heller något behov av att införa parkeringsavgifterdå utredningen gjordes, eftersom tillgången på parkering var relativt god. Däremot kunde det av rättvisesynpunkt bli aktuellt om några år, samtidigt som behovet av nya parkeringsytor skulle minska. En ökad nybyggnation och förtätning i stadens centrala delar medför att en del befintliga parkeringsplatserförsvinner.en sänkt parkeringsnorm, för bland annat flerbostadshus, i samma centrala delar innebär att exploatören inte behöver anordna samma mängd parkeringsplatsersom tidigare. 4231rm 111. ' tegii Parkeringsavgifteri Eslöv 3

4 PARKERINGSINVENTERING Under november och december 2013 gjordes en fordonsinventering på alla större kommunala 24h-parkeringar i Eslövs centrum. De parkeringar som undersöktes var Stinstorget, Medborgarhuset, Badhusparken, Föreningstorget (både gamla och nya ytan), Kanalgatan 2, Kanalgatan 3 samt Villavägen. I januari 2014 inventerades även 2h-parkeringarna på Kanalgatan 1 och 2. Varje parkeringsyta undersöktes vid två en förmiddag mellan klockan och en kväll mellan klockan Den veckodag då inventeringen gjordes var antingen tisdag eller torsdag. Tabell 1.Pendlarparkering24 h Förmiddag Syftet med inventeringen var att ta reda på vem som utnyttjar parkeringsytorna. Var bor ägarna till de fordon som står parkerade på respektive yta? Är fordonet registrerat utanför tätorten, i tätorten eller så pass nära att det tillhör en boende? Genom att ta reda på hur många boende respektive pendlare som utnyttjar platserna kan konsekvenserna och behovet av reglering bedömmas. Resultatet visade att både Stinstorget, Medborgarhuset och Badhusparken till största del fungerar som pendlarparkeringar under dagtid. Mellan cirka % av alla parkerade fordon, på samtliga tre parkeringsytor, tillhör pendlare som bor både utanför och inom tätorten, se tabell 1. Under kvällstid är ungefår 50 % av platserna lediga på respektive parkeringsyta. Andelen boende som utnyttjar ytorna är relativt liten, dock störst på Badhusparken med cirka 20 %. På Kanalgatan 2 tillhör 50 % av fordonen de boende, se tabell 2. Ungefar 40 % är pendlare, där merparten bor utanför tätorten. På kvällstid är ungefår 30 % av platserna lediga, medan övriga är upptagna av pendlare eller boende (ungefår 30 % vardera). Hur fördelningen ser ut under natten är oklart. På Kanalgatan 3 tillhör cirka 30 % av fordonen de boende. Cirka 60 % tillhör pendlare, de flesta bosatta utanför tätorten. På kvällstid är få platser lediga då både boendes (cirka 40 %) och pendlares (cirka 50 %) fordon står parkerade. Hur fördelningen ser ut under natten är oklart. På Föreningstorget är ungefår 50 % av parkeringsplatserna lediga, oavsett om det är förmiddag eller kväll. Under förmiddagen tillhör cirka 30 % av de parkerade fordonen pendlare och cirka 10 % boende. På kvällen är siffrorna 30 % för båda. Den nya delen av Föreningstorget som ligger på östra sidan ser något annorlunda ut. Ungefår 50 % av de parkerade fordonen tillhör boende och ungefär 30 % tillhör pendlare, avsett om det är förmiddag eller kväll. 4 Parkeringsavgifteri Eslöv

5 Tabell 2. 24h-parkering För Villavägen är fördelningen relativt jämn. Under förmiddagen tillhör cirka 30 % av de parkerade fordonen boende, medan resterande cirka 70 % är pendlare. På ett ungefår bor hälften av pendlarna utanför tätorten och hälften innanför. På kvällen tillhör ungefår 25 % av fordonen boende, medan resterande är pendlare. Varken under förmiddagen eller på kvällen finns det lediga parkeringsplatser att tillgå. På Kanalgatan 1 tillhör 65 % av fordonen pendlare och endast 10 % boende, se tabell 3. Fördelning är rimlig med tanke på att det är tillåtet att parkera där i 2h med parkeringsskiva. På kvällen har andel pendlare minskat (40 %) och andel boende ökat (ca 30 %). Trots att 11 utav platserna var blockerade under inventeringen fanns lediga platser att tillgå. Andel lediga platser är dock fler under kvällstid än under dagtid. På Kanalgatan 2 är ungefår 35 % av parkeringsplatserna lediga. Övriga tas upp av Notis: Si rna inom parantes motsvarar verklig andel lediga platser. Parkeringsavgifter i Eslöv 5

6 PARKERINGSAVGIFTER Det är vanligt att parkeringsavgifter införs då man vill påverka efterfrågan på parkeringsplatser och/eller begränsa tiden som parkeringsplatserna används. Det är vanligt i städers centrala delar där det finns många målpunkter och begränsat antal parkeringsplatser. Vilka effekter som nås beror på storlek på avgift samt i hur stort område som avgifterna införs. Rätt prisnivå kan leda till bland annat minskade trafikproblem och ökad tillgänglighet, samtidigt som det kan generera ökade intäkter för markägaren. Parkeringsavgifterna kan tas ut efter tre olika principer: 1. Att bilisterna ska betala kommunens kostnader för att anlägga och driva parkeringsplatserna. 2. Att bilisterna ska betala de samhällsekonomiska kostnaderna som är förknippade med trängsel och/ eller miljön i särskilt känsliga områden. 3. Att avgifterna sätts för att styra efterfrågan och styra trafiken. KOMMUNENS MÖJLIGHET ATT TA UT AVGIFT Enligt Kommunala avgiftslagen, "Lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. ", har kommunen rätt att ta ut parkeringsavgifter med syfte att "ordna trafiken": SS. 1 den omfattning som behövs fär att ordna trafiken fi2r en kommun ta ut ersättning i form av en avgifi för rätten att parkera på sådana offintliga platser som står under kommunens färvaltning och som kommunen har upplåtit fär parkering. Grunderna fär beräkning av avgifien beslutas av kommunfullmäktige. Därvid gäller följande. För att underlätta fär näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i sitt arbete eller fär dem som bor i ett visst område att parkera inom området får avgifier tas ut efter särskilda grunder av dem som beslutet gäller. Avgifien får i sådana fall fastställas till ett engångsbelopp fär en viss period. Rörelsehindrade får befrias från avgifi-sskyldighet. För upplåtelse på offentlig plats som står under kommunens förvaltning av särskilda uppställningsplatser för fordon, som används i yrkesmässig trafik fär personbefordran, får kommunen ta ut avgift med det belopp som behövs fär att täcka kommunens kostnader för användningen. (SFS 1975:259, senast reviderad 1993 (SFS 1993:1618))." Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sin skrift om parkering på gatumark tolkat lagen på följande sätt: "Mot denna bakgrund bör avgiften ligga på en sådan nivå att man får en rimlig omsättning på parkeringsplatsernas användning och därmed ökar möjligheterna för fler att nå målpunkterna. Nivån på parkeringsavgifterna har alltså ingen koppling till kommunens kostnader för att anordna parkeringen." 6 Parkeringsavgifter i Eslöv

7 TIDSREGLERING Eslövs centrum finns idag en parkeringsförbudszon, se karta här intill. Inom zonen är parkering tillåten endast på särskilt markerade och skyltade platser, där tidsregleringen varierar mellan 10 minuter upp till 24 timmar. På de flesta parkeringsplatsermed tidsbegränsning upp till 2 timmar används parkeringsskiva för att ange parkeringstiden. Att parkeringsskiva ska användas står angivet på skyltar vid respektiveparkeringsyta..1' 1r,, NJH ingen tidsbegränsning 24 h 1794 plalser) 2h ritik I (828 planer) 30 min -.1 (39 platse() 20 min (18pime,) Ni g/ 10 min Enligt bedömning bör dagens tidsreglering fortsätta att gälla vid införande av parkeringsavgift, men kan komma att behövajusteras efterhand för att styra rätt bil till rätt plats. (92 platser) (20 platsed handikapplats /S:1 44' :rdetir All avgiftsbelagd Ej kommunal mark Pendlarparkering, I-\\,,:4 Sa,1\--., ii") \!\\., _ I\_ ya,', 4:-.4,-., \ \ otta 10., * _ 511)11:81I-77111',.\. ''... Miljö/städparkeringi början av var månad,se skyltning parkeringsförbudszon ',\- de lie Ill ' ," I ':11.-,17-L?...r,t ---- _.-,_ -:.,,. r: -,-,---,:------,. itil 111), 10111,.,: If i :[. k., INO,~ 1,:.4.eleil \ lk:911:77:1-!;::. U-- 1ff 1 i,i.,.,,...5, dei, figir iiim '- i, L ILI Å : ,..1 Parkeringsavgifter i Eslöv 7

8 ZONINDELNINGOCHTAXA De mest centrala delarna i Eslöv utgör en zon, där tidsregleringenvarierar mellan minuter, se karta här intill. Inom denna zon föreslås att kantstensparkeringenfortsätter att vara gratis samt att parkeringsskivaanvändspå de ställendär det krävs för att ange parkeringstiden. 8 Parkeringsavgifter i Eslöv

9 BETALSYSTEM FÖRVÄNTADEKONSEKVENSER I ett betalsystem bör möjligheten att betala med betalkort eller mobil finnas. Lösningen får dock undersökas väl innan beslut tas, så att betalsystemet fungerar i en stad av Eslövsstorlek och är ekonomiskt hållbart. Genom att införa parkeringsavgifter enligt exemplet ovan, med angiven tidsreglering och zonindelning, kan följande konsekvenserförväntas: Nedan följer ett exempel på hur dagens befintliga parkeringsytor inom Eslövs centrum kan avgiftsbeläggas,se tabell 4. Medborgarhusets parkering bör kunna delas i två delar, en för pendlare/ boende och en för besökare. Tabell4. Exempelpå taxa kr/månad kr/dygn Stinstorget Medborgarhuset Medborgarhuset (besökare) Badhusparken (24h) Kanalgatan 2 och 3 (24h) Kanalgatan 1 och 2 (2h) Badhusparken (2h) Övriga p-ytor i centrum (2h) Övriga p-ytor i centrum (24h) Stinstorget Du har som pendlare eller boende möjlighet att, utöver timtaxan, betala för dags-, vecko-, eller månadsbiljett. En stor del av de som bor på ett avstånd mellan 0-2 km från stationen kommer förmodligen sluta att köra bil och istället välja buss, cykel eller gång. Alternativt tar de sig till stationen med bil enbart vissadagar i veckan och betalar då per dygn. Detta genererari fler lediga platser åt dem som verkligenbehöverpendla med bil, till exempelde som bor utanför tätorten. Andelen boende som idag nyttjar gratisparkeringenär relativtliten och därför antas inte boendeparkeringenöka även om det blir möjligt att köpa månadskort Kr/vecka kr/h Notis Pendlare/boende/besökare Pendlare/boende/besökare Alla dagar 9-21 Pendlare/boende/besökare Pendlare/boende/besökare Vardagar 9-18 samt lördag och vardag fore sön- och helgdag 9-14 Vardagar 9-18 samt lördag och vardag fore sön- och helgdag 9-14 Vardagar 9-18 samt lördag och vardag före sön- och helgdag 9-14 Pendlare/boende/besökare Parkeringsavgifteri Eslöv 9

10 Notis: Kan införandet av månadskostnad på pendlarparkeringen medföra att fler väljer bilen hela vägen till arbetet? Om vi antar att en boende i Eslövstätort pendlar till Malmö med tåg varje dag, så betalar han/hon 960 kr per månad för ett pendlarkort. Kostnaden för parkering vid stationen i Eslöv (300 kr/månad) ger en slutsumma på 1360 kr/månad. Bensinkostnad till och från stationen kvarstår, som tidigare. Om vi iställetantar att han/hon väljer att köra hela sträckan till Malmö (cirka 4 mil), med en kostnad på 14 kr/liter, där bilen drar ungefär 0,7 liter milen, blir kostnaden: (14*0,7)*4=39,2 kr/dag och resväg,alltså 78,4 kr per dag. Den summan multiplicerat med 20 arbetsdagarpå en månad genereraren summa på 1568 kr. Det blir alltså fortfarande billigareatt pendla med tåg till arbetet, även om en månadskostnad på 300 kr tillkommer för parkering på pendlarparkeringen. Andra saker som är viktiga att ha med vid beräkning är till exempel hur parkeringssituationen ser ut vid arbetsplatsen. Finns det möjlighet att parkera gratis eller kostar det pengar? Likasåväger aspekter så som tillgänglighet, framkomlighet, smidighet samt köer vid rusningstrafikin. Medborgarhuset (pendlare/boende) Du kan som pendlare eller boende välja att betala per månad, vecka, dygn eller timme. Precis som vid Stinstorget kommer de som är boende på ett avstånd mellan 0-2 km från stationen förmodligen att välja buss, cykel eller gång före bil, alternativt välja bilen fårre dagar under en vecka.detta genererari mer ledigt utrymme 10 Parkeringsavgifteri Eslöv åt de som inte kan väljaannat alternativän bil. Andelen boende som idag parkerar på Medborgarhusets parkering är relativt liten och kommer förmodligen inte att öka om betalparkeringinförs. kommer att fungera som idag och fortsätta utnyttjas mestadelsav boende och pendlare.även här förväntas de boende som bor inom 0-2 km från centrum att välja buss, cykel eller gång framför bilen. Medborgarhuset (besökare) Du som besökare till Medborgarhuset får betala 5 kr/h alla dagar i veckanmellan kl Om tidsbegränsning väljsinnebär det att boende kan parkera gratis efter klockan Det förutsätter att man varje dag är villig att betala för de timmar som återstår innan klockan blir Om fordonet parkeras klockan får man alltså betala för de återstående 4 timmarna innan det blir gratis. Kanalgatan 1 och 2 (2h) - På Kanalgatans 2h-parkering kan du välja att parkera mot en avgift på 5 kr/h under vardagar mellan klockan samt vardag före söndag och helgdag mellan klockan Denna del av Kanalgatan är, precis som idag, till för dem som handlar/gör ärenden i centrum. Högsta tillåtna tid att parkera är 2h, vilket innebär att fler fordon har möjlighet att utnyttja ytan per dygn än om till exempeldygnstaxahade varit ett alternativt betalningssätt. Notis: Att dela upp parkeringen vid Medborgarhuset skulle innebära färre platser för dem som idag pendlar, samtidigt som det skulle reservera en del av platserna för dem som är besökare. Färre pendlarplatser bör dock inte innebära att pendlarna inte får plats, eftersom fler platser blir tillgängligabåde där och på andra pendlarparkeringar vid införandet av avgift. Badhusparken Du kan som pendlare eller boende välja att betala per månad, vecka, dygn eller timme. Även vid Badhusparkenkommer de pendlare som bor 0-2 km från stationen att välja buss, cykel eller gång framför bil, antingen ett par eller alla dagar i veckan. Andelen boende som idag parkerar på Badhusparkens24h-parkering är relativt låg och antas inte öka om avgift för parkering införs. Kanalgatan 2 och 3 (24h) På Kanalgatans 24h-parkeringar kan du välja att betala per månad vecka,dygn eller timme. Detta innebär att parkeringen Efter klockan på vardagar samt lördag och vardagföre sön- och helgdagefterklockan finns möjlighet till gratis parkering, vilket kan medföra att boende kan ha intresseav att parkeradär. Det innebär dock att de boende måste parkera efter klockan varje vardag för att slippa kostnaden samt lägger på pengar under de timmar som det kostar under helgen. För en del kommer det att fungera,för andra kommer Kanalgatans24h-parkering att locka mer. Badhusparken (2h) Om du vill parkera på Badhusparkens 2h-parkering kostar det 5 kr/h under vardagar klockan samt lördag och vardag före sön- och helgdag Parkeringengynnar handeln i centrum genom att fler bilar har möjlighet att parkera under begränsadtid då butikerna håller öppet, precis som i dag. Även på Badhusparkens 2h-parkering finns möjligheten för till exempel boende att parkera gratis under kvällar och helger. Samma förutsättningar som vid Kanalgatans2h-parkering gäller.

11 Övriga 2h-parkeringar regleras enligt föregående förslag På övriga 24h-parkeringar i Eslövs tätort kan man välja att betala antingen tim-, dygns-, vecko-, eller månadstaxa, enligt samma taxor som inom det markerade området på sidan 8. Att ha ett betalsystem avsett för betalkort eller mobil medför att mynthanteringen uteblir. På så vis försvinner arbetsmoment som är förknippat med extra kostnader. Denna typ av betalsystem gör att ett parkeringsvakterna enbart behöver fokusera på att bevaka parkeringsytorna så att reglerna efterföljs. SAMMANFATTNING Genom att införa parkeringsavgift kan dels efterftågan av parkeringsplatser regleras, men även tiden för hur parkeringsplatsernanvänds. Det skapas ett attraktivare och mer miljövänligt centrum, med rätt bil på rätt plats. Införande av avgift förväntas leda till att fordonsägare ser över sitt bilinnehav. Är man ägare tillflertalet fordon kan en parkeringsavgift medföra att några fordon avskaffas och äger man ett äldre fordon som är mindre värt än kostnaden för att parkera bör buss eller cykel vara ett bättre alternativ. Införandet av parkeringsavgift förväntas också medföra att befintliga parkringsytor nyttjas på ett mer effektivt sätt, där bilisten är den som betalar för att parkera sitt fordon i centrum. Inventeringen visar att en stor andel av pendlarna som parkerar på centrala p-platser bor inom 2 km ftån centrum. En avgiftsreglering antas medföra att större andel av dessa istället kommer välja gång, cykel eller buss. Fler platser skulle på så vis bli tillgängliga på pendlarparkeringarna för dem som bor utanfir tätorten och pendlar in till stationen eller för dem som besöker centrum. Avgifisreglering kan därför innebära minskade trafikproblem och ökad tillgänglighet, samtidigt som det kan generera ökade intäkter för markägaren. Det är viktigt att utvärdera ett införande av parkeringsavgift efter hand, för att se hur det har påverkat parkeringen i centrum. Hur har fordonen fördelat sig? Behöver regleringen ses över ytterligare eller måste kanske priset omjusteras? Hur ser det ut utanför betalzonen? Det krävs regelbundna uppföljningar för att få önskvärd effekt. Parkeringsavgifter i Eslöv 11

12 ESLÖVS KOMMUN Postadress: Eslöv Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 Telefon: (växel) E-post: webb:

Parkefingsavgifter i Eslövs kommun. Ornslagsbild: Stinstorget

Parkefingsavgifter i Eslövs kommun. Ornslagsbild: Stinstorget á 2 Parkefingsavgifter i Eslövs kommun JANUARI 2014 Ornslagsbild: Stinstorget INLEDNING BAKGRUND Miljö och Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att se över möjligheten att införa parkeringsavgifter i Eslövs

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping Innehållsförteckning City-P i Norrköping...3 10-kronorsplatser - röd biljett...4 20-kronorsplatser - blå biljett...5 300-kronorsplatser...6 400-kronorplatser...7 Boendeparkering...8

Läs mer

TN 52 Boendeparkering

TN 52 Boendeparkering TN 52 Boendeparkering Bakgrund Sedan 2009 har boende i Visby innerstad haft möjligheten att lösa särskild boendeparkering. Kriterierna för detta är; Folkbokförd/fast boende på fastighet innanför ringmuren

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende fördelar med elbilar i Malmö stad STK-2015-204

Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende fördelar med elbilar i Malmö stad STK-2015-204 SIGNERAD 2015-08-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-05 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01

Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01 Kommunfullmäktige 2011 05 30 94 185 Kommunstyrelsen 2011 05 16 114 240 Arbets och personalutskottet 2011 04 26 85 168 Dnr 10.748 514 Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01 Bilagor: Zonindelning Luleå centrum

Läs mer

Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning

Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning Tekniska nämnden i Gotlands kommun Handläggare Lennart Klintbom Trafikingenjör Under sommaren

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping City-P i Norrköping City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna och i boendeparkeringsområdena. På parkeringsplatser anslutna till City-P gäller avgiftsplikt

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19) Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer 2222099 Malmö 2014-06-05 Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö Telefon +46 (0)10 4846600 www.sweco.se

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 2 Handlingsplan för parkering fördjupning Innehåll Personbil sid 2 Parkeringsutbud

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014 KLAGANDE AA MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 12 september 2013

Läs mer

Parkeringsutredning för västra Saltängen

Parkeringsutredning för västra Saltängen Parkeringsutredning för västra Saltängen 2009-08-18 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 NULÄGE... 3 2.1 Bebyggelse... 3 2.2 Trafik... 4 2.3 Parkering... 5 2.4 Kommentarer... 6 3 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR... 7 3.1

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

Eslöv parkeringsutredning

Eslöv parkeringsutredning TRAFFIC AB RAPPORT 2011:54 VERSION 1.2 Eslöv parkeringsutredning parkeringsutbud, parkeringsavgifter och parkeringsnormer Dokumentinformation Titel: Eslöv parkeringsutredning framtida parkeringsutbud och

Läs mer

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas:

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas: Stockholm 2012-09-25 City i Samverkan Korgmakargatan 2 111 22 Stockholm Stockholms stad Trafik- och renhållningsnämnden 105 35 Stockholm Synpunkter på förslag till parkeringsplan Remissversion augusti

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Allmänna lokala trafikföreskrifter

Allmänna lokala trafikföreskrifter Allmänna lokala trafikföreskrifter Stadsbyggnadskontoret 2009 1 Allmänna lokala trafikföreskrifter 2009 Jönköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 551 89 Jönköping Layout: Kerstin Olsson Omslagsbilder: Lars

Läs mer

Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING

Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING 1 (6) Godkänd av tekniska nämnden TN 101, 2003-09-17 Fastställd av kommunfullmäktige KF 239, 2003-10-20 Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING i Strängnäs och Mariefreds centrum Enligt MFN 2007-03-13

Läs mer

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg 1/7 Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg Beslut i Trafiknämnden 1992-11-12 304 Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag: godkänna mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken.

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Bilaga 1 till TN 2011 03 Parkeringsavgift Förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning. Zon

Läs mer

Förslag till plan för gatuparkering. Bilaga 3

Förslag till plan för gatuparkering. Bilaga 3 Förslag till plan för gatuparkering Bilaga 3 Inledning Stockholm växer. Det skapar många nya möjligheter men ställer också stora krav, bland annat på att kunna bygga ett stort antal bostäder till rimliga

Läs mer

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 ö< u. AU 8:20 Dnr. KS 2014/0281-513 Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad 1 (25) HANDLÄGGARE DATUM DNR Caroline Jansson 2015-06-10 TN/2014:320 Handlingsplan för parkering i Lidingö stad Inklusive parkeringsnorm 2 (25) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...4

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Parkering i Sollentuna

Parkering i Sollentuna Parkering i Sollentuna En rapport med underlag till Sollentuna kommuns parkeringsplan Detta är en rapport om parkeringssituationen i Sollentuna kommun. Dokumentet är upprättat på Trafik- och fastighetskontoret

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord I samband med upprättandet av detaljplaner och bygglov ställs bl.a.

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

Parkeringsstrategi Trelleborg

Parkeringsstrategi Trelleborg Rapport: 2013:74 Parkeringsstrategi Trelleborg Bil- och cykelparkering idag, 2016 och 2030 Dokumentinformation Titel: Parkeringsstrategi Trelleborg, Bil- och cykelparkering idag, 2016 och 2030 Serie nr:

Läs mer

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 (8) Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 Inledning Sunne kommun planerar tillsammans med en exploatör för att möjliggöra byggande av bostäder och affärslokaler i centrala Sunne på fastigheten

Läs mer

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT 2015-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2 Planerad exploatering... 4 3 Bilparkering... 5 3.1 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-04-07 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn 2014-491 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Anna Wallroth Samhällsbyggnadsnämnden Förslag om att ta bort parkeringstillstånd

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Parkeringsnorm - vad är det?

Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Antalet bilplatser

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH JÄMFÖRELSER Innehåll Vad är nytt?... 2 Arbetsprocess... 2 Zonindelning... 3 Parkeringstal för bil... 4 Diskussion... 7 Bilagan beskriver hur parkeringsnormen tagits fram

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon 1(7) 1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon Vid förvaring av fordon ska följande förfarande jämte bifogad promemoria tillämpas. Tillämpning av särskild avgift ska påbörjas i samband med beslut i

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Tekniska nämnden 2010 11 18 124 304 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 11 04 188 463 Dnr 2010/847.514 Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Bilagor: Zonindelning Luleå centrum 2010, bil 1 Zonindelning Luleå

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken 7 Anvisningsmärken 7.1 Allmänt Anvisningsmärken är, som namnet antyder, märken som ger anvisningar till trafikanterna. Anvisningar som ges med anvisningsmärken har oftast en direkt eller indirekt tvingande

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

Torghandel. Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119

Torghandel. Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119 Torghandel Regler och taxa för torghandel i Vara kommun Gäller från 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119 Torghandel Sidan 1 Taxa för torghandel i Vara tätort Denna taxa omfattar även

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg 1 (11) PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg Bakgrund och Syfte Denna parkeringsutredning är genomförd på uppdrag av Värmdö kommun och syftar till att klargöra parkeringsbehovet kring Gustavsbergs

Läs mer

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(3) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet Sammanfattning Borås är en av sex

Läs mer

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 STYRDOKUMENT Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi Ludvika centrum Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 Revideras 2015 Parkeringsstrategi för Ludvika centrum Parkeringsstrategin

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Regionservice Tobias Nilsson Servicechef 046-17 10 00, 0761-08 68 39 BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-11-14 Dnr 0901285 99190000-0060-1999-0012 / 82 C 1 (3) Regionfullmäktige Taxor

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Parkeringsplan för Sollentuna kommun

Parkeringsplan för Sollentuna kommun Parkeringsplan för Sollentuna kommun REMISSHANDLING www.sollentuna.se Bakgrund Sollentuna kommun befinner sig i en process av tillväxt där både den egna kommunen och regionen växer. Detta ställer krav

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Stanna och parkera 1

Stanna och parkera 1 Stanna och parkera 1 Vad är stannande? Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar 1. för att undvika fara, 2. för att trafikförhållandena kräver det, eller 3. för att parkera

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

PARKERINGSINFORMATION

PARKERINGSINFORMATION PARKERINGSINFORMATION till hyresgäster och besökare Parkeringstaxor 1 januari 2014 Information till hyresgäster och besökare av Akademiska Hus Campusområden i Stockholm Inledning Parkering är en service

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Sundbybergs Stad. Parkeringsutredning Sundbyberg. Stockholm 2014-03-07. Doknr: SMN-0743/2012-3 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Sundbybergs Stad. Parkeringsutredning Sundbyberg. Stockholm 2014-03-07. Doknr: SMN-0743/2012-3 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Sundbybergs Stad Parkeringsutredning Sundbyberg Stockholm 2014-03-07 Parkeringsutredning Sundbyberg Datum 2014-03-07 Uppdragsnummer 1320002469 Utgåva/Status 1.0 Andreas Samuelsson Lars Strömgren Jens Svensson

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Parkering i Haga Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Februari 2000 Trafikutredning Denna rapport har, på uppdrag av Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, utarbetats av Christer Olsson, Gatubolaget

Läs mer

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14 UTREDNING 1 (4) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lednings- och verksamhetsstöd 2014-02-06 VON/2014:11-715 Dnr Vår handläggare Jan Nilsson, utredare Victoria Carlsson, färdtjänsthandläggare Översyn och förslag

Läs mer

Tillämpning i Marstrand

Tillämpning i Marstrand Tillämpning i Marstrand Den modell som nu presenteras bygger på synpunkter som inhämtats från ansvarig väghållare/huvudman, parkeringsövervakare och andra sakkunniga. Några grundläggande utgångspunkter

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan skickas till: Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad, Parkeringstillstånd, 931 85 Skellefteå ANSÖKAN om parkeringstillstånd För att ansökan skall behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget

Läs mer

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för lokaler och försörjning PM 2002-12-10 Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm 1. Bakgrund Göteborgs universitet bedriver en parkeringsverksamhet

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4)

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare ha fyllt i läkarintyget på sidan 2. För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto

Läs mer

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Datum 2011-02-10 Titel: Parkeringspolicy i Kungälvs kommun Dnr 2009/ 1330-514 Författare: Evalena Rydqvist, Jenny Bjønness Bergdahl Samhällsbyggnad i Kungälvs kommun,

Läs mer

Missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 26 november 2003

Missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 26 november 2003 PM 2003 RIII (Dnr 329-3086/2003) Missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 26 november 2003 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

MINA SIDOR. Betala bara för den tid du parkerar!

MINA SIDOR. Betala bara för den tid du parkerar! MINA SIDOR Betala bara för den tid du parkerar! Användarmanual 2013 Välkommen till framtidens betalsystem för parkering. - Ladda ner vår app. - Registrera dina uppgifter och du är klar för en bekymmersfri

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer