Parkeringsutredning för västra Saltängen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringsutredning för västra Saltängen"

Transkript

1 Parkeringsutredning för västra Saltängen

2 1 BAKGRUND OCH SYFTE NULÄGE Bebyggelse Trafik Parkering Kommentarer PLANERADE FÖRÄNDRINGAR Ny bebyggelse Trafikalstring Parkering RESULTAT Skede Skede Skede Känslighetsanalys SLUTSATSER Tyréns AB Box Linköping Tel Uppdragsansvarig: Anders Lindholm 2

3 1 Bakgrund och syfte Västra Saltängen är ett centralt placerat område där det finns flera obebyggda tomter som idag används för parkering. Närheten till resecentrum gör att området är attraktivt för bostäder och verksamheter. Kommunen planerar att området ska vara utbyggt inom 10 år, vilket innebär att flera av dagens parkeringsytor kommer att försvinna. Syftet med utredningen är att redovisa nuläget, parkeringsbehov i framtiden samt ge förslag till lösning av parkeringsfrågorna. Även förslag till hur området ska angöras ska redovisas. 2 Nuläge 2.1 Bebyggelse På västra Saltängen finns idag både bostäder och verksamheter. Området domineras av lokalerna för Kriminalvårdsstyrelsen och Skattemyndigheten i kvarteret Presidenten. På den gamla bussterminalen i kvarteret Rodga finns idag SJ:s Riksparkering (långtidsparkering) och hållplatser för fjärrbussarna. 3

4 2.2 Trafik Det finns flera anslutningar för biltrafiken mellan området och övriga gatunätet. Med undantag av korsningen Slottsgatan Drottninggatan är antalet körriktningar begränsade i de olika anslutningarna och redovisas i nedanstående kartbild. Skyltning till SJ:s Riksparkering finns på Norra Promenaden och Drottninggatan. Biltrafiken räknas regelbundet på Slottsgatan, öster om Drottninggatan, och uppgick år 2005 till 3200 fordon/dygn. Närheten till resecentrum gör att området är lätt att nå med kollektivtrafik. Utbyggda cykelbanor finns längs Norra Promenaden, Drottninggatan och Packhusgatan. 4

5 2.3 Parkering De obebyggda tomterna som finns på området används idag för parkering. Villkoren och avgifterna för att parkera varierar mellan olika anläggningar. Det finns platser för allmänheten mot avgift och de som hyrs för en längre eller kortare tid, där det då krävs speciellt tillstånd. Övervakningen av parkeringsplatserna sköts av flera olika aktörer. Kartbilden nedan visar de parkeringsanläggningar som ingår i denna studie. Förutom dessa finns privata parkeringsplatser inne på gårdar i några fastigheter. Fältundersökningar har utförts i ovanstående områden för att ta reda på antalet tillgängliga parkeringsplatser, beläggningsgrad, avgifter och villkor för parkering. Undersökningar är genomförda under två vardagar i början av juni 2009 under dagtid. Resultatet har sammanställts i nedanstående tabell och visar snittet för de två dagarna. 5

6 Tabell: Resultat fältundersökning juni 2009 P- Antal Parkerade Beläggning Reglering Anmärkning område platser bilar ,81 Avgift Alla dagar 30 kr/timme SJ Riksparkering (Europark) 100 kr/dygn 1600 kr/månad ,44 Hyrda platser Q-Park m fl ,39 City-P Avgift 8-20 (8-15) 10 kr/tim, därefter 1 kr/6 min, 80 kr/dygn Boende C-NÖ P-kort 300 gäller ,59 Tillstånd krävs Q-Park ,84 Avgift Alla dagar 2 kr/tim 20 kr/24 tim 40 kr/7 dygn Q-Park 120 kr/30 dygn ,64 Avgift Alla dagar 20 kr/dygn 50 kr/vecka 150 kr/ månad Pendlarparkering (kommunen) ,54 Hyrda platser Kommunen ,76 City-P (se område 3) Summa ,65 Det finns även ca 40 reserverade platser inne på gården i kvarteret Renströmmen samt några platser i kvarteren Gubben och Presidenten. 2.4 Kommentarer Beläggningsräkningarna är genomförda den 3 respektive 10 juni vid olika tidpunkter under dagen. Antal platser som redovisas avser de som var tillgängliga vid räkningstillfällena. I område 1, 4 och 8 var några parkeringsplatser avstängda på grund av byggarbeten. Norrköpings kommun är fastighetsägare till de obebyggda tomter som används för parkering på området, vilket innebär att de privata parkeringsbolag som finns på området hyr av kommunen. Uppgifter om vilka avtal som gäller mellan kommunen och parkeringsbolagen har ej gått att få fram. 6

7 Enligt uppgifter från kommunen är huvuddelen av parkeringsplatserna i område 7 (Spinnhuset) uthyrda till anställda i kvarteret Presidenten. Beläggningsräkningen visar på lågt utnyttjande trots att det finns endast ett fåtal platser lediga för uthyrning. Noterbart är också att beläggningen är betydligt högre på område 5 än område 6 vilket troligtvis beror på att olika taxor tillämpas. Båda parkeringsanläggningar är avgiftsbelagda alla dagar. Förutom att parkeringsavgiften påverkar valet av parkeringsplats har läget också betydelse för vilket område som väljs. Detta märks bl a på beläggningen för område 1 och 8, som är lokaliserade närmast Drottninggatan. 3 Planerade förändringar 3.1 Ny bebyggelse Kommunen planerar att inom 10 år bebygga huvuddelen av de områdena som idag används för parkering. I tabellen nedan redovisas en sammanställning av den planerade bebyggelsen i olika kvarter på västra Saltängen och kopplingen till p-området som används i fältundersökningen. Den angivna storleken för byggnationen inom respektive kvarter är tidiga uppskattningar. P- Kvartersnamn Bostäder Kontor Övrigt Tid område (m 2 ) (m 2 ) 7 Spinnhuset Inom 5 år 1 Rodga Hotell med Inom 5 år ca 200 rum 2 Mässingen 3000 Inom 5 år 5,6 Skepparen Ca 10 år 4 Presidenten 4000 Ca 10 år Summa I nuläget är det svårt att veta när respektive kvarter kommer att bebyggas. I kolumnen Tid anges en bedömning när den planerade byggnation beräknas vara färdigställd och därmed påverka parkeringssituationen på området. 7

8 3.2 Trafikalstring Trafikalstringen för området i framtiden bygger på underlag från kommunen och storleken för den planerade bebyggelsen enligt avsnitt 3.1. Den biltrafik som nya bostäder och verksamhet bedöms alstra har beräknats med hjälp av erfarenhetsvärden enligt nedan. Bostäder I centrala lägen med god kollektivtrafik har använts 3,5 bilresor per lägenhet, vilket inkluderar besök och nödvändig servicetrafik såsom sophämtning. Vid omräkning från kvadratmeter till antal lägenheter antas den genomsnittliga lägenhetsstorleken vara 85 m 2. Verksamheter Trafikalstringen för verksamheter beräknas utifrån bruttoarean (BTA). För kontor har använts 80 bilresor/1000 m 2 BTA. Hotell Trafikalstringen för hotell beror på lokaliseringen i staden samt avstånd till allmänna kommunikationer eller målpunkter. Trafikalstringen för ett hotell i det aktuella läget antas bli 25 fordon/1000 m 2 BTA. Omräknat motsvarar detta ca 1,1 bilresa per hotellrum inklusive de anställdas resor samt leveranstrafik. Om det blir aktuellt med en restaurang som riktar till gäster som inte bor på hotellet blir alstringen något högre. Sammanställning nytillkommande biltrafik (fordon/dygn). Kvarter Bostäder Kontor Hotell Summa Spinnhuset Rodga Mässingen Skepparen Presidenten Summa Andelen tung trafik bedöms bli låg (2-3 % av totaltrafiken). Ökningen av biltrafiken på området beror på hur många platser som blir kvar efter byggnationen. Om alla parkeringsplatser som påverkas skulle tas bort blir nettoökningen ca 1300 fordon per dygn. 8

9 3.3 Parkering Beräkningen av parkeringsbehovet för nya bostäder och verksamheter på Saltängen har skett enligt gällande parkeringsnorm i Norrköping och visar bruttobehovet av platser. Normen för bostäder bygger på antal rum per lägenhet och läge i staden. När fördelningen på olika lägenhetsstorlekar inte är känt kan man räkna om behov till planerad våningsyta. Bostäder Kontor Hotell Parkeringsnorm 8-9 platser per 1000 m 2 våningsyta 12 platser per 1000 m 2 BTA 0,5 platser per hotellrum Tillämpad på planerad utbyggnad på Saltängen ger detta följande behov av parkeringsplatser. Kvarter Bostäder Kontor Hotell Summa Spinnhuset Rodga Mässingen Skepparen Presidenten Summa När Ostlänken är utbyggd kommer bilparkeringen för resecentrum att vara placerad norr om spårområdet med angöring från Fredriksdalsgatan. 9

10 4 Resultat Byggnationen av västra Saltängen planeras att ske inom två olika tidshorisonter som redovisas i avsnitt 3.1. En annan faktor som påverkar möjliga trafiklösningar för området är utbyggnaden av Ostlänken och omdaningen av Butängen till en ny stadsdel. Redovisningen har därför delats upp i olika skeden enligt nedan Skede 1: Planerad byggnation inom 5 år (område 1, 2 och 7) Skede 2: Planerad byggnation inom 10 år (Skede 1 + område 4, 5 och 6) Skede 3: Planerad byggnation inom 10 år med Ostlänken utbyggd För varje skede redovisas planerad byggnation, konsekvenser och förslag till åtgärder. Kartbilden nedan visar de områden som planeras för byggnation och vilket skede de tillhör (streckmarkerade områden tillhör skede 1). 10

11 4.1 Skede 1 Skede 1 omfattar byggnation i kvarteren Rodga (1), Mässingen (2) och Spinnhuset (7) Kvarteret Rodga och Mässningen Byggnationen omfattar totalt m 2 bostäder, m 2 kontor samt hotell med ca 200 rum. Trafikalstringen beräknas bli 905 fordon/dygn och det behövs 212 parkeringsplatser. Konsekvenser Byggnationen i kvarteret Rodga innebär att SJ:s Riksparkering inte kan vara kvar i nuvarande läge (ca 100 platser) och att fjärrbussterminalen måste flyttas. I kvarteret Mässningen utgår 70 platser. Trafikmängderna till och från kvarteren ökar något i samband med byggnationen jämfört med befintlig användning. Flyttningen av fjärrbussterminalen medför att den tunga trafiken på området minskar. Förslag till åtgärder Parkeringsbehov för nya bostäder, kontor och hotell bör anordnas inom den egna fastigheten i källaren eller på gården. Samutnyttjande av platser bedömas vara möjligt mellan kontor och hotell, vilket kan minska det totala antalet parkeringsplatser. När byggnadsarbetena påbörjas i kvarteret Rodga behöver tillfälliga ersättningsplatser ordnas för SJ Riksparkering i avvaktan på att Ostlänken och nytt resecentrum är utbyggt. Avståndet mellan parkeringen och stationsbyggnaden bör ligga inom ett rimligt gångavstånd (< 400 meter). Beläggningsräkningarna visar att de befintliga parkeringsytorna är väl utnyttjad. Det kommer att bli svårt att ersätta samtliga 100 platserna i närområdet, då inga lämpliga större ytor finns tillgängliga. Följande alternativ kan vara aktuella och ersätta huvuddelen av platserna (se även nedanstående kartbild): 1. Öster och väster om Godsgatan byggs nya platser i anslutning till lokalkörbanan mot Norra Promenaden på samma sätt som idag finns i parkeringsområde 3. Behövs ytterligare platser kan delar av City-P österut användas. 2. Delar av ytorna i bussterminalen norr om Norra Promenaden görs om till SJ Riksparkering. Detta alternativ kräver att överenskommelse kan nås med Östgötatrafiken om att minska antalet hållplatslägen. 3. Iordningställande av parkeringsytor norr om spårområdet. Huvuddelen av dessa disponeras idag av Banverket för servicefordon och personalparkering. Detta alternativ kräver också att en godkänd gångpassage byggs över de nordligaste spåren. Troligtvis måste parkeringen flyttas när arbetet påbörjas med Ostlänken och nytt resecentrum. 11

12 3 2 1 Hållplatser för fjärrbussarna bör anordnas inom den befintliga bussterminalen norr om Norra Promenaden. En enkel lösning för de 70 platserna i kvarteret Mässningen är svårt att hitta. Alternativen är antingen att platserna utökas i de parkeringsanläggningar som byggs eller att hänvisa till övriga parkeringsplatser i närområdet Kvarteret Spinnhuset Byggnationen omfattar m 2 bostäder och m 2 kontor. Trafikalstringen beräknas bli 530 fordon/dygn och det behövs 91 parkeringsplatser. Konsekvenser I kvarteret Spinnhuset finns 116 platser för uthyrning som försvinner när kvarteret bebyggs. Trafikmängderna till och från kvarteret kommer att öka med byggnationen jämfört med tidigare. Förslag till åtgärder Huvuddelen av parkeringsplatserna i kvarteret Spinnhuset bedöms vara möjliga att ersätta i kvarteret Skepparen genom att effektivisera användningen de tillgängliga ytorna. Fältundersökningen visade också att det finns lediga platser i kvarteret Skepparen och område 3 som kan användas som ersättning Analys skede 1 Ersättning av platserna för SJ:s Riksparkering blir en temporär lösning tills utbyggnaden av Ostlänken är klar, då parkeringen för resecentrum flyttas till Butängen. Man bör efterstäva en samlad riksparkering med tydlig skyltning för att undvika söktrafik i området. 12

13 Möjligheter till korttidsparkering bör finnas vid det nya läget för fjärrbussterminalen. Nettoökningen av biltrafikmängderna bedöms bli små, varför inga åtgärder behöver vidtas i det befintliga gatusystemet. 4.2 Skede 2 Detta skede omfattar all planerad byggnation på 10 års sikt. Jämfört med skede 1 tillkommer bebyggelse i kvarteren Skepparen (5, 6) och Presidenten (4) Kvarteret Skepparen Byggnationen omfattar m 2 bostäder och m 2 kontor. Trafikalstringen beräknas bli 1010 fordon/dygn och det behövs 163 parkeringsplatser. Konsekvenser Byggnationen i kvarteret Skepparen innebär att 250 parkeringsplatser inom område 5 och 6 försvinner. Även de som iordningsställdes i skede 1 som ersättning för platserna i kvarteret Spinnhuset påverkas. Totalt innebär detta att ca 350 befintliga platser i de östra delarna av Saltängen påverkas. Behovet av parkeringsplatser blir därmed drygt 500 om antalet inte ska förändras jämfört med idag. Förslag till åtgärder Parkeringsplatser för de nya bostäderna och verksamheterna (163 stycken) bör anordnas inom den egna fastigheten i källaren eller på gården. I planerna för utformningen av kvarteret Skepparen diskuteras möjligheterna att bygga ett parkeringshus i den sydöstra delen. Om 25 % av marken tas i anspråk för parkeringen kan man bygga ett parkeringshus med ca 75 platser per plan. Ökningen av parkeringsplatser i den sydöstra delen av utredningsområdet samt trafikökningarna som uppkommer genom nybyggnationen gör att angörningsmöjligheterna från Norra Promenaden bör förbättras. I den fördjupade översiktsplanen för Nya staden föreslås att Godsgatan öppnas för genomgående trafik. En lämplig åtgärd i detta skede kan därför vara att öppna anslutningen med den norra körbanan i Norra Promenaden. Huvuddelen av trafiken till/från området kan då ledas denna väg, vilket bidrar till att minska trafiken på Drottninggatan och Slottsgatan Kvarteret Presidenten Byggnationen omfattar m 2 kontor på den södra delen av fastigheten. Trafikalstringen beräknas bli 320 fordon/dygn och det behövs 48 parkeringsplatser. Konsekvenser Den planerade byggnationen kommer att ske på ytor som idag används för parkering, vilket innebär att ca 100 platser påverkas. 13

14 Förslag till åtgärder På den berörda delen av fastigheten byggs ett parkeringshus som rymmer nuvarande platser (100) samt behovet för nybyggnationen. Lediga platser i område 3 (enligt fältundersökningen) samt i det nya parkeringshuset i kvarteret Skepparen kan också vara en del åtgärderna för att ordna ersättningsplatser Analys skede 2 I skede 2 är alla planerade byggnationer genomförda. Behovet att parkeringsplatser på området är som störst under detta skede, speciellt om man valt lösningen att placera SJ:s Riksparkering i lokalkörbanan söder om Norra Promenaden. 4.3 Skede 3 I detta skede är Ostlänken och ett nytt resecentrum är utbyggt. Den fördjupade översiktplanen för Nya staden innehåller förslag på förändringar av gatusystemet som påverkar västra Saltängen, bl a förlängningen av Godsgatan norrut. Bilparkeringarna för resecentrum (SJ:s Riksparkering och pendlare) är lokaliserade norr om spårområdet. Konsekvenser Placeringen av parkeringarna för resecentrum norr om spårområdet och angöring till dessa via Fredriksdalsgatan medför att trafikmängderna minskar på västra Saltängen. Det förändrade trafiksystemet och planerna på att minska trafiken på Drottninggatan gör att Godsgatan får en viktig funktion för biltrafiken till och från västra Saltängen. Förslag till åtgärder Korsningen Norra Promenaden Godsgatan behöver ges en tydlig och trafiksäker utformning, exempelvis som en cirkulationsplats. Om man valt att förlägga den tillfälliga riksparkeringen söder om Norra Promenaden kan dessa ytor återställas. 4.4 Känslighetsanalys Områdets centrala läge och närhet till resecentrum och innerstaden gör att biltrafikalstringen kan bli lägre än vad som används för beräkningarna idag. Åtgärder som vidtas för att förbättra framkomlighet och restider för andra trafikslag än bilen kan bidra till att färre använder bilen för komma till resecentrum och arbetsplatserna i området. Kostnaderna för bilen i form av bränslepriser och parkeringsavgifter styr också valet av färdsätt. Hur mycket detta sammantaget kommer att påverka bilresorna till/från västra Saltängen är svårt att bedöma. Parkeringsbehovet står i direkt relation till hur mycket bilresorna minskar. Man kan 14

15 också begränsa tillgången på antalet parkeringsplatser för att påverka valet av färdmedel. Kommunen har som mål att minska bilresorna i innerstaden till förmån för andra trafikslag. 5 Slutsatser Det finns idag ca 800 parkeringsplatser på västra Saltängen. Snittbeläggningen uppgår till 65 % eller 520 upptagna platser enligt fältundersökningen. Bostäder utgör idag en liten del av den totala bebyggelsen, varför huvuddelen av parkeringsplatserna används av tågresenärer, anställda och besökare i närområdet. Behovet av parkeringsplatser för den planerade bebyggelse har beräknats till 514 enligt gällande parkeringsnorm i Norrköping. Om man ska täcka dagens och framtida behov av parkeringsplatser behövs i storleksordningen 1100 platser. Behovet minskar med platser när Ostlänken är utbyggd och parkering för resecentrum är flyttad till Butängen. Parkeringsplatser för den nya byggnationen kan lösas genom att ställa krav på att parkering ska anordnas inom den egna fastigheten. För att ersätta huvuddelen av de besöksparkeringar som finns idag behöver ett eller flera parkeringshus byggas på området. Exempel på lämpliga lägen kan vara kvarteret Skepparen och Presidenten. De befintliga parkeringarna som ingår i City-P bör behållas (område 3 och 8). Parkeringsbristen kommer att vara som störst i området när byggnationen sker i kvarteret Skepparen. Om SJ:s Riksparkering under denna period är kvar i området blir bristen på parkeringsplatser större. 15

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Gällivare kommun Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Malmö 2017-02-22 Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Datum 2017-02-22 Uppdragsnummer 1320022609 Utgåva/Status 1.0 Frida Svedin Catrin

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl UPPDRAG Borås, kv Nejlikan TU UPPDRAGSNUMMER 2392053 UPPDRAGSLEDARE Stefan Andersson UPPRÄTTAD AV Stefan Andersson DATUM Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl Bakgrund Borås

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Parkeringsutredning Gredbyvägen

Parkeringsutredning Gredbyvägen Stadsbyggnadsnämnden Datum 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Olov Åslund, 016-710 11 54 Parkeringsutredning Gredbyvägen En konsekvens av föreslagen åtgärd om att öppna upp Gredbyvägen

Läs mer

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB Parkeringsstrategi Fastigheter som förvaltas av Locum AB Bakgrund I Locums förvaltningsuppdrag ingår bland annat ansvar för parkeringsfrågor. SLL moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering Uppdragsnr: 10033453 1 (10) KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering 2003-04-07 WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAG Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAGSNUMMER 2125357000 UPPDRAGSLEDARE Joakim Ax RAPPORTFÖRFATTARE Joakim Ax (huvudförfattare) Emma Wiklund (medförfattare) DATUM Parkeringsutredning

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

PM Parkering. Karolinska Institutet Campus Solna. Rev

PM Parkering. Karolinska Institutet Campus Solna. Rev PM Parkering Karolinska Institutet Campus Solna Rev 2012-10-08 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Nuvarande parkeringssituation... 3 2.1 Parkeringsplatser inom Haga

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Tekniska nämnden 2010 01 27 15 42 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 01 14 24 58 Dnr 2009/894.315 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NORGES HUS, HASSELUDDEN

TRAFIKUTREDNING NORGES HUS, HASSELUDDEN TRAFIK-PM TRAFIKUTREDNING NORGES HUS, HASSELUDDEN RAPPORT 2016-01-18 Uppdrag 267022, Trafikutredning Norges hus Titel på rapport: Trafikutredning Norges hus, Hasseludden Status: Rapport Datum: 2016-01-18

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Kommunstyrelsen 2010-03-15 57 140 Arbets- och personalutskottet 2010-02-22 33 75 Dnr 10.64-315 marskf10 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad Parkeringsutredning kvarteret Fältet 2008-09-16 WSP Samhällsbyggnad 2 (11) 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 2 Resultat...4 2.1 Parkeringsräkning...4 2.2 Befolkning och bilägande...5

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

PM Trafik Kongahälla. Logotypen

PM Trafik Kongahälla. Logotypen Logotypen KUNG_LOGO_4FNEG_BÅRD.EPS/TIF PM Trafik Kongahälla KUNG_LOGO_4FPOS_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_CENTR.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_HÖGER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_CENTR.EPS/TIF

Läs mer

Trafikutredning - Parkeringsanalys Stationsområdet Skara

Trafikutredning - Parkeringsanalys Stationsområdet Skara Trafikutredning - Parkeringsanalys Stationsområdet Skara SKARA KOMMUN 17-1- ALP MARKTEKNIK AB Parkeringar med begränsad tid, 1 min, en eller två tim 17-1-19 p-tid P-plats 2 2 tim 97 45 dagtid 32 32 (kv

Läs mer

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28 RESECENTRUM 2.0 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER NYA MÖJLIGHETER SKISSEN VILL VISA PÅ MÖJLIGHETER SOM EN JÄRNVÄG I TUNNEL SKULLE GE. Några möjligheter som borde

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 (8) Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 Inledning Sunne kommun planerar tillsammans med en exploatör för att möjliggöra byggande av bostäder och affärslokaler i centrala Sunne på fastigheten

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL

PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL 2013-06-05 Titel: Parkeringsutredning Aranäs stadsdel Utgivningsdatum: 2013-06-05 Utgivare: Kungsbacka kommun Kontaktperson: Camilla Graad Konsult: Ramböll Sverige AB

Läs mer

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget 1 Promemoria om PARKERINGSKÖP Uppdraget Trelleborgs kommun har för avsikt att införa möjligheter till parkeringsköp i samband byggnationer där parkeringsmöjligheter inte kan tillgodoses på den egna tomten

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun 2013-06-05 Upprättad av: Anneli Bellinger Granskad av: Catharina Rosenkvist Godkänd av: Anneli Bellinger Handläggare: Anneli Bellinger

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Parkering i Haga Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Februari 2000 Trafikutredning Denna rapport har, på uppdrag av Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, utarbetats av Christer Olsson, Gatubolaget

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 2 Handlingsplan för parkering fördjupning Innehåll Personbil sid 2 Parkeringsutbud

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-21 37 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 40-45 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping Innehållsförteckning City-P i Norrköping...3 10-kronorsplatser - röd biljett...4 20-kronorsplatser - blå biljett...5 300-kronorsplatser...6 400-kronorplatser...7 Boendeparkering...8

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Kungsbacka kommun Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Göteborg 2015-03-10 Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Datum 2015-03-10 Uppdragsnummer 1320012119 Utgåva/Status Rebecka Gunnarsson

Läs mer

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19) Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer 2222099 Malmö 2014-06-05 Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö Telefon +46 (0)10 4846600 www.sweco.se

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Genomförandestrategi för Ekängen

Genomförandestrategi för Ekängen 1 (6) 2013-05-14 2013-243 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan, detaljplanering Anna Call, mark- och exploatering Samhällsbyggnadsnämnden Genomförandestrategi

Läs mer

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND PM 2016-10-21 Svartviks strand Beskrivning av trafikmiljö I denna PM görs en beskrivning av planeringen för trafikfunktioner på lokal nivå i och runt nya bostadskvarteret vid Svartviks strand. Denna beskrivning

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2016... 6 Inventering av cykelparkeringar 2016... 13 Slutsats av inventering 2016...

Läs mer

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas:

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas: Stockholm 2012-09-25 City i Samverkan Korgmakargatan 2 111 22 Stockholm Stockholms stad Trafik- och renhållningsnämnden 105 35 Stockholm Synpunkter på förslag till parkeringsplan Remissversion augusti

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16

PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16 PM PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16 GRANSKNING RED 2017-04-27 SAMMANFATTNING Tyréns har tidigare gjort en utredning (Parkeringsutredning Hyttan 12 & 16) som kartlagt i vilken utsträckning

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Angöring av cykel och bil vid förskolan Nordström

Angöring av cykel och bil vid förskolan Nordström Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Lars Olofsson 0455-303175 2016-09-21 Angöring av cykel och bil vid förskolan Nordström I kvarteret Nordström planeras det en förskola med uppemot

Läs mer

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad.

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. Vårt datum 2014-05-01 Vår referens Väg & Trafik, Jan-Erik Hollander Tel. 010-4801520 1(7) Kv. Väktaren 35 36 och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. 1. Bakgrund och

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT 2015-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2 Planerad exploatering... 4 3 Bilparkering... 5 3.1 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Västra Valhallavägen Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Grontmij Maj 2014 stockholm.se/vastravalhallavagen Datum 2014 05 09 VÄSTRA VALHALLAVÄGEN. Programutredning för ny bebyggelse PM.

Läs mer

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg PM 2011-02-25, Revision 2, Bilaga 552220-B17 sid 1(5) Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg Frågeställning I planarbetet för kv Plåten sammanställdes underlag inför en samrådsprocess. En trafikutredning

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

TRAFIKANALYS I ANSLUTNING TILL PLANUTREDNING FÖR SIMONSLAND

TRAFIKANALYS I ANSLUTNING TILL PLANUTREDNING FÖR SIMONSLAND TRAFIKANALYS I ANSLUTNING TILL PLANUTREDNING FÖR SIMONSLAND V 42 Vårgårda Armbåga Knalleland V 180 Alingsås Alingsåsvägen Norrby Norrby Långgata Magasinsgatan Resecentr. Planomr. Skaraborgsv. Högskola

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel

Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel Förutsättningar Utredningen genomfördes på området som försörjer IKSU med närliggande parkeringsplatser under perioden 2016-02-01 till 2016-02-05 Mätningen är utförd

Läs mer

STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT. Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB

STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT. Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB Augusti 2004 1 INNEHÅLL SID SAMMANFATTNING 2 UTREDNINGSOMRÅDETS INNEHÅLL 4 BILPLATSBEHOV 8 BEFINTLIGA BILPLATSER

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord I samband med upprättandet av detaljplaner och bygglov ställs bl.a.

Läs mer

Trafikutredning Tavelstället 13

Trafikutredning Tavelstället 13 Opsis AB Malmö 2011-11-21 Datum 2011-11-21 Uppdragsnummer 61661147231000 Utgåva/Status Erik Hedman Erik Björke Erik Hedman Johan Irvenå Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer