STENA METALLKONCERNEN 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STENA METALLKONCERNEN 2011/2012"

Transkript

1 STENA METALLKONCERNEN 2011/2012

2 innehåll 2011/2012 i korthet flik Stena Metallkoncernen 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Vi skapar värden 6 AFFÄRSOMRÅDEN Återvinning 12 Trading & Sales 16 Elektronikåtervinning 18 Aluminium 20 Stål 22 Olja 24 Ekonomi & Finans 26 Stenasfären 28 EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse 32 Koncernen Resultaträkning 35 Balansräkning 36 Eget kapital 38 Kassaflödesanalys 39 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 Noter 43 Moderbolaget Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 56 Eget kapital 57 Noter 57 Aktier och andelar i koncernföretag 60 Förslag till vinstdisposition 62 Revisionsberättelse 63 Styrelse 64 Adresser 65 Stanisław Buchman, skrotansvarig, Stena Recycling, Warszawa, Polen. Materialet på omslagsbilden är en blandning av svartplåt och galvaniserad plåt från Volvos anläggning i Olofström. Efter behandling levereras det till köpare i USA och Asien.

3 VERKSAMHETSÖVERSIKT ÅTERVINNING Koncernen bedriver återvinning på fem geografiska marknader under namnet Stena Recycling. Avfall från hela samhället förädlas på någon av de cirka 180 anläggningarna. TRADING & SALES Stena Metal International är koncernens försäljningsbolag för de egna volymerna av järn, metaller och rostfritt skrot. På Stena Metal Inc. bedrivs handel med skrot, tackjärn, järnsvamp och färdiga stålprodukter. Försäljningsbolagen bedriver verksamhet i USA, Brasilien, Thailand och Kina. ELEKTRONIKÅTERVINNING Inom affärsområde WEEE bedrivs insamling, bearbetning och återvinning av uttjänt elektronisk och elektrisk utrustning på 25 anläggningar i åtta länder. ALUMINIUM Stena Aluminium är Nordens ledande producent av aluminium genom återvinning. Kunderna återfinns inom aluminiumgjuterioch stålindustrin. STÅL Stena Stål har anläggningar i Sverige och Norge och erbjuder ett brett sortiment av stålprodukter samt för behandling av stålprodukter och figurskuren plåt. OLJA Stena Oil är Nordens största leverantör av bunkerolja och bedriver verksamhet i Norden samt utanför Västafrika. FINANS Affärsområde Finans bedriver finansiell verksamhet och internbankverksamhet inom koncernen. Besök gärna våra hemsidor för nyheter, innovativa lösningar samt utförlig information kring våra produkter och tjänster. Här hittar du också kontaktuppgifter till våra lokalkontor.

4 ÅRET I KORTHET 2011/2012 En tuff, volatil råvarumarknad satte press på våra återvinningsverksamheter. Stena Recycling Sverige presenterade ett, under omständigheterna, starkt resultat. 1 september 2011 förvärvades Norsk Metallretur vilket medför att vi nu har 20 filialer i Norge. Stena Aluminium gjorde ett starkt resultat. Vår Chalmersprofessur inom industriell materialåtervinning firade fem år. Vi har tagit ytterligare steg mot ett breddat produkt- och tjänsteerbjudande med ökat kundvärde i fokus. NYCKELTAL MSEK 2011/ / / / /2008 Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat Eget kapital Soliditet, % 34,4 33,0 38,0 32,5 28,0 Medelantal anställda

5 STENA METALLKONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och skapa nytta och värde för kunden. Vår återvinningsverksamhet sparar varje sekund de naturliga resurser som finns i skogar, marker, gruvor och vatten. Det är värden som kommer alla till nytta. Dessutom förädlar och bedriver vi handel med stål och aluminium, vi handlar med olja och metaller på den internationella marknaden och vi bedriver finansverksamhet. Vår koncern är en del av Stenasfären som består av de tre moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB. Vi finns på cirka 250 platser i 14 länder. Stena Metallkoncernen bedriver även verksamhet i USA, Brasilien, Thailand och Kina.

6 koncernchefens kommentar Resultatet för verksamhetsåret 2011/2012 blev 195 MSEK före skatt. Till följd av en väsentligt tuffare marknadsutveckling med hög prisvolatilitet blev resultatet lägre än väntat. Volymutvecklingen har dock varit god samtidigt som våra marknadsandelar för koncernen som helhet har stärkts. Verksamhetsåret 2011/2012 kännetecknades av en allt mer tilltagande oro för den globala ekonomiska tillväxten. Såväl finansmarknaderna som råvarumarknaderna uppvisade periodvis hög volatilitet och osäkerhet vilket i sin förlängning successivt skapade en utbredd försiktighet och kortsiktighet i beteendet hos de allra flesta aktörer. Trots den höga volatiliteten och en alltmer utbredd pessimism omkring oss var volymutvecklingen för huvuddelen av Stena Metallkoncernens verksamheter fortsatt god vilket glädjande nog betyder stärkta marknadsandelar på de flesta håll. Verksamheternas utveckling I en allt mer kortsiktig och kärv marknadssituation, som den vi sett under verksamhetsåret, ökar kraven på vår decentraliserade organisation. Vår affärsmodell, som vilar på det delegerade affärsmannaskapet, har satts på verkliga prov under året. Jag är imponerad av det visade affärsmannaskapet på de allra flesta håll i koncernen under året där tuffare marknadsförhållanden ytterligare stärkt affärsmodellen. Samtidigt blev det tydligt att på de platser där vi av olika anledningar avvikit från den beprövade affärsmodellen har vi också fått det mer problematiskt. Så har varit fallet för Stena Recycling i Finland och Danmark där åtgärder vidtagits för att återställa affärsmannaskapet. För att ytterligare stärka och samordna våra återvinningsenheter har vi samlat dessa under en gemensam ledning i affärsområde Återvinning. Genom att utnyttja styrkan i den samlade organisationen, erfarenheten från vår svenska återvinningsverksamhet och bättre korsbefrukta spetskompetens runt om i Stena Recyclings organisation siktar vi på att ytterligare stärka oss som norra Europas ledande återvinningsföretag. Världens stålindustri är under stor press med fallande priser som följd. För Stena Stål har det varit ett utmanande år. Vår goda geografiska täckning har ändå genererat stärkta marknadsandelar. Trots stora svängningar i priser och inkommande volymer har vår elektronikåtervinningsverksamhet ytterligare stärkt positionerna på sina tre huvudmarknader i Norden, Tyskland och Italien. Med nära samarbete med sina kunder kring förbättrad produktivitet, teknikutveckling och miljöinvesteringar fortsätter Stena Aluminium visa starkt affärsmannaskap. Stena Oil har ytterligare utvecklat sin verksamhet utanför Västafrika samtidigt som man försvarat sina marknadsandelar på en krympande skandinavisk marknad. Vår tradingverksamhet i Stena Metal Inc. har agerat opportunt på en volatil råvarumarknad och levererat ett, under förutsättningarna, gott resultat. Stena Metall Finans fortsätter att utnyttja finansmarknadernas svängningar på ett mycket professionellt sätt och har bidragit väl till koncernens resultat. Förädling i alla led Vi strävar efter att hela tiden utveckla vår affär. Vårt erbjudande bygger på en styrka i alla led där hela kedjan av produkt- och materialkunskap, leveranssäkerhet, teknik, produktion och försäljning är kvalitetssäkrad. För att möta upp mot ny lagstiftning och nya kundkrav pågår ett ständigt förbättringsarbete. Vår strävan inom återvinningsverksamheten är att skapa största möjliga värde ur avfall med hjälp av våra kunskaper om hur råmaterial utvinns, bearbetas, används och till slut återvinns och återanvänds. Nära samarbeten Vårt helhetserbjudande inom återvinning, Stena Solutions, erbjuder skräddarsydda lösningar för alla branscher. Vi ser en ökad efterfrågan av tjänster inom Stena Solutions där vi kan visa på möjligheter inom, till exempel, inventering, resursoptimering, utbildning, rapportering och uppföljning. Med Stena Recycling verksamt i fem länder har vi en unik position med en stark lokal närvaro i kombination med stor geografisk spridning, där vi kan dra fördel av en samlad erfarenhet och kompetens såväl lokalt som över gränserna. Det delegerade affärsmannaskapet gör att vi finns nära våra kunder. Kunskapen om lokala förhållanden ger oss fler möjligheter att 2

7 Nye chefen för affärsområde Återvinning, Leif Gustafsson, och koncernchefen Anders Jansson vid ett besök hos filialchef Johan Larsson på Kretsloppsparken i Kristianstad, som togs över av Stena Det som skiljer Kretsloppsparken från övriga Stena Recycling är att anläggningen driver kommunens största återvinningscentral för privatpersoner. Hit kommer 400 kommuninvånare varje dag. skapa värde för kunden. Längre fram i årsredovisningen finns flera exempel på goda affärssamarbeten. Vårt mål är att leda utvecklingen inom alla de områden där vi är verksamma. Om vi ska vara fortsatt framgångsrika måste vi hela tiden ligga i framkant och spegla samhällets utveckling, självklart anpassat efter de individuella marknaderna. I Polen har vi, som exempel, nyligen invigt landets första publika återvinningscentral. Vår forskning inom återvinning och miljöteknik utgör ett väsentligt stöd för hela vår återvinningsverksamhet. Vår professur inom industriell materialåtervinning på Chalmers är den första i sitt slag och fyllde under verksamhetsåret fem år. Idag sysselsätter den cirka 15 forskare vars uppgift är att utveckla teknik och kunnande, också tillsammans med kunder och leverantörer och skapa värden för alla parter. Som exempel gör vår erfarenhet och vårt forskningsarbete det möjligt för oss att hitta sätt att skapa slutna kretslopp med möjlighet att minimera avfallet. Då kan vi i partnerskap med kunden undersöka hur vi bäst kan utnyttja gemensamma resurser och inte bara återvinna utan även återanvända komponenter. Vi finns gärna med redan i designstadiet och delar med oss av vår kunskap kring hur material och produkter utformas för att längre fram i kedjan kunna återanvändas och återvinnas på bästa sätt. Säkerhet högst på agendan Som ledande återvinningsföretag har vi en viktig roll att parallellt med vår affär bidra till samhällets utveckling och vår närmiljö. Stena Aluminium i Älmhult genomförde under året sin största miljösatsning någonsin, bland annat med en toppmodern rökgasrening. I samband med detta kommer spillvärmen från smältugnarna att tas tillvara och generera nytta i det lokala fjärrvärmenätet. Vad gäller säkerhet så arbetar hela koncernen målinriktat med att höja säkerheten i och kring alla våra verksamheter. Under 2011/2012 har vi fortsatt det målmedvetna arbetet ute på enheterna där säkerhet och kvalitet är viktiga och självklara delar av arbetet. Målet är att långsiktigt förebygga och eliminera antalet olyckor i vår verksamhet. Fortsatt osäkerhet I skrivande stund präglas marknaden av fortsatt volatilitet och en ökad osäkerhet kring utvecklingen. Det är tydligt att den ekonomiska tillväxten bromsar in och att volymutvecklingen framöver försvagas. Med långsiktiga ägare och en stark affärsmodell baserad på ett dedikerat, lokalt affärsmannaskap har vi bra förutsättningar att fortsätta utveckla marknadens bästa lösningar även i osäkra tider, samtidigt som vi måste vara fortsatt beredda på att anpassa verksamheten till rådande omständigheter. Anders Jansson, Göteborg i oktober

8 marknad och priser Under inledningen av verksamhetsåret 2011/2012 föll priserna relativt kraftigt för flertalet av koncernens viktiga råvaror, bland annat till följd av skuldkrisen i Europa. Utvecklingen vände under vintern och planade därefter ut. Trots återhämtningen slutar många råvaror på lägre prisnivåer jämfört med verksamhetsårets början. Många europeiska banker kommer även fortsatt försöka dra ned på sin exponering vilket bromsar investeringar. I motsatt riktning verkar USA, där utvecklingen går långsamt framåt. Den kinesiska marknaden är fortsatt viktig för prisutvecklingen, inte minst för metaller. Kinas tillväxt ser dock ut att mattas från tidigare höga nivåer. Sammantaget råder stor osäkerhet kring de närmaste årens tillväxtutsikter och inledningen av verksamhetsåret 2012/2013. Metaller Efter relativt höga priser under sommaren 2011 inleddes verksamhetsåret med kraftiga prisfall på London Metal Exchange (LME) när priserna gav vika under trycket av den massiva finansiella oron. Vi såg initiala prisfall på över 20% för koppar, 15% för nickel och 10% för aluminium. Priserna fortsatte att vara volatila i en nedåtgående trend resten av kalenderåret. När världens centralbanker i november tillkännagav en koordinerad intervention för att tillföra likviditet blev resultatet en av de kraftigaste prisrörelserna på LME någonsin då priset på koppar steg med 10% på några få timmar inleddes mer optimistiskt. Den relativa beslutsamheten från EUs politiker hade positiv effekt på marknaderna och LME-priserna steg under januari och februari med som mest cirka 15%. Positiv statistik från Nickel (USD/ton), LME Koppar (USD/ton), LME /10 10/11 11/12 USA spädde på optimismen medan fallande kinesisk tillväxt verkade i motsatt riktning. Från mars har oron för Kina tillsammans med eurokris dominerat och vi har haft i stort sett fallande LME-priser under resten av verksamhetsåret, med en utplaning under sommaren. Sammanfattningsvis har vi haft fallande LME-priser sedan toppen i februari Nivåerna vi nådde under sommaren diskonterar en mycket svag global tillväxt med, bland annat, ett aluminiumpris som ligger långt under produktionskostnaden för många av världens producenter. Situationen är likartad för nickel. Kopparpriset håller sig fortsatt väl över produktionskostnaderna, men utbudet är begränsat och kostnaderna för ny gruvkapacitet är mycket höga. Avgörande för LME-priserna är den förväntade globala tillväxten och generellt tyngs LME-priserna fortsatt av oron för utvecklingen i Kina. Frågan om Kina kan mjuklanda sin ekonomi och ställa om till en tillväxt driven av inhemsk efterfrågan är avgörande för utvecklingen av LME-priserna generellt. Efterfrågan på koncernens metallskrot har mot denna bakgrund varit god. Metallverken i Europa jagar kostnader och visar ett allt större intresse för skrot. Efterfrågan från den kinesiska marknaden består, detsamma gäller för övriga asiatiska marknader. Lagren av skrot är generellt låga vilket har en stabiliserande effekt på skrotpriserna. Aluminium (USD/ton), LME JÄRNSKROT Det har varit ett tufft år för handeln med råvaror i stålindustrin. Priset på skrot har varit väldigt rörligt och med negativ trend under stora delar av året. Slutet av verksamhetsåret präglades av fortsatt ostadiga förhållanden. Järnmalmspriserna i Kina har sedan noteringen i september 2011 kring 177 USD/ton tappat kontinuerligt ned mot kring 90 USD/ton i början av september 2012; den lägsta noteringen på tre år. Detta i kombination med fallande kokspriser och oerhört låga fraktrater, har lett till att de kinesiska stålverken erhållit ytterligare exportfördelar vilket innebär allvarlig konkurrens för stålverk utanför Asien. Detta kommer i sin tur att medföra strukturförändringar inom stålindustrin med förmodade neddragningar och minskad tillförsel av modern kapacitet i Europa. Under sommarhalvåret har den europeiska efterfrågan på bilar minskat till den lägsta nivån på flera år med stor överkapacitet i bilindustrin som följd. Fallande bilproduktion har inneburit ett lägre utbud av nytt skrot, vilket återigen har ökat prisskillnaden jämfört med gammalt skrot. Järnskrot (USD/ton), fob Rotterdam /10 10/11 11/ /10 10/11 11/ /10 10/11 11/12 4

9 Samtliga grafer på sidan avser prisutveckling under perioden 1/ till och med 28/ Alla grafer avser månadssiffror. Källa: Reuters, MBR och Stena Metall returpapper Verksamhetsåret inleddes med en svag returpappersmarknad med fallande priser. En lägre efterfrågan från Kina kombinerat med kraftigt ökade transportkostnader till Kina från Europa ökade utbudet i Europa, vilket pressade priserna. För de flesta kvaliteter nära nog halverades priserna inom några månader. I januari 2012 vände priserna plötsligt uppåt och fortsatte sedan att stiga snabbt under ytterligare några månader. Från maj 2012 och till verksamhetsårets slut föll priserna igen och var vid verksamhetsårets slut lägre än ett år tidigare. Samtliga returpapperskvaliteter har hela tiden kunnat avsättas men till mycket varierande priser. Verksamhetsåret 2012/2013 har inletts med en marknad i balans och det finns knappast anledning att tro på ytterligare stora prisfall på kort sikt, dock med en viss reservation för avsättningen av tidningar då tidningspappers-bruken har haft väldigt tunna orderböcker sedan årsskiftet. OLJA Priset på råolja WTI (Nymex) har under verksamhetsåret utvecklats från 86 USD/fat till att sluta på 96 USD/fat. Motsvarande utveckling för brentolja är från 110 USD/fat till 114 USD/fat. Brentoljan noterades som högst under året i nivån 127 USD/fat. Verksamhetsårets första halvår präglades av allt högre oljepriser till följd av bland annat Irans befarade kärnvapenprogram och hoten om uteblivet utbud av iransk olja. Under maj 2012 inleddes en period av fallande priser för att i slutet av året börja stiga igen. Risken för en mellanösternkonflikt medförde stigande priser under sommaren. Bedömningen är att skillnaden mellan fueloil och råolja kommer att minska när Japans elproduktion har normaliserats. STÅL Prisutvecklingen på stål sammanfattas med ett uppåtgående, två nedåtgående och ett oförändrat kvartal. Sammantaget är prisnivåerna betydligt lägre i september 2012 än vad de var samma tid föregående år. De största fallen kom under fjärde kvartalet 2011 då en försämrad konjunktur i Europa gjorde att överkapacitet, särskilt i södra Europa, pressade priserna löpande. Under första kvartalet 2012 etablerades en ny nivå och priserna låg i princip stilla. En uppgång under andra kvartalet blev mycket kortvarig, i juni var priserna tillbaka på första kvartalets nivå. Under sommaren förstärktes kronan både mot euro och dollar vilket har gjort vår import billigare och sänkte prisnivån ytterligare i augusti. När man summerar prisutvecklingen under verksamhetsåret har långa produkter gått ned 10-13% medan spridningen på platta produkter varit större, en nedgång på 12-18%. Priserna kommer förmodligen att fortsätta att gå ned under sista kvartalet Malmpriserna på spotmarknaden har sjunkit vilket efterhand får genomslag på stålpriserna. Wellpapp (EUR/ton), Exportpriser /10 10/11 11/12 Olja (USD/fat), Nymex /10 10/11 11/12 FRAKTER Fraktmarknaden har präglats av ett stort överskott på tonnage som tillsammans med en svag fraktmarknad hållit tillbaka rederiernas möjligheter att öka sina intäkter. På stora tonnage som normalt fraktar skrot mellan USA/Europa och Asien/Turkiet har marknaden brottats med stora lönsamhetsproblem. Rederierna lider av relativt höga bunkerpriser och ett för stort utbud av tillgängligt tonnage. Samtidigt är nya fartyg på väg till marknaden. Detta i kombination med svagare kinesisk tillväxt har resulterat i en fallande pristrend av T/C-rater. 5

10 vår verksamhet på en dag

11 VI SKAPAR NYA VÄRDEN I morse vaknade sju miljarder människor till en ny dag. Människor som lever, reser och konsumerar i ett allt snabbare tempo utan att vilja ge avkall på ren luft, rent vatten och andra förutsättningar för ett gott liv. För att den ekvationen ska gå ihop krävs stora insatser på många plan. I Stena Metallkoncernen arbetar vi varje dag, varje timma och varje sekund med att återvinna och återföra material till kretsloppet. Hos oss får allt ett värde. Det är drygt två miljoner år sedan den första människan promenerade på jorden. För 100 år sedan var vi ungefär två miljarder idag har antalet vuxit till sju miljarder. En hållbar samhällsutveckling är en nödvändighet om vi ska klara av de påfrestningar som en ökande befolkning och en generellt högre levnadsstandard medför. Återvinning är en viktig pusselbit. Hos oss hamnar samhällets produktionsspill och uttjänta produkter och vi hanterar allt från radiostyrda bilar till dagstidningar och flygplan. Med vår kunskap bevarar vi högsta möjliga värde hos metallerna, plasterna och pappret så de kan åka på ännu en resa hos nya användare. Samhällets gemensamma utmaning Varje dag når nya produkter med nya materialsammansättningar konsumenter världen över. Produkter som ersätter tidigare versioner i ett allt snabbare tempo. Ett ökande behov av råvaror och energi ställs dagligen mot tillgången på ändliga resurser av metaller, olja och skog, av ren luft och rent vatten. På flera håll har man kommit långt. Stål är världens mest återvunna material där 40 procent av nyproduktionen kommer från återvunnet material. Inom andra områden har världen en stor gemensam utmaning. Plast, till exempel, har använts i hundra år men endast fem procent återvinns idag. Ställt mot det faktum att varje kilo hårdplast som återvinns sparar minst en liter olja blir det tydligt att det behövs fler innovativa återvinningslösningar som går att förverkliga i stor skala. På Stena har vi återvunnit avfall sedan 1939 med målsättningen att utveckla våra processer i takt med samhällets behov. För just plaståtervinning driver vi några av de mest framstående anläggningarna i Europa. Ett genombrott var tekniken för att separera plaster med och utan bromerade flamskyddsmedel från elektronikavfall. Framtidens återvinning Vi arbetar proaktivt och finansierar ett stort antal forskningsprojekt inom återvinning. För fem år sedan tog Stena Metallkoncernen initiativet till en unik professur inom industriell materialåtervinning tillsammans med Chalmers tekniska högskola. Idag är satsningen världsledande. Målet är att hitta miljöriktiga och lönsamma återvinningslösningar som möter upp mot den allt strängare lagstiftningen. Självklart måste framtidens lösningar också vara affärsmässiga och ge värde till både kund såväl som vår egen affär så att vi kan fortsätta att investera i innovationer som sparar samhällets resurser. Under verksamhetsåret arbetade runt femton forskare i projekt främst inriktade på hur vi kan återvinna metaller som inte återvinns idag. Ett exempel är arbetet med att hitta sätt att återvinna de så kallade litium-jonbatterierna. Ett annat är ett gemensamt projekt med Akzo Nobel, världens största färgtillverkare. Tillsammans med dem undersöker vi möjligheten att utvinna titandioxid ur färgrester. Fyndigheterna av titandioxid blir allt mer svåråtkomliga och ämnet går inte att tillverka på konstgjord väg. Vår forskning leder vägen när batterierna i nya generationens elbilar ska återvinnas. Färgpigmentet titandioxid skapar en vit bas i all målarfärg. Vi forskar för att kunna återvinna färgrester. 7

12 VÅR VERKSAMHET PÅ EN DAG VI KÄNNER VÅRA KUNDER Våra kunder är de vars avfall vi hämtar. Våra kunder är också de som köper den förädlade råvaran som kommer från vår produktion. Men framförallt är de våra viktigaste samarbetspartners. Våra kunder finns i samhällets alla branscher men vår uppgift är densamma: Att skapa värde i alla led. För att lyckas behövs kompetens inom återvinning men också kunskap om kunderna och deras behov. Oavsett våra väl beprövade lösningar vet vi att varje kund är unik. Bland alla hundratals fraktioner och kvaliteter som återvinns, förädlas och säljs varje dag strävar vi efter att tillgodose varje kunds unika behov. Tillsammans skräddarsyr vi lösningar som vi sedan drar lärdomar av och delar med resten av koncernen för största möjliga värde. Vi nöjer oss inte heller med att lära känna kundens verksamhet och dess avfall. Allt oftare vägleder vi kunder redan i designstadiet där vi kan dela med oss av information om vilka materialsammansättningar och konstruktioner som fungerar bäst ur ett återvinningsperspektiv. Under verksamhetsåret har vi medverkat vid workshops och skrivit produktrapporter åt flera stora företag. Ett av dem är det internationella värmeteknikföretaget Nibe. Som Stenakund vände de sig till oss när de ville föra in återvinningsperspektivet redan i tillverkningsstadiet. Per-Inge Björnsson är Miljöansvarig på Nibe. För oss är det naturligt att även förbättra återvinningsbarheten för våra produkter vilket är en pusselbit i vårt hållbarhetsarbete. Detta är ett långsiktigt arbete där vi, till exempel, på bästa sätt vill optimera andelen av våra produkters ingående material som kan återföras till kretsloppet. På försäkringsbolaget Länsförsäkringar diskuterar säkerhetsansvarig Anna-Karin Bäck med Stenas Ole Sonesson. Förutom att Stena tar hand om elektronikskrotet tar man även hand om och destruerar kundens minnesmedia, till exempel hårddiskar. OCH SÄTTER VÄRDE PÅ AVFALLET Avfall är ingenting som uppstår lite då och då, viktiga delarna med rapportering och uppföljning. Vi kan idag erbjuda ett stort antal tjänster tvärtom behöver avfallshantering vara en integrerad del av våra kunders vardag. För att få ut kopplade till Stena Solutions där syftet är att mesta möjliga nytta väljer allt fler kunder att underlätta vardagen för kunden samt generera använda Stena för all sin avfallshantering. största möjliga värde ur avfallet. Ett exempel är Med vår helhetslösning Stena Solutions gör Stenas kundportal. När kunden loggar in kan han vi det enklare och mer ekonomiskt, hela vägen eller hon snabbt plocka fram aktuell statistik över från inventering av kundens avfall, optimering sitt avfall och samtidigt få hjälp med att omvandla siffrorna till användbara av resurser, utbildning och hantering samt de miljöexempel. DET RULLAR DYGNET RUNT En av våra helhetskunder är Volvo Lastvagnar i Umeå i norra Sverige. Här tillverkas lastbilshytter som sedan transporteras till Volvos fabriker över hela världen. Enbart järn- och metallskrotet fyller containrar varje år. Anläggningen är stor, med anställda, men ytorna för avfallshantering är begränsade och kärl och containrar måste hållas under konstant uppsikt. Blir de överfulla riskerar produktionen att stanna. Kärlen är därför försedda med automatisk övervakning. Stenas helhetslösning med dygnet runt-service har stor betydelse för att Volvos tillverkning ska rulla friktionsfritt. Vi är cirka medarbetare i 14 länder. 8

13 GAMMALT BLIR NYTT Avfallshierarkin grundar sig på EU:s miljömål. På Stena står vi i fronten för en bredare återvinningsmarknad och ökar hela tiden vårt kunnande. I alla våra forskningsprojekt och på alla våra filialer är vårt självklara fokus att återvinna än mer av materialet än igår. Vi rör oss uppåt i avfallshierarkin där utgångspunkten är att behålla så mycket som möjligt av materialets ursprungliga värde. Då skapar vi en god affär för både våra kunder och miljön. Stenas främsta expertis är återvinning men vi verkar även inom återanvändning. Under verksamhetsåret etablerade vi oss på Vestbase i Norge, en stor servicedepå som förser oljeplattformarna på Nordsjön med den service och det material de behöver. Mycket av materialet Stena får in är i såpass bra skick att det kan användas igen. Den enormt kraftiga kätting som håller borriggar och andra plattformar på plats kan, till exempel, kapas ner och återvända ut på Nordsjön, nu som tyngder i fiskebåtarnas trålar. ÅTERVINNING I PRAKTIKEN På våra drygt 200 återvinningsfilialer bedriver vi återvinning i praktiken, varje dag, året runt. Här finns allt från större fragmenteringsanläggningar där bilar och flygplansvingar mals ned, till specialutrustade laboratorier och anläggningar där farligt avfall renas och återvinns till nya råvaror. Och här finns våra medarbetare. Återvinning kräver ett enormt handlag och expertis. Att kunna skilja fraktioner åt och skapa mesta möjliga värde för kunden kräver sin yrkesman. På Stena är yrkesstoltheten hög och vi känner en glädje i att arbeta med något som skapar nytta även för kommande generationer. Våra kunder möts av våra lokala medarbetare och vi tror att kunden gynnas av vårt delegerade affärsmannaskap där personliga kontakter bygger starka relationer och leder till initierade, snabba beslut. Oavsett om våra kunder gör affärer med oss inom elektronikåtervinning i Italien, krympplast i Polen eller övrigt verksamhetsavfall i Finland ska man mötas av samma Stena. Över alla våra marknader har vi en gemensam historia att berätta och en samsyn i våra kärnvärden enkelt, tryggt och utvecklande. Tre hörnstenar att luta sig mot när det gäller hur vi agerar såväl mot externa kontakter som tillsammans med våra kollegor. Vi förenas också i vår strävan att göra våra arbetsplatser säkrare och utvecklar vårt säkerhetsarbete kontinuerligt. Varje timma genomförs det safety walks på någon av våra anläggningar där eventuella avvikelser rapporteras och följs upp. Målet är: Ett Stena utan olyckor. Evelina Ahlström i Kristianstad är en av koncernens cirka medarbetare. VI DELAR GÄRNA MED OSS Varje innovativ lösning är förstås en framgång men för att möta världens stora utmaningar inom resurshushållning krävs mer än så. En länk i kedjan är att höja kunskapen om återvinning. I Polen har vi nyligen invigt landets första återvinningscentral för privatpersoner. Anläggningen som kallas Stena Ekostacja Stena Ekostation ligger i anslutning till en av våra filialer i Warszawa. Här finns behållare för över 40 fraktioner och invånarna kan enkelt och kostnadsfritt lämna avfall från renoveringen därhemma, det gamla trasiga kylskåpet eller farligt avfall från garagestädningen. 9

14 VÅR VERKSAMHET PÅ EN DAG VI VILL GE VÅRA KUNDER EN GOD NATTS SÖMN... Inom Stena Metallkoncernen återvinner vi samhällets avfall. Vi har även verksamheter som producerar, köper och säljer produkter och råvaror till kunder världen över. Varje dag byggs det bilar, broar och hus med material från Stena Aluminium och Stena Stål. Varje dag bunkrar Stena Oil båtar som fraktar råvaror och produkter världen över. Stena är Nordens ledande producent av aluminium genom återvinning för aluminiumgjuterioch stålindustrin. På Stena Aluminiums smältverk i Älmhult hjälper vi våra kunder att nå framgång genom att arbeta tätt tillsammans och med ett långsiktigt perspektiv. Kunderna får tillgång till vår samlade expertis och topp-utrustade laboratorium som hjälper dem att produktutveckla, minska kassationer och öka utbytet av aluminiumprodukterna. Miljöpåverkan minskar drastiskt då produktionen är helt baserad på återvunnen råvara. Detta sparar 95 procent energi jämfört med produktion av ny, jungfrulig råvara. Omfattande miljöinvesteringar ger utrymme för bolaget att växa kraftigt i framtiden. Också lokalsamhället får något tillbaka. Under verksamhetsåret slöts ett avtal med energibolaget E.ON där spillvärmen från produktionen tas tillvara i fjärrvärmenätet. Således kan motsvarande villor värmas med samma process som den som levererade aluminium till bilen på garageuppfarten eller gräsklipparen i förrådet. Håller i längden Även Stena Stål arbetar nära sina kunder i vardagen med målsättningen att det ska vara korta vägar mellan kunden och oss själva såväl som mellan beställning och leverans. Våra produkter finns i en mängd kvaliteter och utföranden vilket våra kunder kräver. Men vi lägger också stor vikt vid att hjälpa våra kunder att hitta rätt tillverkningslösning, stålsort eller bearbetningsmetod. Om helheten ska bli bra är varje liten del lika viktig. Att anlita Stena Stål ska vara en garanti för kvalitet och skapa värde för våra kunder. Stena Stål arbetar konkret med att minska klimatpåverkan genom att effektivisera och minska de dominerande källorna till utsläpp som elkonsumtion, uppvärmning och transporter. Under verksamhetsåret har fokus legat på transportförbättringar på flera ställen. Sparar energi jorden runt Produkterna och råvarorna från vår återvinning, aluminium- och stålförsäljning används i både inhemsk och utländsk tillverkning. Det avfall vi samlar in hos våra kunder, förädlas på våra återvinningsanläggningar och säljs sedan i efterfrågad kvalitet till köpare världen över. Dagligen skeppas stora mängder järn och metaller, papper och plast till stålverk, gjuterier och pappersbruk som kan lita på att de får just sina specifika krav tillgodosedda. Kanske hamnar cykeln som tillverkades i Kina och såldes i Sverige efter nedsmältningen hos ett turkiskt stålverk där den börjar resan som beståndsdel i en ny produkt? Stora delar av det vi producerar transporteras till sjöss. I Stena Metallkoncernen ingår även Stena Oil som i mer än trettio års tid har bunkrat fartyg på ett säkert sätt i skandinaviska farvatten. Sedan några år finns vi även på plats utanför Västafrikas kust dit vi tagit med oss vårt höga kvalitets- och säkerhetsfokus. Det får gärna gå på räls Flera av våra verksamheter är mycket transportintensiva och vi arbetar ständigt med förbättringar i flera led. En god förutsättning är att vi finns på långt över 100 platser bara i Sverige. Då blir det nära till kunden! Några goda exempel är kameror som sätts upp så att vi endast hämtar fulla containrar, optimerade körslingor, sparsam körning och en målsättning att köra så mycket skrot som möjligt med våra egna tågtransporter. Under verksamhetsåret blev det klart med alla tillstånd för att transportera också kylmöbler och farligt avfall på tåg från Norrland. Långa resor som nu kan göras på räls istället för på väg. Tåglösningen ger minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet. 10

15 ... OCH NÄSTA GENERATION EN MORGONDAG. 11

16 i Stenas filial i Stavanger var en av dem som följde med förvärvet av återvinningsbolaget Norsk Metallretur. Nu har Stena Recycling kommit ännu närmre de norska kunderna med runt 20 filialer och en god geografisk bredd. STENA RECYCLING Stena Recycling bedriver återvinningsverksamhet i Sverige, Polen, Danmark, Norge och Finland med ett nätverk på runt 180 filialer. Genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar återvinner vi avfall från hela samhället med vår helhetslösning Stena Solutions. I erbjudandet ingår relaterade tjänster såsom internlogistik, utbildning, statistik och säkerhetsrådgivning. Affärsområdeschef Leif Gustafsson (från 1 september 2012) VD Sverige Staffan Persson (från 1 september 2012) Polen Fredrik Valentin Danmark Ulf Arnesson Norge Fredrik Eide Aass Finland Leena Mekkonen-Leppänen

17 Återvinning Breddat erbjudande nära kunden Återvinning, hållbarhet och resurshushållning får en allt större betydelse för att samhället ska fungera. I det sammanhanget blir det allt viktigare att kompetens och resurser finns nära varje kund. Endast med närhet till kunden kan vi säkerställa den bästa lösningen, i såväl uppgång som nedgång. Stena Recycling har under verksamhetsåret blivit en ännu mer tillgänglig partner i alla typer av avfalls- och återvinningsfrågor. Genom förvärv och nyetableringar har vårt nät av filialer och produktionsanläggningar ökat till sammanlagt cirka 180 stycken i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Den geografiska spridningen innebär att vi kontinuerligt ökar våra möjligheter att skapa attraktiva återvinningslösningar för fler och fler kunder oavsett om de bedriver verksamhet på en lokal, regional, nationell eller internationell marknad. Stena Recyclings lokala närvaro är en viktig styrka i tider med ekonomisk oro och hög volatilitet. I såväl uppgång som nedgång är vi nära våra kunder och säkerställer att de får den bästa lösningen. Vi är beredda att hantera alla situationer. Det ger också hög lojalitet från kunderna, säger Leif Gustafsson, affärsområdeschef för Recycling från 1 september Som ledande återvinningsbolag bidrar vi till lösningar på några av samhällets stora utmaningar rörande återvinning. Ett exempel är uttjänta bilar där EU-direktivet säger att 95 procent av materialet i skrotbilarna ska gå till återanvändning eller materialåtervinning från Ett viktigt steg på vägen mot målet på den svenska marknaden är BilRetur, ett nytt nätverk av bildemonterare som etablerades under verksamhetsåret. Stena Recycling är återvinningspartner i nätverket som också utgör bilprodu- centernas mottagningssystem för uttjänta bilar. Inom BilRetur finns kompetent personal som sköter demonteringen enligt gällande lagstiftning och producenternas anvisningar. Med BilRetur vet ägaren också att man väljer en miljöklok lösning för återvinningen av sin bil. Vi bearbetar materialet från de uttjänta bilarna på våra specialutrustade anläggningar. Tack vare innovativ teknik och god materialkännedom når vi en mycket hög återvinningsgrad och ser till att en stor del av materialet blir ny råvara, exempelvis för produkter inom fordonsindustrin. Portalen ger kunden kontroll Stena Recyclings helhetslösning Stena Solutions, som lanserades under föregående verksamhetsår, blir ett allt mer etablerat begrepp på våra fem återvinningsmarknader. Vi ser att fler kunder efterfrågar en partner som kan hantera samtliga avfallsslag och skapa enhetliga, kostnadseffektiva återvinningslösningar där man samtidigt får full kontroll på alla avfallsflöden i verksamheten. Med hjälp av våra lokala materialkännare tas den bästa lösningen fram utifrån effektivitet, lönsamhet och miljöperspektiv. Stena Solutions omfattar såväl resursoptimering som utbildning och avfallshantering, men också rapportering och uppföljning. Med kundportalen kan kunden enkelt ta del av statistik över hämtade avfallsslag och volymer. Kunden kan också läsa av miljönyttan beräknat på sparat koldioxidutsläpp för återvunnet material. Bland verksamhetsårets nytillkomna Stena Solutions-kunder finns Ikea i Danmark där Stena nu tar hand om allt avfall på samtliga fem varuhus i landet. För Ikeas del innebär helhetslösningen att de inte längre behöver hålla kontakt STENA RECYCLING INTERNATIONAL Under verksamhetsåret 2011/2012 påbörjades en omorganisation inom Affärsområde Recycling med syfte att skapa ännu fler synergier på våra fem återvinningsmarknader samt ett förstärkt ledningsteam. Leif Gustafsson, tidigare VD för det svenska återvinningsbolaget, är sedan 1 september 2012 ny Affärsområdeschef. Samtidigt blev han VD för Stena Recycling International, där ledningen för affärsområdet samlas. Den operativa verksamheten bedrivs som tidigare inom respektive marknads bolag. Genom att utnyttja våra styrkor på olika marknader kan vi höja effektiviteten och ge ännu bättre service till våra kunder, säger Leif Gustafsson. i 13

18 ÅTERVINNING med flera olika entreprenörer. Ikeas medarbetare sparar tid och får bättre kontroll på avfallet. Dessutom har avtalet med Stena förbättrat Ikeas ersättning för hårdplast, tack vare våra välutvecklade kanaler för avsättning av återvunnet material. Händelserikt år i Norge En av de största förändringarna under verksamhetsåret skedde i Norge. På verksamhetsårets första dag, 1 september 2011, förvärvades Norsk Metallretur, en bolagsgrupp i återvinningsbranschen med 14 anläggningar strategiskt utspridda längs den norska kusten. Norsk Metallretur har byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 1890-talet. Denna kompetens har under året blivit en del av Stena Recycling vilket betyder en kraftig förstärkning och breddning av vårt erbjudande i Norge. Nu har Stena Recycling 20 filialer och över 250 medarbetare i Norge. Den norska offshoreindustrin växer alltjämt och under verksamhetsåret öppnade Stena en filial inne på en av Europas största offshorebaser i Kristiansund. Här ligger vår anläggning i tät anslutning till supply-fartygens hamnar och varv där oljeriggar och annan offshorerelaterad utrustning ligger inne för service. Närheten gör att vi kan erbjuda snabb och effektiv service även vid snabba svängningar i de volymer som ska tas om hand, säger Fredrik Eide Aass, VD Stena Recycling i Norge. I Danmark säkrade vi produktionskapacitet på Jylland genom investeringen i en av landets största fragmenteringsanläggningar. Anläggningen ligger i Grenå i direkt anslutning till egen djuphamn. Detta är en betydande fördel vid utlastning för export och möjliggör samlastning med material från våra andra återvinningsmarknader. Stena möter upp i Polen Stena Recycling i Polen är inne i ett intensivt förändringsarbete. Vi investerar och bygger för att stärka vår kapacitet och gör vår kompetens tillgänglig för en större del av polsk handel och industri. En ny stor anläggning öppnades under året i Wroclaw i nära anslutning till många stora industrier. TWM-anläggningen (Total Waste Management) invigdes med besök av Stenas ägare Dan Sten Olsson vilket också fick publicitet i polsk media med fokus på vad svensk återvinningstradition kan erbjuda det polska samhället. Här är behovet stort av effektiva och miljöriktiga återvinningslösningar för industrin som är inne i en utvecklingsfas när det gäller synen på avfallshantering och resursoptimering. I Polen, liksom på våra övriga återvinningsmarknader, ser vi ett ökat intresse för såväl våra helhetslösningar som att insourca vår personal för att sköta avfallshanteringen. Här är det ofta stora internationella företag som är föregångare och ser fördelarna med att ha Stena som partner för samtliga avfallsslag, berättar Polens VD Fredrik Valentin. Ett exempel på ett sådant företag är H&M. På klädföretagets stora anläggning utanför Poznan i Polen har Stena Recycling skapat en helhetslösning för allt avfall i det stora centrallagret och distributionscentralen för postorderutskick. Tillsammans med H&M:s experter har Stena designat ett system som hanterar hundratals ton avfall varje månad. Det är en arbetsplats med medarbetare, där Stena Recycling sköter den dagliga avfallshanteringen och återvinningsverksamheten med egen personal. Det innebär extra värde och avlastning för H&M som kan fokusera på sin kärnverksamhet. I Finland bygger vi en anläggning för vidareförädling av så kallad SLF, shredded light fractions, vilket gör att något som tidigare deponerats nu kan säljas som bränsle. SLF är en blandad fraktion av småbitar som blir över efter att, till exempel, en bil malts ned. En del av något större I Sverige har vi under året fortsatt att engagera oss i Hagainitiativet tillsammans med tio andra välkända företag inom olika branscher. Vi ser att ett ledande klimatarbete ökar lönsamheten genom energieffektiviseringar, minskade företagsrisker, nöjdare kunder, stoltare medarbetare och större kundefterfrågan. I det gemensamma klimatbokslutet redovisar vi också våra egna mål och resultat när det gäller att minska klimatpåverkan i form av energieffektiviseringar och minskade utsläpp av växthusgaser. Lön för mödan hos Trelleborg Automotive i På Trelleborg Automotive i Forsheda tillverkar man antivibrationslösningar till kunder som Scania, Volvo, Ford och GM. Produkterna monteras i till exempel chassi, ratt och avgassystem och har en mängd ingående komponenter vilket medför att antalet avfallsfraktioner är högt. I alla fall sedan Stena tog över som återvinningspartner. Något Stena åtgärdade omedelbart var plastspillet som gick till förbränning. Idag materialåtervinns plasten. Vi har alltid strävat efter att sortera vårt spill men vår förra leverantör var sopåkare snarare än återvinnare. Skillnaden jämfört med Stena är enorm. Tillsammans hittar vi nya möjligheter och det som vi förut fick betala för att bli av med får vi nu betalt för. Det är fantastiskt för både Trelleborg och miljön, berättar Christer Wallin, miljö- och kvalitetsansvarig på Trelleborg Automotive. Henrik Celander är Stenas ansvarige säljare. Han tror att nyckeln till det goda samarbetet stavas öppenhet. När vi tog över här utbildades alla i sortering. Det är Stenas jobb att hitta den allra bästa avsättningen för materialet men då måste det vara rätt sorterat. Blir det fel slår vi en signal och kan snabbt rätta till felet. Hela tiden försöker man hitta förbättringar tillsammans. Christer har höga ambitioner. Jag tycker fortfarande att för mycket går till förbränning och hela anläggningen arbetar med att minimera avfallet. I och med att vi har ett så enkelt och smidigt samarbete med Stena kan vi bolla våra idéer regelbundet. Vi är mer som arbetskamrater. 14

19 Henrik Celander, Stenasäljare, och Christer Wallin, miljö- och kvalitetsansvarig på Trelleborg Automotive, träffas regelbundet på anläggningen i Forsheda. Här diskuterar de vid en låda med produkter ämnade att minska vibrationer i lastbilshytter. Båda framhåller den täta, öppna dialogen som anledningen till de gemensamma framgångarna med avfallshanteringen. 15

20 Efter en första dellastning i Halmstad, förbereds skrot av olika kvaliteter i Malmö Hamn. Båten Thalassini Kira gick sedan fullastad med över ton skrot till köpare i Malaysia. Stena Metal International Stena Metal Inc.!! Stena Metal International är koncernens försäljningsbolag av Stena Recycling-marknadernas volymer av järn, metall och rostfritt skrot. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ett representationskontor finns i Kina. Kunder är stål- och metallverk över hela världen. VD Thomas Andersson Stena Metal Inc. bedriver internationell handel med skrot, tackjärn, järnsvamp (HBI) och färdiga stålprodukter. Bolaget har kontor i USA, Brasilien och Thailand. Från Stena Metal Inc.s huvudkontor i Stamford, USA, får råvaruproducenter och kunder från hela världen hjälp att hitta varandra. VD Flemming Jensen

21 TRADING & SALES KUNDANPASSADE KVALITETER LOKAL INSAMLING OCH GLOBAL FÖRSÄLJNING Ökade volymer, mer export utanför hemmamarknaderna och en större andel kundanpassade leveranser. Så kan verksamhetsåret 2011/2012 sammanfattas för Stena Metal International, koncernens försäljningsbolag för det egeninsamlade järn- och metallskrotet. Trots en fortsatt global ekonomisk osäkerhet med hög volatilitet har vi nått en starkare position under året. Mer material säljs till fler stål- och metallverk i fler länder. Vi har en flexibel försäljningsorganisation som är beredd att flytta fokus till nya länder när produktionstakten sjunker på befintliga marknader, säger Thomas Andersson, VD. Förutom våra hemmamarknader i Skandinavien och Europa har koncernen viktiga marknader i Turkiet och USA. I Kina, som är vår största exportmarknad för metaller, har vi kontinuerlig tillväxt. Vi är framgångsrika i Sydkorea där vi har expanderat under året. I övriga Asien har vi kunder i bland annat Indien, Pakistan och Bangladesh. Receptet på framgången är pålitlighet, kvalitetssäkring och kundnära relationer. Vår strävan är att alltid veta exakt vad varje enskild kund vill ha för att kunna leverera det optimala materialet. Genom att skräddarsy materialet gör vi kundens produktionsprocess både enklare och billigare. Materialet kan användas direkt, utan dyra tillsatsämnen eller reningsprocesser. Vi vet också att rätt kvalitet är den parameter som värderas högst av våra kunder. Därför är vi också stolta över höga betyg i kundundersökningar som har genomförts under året, säger Thomas Andersson. Ett bevis på vår kvalitet är att vi levererar mer och mer aluminiumskrot till primärindustrin som vanligtvis producerar ny aluminium ur bauxit. Att använda återvunnet material gör deras process billigare, samtidigt som det är bättre för miljön. LÄNKEN MELLAN RÅVARUPRODUCENTER OCH KUNDER I koncernen bedrivs ett nära samarbete mellan Stena Metal International och Stena Metal Inc för att leverera de produkter som kunderna efterfrågar. Systerbolaget Stena Metal Inc. bedriver internationell handel inte bara med skrot utan även med tackjärn, järnsvamp (HBI) och färdiga stålprodukter. Under året har bolaget expanderat container- leveranserna av skrotråvaror till fler kunder i Asien, vid sidan av leveranser till kunder som vi levererat till i över 30 år. Vår ständiga målsättning är att förse kunderna med den kvalitet och de materialegenskaper som krävs för deras produkter, säger Flemming Jensen. Vårt signum är att arbeta nära kunderna och vår förmåga att ta snabba beslut om volymer och kvalitet i kombination med leveranser i rätt tid är viktiga och skiljer oss från många andra aktörer. Stena Metal Inc. har fortsatt att leverera övriga produkter såsom tackjärn, och järnsvamp om än på marknader där den totala efterfrågan minskat de senaste åren. 17

22 ElektronikÅtervinning Möter upp mot branschens utmaningar Stena är en av Europas ledande elektronikåtervinnare. Med Stena som partner kan kunden känna sig trygg i att elektronikavfallet hanteras på ett korrekt sätt och att så mycket som möjligt av materialet återvinns till ny råvara. Det finns ett ökat intresse för våra unika och miljöriktiga lösningar, både hos materialbolagen och inom industrin. Vitvaror, tv-apparater, datorer, telefoner, leksaker, spelkonsoler. Listan på elektriska och elektroniska produkter som gör våra liv enklare och roligare kan göras lång. Apparaterna blir mer och mer komplexa samtidigt som nya modeller och uppdateringar släpps i en allt snabbare takt. Europa går en ständigt accelererande utmaning till mötes när det gäller att ta hand om uttjänt elektronik på rätt sätt och återvinna en så stor del av råvarorna som möjligt i varje eltandborste, platt-tv och smartphone. Med ett omarbetat WEEE-direktiv ökar också kraven successivt på EU:s medlemsländer att samla in mer och mer elektronikskrot. Från och med 2016 ska EU:s medlemsländer samla in elektronikskrot motsvarande 65 procent av all såld elektronisk utrustning. Idag samlas, enligt officiella siffror, 33 procent av all uttjänt elektronik in via insamlingssystem vilket innebär att det måste ske stora förändringar framöver om målen ska nås. Mognadsgraden varierar dessutom mycket från land till land. Sverige och Norge ligger nära de nya kraven. Polen, till exempel, har betydligt längre att gå. I dialog med kunden Som en av Europas ledande elektronikåtervinnare spelar Stena en viktig roll i sammanhanget. Affärsområdeschef Phär Oscár förklarar varför: Vi följer utvecklingen och utmaningarna på varje marknad. Vi utvecklar processer som svarar upp mot de miljökrav som gäller. Genom tät dialog och nära samarbete med våra kunder kan vi också erbjuda de bästa lösningarna och underlätta i deras verksamhet. Varje kund ska känna sig trygg med att Stena är en innovativ och proaktiv samarbetspartner som leder utvecklingen av elektronikåtervinningen framåt både när det gäller elektronikavfall från hushåll och industrier. Europas modernaste anläggning Trots ett år med ekonomisk osäkerhet i Europa ökar Stenas volymer på många håll samtidigt som vi tar marknadsandelar i flera länder. Stenas WEEE-verksamhet är inne i en förändringsprocess med investeringar i bland annat Italien, Österrike, Sverige och Polen. Under verksamhetsåret invigdes en anläggning för återvinning av kylskåp i Tyskland. Anläggningen blir Stenas fjärde i Tyskland och ses som en av Europas modernaste med en kapacitet på över kylskåp per år. Med bästa möjliga teknik oskadliggörs de klimatstörande freongaserna i ett slutet system. Över 97 procent av materialen i kylskåpen återvinns och resten förädlas till bränsle för värmekraftverk. Varje kylskåp som återvinns skapar stor miljönytta och gör det möjligt att undvika koldioxidutsläpp på upp till kilo. Vid sidan om goda kundrelationer är kärnan i verksamheten våra egenutvecklade, unika processer. Tack vare lång erfarenhet och stor kompetens ligger Stena långt framme när det gäller avancerad teknik för att utvinna värdefullt material ur elektronikskrot. Ett exempel är den slutna och automatiserade processen för återvinning av LCD-baserade tv-apparater och datorskärmar. LCD-återvinning är en av de snabbast växande återvinningsutmaningarna i Europa och övriga världen, med ett ständigt ökande flöde av uttjänta platta skärmar. Stenas process är miljöriktig, då i stort sett allt kvicksilver tas om hand, och har hög återvinningsgrad. Den är därför en viktig styrka i erbjudandet till våra kunder, vilket under året har visat sig i flera kontrakt där kunden valt oss tack vare den slutna LCD-processen. Förnyat förtroende från kunderna Välutvecklade processer med hög säkerhet och återvinningsgrad gör att vi kontinuerligt får nya och förnyade avtal med materialbolag på våra befintliga marknader. Det gäller inte minst materialbolagen Elretur i Norge och Elkretsen i Sverige, en marknad där vi är marknadsledande med 35 procent av volymen, säger Phär Oscár. 18

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2010/2011

STENA METALLKONCERNEN 2010/2011 STENA METALLKONCERNEN 2010/2011 Se vår animerade film om återvinning! Vår animerade film om återvinning kan du även se på www.stenametall.se /atervinningsfilm INNEHÅLL 2010/2011 i korthet flik Vi är Stena

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2012/2013

STENA METALLKONCERNEN 2012/2013 STENA METALLKONCERNEN 2012/2013 STENA METALLKONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och skapa

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN ÅRSBERÄTTELSE

STENA METALLKONCERNEN ÅRSBERÄTTELSE STENA METALLKONCERNEN ÅRSBERÄTTELSE STENA METALLKONCERNEN Vi arbetar för att våra kunder och samarbetspartners ska kunna utveckla sina verksamheter på ett hållbart sätt. Hållbarhet bidrar till lönsamhet,

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2013/2014

Stena Metallkoncernen 2013/2014 Stena Metallkoncernen 2013/2014 STENA METALL- KONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Capacities of sinks are limited!

Capacities of sinks are limited! Capacities of sinks are limited! Size of Earth s atmosphere Size of Earth s water. Source: Nieman/Novartis; Döberl Klimatneutralisering och företagsnätverket BLICC 1. Stena Metall 2. Återvinning är resurseffektivt

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl 1 Återindustrialisera Sverige 1 2013-10-23 Kort om fordonsleverantörerna vilka är vi. Över 80 procent av leverantörerna är tillverkande företag (andel leverantörer per bransch,

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Boliden 1 E-skrotexpansion i korthet Investeringslogik Tillgång på kopparkoncentrat fortsatt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare 1 Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare ÅI tillstyrker förslaget att verksamheter får ta ansvar för allt sitt avfall, dvs definitionen av

Läs mer

Din kompletta avfallspartner inom byggavfall

Din kompletta avfallspartner inom byggavfall Din kompletta avfallspartner inom byggavfall Sortera 020 15 16 17 Sortera grundades 2006. Visionen var att skapa en avfallsentreprenör som satte kunden i centrum och fokuserade på att hjälpa denne att

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Delårsrapport Q3, januari-september 2015 Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man?

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Therese Hindman Persson, Affärsområdeschef: Energy Solutions, Schneider Electric Schneider Electric 1 Vilka

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-1-1 Marknadsdata som presenteras nedan är en sammanställning av tillgänglig extern data från Prismark mars, augusti och september 216, PROTEC MDC januari och juli 216

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Avfalls- och återvinningsmarknaden en juristutmaning? Britt Sahleström Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna Vision: Framtidens ledande

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

BÄTTRE STÅL BÄTTRE FRAMTID. Företagspresentation 2015

BÄTTRE STÅL BÄTTRE FRAMTID. Företagspresentation 2015 BÄTTRE STÅL BÄTTRE FRAMTID Företagspresentation 2015 Möt Ovako Utvecklar högteknologiska komponentstållösningar Kunder är ledande globala tillverkare inom kullager-, tillverknings- och transportindustri

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Olof Faxander, VD & Koncernchef

Olof Faxander, VD & Koncernchef Årsstämma 2010 Olof Faxander, VD & Koncernchef 2009 Ett turbulent stålår Efter en exceptionellt svag marknad under första halvåret, skedde en viss återhämtning under slutet av året Under en stor del av

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer