STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STENA METALLKONCERNEN 2009/2010"

Transkript

1 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

2 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen /2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar 8 VERKSAMHET Återvinning 12 Trading & Sales 16 Elektronikåtervinning 18 Aluminium 20 Stål 22 Olja 24 Ekonomi & Finans 26 Stenasfären 28 EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse 32 Koncernen Resultaträkning 35 Eget kapital 35 Balansräkning 36 Kassaflödesanalys 38 Redovisnings- och värderingsprinciper 39 Noter 42 Moderbolaget Resultaträkning 53 Eget kapital 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 56 Noter 57 Innehav 60 Förslag till vinstdisposition 62 Revisionsberättelse 63 Styrelse 64 Adresser 65

3 VERKSAMHETSÖVERSIKT ÅTERVINNING Koncernen bedriver återvinning på fem geografiska marknader i olika bolag samlade under namnet Stena Recycling. Avfall från hela samhället förädlas på någon av de cirka 200 anläggningarna. TRADING & SALES Inom bolagen Stena Metal International och Stena Metal Inc. bedrivs handel med skrot, tackjärn, järnsvamp och färdiga stålprodukter. Stena Metal Inc. bedriver verksamhet i USA, Brasilien, Thailand och Kina. ELEKTRONIKÅTERVINNING Insamling, bearbetning och återvinning av uttjänt elektronisk och elektrisk utrustning bedrivs inom affärsområde WEEE. Verksamhet på 25 anläggningar i tio länder. ALUMINIUM Stena Aluminium producerar kundanpassade aluminiumlegeringar från återvunnen råvara för leverans till gjuterier och stålindustri. STÅL Stena Stål har anläggningar i Sverige och Norge och erbjuder ett brett sortiment av stål produkter samt förbehandling av stålprodukter och figur skuren plåt. OLJA Bolaget Stena Oil är Nordens största leverantör av bunkerolja och bedriver verksamhet i Norden samt utanför Västafrika. Stena Oil handlar också med olja på den internationella marknaden. FINANS Affärsområde Finans bedriver finansiell verksamhet och intern finansverksamhet inom koncernen.

4 2009/2010 I KORTHET Ett volatilt år både pris- och volymmässigt. Återvunnen finansiell stabilitet trots tuffa marknads förutsättningar på flera håll. Ett starkt resultat från den svenska återvinningsverksamheten och ett lyckat turn-aroundprogram i Danmark. Koncernens elektronikåtervinning fortsätter att växa. Fokus på innovationer och skräddarsydda lösningar. Stora satsningar på kompetensutveckling och ett koncernövergripande säkerhetsarbete. NYCKELTAL MSEK 2009/ / / / /2006 Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat Eget kapital Soliditet, % 38,0 32,5 28,0 28,5 33,9 Medelantal anställda

5 STENA METALLKONCERNEN Inom Stena Metallkoncernen löser vi kundens behov och förvandlar avfall till något värdefullt. Det gör vi med hjälp av vårt återvinningserbjudande som består av innovativa produkter och tjänster riktade till alla delar av samhället. I koncernen ingår också förädling och distribution av stål och aluminium, internationell handel med metaller och olja samt finansverksamhet. Stena Metallkoncernen är en del av Stenasfären, som består av de av familjen Sten A Olsson helägda moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB samt hel- eller delägda bolag till dessa. Vår vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom samtliga våra verksamheter. Med hjälp av lång erfarenhet och kompetens skapar vi ständiga förbättringar tillsammans med våra kunder.

6 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Stena Metallkoncernens resultat före skatt blev 451,4 MSEK. Ett dedikerat affärsmannaskap och kraftiga åtgärder har medfört att huvuddelen av våra bolag har ökat sina marknadsandelar och stärkt marginalerna under 2009/ /2010 har varit ett volatilt år på marknaden både vad gäller priser och volymer. Det har också varit ett år som kännetecknats av fokuserade åtgärder inom hela Stena Metallkoncernen där vårt samlade affärsmannaskap visat sin starka kraft. Även om en sträng vinter tillfälligt hämmade utvecklingen på flertalet av våra hemmamarknader blev marknadsförutsättningarna mer konstruktiva i takt med att krisen successivt släppte sitt grepp. Det är en god bit kvar till toppåret 2007/2008 men under året har affärsvolymen genom Stena Metallkoncernen ökat med cirka 12 procent samtidigt som huvud delen av våra affärsområden ökat sina marknads - andelar. Vår fortsatta finansiella disciplin i form av fokus på kostnader och kassaflöde har, tillsammans med koncernens resultatstyrda arbete med kontinuerliga förbättringar i alla delar av organisationen, bidragit till väsentliga förbättringar i huvuddelen av våra affärsområden. Det är mycket imponerande att följa kraften i det decentraliserade affärsmannaskapet. Utan detta engagemang och ansvarstagande hade vi inte kunnat vända resultatet så snabbt. Tack vare dessa ansträngningar har vår finansiella situation väsentligt förbättrats och vi kan se framtiden an med tillförsikt. Verksamheternas utveckling Efter ett tufft 2008/2009 har vi under året fl yttat fram våra positioner i alla våra affärsområden, framförallt har resultat och marknadsandelar stärkts för huvuddelen av våra verksam heter. Den ekonomiska utvecklingen på våra respektive hemmamarknader har påverkats i olika grad av nedgången, i till exempel Finland är effekterna fortfarande kännbara. Under året har vi tagit flera steg framåt och vi står starka i vår återvinningsrörelse. Vi har en starkt fokuserad organisation och jag förväntar mig ytterligare kliv framöver. Det känns tryggt att konstatera att Stena Recycling Sverige snabbt kommit tillbaka och levererar ett starkt resultat för verksamhetsåret. Mycket tillfredsställande är också vår danska återvinningsrörelses fina utveckling med stärkta marknadsandelar och ett mycket bra resultat. Då vårt resultat i Polen inte varit tillfredsställande har vi under året bytt ledning och initierat ett turn-aroundprogram där de första tecknen bådar gott. Inom elektronikåtervinningen fortsätter den snabba utvecklingen. Med väsentligt förbättrad produktivitet och kontinuerlig volymtillväxt fortsätter vi att bygga på vår roll som Europas ledande elektronikåtervinnare samtidigt som vi utvecklar branschens mest innovativa återvinningslösningar. Stena Stål har stärkt sina marknadsandelar och utvecklas väl i takt med att efterfrågan successivt återvänder. Det är mycket glädjande att Stena Aluminium trots tuffa marknadsförutsättningar presterat ett utmärkt resultat. Kunderna ställer allt fler krav på specialistkunskaper och Stena Aluminium möter upp med både eftersökta utbildningar och tjänster. Stena Metal Inc. har fortsatt att skapa goda trading-affärer på en volatil, internationell råvarumarknad. Under ett år med tuffa marknadsförutsättningar på sin hemmamarknad har Stena Oil etablerat en ny bunkerverksamhet utanför Västafrika. På en mer konstruktiv finansmarknad har vår finansrörelse bidragit väl till koncernens resultat. Parallellt har Stena Metall Finans på ett utomordentligt sätt bidragit till att stärka koncernens finansiella flexibilitet, bland annat genom att ge ut ett obligationslån. Innovationer och skräddarsydda kundlösningar Vi arbetar inom branscher i ständig förändring som kräver att vi hela tiden utvecklar och förbättrar oss. Vi uppmuntrar våra medarbetare att skapa innovationer och unika speciallösningar, många gånger i samarbete med våra kunder. I stort som smått söker vi stimulera till nya idéer och lösningar. Det kan röra sig om ny banbrytande teknik, till exempel den uppmärksammade lösningen för återvinning av LCD-skärmar som presenterades under året. Ute på filialerna arbetar våra säljare för att finna lösningar på sina kunders specifika behov, som i Borås, där man hittat avsättning så att vår kund får betalt för sitt textilavfall istället för att, som tidigare, betala för deponin. I linje med vår strävan att skapa tydliga, skräddarsydda lösningar för våra kunder och leverantörer har vi under året lanserat Stena Solutions i Sverige vårt nya helhetserbjudande som efterhand kommer att tas ut på samtliga våra återvinningsmarknader. Stena Solutions fokuserar mer än tidigare på erbjudanden mot enskilda branscher där vi tack vare våra skräddar sydda lösningar kan tillgodose varje kunds önskemål. 2

7 Koncernchef Anders Jansson utanför huvudkontoret i Fiskhamnen i Göteborg. Här finns ledningen för de svenska bolagen samlad (förutom Stena Aluminium som finns i Älmhult). I år är det 70 år sedan som grundaren Sten A. Olsson först började göra affärer med skrot. Där andra såg skräp, såg han en affärsmöjlighet. Där lades grunden till Stena Metallkoncernens utveckling och affärsmannaskap. Idag finns vi på cirka 250 platser runt om i världen. Kompetenskrävande branscher Vi verkar inom branscher där kunder, leverantör er och lagstiftning kräver vår spetskompetens. Det är därför nödvändigt att våra kunskaper ständigt ligger i framkant. Under 2009/2010 sjösatte vi flera stora satsningar. Ett prioriterat område är produkt- och materialkännedom. På Stena Aluminium bedriver vi till exempel kompetensutveckling tillsammans med våra kunder. Vi lanserade även ett internationellt traineeprogram och ett koncerninitiativ för att uppmuntra interna förmågor. Säkerhet betyder kvalitet Vi kan bli mycket bättre på säkerhet inom Stena Metallkoncernen. Säkerhet påverkar såväl medarbetare som kunder och leverantörer och under året har vi därför initierat ett stort, långsiktigt säkerhetsarbete med målet att kraftigt höja säkerhetsnivån på och omkring våra arbetsplatser för att förebygga antalet olyckor. En förbättrad säkerhet borgar också för högre kvalitet. Basen för framtida satsningar Alla delar av Stena Metallkoncernen har stärkt sin marknadsposition under det gångna verksamhetsåret. Det finns samtidigt inte något område där vi inte kan bli bättre. Med stöd av långsiktiga ägare, finansiell styrka och det dedikerade affärsmannaskapet runt om i vår koncern har vi en unik bas för kontinuerliga förbättringar och en fortsatt tillväxt. Om nuvarande marknadsförutsättningar består förväntar jag mig ett förbättrat resultat för innevarande verksamhetsår. Anders Jansson, Göteborg i oktober

8 MARKNAD OCH PRISER Återhämtningen efter den globala finanskraschen och den förbättrade marknads bilden från och med sommaren 2009 innebar under hösten och vintern stigande priser på flertalet av koncernens väsentliga råvaror. Volymerna var fortsatt på en låg nivå även om en viss förbättring kunde skönjas. Verksamhetsårets andra hälft har präglats av förnyad finansiell oro i och med ökat fokus på effekterna av många länders skuldsituation, inlett av den så kallade Greklandskrisen under våren. Allt svagare amerikansk konjunkturstatistik fick under sommaren marknaderna att på nytt visa svaghet. Osäkerheten i inledningen av verksamhetsåret 2010/2011 är fortsatt stor. METALLER Det gångna verksamhetsåret har kännetecknats av en volatil marknad på London Metal Exchange (LME). Under året har dock efterfrågan varit stabil tack vare den ekonomiska återhämtningen i världsekonomin. De kraftfulla ekonomiska stimulanspaketen är en bidragande orsak. Under sommaren 2010 påverkades metallpriserna negativt av den finansiella oron i Sydeuropa, men i takt med att denna turbulens avtog har metallpriserna successivt förstärkts. Sett över verksamhetsåret har priset (USD) på samtliga LME-metaller stigit med cirka 10 procent, utom för bly där priset är oförändrat. Under året har vi dock sett kraftiga variationer med pristoppar i januari och april Metallagren på LME har under verksamhetsåret ökat på koppar, zink och bly medan nickellagren är oförändrade. De extremt höga lagren av aluminium ligger fortfarande kvar över 4 miljoner ton. Sedan årsskiftet 2010 har vi sett en gradvis minskning av LME-lagren på koppar, aluminium och nickel. Skrot: Under hösten 2009 ökade intresset för metallskrot i takt med den ekonomiska återhämtningen. Efterfrågan från Indien och Kina, som är viktiga marknader för metallskrot, steg under denna period. Trots de höga LME-lagren på aluminium har vi sett en stabil efterfrågan på aluminiumskrot. Efter frågan på metallskrot har generellt varit god under första delen av Under sommaren 2010 har vi dock upplevt ett lägre intresse på grund av den finansiella krisen i Sydeuropa. I skrivande stund är efterfrågan på metallskrot stabil, med Indien och Kina som viktiga tillväxtmarknader. Tack vare högre industriell aktivitet har inflödet av metallskrot ökat under verksamhetsåret. Nickel (USD/ton), LME /08 08/09 09/10 STÅL Vi kan se tillbaka på ett år med korta cykler och prissvängningar. Hösten 2009 innebar mindre höjningar på stålpriserna. Lagren på stålvaror började komma i balans efter krisen och producenterna fick en bättre beläggning då normala återköp till lager kom igång. Detta var dock inte drivet av en ökad förbrukning och under fjärde kvartalet föll priserna tillbaka till samma låga nivåer som tidigare. Priserna höll sig där över vintern med väldigt små variationer och volymerna var svaga. Lika överraskande kom sedan en snabb och kraftig uppgång i mars. Under perioden fram till maj steg priserna i snitt med 35 procent och för vissa produktgrupper med ända upp till 45 procent. Mot slutet av verksamhetsåret minskade efterfrågan och priserna sjönk på nytt. Detta gällde särskilt för långa produkter som påverkas av en fortsatt svag europeisk byggindustri. Det stål som däremot förbrukas inom industrin står sig starkare. Priserna har åter stabiliserats under inledningen av hösten 2010 men visar inte tecken på att vända upp. Koppar (USD/ton), LME /08 08/09 09/10 Aluminium (USD/ton), LME /08 08/09 09/10 Handelsstål (SEK/ton), Importpriser /08 08/09 09/10 4

9 RETURPAPPER Verksamhetsåret inleddes med svag efterfrågan och låga priser. Goda kundrelationer på såväl inhemska som viktiga exportmarknader gjorde att allt returpapper kunde avsättas löpande men till mycket låga priser. I slutet av 2009 började marknaden återhämta sig. Flera stora nya maskiner för tillverkning av förpackningskartong på returpappersbasis togs i bruk i Centraleuropa samtidigt som efterfrågan från Kina efter samma kvaliteter var stabil. Trots en usel marknad för tidningspapper tvingades även tillverkare av tidningspapper att betala mer för returpappersråvaran eftersom kartongtillverkarna delvis använder samma returpapperskvaliteter. Under våren nådde priserna på de flesta kvaliteter en nivå som innebar en fördubbling OLJA Priset på råolja hade en relativt linjär utveckling från cirka 70 USD/fat i september 2009 upp till cirka 85 USD/fat i maj Uppgången orsakades främst av en ökad global efterfrågan till följd av den ekonomiska återhämtningen och minskade lagernivåer i framförallt USA efter en extremt kall vinter. Under våren har oljepriset fallit till cirka 70 USD/fat. Detta har flera orsaker, bland annat rädslan för följderna av statsskuldskrisen i framför allt PIIGS-länderna och en allmän oro för viktiga länder med alarmerande statskuld såsom USA och Storbritannien. Dessutom finns oron för en så kallad double-dip, till följd av vacklande amerikansk konjunkturstatistik. Under sista tertialet har priserna återhämtat sig gradvis till ca 75 USD/fat, framförallt drivet av kinesisk efterfrågan. En minskad tillväxt av amerikansk och rysk oljeproduktion har också medverkat till utvecklingen. Korrelationen mellan dollar JÄRNSKROT Under sommaren 2009 ökade den globala stålproduktionen. En betydande del av ökningen gick till kinesisk lageruppbyggnad av färdiga stålprodukter, när ökningen avtog under hösten stannade efterfrågan upp något. Priserna sjönk till en lägstanivå på cirka 260 USD/ton för fragmenterat järnskrot men vände sedan upp igen under november och fortsatte upp till 340 USD vid årsskiftet 2009/2010. Trenden fortsatte och i april 2010 toppade priserna. Vid denna tidpunkt vände inkommande skrotflöden efter en lång och tuff vinter på många marknader och oväntat snabbt hade vi en omvänd situation med mer skrot än efterfrågan. Priserna sjönk åter och det fanns få köpare på marknaden ända fram till slutet av juni då nivåerna åter låg under 300 USD. Därefter har vi sett en återhämtning under sommaren och verksamhetsåret slutade på en prisnivå kring 400 USD. Återhämtningen inom stålbranschen går långsamt men varierar beroende på segment. Platta produkter och specialstål har utvecklats relativt bra, och många industrier har vältecknade orderböcker. Däremot är Wellpapp (EUR/ton), Exportpriser /08 08/09 09/10 jämfört med läget vid verksamhetsårets ingång. Efterfrågan och priser låg sedan kvar på denna höga nivå under sommaren och resterande del av verksamhetsåret. Olja (USD/fat), Nymex och olja har förstärkts under året och har påverkat prisbilden. Oljepriset har också influerats kraftigt av finansiell handel med oljekontrakt, vilket under året har påverkat priset mer än vad underliggande fundament indikerat. Järnskrot (USD/ton), fob Rotterdam /08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 byggbranschen fortsatt tuff, vilket medför att många producenter av armeringsjärn har en svår situation med ökade råvarukostnader men mycket lite utrymme för höjda stålpriser. Flera verk i Europa har dragit ned alternativt ligger kvar på en redan relativt låg produktionstakt. Stålverk i både Europa och USA ligger i snitt på en utnyttjandegrad kring cirka 70 procent av sin normala kapacitet. I Asien och framförallt Kina är produktionstakten högre, då de har en bättre lokal marknad men även en viss lageruppbyggnad. TACKJÄRN Priset på tackjärn steg under verksamhetsårets första halvår och drevs av bland annat en stark inhemsk efterfrågan från Brasilien (den huvudsakliga exportören av tackjärn till USA), höga järnmalmspriser och en mer optimistisk syn på den ekonomiska återhämtningen rent allmänt. Medan den brasilianska ekonomin fortsatte visa styrka, började andra marknader att tappa fart. Järnmalmspriset föll tillbaka och innebar att tackjärnspriserna pressades nedåt. Tackjärn (USD/ton), cfr New Orleans /08 08/09 09/10 FRAKTER Priserna på sjöfrakter har under perioden september 2009 januari 2010 varit långsamt stigande, om än fluktuerande. Efter årsskiftet fram till april upplevde vi en stark uppgång för att under juni och juli se snabbt sjunkande fraktrater, sannolikt till följd av den finansiella krisen i vissa sydeuropeiska länder och rädslan för följdeffekter. Raterna stabiliserades och återhämtade sig dock något under augusti Frakt Baltic Dry Index /08 08/09 09/10 Samtliga grafer på sidan avser prisutveckling under perioden 1/ till och med 24/ Alla grafer avser månadssiffror. Källa: Reuters, MBR och Stena Metall 5

10 Många vårdenheter i Malmöregionen får sitt avfall hämtade av Stena. Vi samlar in skärande/stickande avfall och läkemedelsavfall och destruerar det på ett säkert, miljöriktigt sätt. Stena sätter stort värde på samarbeten med lokalsamhället och sponsrar allt från små fotbollsklubbar till konstnärer. Vi ser det också som en viktig uppgift att informera om nyttan med återvinning och hållbarheten i att låta återvinningsanläggningar finnas nära där avfallet uppstår. Stena hämtar avfall också på kontor. Där hittar kunden våra uppsamlingskärl med allt ifrån brännbart till papper. Är det dokument eller mjukvara av sekretessart skickar vi ut vår mobila dokumentförstörare. Stena har också en smidig service för företagens uttjänta elektronikskrot. Det tar nästan en livstid för ett träd att växa upp. På Stenas returpappersfilialer återvinner vi papper motsvarande 14 miljoner fullvuxna träd varje år. Papper kan nämligen användas i nya produkter upp till sex gånger innan fibrerna är utslitna. Med våra egna Stenablå tågsätt fraktar vi avfall mellan våra egna anläggningar och till flertalet hamnar i Sverige. Tack vare tågen har lastbilstransporter försvunnit från vägarna under tre år. Vi har också tagit fram specialanpassade tåglösningar för flera kunder, bland annat Volvo i Olofström. Till fragmenteringsanläggningen i Malmö kommer restprodukter som innehåller flera materialslag för sanering och fragmentering såsom traktorer, bilar och gräsklippare. Här utvinner vi järn, aluminium och metalller som får möjlighet att åka ett nytt varv i kretsloppet. 6

11 STENA I SAMHÄLLET EN HÅLLBAR AFFÄR Stena startade sin återvinningsverksamhet redan 1939 och är sedan dess en viktig kugge i kretsloppet. För oss är avfall en resurs, inte ett problem. Tillsammans med kunder, myndigheter, kommuner och universitet bidrar vi till en bättre hushållning med ändliga råvaror ur gruvor, oljefält och skogar och förhindrar att farliga ämnen sprids i naturen. Samtidigt som vi skapar ekonomisk nytta för oss själva och våra kunder är återvinning en oumbärlig tillgång för miljön eftersom samhällets avfall blir till nya råvaror. Vår verksamhet bidrar till att minska mängden koldioxidutsläpp med ton per år. Det motsvarar 1,35 miljoner flygresor jorden runt! Hållbarhet står alltid högt upp på agendan och vi anstränger oss för att ständigt hitta nya lösningar som också stärker kundens miljö profil, säkerhet och konkurrenskraft. På bilden ser vi Malmö, Sveriges tredje största stad, som får exemplifiera några av de områden där Stena Metallkoncernen är verksam. I flera länder medverkar vi till att skrotade bilar samlas in och återvinns på bästa sätt samtidigt som farliga ämnen tas om hand säkert och miljöriktigt. Idag återvinner man en bil till 85 procent och vi arbetar för att nå målet 95 procent Ett fartyg på väg till Kina lastas med aluminiumskrot från fordonsindustrin. Järn, metaller, papper, farligt avfall och plast förädlas till råvaror på våra 190 återvinningsanläggningar, samordnas och skeppas till slutkunder världen över för att användas i nya produkter. 7

12 FORSKNING, UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRINGAR STEGET FÖRE I EN KOMPLEX VÄRLD Stenas forskningsarbete fyller ett tomrum inom hela återvinningsbranschen och genererar stor uppmärksamhet. Tack vare våra långsiktiga ägare och täta samarbeten med vår omgivning kan vi fortsätta att investera i innovativa lösningar som sparar samhällets resurser. Bara i Sverige produceras årligen totalt cirka 54 miljoner ton avfall exklusive gruvavfall, varav industriavfall är cirka 50 miljoner ton och hushållsavfall 4 miljoner ton. Stenas ständiga utmaning är att återvinna så mycket som möjligt ur det som kastas bort. Men innehållet i samhällets produkter utvecklas ständigt och som återvinnare måste vi hela tiden ligga steget före och anpassa oss till nya, komplexa material. Utgångspunkten är att mängden avfall som läggs på deponi ska minska. Det gör vi genom att i första hand materialåtervinna så långt det är möjligt. I andra hand återvinns avfallet till energi som kan värma bostäder. Utvecklingen av återvinningsmetoder har kommit väldigt långt och för att öka andelen avfall som får en ny chans i kretsloppet krävs ny teknik, investeringar, kreativitet och långsiktighet. Allt detta har Stena. Vårt forskningsarbete styrs, förutom av lagstiftning och lönsamhet, också av kundernas krav och förväntningar. Att arbeta med oss ska innebära en konkurrensfördel för kunden då våra forskningsprojekt ska leda till marknadens mest effektiva lösningar. Vi arbetar proaktivt och finansierar ett stort antal forskningsprojekt tillsammans med högskolor och universitet runt om i Sverige. Till exempel finansierar Stena sedan många år en professur på Chalmers tekniska högskola. Ingen annanstans i världen kombinerar man forskning med forskarskola och industriell återvinning och satsningen fyller därför ett viktigt tomrum inom forskningen. För närvarande arbetar sju doktorander med projekt inom områden där det saknas kunskap om kommersiellt hållbara och miljöriktiga lösningar. Systematiskt förbättringsarbete Fokuset på ständig utveckling och förbättring genomsyrar vår verksamhet inte bara inom forskningen. Vi är en problemlösande organisation med ett delegerat affärsmannaskap vilket betyder att många viktiga beslut fattas ute på de enskilda filialerna. Tack vare vårt systematiska förbättringsarbete delar vi med oss och ser till att alla medarbetare kan ta del av individuella framgångar. Vi kopierar även best practice mellan enheter, bolag och länder. På så sätt skapar vi i förlängningen mervärden även för våra kunder. Höga krav på kompetens För att möta de förväntningar vi själva och våra kunder har på vår verksamhet satsar vi kontinuerligt på kompetensutveckling. Vi ställer höga krav både på våra befintliga medarbetare och på dem vi rekryterar. Intresset för återvinningsfrågor växer hela tiden och många söker sig till koncernen både för det vi är och det vi gör. Kombinationen av entreprenörskap och hållbara affärer lockar och stämmer väl överens med mångas värderingar. 8

13 NYTT LIV FÖR UTTJÄNTA VINGAR Ett vindkraftverk har en livslängd på mellan år. När vindkraftsvingar, fritidsbåtar eller husvagnar kasseras kan plasten få nytt liv med hjälp av mikrovågspyrolys. Med bidrag från EU-fonden LIFE utvärderar Stena metoden för att se om plasten och glasfibern kan separeras från varandra. Återvunnen glasfiber kan användas till nya glasfiberarmerade plaster eller som konstruktionsmaterial. Bilden kommer från Stena Renewable, ett bolag inom Stenasfären som investerar i förnyelsebar energi genom att bygga och förvalta produktiva vindkraftparker. Bolaget har som mål att bygga 40 vindkraftverk per år. Fler exempel på forskningsprojekt på nästa sida. 9

14 FORSKNING, UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRINGAR AKTUELLA FORSKNINGSPROJEKT I URVAL KABELÅTERVINNING Varje år kasseras ton elkabel i Sverige. Stena deltar sedan flera år i ett projekt för att ta fram nya återvinningsmetoder så att fler fraktioner än koppar kan återvinnas och användas som råvara i nya produkter. Stena driver kabelåtervinning på flera platser i Europa där vi med hjälp av patent skyddad teknik nu kan separera plasterna från varandra. Polyetenplasten har redan hittat en marknad och säljs som bränsle medan PVC-plastens användningsområden hela tiden utvidgas. Dels kan den användas som råvara i nya produkter, till exempel trädgårdsslangar. De senaste resultaten visar att man för första gången lyckats återvinna plaster med samma egenskaper som sådana gjorda på oljeråvara. Detta betyder, till exempel, att kabeltillverkarna kan få tillbaka den plast som finns i kablar som blivit produktionsspill. Och ju mer vi lyckas utvinna ur av fallet, desto bättre betalt får kunderna för avfallet. URBAN MINING Ute i samhället ligger stora mängder värde fullt material i dvala. Det rör sig om alltifrån byrålådornas trasiga mobiltelefoner till kopparskenor från avvecklade infrastrukturprojekt. Stena agerar som partner vid kartläggning av resurser i mark och byggnader som kan återvinnas, analys av vilka material som ger ett omedelbart positivt resultat att omhänderta, samt i förlängningen som partner vid upptagning och återvinning av dessa material. Exempel på kunder är såväl elbolag och fastighetsägare som industrier. LITIUMJONBATTERIER I ett EU-finansierat projekt fokuserar vi på återvinningen av den nya generationens batterier som förekommer i exempelvis elbilar. Idag återvinns bara kobolt från dessa litiumjonbatterier, men eftersom flera nyare modeller inte längre innehåller kobolt undersöker vi möjligheterna att återvinna också andra delar av batteriet. BIOGAS Hos flera kunder samlar vi in organiskt avfall som vi sedan säljer vidare för olika former av energiåtervinning. Nu undersöker vi möjligheterna att på egen hand utvinna biogas ur olika typer av organiskt industriavfall. LANDFILL MINING Det finns hundratals avfallsdeponier i drift i Sverige som potentiellt utgör en risk för miljön. Med projektet för landfill mining tar sig Stena an arbetet med att sanera deponier med återvinningspotential. Förutom saneringen (där vi kan avskilja farligt avfall) finns det metaller som vi med dagens metoder kan återvinna, sälja och på så sätt återföra till krets loppet. MIKROVÅGSTORKNING AV MATAVFALL Tillsammans med bland andra Stena Line har vi fått ett EU-bidrag för att mikrovågstorka matavfall. Under mikrovågsbehandlingen torkar matresterna snabbt och dålig lukt försvinner. Målet med projektet är att minska vikten på resterna med 85 procent. Kundkretsen finns bland fartyg och restauranger där man hanterar stora mängder matavfall på liten yta. Tänkbara användningsområden för pulvret som återstår är gödslingsmedel, bränsle och djurfoder. FRAGMENTERINGSAVFALL Tillsammans med våra samarbetspartners har vi hittat en lösning för de små bitar av plaster, gummi och textil med mera som blir kvar efter fragmenteringsprocessen. Tidigare har dessa bitar, allmänt kallat fluff, lagts på deponi. Tack vare vår forskning kan de nu användas som bränsle i allt större omfattning. Den potentiella marknaden är mycket stor. Om all fluff från bilfragmenteringsanläggningar runt om i Europa togs tillvara skulle det motsvara en miljon kubikmeter olja; tillräckligt för att värma upp småhus varje år! 10

15 NYTT! PRODUKTIONSAVFALL SÅ BLIR AVFALL EN RESURS OM OCH OM IGEN VISSTE DU ATT ETT KYLSKÅP KAN ÅTER VINNAS TILL 99 PROCENT*? Järn och metaller kan återvinnas ett oändligt antal gånger och plasterna kan också användas som råvaror i nya produkter. Oljan i kylskåpets kompressor tappas ut och blir till högkvalitativ basolja medan de klimat farliga gaser som erhålls vid demon- teringen tas om hand och oskadliggörs i ett slutet system på våra anläggningar. Isoleringen i kylskåpets väggar blir till bränsle. Stenas återvinning undviker utsläpp av motsvarande kg CO 2 ekvivalenter för varje kylskåp. Detta motsvarar energiåtgången för 8 miljoner laddningar av din mobiltelefon. * Procenten som blir kvar destrueras i ett slutet system. 11

16 ÅTERVINNING ÅTERVINNING SOM TÄNJER PÅ GRÄNSERNA STENA RECYCLING Stena arbetar med återvinning på över 200 anläggningar över hela Europa och det har gjort oss vana vid att tänka över gränserna. Något som märks på våra kundlösningar. Stena Metallkoncernen bedriver återvinningsverksamhet under namnet Stena Recycling på fem geografiska marknader med landsomfattande nätverk av filialer och produktionsanläggningar. Genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar återvinner och förädlar vi avfall från industrier, handel, kontor och kommuner med flera. Vi erbjuder även relaterade tjänster såsom internlogistik, utbildning och säkerhetsrådgivning. VD: Sverige: Leif Gustafsson Danmark: Lars Petersen Norge: Fredrik Eide Aass Finland: Risto Airas Polen: Fredrik Valentin Det är nu 70 år sedan Stena började återvinna samhällets avfall. Sedan dess har många av förutsättningarna förändrats. Etik, lagstiftning och tekniska innovationer är aspekter som alla skyndar på utvecklingen. Men på Stena arbetar vi fortfarande efter samma devis: Att skapa största möjliga värde ur våra kunders avfall. Det är så vi skapar nytta. Inte bara för oss själva, utan även för våra kunder och för samhället i stort. Ökar kundens värde Vår målsättning är att erbjuda våra kunder återvinningslösningar som ökar värdet på deras verksamhet. Målmedvetet och långsiktigt arbetar vi för att hela tiden ta fram nya, innovativa lösningar för alla branscher genom hela återvinningskedjan. Ibland är det den stora multinationella biltillverkaren som får hjälp med ett specialtillverkat el-lok inne på sitt produktionsområde, ibland är det den lilla hårsalongen som får en efterlängtad lösning för sina miljöfarliga kemikalier. Som kund hos Stena ska alla känna att vi hittar rätt nivå för just deras verksamhet. Vi samlar in och återvinner alla typer av avfall och har en stor bredd på våra lösningar. Vi erbjuder tjänster och produkter inom insamling, tillståndsansökningar, statistik, transporter och utbildning. Självklart ingår det i helhetslösningen att hitta bästa möjliga avsättning för materialet. Vi återvinner järn och metaller, plast, papper, farligt avfall samt övrigt avfall. Vi är dessutom Europaledande inom elektronikåtervinning. (Läs mer om elektronikåtervinning på sidorna 18 19). Exempel på stora och små innovativa lösningar från 2009/2010 I Finland lyfte vi återvinningen hos Keraplast Oy, en fabrikant av ventilationsluckor, till en högre nivå. Tidigare hamnade mycket av avfallet på deponi men med Stenas helhetslösning återvinns nu hela 15 fraktioner. Vi hittade till och med en köpare som kan använda ullen, en av fraktionerna, direkt in i en isoleringsprodukt. Vi ser att stora företag allt oftare önskar ha Stenamedarbetare inne på sina anläggningar, så kallad in-sourcing. Ett nytt exempel under året är ABB High Voltage Cables i Karlskrona. I flera år har Stena hämtat skrotet hos kabeltillverkaren men nu har lösningen utökats med farligt avfall och en man på plats inne på ABB. I ett nytt avtal med godisjätten Leaf tar vi hand om allt avfall från godistillverkningen. Stärkelse, socker och gelatin allt används som prima råvara i Swedish Biogas anläggning i Örebro. Och godis med fabrikationsfel värmer hus efter ett besök på en fjärrvärmeanläggning. Stenas mål är att skapa såväl kostnadseffektiva som miljömässigt riktiga logistiklösningar och i år har vi ökat effektiviteten med hela 15 procent. I en av de största svenska transportupphandlingarna någonsin lyckades Stena 12

17 Materialkännedomen är nyckeln till den goda affären. Hela återvinningskedjan vilar på att den som bedömer materialet har rätt handlag. Ingen teknisk utrustning kan ersätta den kunskap och erfarenhet som medarbetarna på våra filialer besitter. Varje avfallsslag innehåller ett myller av kvaliteter som alla ska bedömas korrekt för att i slutändan skapa ett mervärde för våra kunder. 13 På bilden Janus Mihalovic, Stena Recycling, Malmö.

18 Recycling få bort lastbilstransporter från vägarna. Varje år! En del av lösningen är vår egenutvecklade programvara som hjälper de åkerier som kör åt oss att optimera sina transporter och undvika tomkörningar. Lokala specialister På alla våra marknader ser vi att intresset för helhetslösningar, där vi tar hand om allt kundens avfall, fortsätter att öka. Med helhetslösningen kommer vi närmare våra kunder och fungerar som en partner snarare än som en leverantör, något som vi ser att våra kunder uppskattar och allt fler faktiskt kräver. Läs mer om helhetslösningen under rubriken Stena Solutions nedan. Vi ser också att efterfrågan på våra rådgivande delar ökar i takt med att komplexiteten och medvetandegraden ökar ute i kundernas produktion. Till exempel så har EUs lagstiftning utökat producentansvaret så att en bil ska kunna återvinnas till 95 procent år En förutsättning för att kunna anta platsen som partner är det lokala affärsmannaskapet. Vi har kunskap om den lokala marknaden, ser varje kund för vad den är och lever upp till det vi lovar. Lokalkännedom i kombination med specialistkunskap kring olika avfallsslag är ett måste för att hitta den mest lönsamma avsättningen för kundens volymer. Följer kunden över landsgränser Idag bedriver Stena återvinningsverksamhet på över 200 platser i tio länder, elektronikskrot inkluderat. Faktum är att vi varje år omhändertar mer än 4 miljoner ton järn och metall, returpapper, plast, farligt avfall och övrigt verksamhetsavfall. Vi har kunder av de mest skilda slag på nationell och internationell nivå. Med en sådan spridning faller det sig naturligt att vi kombinerar det lokala affärsmannaskapet med att ta tillvara den samlade kunskapen och skapa synergieffekter. Vårt mål är att följa och stötta våra kunder över landsgränserna i allt större utsträckning, precis som i exemplet med VingCard Elsafe (Assa Abloy) i Norge. Vi lyckades sluta avtal med Assa Abloy tack vare en kombination av lokalkunskap från Norge, expertkunskap från Sverige och förmånliga avsättningsmöjligheter i Danmark. Assa Abloy är dessutom kunder till Stena Recycling Oy i Finland. Ett annat exempel är våra stora anläggningar i Sverige som används till att bearbeta vissa material från både norska och danska kunder. Något som är kostnadseffektivt för båda parter. Positiv anpassning Under 2009/2010 präglades återvinningsverksamheten på samtliga marknader av den ekonomiska återhämtningen från föregående år. Mer än någonsin har det kundnära arbetet med skräddarsydda lösningar stått i fokus och många nya kunder har tillkommit. STENA SOLUTIONS Stena Solutions är det nya namnet på Stenas helhetserbjudande som i ännu högre utsträckning än förut skapar skräddar sydda lösningar för kunden. Här hittar du alla tjänster och produkter inom återvinning under ett och samma tak, uppdelade i fem logiska steg. Med skräddarsydda erbjudanden inriktade mot specifika branscher blir det dessutom enklare för kunden att känna igen lösningar för sin specifika verksamhet. Stena Solutions lanserades i Sverige under hösten 2010 men kommer på sikt att tas ut på samtliga återvinningsmarknader. De fem olika stegen innehåller: 1 SKRÄDDARSYDD HELHETSLÖSNING 2 RESURSOPTIMERING 3 UTBILDNING OCH INFORMATION 4 AVFALLSHANTERING 5 RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING 14

19 Filialchef Erik Selin och administratör Sandra Kemi i en gruvort som fungerar som en av vägarna ut från en fordonsverkstad. Platsen är LKAB-gruvan i Kiruna och vi befinner oss 775 meter under jord. I Sverige vittnar man om en marknad som fortfarande är osäker med insamlade volymer på en lägre nivå än för ett par år sedan och där priser och volymer fluktuerar i högre grad än tidigare. Trots detta har 2009/2010 varit ett mycket positivt år där man anpassat sig väl och säkerställt en positiv tillväxt. I Finland har krisen dröjt sig kvar längre men under våren 2010 har det funnits tecken på en återhämtning och man ser med tillförsikt på framtiden. Stena Recycling Oy är på god väg mot ett komplett erbjudande och har öppnat en ny filial i Lahtis för övrigt avfall (ÖvA). Flera kunder har således valt att sluta nya avtal som innefattar även ÖvA, till exempel ABB. Dessutom har man lockat många nya kunder under året, bland annat Volvo. Danmark som land drabbades hårt av krisen och tillverkningsindustrin ligger fortfarande på en lägre nivå med låga inkommande avfallsvolymer som följd. Stenas danska återvinningsbolag har dock haft ett starkt verksamhetsår och lyckats vända verksamheten från ett dystert 2008/2009. Utgångsläget inför 2010/2011 är mycket gott. Stena Recycling i Polen ökar sitt fokus på industrikunder och på hanteringen av fler materialslag, gärna i kombination med serviceavtal. Det kan ingen annan i Polen erbjuda. Under året har man omorganiserat och konsoliderat resultatet vilket fört med sig en uppgång i volymer efter en tuff vinter, nu med klart bättre marginaler än tidigare. Norge drabbades inte så hårt av krisen då privatkonsumtionen var fortsatt hög även om avfallsproduktionen per person sjönk för första gången, till 420 kg/år. Nu har även industrin kommit tillbaka på mer normala nivåer. EN DEL AV LKAB Det började med skrothanteringen redan 2004, men sedan 2008 tar Stena Recycling hand om allt verksamhetsavfall från de tre gruvorna i Kiruna. Åtta personer från Stena arbetar nu enbart hos LKAB och fungerar som en förlängd arm av deras verksamhet. Ansvarsområdena är många. 200 miljöstationer finns utspridda över området, både över och under jord. Den understa hittar man meter ned i gruvan. Från samtliga dessa miljöstationer tar vi fram statistik. Logistikplaneringen är en stor och viktig uppgift i det dagliga avfallsarbetet och Stena har en person som ägnar sig åt detta på heltid. Vi hjälper också till med andra uppgifter vid behov, till exempel rivningar av räls, byggnadskonstruktioner, stora maskiner och transformatorer. Stena har utbildat i princip samtliga anställda på Malmfälten, en grannlaga uppgift då fraktionerna är många. 90 procent av avfallet som lämnar gruvan har en Stenamedarbetare rört vid, allt för att garantera korrekt sortering och bästa möjliga avsättning för LKAB. 15

20 Som sista led i Stenas värdekedja ligger avsättningen av det återvunna materialet. På Ovako i Hofors tillverkar man stora mängder specialstål, rör och ringar. De mottar regelbundet leveranser av järnskrot från koncernens nystartade försäljningsbolag Stena Metal International AB. 16

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2010/2011

STENA METALLKONCERNEN 2010/2011 STENA METALLKONCERNEN 2010/2011 Se vår animerade film om återvinning! Vår animerade film om återvinning kan du även se på www.stenametall.se /atervinningsfilm INNEHÅLL 2010/2011 i korthet flik Vi är Stena

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Boliden 1 E-skrotexpansion i korthet Investeringslogik Tillgång på kopparkoncentrat fortsatt

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2011/2012

STENA METALLKONCERNEN 2011/2012 STENA METALLKONCERNEN 2011/2012 innehåll 2011/2012 i korthet flik Stena Metallkoncernen 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Vi skapar värden 6 AFFÄRSOMRÅDEN Återvinning 12 Trading & Sales

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Malin Hedberg, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig på Stena Stål i Molkom.

Malin Hedberg, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig på Stena Stål i Molkom. Stena Metallkoncernen 2008/2009 man, säljare på Stena Recycling i Bollnäs. Innehåll Enkelt. Tryggt. Utvecklande. Stena Metallkoncernen 1 08/09 i korthet 4 Koncernchefens kommentar 6 Prisutveckling 8 Affärsområdeskommentarer

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2012/2013

STENA METALLKONCERNEN 2012/2013 STENA METALLKONCERNEN 2012/2013 STENA METALLKONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och skapa

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE EFFEKTIV AVFALLSHANTERING BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR MED ATT VARA LOKAL SÅ LÄNGE DU OCKSÅ ÄR GLOBAL SITA Sverige är ett av landets ledande företag

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Stålåret 2016 diagrambilaga

Stålåret 2016 diagrambilaga Stålåret 216 diagrambilaga 217-1-27 Stål formar en bättre framtid BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Kina Indien USA Euroområdet -5 25 27 29 211 213 215 Källa:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

En av världens största materialåtervinnare

En av världens största materialåtervinnare Håkan Schede Sims Group En av världens största materialåtervinnare Återvinner mer än 9 miljoner ton material/år 3 100 anställda 124 anläggningar i Europa, USA, Asien och Australien (huvudkontor i Sydney)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport. NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK

RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport. NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK NEWS Always moving forward NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport NR 2 2015 LUKOIL NEWS UTKOMMER CIRKA 4 GÅNGER

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA 2011 2012 Förbättringsarbete ger resultat Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Agenda 1. Introduktion till PartnerTech 2. Aktiviteter

Läs mer

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh INVESTERARPRESENTATION Kvartal 3 2017 Lennart Eberleh 1 INNEHÅLL Kort om Rottneros: Hållbar tillväxt i utvalda nischer Marknaden Tredje kvartalet Vägen framåt 2 HÅLLBAR TILLVÄXT I UTVALDA NISCHER 3 ROTTNEROSKONCERNEN

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25 Stålåret 215 Diagrambilaga 216-1-29 rev 216-4-25 Procent 15 1 5 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Världen Indien Kina -5 USA Euroområdet 25 27 29 211 213 215 Källa: Konjunkturinstitutet,

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Delårsrapport Q3, januari-september 2015 Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige. Januari 2014 Om rapporten Denna rapport är en sammanfattning baserad

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Sandgjutet Aluminiumgjutgods

Sandgjutet Aluminiumgjutgods Sandgjutet Aluminiumgjutgods Om oss: GAP är ett företag som erbjuder full kundservice; från design och utveckling av detaljen som ska gjutas, till leverans av färdigt bearbetade, målade och testade artiklar.

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Capacities of sinks are limited!

Capacities of sinks are limited! Capacities of sinks are limited! Size of Earth s atmosphere Size of Earth s water. Source: Nieman/Novartis; Döberl Klimatneutralisering och företagsnätverket BLICC 1. Stena Metall 2. Återvinning är resurseffektivt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 Effektivitet och lönsamhet i fokus Leif Thorwaldsson VD och Koncernchefen har ordet Agenda Kort om PartnerTech PartnerTechs

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2006/2007

Stena Metallkoncernen 2006/2007 Stena Metallkoncernen 2006/2007 Stena Metallkoncernen Stena Metallkoncernens verksamheter Nya verksamheter under 2006/2007 Bolaget bedriver också via Stena Metal Inc. verksamhet i Stamford, USA, Belo Horizonte,

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer