STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STENA METALLKONCERNEN 2009/2010"

Transkript

1 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

2 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen /2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar 8 VERKSAMHET Återvinning 12 Trading & Sales 16 Elektronikåtervinning 18 Aluminium 20 Stål 22 Olja 24 Ekonomi & Finans 26 Stenasfären 28 EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse 32 Koncernen Resultaträkning 35 Eget kapital 35 Balansräkning 36 Kassaflödesanalys 38 Redovisnings- och värderingsprinciper 39 Noter 42 Moderbolaget Resultaträkning 53 Eget kapital 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 56 Noter 57 Innehav 60 Förslag till vinstdisposition 62 Revisionsberättelse 63 Styrelse 64 Adresser 65

3 VERKSAMHETSÖVERSIKT ÅTERVINNING Koncernen bedriver återvinning på fem geografiska marknader i olika bolag samlade under namnet Stena Recycling. Avfall från hela samhället förädlas på någon av de cirka 200 anläggningarna. TRADING & SALES Inom bolagen Stena Metal International och Stena Metal Inc. bedrivs handel med skrot, tackjärn, järnsvamp och färdiga stålprodukter. Stena Metal Inc. bedriver verksamhet i USA, Brasilien, Thailand och Kina. ELEKTRONIKÅTERVINNING Insamling, bearbetning och återvinning av uttjänt elektronisk och elektrisk utrustning bedrivs inom affärsområde WEEE. Verksamhet på 25 anläggningar i tio länder. ALUMINIUM Stena Aluminium producerar kundanpassade aluminiumlegeringar från återvunnen råvara för leverans till gjuterier och stålindustri. STÅL Stena Stål har anläggningar i Sverige och Norge och erbjuder ett brett sortiment av stål produkter samt förbehandling av stålprodukter och figur skuren plåt. OLJA Bolaget Stena Oil är Nordens största leverantör av bunkerolja och bedriver verksamhet i Norden samt utanför Västafrika. Stena Oil handlar också med olja på den internationella marknaden. FINANS Affärsområde Finans bedriver finansiell verksamhet och intern finansverksamhet inom koncernen.

4 2009/2010 I KORTHET Ett volatilt år både pris- och volymmässigt. Återvunnen finansiell stabilitet trots tuffa marknads förutsättningar på flera håll. Ett starkt resultat från den svenska återvinningsverksamheten och ett lyckat turn-aroundprogram i Danmark. Koncernens elektronikåtervinning fortsätter att växa. Fokus på innovationer och skräddarsydda lösningar. Stora satsningar på kompetensutveckling och ett koncernövergripande säkerhetsarbete. NYCKELTAL MSEK 2009/ / / / /2006 Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat Eget kapital Soliditet, % 38,0 32,5 28,0 28,5 33,9 Medelantal anställda

5 STENA METALLKONCERNEN Inom Stena Metallkoncernen löser vi kundens behov och förvandlar avfall till något värdefullt. Det gör vi med hjälp av vårt återvinningserbjudande som består av innovativa produkter och tjänster riktade till alla delar av samhället. I koncernen ingår också förädling och distribution av stål och aluminium, internationell handel med metaller och olja samt finansverksamhet. Stena Metallkoncernen är en del av Stenasfären, som består av de av familjen Sten A Olsson helägda moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB samt hel- eller delägda bolag till dessa. Vår vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom samtliga våra verksamheter. Med hjälp av lång erfarenhet och kompetens skapar vi ständiga förbättringar tillsammans med våra kunder.

6 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Stena Metallkoncernens resultat före skatt blev 451,4 MSEK. Ett dedikerat affärsmannaskap och kraftiga åtgärder har medfört att huvuddelen av våra bolag har ökat sina marknadsandelar och stärkt marginalerna under 2009/ /2010 har varit ett volatilt år på marknaden både vad gäller priser och volymer. Det har också varit ett år som kännetecknats av fokuserade åtgärder inom hela Stena Metallkoncernen där vårt samlade affärsmannaskap visat sin starka kraft. Även om en sträng vinter tillfälligt hämmade utvecklingen på flertalet av våra hemmamarknader blev marknadsförutsättningarna mer konstruktiva i takt med att krisen successivt släppte sitt grepp. Det är en god bit kvar till toppåret 2007/2008 men under året har affärsvolymen genom Stena Metallkoncernen ökat med cirka 12 procent samtidigt som huvud delen av våra affärsområden ökat sina marknads - andelar. Vår fortsatta finansiella disciplin i form av fokus på kostnader och kassaflöde har, tillsammans med koncernens resultatstyrda arbete med kontinuerliga förbättringar i alla delar av organisationen, bidragit till väsentliga förbättringar i huvuddelen av våra affärsområden. Det är mycket imponerande att följa kraften i det decentraliserade affärsmannaskapet. Utan detta engagemang och ansvarstagande hade vi inte kunnat vända resultatet så snabbt. Tack vare dessa ansträngningar har vår finansiella situation väsentligt förbättrats och vi kan se framtiden an med tillförsikt. Verksamheternas utveckling Efter ett tufft 2008/2009 har vi under året fl yttat fram våra positioner i alla våra affärsområden, framförallt har resultat och marknadsandelar stärkts för huvuddelen av våra verksam heter. Den ekonomiska utvecklingen på våra respektive hemmamarknader har påverkats i olika grad av nedgången, i till exempel Finland är effekterna fortfarande kännbara. Under året har vi tagit flera steg framåt och vi står starka i vår återvinningsrörelse. Vi har en starkt fokuserad organisation och jag förväntar mig ytterligare kliv framöver. Det känns tryggt att konstatera att Stena Recycling Sverige snabbt kommit tillbaka och levererar ett starkt resultat för verksamhetsåret. Mycket tillfredsställande är också vår danska återvinningsrörelses fina utveckling med stärkta marknadsandelar och ett mycket bra resultat. Då vårt resultat i Polen inte varit tillfredsställande har vi under året bytt ledning och initierat ett turn-aroundprogram där de första tecknen bådar gott. Inom elektronikåtervinningen fortsätter den snabba utvecklingen. Med väsentligt förbättrad produktivitet och kontinuerlig volymtillväxt fortsätter vi att bygga på vår roll som Europas ledande elektronikåtervinnare samtidigt som vi utvecklar branschens mest innovativa återvinningslösningar. Stena Stål har stärkt sina marknadsandelar och utvecklas väl i takt med att efterfrågan successivt återvänder. Det är mycket glädjande att Stena Aluminium trots tuffa marknadsförutsättningar presterat ett utmärkt resultat. Kunderna ställer allt fler krav på specialistkunskaper och Stena Aluminium möter upp med både eftersökta utbildningar och tjänster. Stena Metal Inc. har fortsatt att skapa goda trading-affärer på en volatil, internationell råvarumarknad. Under ett år med tuffa marknadsförutsättningar på sin hemmamarknad har Stena Oil etablerat en ny bunkerverksamhet utanför Västafrika. På en mer konstruktiv finansmarknad har vår finansrörelse bidragit väl till koncernens resultat. Parallellt har Stena Metall Finans på ett utomordentligt sätt bidragit till att stärka koncernens finansiella flexibilitet, bland annat genom att ge ut ett obligationslån. Innovationer och skräddarsydda kundlösningar Vi arbetar inom branscher i ständig förändring som kräver att vi hela tiden utvecklar och förbättrar oss. Vi uppmuntrar våra medarbetare att skapa innovationer och unika speciallösningar, många gånger i samarbete med våra kunder. I stort som smått söker vi stimulera till nya idéer och lösningar. Det kan röra sig om ny banbrytande teknik, till exempel den uppmärksammade lösningen för återvinning av LCD-skärmar som presenterades under året. Ute på filialerna arbetar våra säljare för att finna lösningar på sina kunders specifika behov, som i Borås, där man hittat avsättning så att vår kund får betalt för sitt textilavfall istället för att, som tidigare, betala för deponin. I linje med vår strävan att skapa tydliga, skräddarsydda lösningar för våra kunder och leverantörer har vi under året lanserat Stena Solutions i Sverige vårt nya helhetserbjudande som efterhand kommer att tas ut på samtliga våra återvinningsmarknader. Stena Solutions fokuserar mer än tidigare på erbjudanden mot enskilda branscher där vi tack vare våra skräddar sydda lösningar kan tillgodose varje kunds önskemål. 2

7 Koncernchef Anders Jansson utanför huvudkontoret i Fiskhamnen i Göteborg. Här finns ledningen för de svenska bolagen samlad (förutom Stena Aluminium som finns i Älmhult). I år är det 70 år sedan som grundaren Sten A. Olsson först började göra affärer med skrot. Där andra såg skräp, såg han en affärsmöjlighet. Där lades grunden till Stena Metallkoncernens utveckling och affärsmannaskap. Idag finns vi på cirka 250 platser runt om i världen. Kompetenskrävande branscher Vi verkar inom branscher där kunder, leverantör er och lagstiftning kräver vår spetskompetens. Det är därför nödvändigt att våra kunskaper ständigt ligger i framkant. Under 2009/2010 sjösatte vi flera stora satsningar. Ett prioriterat område är produkt- och materialkännedom. På Stena Aluminium bedriver vi till exempel kompetensutveckling tillsammans med våra kunder. Vi lanserade även ett internationellt traineeprogram och ett koncerninitiativ för att uppmuntra interna förmågor. Säkerhet betyder kvalitet Vi kan bli mycket bättre på säkerhet inom Stena Metallkoncernen. Säkerhet påverkar såväl medarbetare som kunder och leverantörer och under året har vi därför initierat ett stort, långsiktigt säkerhetsarbete med målet att kraftigt höja säkerhetsnivån på och omkring våra arbetsplatser för att förebygga antalet olyckor. En förbättrad säkerhet borgar också för högre kvalitet. Basen för framtida satsningar Alla delar av Stena Metallkoncernen har stärkt sin marknadsposition under det gångna verksamhetsåret. Det finns samtidigt inte något område där vi inte kan bli bättre. Med stöd av långsiktiga ägare, finansiell styrka och det dedikerade affärsmannaskapet runt om i vår koncern har vi en unik bas för kontinuerliga förbättringar och en fortsatt tillväxt. Om nuvarande marknadsförutsättningar består förväntar jag mig ett förbättrat resultat för innevarande verksamhetsår. Anders Jansson, Göteborg i oktober

8 MARKNAD OCH PRISER Återhämtningen efter den globala finanskraschen och den förbättrade marknads bilden från och med sommaren 2009 innebar under hösten och vintern stigande priser på flertalet av koncernens väsentliga råvaror. Volymerna var fortsatt på en låg nivå även om en viss förbättring kunde skönjas. Verksamhetsårets andra hälft har präglats av förnyad finansiell oro i och med ökat fokus på effekterna av många länders skuldsituation, inlett av den så kallade Greklandskrisen under våren. Allt svagare amerikansk konjunkturstatistik fick under sommaren marknaderna att på nytt visa svaghet. Osäkerheten i inledningen av verksamhetsåret 2010/2011 är fortsatt stor. METALLER Det gångna verksamhetsåret har kännetecknats av en volatil marknad på London Metal Exchange (LME). Under året har dock efterfrågan varit stabil tack vare den ekonomiska återhämtningen i världsekonomin. De kraftfulla ekonomiska stimulanspaketen är en bidragande orsak. Under sommaren 2010 påverkades metallpriserna negativt av den finansiella oron i Sydeuropa, men i takt med att denna turbulens avtog har metallpriserna successivt förstärkts. Sett över verksamhetsåret har priset (USD) på samtliga LME-metaller stigit med cirka 10 procent, utom för bly där priset är oförändrat. Under året har vi dock sett kraftiga variationer med pristoppar i januari och april Metallagren på LME har under verksamhetsåret ökat på koppar, zink och bly medan nickellagren är oförändrade. De extremt höga lagren av aluminium ligger fortfarande kvar över 4 miljoner ton. Sedan årsskiftet 2010 har vi sett en gradvis minskning av LME-lagren på koppar, aluminium och nickel. Skrot: Under hösten 2009 ökade intresset för metallskrot i takt med den ekonomiska återhämtningen. Efterfrågan från Indien och Kina, som är viktiga marknader för metallskrot, steg under denna period. Trots de höga LME-lagren på aluminium har vi sett en stabil efterfrågan på aluminiumskrot. Efter frågan på metallskrot har generellt varit god under första delen av Under sommaren 2010 har vi dock upplevt ett lägre intresse på grund av den finansiella krisen i Sydeuropa. I skrivande stund är efterfrågan på metallskrot stabil, med Indien och Kina som viktiga tillväxtmarknader. Tack vare högre industriell aktivitet har inflödet av metallskrot ökat under verksamhetsåret. Nickel (USD/ton), LME /08 08/09 09/10 STÅL Vi kan se tillbaka på ett år med korta cykler och prissvängningar. Hösten 2009 innebar mindre höjningar på stålpriserna. Lagren på stålvaror började komma i balans efter krisen och producenterna fick en bättre beläggning då normala återköp till lager kom igång. Detta var dock inte drivet av en ökad förbrukning och under fjärde kvartalet föll priserna tillbaka till samma låga nivåer som tidigare. Priserna höll sig där över vintern med väldigt små variationer och volymerna var svaga. Lika överraskande kom sedan en snabb och kraftig uppgång i mars. Under perioden fram till maj steg priserna i snitt med 35 procent och för vissa produktgrupper med ända upp till 45 procent. Mot slutet av verksamhetsåret minskade efterfrågan och priserna sjönk på nytt. Detta gällde särskilt för långa produkter som påverkas av en fortsatt svag europeisk byggindustri. Det stål som däremot förbrukas inom industrin står sig starkare. Priserna har åter stabiliserats under inledningen av hösten 2010 men visar inte tecken på att vända upp. Koppar (USD/ton), LME /08 08/09 09/10 Aluminium (USD/ton), LME /08 08/09 09/10 Handelsstål (SEK/ton), Importpriser /08 08/09 09/10 4

9 RETURPAPPER Verksamhetsåret inleddes med svag efterfrågan och låga priser. Goda kundrelationer på såväl inhemska som viktiga exportmarknader gjorde att allt returpapper kunde avsättas löpande men till mycket låga priser. I slutet av 2009 började marknaden återhämta sig. Flera stora nya maskiner för tillverkning av förpackningskartong på returpappersbasis togs i bruk i Centraleuropa samtidigt som efterfrågan från Kina efter samma kvaliteter var stabil. Trots en usel marknad för tidningspapper tvingades även tillverkare av tidningspapper att betala mer för returpappersråvaran eftersom kartongtillverkarna delvis använder samma returpapperskvaliteter. Under våren nådde priserna på de flesta kvaliteter en nivå som innebar en fördubbling OLJA Priset på råolja hade en relativt linjär utveckling från cirka 70 USD/fat i september 2009 upp till cirka 85 USD/fat i maj Uppgången orsakades främst av en ökad global efterfrågan till följd av den ekonomiska återhämtningen och minskade lagernivåer i framförallt USA efter en extremt kall vinter. Under våren har oljepriset fallit till cirka 70 USD/fat. Detta har flera orsaker, bland annat rädslan för följderna av statsskuldskrisen i framför allt PIIGS-länderna och en allmän oro för viktiga länder med alarmerande statskuld såsom USA och Storbritannien. Dessutom finns oron för en så kallad double-dip, till följd av vacklande amerikansk konjunkturstatistik. Under sista tertialet har priserna återhämtat sig gradvis till ca 75 USD/fat, framförallt drivet av kinesisk efterfrågan. En minskad tillväxt av amerikansk och rysk oljeproduktion har också medverkat till utvecklingen. Korrelationen mellan dollar JÄRNSKROT Under sommaren 2009 ökade den globala stålproduktionen. En betydande del av ökningen gick till kinesisk lageruppbyggnad av färdiga stålprodukter, när ökningen avtog under hösten stannade efterfrågan upp något. Priserna sjönk till en lägstanivå på cirka 260 USD/ton för fragmenterat järnskrot men vände sedan upp igen under november och fortsatte upp till 340 USD vid årsskiftet 2009/2010. Trenden fortsatte och i april 2010 toppade priserna. Vid denna tidpunkt vände inkommande skrotflöden efter en lång och tuff vinter på många marknader och oväntat snabbt hade vi en omvänd situation med mer skrot än efterfrågan. Priserna sjönk åter och det fanns få köpare på marknaden ända fram till slutet av juni då nivåerna åter låg under 300 USD. Därefter har vi sett en återhämtning under sommaren och verksamhetsåret slutade på en prisnivå kring 400 USD. Återhämtningen inom stålbranschen går långsamt men varierar beroende på segment. Platta produkter och specialstål har utvecklats relativt bra, och många industrier har vältecknade orderböcker. Däremot är Wellpapp (EUR/ton), Exportpriser /08 08/09 09/10 jämfört med läget vid verksamhetsårets ingång. Efterfrågan och priser låg sedan kvar på denna höga nivå under sommaren och resterande del av verksamhetsåret. Olja (USD/fat), Nymex och olja har förstärkts under året och har påverkat prisbilden. Oljepriset har också influerats kraftigt av finansiell handel med oljekontrakt, vilket under året har påverkat priset mer än vad underliggande fundament indikerat. Järnskrot (USD/ton), fob Rotterdam /08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 byggbranschen fortsatt tuff, vilket medför att många producenter av armeringsjärn har en svår situation med ökade råvarukostnader men mycket lite utrymme för höjda stålpriser. Flera verk i Europa har dragit ned alternativt ligger kvar på en redan relativt låg produktionstakt. Stålverk i både Europa och USA ligger i snitt på en utnyttjandegrad kring cirka 70 procent av sin normala kapacitet. I Asien och framförallt Kina är produktionstakten högre, då de har en bättre lokal marknad men även en viss lageruppbyggnad. TACKJÄRN Priset på tackjärn steg under verksamhetsårets första halvår och drevs av bland annat en stark inhemsk efterfrågan från Brasilien (den huvudsakliga exportören av tackjärn till USA), höga järnmalmspriser och en mer optimistisk syn på den ekonomiska återhämtningen rent allmänt. Medan den brasilianska ekonomin fortsatte visa styrka, började andra marknader att tappa fart. Järnmalmspriset föll tillbaka och innebar att tackjärnspriserna pressades nedåt. Tackjärn (USD/ton), cfr New Orleans /08 08/09 09/10 FRAKTER Priserna på sjöfrakter har under perioden september 2009 januari 2010 varit långsamt stigande, om än fluktuerande. Efter årsskiftet fram till april upplevde vi en stark uppgång för att under juni och juli se snabbt sjunkande fraktrater, sannolikt till följd av den finansiella krisen i vissa sydeuropeiska länder och rädslan för följdeffekter. Raterna stabiliserades och återhämtade sig dock något under augusti Frakt Baltic Dry Index /08 08/09 09/10 Samtliga grafer på sidan avser prisutveckling under perioden 1/ till och med 24/ Alla grafer avser månadssiffror. Källa: Reuters, MBR och Stena Metall 5

10 Många vårdenheter i Malmöregionen får sitt avfall hämtade av Stena. Vi samlar in skärande/stickande avfall och läkemedelsavfall och destruerar det på ett säkert, miljöriktigt sätt. Stena sätter stort värde på samarbeten med lokalsamhället och sponsrar allt från små fotbollsklubbar till konstnärer. Vi ser det också som en viktig uppgift att informera om nyttan med återvinning och hållbarheten i att låta återvinningsanläggningar finnas nära där avfallet uppstår. Stena hämtar avfall också på kontor. Där hittar kunden våra uppsamlingskärl med allt ifrån brännbart till papper. Är det dokument eller mjukvara av sekretessart skickar vi ut vår mobila dokumentförstörare. Stena har också en smidig service för företagens uttjänta elektronikskrot. Det tar nästan en livstid för ett träd att växa upp. På Stenas returpappersfilialer återvinner vi papper motsvarande 14 miljoner fullvuxna träd varje år. Papper kan nämligen användas i nya produkter upp till sex gånger innan fibrerna är utslitna. Med våra egna Stenablå tågsätt fraktar vi avfall mellan våra egna anläggningar och till flertalet hamnar i Sverige. Tack vare tågen har lastbilstransporter försvunnit från vägarna under tre år. Vi har också tagit fram specialanpassade tåglösningar för flera kunder, bland annat Volvo i Olofström. Till fragmenteringsanläggningen i Malmö kommer restprodukter som innehåller flera materialslag för sanering och fragmentering såsom traktorer, bilar och gräsklippare. Här utvinner vi järn, aluminium och metalller som får möjlighet att åka ett nytt varv i kretsloppet. 6

11 STENA I SAMHÄLLET EN HÅLLBAR AFFÄR Stena startade sin återvinningsverksamhet redan 1939 och är sedan dess en viktig kugge i kretsloppet. För oss är avfall en resurs, inte ett problem. Tillsammans med kunder, myndigheter, kommuner och universitet bidrar vi till en bättre hushållning med ändliga råvaror ur gruvor, oljefält och skogar och förhindrar att farliga ämnen sprids i naturen. Samtidigt som vi skapar ekonomisk nytta för oss själva och våra kunder är återvinning en oumbärlig tillgång för miljön eftersom samhällets avfall blir till nya råvaror. Vår verksamhet bidrar till att minska mängden koldioxidutsläpp med ton per år. Det motsvarar 1,35 miljoner flygresor jorden runt! Hållbarhet står alltid högt upp på agendan och vi anstränger oss för att ständigt hitta nya lösningar som också stärker kundens miljö profil, säkerhet och konkurrenskraft. På bilden ser vi Malmö, Sveriges tredje största stad, som får exemplifiera några av de områden där Stena Metallkoncernen är verksam. I flera länder medverkar vi till att skrotade bilar samlas in och återvinns på bästa sätt samtidigt som farliga ämnen tas om hand säkert och miljöriktigt. Idag återvinner man en bil till 85 procent och vi arbetar för att nå målet 95 procent Ett fartyg på väg till Kina lastas med aluminiumskrot från fordonsindustrin. Järn, metaller, papper, farligt avfall och plast förädlas till råvaror på våra 190 återvinningsanläggningar, samordnas och skeppas till slutkunder världen över för att användas i nya produkter. 7

12 FORSKNING, UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRINGAR STEGET FÖRE I EN KOMPLEX VÄRLD Stenas forskningsarbete fyller ett tomrum inom hela återvinningsbranschen och genererar stor uppmärksamhet. Tack vare våra långsiktiga ägare och täta samarbeten med vår omgivning kan vi fortsätta att investera i innovativa lösningar som sparar samhällets resurser. Bara i Sverige produceras årligen totalt cirka 54 miljoner ton avfall exklusive gruvavfall, varav industriavfall är cirka 50 miljoner ton och hushållsavfall 4 miljoner ton. Stenas ständiga utmaning är att återvinna så mycket som möjligt ur det som kastas bort. Men innehållet i samhällets produkter utvecklas ständigt och som återvinnare måste vi hela tiden ligga steget före och anpassa oss till nya, komplexa material. Utgångspunkten är att mängden avfall som läggs på deponi ska minska. Det gör vi genom att i första hand materialåtervinna så långt det är möjligt. I andra hand återvinns avfallet till energi som kan värma bostäder. Utvecklingen av återvinningsmetoder har kommit väldigt långt och för att öka andelen avfall som får en ny chans i kretsloppet krävs ny teknik, investeringar, kreativitet och långsiktighet. Allt detta har Stena. Vårt forskningsarbete styrs, förutom av lagstiftning och lönsamhet, också av kundernas krav och förväntningar. Att arbeta med oss ska innebära en konkurrensfördel för kunden då våra forskningsprojekt ska leda till marknadens mest effektiva lösningar. Vi arbetar proaktivt och finansierar ett stort antal forskningsprojekt tillsammans med högskolor och universitet runt om i Sverige. Till exempel finansierar Stena sedan många år en professur på Chalmers tekniska högskola. Ingen annanstans i världen kombinerar man forskning med forskarskola och industriell återvinning och satsningen fyller därför ett viktigt tomrum inom forskningen. För närvarande arbetar sju doktorander med projekt inom områden där det saknas kunskap om kommersiellt hållbara och miljöriktiga lösningar. Systematiskt förbättringsarbete Fokuset på ständig utveckling och förbättring genomsyrar vår verksamhet inte bara inom forskningen. Vi är en problemlösande organisation med ett delegerat affärsmannaskap vilket betyder att många viktiga beslut fattas ute på de enskilda filialerna. Tack vare vårt systematiska förbättringsarbete delar vi med oss och ser till att alla medarbetare kan ta del av individuella framgångar. Vi kopierar även best practice mellan enheter, bolag och länder. På så sätt skapar vi i förlängningen mervärden även för våra kunder. Höga krav på kompetens För att möta de förväntningar vi själva och våra kunder har på vår verksamhet satsar vi kontinuerligt på kompetensutveckling. Vi ställer höga krav både på våra befintliga medarbetare och på dem vi rekryterar. Intresset för återvinningsfrågor växer hela tiden och många söker sig till koncernen både för det vi är och det vi gör. Kombinationen av entreprenörskap och hållbara affärer lockar och stämmer väl överens med mångas värderingar. 8

13 NYTT LIV FÖR UTTJÄNTA VINGAR Ett vindkraftverk har en livslängd på mellan år. När vindkraftsvingar, fritidsbåtar eller husvagnar kasseras kan plasten få nytt liv med hjälp av mikrovågspyrolys. Med bidrag från EU-fonden LIFE utvärderar Stena metoden för att se om plasten och glasfibern kan separeras från varandra. Återvunnen glasfiber kan användas till nya glasfiberarmerade plaster eller som konstruktionsmaterial. Bilden kommer från Stena Renewable, ett bolag inom Stenasfären som investerar i förnyelsebar energi genom att bygga och förvalta produktiva vindkraftparker. Bolaget har som mål att bygga 40 vindkraftverk per år. Fler exempel på forskningsprojekt på nästa sida. 9

14 FORSKNING, UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRINGAR AKTUELLA FORSKNINGSPROJEKT I URVAL KABELÅTERVINNING Varje år kasseras ton elkabel i Sverige. Stena deltar sedan flera år i ett projekt för att ta fram nya återvinningsmetoder så att fler fraktioner än koppar kan återvinnas och användas som råvara i nya produkter. Stena driver kabelåtervinning på flera platser i Europa där vi med hjälp av patent skyddad teknik nu kan separera plasterna från varandra. Polyetenplasten har redan hittat en marknad och säljs som bränsle medan PVC-plastens användningsområden hela tiden utvidgas. Dels kan den användas som råvara i nya produkter, till exempel trädgårdsslangar. De senaste resultaten visar att man för första gången lyckats återvinna plaster med samma egenskaper som sådana gjorda på oljeråvara. Detta betyder, till exempel, att kabeltillverkarna kan få tillbaka den plast som finns i kablar som blivit produktionsspill. Och ju mer vi lyckas utvinna ur av fallet, desto bättre betalt får kunderna för avfallet. URBAN MINING Ute i samhället ligger stora mängder värde fullt material i dvala. Det rör sig om alltifrån byrålådornas trasiga mobiltelefoner till kopparskenor från avvecklade infrastrukturprojekt. Stena agerar som partner vid kartläggning av resurser i mark och byggnader som kan återvinnas, analys av vilka material som ger ett omedelbart positivt resultat att omhänderta, samt i förlängningen som partner vid upptagning och återvinning av dessa material. Exempel på kunder är såväl elbolag och fastighetsägare som industrier. LITIUMJONBATTERIER I ett EU-finansierat projekt fokuserar vi på återvinningen av den nya generationens batterier som förekommer i exempelvis elbilar. Idag återvinns bara kobolt från dessa litiumjonbatterier, men eftersom flera nyare modeller inte längre innehåller kobolt undersöker vi möjligheterna att återvinna också andra delar av batteriet. BIOGAS Hos flera kunder samlar vi in organiskt avfall som vi sedan säljer vidare för olika former av energiåtervinning. Nu undersöker vi möjligheterna att på egen hand utvinna biogas ur olika typer av organiskt industriavfall. LANDFILL MINING Det finns hundratals avfallsdeponier i drift i Sverige som potentiellt utgör en risk för miljön. Med projektet för landfill mining tar sig Stena an arbetet med att sanera deponier med återvinningspotential. Förutom saneringen (där vi kan avskilja farligt avfall) finns det metaller som vi med dagens metoder kan återvinna, sälja och på så sätt återföra till krets loppet. MIKROVÅGSTORKNING AV MATAVFALL Tillsammans med bland andra Stena Line har vi fått ett EU-bidrag för att mikrovågstorka matavfall. Under mikrovågsbehandlingen torkar matresterna snabbt och dålig lukt försvinner. Målet med projektet är att minska vikten på resterna med 85 procent. Kundkretsen finns bland fartyg och restauranger där man hanterar stora mängder matavfall på liten yta. Tänkbara användningsområden för pulvret som återstår är gödslingsmedel, bränsle och djurfoder. FRAGMENTERINGSAVFALL Tillsammans med våra samarbetspartners har vi hittat en lösning för de små bitar av plaster, gummi och textil med mera som blir kvar efter fragmenteringsprocessen. Tidigare har dessa bitar, allmänt kallat fluff, lagts på deponi. Tack vare vår forskning kan de nu användas som bränsle i allt större omfattning. Den potentiella marknaden är mycket stor. Om all fluff från bilfragmenteringsanläggningar runt om i Europa togs tillvara skulle det motsvara en miljon kubikmeter olja; tillräckligt för att värma upp småhus varje år! 10

15 NYTT! PRODUKTIONSAVFALL SÅ BLIR AVFALL EN RESURS OM OCH OM IGEN VISSTE DU ATT ETT KYLSKÅP KAN ÅTER VINNAS TILL 99 PROCENT*? Järn och metaller kan återvinnas ett oändligt antal gånger och plasterna kan också användas som råvaror i nya produkter. Oljan i kylskåpets kompressor tappas ut och blir till högkvalitativ basolja medan de klimat farliga gaser som erhålls vid demon- teringen tas om hand och oskadliggörs i ett slutet system på våra anläggningar. Isoleringen i kylskåpets väggar blir till bränsle. Stenas återvinning undviker utsläpp av motsvarande kg CO 2 ekvivalenter för varje kylskåp. Detta motsvarar energiåtgången för 8 miljoner laddningar av din mobiltelefon. * Procenten som blir kvar destrueras i ett slutet system. 11

16 ÅTERVINNING ÅTERVINNING SOM TÄNJER PÅ GRÄNSERNA STENA RECYCLING Stena arbetar med återvinning på över 200 anläggningar över hela Europa och det har gjort oss vana vid att tänka över gränserna. Något som märks på våra kundlösningar. Stena Metallkoncernen bedriver återvinningsverksamhet under namnet Stena Recycling på fem geografiska marknader med landsomfattande nätverk av filialer och produktionsanläggningar. Genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar återvinner och förädlar vi avfall från industrier, handel, kontor och kommuner med flera. Vi erbjuder även relaterade tjänster såsom internlogistik, utbildning och säkerhetsrådgivning. VD: Sverige: Leif Gustafsson Danmark: Lars Petersen Norge: Fredrik Eide Aass Finland: Risto Airas Polen: Fredrik Valentin Det är nu 70 år sedan Stena började återvinna samhällets avfall. Sedan dess har många av förutsättningarna förändrats. Etik, lagstiftning och tekniska innovationer är aspekter som alla skyndar på utvecklingen. Men på Stena arbetar vi fortfarande efter samma devis: Att skapa största möjliga värde ur våra kunders avfall. Det är så vi skapar nytta. Inte bara för oss själva, utan även för våra kunder och för samhället i stort. Ökar kundens värde Vår målsättning är att erbjuda våra kunder återvinningslösningar som ökar värdet på deras verksamhet. Målmedvetet och långsiktigt arbetar vi för att hela tiden ta fram nya, innovativa lösningar för alla branscher genom hela återvinningskedjan. Ibland är det den stora multinationella biltillverkaren som får hjälp med ett specialtillverkat el-lok inne på sitt produktionsområde, ibland är det den lilla hårsalongen som får en efterlängtad lösning för sina miljöfarliga kemikalier. Som kund hos Stena ska alla känna att vi hittar rätt nivå för just deras verksamhet. Vi samlar in och återvinner alla typer av avfall och har en stor bredd på våra lösningar. Vi erbjuder tjänster och produkter inom insamling, tillståndsansökningar, statistik, transporter och utbildning. Självklart ingår det i helhetslösningen att hitta bästa möjliga avsättning för materialet. Vi återvinner järn och metaller, plast, papper, farligt avfall samt övrigt avfall. Vi är dessutom Europaledande inom elektronikåtervinning. (Läs mer om elektronikåtervinning på sidorna 18 19). Exempel på stora och små innovativa lösningar från 2009/2010 I Finland lyfte vi återvinningen hos Keraplast Oy, en fabrikant av ventilationsluckor, till en högre nivå. Tidigare hamnade mycket av avfallet på deponi men med Stenas helhetslösning återvinns nu hela 15 fraktioner. Vi hittade till och med en köpare som kan använda ullen, en av fraktionerna, direkt in i en isoleringsprodukt. Vi ser att stora företag allt oftare önskar ha Stenamedarbetare inne på sina anläggningar, så kallad in-sourcing. Ett nytt exempel under året är ABB High Voltage Cables i Karlskrona. I flera år har Stena hämtat skrotet hos kabeltillverkaren men nu har lösningen utökats med farligt avfall och en man på plats inne på ABB. I ett nytt avtal med godisjätten Leaf tar vi hand om allt avfall från godistillverkningen. Stärkelse, socker och gelatin allt används som prima råvara i Swedish Biogas anläggning i Örebro. Och godis med fabrikationsfel värmer hus efter ett besök på en fjärrvärmeanläggning. Stenas mål är att skapa såväl kostnadseffektiva som miljömässigt riktiga logistiklösningar och i år har vi ökat effektiviteten med hela 15 procent. I en av de största svenska transportupphandlingarna någonsin lyckades Stena 12

17 Materialkännedomen är nyckeln till den goda affären. Hela återvinningskedjan vilar på att den som bedömer materialet har rätt handlag. Ingen teknisk utrustning kan ersätta den kunskap och erfarenhet som medarbetarna på våra filialer besitter. Varje avfallsslag innehåller ett myller av kvaliteter som alla ska bedömas korrekt för att i slutändan skapa ett mervärde för våra kunder. 13 På bilden Janus Mihalovic, Stena Recycling, Malmö.

18 Recycling få bort lastbilstransporter från vägarna. Varje år! En del av lösningen är vår egenutvecklade programvara som hjälper de åkerier som kör åt oss att optimera sina transporter och undvika tomkörningar. Lokala specialister På alla våra marknader ser vi att intresset för helhetslösningar, där vi tar hand om allt kundens avfall, fortsätter att öka. Med helhetslösningen kommer vi närmare våra kunder och fungerar som en partner snarare än som en leverantör, något som vi ser att våra kunder uppskattar och allt fler faktiskt kräver. Läs mer om helhetslösningen under rubriken Stena Solutions nedan. Vi ser också att efterfrågan på våra rådgivande delar ökar i takt med att komplexiteten och medvetandegraden ökar ute i kundernas produktion. Till exempel så har EUs lagstiftning utökat producentansvaret så att en bil ska kunna återvinnas till 95 procent år En förutsättning för att kunna anta platsen som partner är det lokala affärsmannaskapet. Vi har kunskap om den lokala marknaden, ser varje kund för vad den är och lever upp till det vi lovar. Lokalkännedom i kombination med specialistkunskap kring olika avfallsslag är ett måste för att hitta den mest lönsamma avsättningen för kundens volymer. Följer kunden över landsgränser Idag bedriver Stena återvinningsverksamhet på över 200 platser i tio länder, elektronikskrot inkluderat. Faktum är att vi varje år omhändertar mer än 4 miljoner ton järn och metall, returpapper, plast, farligt avfall och övrigt verksamhetsavfall. Vi har kunder av de mest skilda slag på nationell och internationell nivå. Med en sådan spridning faller det sig naturligt att vi kombinerar det lokala affärsmannaskapet med att ta tillvara den samlade kunskapen och skapa synergieffekter. Vårt mål är att följa och stötta våra kunder över landsgränserna i allt större utsträckning, precis som i exemplet med VingCard Elsafe (Assa Abloy) i Norge. Vi lyckades sluta avtal med Assa Abloy tack vare en kombination av lokalkunskap från Norge, expertkunskap från Sverige och förmånliga avsättningsmöjligheter i Danmark. Assa Abloy är dessutom kunder till Stena Recycling Oy i Finland. Ett annat exempel är våra stora anläggningar i Sverige som används till att bearbeta vissa material från både norska och danska kunder. Något som är kostnadseffektivt för båda parter. Positiv anpassning Under 2009/2010 präglades återvinningsverksamheten på samtliga marknader av den ekonomiska återhämtningen från föregående år. Mer än någonsin har det kundnära arbetet med skräddarsydda lösningar stått i fokus och många nya kunder har tillkommit. STENA SOLUTIONS Stena Solutions är det nya namnet på Stenas helhetserbjudande som i ännu högre utsträckning än förut skapar skräddar sydda lösningar för kunden. Här hittar du alla tjänster och produkter inom återvinning under ett och samma tak, uppdelade i fem logiska steg. Med skräddarsydda erbjudanden inriktade mot specifika branscher blir det dessutom enklare för kunden att känna igen lösningar för sin specifika verksamhet. Stena Solutions lanserades i Sverige under hösten 2010 men kommer på sikt att tas ut på samtliga återvinningsmarknader. De fem olika stegen innehåller: 1 SKRÄDDARSYDD HELHETSLÖSNING 2 RESURSOPTIMERING 3 UTBILDNING OCH INFORMATION 4 AVFALLSHANTERING 5 RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING 14

19 Filialchef Erik Selin och administratör Sandra Kemi i en gruvort som fungerar som en av vägarna ut från en fordonsverkstad. Platsen är LKAB-gruvan i Kiruna och vi befinner oss 775 meter under jord. I Sverige vittnar man om en marknad som fortfarande är osäker med insamlade volymer på en lägre nivå än för ett par år sedan och där priser och volymer fluktuerar i högre grad än tidigare. Trots detta har 2009/2010 varit ett mycket positivt år där man anpassat sig väl och säkerställt en positiv tillväxt. I Finland har krisen dröjt sig kvar längre men under våren 2010 har det funnits tecken på en återhämtning och man ser med tillförsikt på framtiden. Stena Recycling Oy är på god väg mot ett komplett erbjudande och har öppnat en ny filial i Lahtis för övrigt avfall (ÖvA). Flera kunder har således valt att sluta nya avtal som innefattar även ÖvA, till exempel ABB. Dessutom har man lockat många nya kunder under året, bland annat Volvo. Danmark som land drabbades hårt av krisen och tillverkningsindustrin ligger fortfarande på en lägre nivå med låga inkommande avfallsvolymer som följd. Stenas danska återvinningsbolag har dock haft ett starkt verksamhetsår och lyckats vända verksamheten från ett dystert 2008/2009. Utgångsläget inför 2010/2011 är mycket gott. Stena Recycling i Polen ökar sitt fokus på industrikunder och på hanteringen av fler materialslag, gärna i kombination med serviceavtal. Det kan ingen annan i Polen erbjuda. Under året har man omorganiserat och konsoliderat resultatet vilket fört med sig en uppgång i volymer efter en tuff vinter, nu med klart bättre marginaler än tidigare. Norge drabbades inte så hårt av krisen då privatkonsumtionen var fortsatt hög även om avfallsproduktionen per person sjönk för första gången, till 420 kg/år. Nu har även industrin kommit tillbaka på mer normala nivåer. EN DEL AV LKAB Det började med skrothanteringen redan 2004, men sedan 2008 tar Stena Recycling hand om allt verksamhetsavfall från de tre gruvorna i Kiruna. Åtta personer från Stena arbetar nu enbart hos LKAB och fungerar som en förlängd arm av deras verksamhet. Ansvarsområdena är många. 200 miljöstationer finns utspridda över området, både över och under jord. Den understa hittar man meter ned i gruvan. Från samtliga dessa miljöstationer tar vi fram statistik. Logistikplaneringen är en stor och viktig uppgift i det dagliga avfallsarbetet och Stena har en person som ägnar sig åt detta på heltid. Vi hjälper också till med andra uppgifter vid behov, till exempel rivningar av räls, byggnadskonstruktioner, stora maskiner och transformatorer. Stena har utbildat i princip samtliga anställda på Malmfälten, en grannlaga uppgift då fraktionerna är många. 90 procent av avfallet som lämnar gruvan har en Stenamedarbetare rört vid, allt för att garantera korrekt sortering och bästa möjliga avsättning för LKAB. 15

20 Som sista led i Stenas värdekedja ligger avsättningen av det återvunna materialet. På Ovako i Hofors tillverkar man stora mängder specialstål, rör och ringar. De mottar regelbundet leveranser av järnskrot från koncernens nystartade försäljningsbolag Stena Metal International AB. 16

Stena Metallkoncernen 2013/2014

Stena Metallkoncernen 2013/2014 Stena Metallkoncernen 2013/2014 STENA METALL- KONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet Ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! ÅRSREDOVISNING 2011 Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! Vi Förädlar Utvecklar Specialiserar Våra kunder Isolerar Binder Smörjer Löser Du Läser Arbetar Kör Lever Våra kunders produkter skapar

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012 årsredovisning 2012 PROFILGRUPPEN PÅ 60 SEKUNDER ProfilGruppen på 60 sekunder ProfilGruppen levererar profiler och komponenter i aluminium, alltid skräddarsydda för kundens behov. Vår kärnkompetens är

Läs mer

TransAtlantic Årsredovisning 2009

TransAtlantic Årsredovisning 2009 TransAtlantic Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om TransAtlantic Flik 2009 i korthet 1 Affärsidé, mål, vision och strategi 2 VD har ordet 4 Stefan Eliasson tillträdde som t.f. VD i december 2009. Ordföranden

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

Större, starkare, smartare

Större, starkare, smartare Årsredovisning 2014 Större, starkare, smartare Inwido är Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Genom innovativa och moderna produkter ökar vi människors välbefinnande. Den filosofin har gjort

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 05 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN LKAB på en minut LKAB är en internationell högteknologisk mineral koncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN

ÅRSREDOVISNING EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN ÅRSREDOVISNING 2006 EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN 2 VD-KOMMENTAR Koncernchef Martin Iverts kommentar till verksamheten och bokslutet 2006. 4 SÄKERHETEN FÖRST Säkerhetsarbetet har hög

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Koncernchefen har ordet 4 Innehåll 1 2009 i sammandrag 2 Kort om Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer