STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STENA METALLKONCERNEN 2009/2010"

Transkript

1 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

2 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen /2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar 8 VERKSAMHET Återvinning 12 Trading & Sales 16 Elektronikåtervinning 18 Aluminium 20 Stål 22 Olja 24 Ekonomi & Finans 26 Stenasfären 28 EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse 32 Koncernen Resultaträkning 35 Eget kapital 35 Balansräkning 36 Kassaflödesanalys 38 Redovisnings- och värderingsprinciper 39 Noter 42 Moderbolaget Resultaträkning 53 Eget kapital 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 56 Noter 57 Innehav 60 Förslag till vinstdisposition 62 Revisionsberättelse 63 Styrelse 64 Adresser 65

3 VERKSAMHETSÖVERSIKT ÅTERVINNING Koncernen bedriver återvinning på fem geografiska marknader i olika bolag samlade under namnet Stena Recycling. Avfall från hela samhället förädlas på någon av de cirka 200 anläggningarna. TRADING & SALES Inom bolagen Stena Metal International och Stena Metal Inc. bedrivs handel med skrot, tackjärn, järnsvamp och färdiga stålprodukter. Stena Metal Inc. bedriver verksamhet i USA, Brasilien, Thailand och Kina. ELEKTRONIKÅTERVINNING Insamling, bearbetning och återvinning av uttjänt elektronisk och elektrisk utrustning bedrivs inom affärsområde WEEE. Verksamhet på 25 anläggningar i tio länder. ALUMINIUM Stena Aluminium producerar kundanpassade aluminiumlegeringar från återvunnen råvara för leverans till gjuterier och stålindustri. STÅL Stena Stål har anläggningar i Sverige och Norge och erbjuder ett brett sortiment av stål produkter samt förbehandling av stålprodukter och figur skuren plåt. OLJA Bolaget Stena Oil är Nordens största leverantör av bunkerolja och bedriver verksamhet i Norden samt utanför Västafrika. Stena Oil handlar också med olja på den internationella marknaden. FINANS Affärsområde Finans bedriver finansiell verksamhet och intern finansverksamhet inom koncernen.

4 2009/2010 I KORTHET Ett volatilt år både pris- och volymmässigt. Återvunnen finansiell stabilitet trots tuffa marknads förutsättningar på flera håll. Ett starkt resultat från den svenska återvinningsverksamheten och ett lyckat turn-aroundprogram i Danmark. Koncernens elektronikåtervinning fortsätter att växa. Fokus på innovationer och skräddarsydda lösningar. Stora satsningar på kompetensutveckling och ett koncernövergripande säkerhetsarbete. NYCKELTAL MSEK 2009/ / / / /2006 Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat Eget kapital Soliditet, % 38,0 32,5 28,0 28,5 33,9 Medelantal anställda

5 STENA METALLKONCERNEN Inom Stena Metallkoncernen löser vi kundens behov och förvandlar avfall till något värdefullt. Det gör vi med hjälp av vårt återvinningserbjudande som består av innovativa produkter och tjänster riktade till alla delar av samhället. I koncernen ingår också förädling och distribution av stål och aluminium, internationell handel med metaller och olja samt finansverksamhet. Stena Metallkoncernen är en del av Stenasfären, som består av de av familjen Sten A Olsson helägda moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB samt hel- eller delägda bolag till dessa. Vår vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom samtliga våra verksamheter. Med hjälp av lång erfarenhet och kompetens skapar vi ständiga förbättringar tillsammans med våra kunder.

6 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Stena Metallkoncernens resultat före skatt blev 451,4 MSEK. Ett dedikerat affärsmannaskap och kraftiga åtgärder har medfört att huvuddelen av våra bolag har ökat sina marknadsandelar och stärkt marginalerna under 2009/ /2010 har varit ett volatilt år på marknaden både vad gäller priser och volymer. Det har också varit ett år som kännetecknats av fokuserade åtgärder inom hela Stena Metallkoncernen där vårt samlade affärsmannaskap visat sin starka kraft. Även om en sträng vinter tillfälligt hämmade utvecklingen på flertalet av våra hemmamarknader blev marknadsförutsättningarna mer konstruktiva i takt med att krisen successivt släppte sitt grepp. Det är en god bit kvar till toppåret 2007/2008 men under året har affärsvolymen genom Stena Metallkoncernen ökat med cirka 12 procent samtidigt som huvud delen av våra affärsområden ökat sina marknads - andelar. Vår fortsatta finansiella disciplin i form av fokus på kostnader och kassaflöde har, tillsammans med koncernens resultatstyrda arbete med kontinuerliga förbättringar i alla delar av organisationen, bidragit till väsentliga förbättringar i huvuddelen av våra affärsområden. Det är mycket imponerande att följa kraften i det decentraliserade affärsmannaskapet. Utan detta engagemang och ansvarstagande hade vi inte kunnat vända resultatet så snabbt. Tack vare dessa ansträngningar har vår finansiella situation väsentligt förbättrats och vi kan se framtiden an med tillförsikt. Verksamheternas utveckling Efter ett tufft 2008/2009 har vi under året fl yttat fram våra positioner i alla våra affärsområden, framförallt har resultat och marknadsandelar stärkts för huvuddelen av våra verksam heter. Den ekonomiska utvecklingen på våra respektive hemmamarknader har påverkats i olika grad av nedgången, i till exempel Finland är effekterna fortfarande kännbara. Under året har vi tagit flera steg framåt och vi står starka i vår återvinningsrörelse. Vi har en starkt fokuserad organisation och jag förväntar mig ytterligare kliv framöver. Det känns tryggt att konstatera att Stena Recycling Sverige snabbt kommit tillbaka och levererar ett starkt resultat för verksamhetsåret. Mycket tillfredsställande är också vår danska återvinningsrörelses fina utveckling med stärkta marknadsandelar och ett mycket bra resultat. Då vårt resultat i Polen inte varit tillfredsställande har vi under året bytt ledning och initierat ett turn-aroundprogram där de första tecknen bådar gott. Inom elektronikåtervinningen fortsätter den snabba utvecklingen. Med väsentligt förbättrad produktivitet och kontinuerlig volymtillväxt fortsätter vi att bygga på vår roll som Europas ledande elektronikåtervinnare samtidigt som vi utvecklar branschens mest innovativa återvinningslösningar. Stena Stål har stärkt sina marknadsandelar och utvecklas väl i takt med att efterfrågan successivt återvänder. Det är mycket glädjande att Stena Aluminium trots tuffa marknadsförutsättningar presterat ett utmärkt resultat. Kunderna ställer allt fler krav på specialistkunskaper och Stena Aluminium möter upp med både eftersökta utbildningar och tjänster. Stena Metal Inc. har fortsatt att skapa goda trading-affärer på en volatil, internationell råvarumarknad. Under ett år med tuffa marknadsförutsättningar på sin hemmamarknad har Stena Oil etablerat en ny bunkerverksamhet utanför Västafrika. På en mer konstruktiv finansmarknad har vår finansrörelse bidragit väl till koncernens resultat. Parallellt har Stena Metall Finans på ett utomordentligt sätt bidragit till att stärka koncernens finansiella flexibilitet, bland annat genom att ge ut ett obligationslån. Innovationer och skräddarsydda kundlösningar Vi arbetar inom branscher i ständig förändring som kräver att vi hela tiden utvecklar och förbättrar oss. Vi uppmuntrar våra medarbetare att skapa innovationer och unika speciallösningar, många gånger i samarbete med våra kunder. I stort som smått söker vi stimulera till nya idéer och lösningar. Det kan röra sig om ny banbrytande teknik, till exempel den uppmärksammade lösningen för återvinning av LCD-skärmar som presenterades under året. Ute på filialerna arbetar våra säljare för att finna lösningar på sina kunders specifika behov, som i Borås, där man hittat avsättning så att vår kund får betalt för sitt textilavfall istället för att, som tidigare, betala för deponin. I linje med vår strävan att skapa tydliga, skräddarsydda lösningar för våra kunder och leverantörer har vi under året lanserat Stena Solutions i Sverige vårt nya helhetserbjudande som efterhand kommer att tas ut på samtliga våra återvinningsmarknader. Stena Solutions fokuserar mer än tidigare på erbjudanden mot enskilda branscher där vi tack vare våra skräddar sydda lösningar kan tillgodose varje kunds önskemål. 2

7 Koncernchef Anders Jansson utanför huvudkontoret i Fiskhamnen i Göteborg. Här finns ledningen för de svenska bolagen samlad (förutom Stena Aluminium som finns i Älmhult). I år är det 70 år sedan som grundaren Sten A. Olsson först började göra affärer med skrot. Där andra såg skräp, såg han en affärsmöjlighet. Där lades grunden till Stena Metallkoncernens utveckling och affärsmannaskap. Idag finns vi på cirka 250 platser runt om i världen. Kompetenskrävande branscher Vi verkar inom branscher där kunder, leverantör er och lagstiftning kräver vår spetskompetens. Det är därför nödvändigt att våra kunskaper ständigt ligger i framkant. Under 2009/2010 sjösatte vi flera stora satsningar. Ett prioriterat område är produkt- och materialkännedom. På Stena Aluminium bedriver vi till exempel kompetensutveckling tillsammans med våra kunder. Vi lanserade även ett internationellt traineeprogram och ett koncerninitiativ för att uppmuntra interna förmågor. Säkerhet betyder kvalitet Vi kan bli mycket bättre på säkerhet inom Stena Metallkoncernen. Säkerhet påverkar såväl medarbetare som kunder och leverantörer och under året har vi därför initierat ett stort, långsiktigt säkerhetsarbete med målet att kraftigt höja säkerhetsnivån på och omkring våra arbetsplatser för att förebygga antalet olyckor. En förbättrad säkerhet borgar också för högre kvalitet. Basen för framtida satsningar Alla delar av Stena Metallkoncernen har stärkt sin marknadsposition under det gångna verksamhetsåret. Det finns samtidigt inte något område där vi inte kan bli bättre. Med stöd av långsiktiga ägare, finansiell styrka och det dedikerade affärsmannaskapet runt om i vår koncern har vi en unik bas för kontinuerliga förbättringar och en fortsatt tillväxt. Om nuvarande marknadsförutsättningar består förväntar jag mig ett förbättrat resultat för innevarande verksamhetsår. Anders Jansson, Göteborg i oktober

8 MARKNAD OCH PRISER Återhämtningen efter den globala finanskraschen och den förbättrade marknads bilden från och med sommaren 2009 innebar under hösten och vintern stigande priser på flertalet av koncernens väsentliga råvaror. Volymerna var fortsatt på en låg nivå även om en viss förbättring kunde skönjas. Verksamhetsårets andra hälft har präglats av förnyad finansiell oro i och med ökat fokus på effekterna av många länders skuldsituation, inlett av den så kallade Greklandskrisen under våren. Allt svagare amerikansk konjunkturstatistik fick under sommaren marknaderna att på nytt visa svaghet. Osäkerheten i inledningen av verksamhetsåret 2010/2011 är fortsatt stor. METALLER Det gångna verksamhetsåret har kännetecknats av en volatil marknad på London Metal Exchange (LME). Under året har dock efterfrågan varit stabil tack vare den ekonomiska återhämtningen i världsekonomin. De kraftfulla ekonomiska stimulanspaketen är en bidragande orsak. Under sommaren 2010 påverkades metallpriserna negativt av den finansiella oron i Sydeuropa, men i takt med att denna turbulens avtog har metallpriserna successivt förstärkts. Sett över verksamhetsåret har priset (USD) på samtliga LME-metaller stigit med cirka 10 procent, utom för bly där priset är oförändrat. Under året har vi dock sett kraftiga variationer med pristoppar i januari och april Metallagren på LME har under verksamhetsåret ökat på koppar, zink och bly medan nickellagren är oförändrade. De extremt höga lagren av aluminium ligger fortfarande kvar över 4 miljoner ton. Sedan årsskiftet 2010 har vi sett en gradvis minskning av LME-lagren på koppar, aluminium och nickel. Skrot: Under hösten 2009 ökade intresset för metallskrot i takt med den ekonomiska återhämtningen. Efterfrågan från Indien och Kina, som är viktiga marknader för metallskrot, steg under denna period. Trots de höga LME-lagren på aluminium har vi sett en stabil efterfrågan på aluminiumskrot. Efter frågan på metallskrot har generellt varit god under första delen av Under sommaren 2010 har vi dock upplevt ett lägre intresse på grund av den finansiella krisen i Sydeuropa. I skrivande stund är efterfrågan på metallskrot stabil, med Indien och Kina som viktiga tillväxtmarknader. Tack vare högre industriell aktivitet har inflödet av metallskrot ökat under verksamhetsåret. Nickel (USD/ton), LME /08 08/09 09/10 STÅL Vi kan se tillbaka på ett år med korta cykler och prissvängningar. Hösten 2009 innebar mindre höjningar på stålpriserna. Lagren på stålvaror började komma i balans efter krisen och producenterna fick en bättre beläggning då normala återköp till lager kom igång. Detta var dock inte drivet av en ökad förbrukning och under fjärde kvartalet föll priserna tillbaka till samma låga nivåer som tidigare. Priserna höll sig där över vintern med väldigt små variationer och volymerna var svaga. Lika överraskande kom sedan en snabb och kraftig uppgång i mars. Under perioden fram till maj steg priserna i snitt med 35 procent och för vissa produktgrupper med ända upp till 45 procent. Mot slutet av verksamhetsåret minskade efterfrågan och priserna sjönk på nytt. Detta gällde särskilt för långa produkter som påverkas av en fortsatt svag europeisk byggindustri. Det stål som däremot förbrukas inom industrin står sig starkare. Priserna har åter stabiliserats under inledningen av hösten 2010 men visar inte tecken på att vända upp. Koppar (USD/ton), LME /08 08/09 09/10 Aluminium (USD/ton), LME /08 08/09 09/10 Handelsstål (SEK/ton), Importpriser /08 08/09 09/10 4

9 RETURPAPPER Verksamhetsåret inleddes med svag efterfrågan och låga priser. Goda kundrelationer på såväl inhemska som viktiga exportmarknader gjorde att allt returpapper kunde avsättas löpande men till mycket låga priser. I slutet av 2009 började marknaden återhämta sig. Flera stora nya maskiner för tillverkning av förpackningskartong på returpappersbasis togs i bruk i Centraleuropa samtidigt som efterfrågan från Kina efter samma kvaliteter var stabil. Trots en usel marknad för tidningspapper tvingades även tillverkare av tidningspapper att betala mer för returpappersråvaran eftersom kartongtillverkarna delvis använder samma returpapperskvaliteter. Under våren nådde priserna på de flesta kvaliteter en nivå som innebar en fördubbling OLJA Priset på råolja hade en relativt linjär utveckling från cirka 70 USD/fat i september 2009 upp till cirka 85 USD/fat i maj Uppgången orsakades främst av en ökad global efterfrågan till följd av den ekonomiska återhämtningen och minskade lagernivåer i framförallt USA efter en extremt kall vinter. Under våren har oljepriset fallit till cirka 70 USD/fat. Detta har flera orsaker, bland annat rädslan för följderna av statsskuldskrisen i framför allt PIIGS-länderna och en allmän oro för viktiga länder med alarmerande statskuld såsom USA och Storbritannien. Dessutom finns oron för en så kallad double-dip, till följd av vacklande amerikansk konjunkturstatistik. Under sista tertialet har priserna återhämtat sig gradvis till ca 75 USD/fat, framförallt drivet av kinesisk efterfrågan. En minskad tillväxt av amerikansk och rysk oljeproduktion har också medverkat till utvecklingen. Korrelationen mellan dollar JÄRNSKROT Under sommaren 2009 ökade den globala stålproduktionen. En betydande del av ökningen gick till kinesisk lageruppbyggnad av färdiga stålprodukter, när ökningen avtog under hösten stannade efterfrågan upp något. Priserna sjönk till en lägstanivå på cirka 260 USD/ton för fragmenterat järnskrot men vände sedan upp igen under november och fortsatte upp till 340 USD vid årsskiftet 2009/2010. Trenden fortsatte och i april 2010 toppade priserna. Vid denna tidpunkt vände inkommande skrotflöden efter en lång och tuff vinter på många marknader och oväntat snabbt hade vi en omvänd situation med mer skrot än efterfrågan. Priserna sjönk åter och det fanns få köpare på marknaden ända fram till slutet av juni då nivåerna åter låg under 300 USD. Därefter har vi sett en återhämtning under sommaren och verksamhetsåret slutade på en prisnivå kring 400 USD. Återhämtningen inom stålbranschen går långsamt men varierar beroende på segment. Platta produkter och specialstål har utvecklats relativt bra, och många industrier har vältecknade orderböcker. Däremot är Wellpapp (EUR/ton), Exportpriser /08 08/09 09/10 jämfört med läget vid verksamhetsårets ingång. Efterfrågan och priser låg sedan kvar på denna höga nivå under sommaren och resterande del av verksamhetsåret. Olja (USD/fat), Nymex och olja har förstärkts under året och har påverkat prisbilden. Oljepriset har också influerats kraftigt av finansiell handel med oljekontrakt, vilket under året har påverkat priset mer än vad underliggande fundament indikerat. Järnskrot (USD/ton), fob Rotterdam /08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 byggbranschen fortsatt tuff, vilket medför att många producenter av armeringsjärn har en svår situation med ökade råvarukostnader men mycket lite utrymme för höjda stålpriser. Flera verk i Europa har dragit ned alternativt ligger kvar på en redan relativt låg produktionstakt. Stålverk i både Europa och USA ligger i snitt på en utnyttjandegrad kring cirka 70 procent av sin normala kapacitet. I Asien och framförallt Kina är produktionstakten högre, då de har en bättre lokal marknad men även en viss lageruppbyggnad. TACKJÄRN Priset på tackjärn steg under verksamhetsårets första halvår och drevs av bland annat en stark inhemsk efterfrågan från Brasilien (den huvudsakliga exportören av tackjärn till USA), höga järnmalmspriser och en mer optimistisk syn på den ekonomiska återhämtningen rent allmänt. Medan den brasilianska ekonomin fortsatte visa styrka, började andra marknader att tappa fart. Järnmalmspriset föll tillbaka och innebar att tackjärnspriserna pressades nedåt. Tackjärn (USD/ton), cfr New Orleans /08 08/09 09/10 FRAKTER Priserna på sjöfrakter har under perioden september 2009 januari 2010 varit långsamt stigande, om än fluktuerande. Efter årsskiftet fram till april upplevde vi en stark uppgång för att under juni och juli se snabbt sjunkande fraktrater, sannolikt till följd av den finansiella krisen i vissa sydeuropeiska länder och rädslan för följdeffekter. Raterna stabiliserades och återhämtade sig dock något under augusti Frakt Baltic Dry Index /08 08/09 09/10 Samtliga grafer på sidan avser prisutveckling under perioden 1/ till och med 24/ Alla grafer avser månadssiffror. Källa: Reuters, MBR och Stena Metall 5

10 Många vårdenheter i Malmöregionen får sitt avfall hämtade av Stena. Vi samlar in skärande/stickande avfall och läkemedelsavfall och destruerar det på ett säkert, miljöriktigt sätt. Stena sätter stort värde på samarbeten med lokalsamhället och sponsrar allt från små fotbollsklubbar till konstnärer. Vi ser det också som en viktig uppgift att informera om nyttan med återvinning och hållbarheten i att låta återvinningsanläggningar finnas nära där avfallet uppstår. Stena hämtar avfall också på kontor. Där hittar kunden våra uppsamlingskärl med allt ifrån brännbart till papper. Är det dokument eller mjukvara av sekretessart skickar vi ut vår mobila dokumentförstörare. Stena har också en smidig service för företagens uttjänta elektronikskrot. Det tar nästan en livstid för ett träd att växa upp. På Stenas returpappersfilialer återvinner vi papper motsvarande 14 miljoner fullvuxna träd varje år. Papper kan nämligen användas i nya produkter upp till sex gånger innan fibrerna är utslitna. Med våra egna Stenablå tågsätt fraktar vi avfall mellan våra egna anläggningar och till flertalet hamnar i Sverige. Tack vare tågen har lastbilstransporter försvunnit från vägarna under tre år. Vi har också tagit fram specialanpassade tåglösningar för flera kunder, bland annat Volvo i Olofström. Till fragmenteringsanläggningen i Malmö kommer restprodukter som innehåller flera materialslag för sanering och fragmentering såsom traktorer, bilar och gräsklippare. Här utvinner vi järn, aluminium och metalller som får möjlighet att åka ett nytt varv i kretsloppet. 6

11 STENA I SAMHÄLLET EN HÅLLBAR AFFÄR Stena startade sin återvinningsverksamhet redan 1939 och är sedan dess en viktig kugge i kretsloppet. För oss är avfall en resurs, inte ett problem. Tillsammans med kunder, myndigheter, kommuner och universitet bidrar vi till en bättre hushållning med ändliga råvaror ur gruvor, oljefält och skogar och förhindrar att farliga ämnen sprids i naturen. Samtidigt som vi skapar ekonomisk nytta för oss själva och våra kunder är återvinning en oumbärlig tillgång för miljön eftersom samhällets avfall blir till nya råvaror. Vår verksamhet bidrar till att minska mängden koldioxidutsläpp med ton per år. Det motsvarar 1,35 miljoner flygresor jorden runt! Hållbarhet står alltid högt upp på agendan och vi anstränger oss för att ständigt hitta nya lösningar som också stärker kundens miljö profil, säkerhet och konkurrenskraft. På bilden ser vi Malmö, Sveriges tredje största stad, som får exemplifiera några av de områden där Stena Metallkoncernen är verksam. I flera länder medverkar vi till att skrotade bilar samlas in och återvinns på bästa sätt samtidigt som farliga ämnen tas om hand säkert och miljöriktigt. Idag återvinner man en bil till 85 procent och vi arbetar för att nå målet 95 procent Ett fartyg på väg till Kina lastas med aluminiumskrot från fordonsindustrin. Järn, metaller, papper, farligt avfall och plast förädlas till råvaror på våra 190 återvinningsanläggningar, samordnas och skeppas till slutkunder världen över för att användas i nya produkter. 7

12 FORSKNING, UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRINGAR STEGET FÖRE I EN KOMPLEX VÄRLD Stenas forskningsarbete fyller ett tomrum inom hela återvinningsbranschen och genererar stor uppmärksamhet. Tack vare våra långsiktiga ägare och täta samarbeten med vår omgivning kan vi fortsätta att investera i innovativa lösningar som sparar samhällets resurser. Bara i Sverige produceras årligen totalt cirka 54 miljoner ton avfall exklusive gruvavfall, varav industriavfall är cirka 50 miljoner ton och hushållsavfall 4 miljoner ton. Stenas ständiga utmaning är att återvinna så mycket som möjligt ur det som kastas bort. Men innehållet i samhällets produkter utvecklas ständigt och som återvinnare måste vi hela tiden ligga steget före och anpassa oss till nya, komplexa material. Utgångspunkten är att mängden avfall som läggs på deponi ska minska. Det gör vi genom att i första hand materialåtervinna så långt det är möjligt. I andra hand återvinns avfallet till energi som kan värma bostäder. Utvecklingen av återvinningsmetoder har kommit väldigt långt och för att öka andelen avfall som får en ny chans i kretsloppet krävs ny teknik, investeringar, kreativitet och långsiktighet. Allt detta har Stena. Vårt forskningsarbete styrs, förutom av lagstiftning och lönsamhet, också av kundernas krav och förväntningar. Att arbeta med oss ska innebära en konkurrensfördel för kunden då våra forskningsprojekt ska leda till marknadens mest effektiva lösningar. Vi arbetar proaktivt och finansierar ett stort antal forskningsprojekt tillsammans med högskolor och universitet runt om i Sverige. Till exempel finansierar Stena sedan många år en professur på Chalmers tekniska högskola. Ingen annanstans i världen kombinerar man forskning med forskarskola och industriell återvinning och satsningen fyller därför ett viktigt tomrum inom forskningen. För närvarande arbetar sju doktorander med projekt inom områden där det saknas kunskap om kommersiellt hållbara och miljöriktiga lösningar. Systematiskt förbättringsarbete Fokuset på ständig utveckling och förbättring genomsyrar vår verksamhet inte bara inom forskningen. Vi är en problemlösande organisation med ett delegerat affärsmannaskap vilket betyder att många viktiga beslut fattas ute på de enskilda filialerna. Tack vare vårt systematiska förbättringsarbete delar vi med oss och ser till att alla medarbetare kan ta del av individuella framgångar. Vi kopierar även best practice mellan enheter, bolag och länder. På så sätt skapar vi i förlängningen mervärden även för våra kunder. Höga krav på kompetens För att möta de förväntningar vi själva och våra kunder har på vår verksamhet satsar vi kontinuerligt på kompetensutveckling. Vi ställer höga krav både på våra befintliga medarbetare och på dem vi rekryterar. Intresset för återvinningsfrågor växer hela tiden och många söker sig till koncernen både för det vi är och det vi gör. Kombinationen av entreprenörskap och hållbara affärer lockar och stämmer väl överens med mångas värderingar. 8

13 NYTT LIV FÖR UTTJÄNTA VINGAR Ett vindkraftverk har en livslängd på mellan år. När vindkraftsvingar, fritidsbåtar eller husvagnar kasseras kan plasten få nytt liv med hjälp av mikrovågspyrolys. Med bidrag från EU-fonden LIFE utvärderar Stena metoden för att se om plasten och glasfibern kan separeras från varandra. Återvunnen glasfiber kan användas till nya glasfiberarmerade plaster eller som konstruktionsmaterial. Bilden kommer från Stena Renewable, ett bolag inom Stenasfären som investerar i förnyelsebar energi genom att bygga och förvalta produktiva vindkraftparker. Bolaget har som mål att bygga 40 vindkraftverk per år. Fler exempel på forskningsprojekt på nästa sida. 9

14 FORSKNING, UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRINGAR AKTUELLA FORSKNINGSPROJEKT I URVAL KABELÅTERVINNING Varje år kasseras ton elkabel i Sverige. Stena deltar sedan flera år i ett projekt för att ta fram nya återvinningsmetoder så att fler fraktioner än koppar kan återvinnas och användas som råvara i nya produkter. Stena driver kabelåtervinning på flera platser i Europa där vi med hjälp av patent skyddad teknik nu kan separera plasterna från varandra. Polyetenplasten har redan hittat en marknad och säljs som bränsle medan PVC-plastens användningsområden hela tiden utvidgas. Dels kan den användas som råvara i nya produkter, till exempel trädgårdsslangar. De senaste resultaten visar att man för första gången lyckats återvinna plaster med samma egenskaper som sådana gjorda på oljeråvara. Detta betyder, till exempel, att kabeltillverkarna kan få tillbaka den plast som finns i kablar som blivit produktionsspill. Och ju mer vi lyckas utvinna ur av fallet, desto bättre betalt får kunderna för avfallet. URBAN MINING Ute i samhället ligger stora mängder värde fullt material i dvala. Det rör sig om alltifrån byrålådornas trasiga mobiltelefoner till kopparskenor från avvecklade infrastrukturprojekt. Stena agerar som partner vid kartläggning av resurser i mark och byggnader som kan återvinnas, analys av vilka material som ger ett omedelbart positivt resultat att omhänderta, samt i förlängningen som partner vid upptagning och återvinning av dessa material. Exempel på kunder är såväl elbolag och fastighetsägare som industrier. LITIUMJONBATTERIER I ett EU-finansierat projekt fokuserar vi på återvinningen av den nya generationens batterier som förekommer i exempelvis elbilar. Idag återvinns bara kobolt från dessa litiumjonbatterier, men eftersom flera nyare modeller inte längre innehåller kobolt undersöker vi möjligheterna att återvinna också andra delar av batteriet. BIOGAS Hos flera kunder samlar vi in organiskt avfall som vi sedan säljer vidare för olika former av energiåtervinning. Nu undersöker vi möjligheterna att på egen hand utvinna biogas ur olika typer av organiskt industriavfall. LANDFILL MINING Det finns hundratals avfallsdeponier i drift i Sverige som potentiellt utgör en risk för miljön. Med projektet för landfill mining tar sig Stena an arbetet med att sanera deponier med återvinningspotential. Förutom saneringen (där vi kan avskilja farligt avfall) finns det metaller som vi med dagens metoder kan återvinna, sälja och på så sätt återföra till krets loppet. MIKROVÅGSTORKNING AV MATAVFALL Tillsammans med bland andra Stena Line har vi fått ett EU-bidrag för att mikrovågstorka matavfall. Under mikrovågsbehandlingen torkar matresterna snabbt och dålig lukt försvinner. Målet med projektet är att minska vikten på resterna med 85 procent. Kundkretsen finns bland fartyg och restauranger där man hanterar stora mängder matavfall på liten yta. Tänkbara användningsområden för pulvret som återstår är gödslingsmedel, bränsle och djurfoder. FRAGMENTERINGSAVFALL Tillsammans med våra samarbetspartners har vi hittat en lösning för de små bitar av plaster, gummi och textil med mera som blir kvar efter fragmenteringsprocessen. Tidigare har dessa bitar, allmänt kallat fluff, lagts på deponi. Tack vare vår forskning kan de nu användas som bränsle i allt större omfattning. Den potentiella marknaden är mycket stor. Om all fluff från bilfragmenteringsanläggningar runt om i Europa togs tillvara skulle det motsvara en miljon kubikmeter olja; tillräckligt för att värma upp småhus varje år! 10

15 NYTT! PRODUKTIONSAVFALL SÅ BLIR AVFALL EN RESURS OM OCH OM IGEN VISSTE DU ATT ETT KYLSKÅP KAN ÅTER VINNAS TILL 99 PROCENT*? Järn och metaller kan återvinnas ett oändligt antal gånger och plasterna kan också användas som råvaror i nya produkter. Oljan i kylskåpets kompressor tappas ut och blir till högkvalitativ basolja medan de klimat farliga gaser som erhålls vid demon- teringen tas om hand och oskadliggörs i ett slutet system på våra anläggningar. Isoleringen i kylskåpets väggar blir till bränsle. Stenas återvinning undviker utsläpp av motsvarande kg CO 2 ekvivalenter för varje kylskåp. Detta motsvarar energiåtgången för 8 miljoner laddningar av din mobiltelefon. * Procenten som blir kvar destrueras i ett slutet system. 11

16 ÅTERVINNING ÅTERVINNING SOM TÄNJER PÅ GRÄNSERNA STENA RECYCLING Stena arbetar med återvinning på över 200 anläggningar över hela Europa och det har gjort oss vana vid att tänka över gränserna. Något som märks på våra kundlösningar. Stena Metallkoncernen bedriver återvinningsverksamhet under namnet Stena Recycling på fem geografiska marknader med landsomfattande nätverk av filialer och produktionsanläggningar. Genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar återvinner och förädlar vi avfall från industrier, handel, kontor och kommuner med flera. Vi erbjuder även relaterade tjänster såsom internlogistik, utbildning och säkerhetsrådgivning. VD: Sverige: Leif Gustafsson Danmark: Lars Petersen Norge: Fredrik Eide Aass Finland: Risto Airas Polen: Fredrik Valentin Det är nu 70 år sedan Stena började återvinna samhällets avfall. Sedan dess har många av förutsättningarna förändrats. Etik, lagstiftning och tekniska innovationer är aspekter som alla skyndar på utvecklingen. Men på Stena arbetar vi fortfarande efter samma devis: Att skapa största möjliga värde ur våra kunders avfall. Det är så vi skapar nytta. Inte bara för oss själva, utan även för våra kunder och för samhället i stort. Ökar kundens värde Vår målsättning är att erbjuda våra kunder återvinningslösningar som ökar värdet på deras verksamhet. Målmedvetet och långsiktigt arbetar vi för att hela tiden ta fram nya, innovativa lösningar för alla branscher genom hela återvinningskedjan. Ibland är det den stora multinationella biltillverkaren som får hjälp med ett specialtillverkat el-lok inne på sitt produktionsområde, ibland är det den lilla hårsalongen som får en efterlängtad lösning för sina miljöfarliga kemikalier. Som kund hos Stena ska alla känna att vi hittar rätt nivå för just deras verksamhet. Vi samlar in och återvinner alla typer av avfall och har en stor bredd på våra lösningar. Vi erbjuder tjänster och produkter inom insamling, tillståndsansökningar, statistik, transporter och utbildning. Självklart ingår det i helhetslösningen att hitta bästa möjliga avsättning för materialet. Vi återvinner järn och metaller, plast, papper, farligt avfall samt övrigt avfall. Vi är dessutom Europaledande inom elektronikåtervinning. (Läs mer om elektronikåtervinning på sidorna 18 19). Exempel på stora och små innovativa lösningar från 2009/2010 I Finland lyfte vi återvinningen hos Keraplast Oy, en fabrikant av ventilationsluckor, till en högre nivå. Tidigare hamnade mycket av avfallet på deponi men med Stenas helhetslösning återvinns nu hela 15 fraktioner. Vi hittade till och med en köpare som kan använda ullen, en av fraktionerna, direkt in i en isoleringsprodukt. Vi ser att stora företag allt oftare önskar ha Stenamedarbetare inne på sina anläggningar, så kallad in-sourcing. Ett nytt exempel under året är ABB High Voltage Cables i Karlskrona. I flera år har Stena hämtat skrotet hos kabeltillverkaren men nu har lösningen utökats med farligt avfall och en man på plats inne på ABB. I ett nytt avtal med godisjätten Leaf tar vi hand om allt avfall från godistillverkningen. Stärkelse, socker och gelatin allt används som prima råvara i Swedish Biogas anläggning i Örebro. Och godis med fabrikationsfel värmer hus efter ett besök på en fjärrvärmeanläggning. Stenas mål är att skapa såväl kostnadseffektiva som miljömässigt riktiga logistiklösningar och i år har vi ökat effektiviteten med hela 15 procent. I en av de största svenska transportupphandlingarna någonsin lyckades Stena 12

17 Materialkännedomen är nyckeln till den goda affären. Hela återvinningskedjan vilar på att den som bedömer materialet har rätt handlag. Ingen teknisk utrustning kan ersätta den kunskap och erfarenhet som medarbetarna på våra filialer besitter. Varje avfallsslag innehåller ett myller av kvaliteter som alla ska bedömas korrekt för att i slutändan skapa ett mervärde för våra kunder. 13 På bilden Janus Mihalovic, Stena Recycling, Malmö.

18 Recycling få bort lastbilstransporter från vägarna. Varje år! En del av lösningen är vår egenutvecklade programvara som hjälper de åkerier som kör åt oss att optimera sina transporter och undvika tomkörningar. Lokala specialister På alla våra marknader ser vi att intresset för helhetslösningar, där vi tar hand om allt kundens avfall, fortsätter att öka. Med helhetslösningen kommer vi närmare våra kunder och fungerar som en partner snarare än som en leverantör, något som vi ser att våra kunder uppskattar och allt fler faktiskt kräver. Läs mer om helhetslösningen under rubriken Stena Solutions nedan. Vi ser också att efterfrågan på våra rådgivande delar ökar i takt med att komplexiteten och medvetandegraden ökar ute i kundernas produktion. Till exempel så har EUs lagstiftning utökat producentansvaret så att en bil ska kunna återvinnas till 95 procent år En förutsättning för att kunna anta platsen som partner är det lokala affärsmannaskapet. Vi har kunskap om den lokala marknaden, ser varje kund för vad den är och lever upp till det vi lovar. Lokalkännedom i kombination med specialistkunskap kring olika avfallsslag är ett måste för att hitta den mest lönsamma avsättningen för kundens volymer. Följer kunden över landsgränser Idag bedriver Stena återvinningsverksamhet på över 200 platser i tio länder, elektronikskrot inkluderat. Faktum är att vi varje år omhändertar mer än 4 miljoner ton järn och metall, returpapper, plast, farligt avfall och övrigt verksamhetsavfall. Vi har kunder av de mest skilda slag på nationell och internationell nivå. Med en sådan spridning faller det sig naturligt att vi kombinerar det lokala affärsmannaskapet med att ta tillvara den samlade kunskapen och skapa synergieffekter. Vårt mål är att följa och stötta våra kunder över landsgränserna i allt större utsträckning, precis som i exemplet med VingCard Elsafe (Assa Abloy) i Norge. Vi lyckades sluta avtal med Assa Abloy tack vare en kombination av lokalkunskap från Norge, expertkunskap från Sverige och förmånliga avsättningsmöjligheter i Danmark. Assa Abloy är dessutom kunder till Stena Recycling Oy i Finland. Ett annat exempel är våra stora anläggningar i Sverige som används till att bearbeta vissa material från både norska och danska kunder. Något som är kostnadseffektivt för båda parter. Positiv anpassning Under 2009/2010 präglades återvinningsverksamheten på samtliga marknader av den ekonomiska återhämtningen från föregående år. Mer än någonsin har det kundnära arbetet med skräddarsydda lösningar stått i fokus och många nya kunder har tillkommit. STENA SOLUTIONS Stena Solutions är det nya namnet på Stenas helhetserbjudande som i ännu högre utsträckning än förut skapar skräddar sydda lösningar för kunden. Här hittar du alla tjänster och produkter inom återvinning under ett och samma tak, uppdelade i fem logiska steg. Med skräddarsydda erbjudanden inriktade mot specifika branscher blir det dessutom enklare för kunden att känna igen lösningar för sin specifika verksamhet. Stena Solutions lanserades i Sverige under hösten 2010 men kommer på sikt att tas ut på samtliga återvinningsmarknader. De fem olika stegen innehåller: 1 SKRÄDDARSYDD HELHETSLÖSNING 2 RESURSOPTIMERING 3 UTBILDNING OCH INFORMATION 4 AVFALLSHANTERING 5 RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING 14

19 Filialchef Erik Selin och administratör Sandra Kemi i en gruvort som fungerar som en av vägarna ut från en fordonsverkstad. Platsen är LKAB-gruvan i Kiruna och vi befinner oss 775 meter under jord. I Sverige vittnar man om en marknad som fortfarande är osäker med insamlade volymer på en lägre nivå än för ett par år sedan och där priser och volymer fluktuerar i högre grad än tidigare. Trots detta har 2009/2010 varit ett mycket positivt år där man anpassat sig väl och säkerställt en positiv tillväxt. I Finland har krisen dröjt sig kvar längre men under våren 2010 har det funnits tecken på en återhämtning och man ser med tillförsikt på framtiden. Stena Recycling Oy är på god väg mot ett komplett erbjudande och har öppnat en ny filial i Lahtis för övrigt avfall (ÖvA). Flera kunder har således valt att sluta nya avtal som innefattar även ÖvA, till exempel ABB. Dessutom har man lockat många nya kunder under året, bland annat Volvo. Danmark som land drabbades hårt av krisen och tillverkningsindustrin ligger fortfarande på en lägre nivå med låga inkommande avfallsvolymer som följd. Stenas danska återvinningsbolag har dock haft ett starkt verksamhetsår och lyckats vända verksamheten från ett dystert 2008/2009. Utgångsläget inför 2010/2011 är mycket gott. Stena Recycling i Polen ökar sitt fokus på industrikunder och på hanteringen av fler materialslag, gärna i kombination med serviceavtal. Det kan ingen annan i Polen erbjuda. Under året har man omorganiserat och konsoliderat resultatet vilket fört med sig en uppgång i volymer efter en tuff vinter, nu med klart bättre marginaler än tidigare. Norge drabbades inte så hårt av krisen då privatkonsumtionen var fortsatt hög även om avfallsproduktionen per person sjönk för första gången, till 420 kg/år. Nu har även industrin kommit tillbaka på mer normala nivåer. EN DEL AV LKAB Det började med skrothanteringen redan 2004, men sedan 2008 tar Stena Recycling hand om allt verksamhetsavfall från de tre gruvorna i Kiruna. Åtta personer från Stena arbetar nu enbart hos LKAB och fungerar som en förlängd arm av deras verksamhet. Ansvarsområdena är många. 200 miljöstationer finns utspridda över området, både över och under jord. Den understa hittar man meter ned i gruvan. Från samtliga dessa miljöstationer tar vi fram statistik. Logistikplaneringen är en stor och viktig uppgift i det dagliga avfallsarbetet och Stena har en person som ägnar sig åt detta på heltid. Vi hjälper också till med andra uppgifter vid behov, till exempel rivningar av räls, byggnadskonstruktioner, stora maskiner och transformatorer. Stena har utbildat i princip samtliga anställda på Malmfälten, en grannlaga uppgift då fraktionerna är många. 90 procent av avfallet som lämnar gruvan har en Stenamedarbetare rört vid, allt för att garantera korrekt sortering och bästa möjliga avsättning för LKAB. 15

20 Som sista led i Stenas värdekedja ligger avsättningen av det återvunna materialet. På Ovako i Hofors tillverkar man stora mängder specialstål, rör och ringar. De mottar regelbundet leveranser av järnskrot från koncernens nystartade försäljningsbolag Stena Metal International AB. 16

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2011/2012

STENA METALLKONCERNEN 2011/2012 STENA METALLKONCERNEN 2011/2012 innehåll 2011/2012 i korthet flik Stena Metallkoncernen 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Vi skapar värden 6 AFFÄRSOMRÅDEN Återvinning 12 Trading & Sales

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2012/2013

STENA METALLKONCERNEN 2012/2013 STENA METALLKONCERNEN 2012/2013 STENA METALLKONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och skapa

Läs mer

Malin Hedberg, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig på Stena Stål i Molkom.

Malin Hedberg, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig på Stena Stål i Molkom. Stena Metallkoncernen 2008/2009 man, säljare på Stena Recycling i Bollnäs. Innehåll Enkelt. Tryggt. Utvecklande. Stena Metallkoncernen 1 08/09 i korthet 4 Koncernchefens kommentar 6 Prisutveckling 8 Affärsområdeskommentarer

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2006/2007

Stena Metallkoncernen 2006/2007 Stena Metallkoncernen 2006/2007 Stena Metallkoncernen Stena Metallkoncernens verksamheter Nya verksamheter under 2006/2007 Bolaget bedriver också via Stena Metal Inc. verksamhet i Stamford, USA, Belo Horizonte,

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2007/2008

Stena Metallkoncernen 2007/2008 Stena Metallkoncernen 2007/2008 5 10 0,8 28 8,5 0,9 9,8 4,7 8,6 2,0 0,004 1,0 0 10 000 750 28 000 8 500 900 9 825 4 700 8 600 2 000 4 1 000 0 Innehåll Stena Metallkoncernen 2 Återvinning Finland 38 EKONOMISK

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Capacities of sinks are limited!

Capacities of sinks are limited! Capacities of sinks are limited! Size of Earth s atmosphere Size of Earth s water. Source: Nieman/Novartis; Döberl Klimatneutralisering och företagsnätverket BLICC 1. Stena Metall 2. Återvinning är resurseffektivt

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2013/2014

Stena Metallkoncernen 2013/2014 Stena Metallkoncernen 2013/2014 STENA METALL- KONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Projektet har även möjliggjort bildande av kontakter till andra forskningsaktörer som studerar återvinning av kompositer, främst i Finland.

Projektet har även möjliggjort bildande av kontakter till andra forskningsaktörer som studerar återvinning av kompositer, främst i Finland. Högskolan i Borås Institutionen Ingenjörshögskolan Mikael Skrifvars 2005-10-27 SLUTRAPPORT Återvinning av fiberkompositer en ekonomisk analys P6/03 Utfört hösten 2003 hösten 2005 vid Högskolan i Borås

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Kilsta Metallvärden AB (publ.)

Kilsta Metallvärden AB (publ.) Kilsta Metallvärden AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010 Ny bolagsstruktur Tidigare Kilsta Metall AB (publ.) förvärvade per den 1 oktober 2010 genom en riktad nyemission Metallvärdengruppen.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN

TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN STENA SFÄREN Stena Recycling Stena Technoworld Stena Metal International Stena Aluminium Stena Metall Finans Stena Metal Inc. Stena Oil STENA METALL AB STENA

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys

Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys Mikael Skrifvars och Dan Åkesson, Högskolan i Borås Carina Petterson och Sune Andreasson, Stena Metall AB Waste Refinery projekt hösten 2009 Centrum för

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista

Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista Underlagsrapport till uppdrag om ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall Rapport 5245 okt 2002 Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar CITYLOGISTIK Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 300

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Waste is what is left when imagination fails

Waste is what is left when imagination fails Waste is what is left when imagination fails Forskargruppen Industriell Materialåtervinning startade Januari 2007 genom en donation från Stena Metall 5 seniora forskare och 9 doktorander + 2 associerade

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Vad som driver oss. Koncernpresentation för voestalpine Redovisningsår 2014/15. voestalpine AG www.voestalpine.com

Vad som driver oss. Koncernpresentation för voestalpine Redovisningsår 2014/15. voestalpine AG www.voestalpine.com Vad som driver oss. Koncernpresentation för voestalpine Redovisningsår 2014/15 www.voestalpine.com Vi skapar stabilitet och rörelse i världen. Som stålbaserad teknologi- och industrikoncern samt världsledande

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer