STENA METALLKONCERNEN 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STENA METALLKONCERNEN 2012/2013"

Transkript

1 STENA METALLKONCERNEN 2012/2013

2 STENA METALLKONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och skapa nytta och värde för kunden. Vår återvinningsverksamhet bidrar varje sekund till en bättre hushållning med de naturliga resurser som finns i gruvor, skogar, marker, vatten och luft. Vi strävar också ständigt efter att utveckla hållbara transportlösningar inom alla våra verksamheter. Det är värden som kommer alla till nytta. Dessutom förädlar och bedriver vi handel med stål och aluminium, vi handlar med olja och metaller på den internationella marknaden och vi bedriver finansverksamhet. Vår koncern är en del av Stenasfären som består av de tre moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB. Vi finns på cirka 250 platser i 13 länder. Stena Metallkoncernen bedriver även verksamhet i USA, Thailand och Kina.

3 VERKSAMHETSÖVERSIKT ÅTERVINNING Koncernen bedriver återvinning på fem geografiska marknader under namnet Stena Recycling. Avfall från hela samhället förädlas på någon av de cirka 175 anläggningarna och säljs till stål- och metallverk, pappersbruk samt andra slutkunder världen över. TRADING Stena Metal Inc. bedriver handel med skrot, tackjärn, järnsvamp och färdiga stålprodukter. Bolaget bedriver verksamhet i USA, Thailand och Kina. ELEKTRONIKÅTERVINNING Uttjänt elektronisk och elektrisk utrustning insamlas, bearbetas och återvinns på 20 Stena-anläggningar i åtta länder. ALUMINIUM Stena Aluminium är Nordens ledande producent av aluminium genom återvinning. Kunderna återfinns inom aluminiumgjuterioch stålindustrin. STÅL Stena Stål har anläggningar i Sverige och Norge och erbjuder ett brett sortiment av stålprodukter samt för behandling av stålprodukter och figurskuren plåt. OLJA Stena Oil är Nordens största leverantör av bunkerolja och bedriver verksamhet i Norden samt utanför Västafrika. FINANS Affärsområde Finans bedriver finansiell verksamhet och intern bankverksamhet inom koncernen. Besök gärna våra hemsidor för nyheter, innovativa lösningar samt utförlig information kring våra produkter och tjänster. Här hittar du också kontaktuppgifter till våra lokalkontor.

4 ÅRET I KORTHET 2012/2013 Året präglades av fallande volymer, vikande skrotpriser och överkapacitet inom återvinningsbranschen. Marknadsförutsättningarna satte hård press på Stena Metallkoncernens resultat. Avsättningen av våra produkter på inhemska och internationella marknader har varit god. Ett åtgärdsprogram inleddes i samtliga enheter för att anpassa kostnader till rådande marknadsförutsättningar. Positiv utveckling av Stena Way of Production, vår produktionsmodell som ska bidra till ökad produktivitet och samordning. Investeringar i Stena Recyclings fragmenteringsanläggning i Huddinge, värmeåtervinning hos Stena Aluminium i Älmhult samt i ny teknik för ökad återvinning hos Stena Technoworld i Verona. Bred satsning på produkt- och materialkunskap utvecklar förädlingen och skapar nya värden. Ökad marknadsbearbetning och bredare produkt- och serviceerbjudande bibehållna marknadsandelar. NYCKELTAL MSEK 2012/ / / / /2009 Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat Eget kapital Soliditet, % 33,9 34,4 33,0 38,0 32,5 Medelantal anställda

5 innehåll Stena Metallkoncernen flik 2012/2013 i korthet flik Koncernchefens kommentar 2 Prisutveckling 4 Förbättringar som gynnar vår omvärld 6 Återvinning för nya produkter 8 AFFÄRSOMRÅDEN Återvinning 10 Trading 16 Elektronikåtervinning 18 Aluminium 20 Stål 22 Olja 24 Ekonomi & Finans 26 Stenasfären 28 EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse 32 Koncernen Resultaträkning 35 Balansräkning 36 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys 39 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 Noter 43 Moderbolaget Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 56 Förändringar i eget kapital 57 Noter 57 Aktier och andelar i koncernföretag 60 Förslag till vinstdisposition 62 Revisionsberättelse 63 Styrelse 64 Adresser 65 Omslagsbild: Stena Recycling erbjuder bland annat ett miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall där vi säkerställer insamling, transporter, statistik, slutbehandling och återvinning. Verksamheten utvecklades väl på Stenas marknader under året.

6 koncernchefens kommentar Verksamhetsåret 2012/2013 blev utmanande för Stena Metallkoncernen. Försämrade marknadsförutsättningar med fallande volymer och vikande priser kunde endast delvis kompenseras av tidiga åtgärds- och kostnadsprogram. Med en ökad marknadsbearbetning och ett bredare produkt- och serviceerbjudande har koncernen kunnat behålla sina marknadsandelar. Resultatet före skatt blev 213 MSEK. Utmanande år 2012/2013 blev ett mycket utmanande år för de flesta av våra affärsområden. Skrotmarknadernas negativa utveckling förstärktes. Den försvagade ekonomiska utvecklingen och en kärvare industrikonjunktur på våra hemmamarknader medförde volymnedgångar på runt 25 procent när det gäller järnskrot och cirka 15 procent på metaller jämfört med föregående år. I kombination med fallande priser så har detta påverkat våra marginaler mycket negativt. Lagerdisciplinen har varit god under året samtidigt som vår försäljningsorganisation har haft en god avsättning när det gäller våra produkter på såväl inhemska som internationella marknader. Där vi är i omställning Danmark, Finland och Polen har vi haft det väsentligt svårare resultatmässigt än på mer etablerade marknader. Vi har dock genomgående försvarat våra marknadsandelar och särskilt Farligt Avfall och Övrigt Avfall-verksamheterna har fortsatt att utvecklas väl. Ofördelaktig prisutveckling och pressade marginaler har satt hård press på Stena Technoworld, vår elektronikåtervinning. Vår nordiska verksamhet har fortsatt att utvecklas positivt om än med större volymsvängningar än tidigare. Tyskland är mycket konkurrensutsatt och prishöjningar är där nödvändiga för att kunna åter- ställa en rimlig baslönsamhet för branschens aktörer. Vissa tecken på förbättringar kunde noteras vid slutet av verksamhetsåret. Vår italienska elektronikåtervinning har haft ett mycket tufft år med vikande volymer. Under ett i många stycken volatilt år har Stena Stål stärkt sina marknadsandelar. Stena Aluminium har kämpat sig igenom ett utmanande år med ökad konkurrens från Eurozonen och därmed pressade marginaler som följd. Stena Oil utvecklas bra och satsningen på bunkerverksamhet i Västafrika kompenserar för en fortsatt pressad situation i Skandinavien. Med gott affärsmannaskap på en förhållandevis stabil finansmarknad har Stena Metall Finans fortsatt att bidra positivt till koncernens resultat. Förändrade marknadsförutsättningar kräver åtgärder Förändring ska vi skapa utifrån det vi själva kan påverka inte genom att förlita oss på snabba förbättringar av marknadsförutsättningarna. I rådande affärsklimat har vi tidigt tvingats göra nödvändiga anpassningar och jag är imponerad av den förmåga som finns i vår koncern att med kraft genomföra dessa förändringar. Ett fokuserat åtgärdsprogram finns i alla enheter för förbättrat resultat och för omställning till nuvarande förutsättningar. Tillsammans med tidigare åtgärder kommer detta att få fullt genomslag under verksamhetsåret 2013/2014. Personalstyrkan i koncernen har minskats och vi har lanserat ett program för ökad flexibilitet i arbetsstyrkan. En omfattande anpassning av verksamhetsstrukturen har gjorts och fortsätter på många håll. Stena Recycling i Danmark har exempelvis beslutat att minska antalet filialer från 28 till 18. Stena Recycling Polen har stängt fyra filialer. Stena Technoworld har sålt Griag Glasrecycling i Tyskland. I Italien har elektronikåtervinningen koncentrerats till två platser istället för fyra. Parallellt med vår pågående strukturella omställning har vi under året fortsatt att utveckla vår verksamhet. Vi har skapat en gemensam standard för styrning och ledning av produktionen inom våra återvinningsverksamheter. Genom introduktionen av vår styrmodell, Stena Way Of Production, kommer vi också att kunna förbättra produktiviteten i och samordningen av vår produktionskapacitet. En större investering under året var ombyggnationen och moderniseringen av fragmenteringsanläggningen i Huddinge. En annan investering var Stena Ståls nya höglager i Västerås. Stena Stål genomförde också ett omfattande intäkts- och kostnadsprogram vilket inte bara 2

7 Drive-in-anläggningar är ett nytt sätt för Stena Recycling att erbjuda en enklare och smidigare lösning att sälja skrot för hantverkare och andra leverantörer med mindre volymer. Dan Olsson, filialchef på Stena Recycling och Anders Jansson, koncernchef, på filialen på Tingstad i Göteborg. sänkte kostnader och anpassade strukturen utan också bidrog till stärkta bruttomarginaler. Vi har också investerat i en avancerad metalllåtervinningsanläggning i Verona. Genom en fortsatt bred satsning på produktoch materialkunskap driver vi på en ökad förädling av det materialflöde vi har igenom verksamheten samtidigt som det bidrar till ett ökat värdeskapande i hela affären. Vi har under flera år arbetat målinriktat med säkerhet i koncernen. Vår långsiktiga målsättning är att förebygga alla olyckor och det är glädjande att vi under året tagit ett stort steg i rätt riktning. Satsningar framåt Vi har under året fortsatt satsa på ny teknik och innovativa servicelösningar för att ytterligare öka värdet av våra varor och tjänster. Ett exempel på detta är samarbetet mellan Stena Recycling och Stena Oil när det gäller hantering av farligt avfall från sjöfarten. Stena Aluminiums värmeåtervinning och Stena Recyclings satsning på fartygsskrotning är exempel på nya affärsutvecklingsprojekt under året. Efter verksamhetsårets slut förvärvades Pilkingtons Floatglas fastighet som ligger i anslutning till vår fragmenteringsanläggning i Halmstad. Fastigheten blir en viktig del av våra framtida produktionssatsningar inom återvinning. Vi gör aldrig avkall på vår professionalitet utan investerar vidare för att ytterligare stärka vår position som ett ledande företag inom alla våra verksamheter. Framåt ska vi stärka vårt affärsmannaskap, öka intensiteten i vårt säljarbete och fortsätta utveckla kvaliteten i de branschoch kundanpassade lösningar vi erbjuder. Med långsiktiga ägare och en stark affärsmodell baserad på ett dedikerat affärsmannaskap har vi mycket goda förutsättningar att fortsatt flytta fram våra positioner inom alla affärsområden. I skrivande stund ser vi endast svaga tecken på förbättringar på våra marknader. Med de olika förbättringsprogram vi genomfört och planerar samt en fortsatt finansiell disciplin förväntar jag mig ett förbättrat resultat under verksamhetsåret 2013/2014. Göteborg i oktober 2013 Anders Jansson 3

8 prisutveckling Under inledningen av verksamhetsåret steg priserna marginellt för flertalet av koncernens viktiga råvaror, bland annat till följd av penningpolitiska stimulanser. Efter årsskiftet vände utvecklingen med relativt kraftiga prisfall. Detta berodde till stor del på svagare tillväxt och utsikter i de så kallade BRIC-länderna. Sett över hela verksamhetsåret slutade råvarupriserna, med några undantag, något lägre vid årets utgång jämfört med när det inleddes. För stålmarknaden, som lider av stor överkapacitet, är situationen ytterst besvärlig. Det ökade utbudet av råvaror och tillväxtländernas inbromsning leder sannolikt till ett slut på den mycket kraftiga råvaruboom vi upplevt det senaste decenniet. Sammantaget råder en fortsatt stor osäkerhet kring de närmaste årens tillväxtutsikter och inledningen av verksamhetsåret 2013/2014. Metaller Priserna på London Metal Exchange, LME, har varit volatila under verksamhetsåret men i en fallande trend. Avgörande för LME-priserna är bedömningen av den globala tillväxten där utvecklingen i Kina är dominerande eftersom Kinas andel av världskonsumtionen av både koppar, aluminium och nickel är mer än 40 procent. En ökad kapacitet i kombination med den lägre tillväxt som nu råder i Kina innebär ett överskott av primärmetall i förhållande till den globala konsumtionen. Under verksamhetsåret har det skett ett skifte från fokus på efterfrågan till fokus på utbudssidan. Synen på den omättliga efterfrågan från Kina och övriga tillväxtmarknader har nyanserats där utbudet fått ett väsentligt större genomslag på prisbilden. Den fortsatta tillväxten i USA har gett stöd åt priserna liksom att oron för en euro-kollaps har minskat avsevärt. Nickel (USD/ton), LME Koppar (USD/ton), LME /11 11/12 12/13 Under hösten fick vi kraftigt svängande priser med stort fokus på penningpolitiska stimulanser, amerikanska presidentvalet, ledarskifte i Kina samt det potentiella amerikanska budgetstupet. Efter den sedvanliga nyårsoptimismen som gav en pristopp i februari 2013 började priserna senare under våren att falla bland annat beroende på att förväntningarna på den globala tillväxten skruvades ned. Detta syns inte minst på att lagren av viktiga LME-metaller ökade kraftigt under året. Fundamentala faktorer har åter tagit greppet om metallpriserna. Utbudet under de senaste årens kraftiga investeringsboom i gruvor och smältverk har kommit ikapp efterfrågan och har för närvarande passerat den. I stark kontrast till överskottet av primärmetall och den pressade prisbilden på LME så har marknaden för metallskrot varit stabil. Lägre volymer av skrot kombinerat med en fortsatt god efterfrågan från i stort sett samtliga marknader har inneburit att prisbilden på skrot varit god. Det finns en stark trend från metallverken i Europa att öka andelen skrot som råvara för att sänka sina kostnader. Efterfrågan från Kina och övriga asiatiska marknader har varit fortsatt stabil. Lägre LMEpriser påverkar också inflödet av skrot till återvinningsföretag negativt vilket ytterligare har stärkt prisbilden för metallskrot. Undantaget är rostfritt skrot där den mycket svaga konjunkturen för de stålverk som producerar rostfritt påverkat efterfrågan negativt. Aluminium (USD/ton), LME JÄRNSKROT Prisutvecklingen för järnskrot har fortatt den negativa trenden som påbörjades redan Allt sedan dess har stålindustrin varit kraftigt överetablerad och utbudet av järnmalm i världen har pressat priserna på insatsvaror för ståltillverkning. Järnmalm som främst skeppas till Kina har de senaste åren haft en tydlig inverkan på samtliga råvaror inom stålindustrin och i takt med sjunkande priser har också insamlingen av skrot i västvärlden minskat stadigt under två år. Trots detta har prissättningen lyckats hålla sig inom ett relativt stabilt spann under den senaste tolvmånadersperioden, dock kan man fortsatt se att trenden är negativ. Under våren har priserna haft en tydligare svag utveckling på grund av ett stort utbud efter vintersäsongen och en sämre efterfrågan än väntat. Under 2014 förväntas ett ökat utbud av järnmalm, vilket lär påverka prisbilden ytterligare negativt om inga påtagliga neddragningar inom gruvsektorn sker dessförinnan. Järnskrot (USD/ton), fob Rotterdam /11 11/12 12/ /11 11/12 12/ /11 11/12 12/13 4

9 *Samtliga grafer på sidan avser prisutveckling under perioden 1 September 2010 till och med 19 September Alla grafer avser månadssiffror. Källa: MBR och Stena Metall. returpapper Året har präglats av stora kapacitetsnedläggningar inom grafiskt papper i Europa. Alla stora producenter har stängt ned produktionskapacitet. I Skandinavien försvann cirka ton i nedläggningen av Dalum Papir och Stora Ensos stängning av två maskiner innebar ett tapp på cirka ton i produktion. Priserna på tidningspapper och annat grafiskt material har under året endast rört sig marginellt på grund av minskade insamlingsvolymer. Den totala produktionen av råvara för wellpapp har under året ökat både i Europa och i övriga världen. Kapacitetsökningen hos de kinesiska bruken har fortsatt men i en något långsammare takt än planerat. Efterfrågan har således varit god i Europa men något mer dämpad från de kinesiska köparna. Det nya verksamhetsåret har inletts med en fortsatt hög efterfrågan från alla marknader vi är verksamma på. OLJA Priset på råolja WTI (Nymex) har under verksamhetsåret utvecklats från 96 USD/fat till att sluta på 108 USD/fat. Motsvarande utvecklingen för Brentolja är från 114 USD/fat till 115 USD/fat. Den stora prisskillnaden mellan de båda kvalitéerna har reducerats och detta har även fortsatt in i det nya verksamhetsåret. Hösten präglades av relativt sett stabila oljepriser, därefter följde en mindre prisnedgång. De bidragande orsakerna till det lägre oljepriset var en sämre efterfrågan i kombination med en ökad förväntansbild och ett allt större utbud av främst amerikansk skifferolja/ gas. Ett scenario där USA blir allt mindre beroende av oljeimport bidrog också till de fallande priserna. De stigande priserna under tredje kvartalet var en direkt följd av krisen i Syrien och USAs eventuella inblandning med hot om en militär aktion och de potentiella följdeffekterna av detta. Bedömningen på kort till medellång sikt är ett fallande oljepris under förutsättning att krisen i Syrien inte eskalerar. Det allt större utbudet av skifferolja/gas kommer att sätta press nedåt. STÅL Stålpriserna har under verksamhetsåret sjunkit med cirka 8 procent. Därmed har trenden fortsatt med succesivt sjunkande priser som pågått sedan sommaren Under hösten sjönk priserna extra mycket i Sverige på grund av en stark krona men efter årsskiftet normaliserades kronkursen och dämpade de sänkningar som har varit internationellt. Överkapaciteten hos stålproducenterna har varit och är fortfarande väldigt stor. De nedskärningar av kapacitet som har gjorts har inte räckt till för att skapa en jämvikt gentemot efterfrågan. Den direkta kopplingen mellan prisutvecklingen på malm och skrot som man tidigare ofta sett har inte längre gällt. Under augusti 2013 började priserna gå upp på långa skrotbaserade produkter och för fjärde kvartalet aviserades även höjda priser på platta produkter. Beläggningen har ökat hos stålverken och leveranstiderna på flera produkter har blivit längre. Lagernivåerna är låga i alla led och bedömningen är att priserna nått sin botten och att inköpen har ökat något från låga nivåer. Wellpapp (EUR/ton), Exportpriser /11 11/12 12/13 Olja (USD/fat), Nymex /11 11/12 12/13 FRAKTER Marknaden har följt de normala säsongsmässiga svängningarna. Hösten präglades av skeppningar av spannmål och fartygsflottan för exempelvis skrottransporter blev då mindre tillgänglig med betydligt högre fraktrater som följd. Under resterande del av verksamhetsåret har marknaden varit fortsatt tuff för rederierna. Bunkerspriserna har varit i fallande trend under vintern och våren och har sedermera stabiliserats. Fraktraterna återhämtade sig en del under sommaren

10 FÖRBÄTTRINGAR SOM SÄKRA ARBETSPLATSER Stena satsar på ett systematiskt säkerhetsarbete på 250 anläggningar. Under året genomfördes till exempel närmare safety walks där medarbetare deltar för att identifiera och förebygga olyckor på alla våra arbetsplatser. Framgångarna sporrar oss att bli ännu bättre. ÖKAD SATSNING PÅ MATERIALKUNSKAP Stena Recycling genomför en omfattande utbildningssatsning inom produkt- och materialkunskap. Med internt utvalda experter som lärare utvecklas medarbetarnas kunskap om olika material. Med satsningen vill vi förbättra vår återvinning ytterligare och bidra till en ökad miljönytta. Hundratals medarbetare har utbildats och under det kommande året fortsätter satsningen på de olika marknaderna.

11 GYNNAR VÅR OMVÄRLD NYA TRANSPORTLÖSNINGAR Vi utvecklar ständigt nya lösningar för att transportera avfall eller produkter. I Sverige satsas det på tåglösningar där möjligheten finns. Varje år kan Stena Recycling ersätta lastbilstransporter genom tågtransporter mellan anläggningar eller till hamnar. Det innebär också att vi kan minska belastningen av tung trafik på allmänna vägar. Vår export av återvunnet material sker alltid per båt när det är möjligt. LEDANDE FORSKNING OM ÅTERVINNING Stena bedriver ledande forskning om nya miljöriktiga och lönsamma återvinningsmetoder både för dagens och morgondagens produkter och material. År 2007 tog Stena initiativ till en professur i industriell materialåtervinning. Idag är 15 forskare sysselsatta i allt från ökad återvinning av sällsynta metaller och litium-jon-batterier till titandioxid i färgavfall. SPRIDER KUNSKAP OM NYTTAN MED ÅTERVINNING Stenasfären sponsrar Stena Match Cup, en av världens mest attraktiva matchracingtävlingar, som hålls i Marstrand nära Göteborg. Över hundratusen besöker folkfesten vilket ställer höga krav på avfallshantering och återvinning. Detta sköts av Stena Recycling Crew som med elfordon samlar in och återvinner allt avfall. Energivinsten med återvinningen räcker till att hålla fyren Hätteberget vid Marstrand lysande i över fyra år! Under veckan då tävlingen pågår erbjuder vi också återvinningstjänster till alla boende i Marstrand och alla besökare kan lära sig mer om nyttan med återvinning. 7

12 ÅTERVINNING FÖR Återvinning är betydelsefullt för att vi ska kunna hushålla med jordens resurser och leva ett gott liv även om vi blir allt fler på planeten. Stena Metallkoncernen hanterar varje dag över ton avfall. På 175 återvinningsanläggningar strävar vi efter att återföra så mycket som möjligt av avfall till nya förädlade råvaror allt från den gamla eltandborsten till den skrotade bilen. Om och om igen. Miljönyttan skapar vi tillsammans med alla kunder. Tack för ett gott samarbete under året! Under året hanterade Stena Metallkoncernen järnskrot som räcker till att bygga ett Eiffeltorn per dag. Varje år återvinner vi över två miljoner kyl- och frysskåp. 98 procent av materialen förädlas till nya prima råvaror för ett fortsatt liv i kretsloppet och miljöskadliga freoner oskadliggörs i slutna system. Om man ställer en dags återvinning av kylmöbler på varandra så blir det en stapel på meter, det vill säga högre än Mount Everest. LONDON Den samlade miljönyttan med Stena Metallkoncernens återvinning är stor. Vi bidrar varje år till att undvika 9,4 miljoner ton koldioxidutsläpp som annars skulle uppstå om samma mängd råvaror producerades av nya material från exempelvis gruvor, skog och olja. Det kan jämföras med miljöbelastningen av att två miljoner européer åker tåg London- Peking varje dag året runt. Tur och retur. PEKING 8

13 NYA produkter Varje dag hanterar vi stora mängder spillolja och annat oljehaltigt avfall från industrier, hamnar och fartyg. Vi behandlar och förädlar oljan till nya basoljeprodukter eller bränsle. På så sätt kan vi bidra till en hushållning med andra oljeresurser. Varje dag hanterar vi motsvarande 23 tankbilar med släp fyllda med spillolja. Varje år blir det en 83 kilometer lång karavan med fyllda tankbilar! Stena återvinner stora mängder aluminium, allt från kaviartuber till stora aluminiumbalkar. Varje dag återvinner vi aluminium som räcker till en aluminiumburk till samtliga invånare i Norge, Danmark, Finland och Island över 17 miljoner stycken. Återvinning av papper minskar uttaget av ny skogsråvara så att mer skog kan användas som en resurs för annat, till exempel för en aktiv fritid. Vi återvinner varje dag papper som motsvarar 120 fotbollsplaner med fullvuxen skog. Denna skog räcker till över 12 miljoner pocketböcker. 9

14 Kemiföretaget Ineos i Stenungsund har högt ställda krav på bland annat miljöarbete och säkerhet. Med en helhetslösning från återvinningsbolaget Stena Recycling har Ineos fått samtliga medarbetare miljöutbildade, uppnått stora besparingar och ökat materialåtervinningen. Med en kundportal har Ineos löpande kontroll på avfallsflöden och avfallsekonomi. Dan-Inge Andersson, filialchef Stena Recycling och Ingela Frössling, miljöingenjör på Ineos träffas för att utveckla återvinningslösningen.

15 Återvinning Nya lösningar för kundens och samhällets bästa Starka band med kunderna, framgångsrikt säkerhetsarbete, effektivare produktion och för första gången på länge återvinns stora fartyg på svensk mark. Det är några av höjdpunkterna för Stenas återvinningsverksamhet under verksamhetåret. Vi vet att många av våra kunder har det tufft, men de stannar kvar. Vi jobbar nära dem även i osäkra tider vilket uppskattas. Det är detta som alltid är vår strävan, att kunden ska känna att vi är en trygg partner, både när produktionen går upp och ner. Det är kunden och kundens behov som är prioritet ett. Vi är flexibla och stöttar även om förutsättningarna kan växla, säger Leif Gustafsson, Chef Affärsområde Recycling. Han konstaterar också att trots tuffa tider uppskattas Stena Recyclings skräddarsydda återvinningslösningar, Stena Solutions, av allt fler kunder. Helhetslösningar har levererats i Sverige sedan mitten av 1990-talet, men de utvecklas hela tiden och sprids nu allt mer även på Stena Recyclings andra marknader i Norge, Danmark, Finland och Polen. Stena Solutions är ett komplett erbjudande inom återvinning som kundanpassas när det gäller insamling, hämtning, transporter samt utbildning, kundportal och övrig service. Genom att kombinera erfarenhet med innovativt tänkande bidrar Stena Recycling till att göra kundens återvinningshantering enklare, mer bekymmersfri och mer lönsam. Vi breddar oss på många håll. Fler företag och industrier vill att vi tar hand om fler typer av avfall och fler vill att vi tar hand om hela avfallshanteringen. Det är ett utmärkt sätt för kunden att spara tid och pengar som istället kan läggas på den egna verksamheten. Kort sagt handlar det om att vi skapar den bästa avfallsekonomin för kunden, säger Leif Gustafsson. Återvinningsmarknaden i stort har under det gångna året präglats av vikande avfallsvolymer i kombination med nedåtgående priser på råmaterial. Stena Recycling har anpassat sig efter marknadsförutsättningarna bland annat genom ökade synergier mellan produktionsanläggningarna. Samarbetet och utbytet mellan de marknader Stena är verksam på har också intensifierats. Effektivisering och optimering av verksamheten har genomförts och fortsätter att genomföras under det nya verksamhetsåret. Stena är ett av få återvinningsföretag som aktivt jobbar med forskning och utveckling. Inom Stena Recycling finns ett intresse och STENA RECYCLING Stena Recycling bedriver återvinningsverksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen med ett nätverk på runt 175 filialer. Genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar återvinner vi avfall från hela samhället med vår helhetslösning Stena Solutions. I erbjudandet ingår relaterade tjänster såsom internlogistik, utbildning, statistik och säkerhetsrådgivning och kundfokus. Chef Affärsområde Recycling Leif Gustafsson Landschefer Sverige Staffan Persson Norge Max Trandem Danmark Ulf Arnesson Finland Leena Mekkonen-Leppänen Polen Fredrik Valentin en nyfikenhet för att ständigt hitta nya unika lösningar för specifika branscher. Hur ska till exempel framtidens bil återvinnas? Det är ett exempel där nya lösningar är under utveckling. Stena Recycling har redan idag hög återvinningsgrad när det gäller bilar, men den ska bli ännu högre. Från 2015 säger EU-direktivet att varje uttjänt bil ska återvinnas till 95 procent. I Sverige är nätverket BilRetur ett viktigt steg på väg mot målet. BilRetur är ett landstäckande samarbete mellan bildemonterare, Stena Recycling och SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund. Med en lösning för hela återvinningskedjan kan både konsumenter och bilproducenter erbjudas bästa service. i 11

16 ÅTERVINNING Ny anläggning i Finland Ett annat viktigt steg för att nå en högre återvinningsgrad är en ny anläggning i Finland för vidareförädling av SLF (shredder light fractions), den fraktion som innehåller textilier blandat med mindre bitar av plast och metall, till exempel från bilinredningar. I den nya anläggningen sker en effektiv sortering. Ur den materialmix som tidigare gick till deponi får vi nu ut metaller som kan återvinnas och bränsle för energiproduktion. Detta skapar stor miljönytta och ger ekonomiska fördelar till både bilproducenterna och oss som har ansvaret för återvinningen av bilar, säger Leena Mekkonen- Leppänen, VD Stena Recycling i Finland. Samma riktning framåt har Stena Recycling med alla återvinningslösningar hos företag och organisationer. Målsättningen är alltid att förbättra sorteringen, öka återvinningen, minska avfallsvolymerna och sänka kundens kostnader. Som kund till Stena Recycling ska man alltid få idéer och förslag som gör att den egna verksamheten kan ligga i framkant. Vi är där för att lösa allt avfallsrelaterat, skapa en stark avfallsekonomi och miljönytta tillsammans. Vi är aktiva även i internationella frågor som rör återvinning. Det är viktigt att kunden kan lita på att Stena är en partner som har bra koll på omvärlden, som agerar för att utveckla branschen i rätt riktning och ständigt utvecklar innovativa återvinningslösningar, säger Leif Gustafsson. Styrkebevis i Sverige En milstolpe och ett styrkebevis under året är att Stena Recycling i Sverige påbörjade återvinningen av två stora fartyg: det 92 meter långa marinfartyget HMS Visborg och den 127 meter långa passagerarfärjan Stena Voyager. Det här är bara ett exempel där vi som Sveriges mest innovativa och största återvinningsbolag tar på oss ledartröjan och visar vad som är möjligt. Trots tuffa tider gör vi affärer inom helt nya områden som ger stor nytta för samhället, säger Staffan Persson, VD Stena Recycling i Sverige. Tuffa tider innebär också att det blir allt viktigare för företag att spara kostnader genom smartare avfallshantering. Ett exempel är kemiföretaget Ineos i Stenungsund som har gjort stora besparingar sedan man bestämde sig för att låta Stena Recycling ta hand om hela avfallshanteringen. Stenas analys av det blandade avfallet visade att 60 ton av 150 var återvinningsbara. Personalen har utbildats i miljö- och återvinningsfrågor och en specialanpassad källsorteringshandbok har tagits fram. Sammantaget ger alla insatser snabba resultat för Ineos. Att förbättra ekonomin i avfallshanteringen kräver att förädlingsgraden hela tiden förbättras. En viktig investering under året omfattar ny återvinningsteknik på fragmenteringsanläggningen i Huddinge utanför Stockholm. På anläggningen mals gamla bilar och annat skrot ned i hög takt. Materialen sorteras och blir råvaror för smältverk och till sist nya produkter i samhället. Satsningen möjliggör ökad återvinning, starkare miljöskydd och gynnar näringsliv och kommuner i hela regionen. Hållbarhet är en integrerad del i Stena Recyclings verksamhet. Med hållbara affärer avses affärer där kundnytta, lönsamhet, miljönytta och säkerhet går hand i hand. För att driva utvecklingen deltar Stena Recycling i Sverige bland annat i Hagainitiativet ett företagsnätverk som bland annat arbetar för att minska näringslivets utsläpp. Som Sveriges största återvinningsbolag har vi en viktig roll att fylla när det gäller hållbarhet i samhället. Vi både vill och kan vara med och öka takten i de här frågorna, säger Staffan Persson. Stenas kompetens och kunnande har byggts upp successivt under decennier. Den produktoch materialkunskap som idag finns inom Stena Recycling kommer dagligen våra kunder till gagn. För att öka och sprida kunnandet ytterligare har ett ambitiöst kompetensutvecklingsprogram sjösatts under verksamhetsåret. Detta är den största utbildningssatsningen som har genomförts inom Stena Recycling. Vi börjar i Sverige där drygt 350 medarbetare redan har genomgått en eller flera utbildningar. Satsningen kommer sedan att rullas ut på alla våra marknader. I förlängningen innebär det att vi blir en ännu bättre partner gentemot alla våra kunder, säger Leif Gustafsson. Säkerhet är ett högt prioriterat område. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att förebygga incidenter och olyckor inom hela verksamheten. Ansträngningarna ger resultat. Flera viktiga mål har nåtts under året när det gäller antal dagar utan sjukfrånvaro. Polen i förändring Stena Recycling i Polen har under året effektiviserat och förstärkt organisationen. Dels för att möta förändringar i marknaden, dels för att ännu tydligare fokusera på kundanpassade helhetslösningar inom avfallshantering och resursoptimering till stor och medelstor industri. Att erbjuda både befintliga och nya kunder ett partnerskap med en enda leverantör som löser alla problem och åtaganden gynnar både vår och kundernas lönsamhet. Vi satsar hårt nu när industrin börjar förstå och efterfråga detta i större utsträckning, samtidigt som vi är en av få spelare som kan erbjuda dessa tjänster nationellt, säger Fredrik Valentin, VD Stena Recycling i Polen. Förutom välutvecklade helhetslösningar driver Stena Recycling den polska återvinningsmarknaden framåt även inom andra områden. Under året har bolaget bidragit med flera nyheter. I början av verksamhetsåret öppnade vi Polens första riktiga återvinningscentral, Stena Ekostacja, uppbyggd efter svensk modell, som invigdes av Sveriges ambassadör och Warszawas borgmästare. Återvinningscentralen fyller en viktig samhällsfunktion i och med att den är öppen för alla och har fått mycket positiv uppmärksamhet i polsk media under året, säger Fredrik Valentin. Ett annat exempel på innovativ återvinning är ett nytt koncept för att ta emot skrotbilar. Att skrota en bil är i vanliga fall en tidsödande process i Polen med pappersexercis och besök på olika institutioner. Hos Stena Recycling tar det tjugo minuter, vi löser allt medan du dricker en kopp kaffe i vår lounge. Pengarna kommer in på ditt konto efter några dagar och alla dokument skickas till dig så fort de är klara, säger Fredrik Valentin. Stora dimensioner i Norge Stena Recyclings verksamhet spänner över ett stort geografiskt område liksom en stor bredd av kunder inom olika typer av branscher och kommuner. Avfallsslag och dimensioner varierar: det kan vara allt från wellpappkärl på några kilo till stora metallkonstruktioner på hundratals ton. 12

17 Stena Recycling har ett återvinningssamarbete med Fields, Nordens största köpcentrum som ligger i Köpenhamn. Ett incitament för ökad sortering är att den brännbara fraktionen vägs och sedan faktureras separat till varje butiksinnehavare. Det gör det möjligt för butikerna att styra över sina kostnader och tänka miljö och ekonomi samtidigt. Bilden visar avfallsstationen där 26 fraktioner kan sorteras för återvinning. 13

18 ÅTERVINNING Stena Recycling Norge har ett ökat fokus på den blomstrande norska offshoreindustrin. Här handlar det ofta om de större dimensionerna. Ett exempel är två 65 meter långa ballasttankar på vardera ton som Stena Recyclings filial i Stavanger tog emot i maj. Tack vare filialens läge kunde de lyftas direkt till Stenas kaj från världens näst största flytande kran. Det blev en snabb och kostnadseffektiv lösning för kunden, utan extra transporter. Enkelt och tryggt så som det alltid ska vara när man samarbetar med Stena, säger Max Trandem, VD Stena Recycling i Norge. Effektivt upplägg i Danmark Stena Recycling i Danmark har under året påbörjat ett förändringsarbete som säkrar att kunderna fortsatt får marknadens bästa avfallslösningar. Bland annat slås anläggningar ihop för att skapa enheter som på ett och samma ställe hanterar flera avfallslag. Detta innebär en effektivare hantering som kommer kunden till gagn. Förändringarna fortsätter in i det nya verksamhetsåret för att kunna erbjuda den bästa servicen och de mest ekonomiska avfallslösningarna för danskt näringsliv, säger Ulf Arnesson, VD Stena Recycling i Danmark. Ett bra exempel där Stena Recycling gör skillnad är ett av Skandinaviens största köpcentrum Fields utanför Köpenhamn. En stor del av avfallet från de 140 butikerna och 20 restaurangerna gick tidigare till förbränning. Fields har med egna insatser och tillsammans med Stena Recycling kommit nära ägaren Steen & Strøms mål om att 75 procent av avfallet ska återvinnas. Vi har tillsammans med Fields skapat en enkel och effektiv lösning där så mycket som möjligt sorteras i olika fraktioner. Som ett incitament för ökad sortering vägs den brännbara fraktionen och faktureras separat till varje butiksinnehavare. Det gör det möjligt för butikerna att styra över sina kostnader och tänka miljö och ekonomi samtidigt. NYA PROCESSER SOM VÄSSAR ÅTERVINNINGEN i Stena Recyclings fragmenterings- och sorteringsanläggningar är hjärtat i återvinningsverksamheten. Här sker processerna där skrot och annat avfall förädlas till rena material eller materialmixar som kommer till användning i nya produkter världen över. Förutom värde för våra kunder innebär förädlingen också stor miljönytta. Stena strävar ständigt efter att höja återvinningsgraden i produktionsapparaten. Varje ton skrot, varje kasserad bil ska generera ännu mer råmaterial än tidigare, till nytta för både kunder och miljö. Under året har vi startat en ny anläggning i Finland som sorterar ut material ur SLF, shredder light fractions, en mix av små materialbitar som tidigare har lagts på deponi. Det betyder att vi nu kan återföra mer råmaterial till kretsloppet. Motsvarande anläggningar ska öppnas i flera länder, säger Mats Ottosson, produktionsdirektör. I början av det nya verksamhetsåret förvärvade Stena Metallkoncernen en stor industrifastighet i Halmstad som ger goda förutsättningar för framtida återvinningssatsningar. Fastigheten är strategiskt väl placerad intill Stenas befintliga fragmenteringsanläggning i Halmstad. Detta innebär goda möjligheter att investera i våra planerade framtida processer för ökad återvinning av metaller och andra råmaterial. Vi kommer skapa en ännu större miljönytta och göra det möjligt att erbjuda näringslivet och kommunerna i regionen ännu bättre återvinningstjänster i framtiden. Nyinvesteringarna innebär också att vi kommer uppnå kraven i ELV-direktivet som anger att 95 procent av varje skrotad bil ska återvinnas år 2015, säger Mats Ottosson. 14

19 HMS Visborg har gjort sin sista resa i marinens tjänst. Stena Recycling har fått uppdraget från Försvarsmakten i Sverige att montera ned och återvinna hela fartyget. Ann-Charlotte Ramström, filialchef på Stena Recycling, har tät dialog med Göran Kollind, projektledare på Krandepån som hyrs in för delar av arbetet. 15

20 Att ha en nära relation, vara lyhörd för kundens önskemål och snabbt kunna parera ökande eller minskande behov. Det är framgångsreceptet för Stena Metal International, koncernens försäljningsbolag för det egeninsamlade järn- och metallskrotet. Under det gångna verksamhetsåret har marknaderna för järn- och metallskrot såväl som rostfritt skrot varit mycket volatila, både vad avser priser och kundernas behov. I den här svårbedömda miljön lyckades Stena Metal International ändå leverera det kunderna efterfrågade. Det har varit extremt svårbedömt och ryckigt i år. Många köpare har haft det oerhört tufft och agerat med stor försiktighet. Den naturliga följden är att vi har fått jobba mer intensivt. Vi har gjort fler affärer med fler kunder, men varje affär har i genomsnitt varit mindre än tidigare, säger Thomas Andersson, VD. Sammantaget har Stena Metal International liksom tidigare år hittat goda avsättningsmöjligheter såväl på hemmamarknaderna i Sverige, Norge, Finland och Polen som globalt. Kina, som är den största exportmarknaden för metaller, har haft stor betydelse under året. Tyskland, Turkiet och USA är andra viktiga försäljningsmarknader. En tydlig trend är att vi blir mer och mer framgångsrika med våra kundanpassade kvaliteter. Vi lyckas bra med detta tack vare att vi anstränger oss för att ha en nära relation med kunden. Vi lär oss mer om våra kunders verksamhet och kan leverera därefter. Det uppskattas. En annan trend är att leveranserna till primärverk blir fler och fler. Primärindustrin var tidigare helt beroende av malmbaserade råvaror för att ta fram sin produkt. Idag kan Stena leverera återvunnet material som matchar kvaliteten hos de malmbaserade råvarorna. Leveranserna till primärverken är ett fint kvitto på att Stena har en utmärkt process med hög förädlingsgrad. Vi skapar värde för kunden samtidigt som vi bidrar till en besparing av naturresurser, säger Thomas Andersson. Stena Metal International Stena Metal International är koncernens försäljningsbolag av Stena Recyclingmarknadernas volymer av järn, metall och rostfritt skrot. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ett representationskontor finns i Kina. Kunder är stål- och metallverk över hela världen. VD Thomas Andersson i TRADING Tätt samarbete nära kunden Stenas USA-baserade bolag Stena Metal Inc. bedriver internationell handel inte enbart med skrot utan även med tackjärn, järnsvamp och färdiga stålprodukter. Med mer än 25 års erfarenhet av branschen har bolaget de rätta förutsättningarna att hitta nya upplägg som adderar värde för kunden. I en marknad med stor transparens handlar det till stor del om att lösa problem, ge service i särklass och att låta kunderna dra nytta av bolagets stora nätverk över hela världen. Förutsättningarna för trading har förändrats avsevärt och vi har blivit mer selektiva i vår verksamhet när vi balanserar risk mot förväntad avkastning. Samtidigt har Stena Metal Inc under året hittat nya kunder och inlett fruktbara samarbeten både med befintliga och nya partners. Vi kan blicka tillbaka på ett relativt bra år. Vi har hittat bra lösningar för nya kunder i Karibien, Vietnam och Indonesien. I Sydamerika har vi hakat på byggboomen och utvecklat affärer utanför vår kärnverksamhet. Inför fotbolls-vm 2014 och sommar-os 2016 byggs det otroligt mycket. Vi levererar cementråvara till cementindustrin som går för högvarv inför de stora eventen, säger Doug Fried, VD Stena Metal Inc. Han berättar också att handeln med färdiga stålprodukter fick en större betydelse under året. Framför allt i USA och Latinamerika har vi hittat flera nöjda kunder exempelvis när det gäller stålvajer. En av våra framgångsfaktorer är att vi alltid kan anpassa oss och erbjuda bra lösningar för kunder inom helt nya områden. Stena Metal Inc. Stena Metal Inc. bedriver internationell handel med skrot, tackjärn, järnsvamp (HBI) och färdiga stålprodukter. Bolaget har kontor i USA och Thailand. Från Stena Metal Inc.s huvudkontor i Stamford, USA, får råvaruproducenter och kunder från hela världen hjälp att hitta varandra. VD Doug Fried i 16

21 På Combi Wear Parts (CWP) gjuteri i Ljungby tillverkas system med slitdelar till arbetsmaskiner. Bolaget framtidssatsar med nya ugnar och en ny produktionslinje och det råder hårda kvalitetskrav på råvarorna till företagets produkter. Stena Metal International och Stena Recycling levererar skrotråvara och legeringsämnen och har genom åren också samarbetat med CWP för att möta ökade krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Stena Metal Inc. bedriver internationell handel med skrot, järnsvamp, färdiga stålprodukter samt med tackjärn som på bilden. Nicklas Estberg, platschef Stena Recycling i Ljungby, Fredrik Nyström, säljare Stena Metal International samt Emma Johansson, inköpschef på Combi Wear Parts. 17

22 ElektronikÅtervinning viktiga satsningar för framtidens återvinning i europa Förändringens tider råder för elektronikåtervinningen i Europa. Lagstiftning och krav blir successivt allt hårdare. Stena fortsätter att investera och satsa på återvinningslösningar som motsvarar framtidens tuffare förutsättningar. Den enskilt största satsningen under året är en ny anläggning för elektronikåtervinning i norra Italien. Varje år säljs omkring 10 miljoner ton elektronikprodukter och vitvaror i Europa. Det motsvarar ungefär lastfartyg på 100 meter fullastade med produkter. År 2019 är kravet att 65 procent av all såld elektronisk utrustning ska samlas in och återvinnas. Detta är en av de stora förändringarna som följer av det omarbetade WEEEdirektivet som antogs Därmed är det upp till bevis för insamlingsaktörerna i Europas länder, det är definitivt upp till bevis även för elektronikåtervinnarna. Som ledande elektronikåtervinnare har Stena en viktig roll att fylla. Vi arbetar på flera nivåer för att anpassa oss efter nya tuffare förutsättningar. Det handlar om att öka insamlingen genom bättre tillgänglighet och starkare incitament för såväl konsumenter som företag och organisationer. Det handlar också om att öka vår egen effektivitet och förädlingsgrad och därmed förbättra kvaliteten på våra produkter, säger Rasmus Bergström, affärsområdeschef för Stenas elektronikåtervinning. Ett viktigt steg under året är en ny PMRanläggning i norra Italien. PMR står för precious metal recycling anläggningen är byggd för att återvinna metaller och plaster ur avfall från elektronisk och elektrisk utrustning. Här kommer tiotusentals ton uttjänt hemelektronik och vitvaror att kunna hanteras varje år. Dammsugare, STENA TECHNOWORLD diskmaskiner, datorer och liknande från framför allt den italienska marknaden passerar här en toppmodern process. Ut kommer olika specificerade material som kan användas igen och bli till nya produkter. Anläggningen är utrustad med den bästa tekniken som finns tillgänglig idag. All hantering sker inomhus och stort fokus har lagts vid arbetsmiljön för personalen. Anläggningen är unik i Italien. Med placeringen i norra Italien finns närheten till Stenas anläggningar i Österrike och södra Tyskland vilket skapar ett starkt nav för Stena i södra Europa, säger Rasmus Bergström. En annan viktig nyhet under året var att Stena blev en av de första i Europa att tillämpa WEEELABEX en ny standard som för första gången sätter minimikrav för hela återvinningskedjan: insamling, transporter, miljösanering, processer och avsättning. För oss som stor, seriös, internationell aktör är det positivt att kraven skärps i branschen och blir avgörande redan i upphandlingar. Vi är övertygade om att professionalism och kvalitet har ett värde för kunden och är det som gör oss framgångsrika och lönsamma över tid. Redan under 2013 har WEEELABEX börjat ställas som krav i materialbolagens upphandlingar i Västeuropa. Standarden har under året införts först på Stenas anläggning i tyska Wangerland. Under året har vi sett vikande volymer och tuff konkurrens på många håll. Det är en spegling av det allmänna ekonomiska läget med bromsad tillväxt i hela Europa. Samtidigt bibehåller Stena positionen som marknadsledande på flera av Stena är Europas ledande elektronikåtervinnare med 20 anläggningar i åtta länder. Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Österrike och Italien. Vi samlar dessutom in material i ytterligare tiotalet länder. Stena samlar in, bearbetar och återvinner elektronikskrot från hushåll, företag och producenter. Vi utvecklar och säljer även ett flertal produkter från återvunnet material. Chef Affärsområde Elektronikåtervinning Rasmus Bergström (från och med 1 november 2013)! 18

23 På en nybyggd PMR-anläggning i Italien kan metaller och plast ur elektronikskrot återvinnas med bästa möjliga teknik. PMR står för precious metal recycling. Said Kouki är en av operatörerna och står vid transportbandet där material matas in till ett våtbord. Där kan tyngre metaller vaskas fram och separeras i hög takt med hjälp av våtteknik. våra marknader. Verksamhet bedrivs idag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Österrike och Italien. Därutöver görs affärer även i bland annat Holland, Belgien och Schweiz. Stenas återvinning har stor betydelse i samhället. Under året har till exempel tiotusentals kylmöbler från europeiska hushåll och företag nått slutstation i någon av våra effektiva återvinningsanläggningar där de återvinns till 99 procent. Miljönyttan med återvinning av kylskåp och frysar är mycket stor. Återvinning av ett enda äldre skåp med freon kan spara motsvarande över två ton utsläpp av koldioxid. Skälet är den mycket stora, negativa miljöpåverkan det skulle få om freonet läckte ut i atmosfären istället. Hos Stena destrueras alla klimatskadliga köldmedier i slutna processer. Skåpen mals ner, materialen sorteras och blir nya råvaror som säljs vidare och kan gå direkt in i produktion hos exempelvis smältverk. För att ytterligare effektivisera och minska miljöpåverkan startade vi under året en tåglösning i Sverige där kylskåp och frysboxar från norra delarna av landet får en enkel och miljöriktig resa till vår återvinningsanläggning i söder. Det sparar stora mängder koldioxid när kylmöbler per år inte längre behöver fraktas med lastbil. Det innebär också att tung trafik kan tas bort från allmänna vägar. Insamlingen av elektronikskrot i Europa bygger idag på stora nationella insamlingsorganisationer som utför uppdraget för producenternas räkning. För att klara de nya hårdare kraven på insamling och återvinningsnivåer står branschen som helhet inför stora utmaningar. Ledorden är tillgänglighet och incitament. Fler kanaler för insamling är nödvändigt. Stena kommer tillsammans med andra aktörer utveckla nya insamlingssystem. Under året har vi redan tagit de första stegen i Finland för att starta egen insamling tillsammas med detaljhandeln, säger Rasmus Bergström. 19

24 Stena Aluminium har de senaste åren genomfört stora framtidssatsningar. Med ny miljöteknik installerad kan produktionen i framtiden öka. Ett annat projekt är återvinning av spillvärmen från produktionen som kan distribueras som fjärrvärme i Älmhult. Överst syns Fredrik Pettersson, VD Stena Aluminium och Karin Jarl-Månsson, VD E.ON Värme vid invigningen i november 2012.

25 Aluminium KvalitetSPRODUKTER för ett hållbart samhälle Under året har Stena Aluminium fortsatt sina satsningar på nya produkter, förbättrad service och miljöskydd trots svårare marknadsförhållanden. Positivt är också att satsningarna uppmärksammas av omvärlden. Bolaget tilldelades en rad utmärkelser såsom Årets Metallåtervinnare i Sverige, Älmhults Utvecklingspris samt E-Prize, ett pris för kloka energilösningar som förenar innovation, miljö och goda affärer. Under de senaste åren har Stena Aluminium genomfört de mest omfattande investeringarna i bolagets historia. Ny miljöteknik har tagits i bruk för att minimera miljöpåverkan och att kunna öka produktionen i framtiden. Under verksamhetsåret startade även återvinning av spillvärme. I produktionen av aluminium genereras stora mängder spillvärme som bolaget nu tar tillvara och värmer upp vatten som distribueras i Älmhults fjärrvärmenät. Detta sker i ett långsiktigt samarbete med kraftbolaget E.ON. Vi strävar alltid efter att hjälpa våra kunder till ökad framgång genom vårt erbjudande samtidigt som vi ska uppnå energibesparingar, hög säkerhet och att skapa miljönytta. Det är det som ger hållbara affärer. De senaste årens framgångar sporrar oss att bli ännu bättre i framtiden, säger Fredrik Pettersson, VD Stena Aluminium. Produktionen och leveranserna av flytande aluminium fortsätter att utvecklas positivt. Under året passerade bolaget leveranser av flytande aluminium, en produkt Stena Aluminium är ensam om att kunna leverera i Norden. Vi har ökat antalet veckoleveranser och fördjupar samarbetet med kund. Detta ser vi som ett bra tecken på att marknaden återhämtat sig och att vi har ett bra erbjudande. Bolagets utvecklingsarbete vid produktionen i Älmhult uppmärksammades stort under året. Till exempel utsågs Stena Aluminium till Årets Metallåtervinnare i Sverige och tilldelades även Årets Utvecklingspris i Älmhult. Parallellt med miljöarbetet har vi fortsatt vårt fokus på att utveckla vårt kunderbjudande. Vi fortsätter till exempel att förstärka vår tekniska support som bidrar till att öka kundens utbyte och nytta av aluminiumlegeringarna. Ett exempel på detta är att vi genom regelbunden provtagning av gjutgods, för att säkerställa egenskaperna i godset, kunde sänka och optimera kundens energiförbrukning i sin värmebehandlingsprocess. Bolaget har också fortsatt sitt systematiska säkerhetsarbete och ambitiösa mål har uppnåtts. Under året har till exempel genomförandet av så kallade safety walks utökats. På dessa rundvandringar deltar medarbetarna aktivt för att identifiera och förebygga risker i arbetsmiljön. Den globala användningen av aluminium har ökat kraftigt ända sedan 1950-talet. Tack vare sina goda egenskaper inom bland annat formbarhet, ledningsförmåga, täthet, styrka och låg vikt är användningsområdena mångfacetterade när det gäller konstruktion, design, miljöegenskaper med mera. Det är också ett mycket hållbart material vilket bekräftas av att 75 procent av allt aluminium som någonsin producerats fortfarande används. Efterfrågan på aluminium, särskilt av återvunnen råvara, fortsätter att öka. Efterfrågan på aluminium förväntas bli fördubblad till år STENA ALUMINIUM 2030 så vi verkar definitivt i en framtidsbransch. Stena Aluminium driver och deltar också i flera forskningsprojekt som berör såväl nya lösningar för restprodukter från produktionen som avfallsminimering och nya och mer effektiva aluminiumlegeringar. Det är mycket lovande tester som utförts och utsikterna är goda för nya milstolpar de kommande åren när det gäller produktutveckling, service och miljöarbete. Det är så vi kan fortsätta utföra vårt uppdrag att hjälpa kunderna till ökad framgång med leveranssäkerhet, flexibilitet, rätt kvalitet och hög tillgänglighet på både produkter och teknisk support. Marknadsförhållandena var mycket tuffa under verksamhetsåret 2012/2013 med svagare försäljning inom all fordonsrelaterad industri, som är basen för bolagets försäljning. En europeisk överkapacitet på aluminium har spridit sig norrut och har tillsammans med den starka svenska kronan påverkat vår affärsmarginal negativt. Men i skrivande stund ser vi positiva tecken på att marknaden återhämtar sig, säger Fredrik Pettersson. Stena Aluminium är Nordens ledande producent av aluminium genom återvinning. Kunderna återfinns inom aluminiumgjuteri- och stålindustrin. Man erbjuder också teknisk support samt utbildning och tjänster inom metallurgi, material och process. Huvuddelen av verksamheten finns i Älmhult i Sverige med ett säljkontor i danska Kolding. VD Fredrik Pettersson i 21

Stena Metallkoncernen 2013/2014

Stena Metallkoncernen 2013/2014 Stena Metallkoncernen 2013/2014 STENA METALL- KONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2007/2008

Stena Metallkoncernen 2007/2008 Stena Metallkoncernen 2007/2008 5 10 0,8 28 8,5 0,9 9,8 4,7 8,6 2,0 0,004 1,0 0 10 000 750 28 000 8 500 900 9 825 4 700 8 600 2 000 4 1 000 0 Innehåll Stena Metallkoncernen 2 Återvinning Finland 38 EKONOMISK

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2006/2007

Stena Metallkoncernen 2006/2007 Stena Metallkoncernen 2006/2007 Stena Metallkoncernen Stena Metallkoncernens verksamheter Nya verksamheter under 2006/2007 Bolaget bedriver också via Stena Metal Inc. verksamhet i Stamford, USA, Belo Horizonte,

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet Ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL

Läs mer

TransAtlantic Årsredovisning 2009

TransAtlantic Årsredovisning 2009 TransAtlantic Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om TransAtlantic Flik 2009 i korthet 1 Affärsidé, mål, vision och strategi 2 VD har ordet 4 Stefan Eliasson tillträdde som t.f. VD i december 2009. Ordföranden

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

ÅRSREDOVISNING 2012. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! ÅRSREDOVISNING 2012 Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! Vi Förädlar Utvecklar Specialiserar Våra kunder Isolerar Binder Smörjer Löser Du Läser Arbetar Kör Lever Våra kunders produkter skapar

Läs mer

MOT BRANSCHLEDANDE LÖNSAMHET ÅRSREDOVISNING 2014

MOT BRANSCHLEDANDE LÖNSAMHET ÅRSREDOVISNING 2014 MOT BRANSCHLEDANDE LÖNSAMHET ÅRSREDOVISNING 2014 SSAB i korthet 60 Nettoomsättning 60 Mdkr pro forma SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag. Företaget är en ledande producent på den globala marknaden

Läs mer

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012 årsredovisning 2012 PROFILGRUPPEN PÅ 60 SEKUNDER ProfilGruppen på 60 sekunder ProfilGruppen levererar profiler och komponenter i aluminium, alltid skräddarsydda för kundens behov. Vår kärnkompetens är

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

Scanias årsredovisning publiceras på svenska och engelska. Den svenska årsredovisningen är bindande version.

Scanias årsredovisning publiceras på svenska och engelska. Den svenska årsredovisningen är bindande version. Årsredovisning 2011 Scania har som mål att ge sina kunder den bästa lönsamheten över produktens livs cykel genom att leverera optimerade tunga lastbilar och bussar, motorer och tjänster och därigenom vara

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! ÅRSREDOVISNING 2011 Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! Vi Förädlar Utvecklar Specialiserar Våra kunder Isolerar Binder Smörjer Löser Du Läser Arbetar Kör Lever Våra kunders produkter skapar

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Ragn-Sells på väg in i framtiden

Ragn-Sells på väg in i framtiden Ragn-Sells på väg in i framtiden Med historisk erfarenhet, entreprenörsanda och långsiktiga mål planerar vi för nästa generation Erik Sellberg p å v ä g i n i f r a m t i d e n Vilken miljö vill vi skapa

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner årsredovisning 2011 INNEHÅLL ÅRET OCH verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-kommentar förvaltningsberättelse 2 >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar 6 Finansiella mål 8 Strategi och

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET

ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET SCANIAS AFFÄRSIDÉ är att erbjuda sina kunder fordon och tjänster av hög kvalitet för kvalifi cerade varu-

Läs mer

INNEHÅLL. VERKSAMHETEN EuroMaint i korthet 2005 4. VERKSAMHETEN I SIFFROR Förvaltningsberättelse 48. BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrning 73

INNEHÅLL. VERKSAMHETEN EuroMaint i korthet 2005 4. VERKSAMHETEN I SIFFROR Förvaltningsberättelse 48. BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrning 73 ÅRSREDOVISNING 05 Årsredovisning 05 INNEHÅLL VERKSAMHETEN EuroMaint i korthet 2005 4 Viktiga händelser 2005 5 VD har ordet 6 Till nytta i en föränderlig värld 8 EuroMaint en koncern i rörelse 10 Mål och

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer