Stena Metallkoncernen 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stena Metallkoncernen 2013/2014"

Transkript

1 Stena Metallkoncernen 2013/2014

2 STENA METALL- KONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och skapa nytta och värde för kunden. Vår återvinningsverksamhet bidrar varje sekund till en bättre hushållning med de naturliga resurser som finns i gruvor, skogar, marker, vatten och luft. Vi strävar också ständigt efter att utveckla hållbara transportlösningar inom alla våra verksamheter. Det är värden som kommer alla till nytta. Dessutom förädlar och bedriver vi handel med stål och aluminium, vi handlar med olja och metaller på den internationella marknaden och vi bedriver finansverksamhet. Vår koncern är en del av Stenasfären. Vår ägare har en stark värdegrund och för Stena Metallkoncernen representeras den i form av våra kärnvärden Enkelt, Tryggt och Utvecklande. Vi har ett uttalat säkerhetsfokus och visionen att skapa Ett Stena utan olyckor. Vår koncern är en del av Stenasfären som består av tre moderbolag STENA AB STENA SESSAN AB STENA METALL AB Besök OSS GÄRNA ONLINE På våra hemsidor hittar du nyheter, innovativa lösningar, utförlig information kring våra produkter och tjänster samt kontaktuppgifter. Vi finns också på Facebook och i vår egen Youtube-kanal. Vill du läsa mer om vår huvudägares grundvärden kan du ladda ned Principer, trossatser och grundvärden från Mer om Stena Metallkoncernens värden Enkelt, Tryggt och Utvecklande hittar du på 1

3 220 Vi finns på cirka 220 platser 11 Vi bedriver verksamhet i elva länder Koncernen Tillsammans är vi cirka anställda 7 har sju affärsområden VERKSAMHETSÖVERSIKT ÅTERVINNING Koncernen bedriver återvinning på fem geografiska marknader under namnet Stena Recycling. Avfall från hela samhället förädlas på någon av de cirka 165 anläggningarna och säljs till stål- och metallverk, pappersbruk och andra slutkunder världen över. ALUMINIUM Stena Aluminium är Nordens ledande producent av aluminium genom återvinning. Kunderna återfinns inom aluminiumgjuteriindustrin. TRADING Stena Metal Inc. bedriver handel med skrot, tackjärn, järnsvamp och färdiga stålprodukter. Bolaget har sitt huvudkontor i Stamford, USA. ELEKTRONIKÅTERVINNING Uttjänt elektronisk och elektrisk utrustning insamlas, bearbetas och återvinns på 19 anläggningar i sju länder. STÅL Stena Stål har anläggningar i Sverige och Norge och erbjuder ett brett sortiment av stålprodukter, förbehandling av stålprodukter samt figurskuren, slittad, klippt och bearbetad plåt. FINANS Affärsområde Finans bedriver finansiell verksamhet och intern bankverksamhet inom koncernen. OLJA Stena Oil är Nordens största leverantör av bunkerolja och marina helhetslösningar till fartyg i Skagerak, Kattegatt och Nordsjöområdet. 2

4 Året i korthet 2013/2014 Effekterna av de senaste två årens åtgärdsprogram ledde till ett väsentligt förbättrat resultat för koncernen i en oförändrad marknadssituation. Ansenliga förändringar i verksamhetsstrukturen för flertalet bolag i form av anpassad personalstyrka, avyttringar och konsolideringar. Långsiktig satsning på modern återvinningsanläggning i Halmstad. Stark utveckling av koncernens försäljningsarbete med förstärkta bransch- och kundspecifika lösningar på både djupet och bredden. Fortsatt fokus på hållbarhetsfrågor och säkerhet. NYCKELTAL MSEK 2013/ / / / /2010 Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat Eget kapital Soliditet, % 35,4 33,4 34,4 33,0 38,0 Medelantal anställda

5 Nettoomsättning ( MSEK) 135 Rörelseresultat ( 50 MSEK) 807 EBITDA (699 MSEK) Eget kapital (4.173 MSEK) 35,4 Soliditet (33,4 %) Medelantal anställda (3.595 anställda) INNEHÅLL Stena Metallkoncernen /2014 Året i korthet 3 Koncernchefens kommentar 5 Prisutveckling 7 75 år av hållbarhet 9 Affärsområden Återvinning 13 Trading & Sales 19 Elektronikåtervinning 21 Aluminium 23 Stål 25 Olja 27 Finans 29 Stenasfären 31 Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse 37 KONCERNEN Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Förändringar i eget kapital 43 Kassaflödesanalys 44 Redovisnings- och värderingsprinciper 45 Noter 48 MODERBOLAGET Resultaträkning 58 Balansräkning 59 Kassaflödesanalys 61 Förändringar i eget kapital 62 Noter 62 Aktier och andelar i koncernföretag 65 Förslag till vinstdisposition 67 Revisionsberättelse 68 Styrelse 69 Adresser 70 4

6 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Anders Jansson och Stenas huvudägare Dan Sten Olsson diskuterar värderingar med, bland andra, Henrik Forsmark, Michael McGrath, Linda Allsén och Henrik Dietrichsen. Förbättringar på svag marknad Med fortsatt svaga marknadsförutsättningar har Stena Metallkoncernen förbättrat sitt resultat jämfört med föregående verksamhetsår. Detta till följd av ett omfattande åtgärdsprogram. Resultatet före skatt blev 39 MSEK. Industrikonjunkturen var fortsatt kärv under verksamhetsåret. Även om vi sett en viss stabilisering på sina håll ser vi inga väsentliga förbättringar i marknadsförutsättningarna på de marknader där vi verkar. Stålindustrin lider av överkapacitet och stora lönsamhetsproblem vilket påverkar hela värdekedjan. En försiktig volymförbättring kunde skönjas i Sverige medan våra övriga hemmamarknader i stort uppvisade oförändrat låga nivåer. Prisutvecklingen för flertalet av koncernens viktiga råvaror har varit relativt stabil. Till följd av de senaste årens ogynnsamma utveckling påbörjades redan 2011/2012 ett omfattande åtgärdsprogram med syfte att anpassa Stena Metallkoncernens verksamheter till rådande förutsättningar. Under 2013/2014 har dessa åtgärder, i kombination med bibehållen finansiell disciplin, successivt medfört bättre resultat. Stena Recycling har väsentligen förbättrat sitt resultat under året, lett av en allt starkare svensk bas. De övriga marknaderna i affärsområdet följer plan och visar även de på en positiv trend. Våra kundanpassade råvaruleveranser i kombination med en global kundbas ger oss god avsättning också i mer utmanande tider. Den europeiska marknaden för elektronikåtervinning har varit fortsatt präglad av lönsamhetsproblem, svag volymutveckling och starkt pressade marginaler. Stena Technoworld har haft det mycket tufft vilket medfört att en smärtsam anpassning av verksamheten genomförts. Mot slutet av verksamhetsåret urskildes tecken på förbättring. I en mogen bransch med hård konkurrens har Stena Aluminium levererat ett förbättrat resultat tack vare god efterfrågan, ökad produktivitet och kundanpassade produkter. Stena Stål uppvisade en stabil volymutveckling och stärkta marknadsandelar. Hård konkurrens och en svag internationell stålmarknad satte dock fortsatt press på lönsamheten. Efter ett år med dålig lönsamhet och labila marknadsförhållanden fattades beslut om att avveckla Stena Oils bunkerverksamhet i Västafrika. Marknadspositionen i Skandinavien är fortsatt stark och vi ser en god utveckling för verksamheten i norra Europa. Samarbetet med Stena Recycling kring insamling av sjöfartens farliga avfall fortsatte att utvecklas väl. Stena Metall Finans levererade ett starkt resultat med lägre risknivå. Åtgärdsprogram ger resultat Verksamhetsåret innebar förbättrade resultat för majoriteten av koncernens affärsområden. Utvecklingen beror i samtliga fall på ett starkt affärsmannaskap snarare än förbättrade omvärldsfaktorer. Alla affärsområden har under det gångna året genomfört planerade effektiviseringsprogram, majoriteten med betydande förändringar i verksamhetsstrukturen. Elektronikåtervinning har anpassat personalstyrkan, avyttrat olönsamma delar samt stängt ett antal enheter. Även inom Stena Recycling har vi på flera marknader avvecklat och konsoliderat anläggningar med syfte att reducera kostnader, effektivisera och samla kompetens. Jag upplever att de förändringar som har 5

7 Med våra kärnvärden Enkelt, Tryggt och Utvecklande sammanfattar vi ambitionen för vårt arbete i alla led och undersökningar visar att våra kunder i allt högre grad förknippar oss med våra värden. Under en konferens sommaren 2014 samlades omkring hundra ledare från koncernen för att diskutera hur vi säkerställer att våra värden efterlevs också i framtiden. Bild: koncernchef Anders Jansson genomförts och genomförs har stärkt vår position på våra hemmamarknader. Nya lösningar för framtidsbranscher Koncernen har ett flertal pågående kompetenssatsningar, särskilt omfattande inom ledarskap samt produkt- och materialkunskap. Fler än tusen medarbetare har nu genomgått en grundutbildning i produkt- och materialkunskap och 2013/2014 påbörjades en fördjupad nivå. Den detaljerade kunskapen om alla avfallsslag kommer alltid att vara en nödvändig konkurrensfördel på vägen mot att skapa största möjliga värde för kunden, oss själva och samhället i stort. Det pågår ett långsiktigt arbete med att effektivisera marknads- och försäljningsaktiviteter inom koncernen där vi förstärker våra bransch- och kundspecifika lösningar på både djupet och bredden. Vi ska bli ännu bättre på att möta behoven hos nya kunder och addera ytterligare värden hos de befintliga. Under sommaren genomfördes, till exempel, de första rivningarna av plattformar för offshoreindustrin i Norge med gott resultat. Ett annat initiativ är Stena Way of Production, Stenas standardiserade styrmodell för den tunga produktionsapparaten. Med fokus på förbättrad produktivitet och kostnadseffektivitet har den uppvisat ett positivt resultat och går nu in i fas två. Under 2014/2015 kommer modellen att introduceras för andra producerande enheter samt inom filialnätet under namnet Stena Way of Branches. Säkerhet är ett ständigt fokusområde där vi sett förbättringar. Det är mycket glädjande att våra ansträngningar inom säkerhet utvecklats till en konkurrensfördel i allt fler affärer. Dock har vi fortfarande utmaningar på vägen mot vår vision om Ett Stena utan olyckor. Betydande produktionssatsningar I september 2013 förvärvade koncernen en fastighet i Halmstad i anslutning till den befintliga fragmenteringsanläggningen med syfte att skapa Sveriges modernaste återvinningsanläggning. Detta är den enskilt största satsningen för koncernen på flera år och viss produktion beräknas starta redan under senhösten På vår fragmenteringsanläggning i Huddinge har vi investerat i toppmodern processteknik vilket bland annat ökat produktionseffektiviteten. Dessa båda produktionssatsningar är viktiga inte bara för Stena och våra kunder utan även för miljön, då nya, energieffektiva processer möjliggör ökad återvinning och minskade deponimängder. Vår ambition är att ligga i framkant inom hållbarhetsfrågor och att fortsätta utveckla och investera i den senaste återvinningstekniken. Under verksamhetsåret fick vi flera bevis för våra ansträngningar. Stena Aluminium tilldelades E-prize bland annat för sitt arbete med att utnyttja spillvärmen från smältugnarna i det lokala fjärrvärmenätet. Stena Recycling Sverige prisades av Green Cargo för strävan att reducera sin logistiks klimatpåverkan. Jag ser ett tydligt resultat av de senaste två årens åtgärder även om det kvarstår en hel del arbete. Med fortsatt fokus på interna förbättringar och finansiell disciplin förväntar jag mig att vi fortsätter stärka vår marknadsposition. I inledningen av 2014/2015 ser jag inga väsentliga förbättringar i vår omvärld och Stena Metallkoncernen måste anpassa sig till en värld av fortsatt svag tillväxt. Om inget oförutsett inträffar, förväntar jag mig dock att våra riktade åtgärder leder till ett ytterligare förbättrat resultat för verksamhetsåret 2014/2015. Göteborg i oktober 2014 Anders Jansson 6

8 Prisutveckling Verksamhetsåret kännetecknas av relativt stabil prisutveckling för flertalet av koncernens viktiga råvaror. Utbudet har till stora delar kommit ifatt den stora efterfrågan vi sett under det senaste decenniets råvaruboom. Verksamhetsåret har kännetecknats av en relativt stabil prisutveckling. Undantaget är nickel vars pris stigit kraftigt till följd av främst det indonesiska exportförbudet i början av Kina svarar ensamt för över 40 procent av världskonsumtionen av viktiga basmetaller som koppar, aluminium och nickel. Oron kring tillväxttakten i Kina fortsätter därmed att prägla prisutvecklingen. Priserna på järnskrot, liksom stålpriserna, har under verksamhetsåret haft små fluktuationer. Stålsektorn lider sedan många år av stor överkapacitet och behöver konsolideras, detta ser nu ut att börja ta fart med förhoppningsvis mer välmående stålverk som följd. På det makroekonomiska planet fortsätter USA att utvecklas starkt men den svaga utvecklingen i Europa och osäkerheten kring BRIC-ländernas tillväxt innebär att råvarupriserna fortsätter att vara svårbedömda. Till detta skall läggas den ökade geopolitiska osäkerheten i Ryssland, Syrien, Irak med mera. Orosmoment saknas därmed inte inför det kommande verksamhetsåret. I början av verksamhetsåret 2014/2015 noteras prisfall på flertalet råvaror samt en starkare USD. Metaller Under hösten 2013 såg vi stabil tillväxt i USA, förbättring i Europa och även stabilare indikatorer från Kina som gav stöd åt priserna på London Metall Exchange (LME). Fokus för LME-prissättningen ligger fortsatt på Kina. Landets andel av världskonsumtionen av både koppar, aluminium och nickel är vardera över 40 procent och oron kring tillväxttakten där, liksom på andra tillväxtmarknader, tyngde priserna i början av Nya kinesiska stimulanser och stabila ekonomiska indikatorer under våren lugnade marknaderna och priserna återhämtade sig. Nickelpriset rusade över 40 procent på LME under våren. Utlösande orsak var att Indonesien i januari införde exportförbud på lågvärdig nickelmalm som tidigare var Kinas viktigaste källa till nickel för sin rostfria industri. LME-priserna förblev relativt stabila genom sommarens geopolitiska oro i Ukraina, Irak och Syrien. Sentimentet i marknaderna har dock försämrats efter sommaren där i stort sett bara USA utgör draglok för efterfrågan. En fortsatt svag industriaktivitet i Europa kombinerat med en god efterfrågan från i stort sett samtliga marknader har gett en stark prisbild på skrot. Metallverken i Europa fortsätter att öka andelen skrot som råvara för att sänka sina kostnader. Efterfrågan från Kina och övriga asiatiska marknader har varit stabil. Även marknaden för rostfritt stålskrot har förbättrats under året där efterfrågan från den rostfria stålindustrin har förstärkts något, delvis med hjälp av nickelrallyt på LME. JÄRNSKROT Det gångna året har inneburit stabilare järnskrotspriser samt en återhämtning av inkommande skrotvolymer. De internationella priserna har bottnat högre och toppat lägre än föregående år. Järnmalmspriserna har under året fallit kontinuerligt och lett till att prisskillnaden mellan skrot och järnmalm har utökats till nivåer som inte setts på länge. Orsaken är en fortsatt ökad järnmalmsproduktion samtidigt som den globala efterfrågan inte hängt med. USA:s stålproduktion har gått mycket starkt under det senaste året och skrotanvändningen har varit hög. Till följd av detta har skrotexporten från Nordamerika fallit vilket i sin tur inneburit att den europeiska exporten varit fortsatt stark. Den turkiska stålindustrin, som är den globalt sett största importmarknaden för järnskrot, har haft det motigt i år i och med att den inhemska politiken lett till en volatil valuta och varierad efterfrågan. Samtidigt har de normala hemmamarknaderna för den turkiska stålexporten haft det besvärligt. returpapper Året har präglats av stabilitet på den europeiska welloch blandpappersmarknaden. De svenska bruken är starka både vad gäller inköp och pris och några har ökat Nickel (USD/ton), LME Koppar (USD/ton), LME Aluminium (USD/ton), LME /12 12/13 13/ /12 12/13 13/ /12 12/13 13/14 7

9 sin produktionstakt. De kinesiska köparna har varit avvaktande under större delen av året. Det som började som en kortare nedgång i inköpen ser ut att ha blivit en etablerad nivå i exportvolymerna från Europa. Efterfrågan på returtidningar har under året varierat men priserna har trots detta varit stabila. Produktionen av tidningspapper har under verksamhetsåret minskat med cirka 7 procent och allt tyder på att reduceringen kommer att fortsätta i denna takt. Tillgången och efterfrågan på övriga grafiska kvaliteter, avsedda för exempelvis mjukpapperstillverkning, har varierat under året men de senaste två kvartalen har en stabilisering skett och marknaden har fått en positiv utveckling. OLJA Priset på råolja (WTI) föll under verksamhetsåret från ca 107 USD/fat till ca 96 USD/fat. Verksamhetsåret började med fallande priser från en hög nivå som delvis kunde förklaras av konflikten i Syrien. Den ryska invasionen av Krim ledde till att oljepriset steg på nytt. Priset ökade ytterligare på grund av terrordåd mot Iraks största raffinaderi nära Bagdad. Från denna höga nivå, ca 107 USD/fat, föll priset under loppet av två månader med ca 15 USD/fat. Prisnedgången stöddes av nyheterna om en förbättrad situation i Ukraina samt en ökad oljeutvinning från Libyen. Positiva signaler från Irak, som trots den prekära situationen lyckades exportera oljelaster, har också bidragit till de fallande priserna. Trots turbulens i Mellanöstern har det globala utbudet av råolja överträffat efterfrågan. Oljeproduktionen i Nordamerika fortsätter sin massiva ökning medan oljekonsumtionen i världen fortsätter att underträffa prognoserna. Vid årsskiftet blir rederierna tvungna att byta till ca 30 procent dyrare bränsle på fartyg som transiterar Engelska kanalen, Östersjön och USA:s kust på grund av ett nytt svaveldirektiv. Efterfrågan på marint bränsle kommer då till stor del att växla från tjockolja till diesel. Vi bedömer dock inte att detta kommer att påverka priset på diesel eftersom utbudet är tillräckligt stort. STÅL Det har sammanfattningsvis varit ett ganska odramatiskt verksamhetsår vad gäller den generella prisutvecklingen på stål. Priserna steg under hösten med cirka 5 procent, till stor del beroende på en svagare svensk krona. Det fanns efter detta förväntningar i marknaden på fortsatt stigande priser men under det första kvartalet vände priserna nedåt och raderade ut höstens uppgång. Under det andra kvartalet steg priserna med cirka 2 procent vilket också var helt relaterat till högre importpriser på grund av valutaförsvagning. Med stabila priser i det tredje kvartalet har vi en liten höjning sett över hela verksamhetsåret. Undantaget från ovanstående är höglegerat konstruktionsstål samt rostfritt. Under våren har nickelpriserna stigit kraftigt vilket har lyft dessa priser rejält, med cirka 10 respektive 20 procent. Stålproducenterna har fortsatt problem med svag efterfrågan i Europa och stor överkapacitet. Prisbilden är i skrivande stund stabil. Efterfrågan verkar fortsätta att öka något och förändringarna i producentledet har förmodligen en stabiliserande effekt. FRAKTER På stora tonnage som normalt fraktar skrot mellan USA och Turkiet/Asien samt mellan Europa och Turkiet/ Asien har nedgången i fraktraterna pressat redarna. Under hösten 2014 har en viss ljusning antytts i och med en stark skördesäsong som driver efterfrågan på tonnage för spannmål, men annars är utsikterna fortsatt negativa för stora tonnage. För mindre tonnage för intraeuropeiska frakter har utvecklingen varit något bättre. Utsikterna är att fraktpriserna blir procent dyrare efter årsskiftet då redarna på grund av det nya ECA-reglementet måste gå över till dyrare lågsvavliga bränslen på fartyg som transiterar Engelska kanalen, Östersjön och USA:s kust. *Samtliga grafer på sidan avser prisutveckling under perioden 1 september 2011 till och med 23 september Alla grafer avser månadssiffror. Källa: MBR och Stena Metall. Järnskrot (USD/ton), fob Rotterdam Wellpapp (EUR/ton), Exportpriser Olja (USD/fat), Nymex /12 12/13 13/ /12 12/13 13/ /12 12/13 13/14 8

10 75 år av hållbarhet... I 75 år har vi hjälpt våra kunder att minimera sin miljöpåverkan och att använda sina resurser på bästa sätt. Samtidigt har vi sparat utsläpp av CO 2 genom att producera ny råvara från återvunnet material. Under verksamhetsåret återvann koncernen nästan 5 miljoner ton av samhällets avfall! För oss är hållbarhet en drivkraft och en viktig del av vår affär. Här är några exempel från vårt hållbara år 2013/2014. EN GEMENSAM UPPFÖRANDEKOD Stena Metallkoncernen har en gemensam uppförandekod vilket är en viktig värdegrund för samtliga verksamheter. I januari 2014 lanserades en e-learningutbildning om uppförandekoden som riktar sig till alla medarbetare. Vid verksamhetsårets slut hade majoriteten av medarbetarna genomfört utbildningen. Uppförandekoden är en angelägen del av vår affär och vårt hållbarhetsarbete och genom att efterleva kodens värderingar skapar vi starkare förutsättningar för långsiktiga affärer. INDUSTRIELL MATERIALÅTERVINNING 2007 tog Stena initiativet till en professur inom Industriell materialåtervinning i samarbete med Chalmers tekniska högskola. Idag är forskningen som bedrivs inom professuren världsledande och cirka 15 forskare arbetar med tillämpad forskning, framförallt för att återvinna metaller som idag inte materialåtervinns. Det långsiktiga målet är att lönsamt och miljöriktigt kunna återvinna de enorma mängder material som är i omlopp och på så sätt återföra dem till kretsloppet och den cirkulära ekonomin. ETT STENA UTAN OLYCKOR Att tillsammans nå Ett Stena utan olyckor är vår vision. Ett viktigt verktyg på vägen är "safety walks" där Stenas medarbetare har ett gemensamt ansvar att förhindra olyckor. Under verksamhetsåret genomfördes "safety walks". En säker arbetsplats skapar trygghet både för medarbetare och underleverantörer samt borgar för en högre kvalitet. 9

11 ÅTERVINNING I VÄRLDSKLASS År 2015 ska varje bil återvinnas till 95 procent. Det säger EU:s lagstiftning. Detta innebär en viktig och spännande utmaning för oss som ledande återvinnare. På våra nya anläggningar satsar vi därför särskilt på den bästa tekniken för att få ut fler och renare fraktioner av material än tidigare. Vi bidrar med vår kompetens så att Sverige och Norden ska klara de nya återvinningskraven. På fragmenterings-anläggningen i Huddinge omvandlas skrotbilar i rekordfart till nya råvaror, dessutom på ett sätt som är bättre för miljön och våra medarbetare än vår tidigare anläggning. I Halmstad lägger vi just nu grunden till ännu en storsatsning på modern återvinning. Här ska återvinningsmaterial från hela samhället förädlas och bli till råvaror för nordisk industri. Läs mer på sidorna LÄTTARE ATT SKROTA I POLEN Återvinning är komplicerat. Men det behöver inte betyda krångliga processer. I Polen har Stena Recycling introducerat ett enklare sätt för bilägare att skrota sina gamla bilar, något som tidigare var mycket komplicerat. Årets Klimatkomet lastbilstransporter har flyttats upp på rälsen och materialet körs nu med eltåg. För den bedriften fick Stena Recycling Sverige utmärkelsen Årets Klimatkomet av Green Cargo. Stena Oil beredda från dag ett Stena Oil har byggt om sin oljeterminal i Göteborg inför det nya kravet på lågsvavligt bränsle som träder i kraft Man samarbetar dessutom med flera stora oljebolag för att ta fram ett lågsvavligt marint bränsle till ett konkurrensmässigt pris och som inte kräver att fartygens maskinrum måste byggas om. På bilderna: Rose-Marie Frebran, Örebros landshövding, Staffan Persson, VD, Stena Recycling Sverige och Jan Kilström, VD, Green Cargo. Leif-Åke Nielsen, depåtekniker, Stena Oil. 10

12 ... och fortsättning följer DESIGN FÖR ÅTERVINNING Återvinning är en väsentlig del för att samhället ska lyckas med övergången till en cirkulär ekonomi där råvarorna hålls kvar längre i kretsloppet. En viktig aspekt på detta är hur produkter designas så att de lättare ska kunna återvinnas. Stena erbjuder designers och konstruktörer på produktutvecklande företag hjälp med demonteringsanalyser av produkter, produktspecifika guidelines och föreläsningar som visar hur konstruktörens och designerns beslut påverkar återvinningen av produkterna. Under verksamhetsåret har Husqvarna, Clean Motion, Aastra Telecom, Camfil, Irstaskåp och Grundfos tagit hjälp av oss. INNOVATIONER VARJE DAG Våra kunders behov förändras varje dag. Vi möter dem i detta både med vår långsiktiga forskning och med snabba, smarta lösningar för den enskilde kunden. Vi är experter på att hitta avsättning för material. Ett exempel kommer från filialen i Vetlanda där en glasfraktion nu skickas till tillverkning av betongblock. Tidigare lades fraktionen på deponi. Slaggkylning plockar fram metallen Efter flera år av forskning och utveckling står Stena Aluminium beredda att implementera en innovation inom avfallsområdet. Saltslaggen, vilket är det huvudsakliga avfallet från aluminiumtillverkningen, kommer nu att genomgå en kylprocess följt av en metallsepareringsprocess. På detta sätt kan aluminium som tidigare bäddats in i slaggen och brunnit upp, tas om hand och återvinnas på ett miljöriktigt sätt. Smältning ny metod för batterier Stena har i flera år arbetat med att ta fram metoder för att återvinna litium-jonbatterier, den batterityp som används i el- och hybridbilar. Under verksamhetsåret genomfördes lyckade försök då man provsmälte battericeller i Stena Aluminiums provugn för att på så sätt komma åt de värdefulla metallerna. 11

13 Stena tog det kallt på Svalbard Stenas återvinningsverksamhet har stor geografisk täckning. Vi finns på nästan 200 platser, från Kiruna i norra Sverige till Angiari i Italien vilket ger oss möjlighet att göra affärer nära våra kunder. I vintras fick dock Stena Recycling Norge ett uppdrag som låg långt från närmaste filial. Mitt i kallaste vintern tog vi rollen som miljökonsult och logistik-koordinator när ton skrot skulle transporteras från ögruppen Svalbard i Norra Ishavet. Det var mörkt 24 timmar om dygnet och temperaturen låg kring 20 grader när vi lastade ombord flera års uttjänt gruvmaterial. Uppdraget var mycket tidskritiskt men filialen i Trondheim löste allt till kundens belåtenhet. DATOR SPARAR PENGAR OCH MILJÖ I Danmark installerade man kördatorer på arbetsmaskinerna vilket gjort det enklare att administrera service och underhåll. Dessutom använder man systemet för att reducera tomgångskörning av rullande maskiner. Varje måndag sänder systemet ut en rapport och anläggningarna kan då sporra varandra att bli ännu bättre. Sedan de första datorerna kopplades in har tomgångskörningen minskat med över 40 procent vilket innebär en besparing på drygt SEK i månaden. Nu finns datorerna i runt 100 fordon i Danmark och Sverige. Norge och Finland står näst på tur. Enkelt, Tryggt och Utvecklande Våra tydliga värderingar är en ledstjärna för alla oss som arbetar inom koncernen och ger oss en viktig konkurrensfördel. Med orden Enkelt, Tryggt och Utvecklande sammanfattar vi vilka interna beteenden vi uppmuntrar och hur vi vill att omvärlden ska uppfatta oss. Stena Aluminium fick miljöpris Tack vare sina smarta energilösningar tilldelades Stena Aluminium E-Prize av E.ON och Veckans Affärer. Det är en utmärkelse för företag som "kombinerar energi, effektivitet och ekonomi för att sänka sina kostnader, minska sin miljöpåverkan och öka sin konkurrenskraft". Ett exempel på en smart energilösning är satsningen där spillvärme från tillverkningen distribueras ut i det lokala fjärrvärmenätet. På bilderna: Kajsa Sivertson, kommunikatör/ledningsassistent, Stena Aluminium. Fredrik Pettersson, VD, Stena Aluminum, Jonas Abrahamsson, koncernchef och VD, E.ON. 12

14 Återvinning En värdefull partner På en fortsatt besvärlig marknad har Stena Recyclings målmedvetna arbete gett resultat i form av förbättrade resultat, förnyade kontrakt och nya kunder. Dessutom genomfördes stora satsningar på moderna produktionsanläggningar. Varje dag transporteras stora mängder avfall från Stena Recyclings kunder till 165 återvinningsanläggningar i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Polen. Här förädlas sedan järn, metaller, papper, plast och farligt avfall till ny råvara, redo för ett nytt varv i det materiella kretsloppet. På ett år rör det sig om knappt fem miljoner ton som återförs. Återvinning medför enorm nytta för miljön men genererar även stora värden för de aktiva kunderna. Med oss som partner får kunden en god avfallsekonomi samtidigt som vi hjälper dem att uppnå sina miljömål. Vår helhetslösning, Stena Solutions, används på samtliga våra marknader, mycket tack vare att den är så flexibel. Varje kund har en unik uppsättning behov som vi hjälper dem att tillgodose, säger Leif Gustafsson, affärsområdeschef för Stena Recycling. Stena Solutions tjänsteutbud utvecklas hela tiden (se sid 15). Exempelvis har man i Polen under året tagit över miljöredovisningen hos några större kunder; något kunden kan tjäna in en heltidstjänst på årligen. Vi är unika i vår bredd och kunskap inom allt som rör återvinning, säger Leif Gustafsson. Vi har utbildat tusentals medarbetare hos våra kunder inom bland annat miljökunskap, lagstiftning och regler, farligt avfall och farligt gods. RÄTT POSITION I NORGE Under sommaren 2014 påbörjades rivningen av två plattformsunderreden från Ekofiskfältet i Nordsjön; 2/4-S jacket och tripod med en sammanlagd vikt på cirka ton. Rivningsarbetet utfördes på ön Stord hos Kvaerner, tillverkare av bland annat oljeplattformar och en av Stenas största återvinningskunder i Norge. Kvaerner hade fått ett uppdrag från Statoil/Gassco för att ta emot, riva och slutdisponera de två underredena. Stena Recycling Norge bistod Kvaerner med maskiner och personal och såg till att stålet skars upp för leverans till stålverk eller i större delar till valsverk. På bilden syns Stenas Jan Egil Stølsvik, filialchef, Haugesund och Stord tillsammans med Jan Soldal, projektledare, Kvaerner. Offshoreindustrin är ett område där vi har skaffat oss en bra position inför framtiden, säger Max Trandem, landschef Norge. 13

15 Framsteg på en ansträngd marknad Under det finansiella året 2013/2014 har samtliga fem återvinningsbolag haft ett stort fokus på intern effektivitet. För Danmarks del handlar det om att fortsätta på den inslagna vägen mot att vara Danmarks bästa, mest kostnadseffektiva kompetenscenter inom återvinning. 28 filialer har under verksamhetsåret blivit 20 stycken förbättrade filialer med förhöjd kapacitet att ta emot volymerna, som ökade under 2013/2014. I Finland, där marknaden fortfarande inte återhämtat sig från krisen 2008, har man flyttat fram positionerna genom förnyade kontrakt och förbättrade marginaler. Även i Polen har arbetet med att öka kundlönsamheten gett utdelning och visar ett avsevärt förbättrat resultat jämfört med föregående verksamhetsår. Bland framgångarna noteras nya affärer med SKF, Unilever, IKEA och Partnertech. I Norge har man lyckats behålla marginalerna och utvecklingen är positiv med flera nya stora affärer, bland annat inom den framgångsrika offshore-industrin. Det svenska återvinningsbolaget har sett en återhämtning av volymer med stabilare priser. Fokus har legat på intern effektivitet. Staffan Persson, landschef för Stena Recycling i Sverige, menar att det är de senaste årens hårda arbete som nu bär frukt i form av ett avsevärt förbättrat resultat och många nya kunder. Leif Gustafsson, affärsområdeschef: Våra bolag verkar på marknader med skilda förutsättningar som kräver anpassade åtgärder. Vi likriktar det vi tror på och ett gemensamt fokus under året har varit att stärka ägandet av processer. Ett annat att se över hela vår STENA RECYCLING Stena Recycling bedriver återvinningsverksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen med ett nätverk på runt 165 filialer. Genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar återvinner man avfall från hela samhället med helhetslösningen Stena Solutions. I erbjudandet ingår relaterade tjänster såsom internlogistik, utbildning, statistik och säkerhetsrådgivning. Chef Affärsområde Recycling Leif Gustafsson Landschefer Sverige Staffan Persson Norge Max Trandem Danmark Ulf Arnesson Finland Leena Mekkonen-Leppänen Polen Fredrik Valentin! 14

16 Återvinning marknadsbearbetning och analysera kunderna enligt samma modell. Detta kommer att ge oss en mycket tydligare riktning samtidigt som vi kan dela kunskap mellan länderna. Vi hittar hela tiden nya synergier. Vi arbetar också gemensamt med processutveckling under namnet Stena Way of Production. Under verksamhetsåret lyckades vi sänka våra kostnader per ton, en framgång inom ett viktigt fokusområde. Ett annat fokus är att öka återvinningsgraden av materialet som blir över efter fragmentering. (Läs mer på nästa uppslag.) Ett gott exempel på samarbete över gränserna är lösningen för färgtillverkaren Jotun, kund till Stena i Norge sedan årsskiftet 2013/2014. Det är ett mycket krävande, tidskritiskt uppdrag där uppemot ton farligt avfall om året ska hämtas och tas om hand på ett miljöriktigt, säkert sätt. Destrueringen är en viktig del av uppdraget eftersom det rör sig om märkesvaror som inte får hamna i fel händer. Här använde Stena sin samlade kompetens och kapacitet för att ta fram den allra bästa kundlösningen, som innebär att 90 procent av avfallet fraktas till Stenas anläggningar i Sverige. Norra Europas modernaste återvinningsanläggningar Logistik är ett viktigt område för Stenas återvinningsverksamhet av många skäl. Varje dag transporteras stora mängder material till och från anläggningarna och sedan vidare till hamnar där de exporteras till stålverk runt om i världen. Återvinning är en transportintensiv bransch men nyttan för miljön är trots detta så mycket större. Stena strävar efter att minska utsläppen och att flytta över så många transporter som möjligt från landsväg till tåg. I Sverige har man årligen flyttat lastbilstransporter till eltåg. Optimerade logistiklösningar är också en av anledningarna till Stenas kommande storsatsning i Halmstad. Där har koncernen bedrivit återvinning sedan tidigt 1970-tal. Nu står man i startgroparna för att bygga Sveriges modernaste återvinningsanläggning. Detta är den största investeringen på många år, inte bara för affärsområdet, utan för hela koncernen. Att vi väljer just Halmstad beror på att det logistiskt sett ligger bra till för att ta emot material också från våra grannländer. Halmstad är dessutom sedan tidigare ett viktigt återvinningsnav för oss, berättar Leif Gustafsson. En annan stor investering i framtidens återvinning invigdes under året i svenska Huddinge där man skapat norra Europas modernaste fragmenteringsanläggning. För denna investering belönades Stena Recycling med branschpriset Årets Avfallsbehandlare. Kärnan i affären Ett ständigt ökande fokus på hållbarhet har gjort allt fler medvetna om återvinningens Stena Solutions Kundanpassad återvinning Stena Solutions är en helhetslösning med kundanpassad återvinning för alla samhällets branscher och industrier. Man följer kunden från inventering till resursoptimering vidare till utbildning och avfallshantering för att avslutas med rapportering och uppföljning. Vid sidan av kärntjänsterna inom återvinning, finns ett brett tjänsteutbud som sträcker sig från marksanering, rivningar och säkerhetsrådgivning till destruktion av sekretessmaterial, uthyrning av personal och mycket mer. 15

17 TÄT KONTAKT GENERERAR NYA LÖSNINGAR Christoffer Schönbeck,Findus Miljö- och säkerhetschef i samtal med Stenas kundansvarig Mattias Lindell framför turbo-separatorn; en maskin som inte finns någon annanstans i Sverige och där det organiska avfallet separeras från det icke-organiska för bästa möjliga återvinning. Tillit, tät dialog och ett ständigt pågående idéarbete. Det är huvudingredienserna i samarbetet mellan Stena och Findus, Sveriges största leverantör av djupfrysta livsmedel. Efter tre år med en helhetslösning tecknade man under våren 2014 ett tioårsavtal där Stena återvinner allt Findus avfall och där parterna dessutom samarbetar för att hitta nya, innovativa återvinningslösningar. Avtalet omfattar också tre Stenaanställda som arbetar skift inne på det stora fabriksområdet i Bjuv i södra Sverige. Christoffer Schönbeck är Miljö- och säkerhetschef på Findus och förklarar att det är den ömsesidiga satsningen som gjort att man ser Stena som den självklara återvinningspartnern under nästkommande decennium. Stena var de som kunde garantera både den ekonomiska aspekten och miljöaspekten. Det är ett samarbete som fungerar mycket bra där vi får hjälp både långsiktigt och med det mest akuta, säger han. För Findus är hållbarhet ett kärnvärde och man arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan, bland annat genom att reducerar sin energi- och vattenförbrukning och skapa ett slutet kretslopp. Stenas avfallslösning omfattar alla avfallsslag, både det icke-organiska och det organiska avfallet. Man samlar in det med hjälp av trehundra kärl om tusen liter vardera som kopplas ihop och dras av en elbil. Stena har också utbildat personalen på plats för att så mycket avfall som möjligt ska sorteras rätt redan vid källan. Vi har tagit fram många speciallösningar för Findus, berättar kundansvarig Mattias Lindell från Stena Recycling i Åstorp. Till exempel används stora mängder frityrolja i produktionen som vi köper och återvinner till biodiesel. Vi har daglig kontakt och fångar snabbt upp önskemål och upptäcker då områden som kan förbättras. Arbetet med att hitta nya fraktioner pågår ständigt. Tack vare det nära samarbetet har Stena kunnat hjälpa till även med sådant som inte är direkt avfallsrelaterat. Till exempel genomförde Stena hösten 2014 en första rivning inne på området med gott resultat. Man är också delaktig vid planeringen av Helsingborgsfabriken som ska flyttas till Bjuv. Verksamhetsårets stora gemensamma satsning är den så kallade turbo-separatorn; en maskin där det organiska avfallet separeras från det icke-organiska. Den är unik för Sverige, berättar Mattias Lindell. Det organiska avfallet blir till biogas som värmer fabriken. Det övriga avfallet går idag mestadels till energiåtervinning men planen är att även det ska bli så rent att det kan materialåtervinnas. 16

18 Återvinning självklara betydelse för den cirkulära ekonomin. Som exempel ökar efterfrågan på återvunnet material. Hållbarhetsfrågor är viktiga för merparten av de lite större kunderna, säger Leif Gustafsson. Tillsammans med våra kunder är vi en viktig del i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. I polska Poznan öppnades en andra Stena Ekostacja, en återvinningsstation för allmänheten enligt svensk modell. Sådana lokala initiativ har medverkat till att attrahera nya kunder i Polen, till exempel Unilever, och är ett bra sätt att visa kunderna vad Stena står för. Trots att själva kärnan i affären skapar miljönytta finns det många andra delar att arbeta med. Hållbarhet handlar om allt från logistik till att ta hand om produktionsspill. Det pågår ett målmedvetet arbete för att öka återvinningsgraden och på så vis minska miljöbelastningen och indirekt klimatpåverkan. Genom att återvinna kundernas avfall sänks deras avfallskostnader och de får hjälp att nå sina miljömål samtidigt som man skapar miljönytta. Säkerhet är en del av affären I det interna hållbarhetsarbetet står säkerhet högt på agendan. Man arbetar fokuserat och systematiskt för att nå visionen om ett Stena utan olyckor. Som ledande branschaktör verkar Stena också för att stävja kriminaliteten och eliminera risken att få in stöldgods på gårdarna. Som en del av erbjudandet finns en rad tjänster som bidrar till en ökad säkerhet också hos kunden, bland annat säkerhetsrådgivning. I allt fler affärer är säkerhetskunnandet en avgörande del, till exempel då Stena under året hjälpte en kommun att komma till rätta med ett stort miljöproblem i form av ett omfattande upplag med avfall i naturen som lämnats kvar av en tidigare verksamhetsutövare. Under ett år brann det cirka 150 gånger men med hjälp av Stenas egen brandbil och kunskap om brandskydd kunde nya bränder förhindras. Materialet som man hanterade kunde antingen materialåtervinnas på en av Stenas anläggningar eller energiåtervinnas. Stena Recycling den ledande aktören inom bilåtervinning i Sverige Stena har ett nära branschsamarbete med såväl bilbranschen som bildemonteringsbranschen. Tillsammans med SBR (Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund) har man byggt upp Bilretur, ett rikstäckande nätverk med bildemonterare. Bilretur är det nätverk som bilproducenterna samverkar med för att uppfylla sitt lagstiftade producentansvar. Tillsammans arbetar parterna för att uppnå dagens och framtidens krav på bilåtervinning. Från 2015 ska 95 procent av bilarnas vikt återvinnas. 17

19 Framtidens återvinningsanläggning har öppnat i Huddinge På bilden nedan syns den nya fragmenteringsanläggningen i Huddinge som invigdes i oktober Här har man investerat i den allra senaste återvinningstekniken för att få ut så mycket råvaror som möjligt. Anläggningen är anpassad till skärpta miljökrav och ger en arbetsmiljö i världsklass. Kvarndelen har byggts in vilket kraftigt minskat bullernivån och en ny lösning för dagvattenrening för att klara framtidens reningskrav har anlagts. Här mals och separeras gamla bilar, kylskåp och andra större metallföremål ned i hög takt. Det tar bara 30 sekunder att mala ned och sortera delarna från en hel bil. Materialet renas och sorteras sedan i fyra fraktioner: järn, blandade metaller, en bränslefraktion och en ren avfallsfraktion. Det är en effektiv återvinningsmetod där järnet och metallerna sedan blir råvaror för stålverk och smältverk och, till slut, nya produkter i samhället. 18

20 ! TRADING & sales Global försäljning av kundanpassade kvaliteter Stena Metal International, koncernens försäljningsbolag för det egeninsamlade järn- och metallskrotet, har upplevt en något stabilare marknad under året. Bolaget är den sista länken i Stenas återvinningskedja. Genom försäljning och skeppning över stora delar av världen når det återvunna materialet ut till metallproducenter och stålverk där det används som råvara i metall- och stålproduktionen. Cirkeln sluts och materialen påbörjar en ny resa i kretsloppet. Vi har arbetat hårdare med att snabbt hitta rätt material till rätt kund och vi har upplevt en god efterfrågan. Samtidigt gynnas vår export av en försvagad svensk valuta och låga fraktpriser, säger Thomas Andersson, VD Stena Metal International. Priserna på järn- och metallskrot har haft en nedåtgående trend under flera år, men under det senaste verksamhetsåret har Stena Metal International konstaterat att kurvan planar ut både på järn och vissa metaller. Priserna svänger heller inte lika mycket från månad till månad som föregående år, vilket tyder på lite mer balans i marknaden. I år har vi också sett en historiskt låg skillnad i priset på vår skrotråvara jämfört med priserna för ren metallråvara på LME-börsen. Det signalerar att metallskrotet är eftertraktat. Vi har också fortsatt att öka vår försäljning till primärverk som tidigare var helt beroende av malmbaserade råvaror. Stena Metal International strävar alltid efter tät kontakt med kunden. För att kunna erbjuda och leverera exakt rätt produkt krävs förståelse för produktionsförhållanden och lokala förutsättningar. Det leder i många fall till att Stena tar fram en kundanpassad kvalitet av material, en specifik produkt för enskilda kunder. Att detta är uppskattat av kunder över hela världen syns på att försäljningen av de specifika kvaliteterna hela tiden ökar, säger Thomas Andersson. STENA METAL INTERNATIONAL Stena Metal International är koncernens försäljningsbolag av Stena Recyclingmarknadernas volymer av järn, metall och rostfritt skrot. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ett representationskontor finns i Kina. Kunder är stål- och metallverk över hela världen. VD Thomas Andersson 19

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

TransAtlantic Årsredovisning 2009

TransAtlantic Årsredovisning 2009 TransAtlantic Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om TransAtlantic Flik 2009 i korthet 1 Affärsidé, mål, vision och strategi 2 VD har ordet 4 Stefan Eliasson tillträdde som t.f. VD i december 2009. Ordföranden

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Koncernchefen har ordet 4 Innehåll 1 2009 i sammandrag 2 Kort om Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Större, starkare, smartare

Större, starkare, smartare Årsredovisning 2014 Större, starkare, smartare Inwido är Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Genom innovativa och moderna produkter ökar vi människors välbefinnande. Den filosofin har gjort

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012 årsredovisning 2012 PROFILGRUPPEN PÅ 60 SEKUNDER ProfilGruppen på 60 sekunder ProfilGruppen levererar profiler och komponenter i aluminium, alltid skräddarsydda för kundens behov. Vår kärnkompetens är

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 214 Det här är NIBE En global koncern med verksamhet och försäljning i fem världsdelar NIBE är ett svenskt företag med rötterna i Småland och har lång

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer