Stena Metallkoncernen 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stena Metallkoncernen 2013/2014"

Transkript

1 Stena Metallkoncernen 2013/2014

2 STENA METALL- KONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och skapa nytta och värde för kunden. Vår återvinningsverksamhet bidrar varje sekund till en bättre hushållning med de naturliga resurser som finns i gruvor, skogar, marker, vatten och luft. Vi strävar också ständigt efter att utveckla hållbara transportlösningar inom alla våra verksamheter. Det är värden som kommer alla till nytta. Dessutom förädlar och bedriver vi handel med stål och aluminium, vi handlar med olja och metaller på den internationella marknaden och vi bedriver finansverksamhet. Vår koncern är en del av Stenasfären. Vår ägare har en stark värdegrund och för Stena Metallkoncernen representeras den i form av våra kärnvärden Enkelt, Tryggt och Utvecklande. Vi har ett uttalat säkerhetsfokus och visionen att skapa Ett Stena utan olyckor. Vår koncern är en del av Stenasfären som består av tre moderbolag STENA AB STENA SESSAN AB STENA METALL AB Besök OSS GÄRNA ONLINE På våra hemsidor hittar du nyheter, innovativa lösningar, utförlig information kring våra produkter och tjänster samt kontaktuppgifter. Vi finns också på Facebook och i vår egen Youtube-kanal. Vill du läsa mer om vår huvudägares grundvärden kan du ladda ned Principer, trossatser och grundvärden från Mer om Stena Metallkoncernens värden Enkelt, Tryggt och Utvecklande hittar du på 1

3 220 Vi finns på cirka 220 platser 11 Vi bedriver verksamhet i elva länder Koncernen Tillsammans är vi cirka anställda 7 har sju affärsområden VERKSAMHETSÖVERSIKT ÅTERVINNING Koncernen bedriver återvinning på fem geografiska marknader under namnet Stena Recycling. Avfall från hela samhället förädlas på någon av de cirka 165 anläggningarna och säljs till stål- och metallverk, pappersbruk och andra slutkunder världen över. ALUMINIUM Stena Aluminium är Nordens ledande producent av aluminium genom återvinning. Kunderna återfinns inom aluminiumgjuteriindustrin. TRADING Stena Metal Inc. bedriver handel med skrot, tackjärn, järnsvamp och färdiga stålprodukter. Bolaget har sitt huvudkontor i Stamford, USA. ELEKTRONIKÅTERVINNING Uttjänt elektronisk och elektrisk utrustning insamlas, bearbetas och återvinns på 19 anläggningar i sju länder. STÅL Stena Stål har anläggningar i Sverige och Norge och erbjuder ett brett sortiment av stålprodukter, förbehandling av stålprodukter samt figurskuren, slittad, klippt och bearbetad plåt. FINANS Affärsområde Finans bedriver finansiell verksamhet och intern bankverksamhet inom koncernen. OLJA Stena Oil är Nordens största leverantör av bunkerolja och marina helhetslösningar till fartyg i Skagerak, Kattegatt och Nordsjöområdet. 2

4 Året i korthet 2013/2014 Effekterna av de senaste två årens åtgärdsprogram ledde till ett väsentligt förbättrat resultat för koncernen i en oförändrad marknadssituation. Ansenliga förändringar i verksamhetsstrukturen för flertalet bolag i form av anpassad personalstyrka, avyttringar och konsolideringar. Långsiktig satsning på modern återvinningsanläggning i Halmstad. Stark utveckling av koncernens försäljningsarbete med förstärkta bransch- och kundspecifika lösningar på både djupet och bredden. Fortsatt fokus på hållbarhetsfrågor och säkerhet. NYCKELTAL MSEK 2013/ / / / /2010 Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat Eget kapital Soliditet, % 35,4 33,4 34,4 33,0 38,0 Medelantal anställda

5 Nettoomsättning ( MSEK) 135 Rörelseresultat ( 50 MSEK) 807 EBITDA (699 MSEK) Eget kapital (4.173 MSEK) 35,4 Soliditet (33,4 %) Medelantal anställda (3.595 anställda) INNEHÅLL Stena Metallkoncernen /2014 Året i korthet 3 Koncernchefens kommentar 5 Prisutveckling 7 75 år av hållbarhet 9 Affärsområden Återvinning 13 Trading & Sales 19 Elektronikåtervinning 21 Aluminium 23 Stål 25 Olja 27 Finans 29 Stenasfären 31 Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse 37 KONCERNEN Resultaträkning 40 Balansräkning 41 Förändringar i eget kapital 43 Kassaflödesanalys 44 Redovisnings- och värderingsprinciper 45 Noter 48 MODERBOLAGET Resultaträkning 58 Balansräkning 59 Kassaflödesanalys 61 Förändringar i eget kapital 62 Noter 62 Aktier och andelar i koncernföretag 65 Förslag till vinstdisposition 67 Revisionsberättelse 68 Styrelse 69 Adresser 70 4

6 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Anders Jansson och Stenas huvudägare Dan Sten Olsson diskuterar värderingar med, bland andra, Henrik Forsmark, Michael McGrath, Linda Allsén och Henrik Dietrichsen. Förbättringar på svag marknad Med fortsatt svaga marknadsförutsättningar har Stena Metallkoncernen förbättrat sitt resultat jämfört med föregående verksamhetsår. Detta till följd av ett omfattande åtgärdsprogram. Resultatet före skatt blev 39 MSEK. Industrikonjunkturen var fortsatt kärv under verksamhetsåret. Även om vi sett en viss stabilisering på sina håll ser vi inga väsentliga förbättringar i marknadsförutsättningarna på de marknader där vi verkar. Stålindustrin lider av överkapacitet och stora lönsamhetsproblem vilket påverkar hela värdekedjan. En försiktig volymförbättring kunde skönjas i Sverige medan våra övriga hemmamarknader i stort uppvisade oförändrat låga nivåer. Prisutvecklingen för flertalet av koncernens viktiga råvaror har varit relativt stabil. Till följd av de senaste årens ogynnsamma utveckling påbörjades redan 2011/2012 ett omfattande åtgärdsprogram med syfte att anpassa Stena Metallkoncernens verksamheter till rådande förutsättningar. Under 2013/2014 har dessa åtgärder, i kombination med bibehållen finansiell disciplin, successivt medfört bättre resultat. Stena Recycling har väsentligen förbättrat sitt resultat under året, lett av en allt starkare svensk bas. De övriga marknaderna i affärsområdet följer plan och visar även de på en positiv trend. Våra kundanpassade råvaruleveranser i kombination med en global kundbas ger oss god avsättning också i mer utmanande tider. Den europeiska marknaden för elektronikåtervinning har varit fortsatt präglad av lönsamhetsproblem, svag volymutveckling och starkt pressade marginaler. Stena Technoworld har haft det mycket tufft vilket medfört att en smärtsam anpassning av verksamheten genomförts. Mot slutet av verksamhetsåret urskildes tecken på förbättring. I en mogen bransch med hård konkurrens har Stena Aluminium levererat ett förbättrat resultat tack vare god efterfrågan, ökad produktivitet och kundanpassade produkter. Stena Stål uppvisade en stabil volymutveckling och stärkta marknadsandelar. Hård konkurrens och en svag internationell stålmarknad satte dock fortsatt press på lönsamheten. Efter ett år med dålig lönsamhet och labila marknadsförhållanden fattades beslut om att avveckla Stena Oils bunkerverksamhet i Västafrika. Marknadspositionen i Skandinavien är fortsatt stark och vi ser en god utveckling för verksamheten i norra Europa. Samarbetet med Stena Recycling kring insamling av sjöfartens farliga avfall fortsatte att utvecklas väl. Stena Metall Finans levererade ett starkt resultat med lägre risknivå. Åtgärdsprogram ger resultat Verksamhetsåret innebar förbättrade resultat för majoriteten av koncernens affärsområden. Utvecklingen beror i samtliga fall på ett starkt affärsmannaskap snarare än förbättrade omvärldsfaktorer. Alla affärsområden har under det gångna året genomfört planerade effektiviseringsprogram, majoriteten med betydande förändringar i verksamhetsstrukturen. Elektronikåtervinning har anpassat personalstyrkan, avyttrat olönsamma delar samt stängt ett antal enheter. Även inom Stena Recycling har vi på flera marknader avvecklat och konsoliderat anläggningar med syfte att reducera kostnader, effektivisera och samla kompetens. Jag upplever att de förändringar som har 5

7 Med våra kärnvärden Enkelt, Tryggt och Utvecklande sammanfattar vi ambitionen för vårt arbete i alla led och undersökningar visar att våra kunder i allt högre grad förknippar oss med våra värden. Under en konferens sommaren 2014 samlades omkring hundra ledare från koncernen för att diskutera hur vi säkerställer att våra värden efterlevs också i framtiden. Bild: koncernchef Anders Jansson genomförts och genomförs har stärkt vår position på våra hemmamarknader. Nya lösningar för framtidsbranscher Koncernen har ett flertal pågående kompetenssatsningar, särskilt omfattande inom ledarskap samt produkt- och materialkunskap. Fler än tusen medarbetare har nu genomgått en grundutbildning i produkt- och materialkunskap och 2013/2014 påbörjades en fördjupad nivå. Den detaljerade kunskapen om alla avfallsslag kommer alltid att vara en nödvändig konkurrensfördel på vägen mot att skapa största möjliga värde för kunden, oss själva och samhället i stort. Det pågår ett långsiktigt arbete med att effektivisera marknads- och försäljningsaktiviteter inom koncernen där vi förstärker våra bransch- och kundspecifika lösningar på både djupet och bredden. Vi ska bli ännu bättre på att möta behoven hos nya kunder och addera ytterligare värden hos de befintliga. Under sommaren genomfördes, till exempel, de första rivningarna av plattformar för offshoreindustrin i Norge med gott resultat. Ett annat initiativ är Stena Way of Production, Stenas standardiserade styrmodell för den tunga produktionsapparaten. Med fokus på förbättrad produktivitet och kostnadseffektivitet har den uppvisat ett positivt resultat och går nu in i fas två. Under 2014/2015 kommer modellen att introduceras för andra producerande enheter samt inom filialnätet under namnet Stena Way of Branches. Säkerhet är ett ständigt fokusområde där vi sett förbättringar. Det är mycket glädjande att våra ansträngningar inom säkerhet utvecklats till en konkurrensfördel i allt fler affärer. Dock har vi fortfarande utmaningar på vägen mot vår vision om Ett Stena utan olyckor. Betydande produktionssatsningar I september 2013 förvärvade koncernen en fastighet i Halmstad i anslutning till den befintliga fragmenteringsanläggningen med syfte att skapa Sveriges modernaste återvinningsanläggning. Detta är den enskilt största satsningen för koncernen på flera år och viss produktion beräknas starta redan under senhösten På vår fragmenteringsanläggning i Huddinge har vi investerat i toppmodern processteknik vilket bland annat ökat produktionseffektiviteten. Dessa båda produktionssatsningar är viktiga inte bara för Stena och våra kunder utan även för miljön, då nya, energieffektiva processer möjliggör ökad återvinning och minskade deponimängder. Vår ambition är att ligga i framkant inom hållbarhetsfrågor och att fortsätta utveckla och investera i den senaste återvinningstekniken. Under verksamhetsåret fick vi flera bevis för våra ansträngningar. Stena Aluminium tilldelades E-prize bland annat för sitt arbete med att utnyttja spillvärmen från smältugnarna i det lokala fjärrvärmenätet. Stena Recycling Sverige prisades av Green Cargo för strävan att reducera sin logistiks klimatpåverkan. Jag ser ett tydligt resultat av de senaste två årens åtgärder även om det kvarstår en hel del arbete. Med fortsatt fokus på interna förbättringar och finansiell disciplin förväntar jag mig att vi fortsätter stärka vår marknadsposition. I inledningen av 2014/2015 ser jag inga väsentliga förbättringar i vår omvärld och Stena Metallkoncernen måste anpassa sig till en värld av fortsatt svag tillväxt. Om inget oförutsett inträffar, förväntar jag mig dock att våra riktade åtgärder leder till ett ytterligare förbättrat resultat för verksamhetsåret 2014/2015. Göteborg i oktober 2014 Anders Jansson 6

8 Prisutveckling Verksamhetsåret kännetecknas av relativt stabil prisutveckling för flertalet av koncernens viktiga råvaror. Utbudet har till stora delar kommit ifatt den stora efterfrågan vi sett under det senaste decenniets råvaruboom. Verksamhetsåret har kännetecknats av en relativt stabil prisutveckling. Undantaget är nickel vars pris stigit kraftigt till följd av främst det indonesiska exportförbudet i början av Kina svarar ensamt för över 40 procent av världskonsumtionen av viktiga basmetaller som koppar, aluminium och nickel. Oron kring tillväxttakten i Kina fortsätter därmed att prägla prisutvecklingen. Priserna på järnskrot, liksom stålpriserna, har under verksamhetsåret haft små fluktuationer. Stålsektorn lider sedan många år av stor överkapacitet och behöver konsolideras, detta ser nu ut att börja ta fart med förhoppningsvis mer välmående stålverk som följd. På det makroekonomiska planet fortsätter USA att utvecklas starkt men den svaga utvecklingen i Europa och osäkerheten kring BRIC-ländernas tillväxt innebär att råvarupriserna fortsätter att vara svårbedömda. Till detta skall läggas den ökade geopolitiska osäkerheten i Ryssland, Syrien, Irak med mera. Orosmoment saknas därmed inte inför det kommande verksamhetsåret. I början av verksamhetsåret 2014/2015 noteras prisfall på flertalet råvaror samt en starkare USD. Metaller Under hösten 2013 såg vi stabil tillväxt i USA, förbättring i Europa och även stabilare indikatorer från Kina som gav stöd åt priserna på London Metall Exchange (LME). Fokus för LME-prissättningen ligger fortsatt på Kina. Landets andel av världskonsumtionen av både koppar, aluminium och nickel är vardera över 40 procent och oron kring tillväxttakten där, liksom på andra tillväxtmarknader, tyngde priserna i början av Nya kinesiska stimulanser och stabila ekonomiska indikatorer under våren lugnade marknaderna och priserna återhämtade sig. Nickelpriset rusade över 40 procent på LME under våren. Utlösande orsak var att Indonesien i januari införde exportförbud på lågvärdig nickelmalm som tidigare var Kinas viktigaste källa till nickel för sin rostfria industri. LME-priserna förblev relativt stabila genom sommarens geopolitiska oro i Ukraina, Irak och Syrien. Sentimentet i marknaderna har dock försämrats efter sommaren där i stort sett bara USA utgör draglok för efterfrågan. En fortsatt svag industriaktivitet i Europa kombinerat med en god efterfrågan från i stort sett samtliga marknader har gett en stark prisbild på skrot. Metallverken i Europa fortsätter att öka andelen skrot som råvara för att sänka sina kostnader. Efterfrågan från Kina och övriga asiatiska marknader har varit stabil. Även marknaden för rostfritt stålskrot har förbättrats under året där efterfrågan från den rostfria stålindustrin har förstärkts något, delvis med hjälp av nickelrallyt på LME. JÄRNSKROT Det gångna året har inneburit stabilare järnskrotspriser samt en återhämtning av inkommande skrotvolymer. De internationella priserna har bottnat högre och toppat lägre än föregående år. Järnmalmspriserna har under året fallit kontinuerligt och lett till att prisskillnaden mellan skrot och järnmalm har utökats till nivåer som inte setts på länge. Orsaken är en fortsatt ökad järnmalmsproduktion samtidigt som den globala efterfrågan inte hängt med. USA:s stålproduktion har gått mycket starkt under det senaste året och skrotanvändningen har varit hög. Till följd av detta har skrotexporten från Nordamerika fallit vilket i sin tur inneburit att den europeiska exporten varit fortsatt stark. Den turkiska stålindustrin, som är den globalt sett största importmarknaden för järnskrot, har haft det motigt i år i och med att den inhemska politiken lett till en volatil valuta och varierad efterfrågan. Samtidigt har de normala hemmamarknaderna för den turkiska stålexporten haft det besvärligt. returpapper Året har präglats av stabilitet på den europeiska welloch blandpappersmarknaden. De svenska bruken är starka både vad gäller inköp och pris och några har ökat Nickel (USD/ton), LME Koppar (USD/ton), LME Aluminium (USD/ton), LME /12 12/13 13/ /12 12/13 13/ /12 12/13 13/14 7

9 sin produktionstakt. De kinesiska köparna har varit avvaktande under större delen av året. Det som började som en kortare nedgång i inköpen ser ut att ha blivit en etablerad nivå i exportvolymerna från Europa. Efterfrågan på returtidningar har under året varierat men priserna har trots detta varit stabila. Produktionen av tidningspapper har under verksamhetsåret minskat med cirka 7 procent och allt tyder på att reduceringen kommer att fortsätta i denna takt. Tillgången och efterfrågan på övriga grafiska kvaliteter, avsedda för exempelvis mjukpapperstillverkning, har varierat under året men de senaste två kvartalen har en stabilisering skett och marknaden har fått en positiv utveckling. OLJA Priset på råolja (WTI) föll under verksamhetsåret från ca 107 USD/fat till ca 96 USD/fat. Verksamhetsåret började med fallande priser från en hög nivå som delvis kunde förklaras av konflikten i Syrien. Den ryska invasionen av Krim ledde till att oljepriset steg på nytt. Priset ökade ytterligare på grund av terrordåd mot Iraks största raffinaderi nära Bagdad. Från denna höga nivå, ca 107 USD/fat, föll priset under loppet av två månader med ca 15 USD/fat. Prisnedgången stöddes av nyheterna om en förbättrad situation i Ukraina samt en ökad oljeutvinning från Libyen. Positiva signaler från Irak, som trots den prekära situationen lyckades exportera oljelaster, har också bidragit till de fallande priserna. Trots turbulens i Mellanöstern har det globala utbudet av råolja överträffat efterfrågan. Oljeproduktionen i Nordamerika fortsätter sin massiva ökning medan oljekonsumtionen i världen fortsätter att underträffa prognoserna. Vid årsskiftet blir rederierna tvungna att byta till ca 30 procent dyrare bränsle på fartyg som transiterar Engelska kanalen, Östersjön och USA:s kust på grund av ett nytt svaveldirektiv. Efterfrågan på marint bränsle kommer då till stor del att växla från tjockolja till diesel. Vi bedömer dock inte att detta kommer att påverka priset på diesel eftersom utbudet är tillräckligt stort. STÅL Det har sammanfattningsvis varit ett ganska odramatiskt verksamhetsår vad gäller den generella prisutvecklingen på stål. Priserna steg under hösten med cirka 5 procent, till stor del beroende på en svagare svensk krona. Det fanns efter detta förväntningar i marknaden på fortsatt stigande priser men under det första kvartalet vände priserna nedåt och raderade ut höstens uppgång. Under det andra kvartalet steg priserna med cirka 2 procent vilket också var helt relaterat till högre importpriser på grund av valutaförsvagning. Med stabila priser i det tredje kvartalet har vi en liten höjning sett över hela verksamhetsåret. Undantaget från ovanstående är höglegerat konstruktionsstål samt rostfritt. Under våren har nickelpriserna stigit kraftigt vilket har lyft dessa priser rejält, med cirka 10 respektive 20 procent. Stålproducenterna har fortsatt problem med svag efterfrågan i Europa och stor överkapacitet. Prisbilden är i skrivande stund stabil. Efterfrågan verkar fortsätta att öka något och förändringarna i producentledet har förmodligen en stabiliserande effekt. FRAKTER På stora tonnage som normalt fraktar skrot mellan USA och Turkiet/Asien samt mellan Europa och Turkiet/ Asien har nedgången i fraktraterna pressat redarna. Under hösten 2014 har en viss ljusning antytts i och med en stark skördesäsong som driver efterfrågan på tonnage för spannmål, men annars är utsikterna fortsatt negativa för stora tonnage. För mindre tonnage för intraeuropeiska frakter har utvecklingen varit något bättre. Utsikterna är att fraktpriserna blir procent dyrare efter årsskiftet då redarna på grund av det nya ECA-reglementet måste gå över till dyrare lågsvavliga bränslen på fartyg som transiterar Engelska kanalen, Östersjön och USA:s kust. *Samtliga grafer på sidan avser prisutveckling under perioden 1 september 2011 till och med 23 september Alla grafer avser månadssiffror. Källa: MBR och Stena Metall. Järnskrot (USD/ton), fob Rotterdam Wellpapp (EUR/ton), Exportpriser Olja (USD/fat), Nymex /12 12/13 13/ /12 12/13 13/ /12 12/13 13/14 8

10 75 år av hållbarhet... I 75 år har vi hjälpt våra kunder att minimera sin miljöpåverkan och att använda sina resurser på bästa sätt. Samtidigt har vi sparat utsläpp av CO 2 genom att producera ny råvara från återvunnet material. Under verksamhetsåret återvann koncernen nästan 5 miljoner ton av samhällets avfall! För oss är hållbarhet en drivkraft och en viktig del av vår affär. Här är några exempel från vårt hållbara år 2013/2014. EN GEMENSAM UPPFÖRANDEKOD Stena Metallkoncernen har en gemensam uppförandekod vilket är en viktig värdegrund för samtliga verksamheter. I januari 2014 lanserades en e-learningutbildning om uppförandekoden som riktar sig till alla medarbetare. Vid verksamhetsårets slut hade majoriteten av medarbetarna genomfört utbildningen. Uppförandekoden är en angelägen del av vår affär och vårt hållbarhetsarbete och genom att efterleva kodens värderingar skapar vi starkare förutsättningar för långsiktiga affärer. INDUSTRIELL MATERIALÅTERVINNING 2007 tog Stena initiativet till en professur inom Industriell materialåtervinning i samarbete med Chalmers tekniska högskola. Idag är forskningen som bedrivs inom professuren världsledande och cirka 15 forskare arbetar med tillämpad forskning, framförallt för att återvinna metaller som idag inte materialåtervinns. Det långsiktiga målet är att lönsamt och miljöriktigt kunna återvinna de enorma mängder material som är i omlopp och på så sätt återföra dem till kretsloppet och den cirkulära ekonomin. ETT STENA UTAN OLYCKOR Att tillsammans nå Ett Stena utan olyckor är vår vision. Ett viktigt verktyg på vägen är "safety walks" där Stenas medarbetare har ett gemensamt ansvar att förhindra olyckor. Under verksamhetsåret genomfördes "safety walks". En säker arbetsplats skapar trygghet både för medarbetare och underleverantörer samt borgar för en högre kvalitet. 9

11 ÅTERVINNING I VÄRLDSKLASS År 2015 ska varje bil återvinnas till 95 procent. Det säger EU:s lagstiftning. Detta innebär en viktig och spännande utmaning för oss som ledande återvinnare. På våra nya anläggningar satsar vi därför särskilt på den bästa tekniken för att få ut fler och renare fraktioner av material än tidigare. Vi bidrar med vår kompetens så att Sverige och Norden ska klara de nya återvinningskraven. På fragmenterings-anläggningen i Huddinge omvandlas skrotbilar i rekordfart till nya råvaror, dessutom på ett sätt som är bättre för miljön och våra medarbetare än vår tidigare anläggning. I Halmstad lägger vi just nu grunden till ännu en storsatsning på modern återvinning. Här ska återvinningsmaterial från hela samhället förädlas och bli till råvaror för nordisk industri. Läs mer på sidorna LÄTTARE ATT SKROTA I POLEN Återvinning är komplicerat. Men det behöver inte betyda krångliga processer. I Polen har Stena Recycling introducerat ett enklare sätt för bilägare att skrota sina gamla bilar, något som tidigare var mycket komplicerat. Årets Klimatkomet lastbilstransporter har flyttats upp på rälsen och materialet körs nu med eltåg. För den bedriften fick Stena Recycling Sverige utmärkelsen Årets Klimatkomet av Green Cargo. Stena Oil beredda från dag ett Stena Oil har byggt om sin oljeterminal i Göteborg inför det nya kravet på lågsvavligt bränsle som träder i kraft Man samarbetar dessutom med flera stora oljebolag för att ta fram ett lågsvavligt marint bränsle till ett konkurrensmässigt pris och som inte kräver att fartygens maskinrum måste byggas om. På bilderna: Rose-Marie Frebran, Örebros landshövding, Staffan Persson, VD, Stena Recycling Sverige och Jan Kilström, VD, Green Cargo. Leif-Åke Nielsen, depåtekniker, Stena Oil. 10

12 ... och fortsättning följer DESIGN FÖR ÅTERVINNING Återvinning är en väsentlig del för att samhället ska lyckas med övergången till en cirkulär ekonomi där råvarorna hålls kvar längre i kretsloppet. En viktig aspekt på detta är hur produkter designas så att de lättare ska kunna återvinnas. Stena erbjuder designers och konstruktörer på produktutvecklande företag hjälp med demonteringsanalyser av produkter, produktspecifika guidelines och föreläsningar som visar hur konstruktörens och designerns beslut påverkar återvinningen av produkterna. Under verksamhetsåret har Husqvarna, Clean Motion, Aastra Telecom, Camfil, Irstaskåp och Grundfos tagit hjälp av oss. INNOVATIONER VARJE DAG Våra kunders behov förändras varje dag. Vi möter dem i detta både med vår långsiktiga forskning och med snabba, smarta lösningar för den enskilde kunden. Vi är experter på att hitta avsättning för material. Ett exempel kommer från filialen i Vetlanda där en glasfraktion nu skickas till tillverkning av betongblock. Tidigare lades fraktionen på deponi. Slaggkylning plockar fram metallen Efter flera år av forskning och utveckling står Stena Aluminium beredda att implementera en innovation inom avfallsområdet. Saltslaggen, vilket är det huvudsakliga avfallet från aluminiumtillverkningen, kommer nu att genomgå en kylprocess följt av en metallsepareringsprocess. På detta sätt kan aluminium som tidigare bäddats in i slaggen och brunnit upp, tas om hand och återvinnas på ett miljöriktigt sätt. Smältning ny metod för batterier Stena har i flera år arbetat med att ta fram metoder för att återvinna litium-jonbatterier, den batterityp som används i el- och hybridbilar. Under verksamhetsåret genomfördes lyckade försök då man provsmälte battericeller i Stena Aluminiums provugn för att på så sätt komma åt de värdefulla metallerna. 11

13 Stena tog det kallt på Svalbard Stenas återvinningsverksamhet har stor geografisk täckning. Vi finns på nästan 200 platser, från Kiruna i norra Sverige till Angiari i Italien vilket ger oss möjlighet att göra affärer nära våra kunder. I vintras fick dock Stena Recycling Norge ett uppdrag som låg långt från närmaste filial. Mitt i kallaste vintern tog vi rollen som miljökonsult och logistik-koordinator när ton skrot skulle transporteras från ögruppen Svalbard i Norra Ishavet. Det var mörkt 24 timmar om dygnet och temperaturen låg kring 20 grader när vi lastade ombord flera års uttjänt gruvmaterial. Uppdraget var mycket tidskritiskt men filialen i Trondheim löste allt till kundens belåtenhet. DATOR SPARAR PENGAR OCH MILJÖ I Danmark installerade man kördatorer på arbetsmaskinerna vilket gjort det enklare att administrera service och underhåll. Dessutom använder man systemet för att reducera tomgångskörning av rullande maskiner. Varje måndag sänder systemet ut en rapport och anläggningarna kan då sporra varandra att bli ännu bättre. Sedan de första datorerna kopplades in har tomgångskörningen minskat med över 40 procent vilket innebär en besparing på drygt SEK i månaden. Nu finns datorerna i runt 100 fordon i Danmark och Sverige. Norge och Finland står näst på tur. Enkelt, Tryggt och Utvecklande Våra tydliga värderingar är en ledstjärna för alla oss som arbetar inom koncernen och ger oss en viktig konkurrensfördel. Med orden Enkelt, Tryggt och Utvecklande sammanfattar vi vilka interna beteenden vi uppmuntrar och hur vi vill att omvärlden ska uppfatta oss. Stena Aluminium fick miljöpris Tack vare sina smarta energilösningar tilldelades Stena Aluminium E-Prize av E.ON och Veckans Affärer. Det är en utmärkelse för företag som "kombinerar energi, effektivitet och ekonomi för att sänka sina kostnader, minska sin miljöpåverkan och öka sin konkurrenskraft". Ett exempel på en smart energilösning är satsningen där spillvärme från tillverkningen distribueras ut i det lokala fjärrvärmenätet. På bilderna: Kajsa Sivertson, kommunikatör/ledningsassistent, Stena Aluminium. Fredrik Pettersson, VD, Stena Aluminum, Jonas Abrahamsson, koncernchef och VD, E.ON. 12

14 Återvinning En värdefull partner På en fortsatt besvärlig marknad har Stena Recyclings målmedvetna arbete gett resultat i form av förbättrade resultat, förnyade kontrakt och nya kunder. Dessutom genomfördes stora satsningar på moderna produktionsanläggningar. Varje dag transporteras stora mängder avfall från Stena Recyclings kunder till 165 återvinningsanläggningar i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Polen. Här förädlas sedan järn, metaller, papper, plast och farligt avfall till ny råvara, redo för ett nytt varv i det materiella kretsloppet. På ett år rör det sig om knappt fem miljoner ton som återförs. Återvinning medför enorm nytta för miljön men genererar även stora värden för de aktiva kunderna. Med oss som partner får kunden en god avfallsekonomi samtidigt som vi hjälper dem att uppnå sina miljömål. Vår helhetslösning, Stena Solutions, används på samtliga våra marknader, mycket tack vare att den är så flexibel. Varje kund har en unik uppsättning behov som vi hjälper dem att tillgodose, säger Leif Gustafsson, affärsområdeschef för Stena Recycling. Stena Solutions tjänsteutbud utvecklas hela tiden (se sid 15). Exempelvis har man i Polen under året tagit över miljöredovisningen hos några större kunder; något kunden kan tjäna in en heltidstjänst på årligen. Vi är unika i vår bredd och kunskap inom allt som rör återvinning, säger Leif Gustafsson. Vi har utbildat tusentals medarbetare hos våra kunder inom bland annat miljökunskap, lagstiftning och regler, farligt avfall och farligt gods. RÄTT POSITION I NORGE Under sommaren 2014 påbörjades rivningen av två plattformsunderreden från Ekofiskfältet i Nordsjön; 2/4-S jacket och tripod med en sammanlagd vikt på cirka ton. Rivningsarbetet utfördes på ön Stord hos Kvaerner, tillverkare av bland annat oljeplattformar och en av Stenas största återvinningskunder i Norge. Kvaerner hade fått ett uppdrag från Statoil/Gassco för att ta emot, riva och slutdisponera de två underredena. Stena Recycling Norge bistod Kvaerner med maskiner och personal och såg till att stålet skars upp för leverans till stålverk eller i större delar till valsverk. På bilden syns Stenas Jan Egil Stølsvik, filialchef, Haugesund och Stord tillsammans med Jan Soldal, projektledare, Kvaerner. Offshoreindustrin är ett område där vi har skaffat oss en bra position inför framtiden, säger Max Trandem, landschef Norge. 13

15 Framsteg på en ansträngd marknad Under det finansiella året 2013/2014 har samtliga fem återvinningsbolag haft ett stort fokus på intern effektivitet. För Danmarks del handlar det om att fortsätta på den inslagna vägen mot att vara Danmarks bästa, mest kostnadseffektiva kompetenscenter inom återvinning. 28 filialer har under verksamhetsåret blivit 20 stycken förbättrade filialer med förhöjd kapacitet att ta emot volymerna, som ökade under 2013/2014. I Finland, där marknaden fortfarande inte återhämtat sig från krisen 2008, har man flyttat fram positionerna genom förnyade kontrakt och förbättrade marginaler. Även i Polen har arbetet med att öka kundlönsamheten gett utdelning och visar ett avsevärt förbättrat resultat jämfört med föregående verksamhetsår. Bland framgångarna noteras nya affärer med SKF, Unilever, IKEA och Partnertech. I Norge har man lyckats behålla marginalerna och utvecklingen är positiv med flera nya stora affärer, bland annat inom den framgångsrika offshore-industrin. Det svenska återvinningsbolaget har sett en återhämtning av volymer med stabilare priser. Fokus har legat på intern effektivitet. Staffan Persson, landschef för Stena Recycling i Sverige, menar att det är de senaste årens hårda arbete som nu bär frukt i form av ett avsevärt förbättrat resultat och många nya kunder. Leif Gustafsson, affärsområdeschef: Våra bolag verkar på marknader med skilda förutsättningar som kräver anpassade åtgärder. Vi likriktar det vi tror på och ett gemensamt fokus under året har varit att stärka ägandet av processer. Ett annat att se över hela vår STENA RECYCLING Stena Recycling bedriver återvinningsverksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen med ett nätverk på runt 165 filialer. Genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar återvinner man avfall från hela samhället med helhetslösningen Stena Solutions. I erbjudandet ingår relaterade tjänster såsom internlogistik, utbildning, statistik och säkerhetsrådgivning. Chef Affärsområde Recycling Leif Gustafsson Landschefer Sverige Staffan Persson Norge Max Trandem Danmark Ulf Arnesson Finland Leena Mekkonen-Leppänen Polen Fredrik Valentin! 14

16 Återvinning marknadsbearbetning och analysera kunderna enligt samma modell. Detta kommer att ge oss en mycket tydligare riktning samtidigt som vi kan dela kunskap mellan länderna. Vi hittar hela tiden nya synergier. Vi arbetar också gemensamt med processutveckling under namnet Stena Way of Production. Under verksamhetsåret lyckades vi sänka våra kostnader per ton, en framgång inom ett viktigt fokusområde. Ett annat fokus är att öka återvinningsgraden av materialet som blir över efter fragmentering. (Läs mer på nästa uppslag.) Ett gott exempel på samarbete över gränserna är lösningen för färgtillverkaren Jotun, kund till Stena i Norge sedan årsskiftet 2013/2014. Det är ett mycket krävande, tidskritiskt uppdrag där uppemot ton farligt avfall om året ska hämtas och tas om hand på ett miljöriktigt, säkert sätt. Destrueringen är en viktig del av uppdraget eftersom det rör sig om märkesvaror som inte får hamna i fel händer. Här använde Stena sin samlade kompetens och kapacitet för att ta fram den allra bästa kundlösningen, som innebär att 90 procent av avfallet fraktas till Stenas anläggningar i Sverige. Norra Europas modernaste återvinningsanläggningar Logistik är ett viktigt område för Stenas återvinningsverksamhet av många skäl. Varje dag transporteras stora mängder material till och från anläggningarna och sedan vidare till hamnar där de exporteras till stålverk runt om i världen. Återvinning är en transportintensiv bransch men nyttan för miljön är trots detta så mycket större. Stena strävar efter att minska utsläppen och att flytta över så många transporter som möjligt från landsväg till tåg. I Sverige har man årligen flyttat lastbilstransporter till eltåg. Optimerade logistiklösningar är också en av anledningarna till Stenas kommande storsatsning i Halmstad. Där har koncernen bedrivit återvinning sedan tidigt 1970-tal. Nu står man i startgroparna för att bygga Sveriges modernaste återvinningsanläggning. Detta är den största investeringen på många år, inte bara för affärsområdet, utan för hela koncernen. Att vi väljer just Halmstad beror på att det logistiskt sett ligger bra till för att ta emot material också från våra grannländer. Halmstad är dessutom sedan tidigare ett viktigt återvinningsnav för oss, berättar Leif Gustafsson. En annan stor investering i framtidens återvinning invigdes under året i svenska Huddinge där man skapat norra Europas modernaste fragmenteringsanläggning. För denna investering belönades Stena Recycling med branschpriset Årets Avfallsbehandlare. Kärnan i affären Ett ständigt ökande fokus på hållbarhet har gjort allt fler medvetna om återvinningens Stena Solutions Kundanpassad återvinning Stena Solutions är en helhetslösning med kundanpassad återvinning för alla samhällets branscher och industrier. Man följer kunden från inventering till resursoptimering vidare till utbildning och avfallshantering för att avslutas med rapportering och uppföljning. Vid sidan av kärntjänsterna inom återvinning, finns ett brett tjänsteutbud som sträcker sig från marksanering, rivningar och säkerhetsrådgivning till destruktion av sekretessmaterial, uthyrning av personal och mycket mer. 15

17 TÄT KONTAKT GENERERAR NYA LÖSNINGAR Christoffer Schönbeck,Findus Miljö- och säkerhetschef i samtal med Stenas kundansvarig Mattias Lindell framför turbo-separatorn; en maskin som inte finns någon annanstans i Sverige och där det organiska avfallet separeras från det icke-organiska för bästa möjliga återvinning. Tillit, tät dialog och ett ständigt pågående idéarbete. Det är huvudingredienserna i samarbetet mellan Stena och Findus, Sveriges största leverantör av djupfrysta livsmedel. Efter tre år med en helhetslösning tecknade man under våren 2014 ett tioårsavtal där Stena återvinner allt Findus avfall och där parterna dessutom samarbetar för att hitta nya, innovativa återvinningslösningar. Avtalet omfattar också tre Stenaanställda som arbetar skift inne på det stora fabriksområdet i Bjuv i södra Sverige. Christoffer Schönbeck är Miljö- och säkerhetschef på Findus och förklarar att det är den ömsesidiga satsningen som gjort att man ser Stena som den självklara återvinningspartnern under nästkommande decennium. Stena var de som kunde garantera både den ekonomiska aspekten och miljöaspekten. Det är ett samarbete som fungerar mycket bra där vi får hjälp både långsiktigt och med det mest akuta, säger han. För Findus är hållbarhet ett kärnvärde och man arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan, bland annat genom att reducerar sin energi- och vattenförbrukning och skapa ett slutet kretslopp. Stenas avfallslösning omfattar alla avfallsslag, både det icke-organiska och det organiska avfallet. Man samlar in det med hjälp av trehundra kärl om tusen liter vardera som kopplas ihop och dras av en elbil. Stena har också utbildat personalen på plats för att så mycket avfall som möjligt ska sorteras rätt redan vid källan. Vi har tagit fram många speciallösningar för Findus, berättar kundansvarig Mattias Lindell från Stena Recycling i Åstorp. Till exempel används stora mängder frityrolja i produktionen som vi köper och återvinner till biodiesel. Vi har daglig kontakt och fångar snabbt upp önskemål och upptäcker då områden som kan förbättras. Arbetet med att hitta nya fraktioner pågår ständigt. Tack vare det nära samarbetet har Stena kunnat hjälpa till även med sådant som inte är direkt avfallsrelaterat. Till exempel genomförde Stena hösten 2014 en första rivning inne på området med gott resultat. Man är också delaktig vid planeringen av Helsingborgsfabriken som ska flyttas till Bjuv. Verksamhetsårets stora gemensamma satsning är den så kallade turbo-separatorn; en maskin där det organiska avfallet separeras från det icke-organiska. Den är unik för Sverige, berättar Mattias Lindell. Det organiska avfallet blir till biogas som värmer fabriken. Det övriga avfallet går idag mestadels till energiåtervinning men planen är att även det ska bli så rent att det kan materialåtervinnas. 16

18 Återvinning självklara betydelse för den cirkulära ekonomin. Som exempel ökar efterfrågan på återvunnet material. Hållbarhetsfrågor är viktiga för merparten av de lite större kunderna, säger Leif Gustafsson. Tillsammans med våra kunder är vi en viktig del i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. I polska Poznan öppnades en andra Stena Ekostacja, en återvinningsstation för allmänheten enligt svensk modell. Sådana lokala initiativ har medverkat till att attrahera nya kunder i Polen, till exempel Unilever, och är ett bra sätt att visa kunderna vad Stena står för. Trots att själva kärnan i affären skapar miljönytta finns det många andra delar att arbeta med. Hållbarhet handlar om allt från logistik till att ta hand om produktionsspill. Det pågår ett målmedvetet arbete för att öka återvinningsgraden och på så vis minska miljöbelastningen och indirekt klimatpåverkan. Genom att återvinna kundernas avfall sänks deras avfallskostnader och de får hjälp att nå sina miljömål samtidigt som man skapar miljönytta. Säkerhet är en del av affären I det interna hållbarhetsarbetet står säkerhet högt på agendan. Man arbetar fokuserat och systematiskt för att nå visionen om ett Stena utan olyckor. Som ledande branschaktör verkar Stena också för att stävja kriminaliteten och eliminera risken att få in stöldgods på gårdarna. Som en del av erbjudandet finns en rad tjänster som bidrar till en ökad säkerhet också hos kunden, bland annat säkerhetsrådgivning. I allt fler affärer är säkerhetskunnandet en avgörande del, till exempel då Stena under året hjälpte en kommun att komma till rätta med ett stort miljöproblem i form av ett omfattande upplag med avfall i naturen som lämnats kvar av en tidigare verksamhetsutövare. Under ett år brann det cirka 150 gånger men med hjälp av Stenas egen brandbil och kunskap om brandskydd kunde nya bränder förhindras. Materialet som man hanterade kunde antingen materialåtervinnas på en av Stenas anläggningar eller energiåtervinnas. Stena Recycling den ledande aktören inom bilåtervinning i Sverige Stena har ett nära branschsamarbete med såväl bilbranschen som bildemonteringsbranschen. Tillsammans med SBR (Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund) har man byggt upp Bilretur, ett rikstäckande nätverk med bildemonterare. Bilretur är det nätverk som bilproducenterna samverkar med för att uppfylla sitt lagstiftade producentansvar. Tillsammans arbetar parterna för att uppnå dagens och framtidens krav på bilåtervinning. Från 2015 ska 95 procent av bilarnas vikt återvinnas. 17

19 Framtidens återvinningsanläggning har öppnat i Huddinge På bilden nedan syns den nya fragmenteringsanläggningen i Huddinge som invigdes i oktober Här har man investerat i den allra senaste återvinningstekniken för att få ut så mycket råvaror som möjligt. Anläggningen är anpassad till skärpta miljökrav och ger en arbetsmiljö i världsklass. Kvarndelen har byggts in vilket kraftigt minskat bullernivån och en ny lösning för dagvattenrening för att klara framtidens reningskrav har anlagts. Här mals och separeras gamla bilar, kylskåp och andra större metallföremål ned i hög takt. Det tar bara 30 sekunder att mala ned och sortera delarna från en hel bil. Materialet renas och sorteras sedan i fyra fraktioner: järn, blandade metaller, en bränslefraktion och en ren avfallsfraktion. Det är en effektiv återvinningsmetod där järnet och metallerna sedan blir råvaror för stålverk och smältverk och, till slut, nya produkter i samhället. 18

20 ! TRADING & sales Global försäljning av kundanpassade kvaliteter Stena Metal International, koncernens försäljningsbolag för det egeninsamlade järn- och metallskrotet, har upplevt en något stabilare marknad under året. Bolaget är den sista länken i Stenas återvinningskedja. Genom försäljning och skeppning över stora delar av världen når det återvunna materialet ut till metallproducenter och stålverk där det används som råvara i metall- och stålproduktionen. Cirkeln sluts och materialen påbörjar en ny resa i kretsloppet. Vi har arbetat hårdare med att snabbt hitta rätt material till rätt kund och vi har upplevt en god efterfrågan. Samtidigt gynnas vår export av en försvagad svensk valuta och låga fraktpriser, säger Thomas Andersson, VD Stena Metal International. Priserna på järn- och metallskrot har haft en nedåtgående trend under flera år, men under det senaste verksamhetsåret har Stena Metal International konstaterat att kurvan planar ut både på järn och vissa metaller. Priserna svänger heller inte lika mycket från månad till månad som föregående år, vilket tyder på lite mer balans i marknaden. I år har vi också sett en historiskt låg skillnad i priset på vår skrotråvara jämfört med priserna för ren metallråvara på LME-börsen. Det signalerar att metallskrotet är eftertraktat. Vi har också fortsatt att öka vår försäljning till primärverk som tidigare var helt beroende av malmbaserade råvaror. Stena Metal International strävar alltid efter tät kontakt med kunden. För att kunna erbjuda och leverera exakt rätt produkt krävs förståelse för produktionsförhållanden och lokala förutsättningar. Det leder i många fall till att Stena tar fram en kundanpassad kvalitet av material, en specifik produkt för enskilda kunder. Att detta är uppskattat av kunder över hela världen syns på att försäljningen av de specifika kvaliteterna hela tiden ökar, säger Thomas Andersson. STENA METAL INTERNATIONAL Stena Metal International är koncernens försäljningsbolag av Stena Recyclingmarknadernas volymer av järn, metall och rostfritt skrot. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ett representationskontor finns i Kina. Kunder är stål- och metallverk över hela världen. VD Thomas Andersson 19

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN ÅRSBERÄTTELSE

STENA METALLKONCERNEN ÅRSBERÄTTELSE STENA METALLKONCERNEN ÅRSBERÄTTELSE STENA METALLKONCERNEN Vi arbetar för att våra kunder och samarbetspartners ska kunna utveckla sina verksamheter på ett hållbart sätt. Hållbarhet bidrar till lönsamhet,

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2012/2013

STENA METALLKONCERNEN 2012/2013 STENA METALLKONCERNEN 2012/2013 STENA METALLKONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och skapa

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2010/2011

STENA METALLKONCERNEN 2010/2011 STENA METALLKONCERNEN 2010/2011 Se vår animerade film om återvinning! Vår animerade film om återvinning kan du även se på www.stenametall.se /atervinningsfilm INNEHÅLL 2010/2011 i korthet flik Vi är Stena

Läs mer

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Boliden 1 E-skrotexpansion i korthet Investeringslogik Tillgång på kopparkoncentrat fortsatt

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2011/2012

STENA METALLKONCERNEN 2011/2012 STENA METALLKONCERNEN 2011/2012 innehåll 2011/2012 i korthet flik Stena Metallkoncernen 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Vi skapar värden 6 AFFÄRSOMRÅDEN Återvinning 12 Trading & Sales

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre.

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre. Ärade aktieägare, herr ordförande 2009 var det mest utmanande året för SKF på många, många år. Den kraftiga nedgången i ekonomin påverkade nästan alla verksamheter och regioner i världen, men 2009 var

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Boliden levererar metaller till det moderna samhället Ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling Kärnkompetens inom prospektering,

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 Effektivitet och lönsamhet i fokus Leif Thorwaldsson VD och Koncernchefen har ordet Agenda Kort om PartnerTech PartnerTechs

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Intryck från företagsbesök i Kina

Intryck från företagsbesök i Kina Intryck från företagsbesök i Kina Under en intensiv vecka besökte jag svenska bolag i och runt Shanghai och träffade dessutom ett par rådgivare till nordiska bolag med intressen i Kina. Några generella

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 PRESSINFORMATION 2011-08- 05 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 Stark efterfrågan, försäljningen ökade kraftigt och resultatet blev bättre Koncernens omsättning ökade med 41,4 procent till 628,0

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Delårsrapport Q3, januari-september 2015 Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Regler hindrar en resurseffektiv utveckling

Regler hindrar en resurseffektiv utveckling SYNTESRAPPORTENS SLUTSATSER Regler hindrar en resurseffektiv utveckling Att sluta cirkeln och utveckla en kretsloppsekonomi är endast möjligt om det finns en tillförlitlig marknad för sekundära råvaror.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 Sammanfattning 2009 Sverige, Tyskland och Global Services utvecklades väl Storbritannien och USA hade stora problem 2 Nyckeltal 2007-2009 Nyckeltal 2009 2008

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. BE GROUP LÖSER DINA BEHOV Världens stål- och metalltillverkare genomgår sedan fl era år en stark förändring. Konsolidering, storskalig produktion och standardisering av produkter medför

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer