STENA METALLKONCERNEN 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STENA METALLKONCERNEN 2010/2011"

Transkript

1 STENA METALLKONCERNEN 2010/2011 Se vår animerade film om återvinning!

2 Vår animerade film om återvinning kan du även se på /atervinningsfilm INNEHÅLL 2010/2011 i korthet flik Vi är Stena Metallkoncernen 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Vår verksamhet 6 AFFÄRSOMRÅDEN Återvinning 12 Trading & Sales 16 Elektronikåtervinning 18 Aluminium 20 Stål 22 Olja 24 Ekonomi & Finans 26 Stenasfären 28 EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse 32 Koncernen Resultaträkning 35 Eget kapital 35 Balansräkning 36 Kassaflödesanalys 38 Redovisnings- och värderingsprinciper 39 Noter 42 Moderbolaget Resultaträkning 53 Eget kapital 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 56 Noter 57 Innehav 60 Förslag till vinstdisposition 62 Revisionsberättelse 63 Styrelse 64 Adresser 64 OMSLAGSBILDEN: En av smältugnarna hos Stena Aluminium i Älmhult med kapacitet på 30 ton.

3 VERKSAMHETSÖVERSIKT ÅTERVINNING Koncernen bedriver återvinning på fem geografiska marknader under namnet Stena Recycling. Avfall från hela samhället förädlas på någon av de cirka 200 anläggningarna. TRADING & SALES Inom bolagen Stena Metal International och Stena Metal Inc. bedrivs handel med skrot, tackjärn, järnsvamp och färdiga stålprodukter. Stena Metal Inc. bedriver verksamhet i USA, Brasilien, Thailand och Kina. Året i korthet 2010/2011 Rekordresultat för Stena Aluminium samt Stena Recycling i Norge och Polen. Förvärv på den italienska elektronikåtervinningsmarknaden gör oss till en av de ledande aktörerna i Italien. Helhetserbjudandet Stena Solutions intro ducerades för kunderna i Sverige med planerad lansering på samtliga av koncernens åter vinningsmarknader. Det dedikerade säkerhetsarbetet med visionen Ett Stena utan olyckor fortskred med framsteg på de flesta håll. En ny konceptfilial inom återvinning invigdes utanför Stockholm och rönte stor framgång. Ett omfattande traineeprogram med syfte att garantera återväxten av kompetenta medarbetare inleddes. ELEKTRONIKÅTERVINNING Inom affärsområde WEEE bedrivs insamling, bearbetning och återvinning av uttjänt elektronisk och elektrisk utrustning på 28 anläggningar i tio länder. ALUMINIUM Stena Aluminium producerar kund anpassade aluminiumlegeringar från återvunnen råvara i fast och flytande form för leverans till gjuterier och stålindustri. STÅL Stena Stål har anläggningar i Sverige och Norge och erbjuder ett brett sortiment av stålprodukter samt för behandling av stålprodukter och figurskuren plåt. OLJA Bolaget Stena Oil är Nordens största leverantör av bunkerolja och bedriver verksamhet i Norden samt utanför Västafrika. Stena Oil handlar också med olja på den internationella marknaden. FINANS Affärsområde Finans bedriver finansiell verksamhet och internbankverksamhet inom koncernen. Besök våra hemsidor och ta del av nyheter, innovativa lösningar samt utförlig information kring våra produkter och tjänster. Här hittar du också kontaktuppgifter till våra lokalkontor. Nyckeltal MSEK 2010/ / / / /2007 Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat Eget kapital Soliditet, % 33,0 38,0 32,5 28,0 28,5 Medelantal anställda

4

5 VI ÄR STENA METALLKONCERNEN Inom Stena Metallkoncernen skapar vi kundnytta och nya resurser genom att återvinna samhällets avfall. Vårt återvinningserbjudande består av produkter och tjänster för alla sorters verksamheter. Dessutom förädlar och bedriver vi handel med stål och aluminium samt handlar med olja och metaller på den internationella marknaden. Inom koncernen bedrivs även finansverksamhet. Vi har en stark kultur som bygger på ett decentraliserat affärsmannaskap med målet att generera nytta för våra kunder, oss själva och samhället i stort. Vår vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Vi är en del av Stenasfären som består av de tre moder bolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB. Bilden är tagen på Stena Recyclings filial i Malmö. Leyla Agalar, stf produktionsledare på avdelningen för Farligt avfall. Marek Lewandowski, metallmottagare på avdelningen för Järn och metall. 1

6 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Se Anders Jansson kommentera året som gått* 2010/2011 förde med sig en ökning i både volymer och marknadsandelar. Detta trots hård konkurrens och en finansiellt osäker omvärld. Stena Metallkoncernens resultat blev 525 MSEK före skatt vilket är en ökning med 16 procent jämfört med föregående år. Affärsförutsättningarna för våra verksamheter har varierat under 2010/2011. Vi tog avstamp i en positiv höst 2010 som övergick i en kärv vinter med påverkan på huvuddelen av våra verksamheter. Läget ljusnade under våren med förbättringar över hela linjen. Förhoppningarna kom dock på skam i takt med en ökad osäkerhet på finansmarknaden. Detta kom att prägla slutet av vårt verksamhetsår. Vårt tydliga, delegerade affärsmannaskap med självgående, affärsinriktade filialer på mer än 250 platser nära våra kunder är navet i Stena Metallkoncernens affärsutveckling. Det har varit imponerande att följa den affärsvilja och det engagemang som har präglat våra medarbetare under det gångna året. Vi fortsätter att investera i våra verksamheter såväl som i utvecklingen av våra medarbetare. Sammantaget gör detta att jag känner stor tilltro till vår förmåga att skapa goda affärer för våra kunder såväl som för oss själva även i tuffare tider. Verksamheternas utveckling Inom våra återvinningsverksamheter har vi sett en bra volymutveckling och stärkta marknadsandelar. Vårt erbjudande har breddats med nyheter bland både produkter och tjänster. Vi kan idag erbjuda branschlösningar såväl som skräddarsydda lösningar inriktade mot alla branscher i samhället under namnet Stena Solutions. I Sverige har det breddade erbjudandet i kombination med förhöjt fokus på ökad effektivitet bidragit till en fortsatt bra utveckling. Ett mycket fokuserat affärsmannaskap med kundanpassade helhetslösningar har bidragit till att den polska återvinningsverksamheten lyft sig väsentligt under året. Vi har nu en god bas för fortsatt tillväxt. Vår norska återvinningsaffär har sitt bästa år någonsin bakom sig. I inledningen av innevarande verksamhetsår förvärvades Norsk Metallretur, Norges ledande återvinnare av järn och metaller, vilket väl kompletterar vår nuvarande verksamhet och ger oss en mycket spännande bas för fortsatt tillväxt på den norska marknaden. Vår danska återvinningsrörelse fortsätter att utvecklas väl och kan uppvisa stärkta marknadsandelar. Som ett led i vår strävan att ytterligare stärka positionerna på den danska återvinningsmarknaden och komplettera vår produktionsstruktur har vi i inledningen av innevarande verksamhetsår förvärvat en fragmenteringsanläggning i Grenå på Jylland. Vår elektronikåtervinningsverksamhet, WEEE, har haft ett tufft år präglat av hög konkurrens, varierande volymer och prisvolatilitet på många marknader. Trots detta har vi flyttat fram positionerna på flertalet ställen, speciellt glädjande är utvecklingen i Norden och Italien. Stena Stål har utvecklats väl och stärkt lönsamheten på en, under senare år, ombytlig marknad. Vi har ökat produkt- och serviceutbudet, bland annat genom förvärvet av AHAB Steel, som verkar inom tunn- och bandplåtssegmentet. Stena Aluminium har med ett starkt affärsmannaskap lyft såväl resultatet som innehållet i sitt erbjudande. Det täta samarbetet med kund där man analyserar kundernas behov av teknisk support och utbildning har varit fortsatt framgångsrikt. På en synnerligen volatil och osäker finansmarknad har Stena Metall Finans genererat ett under omständigheterna acceptabelt resultat. Samtidigt har man på ett professionellt sätt utnyttjat de nordiska obligationsmarknaderna för en kompletterande nyupplåning och förlängning av låneportföljens förfallostruktur. Stena Oil fortsätter att uppvisa goda volymer och stärkta marknadsandelar, framförallt på den nya marknaden utanför Västafrika. Stena Metal Inc. har som helhet haft ett bra år och uppvisar ett tillfredsställande resultat. Man har också inlett en breddning av erbjudandet med nya produkter. Innovation skapar lönsamhet Vår inställning är att vi aldrig är bättre än hur folk uppfattar oss. Med tre ord enkelt, tryggt och utvecklande sammanfattar vi ambitionen för vårt arbete i alla led. Att arbeta med Stena ska vara enkelt för kunden; det ska vara snabba beslut och resultat. Vi vill också förmedla till våra kunder att vår långa erfarenhet och mångsidiga kunskap gör oss till det trygga valet och en leverantör som håller vad den lovar. Våra medarbetare uppmuntras att tänka nytt och innovativt, oavsett 2 * Du kan även se filmen på

7 Staffan Persson, VD Stena Aluminium, i samtal med koncernchef Anders Jansson på lagret för aluminiumtackor i Älmhult. Stena Aluminium har haft ett bra verksamhetsår 2010/2011 då man lyft såväl resultatet som erbjudandet till kund. Man har också beviljats tillstånd att öka produktionen från till ton per år. position, då vi tror att det är så lösningar skapas, gärna i samarbete med kunden. var avgörande då en av kunderna fick hjälp med en beställning bestående av 150 ton special-! SÄKERHET Dessa värdeord genomsyrar det lokala affärsmannaskapet och genererar framgångsrika affärer. Under verksamhetsåret finns många glädjande exempel på hur vår innovationsförmåga skapar nya, lönsamma affärer med kundnytta i fokus. Genom att noggrant undersöka våra kunders behov kan vi erbjuda den service de behöver och koppla detta till lönsamhet. I Västberga utanför Stockholm lanserades ett unikt koncept med en återvinningsanläggning inriktad mot hantverkare som snabbt och enkelt kan lämna sitt material, bland annat med hjälp av nya tekniska lösningar. Filialen har redan fått uppföljare. Våra djupa kunskaper om olika avfallssiag är ofta en konkurrensfördel. Från till exempel Danmark vittnar man om att bolagets kemister varit starkt bidragande till flera nya affärer under året. ritade, monteringsfärdiga traversbalkar. Ständigt fokus på säkerhet Vi har en vision om ett Stena utan olyckor och en ambitiös målsättning att kraftigt minska antalet olyckor inom koncernen. Under verksamhetsåret har vi ytterligare växlat upp arbetet med flertalet nya verktyg och policies för att skapa säkrare arbetsplatser. På många håll ser vi tydliga förbättringar men detta är en långsiktig satsning och det återstår mycket arbete. God grund för fortsatt tillväxt I skrivande stund skälver världen med en alltmer utbredd pessimistisk syn på konjunkturutvecklingen. Kombinationen av långsiktiga starka ägare, vårt decentraliserade affärsmannaskap samt en stabil finansiell plattform gör dock att koncernen står väl rustad inför en 2008 initierades en omfattande säkerhetssatsning i koncernen med visionen Ett Stena utan olyckor. Målet är att reducera antalet olyckor med 80 procent till år Per-Olof Winnansson är Säkerhetsansvarig i Stena Metallkoncernen. På många områden har vi kommit långt och kan se förbättringar. Verksamhetsåret 2010/2011 har sett en 33-procentig minskning av olyckorna jämfört med föregående år. Men det här är inte ett projekt som har ett slut, här krävs långsiktighet och tålamod. Det gäller att hålla modet uppe om det ser sämre ut en månad och att inte slå sig för bröstet efter en kort period av förbättringar. Långsiktig framgång når vi om vi lyckas behålla chefernas och medarbetarnas fokus på frågan. Alla olyckor kan undvikas och det är den enskilda medarbetarens beteende som vi behöver påverka. Närheten till kunderna är basen för Stena eventuellt tuffare framtid. Stål vilket inte sällan leder till uppdrag utöver de vanliga. Tryggheten i fungerande leveranser Anders Jansson, Göteborg i oktober

8 MARKNAD OCH PRISER Prisutvecklingen för flertalet av koncernens väsentliga råvaror steg under inledningen av verksamhetsåret. Under våren och försommaren förändrades detta till relativt kraftiga prisfall. Orsakerna var, bland annat, den alltmer osäkra konjunkturutvecklingen. Viktiga ekonomier inledde en förbättring efter finanskrisen 2008 men visade nu upp tydliga svaghetstecken. Ytterligare orsaker var den tilltagande oron kring många länders höga skuldsättning och budgetunderskott samt en ökande risk för banksystemets finansiering och dess effekter. Det råder stor osäkerhet kring de närmaste årens tillväxtutsikter och inledningen av verksamhetsåret 2011/2012. METALLER Metallpriserna på London Metal Exchange (LME) har varit volatila under det gångna verksamhetsåret men sammantaget på historiskt sett höga nivåer. Kopparpriset noterade all time high under februari med över $ USD/ton. Trots den tilltagande finansiella oron var priserna på LME (i USD) cirka 15 procent högre vid slutet av verksamhetsåret än vid ingången med undantag för nickel och zink som föll tillbaka till ingångsnivåerna. Metallerna på LME-börsen och andra råvaror tilldrar sig stort intresse från finansiella aktörer och volatiliteten följer naturligt av den finansiella turbulensen. Oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern, tsunamin i Japan och den nuvarande euro-krisen har alla påverkat. Den kraftiga tillväxten i Kina och andra tillväxtländer skapar dock ett stort behov av metaller och både priser och efterfrågan har stannat kvar på höga nivåer. Som exempel kan nämnas att Kinas andel av världskonsumtionen av koppar har stigit från 22 till 38 procent mellan 2006 och Motsvarande siffror för aluminium är från 25 till 42 procent och för nickel från 20 till 40 procent. Under året har LME:s lager av metaller ökat förutom på nickel. Aluminiumlagren är fortsatt mycket höga (över 4,5 miljoner ton) men ägs till stor del av banker och finansiella aktörer. Hos dem väger förväntningarna på global tillväxt avsevärt tyngre än den närliggande balansen i tillgång och efterfrågan. Skrot: Marknaden för metallskrot har varit stabil under verksamhetsåret med en fortsatt god efterfrågan från Kina, Indien, Korea och andra tillväxtmarknader. Efterfrågan i Europa har också varit relativt hög. Efterfrågan på aluminiumskrot har varit stabil medan kopparskrotets rekordhöga priser gett ett stort utbud av skrot i Europa, något som medfört en stundtals svagare efterfrågan. Norra Europas goda industrikonjunktur har dock gett en stabil avsättning samtidigt som man upprätthållit goda volymer på export till Asien. Turbulensen efter västvärldens skuldkriser har ännu inte satt några tydliga spår i efterfrågan men självklart finns en oro för framtida effekter. Nickel (USD/ton), LME /09 09/10 10/11 STÅL Under hösten 2010 sjönk priserna konstant fram till årsskiftet och var vid ingången till 2011 cirka 10 procent under september månads priser. I januari började priserna att stiga vilket var tidigare än väntat sett till normala säsongsvariationer. Orsaken var ett uppdämt behov av att fylla på de ovanligt låga lagernivåerna samt ett stort inslag av spekulation då man bedömde att priserna var i botten. Under första kvartalet blev många stålverk snabbt fullbokade och priserna steg. De långa skrotbaserade produkterna var först i cykeln medan de platta malmbaserade kom något senare. Redan i mitten av andra kvartalet föll långa produkter tillbaka och i tredje kvartalet kom det en sättning på platta produkter. I slutet av verksamhetsåret var prisnivån likvärdig med den som inledde verksamhetsåret. Stålverken är pressade av höga råvarukostnader och har dålig lönsamhet med för låga marginaler. Signaler har inkommit under sommaren om att kapacitet plockas bort från Europa genom att masugnar tas ur produktion. Koppar (USD/ton), LME /09 09/10 10/11 Aluminium (USD/ton), LME /09 09/10 10/11 Handelsstål (SEK/ton), Importpriser /09 09/10 10/11 4

9 RETURPAPPER Från en historiskt hög nivå vid verksamhetsårets inledning fortsatte priserna på de viktigaste returpapperskvaliteterna att stiga större delen av året. Under våren nådde de rekordnivåer. Den stora efterfrågan på alla marknader gjorde att prisnivån till slut var densamma oberoende av marknad och kund. Alla aktörer på marknaden fick samma förutsättningar. Under sommaren kom de första tecknen på att pappersmarknaden och därmed också returpappersmarknaden började försvagas. Periodvis stoppades maskiner av marknadsskäl. Vid slutet av verksamhetsåret var dock priserna fortfarande mycket höga och en bra spridning av försäljningen gjorde att lageruppbyggnad kunde undvikas. OLJA Priset på råolja (Nymex) har under året utvecklats från 72 USD/fat till att sluta på 89 USD/fat. Priset har i allt väsentligt stigit under året men med en kraftig korrigering nedåt under slutet av verksamhetsåret. De väsentliga faktorerna som påverkat prisutvecklingen uppåt har bland annat varit IEA som under hösten 2010 justerade upp efterfrågeprognosen rejält. Efterfrågan ökade kraftigt i framförallt Kina, men även i länder som Ryssland och Brasilien med flera. De nordafrikanska revolutionerna med start i Tunisien följt av Libyen medförde ett utbudsbortfall och en politisk risk som skickade oljepriset ytterligare uppåt. Produktionsbortfallet i Libyen motsvarade ca 1,5 procent av den globala produktionen, något som påvisade att marginalerna inom oljemarknaden är små. JÄRNSKROT Det har varit ett händelserikt år på järnskrotsmarknaden. Världens största enskilda skrotmarknad, Turkiet, påverkades av turbulensen i Nordafrika och Mellanöstern. Skrothandeln i stort påverkades av kärnreaktorhaveriet i Japan som följde av den stora jordbävningen. Man befarade att skrotet kontaminerats av radioaktiv strålning och handelsstopp infördes temporärt. Under höst och vinter 10/11 fluktuerade priserna kraftigt då den stränga vintern först medförde skrotbrist och högre priser för att vid snösmältningen gå över i överskott och snabba nedjusteringar. Under de första två tertialen var Europa tåget med Tyskland som draglok. Den tyska industriexpansionen mattades dock av något under senare delen av verksamhetsåret med visst överskott på råvara som följd. Detta kan leda till fortsatt prispress i Europa. Den asiatiska marknaden fortsätter att se hälsosam ut efter ett relativt stabilt år. Järnmalm har noterats med små justeringar. Däremot har förra årets översvämningar i Australien lett till höga kokspriser för masugnarna. Wellpapp (EUR/ton), Exportpriser /09 09/10 10/11 Det mesta talar för fortsatta prissänkningar även om returpapperets stora betydelse som råvara för världens tillväxtländer troligen betyder en måttlig nedgång. Olja (USD/fat), Nymex Under våren och sommaren 2011 påverkade svag makroekonomisk statistik från USA och ökat fokus på västvärldens skuldkriser oljepriset negativt. Trots detta slutade verksamhetsåret med en oljeprisuppgång på cirka 24 procent. Järnskrot (USD/ton), fob Rotterdam /09 09/10 10/11 08/09 09/10 10/11 Den amerikanska stålindustrins utnyttjandegrad låg på cirka 75 procent med stabil prissättning hela året. Deras inhemska efterfrågan på stålprodukter har varit pressad, men med tanke på den relativt höga produktionen i USA och Europa har detta lett till en historiskt sett hög prissättning på skrot. TACKJÄRN Priset på tackjärn steg under verksamhetsårets första halvår men började sedan plana ut. Prisuppgången drevs av en hög efterfrågan från stålverken, speciellt för platta produkter, som bland annat berodde på en allmän optimism kring konjunkturutvecklingen. Mot slutet av verksamhetsåret började priserna falla som en effekt av de alltmer oroväckande utsikterna för europeisk och amerikansk ekonomi. Detta kompenserades delvis av en fortsatt god efterfrågan från tillväxtländerna. Tackjärn (USD/ton), cfr New Orleans /09 09/10 10/11 FRAKTER Fraktraterna var fortsatt lägre än föregående år. Allra lägst var raterna i februari 2011 då de låg på i princip samma nivå som under finanskrisen i slutet av Dygnsraterna har fortsatt att fluktuera på en historiskt låg nivå. Överlag ser de låga priserna ut att fortsätta vara relativt nedtryckta på grund av det stora antalet nybyggnadsprogram som tillför tonnage till en redan mättad marknad. Frakt Baltic Dry Index /09 09/10 10/11 Samtliga grafer på sidan avser prisutveckling under perioden 1/ till och med 26/ Alla grafer avser månadssiffror. Källa: Reuters, MBR och Stena Metall 5

10 VÅR VERKSAMHET EN AFFÄR SOM HÅLLER HELA VÄGEN Redan 1939 såg vår grundare Sten A Olsson en möjlighet i återvinning. Sedan dess har vår koncern vuxit såväl organiskt som genom förvärv och idag finns vi på omkring 250 platser i 14 länder. Återvinningsaffären är störst men vi är också ett handelsbolag med verksamheter som skiljer sig åt i innehåll och utformning. Gemensamt för alla våra affärer är att de utvecklas i samma takt som samhället omkring oss förändras. För oss innebär begreppet hållbara affärer en förening av kundnytta, miljönytta, lönsamhet och säkerhet. Äkta samhällsnytta är något vi alla tjänar på. Återvinning och förädling VÅR ÅTERVINNINGSAFFÄR Förr eller senare blir de flesta saker skräp och kastas. Oavsett om avfallet uppstår ur konsumtion eller i produktion så finns vi där och tar tillvara råvarorna. Vi betraktar inte avfall som ett problem. Tvärtom! Avfall är en av de viktigaste resurserna i en tid då vi måste hushålla med råmaterial, energi, ren luft och rent vatten. Vi samlar in material från alla delar av samhället och som förvaltare av råvaror strävar vi efter att återvinna så mycket som möjligt och undvika att lägga avfall på deponi. VÅR OMVÄRLD En förutsättning för att Stenas affärer ska lyckas är att vår omgivning också mår bra. Kunder, lokalsamhällen och våra medarbetare tillför avgörande värden in i vår affär och utan dem är vi ingenting. Därför bryr vi oss om dem. Detsamma gäller miljön omkring oss och naturens ändliga resurser: Vi har inte råd att arbeta på ett sätt som inte värnar om dessa tillgångar. Vår strävan är att bygga lönsamhet med omtanke om våra intressenter och vår omvärld. VINGAR OCH VAGNAR BLIR CEMENT I Danmark har vi, tillsammans med en tysk samarbetspartner, tagit fram en patentlösning där kasserade vindkraftverk, husvagnar och plastbåtar kan återvinnas till hundra procent. Efter att 50 procent av vingarna gått till energiåtervinning återstår en aska som traditionellt varit en utmaning; den har lagts på deponi eller bränts upp med stora omkostnader och problem som följd. Med vår nya metod kan askan nu användas vid cementtillverkning då askans kemiska sammansättning är nästan identisk med ny cement. Vår animerade kortfilm om återvinning kan du se på 6

11 STENAFILIALEN Avfallet vi samlar in återvinns på någon av våra runt 220 återvinningsanläggningar. De uttjänta produkterna eller produktionsspillet från industrin delas på nytt upp i sina beståndsdelar; skrot, papper, plast, farligt avfall, elektronik och övrigt verksamhetsavfall. Vi sönderdelar och sorterar avfallet till nya, rena råvaror med hjälp av innovativa och miljöriktiga metoder. Det som inte kan materialåtervinnas kan vi oftast energiåtervinna. INNOVATIVA LÖSNINGAR Parallellt med vår forskning pågår innovationsarbete ute på alla våra filialer. Eftersom kundernas verklighet hela tiden förändras krävs det att vi arbetar nära våra kunder för att kunna ta fram morgondagens återvinningslösningar, stora som små. Inom koncernen bedrivs ett systematiskt innovationsarbete där vi samlar in nya idéer för att sedan lyfta upp dem med störst potential och sprida dem till våra marknader och kunder. FORSKNING OCH UTVECKLING Vår ständiga utmaning är att ligga steget före och ta fram innovativa, lönsamma återvinningslösningar samtidigt som nya produkter och material sammansättningar når marknaden. Dagens återvinningsforskning fokuserar på att mer ska återvinnas ur de produkter vi konsumerat. Efterfrågan på material ökar i världen och med det blir incitamentet att återvinna mer ur lågvärdigt material allt starkare. Stenas egen återvinningsforskning fyller ett tomrum. Vi samarbetar med universitet och organisationer över hela världen och har en egen professur inom återvinning på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Våra forskare arbetar ständigt med ett antal projekt där det idag saknas kommersiellt och miljömässigt hållbara lösningar. BILRESTER ERSÄTTER KOL Vi har arbetat länge för att hitta en lösning för de småbitar som blir över efter att, till exempel, bilar malts ned i fragmenteringsanläggningar. Denna materialblandning av läder, gummi, textil och plaster har tidigare inte kunnat återvinnas utan har lagts på deponi. Sedan några år har vissa delar kunnat användas som bränsle men tack vare Stenas forskning kan avfallet nu separeras så att också plaster och metaller kan utvinnas och återvinnas. Bränslefraktionen blir dessutom så ren att den ersätter fossila bränslen. Sedan en tid tillbaka används detta bränsle istället för kol inom cementindustrin med goda resultat. Lösningen har flera positiva effekter. Dels minskar behovet av fossila bränslen, dels kan vi materialoch energiåtervinna ett material som tidigare lagts på deponi. 7

12 STENA SOLUTIONS 1. Skräddarsydd helhetslösning Stena Solutions är vår helhetslösning som gör våra kunders avfallshantering enklare och mer ekonomisk. Vi erbjuder kundanpassad återvinning för i stort sett alla samhällets branscher och industrier, till exempel daglig varuhandeln, verkstadsindustrin och frisörsalonger. Under verksamhetsåret 2010/2011 inleddes arbetet med att introducera Stena Solutions på våra återvinningsmarknader med gott resultat. Erbjudandet är uppdelat i fem olika steg från inventering 5. Rapportering och uppföljning 2. Resursoptimering 4. Hantering samtliga avfallsslag 3. Utbildning och information till resur s optimering vidare till utbildning och avfallshantering för att avslutas med rapportering och uppföljning. Tjänstedelen är en stor och viktig del av Stena Solutions där vi med hjälp av vår expertis hjälper kunden att få fram den mest effektiva, miljöriktiga och lönsamma åter vinningslösningen för just deras avfall. Kund och medarbetare KUNDENS VERKLIGHET Det är i samarbetet med kund som vår förmåga sätts på prov. Vår målsättning är att erbjuda våra kunder lösningar som ökar värdet på deras verksamhet. Som kund ska alla känna att vi hittar rätt nivå för just deras verksamhet oavsett om kunden är verkstadsindustrin eller verkstaden nere på hörnet. Vi har idag cirka 220 återvinningsanläggningar över hela Europa. Vår lokalkännedom i kombination med specialistkunskapen vi har inom de olika avfallsslagen är nyckeln till att hitta den mest lönsamma avsättningen för kundens volymer. KABLAR BILDAR KRETSLOPP Återvinningen av kablar går från klarhet till klarhet. Att återvinna kablar har alltid varit en utmaning då de består av flera olika plaster och metaller i en och samma kabel. I flera år har Stena återvunnit kablar på våra dedikerade kabelgranuleringsanläggningar. Där har vi med vår patentskyddade teknik lyckats allt bättre med att separera plasterna från varandra och återvinna materialet. Under året har vi sett ett genombrott inom kabelåtervinning då vi lyckats separera plasterna så väl att de har exakt samma kvaliteter som den ingående plastråvaran. Detta betyder att kabeltillverkarna kan få tillbaka råvaran från sitt eget spillmaterial och återföra det direkt in i produktionen. 8

13 3.700 MEDARBETAREN Inom Stena Metallkoncernen arbetar omkring MEDARBETARE* medarbetare som tillsammans hjälper till att driva utvecklingen mot ett både ekonomiskt och hållbart samhälle. Vår decentraliserade organisation erbjuder den enskilde medarbetaren ett stort mått av eget ansvar och bygger på engagemang och affärsglädje. Vi är geografiskt utspridda men vi har en stark gemensam värdegrund. Med orden Enkelt, tryggt och utvecklande har vi satt ord på hur vi vill bli uppfattade av alla som samarbetar med oss. Under 2011 har vi lanserat det interna utbildningsprogrammet Stena Story som ska hjälpa oss att behålla och förankra vår starka kultur även på nya marknader. Vi inledde även ett omfattande traineeprogram där 27 sökanden antogs till en utbildning inom våra olika verksamhetsområden. Nästan hälften av de antagna är kvinnor. DECENTRALISERAT AFFÄRSMANNASKAP Allt vi gör i våra verksamheter genomsyras av vårt decentraliserade affärsmannaskap. Vi vill vara kundens första-val och tror att beslut ska fattas så nära kunden som möjligt. Organisationen bygger på ansvar och beslutskraft och våra medarbetare möter våra kunders behov och förväntningar med ett personligt engagemang och fokus på att nå uppsatta mål. SÄKERHET Hos Stena är säkerhet lika med kvalitet och vår vision är att skapa en koncern utan olyckor. En säker, trygg arbetsplats skapar arbetsglädje och trygghet för våra medarbetare och underleverantörer. Vi vet också att säkerhet är bra för affärerna och därför är det en självklar del av vårt decentraliserade affärsmannaskap. Kunden gynnas då hög säkerhet resulterar i hög produktivitet och kvalitet. Vi bedriver ett fokuserat proaktivt arbete där vi arbetar med att bygga bort och hantera risker. Samtliga koncernens medarbetare har utbildats och gjorts medvetna om sitt personliga ansvar för att vi ska nå vårt gemensamma mål: Ett Stena utan olyckor. STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR För att driva vår affär framåt har vi ett koncerngemensamt målstyrningsverktyg som vi kallar Ständiga förbättringar. Varje år startas och avslutas hundratals projekt inom koncernen. Tack vare vårt systematiska förbättringsarbete har vi möjlighet att prioritera, mäta och följa upp samtliga projekt samtidigt som verktyget ger våra medarbetare chansen att inspireras av varandras framgångar. * Avser antal medarbetare. Medelantal anställda är stycken. 9

14 Produktion, handel och försäljning ALUMINIUMPRODUKTION Inom Stena Metallkoncernen ryms också produktion av återvunnet aluminium. Stena Aluminium är Nordens ledande leverantör av aluminium till gjuterioch stålindustrin och erbjuder bland annat leveranser av flytande aluminium, något vi är ensamma om i Norden. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att bli framgångsrika. De senaste åren har vi därför satsat stort på att erbjuda utbildning och teknisk support med mycket gott resultat. Genom att producera aluminium ur återvunnen råvara sparar man 95 procent av energin jämfört med om det tillverkas av bauxit. STÅLFÖRSÄLJNING Stena Stål är Sveriges tredje största fullserviceleverantör av stålprodukter med målsättningen att finnas nära kunden; både geografiskt och relations mässigt. Vi ser att våra kunder, i allt större omfattning, efterfrågar förbehandlat och prefabricerat material som de kan använda direkt in i sin produktion. Vår maskinpark och vårt erbjudande utökas hela tiden och vi har rätt expertis och erfarenhet för att hjälpa kunden göra rätt val. BUNKERLEVERANSER På Stena Oil har vi bunkrat båtar i skandinaviska vatten i över 30 år. Sedan 2010 finns vi även på plats utanför Västafrikas kust med fyra fartyg. Vårt koncept bygger på kundnöjdhet, säkerhet, flexibilitet och utförande vilket har gett oss många nöjda kunder genom åren. 10

15 RÅVARA TILL NYA PRODUKTER Vår innovationsförmåga och vår nyfikenhet gör att vi idag har kunskaper om hur råmaterial utvinns, bearbetas, används och till slut återvinns för att användas i nya produkter i samhället. När vi förädlat det insamlade materialet på våra återvinningsanläggningar säljer vi det vidare som råvara till våra slutkunder världen över. Bland våra slutkunder finns stålverk, gjuterier, pappersbruk, plasttillverkare och andra producenter. Vi förser kunder över hela världen med stora kvantiteter förädlad råvara av jämn, hög kvalitet enligt kundernas specifika önskemål. Tack vare användandet av återvunnen råvara hushåller vi med jungfruliga råvaror från skogar, gruvor och oljekällor. Så tillverkas nya, efterfrågade produkter av samhällets avfall och blir en resurs och en möjlighet, om och om igen. 65% MINSKAT KOLDIOXIDUTSLÄPP LOGISTIK Stora mängder avfall transporteras varje dag till återvinningsanläggningar eller hamnar för export. Miljönyttan med återvinning är avsevärd trots att det är en transportintensiv bransch. Sedan flera år transporterar vi avfall på tåg med Stenas eget skrottåg. Vi hämtar också skrot med tåg från vissa av våra kunder. De senaste tre åren har användandet av tåg istället för lastbil minskat koldioxidutsläppen med 65 procent! Vi arbetar kontinuerligt med att minska belastningen på våra vägar, bland annat genom högre miljökrav och modern teknik. 11

16 Balad wellpapp på väg ut från en Stenafilial till ett pappersbruk. Tillsammans förvandlar vi ett material som många betraktar som ett avfall till en viktig och värdefull industriell råvara. Idag utgör returpapper råvara för mer än hälften av de pappersprodukter som tillverkas i världen. Vår returpappersaffär består av två delar. Den ena är att vi genom effektivitet, kunskap och bästa möjliga avsättning skapar ett så stort värde som möjligt för kunden och oss själva. Den andra delen är den insamlingsservice vi erbjuder. Nästan alla pappersprodukter kan tillverkas med returpapper som råvara men förpackningskartong, tidnings papper och mjukpapper är särskilt lämpade. 12

17 ÅTERVINNING BREDD OCH DJUP MED STENA RECYCLING Miljövinsten av vår återvinning räcker till hela Europas tv-tittande i tre månader* Stena Recycling hanterar alla sorters avfall för alla typer av verksamheter och branscher. Med över 200 anläggningar i fem länder erbjuder Stena Recycling sina kunder en kraftfull partner i återvinningskedjans samtliga delar. Stena Recyclings kunder finns, bland annat, Volvo och ABB vilket gett oss värdefulla kun- inom tillverkningsindustrin, verkstadsindustrin, skaper som vi kan sprida över våra marknader. kommunal verksamhet, kontor, restauranger, bilskrotar, små och medelstora verkstäder och Säkerhet gav Stena affär tryckerier. Kort sagt, inom de allra flesta av Idag hanterar vi samtliga materialslag (järn och samhällets verksamheter och branscher. Vi metaller, plast, papper, farligt avfall samt övrigt har ett komplett erbjudande Stena Solutions avfall) på alla våra återvinningsmarknader: med kund anpassade helhetslösningar där vi Sverige, Danmark, Polen, Finland och Norge. sköter hela kedjan från insamling till praktisk (Inom Stena bedrivs också elektronikåter- återvinning. Med alla våra produkter och tjäns- vinning, läs mer på sidan 18.) Vi har återvunnit ter under samma paraply, specifikt anpassade samhällets avfall i mer än 70 år och tack vare till olika branscher, är det enkelt för kunden vår långa erfarenhet och bredd har vi expertis att känna igen sig och hitta just den lösning man behöver. Stena Solutions på alla marknader Under 2010/2011 har arbetet inletts med att introducera Stena Solutions på samtliga fem återvinningsmarknader med gott resultat. Vi visste redan att många kunder efterfrågar en enda partner i återvinningsfrågor; någon som tar hand om allt deras avfall på ett säkert och miljöriktigt sätt. Men man vill också ha det där lilla extra som hjälper till med en lösning special anpassad efter just deras förutsättningar. Det får man med Stena Recycling! inom samtliga avfallsslag. I Danmark har till exempel våra kemisters kunskaper varit utslagsgivande i flera nya samarbeten under året. Vi fortbildar oss ständigt för att kunna erbjuda kunden den återvinningslösning som ger bäst avkastning och miljön den största vinsten. Det finska gruvföretaget Pyhäsalmi Mine Oy slöt i december 2010 ett avtal om en helhetslösning med Stena Recycling Oy i Finland. Antalet fraktioner översteg 30 stycken i antal och Stena lyckades tillsammans med kunden höja återvinningsgraden tack vare ett dedikerat arbete. En nyckel till det lyckade resultatet var den anpassade återvinningsutbildning som i STENA RECYCLING Stena Recycling bedriver återvinningsverksamhet i Sverige, Polen, Danmark, Norge och Finland med ett nätverk på runt 200 filialer. Genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar återvinner vi avfall från hela samhället med vår helhetslösning Stena Solutions. I erbjudandet ingår relaterade tjänster såsom internlogistik, utbildning, statistik och säkerhetsrådgivning. Affärsområdeschef Anders Jansson Stf Affärsområdeschef Lorentz Rondahl Ett alltmer frekvent önskemål från våra största kunder är insourcing vilket vi ser som ett kvitto på att kunden betraktar Stena som en pålitlig partner och en del av verksamheten. I Sverige finns vi sedan flera år på bland annat Pyhäsalmi Mine Oys medarbetare erbjöds som en del av Stena Solutions. De två bolagen hade också ett gemensamt synsätt rörande säkerhet och delade både mål och vision. Detta var en bidragande faktor till att Stena fick affären. VD Sverige Leif Gustafsson Polen Fredrik Valentin Danmark Lars Petersen Norge Fredrik Eide Aass Finland Risto Airas * Exemplet bygger på de koldioxidutsläpp som återvinningen bidrar till att undvika. Stena Metallkoncernens återvinning bidrog 2010/2011 till att undvika koldioxidutsläpp på 9,8 miljoner ton. Det motsvarar en miljöpåverkan lika stor som om alla Europas 730 miljoner invånare såg på TV tre timmar om dagen i tre månader. 13

18 ÅTERVINNING Som återvinnare av farligt avfall har Stena alltid haft stort säkerhetsfokus och vi erbjuder ett antal utbildningar i hur man hanterar farligt avfall på säkrast möjliga vis. Under de senaste åren har också koncernens interna säkerhetsarbete intensifierats med ett övergripande program och täta uppföljningar. Satsningen borgar för en ännu högre kvalitet i våra tjänster och det är glädjande att våra kunder uppskattar ansträngningarna. Ett år med flera förvärv Verksamhetsåret 2010/2011 avslutades med oroligheter på världsmarknaden men var på det hela taget ett positivt år för vår återvinningsverksamhet med ett bra flöde av inkommande volymer och många nya samarbeten. I Danmark förvärvade vi en filial för övrigt avfall och i Sverige öppnade man, bland annat, en helt ny typ av filial i närheten av centrala Stockholm. Konceptet, som är unikt för Stena, kan närmast liknas vid en drive through-restaurang fast här! ETT STENA UTAN OLYCKOR Ett Stena utan olyckor; det är vår vision för att skapa säkrare arbetsplatser. I arbetet för att nå visionen arbetar vi efter en rad principer varav de tre första är: 1. Alla olyckor och arbetsskador kan förhindras. 2. Alla olyckor och tillbud skall rapporteras och åtgärdas så att de inte händer igen. 3. Som Stenaanställd eller underentreprenör föregår jag alltid med gott exempel. Under verksamhetsåret 2010/2011 har alla medarbetare genomgått en säker hetsutbildning eftersom vi vet att nästan alla olyckor kan härledas till den mänskliga faktorn. Ett annat viktigt verktyg är de så kallade safety walks där ledning och gårds personal går igenom anläggningarna i detalj för att snabbt fånga upp risker. Tusentals safety walks har genomförts under året som en del i detta långsiktiga arbete. är det kunderna som snabbt och lätt lämnar metallskrot och får pengarna insatta på kontot direkt efter vägning och legitimering. Målgruppen är framförallt hantverkare och filialen har blivit en sådan succé att efterföljare redan är på gång. I Sverige breddades erbjudandet ytterligare i och med förvärvet av Kretsloppsparken i Kristianstad. Verksamheten är bred och innefattar dels återvinningslösningar riktade mot företag, men man fungerar även som återvinningscentral åt Kristianstads kommun. I början av verksamhetsåret hade norska Stena Recycling AS tre filialer. När 2011/2012 inleddes var antalet 16. Våren 2011 förvärvade man återvinnings företaget Aanerød AS nära den svenska gränsen och den 1 september 2011 ökade antalet medarbetare med 130 personer i och med förvärvet av Norsk Metallretur, en företagsgrupp med tolv anläggningar utmed den norska kusten. Internationell återvinning Återvinningsmarknaden är i ständig förändring och för Stenas del innebär det bland annat att vi samarbetar över landsgränserna i allt större utsträckning. Dels för att globala kunder önskar att vi följer dem över gränserna men också för att vi själva och våra kunder ska kunna dra nytta av de många skalfördelar det innebär att ha filialer på mer än 200 platser. Det handlar självklart om kunskapsöverföring men också om gemensam paketering i och med Stena Solutions. Den 1 september 2011 fusionerades åter vinningsföretagen i Danmark och bildade Stena Recycling A/S. Därmed har vi ett gemensamt varumärke och kunderna möter en och samma partner på samtliga fem marknader. Samarbetet över gränserna ger oss också möjlighet att dra nytta av våra grannländers expertis. Som i fallet med den norska köksfabrikanten där färgresterna från tillverkningen skickas till Göteborg för återvinning. Dessa internationella återvinningslösningar gör oss mycket konkurrenskraftiga. Kärnan genererar nytta Själva kärnan i vår affär genererar en enorm miljönytta, vilket inte hindrar att vi på många andra håll arbetar målinriktat med att minska vår miljöpåverkan. Återvinning är en transportintensiv bransch och vi har ständigt fokus på att förbättra våra logistiklösningar för att undvika utsläpp och kapa kostnader. Här går utvecklingen snabbt framåt, mycket tack vare moderna tekniska hjälpmedel. Att kunna erbjuda våra kunder kloka återvinningslösningar och ge dem ersättning för material som sedan kan gå tillbaka in i kretsloppet är den bästa miljönytta vi kan tänka oss. När de flesta bolag har krav och önskningar om att minska sin miljöpåverkan är det tillfredsställande att kunna erbjuda en sådan viktig pusselbit som återvinning. En av våra mest populära tjänster är vår kundportal där våra kunder själva kan ta fram statistik på sitt återvunna avfall för att använda som underlag för rapportering och kommunikation. Norska kemikalietillverkarna Cytec Norge KS berättar att de under flera år haft fokus på att minska sin avfallsmängd och lyckats få ned den med hela 50 procent. När man sedan bytte till Stena som leverantör lyckades man sänka avfallsvolymen ytterligare. Dessutom till en lägre kostnad! Mycket glädjande är också att allt fler företag, till exempel Husqvarna, tar ännu ett steg och låter Stena bidra med kunskap och erfarenhet redan i designstadiet. Ett expertteam från Stena har visat Husqvarna hinder och möjligheter vid demontering och fragmentering av företagets produkter med syfte att stötta Husqvarna i att designa med tanke på att produkten en gång ska återvinnas. 14

19 ! FOKUS PÅ INNOVATIONER Finska Hartwall är ett av Nordens största bryggerier med ständigt fokus på innovationer och kvalitetsförbättringar, inte minst ur miljösynpunkt. Företaget ägs av Heineken och producerar drycker för varumärken som Lapin Kulta och Foster s samt en mängd alkohol fria alternativ. På deras state-of-the-artanläggning i Lahti finns sedan 2011 Stena Recycling med som partner med ansvar för avfallshanteringen. Hartwalls krav på miljö och säkerhet är rigorösa och återspeglas i målsättningarna på deras leverantörer. Stenas uppgift blev att höja den redan höga återvinningsgraden av Hartwalls restprodukter; en omfattande utmaning som man lyckades lösa i samarbete med kunden och som resulterat i specialanpassade instruktioner, maskiner och behållare. Återvinningsgraden är nu över 90 procent. Fraktionerna hos Hartwall inkluderar PET-flaskor och andra plaster, glas, papper, trä, metaller och farligt avfall samt en fraktion som bara återfinns inom bryggerinäringen; organiskt maltdamm. Ett av Hartwalls mål för sitt avfall är att konvertera alla biprodukter som innehåller socker eller etanol till energi i form av bioetanol. Med hjälp av Stenas utrustning separeras vätska från burkar och flaskor och omvandlas till energi innan det lämnar bryggeriet. 15

20 TRADING & SALES Återvunnet material eller skrot som råvarubas blir en allt viktigare resurs i världen. Koncernen har två bolag som arbetar med råvaruförsäljning; Stena Metal International AB som säljer koncernens bearbetade skrot till slutkund samt Stena Metal Inc. som handlar med skrot, tackjärn och råvaror på den internationella marknaden. 16 Ulf Håkansson, Platsansvarig på stålverket Höganäs Sweden AB, diskuterar kvaliteten på tunnplåt tillsammans med Stefan Roos, Produktchef Järn Sverige, Stena Metal International AB. Skrotet på stålverkets gård i Halmstad kommer till stor del från Stena Metallkoncernens hemmamarknader och vidareförädlas till ett järnpulver som, bland annat, används till detaljer inom bilindustrin. Kvalitetssäkringen är rigorös och samarbetet mellan Stena och Höganäs går tillbaka mer än 30 år.

21 LOKAL INSAMLING OCH GLOBAL FÖRSÄLJNING Stena Metal International AB är koncernens försäljningsbolag för det egeninsamlade järn- och metallskrotet. Bolaget bildades i slutet av verksamhetsåret 2009 och kunderna märkte snabbt att vi kunde infria vår ambition att vara en trygg partner med möjligheter att sälja till ståloch metallverk över hela världen. Stena Metal International AB samskeppar materialet från våra hemmamarknader vilket gör att vi når kunder vi inte kunde sälja till förut. Tack vare förhållandevis låga kostnader för containerfrakter har vi en marknad över i stort sett hela världen. Hemmamarknaderna i våra återvinningsländer Sverige, Polen, Finland, Danmark och Norge är viktiga. Andra viktiga avsättningsmarknader för järn- och metallskrot är Tyskland, Turkiet, Spanien, Indien, Kina och USA. Fokus på relationer För att ytterligare ge support till den viktiga kinesiska marknaden etablerade vi under verksamhetsåret 2010/2011 ett representationskontor i Hong Kong där vi underhåller samarbetet med befintliga kunder samt knyter nya kontakter. Under året har vi även etablerat en separat sales support-avdelning på vårt huvudkontor i Göteborg för att frigöra tid för våra säljare så att de kan lägga mer tid på sitt viktigaste uppdrag: att träffa våra kunder. Att lära känna våra kunder är a och o för att skapa de långa, trygga relationer vi söker. Vi är duktiga på att tillfredsställa varje kunds specifika önskemål och vår ambition är att man som kund till Stena Metal International AB ska få den skrotkvalitet som fungerar optimalt för den i STENA METAL INTERNATIONAL AB Stena Metal International AB är koncernens försäljningsbolag av Stena Recyclingmarknadernas volymer av järn-, metall- och rostfritt skrot. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ett representationskontor finns i Hong Kong. Kunder är stål- och metallverk över hela världen. VD Thomas Andersson egna specifika tillverkningsprocessen. EN TRYGG PARTNER Stena Metal Inc.s långsiktiga, goda relationer med kunden har visat sig vara avgörande för kraftigt pris. För producenten garanterar vi att de kan sälja sitt lager och få snabb ersättning. i STENA METAL INC. affärerna, inte minst de senaste åren. Med över 30 års erfarenhet är vi vana riskbedömare och kan parera marknaden för våra kunder. Från Stena Metal Inc.s huvudkontor i Stamford, USA, får råvaruproducenter och kunder från hela världen hjälp att hitta varandra. För Verksamhetsåret 2010/2011 avslutades med en något avvaktande marknad men som helhet har det varit ett bra år. Medan behovet från vissa marknader är svagt har andra marknader sakta ökat till nivåer man inte sett sedan före den globala nedgången Vi har också Stena Metal Inc. bedriver internationell handel med skrot, tackjärn, järnsvamp (HBI) och färdiga stålprodukter. Bolaget gör affärer med producenter och slutförbrukare i alla världsdelar och har kontor i USA, Brasilien, Thailand och Kina. slutkunden garanterar vi att de får rätt material breddat vårt sortiment med nya järn baserade VD Flemming Jensen exakt när de önskar det och till ett konkurrens- produkter. 17

22 ELEKTRONIKÅTERVINNING I FRAMKANT INOM WEEE Som Europas ledande elektronikåtervinnare fortsätter vi att utveckla unika kund lösningar. Dessutom går vi från klarhet till klarhet på den nya marknaden Italien. Vid verksamhetsårets slut samlade Stena in elektronikskrot i 18 europeiska länder och hade egna anläggningar i tio av dem. Stena samlar in, bearbetar och återvinner elektronikskrot från hushåll, företag och producenter. All verksamhet styrs av det så kallade WEEE-direktivet som innebär att producenter och importörer har ansvar för att produkterna återvinns på rätt sätt. Återvinning av elektronikskrot är en relativt ny bransch och avfallstypen är den snabbast växande i EU. I takt med att vi konsumerar i WEEE WASTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT Stena är Europas ledande elektronikåtervinnare med 28 anläggningar i tio länder. Sverige, Norge, Danmark, Polen, Finland, Tyskland, Österrike, Italien, Rumänien och Tjeckien. Vi samlar dessutom in material i ytterligare åtta länder. Stena samlar in, bearbetar och återvinner elektronikskrot från hushåll, företag och producenter. Vi utvecklar och säljer även ett flertal produkter från återvunnet material. Affärsområdeschef Phär Oscár mera och livslängden för produkterna blir allt kortare hamnar mer på tippen. Varje år slänger EUs invånare över nio miljoner ton uttjänta tvapparater, datorer, kylskåp med mera. Officiella siffror visar att endast 33 procent av den uttjänta elektroniken samlas in, så här finns stora mängder outnyttjade resurser att ta tillvara. Men mognadsgraden i de olika länderna skiljer sig kraftigt åt. Från 17 insamlade kilo elektronikskrot per person och år i Sverige och Norge till bara runt 2,5 kilo i, exempelvis, Polen. Marknadsledande i Italien Stenas framväxt i Italien fortsatte under 2010/2011, både organiskt och genom förvärv. Efter bara tre år är Stena marknads ledande med fem anläggningar från Milano i väster till Venedig i öster med Verona som centrum. Vi har fått förlängda kontrakt med alla materialbolag, vilka svarar för de största volymerna. WEEE-marknaden i Europa är hela tiden i förändring. Vi ser att den konsolideras och att marginalerna minskar. Nuförtiden handlar elektronikåtervinning i huvudsak om att hitta nya sätt att återvinna stora mängder effektivt och miljöriktigt i enlighet med gällande EU- lagstiftning. De senaste åren har Stena utvecklat flera milstolpar inom elektronikåtervinning. Vi har unika lösningar för återvinning av både bildrörsbaserade och LCD-baserade tvapparater och datorskärmar. Detsamma gäller en teknik som gör det möjligt att separera bromerad och icke-bromerad plast från datorskrot. Våra innovationer gör det möjligt att klara även framtidens EU-krav. Detta gynnar kunderna på alla våra marknader. Stena tillverkar allt fler kundanpassade produkter från det återvunna materialet. Ett exempel är ett blästringsmaterial tillverkat av gamla bildrör. Processer att lita på Målet med vårt ständiga utvecklingsarbete är att det ska vara lönsamt både för oss och för våra kunder att återvinna. Dessutom innebär våra lösningar att än mer material kan återföras till kretsloppet. Till våra 28 anläggningar runt om i Europa kommer elektronikskrotet för att separeras och upparbetas till råmaterial som blir så rena att de kan användas direkt i tillverkningen av nya produkter. Under året har vi ökat produktiviteten avsevärt vid många av våra anläggningar. Dels med större kliv och stora förändringar dels genom att vi ständigt finslipar våra processer för att de ska bli ännu mer effektiva. Men våra processer ska inte bara vara effektiva utan även säkra och miljöriktiga. Vi har ökat våra marknadsandelar under verksamhetsåret med både nya kunder och förnyade kontrakt. I Sverige har vi till exempel förnyat avtalet med Elkretsen vilket gör oss till Sveriges ledande elektronikåter vinnare med en dryg tredjedel av landets volymer, både vad gäller hushåll och näringsliv. 18

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2011/2012

STENA METALLKONCERNEN 2011/2012 STENA METALLKONCERNEN 2011/2012 innehåll 2011/2012 i korthet flik Stena Metallkoncernen 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Vi skapar värden 6 AFFÄRSOMRÅDEN Återvinning 12 Trading & Sales

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Boliden 1 E-skrotexpansion i korthet Investeringslogik Tillgång på kopparkoncentrat fortsatt

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2012/2013

STENA METALLKONCERNEN 2012/2013 STENA METALLKONCERNEN 2012/2013 STENA METALLKONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och skapa

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Stålåret 2016 diagrambilaga

Stålåret 2016 diagrambilaga Stålåret 216 diagrambilaga 217-1-27 Stål formar en bättre framtid BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Kina Indien USA Euroområdet -5 25 27 29 211 213 215 Källa:

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date 2014 var effektiviseringarnas år 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 2012 2013

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Intryck från företagsbesök i Kina

Intryck från företagsbesök i Kina Intryck från företagsbesök i Kina Under en intensiv vecka besökte jag svenska bolag i och runt Shanghai och träffade dessutom ett par rådgivare till nordiska bolag med intressen i Kina. Några generella

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25 Stålåret 215 Diagrambilaga 216-1-29 rev 216-4-25 Procent 15 1 5 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Världen Indien Kina -5 USA Euroområdet 25 27 29 211 213 215 Källa: Konjunkturinstitutet,

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre.

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre. Ärade aktieägare, herr ordförande 2009 var det mest utmanande året för SKF på många, många år. Den kraftiga nedgången i ekonomin påverkade nästan alla verksamheter och regioner i världen, men 2009 var

Läs mer

Malin Hedberg, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig på Stena Stål i Molkom.

Malin Hedberg, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig på Stena Stål i Molkom. Stena Metallkoncernen 2008/2009 man, säljare på Stena Recycling i Bollnäs. Innehåll Enkelt. Tryggt. Utvecklande. Stena Metallkoncernen 1 08/09 i korthet 4 Koncernchefens kommentar 6 Prisutveckling 8 Affärsområdeskommentarer

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

En av världens största materialåtervinnare

En av världens största materialåtervinnare Håkan Schede Sims Group En av världens största materialåtervinnare Återvinner mer än 9 miljoner ton material/år 3 100 anställda 124 anläggningar i Europa, USA, Asien och Australien (huvudkontor i Sydney)

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 5 000 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

Välkommen till. Ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom metallindustrin.

Välkommen till. Ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom metallindustrin. Välkommen till Invex Ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom metallindustrin. Vi tillhandahåller metallhalvfabrikat i aluminium, rostfritt, stål, titan och koppar/ mässing. Invex AB

Läs mer

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige. Januari 2014 Om rapporten Denna rapport är en sammanfattning baserad

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 Effektivitet och lönsamhet i fokus Leif Thorwaldsson VD och Koncernchefen har ordet Agenda Kort om PartnerTech PartnerTechs

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer