Linköping Studies in Information Science. Dissertation No Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköping Studies in Information Science. Dissertation No. 13. - Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete"

Transkript

1 Linköping Studies in Information Science Dissertation No. 13 Yrke: POLIS - Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete av Stefan Holgersson Institutionen för datavetenskap Linköpings universitet LINKÖPING Linköping 2005

2 Vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet bedrivs forskning och ges forskarutbildning med utgångspunkt från breda problemområden. Forskningen är organiserad i mångvetenskapliga forskningsmiljöer och forskarutbildningen huvudsakligen i forskarskolor. Gemensamt ger de ut serien Linköping Studies in Art and Science. Denna avhandling kommer från Informationssystemutveckling vid Institutionen för datavetenskap. Copyright Stefan Holgersson E-post: UniTryck 2005 Omslag/foto: Benny Wilhelmson ISSN (Inst. serien): ISSN (Linköping Studies in Arts and Science): ISBN: x ii

3 Sammanfattning Denna avhandling visar att arbetsprestationen varierar i hög grad mellan olika närpoliser/ordningspoliser. Det blir tydligt när man studerar antalet utfärdade rapporter, likväl om man t.ex. jämför polismännens sätt att bemöta människor och i vilken utsträckning polismännen bedriver problemorienterat polisarbete. Jag har funnit att polispersonalens motivation och yrkeskunskap har en avgörande betydelse för deras arbetsprestation. Med tanke på antalet personer som arbetar med IT-frågor inom polisorganisationen, samt de resurser som satsas på utveckling av IT-system i form av investeringar, underhåll, support och utbildningar, kan man dra slutsatsen att höga beslutfattare anser att IT-system utgör en mycket viktig framgångsfaktor. Denna avhandling pekar på att IT-system kan öka personalens motivation och kunskap att agera i olika situationer, men att det främst är andra åtgärder, än framtagning av IT-system, som kan bidra till att öka personalens arbetsprestation. Trots detta har stora resurser satsats på utveckling av IT-system i förhållande till annan verksamhetsutveckling. Det som gjort det hela ännu mer olyckligt för polisverksamheten är att IT-systemen dessutom inte medfört de positiva effekter som man förväntat sig. I avhandlingen lyfter jag fram ett antal orsaker till polismännens varierande arbetsprestation och varför framtagna IT-system inte fått önskvärda effekter i verksamheten. Avhandlingen innehåller en djupgående analys av polispraktiken och dess inverkan på polismännens arbetsprestation, där jag redovisar IT-systemens roll i detta sammanhang. Studien har finansierats av Polismyndigheten i Stockholms län och Polishögskolan. iii

4 Företal Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakulteten, Linköpings universitet. Informationssystemutveckling är det vetenskapliga ämne som studerar människors arbete med att utveckla och förändra datorbaserade informationssystem i verksamheter. Detta omfattar teorier, strategier, modeller, metoder, arbetsformer och datorverktyg avseende systemutveckling. Olika utvecklings/förändringssituationer kan studeras som planering/styrning, analys/utredning/specificering, design/utformning, införande, utvärdering, förvaltning/vidareutveckling och avveckling av informationssystem samt samspel med andra former av verksamhetsutveckling. Ämnesområdet omfattar även förutsättningar för respektive resultat av systemutveckling; t ex studier av bruk och konsekvenser av informationssystem som resultat av systemutveckling eller som förutsättning för förändring/vidareutveckling av system. Föreliggande arbete, Yrke: Polis yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete, är skrivet av Stefan Holgersson, Polismyndigheten i Stockholms Län. Holgersson ingår i Forskningsnätverket VITS. Han presenterar detta arbete som sin doktorsavhandling i informationssystemutveckling, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet. Linköping april 2005 Göran Goldkuhl Professor iv

5 Doktorsavhandlingar inom informationssystemutveckling 1. Karin Axelsson (1998) Metodisk systemstrukturering - att skapa samstämmighet mellan informationssystemarkitektur och verksamhet 2. Stefan Cronholm (1998) Metodverktyg och användbarhet - en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling 3. Anders Avdic (1999) Användare och utvecklare - om anveckling med kalkylprogram 4. Owen Eriksson (2000) Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser 5. Mikael Lind (2001) Från system till process kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys 6. Ulf Melin (2002) Koordination och informationssystem i företag och nätverk 7. Pär J. Ågerfalk (2003) Information Systems Actability: Understanding Information Technology as a Tool for Business Action and Communication 8. Ulf Seigerroth (2003) Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter en taxonomi för metautveckling 9. Karin Hedström (2004) Spår av datoriseringens värden effekter av IT i äldreomsorg 10. Ewa Braf (2004) Knowledge Demanded for Action - Studies of Knowledge Mediation in Organisations 11. Fredrik Karlsson (2005) Method Configuration - method and computerized tool support 12. Malin Nordström (2005) Styrbar systemförvaltning - Att organisera systemförvaltningsverksamhet med hjälp av effektiva förvaltningsobjekt 13. Stefan Holgersson (2005) Yrke: Polis yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete Licentiatavhandlingar inom informationssystemutveckling 1. Owen Eriksson (1994) Informationssystem med verksamhetskvalitet - utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande synsätt v

6 2. Karin Pettersson (1994) Informationssystemstrukturering, ansvarsfördelning och användarinflytande - en komparativ studie med utgångspunkt i två informationssystemstrategier 3. Stefan Cronholm (1994) Varför CASE-verktyg i systemutveckling? - En motiv- och konsekvensstudie avseende arbetssätt och arbetsformer 4. Anders Avdic (1995) Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram 5. Dan Fristedt (1995) Metoder i användning - mot förbättring av systemutveckling genom situationell metodkunskap och metodanalys 6. Malin Bergvall (1995) Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller 7. Mikael Lind (1996) Affärsprocessinriktad förändringsanalys - utveckling och tillämpning av synsätt och metod 8. Carita Åbom (1997) Videomötesteknik i olika affärssituationer - möjligheter och hinder 9. Tommy Wedlund (1997) Att skapa en företagsanpassad systemutvecklingsmodell - genom rekonstruktion, värdering och vidareutveckling i T50-bolag inom ABB 10. Boris Karlsson (1997) Metodanalys för förståelse och utveckling av systemutvecklingsverksamhet - analys och värdering av systemutvecklingsmodeller och dess användning 11. Ulf Melin (1998) Informationssystem vid ökad affärs- och processorientering - egenskaper, strategier och utveckling 12. Marie-Therese Christiansson (1998) Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling - metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem 13. Fredrik Öberg (1998) Object-oriented frameworks - a new strategy for CASE tool development 14. Ulf Seigerroth (1998) Integration av förändringsmetoder - en modell för välgrundad metodintegration 15. Bengt EW Andersson (1999) Samverkande informationssystem mellan aktörer i offentliga åtaganden - en teori om aktörsarenor i samverkan om utbyte av information 16. Pär J. Ågerfalk (1999) Pragmatization of information systems - a theoretical and methodological outline vi

7 17. Karin Hedström (2000) Kunskapsanvändning och kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter - erfarenheter från ett FoU-samarbete 18. Göran Hultgren (2000) Nätverksinriktad förändringsanalys - perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem 19. Ewa Braf (2000) Organisationers kunskapsverksamheter - en kritisk studie av "knowledge management" 20. Henrik Lindberg (2000) Webbaserade affärsprocesser - möjligheter och begränsningar 21. Benneth Christiansson (2000) Att komponentbasera informationssystem - Vad säger teori och praktik? 22. Per-Arne Segerkvist (2001) Webbaserade imaginära organisationers samverkansformer Informationssystemarkitektur och aktörssamverkan som förutsättningar för affärsprocesser 23. Stefan Holgersson (2001) IT-system och filtrering av verksamhetskunskap kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system 24. Per Oscarson (2001) Informationssäkerhet i verksamheter - begrepp och modeller som stöd för förståelse av informationssäkerhet och dess hantering i verksamheter 25. Johan Petersson (2002) Lokala elektroniska marknadsplatser informationssystem för platsbundna affärer 26. Fredrik Karlsson (2002) Meta-method for Method Configuration A Rational Unified Process Case 27. Lennart Ljung (2003) Utveckling av en projektivitetsmodell om organisationers förmåga att tillämpa projektarbetsformen 28. Britt-Marie Johansson (2003) Kundkommunikation på distans en studie om kommunikationsmediets betydelse i affärstransaktioner 29. Fredrik Ericsson (2003) Information Technology for Learning and Acquiring Work Knowledge among Production Workers 30. Emma Eliasson (2003) Effektanalys av IT-systems handlingsutrymme vii

8 31. Anders Hjalmarsson (2004) Att etablera och vidmakthålla förbättringsverksamhet. Behovet av koordination och interaktion vid förändring av systemutvecklingsverksamheter 32. Björn Johansson (2004) Deciding on Using Application Service Provision in SMEs 33. Ulf Larsson (2004) Designarbete i dialog karaktärisering av interaktionen mellan användare och utvecklare i en systemutvecklingsprocess 34. Anders Forsman (2005) Standardisering som grund för informationssamverkan och IT-tjänster - En fallstudie baserad på trafikinformationstjänsten RDS-TMC 35. Jenny Lagsten (2005) Verksamhetsutvecklande utvärdering i informationssystemprojekt 36. Jan Olausson (2005) Att modellera uppdrag grunder för förståelse av processinriktade informationssystem i transaktionsintensiva verksamheter viii

9 Tack till Annie Röstlinger som väckte min tanke på att bli doktorand och Göran Goldkuhl som lotsade mig genom avhandlingsarbetet såsom huvudhandledare. Min före detta chef, Erik Sundin och min nuvarande chef, Gunnar Thun, som gjort det möjligt för mig att bedriva forskning på det sätt jag önskat. Poliskollegor i Stockholm och runt om i landet. Patrik Albertsson, Ronnie Svensson, Peter Grönlund, Henrik Jonés, Anders Thörnberg och flera andra i min bekantskapskrets som på olika sätt bidragit till avhandlingen. Den stöttning jag fått av Polishögskolan genom bl.a. Marianne Håkansson och Marianne Hilton. Cecilia Woxblom som det varit kul att samarbeta med parallellt med avhandlingsarbetet. Ulf Melin, Karin Axelsson, Stefan Cronholm och andra personer i forskningsgruppen VITS som har bidragit med viktiga infallsvinklar under avhandlingsarbetet. Benny Wilhelmson för hjälp med att ta fotografier och utforma omslaget till avhandlingen. John Squires, Cecilia Mårdh och Helena Österdahl som har hjälpt mig att få tag i en mängd böcker och hitta olika tidskrifter. Ingela Josefson, Liv Finstad, Urban Nuldén, Lisa Öberg, Rolf Granér, Sven Holgersson, Anders Green m.fl., vilka läst hela eller delar av avhandlingen och framfört synpunkter som jag i olika grad har tagit hänsyn till. Jag hoppas att det som står i avhandlingen inte gör Er besvikna. ix

10 x

11 INNEHÅLL 1. INLEDNING Bakgrund och problemområde Forskningsfrågor, syfte, målgrupper och avgränsningar Forskningsfrågor Syfte och målgrupper för avhandlingen Avgränsningar Översiktlig beskrivning av kapitlen SKILLNADER I ARBETSPRESTATION Inledning Skillnader i arbetsprestation vid egna initierade ingripanden och arbetsuppgifter tilldelade av länskommunikationscentralen Egna initierade ingripanden Arbetsuppgifter tilldelade av länskommunikationscentralen Uppträdande mot allmänheten, avrapportering och problemorienterat polisarbete Uppträdande mot allmänheten Avrapportering Problemorienterat polisarbete (POP) Analys av skillnader i arbetsprestation mellan poliser i ett område Kvantitativ studie Analys av arbetsprestationen POLISPRAKTIKENS BETYDELSE FÖR POLISERS ARBETS- PRESTATION Inledning Polispraktikens negativa inverkan på arbetsprestationen Analys av polispraktiken med stöd av den praktikgeneriska modellen Nio definierade problemområden Uppdrag Normer Presentationsnormer Formella normer Normer som uppstår i poliskollektivet Underlag Omdömen Utbildning Instrument xi

12 4. FAKTORER I POLISPRAKTIKEN SOM PÅVERKAR ARBETSPRESTATIONEN Missnöje med nuvarande ledning, sätt att styra organisationen och verksamhetsuppföljning Ledning Styrning Rådande styrform i organisationen fungerar bristfälligt i polispraktiken Anpassning på ytan Ad-hoc mässig styrning Operativ styrning Agerande mot personalproblem Uppföljning Lagstiftning uppfattas som oklar och otillräcklig i förhållande till polisens uppgifter Regler kring kroppsbesiktning i samband med narkotikabrott Regler kring EU-mopeder Regler kring brottsplatsundersökning Information om gällande lagstiftning som är aktuell i en viss situation Missnöje med hur rättssystemet fungerar Missnöje med omorganisationer Organisatoriska förändringar som bygger på rationaliserade myter Tillskapandet av länskommunikationscentraler Ett färre antal yttre tjänstgörande närpoliser/ordningspoliser Minskat antal poliser med lokal förankring Omorganisationerna i sig Bristfällig återkoppling/feedback Bristfällig utbildningsverksamhet Bristfälliga utvecklingsmöjligheter Ineffektiv avrapportering/svåranvända IT-system Kollegors negativa inverkan HUR POLISERS ARBETSPRESTATION PÅVERKAS AV KUNSKAP, MOTIVATION OCH IT-SYSTEM Utveckling av PGM Motivationen och kunskapens betydelse för en polismans arbetsprestation Motivations- och kunskapsdiagram IT-systems betydelse för arbetsprestationen Exempel på hur verksamhetsanpassade IT-system skulle kunna öka arbetsprestationen POLISERS YRKESKUNSKAP Inledning Olika former av yrkeskunskap xii

13 7. POLISERS MOTIVATION ATT AGERA Inledning Hur polismännens motivation påverkas av faktorer i polispraktiken Missnöje med nuvarande ledning, sätt att styra organisationen och verksamhetsuppföljning Lagstiftning uppfattas som oklar och otillräcklig i förhållande till polisens uppgifter Personal missnöjd med hur rättssystemet fungerar Missnöje med omorganisationer Bristfällig återkoppling/feedback Bristfällig utbildningsverksamhet Bristfälliga utvecklingsmöjligheter Inneffektiv avrapportering/svåranvända IT-system Kollegors negativa inverkan Motivationen har en central betydelse för arbetsprestationen bland poliser VARFÖR ÄR DET SVÅRT ATT FÅ VERKSAMHETS- ANPASSADE IT-SYSTEM INOM POLISEN? Inledning IT-system är uppbyggda för att tillgodose ett byråkratiskt kontrollsystem snarare än att stödja polisverksamheten LA-tester Verksamhetskodning Juridiska hinder Revirstrider Konkurrenssituation mellan olika värdeområden Konkurrenssituation mellan olika organisationsstrukturer inom den operativa verksamheten Konkurrenssituationer mellan olika verksamhetsutvecklingsinitiativ Anpassning på ytan Polispraktiken utmärks av ett stort antal kunskapsintensiva aktiviteter Två perspektiv i verksamheten Det råder skilda perspektiv på IT-systemens roll och möjligheter i verksamheten Teknikfrågor hamnar i fokus Användarrepresentationen blir bristfällig Fälttester görs i ett för sent skede Norm att inte uttrycka avvikande åsikter En sammanfattning av orsakerna till bristen på verksamhetsanpassade IT-system för närpoliser/ordningspoliser. 231 xiii

14 9. FORSKNINGSANSATS Inledning Tillvägagångssätt och ställningstaganden vid insamling och analys av empiri Forskningsansats anpassad efter olika forskningsfrågor Intervjuer Enkätintervjuer Individuella intervjuer Gruppintervjuer Deltagande observation Aktionsforskning Insamling av kvantitativa data Litteraturstudier Tillvägagångssätt och ställningstagande vad gäller presentation av material Anonymisering av material hämtat från intervjuer, deltagande observation och kvantitativa studier Exemplifieringen av polisiär yrkeskunskap (kap 6) redovisas i form av en novell Exkluderingsproblematiken Mitt forskarperspektiv Vikten av objektivitet i forskningsarbetet Dolda motiv Mina glasögon ENGLISH SUMMARY. 269 REFERENSER 277 xiv

15 Kap 1 - Inledning 1. INLEDNING I detta inledande kapitel gör jag en översiktlig beskrivning av aktuellt problemområde och redovisar även bl.a. syftet med avhandlingen och vilka målgrupper den vänder sig till. 1.1 Bakgrund och problemområde Ett återkommande tema i media är polisers bristande arbetsprestation: Poliser vägrade att ingripa: Vår arbetstid är slut De berusade ungdomarna slog sönder bussen och hotade chauffören. Polisen larmades men gjorde ingenting... Vid slutstationen fanns två polisbilar. Chauffören och en fritidsledare bad om hjälp. De pekade också ut en av ungdomarna som misstänktes för skadegörelse. (Aftonbladet, 14 november 1998) Polis tog inte misshandel på allvar Först vägrade polisen ta upp en anmälan och lät männen gå utan att ta deras namn. Nu har förundersökningen lagts ned trots att en av gärningsmännen är välkänd av polisen. (DN, 9 oktober 2002) Polisen har inte gjort någonting Tio inbrott på ungefär lika många år. Polisen har inte ett spår efter tjuvarna Paret har lämnat över uppgifter om vittnen, en videofilm och misstänkta fingeravtryck till polisen. Men inget har hänt. Min tillit till polisen är låg. Den första polisen antecknade inte ens vad jag sa och därefter har de bytt utredare ett antal gånger. (SvD, 15 november, 2002) Forskare har även figurerat i massmedia och påtalat problemet med polismännens bristande arbetsprestation: Sverige har VÄRLDENS LATASTE POLISER Poliser är latoxar som inte gör ett piss. Och 25 procent av alla poliser ägnar sig åt annat än polisarbete Polisen är häpnadsväckande ineffektiv! Allt väsentligt polisarbete uträttas av halva styrkan, säger Persson. (Professor Leif G W Persson i Expressen, 28 oktober 1999) Sedan 1998 har jag bedrivit fältstudier inom polisen och flera frågeställningar, som har att göra med polisers arbetsprestation, har uppstått återkommande gånger. Några exempel: - Hur kan det komma sig att en del poliser bemöter brottsoffer på ett sådant sätt att man blir varm inombords och stolt över att vara polis, medan andra beter sig så att det uppstår ett behov av att be om ursäkt för deras beteende? - Hur kan det komma sig att en del poliser avrapporterar på ett sådant sätt att gärningsmän ofta blir fällda i domstol 1, medan andra lägger ner många timmars arbete på att avrapportera ingripanden, utan att någon gärningsman blir dömd? - Hur kan det komma sig att en del poliser lyckats fånga så många fler gärningsmän jämfört med andra polismän? 1 Utan att frångå principen att utreda och beskriva en händelse på ett objektivt sätt

16 Kap 1 - Inledning - Hur kan det komma sig att det är flera år sedan en del poliser skrev ut en ordningsbot, medan andra skriver flera i veckan trots att de arbetar i samma arbetslag? - Hur kan det komma sig att en del poliser nästan aldrig behöver använda våld, medan andra ofta får våldsamt motstånd? - Hur kan det komma sig att unga motiverade poliser snabbt verkar tappa motivationen? Med tanke på antalet personer som arbetar med IT-frågor inom polisorganisationen, samt de resurser som satsas på utveckling av IT-system 2 i form av investeringar, underhåll, support och utbildningar, kan man dra slutsatsen att höga beslutfattare anser att IT-system utgör en mycket viktig framgångsfaktor. Men vilken roll spelar egentligen IT-systemen för polismännens arbetsprestation? Är det framförallt andra faktorer, än IT-systemen, som inverkar på polismännens arbetsprestation? I min lic. avhandling (Holgersson, 2001) framkommer att polisens IT-system, genom att de inte underlättar dokumentationsarbetet på önskvärt sätt, både har en direkt och indirekt påverkan på polismännens arbetsprestation. Direkt genom att polismännen blir uppbundna länge med att avrapportera ett ingripande och ofta missar att redovisa viktiga uppgifter. Indirekt genom att polismännen undviker att vidta vissa handlingar, bl.a. beroende på att de är osäkra på vilka rutiner som kommer ifråga vid en viss typ av ingripande eller för att de helt enkelt anser att det tar för lång tid att dokumentera en åtgärd för att det skall motivera ett ingripande (ibid.) 3. En viktig slutsats i min lic. avhandling är att IT-system filtrerar kunskap om verksamheten, men att uppgifter i IT-system ändå hamnar i fokus vid analyser och olika typer av beslutsfattande. IT-system påverkar härigenom i hög grad förutsättningarna för polisarbete (ibid.). Mitt intressefält är polisinformatik och min avsikt är att bygga vidare på och fördjupa resonemangen från min lic. avhandling kring IT-systemens inverkan på polismännens arbetsprestation. Hirschheim och Klein (2003) framför att personer som håller på med informatikforskning måste förbättra sin kunskap om aktörers uppfattningar om IT 4 och IT-systemens organisatoriska roll. Jag delar denna uppfattning och menar att det krävs en djupgående kunskap om en praktik för att framgångsrikt kunna designa IT-system. En sådan djupgående kunskap är också en förutsättning då det är fråga om annan typ av verksamhetsutveckling. För att bedöma effekterna av ett IT-system räcker det därmed inte bara med att förstå själva IT-systemet, utan det finns ett behov av att sätta sig in i hela verksamhetskontexten. Av den anledningen kommer jag försöka att skapa en djup inblick i polispraktiken. Användarfokuserad forskning kring informationssystem har varit mycket tydlig i Skandinavien (t.ex. Bjerknes m.fl. 1985; 1987; Ehn, 1988; Nygaard 1992). Den här avhandlingen följer den traditionen. 2 Med begreppet IT-system menar jag ett informationssystem som utnyttjar informationsteknologi i form av hårdvara och programvara (se Goldkuhl, 1992). 3 ibid. = förkortning för ordet ibidum (hänvisning till senaste angivna litteraturreferens). 4 Informationsteknologi

17 Kap 1 - Inledning Ett informatiskt forskningsperspektiv i samband med polisforskning har inte varit vanligt förekommande. Jag menar dock att jag kan dra nytta av analyser och beskrivningar som andra forskare gjort. Den internationella polisforskningen är omfattande (t.ex. Muir, 1977; Van Maanen; 1978; Punsch, 1979; Brown, 1988; Fielding, 1988), men jag anser liksom Ekman (1999) och Carlström (1999) att polisen i Sverige arbetar under andra förhållanden än poliser i andra länder. Det gör att mycket är annorlunda. Precis, som nyss nämnda forskare, menar jag att även om skillnaderna är stora så finns det samtidigt många generella likheter, vilket ur ett svenskt perspektiv gör den internationella polisforskningen intressant. Jag anser att slutsatser som nordiska polisforskare (t.ex. Finstad, 2000; Holmberg, 1999) har dragit är direkt överförbara till svenska förhållanden. Svensk polisforskning är eftersatt jämfört med utländsk polisforskning (Knutsson, 1984; Bergman, 1990; Ekman, 1999; Smångs, 2001). Bergman (1990) pekar på att orsaken till att svensk polisforskning är försummad beror på kriminologers upptagenhet vid frågor om kriminalitet och kriminalvård och Knutsson (1984) menar att det fanns: en fördomsliknande osäkerhet gentemot polisforskning bland akademiker i allmänhet och samhällsvetare i synnerhet. De senaste åren har dock intresset för polisers arbete ökat bland forskare i Sverige (t.ex. Norée, 2000; Smångs, 2001; Andersson, 2003; Granér, 2004; Lindgren, 2004; Stenmark, 2005). Förutom att min lic. avhandling (Holgersson, 2001) pekar på att IT-system inverkar på hur polismännen utför olika arbetsuppgifter framkommer även att polisernas kunskap 5 och motivation 6 har en stor betydelse för arbetsprestationen. Forskare som studerat andra organisationer har gjort liknande iakttagelser, (t.ex. Mitchell & Larsson, 1987; Jewell & Siegall, 1990). Mitchell & Larsson (1987) menar att en persons motivation i kombination med dennes förmåga och yttre förhållanden som arbetsredskap 7 är det som avgör en individs arbetsprestation. I begreppet prestation ligger en värdering av kvaliteten i arbetsbeteendet i förhållande till vissa fördefinierade krav (ibid.). Polisforskning som beskriver skillnader i arbetsprestation mellan enskilda poliser är starkt begränsad. Reiner (1998) har kommit fram till att frågor rörande enskilda polismäns prestation nästan inte har varit föremål för någon forskning. Den forskning som genomförts har antingen varit inriktad på att analysera polisens ansvar för övertramp, eller har i huvudsak bara fokuserat kring brottsbekämpning. Han menar att det finns en stor lucka inom polisforskningen avseende bedömningen av kvaliteten på individuella prestationer i den mest vanliga typen av polisarbete (ibid.). Min avsikt är att försöka bidra till att minska denna lucka. Waddington (1999) pekar på att polisforskare vanligtvis sökt orsaken till skillnader inom polisen, antingen i polismännens psyke eller i deras subkultur. Han menar att 5 Begreppen kunskap, yrkeskunskap och verksamhetskunskap används synonymt i avhandlingen (se vidare kapitel sex där jag beskriver vilken innebörd jag lägger i begreppet yrkeskunskap). 6 Begreppet motivation definieras i avhandlingen som de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger riktning åt och upprätthåller beteenden i olika intensitetsgrader i förhållande till måluppfyllelse (se Kaufmann & Kaufmann, 1998). 7 T.ex. IT-system

18 Kap 1 - Inledning detta i grund och botten är ett otillfredsställande perspektiv som drivits mer av en önskan att svärta ner än att komma med förklaringar (ibid.). Jag har uppfattningen att det är komplext att bedöma polismäns arbetsprestation, eftersom yrket innehåller en mängd dimensioner som ofta är kvantitativt svårmätbara, vilket även andra forskare konstaterat (se Finstad, 2000; Fjeldberg 2000; Reiner, 1998). Reiner (ibid.) framför att bedömningen av vad som är bra polisarbete i realiteten bara kan bli gjord av en van yrkesutövare, som har erfarenhet av svåra, mångtydiga, oförutsägbara, tilltrasslade och ofta till naturen svårlösta problem som skall klaras av. Jag är både forskare och polis, vilket medför unika möjligheter att studera olika fenomen inom polispraktiken. Att forska kring en verksamhet som man själv är en del av blir en intressant utmaning. Samtidigt som involveringen öppnar möjligheter till en rik empiri, innebär den också svårigheter (se vidare i kapitel nio, där jag diskuterar metodfrågor). Jag kan använda mig av internationell polisforskning när jag skall beskriva olika typer av kunskap som krävs i polisyrket (t.ex. Finstad, 2000; Fielding 1988; Muir, 1977; Punch 1979; Van Maanen, 1978). Jag kan även till viss del använda mig av svensk polisforskning (t.ex. Granér, 2004), men under avhandlingsarbetet har jag kunnat konstatera att tidigare forskning bara exemplifierat och behandlat en liten del av den yrkeskunskap som går att finna bland polismän. Denna avhandling avser att öka insikten om polisers yrkeskunskap. I analysen av polismännens yrkeskunnande kan jag även dra nytta av allmän forskning kring begreppet kunskap. Göranzon (1990; 1998) delar upp kunskap i påståendekunskap (teoretisk kunskap), färdighetskunskap (praktisk kunskap) och förtrogenhetskunskap. Gustavsson (2000) definierar kunskap i kunskapstyperna teoretisk/vetenskaplig kunskap, praktisk/produktiv kunskap och kunskap som praktisk klokhet. Man kan ifrågasätta hur lyckat det egentligen är att separera kunskap i olika kunskapstyper. Josefson (1991) framför en sådan ståndpunkt och menar att det snarare rör sig om olika aspekter av kunskap i form av påståendekunskap och förtrogenhetskunskap, som är intimt förknippade med varandra, än olika typer av kunskap. Rolf (1991) som behandlar begreppet tyst kunskap kritiserar också en uppdelning av kunskap i olika klasser. Han menar bl.a. att praktisk kunskap bygger på situationsberoende regler som anpassas, tolkas och preciseras, där språklig reflektion kring professionens kunskap är viktig (ibid.). När det gäller motivationens betydelse för arbetsprestationen finns det ett antal polisforskare som lyfter fram detta samband (t.ex. Van Maanen, 1975; Muir, 1977; Brown, 1988; O Brien, 1995). Det finns en mängd generella motivationsteorier som pekar i samma riktning (t.ex. Jenner, 1987; Kaufmann & Kaufmann, 1998 och Jewell & Siegall, 1990) och jag menar att det inte finns anledning att göra något annat antagande än att det går att använda dessa för att förklara olika fenomen inom polispraktiken som har att göra med polismäns motivation. Min uppfattning är att polisorganisationen inte är unik rörande att arbetsprestationen varierar mellan olika arbetstagare. Detta förhållande verkar råda i många organisationer, men det som utmärker polisorganisationen är att polismännen arbetar under förhållanden som är svårkontrollerbara. En forskare som lyft fram denna faktor - 4 -

19 Kap 1 - Inledning är Lipsky (1980). Han menar att poliser liksom bl.a. socialarbetare, lärare och domare är gräsrotsbyråkrater ( Street-Level Bureaucracy ). Utmärkande för dem är att de arbetar på stort avstånd från sina chefer och att de har stor handlingsfrihet. Lipsky beskriver att gräsrotsbyråkraters arbete bygger på att de fattar beslut som direkt berör andra människor i situationer som är svåra att förutse (ibid.). Johansson (1992) och Ekman (1999) har funnit att Lipskys teorier är överförbara till svenska förhållanden. Johansson har undersökt gräsrotsbyråkrater i form av anställda på Riksförsäkringsverket och Arbetsmarknadsverket, medan Ekman har bedrivit forskning inom polisväsendet och undersökt förhållandet att det betraktas som självklart 8 att texter styr polisarbete i rakt nedstigande led, trots att så inte är fallet (Ekman, 1999). Jag har min forskartillhörighet inom ämnesområdet informationssystemutveckling. Det blir därför naturligt att använda mig av en teoretisk referensram som hämtats inom detta forskningsfält för att finna en förklaring till varför prestationen skiljer sig mycket åt mellan olika poliser och vilken roll IT-systemen spelar i detta sammanhang. Jag har ett intresse av att studera om IT-system kan nyttjas bättre än i dagsläget för att öka polismännens arbetsprestation och vad det i sådana fall beror på att IT-systemen inte i tillräcklig omfattning stödjer olika arbetsmoment som skall utföras i polispraktiken. Det är avhandlingens forskningsbidrag inom ämnesområdet informationssystemutveckling. Min uppfattning är att det krävs 9 en djup förståelse för polispraktiken för att kunna besvara ovanstående frågor. Denna analys, med tillhörande beskrivning av olika fenomen i polispraktiken, menar jag dessutom kommer att lämna ett allmänt bidrag till svensk polisforskning. En modell som jag tidigare kommit i kontakt med i samband med att jag studerat polispraktiken är den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 2004). Jag fann att den var mycket användbar i detta sammanhang. Andra forskare har också använt sig av denna modell för att studera olika praktiker (t.ex. Hedström, 2000; Lindberg, 2000; Segerkvist 2001; Oscarsson, 2001; Hjamarsson, 2004; Goldkuhl & Röstlinger, 2004). Goldkuhl & Röstlinger (2004) skriver att den praktikgeneriska modellen kan ses som ett hjälpmedel som kan användas för att ställa frågor om en praktik i syfte att öka kunskapen om den. Genom att nyttja modellen som en teoretisk utgångspunkt, kan den som undersöker en praktik få hjälp att rikta sin uppmärksamhet på aspekter som kan vara av intresse att studera. Utgångspunkten i modellen är synen på en praktik som någon/några som gör något för någon/några. En praktik syftar till att producera ett resultat och skapa ett värde för någon eller några klienter. En praktik innebär att något (ett underlag) förädlas utifrån ett uppdrag att göra detta. Två huvudroller i praktiken är utförare (producent) och klient. Transformation (omvandling/förädling) är en central dimension i praktiker. Producenten behöver veta vad som skall göras (ha kunskap) och ha tillgång till något objekt ur vilket det önskade 8 Jag har uppfattat att Ekman menar att de som betraktar det som självklart att texter styr polisarbete bl.a. utgörs av högre beslutsfattare inom polisen och politiker. 9 Se i detta kapitel tidigare framförda argument om behovet av en djup förståelse för en praktik i samband med IS-forskning (bygger bl.a. på. Hirschheim och Kleins (2003) framförda uppfattning)

20 Kap 1 - Inledning resultatet kan skapas. Producenten behöver oftast också hjälpmedel (instrument) för att transformera underlaget till en färdig produkt (Goldkuhl & Röstlinger, 2004). Uppdrag Normer Utbildning IS/IT Anslag Lagstiftning Exempel på olika förutsättningar i polispraktiken Handlingar av olika poliser baserad på sin förmåga - Ordningsbotar/primärrapporter - Frihetsberövanden - Transporter - Hjälp/stöd Exempel på resultat av handlingar i polispraktiken - Minskat antal dödade och skadade i trafiken - Ökad trygghet - Minskad brottslighet - Begränsade skador både av fysisk och psykisk art Exempel på uppkomna effekter av polispraktiken Figur 1-1: Polispraktiken (Praktikgeneriska modellen, Fritt efter Goldkuhl & Röstlinger, 2004) 1.2 Forskningsfrågor, syfte, målgrupper och avgränsningar Forskningsfrågor Jag har ett intresse av att ta reda på vad det är i polispraktiken som får arbetsprestationen att variera i så hög grad mellan olika polismän och vilken roll ITsystem spelar i detta sammanhang. Med arbetsprestation menar jag ett produktionsresultat utifrån en kvalitets- och kvantitetsaspekt 10. Forskningsfrågan innehåller två antaganden. Ett antagande om en varierande arbetsprestation och ett antagande om att det är faktorer i polispraktiken som får arbetsprestationen att variera. Det finns till att börja med skäl att undersöka dessa två antaganden. För att beskriva skillnader i arbetsprestation mellan polismän 10 I kapitel två, tre, fem och sex framgår olika aspekter som jag lägger i begreppet arbetsprestation

Från projektorganisation till förvaltningsorganisation - en studie av överlämningsarenan. Ann-Margreth Hammar

Från projektorganisation till förvaltningsorganisation - en studie av överlämningsarenan. Ann-Margreth Hammar Filosofiska fakulteten FiF-avhandling, No. 103 Från projektorganisation till förvaltningsorganisation - en studie av överlämningsarenan Ann-Margreth Hammar 2011 Framlagd vid filosofiska fakulteten vid

Läs mer

etjänster som social interaktion via användning av IT-system

etjänster som social interaktion via användning av IT-system Linköping Studies in Information Science Dissertation No. 16 etjänster som social interaktion via användning av IT-system en praktisk teori av Göran Hultgren Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

Vad gör egentligen polisen?

Vad gör egentligen polisen? Vad gör egentligen polisen? Stefan Holgersson, Informatik Johannes Knutsson, Politihøgskolen, Norge INSTITUTIONEN FÖR EKONOMISK OCH INDUSTRIELL UTVECKLING LIU-IEI-RESEARCH REPORT-12/0004 Vad gör egentligen

Läs mer

STEFAN HOLGERSSON Spelar skillnader i arbetsprestation mellan poliser någon egentlig roll?

STEFAN HOLGERSSON Spelar skillnader i arbetsprestation mellan poliser någon egentlig roll? Stefan Holgersson är både polis och forskare. Förutom att arbeta i ingripandeverksamheten tjänstgör han som förhandlare och dialogpolis vid Polismyndigheten i Stockholms län. Han är också forskare vid

Läs mer

Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning

Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning Rapport 23, 2007 Stefan Holgersson Polishögskolan I regeringens narkotikapolitiska handlingsplan för åren 2002 2005 betonades särskilt vikten av forskning

Läs mer

Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning

Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning Dnr AA-169-43154-2002 Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning En rapport av fil. lic. Stefan Holgersson Linköpings universitet/

Läs mer

Från system till process kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys

Från system till process kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys Linköping Studies in Information Science Dissertation No. 5 Från system till process kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys av Mikael Lind Institutionen för datavetenskap Linköpings universitet

Läs mer

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen

Läs mer

Socialt arbete i polisens värld. Samverkans villkor och organisering

Socialt arbete i polisens värld. Samverkans villkor och organisering Socialt arbete i polisens värld Samverkans villkor och organisering Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU i Väst/GR ska: - vara relevant för praktiskt verksamma

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Är Polisen en lärande organisation?

Är Polisen en lärande organisation? Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:6 Är Polisen en lärande organisation? En intervjustudie om polisens ledningsstruktur Swedish Police Ann-Christine Andersson Arntén Kommunikation Ledarskap

Läs mer

Attityd- och bemötandeproblem inom polisen. Rapport till Rikspolisstyrelsen

Attityd- och bemötandeproblem inom polisen. Rapport till Rikspolisstyrelsen Attityd- och bemötandeproblem inom polisen Rapport till Rikspolisstyrelsen Charles Westin och Angela Nilsson December 2009 1 Innehållsförteckning Förord Sammanfattning 4 1. Attityd- och bemötandeproblem

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

The process of building facades within the Swedish police - An analysis of the the displayed image compared to the real outcome

The process of building facades within the Swedish police - An analysis of the the displayed image compared to the real outcome Sättet att bygga fasader inom svensk polis En analys av presenterad bild jämfört med verkligt utfall The process of building facades within the Swedish police - An analysis of the the displayed image compared

Läs mer

Effektiv styrning. En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor. Lars Stigendal

Effektiv styrning. En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor. Lars Stigendal Effektiv styrning En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor Lars Stigendal Denna rapport är en bearbetad version av rapporten Styrning för ökad effektivitet, Verva 2007:12. Verva

Läs mer

Att bekämpa kriminella gäng - utvärdering av SGI-projektet

Att bekämpa kriminella gäng - utvärdering av SGI-projektet Projektet Stockholm Gang Intervention Project (SGIP) var ett EU-finansierat projekt hos Södertörns polismästardistrikt i Stockholms polismyndighet. Projektet pågick mellan 2009 och 2011 men dess föregångare

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Att ta makten och ansvaret

Att ta makten och ansvaret Rapportserien Att ta makten och ansvaret för sin utredning Om ett utvecklingsprojekt kring biståndshandläggningen i Västernorrland Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2008:5 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-28-1

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Vi kan aldrig bli japaner

Vi kan aldrig bli japaner Vi kan aldrig bli japaner Vad betyder utlandsägande för svenskt arbetsliv? Margareta Oudhuis och Anders Olsson arbetslivsrapport nr 2007:18 issn 1401-2928 Tema: Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

ÖKAD IT-ANVÄNDNING - VAD HÄNDER MED ORGANISATIONERS OCH MÄNNISKORS FÖRMÅGA?

ÖKAD IT-ANVÄNDNING - VAD HÄNDER MED ORGANISATIONERS OCH MÄNNISKORS FÖRMÅGA? Ingår i Lennerlöf L (red, 2000) Avveckla eller utveckla - en antologi om verksamhetskonsekvenser i magra organisationer, Rådet för Arbetslivsforskning, Stockholm ÖKAD IT-ANVÄNDNING - VAD HÄNDER MED ORGANISATIONERS

Läs mer