Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11)"

Transkript

1 Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Allmänt 2 KAPITEL MEDLEMSKAP I KASSAN 2 Medlemskap 3 Ansökan om medlemskap 4 Medlemskapet börjar 5 Medlemsavgift 6 Betalning av medlemsavgift 7 Utträde ur kassan 8 Uteslutning 3 KAPITEL KASSANS FÖRVALTNING 9 Förvaltningsorgan 10 Representantskapet 11 Representantskapets uppgifter 12 Extra representantskapsmöte 13 Fullmäktige 14 Fullmäktiges uppgifter 15 Styrelsen 16 Styrelsens verksamhet 17 Styrelsens uppgifter 18 Arbetsutskottet 19 Kassadirektören 20 Kassans ombudsdistrikt 4 KAPITEL BESTÄMMELSER ANGÅENDE KASSANS EKONOMI 21 Revisorer 22 Bokslut 23 Utjämningsfond 24 Placeringsverksamhet 25 Upptagande av lån 26 Täckande av underskott 27 Överlåtelse av kassans medel vid upplösning av kassan 5 KAPITEL SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 28 Namnteckningsrätt 29 Meddelanden till medlemmar 30 Övergångsbestämmelse

2 Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Allmänt Arbetslöshetskassans namn är Industribranschernas arbetslöshetskassa för vilken används förkortningen TEAM-kassa. På finska är arbetslöshetskassans namn Teollisuusalojen työttömyyskassa. I dessa stadgar kallas den för enbart kassa. Kassans hemort är Helsingfors och dess verksamhetsområde är hela landet. Kassan är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning vars syfte är att till sina medlemmar betala utkomstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och förtjänststöd och därmed förbundna övriga studiesociala förmåner enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice samt övriga förmåner som enligt gällande lagstiftning tillhör kassans verksamhetsområde. Om de förmåner som kassan ska betala, hur de ansöks och betalas är stadgat i lagarna om respektive förmån. Kassans verksamhet övervakas av Finansinspektionen. 2 KAPITEL MEDLEMSKAP 2 Medlemskap Inträde i kassan vinner en löntagare som hör till tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år och som är anställd inom kemiska industrin, bildäcksbranschen, glasindustrin, tvätteriindustrin, gummiindustrin, sko- och läderindustrin, textil- eller beklädnadsindustrin, logistik, energi- eller databranschen, mediebranschen, pappersförädlingsbranschen, naturresurs- eller miljöbranschen, eller med dessa jämförbara branscher. Med löntagare avses i dessa stadgar löntagare vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst för arbete som utförs för annans räkning. En kassamedlem får inte samtidigt vara medlem i någon annan arbetslöshetskassa. 3 Ansökan om medlemskap En skriftlig ansökan om tillträde som medlem i kassan ska göras till kassan, till av styrelsen befullmäktigat ombud eller person som sköter medlemsfrågor.

3 Kassamedlemmar antas av kassans styrelse eller kassadirektören. 4 Medlemskapet börjar Medlemskapet i kassan börjar den dag då den skriftliga ansökan har kommit till mottagningsplatsen, förutsatt att medlemsavgiften är betald från nämnda tidpunkt. Har medlemsavgiften betalats efter det ansökan har anlänt, börjar medlemskapet i kassan först denna dag. 5 Medlemsavgift Kassamedlem ska betala en medlemsavgift som utgör den av Finansinspektionen årligen fastställda procentuella andelen av den inkomst som ligger till grund för medlemmens medlemsavgift. Inkomster som ligger till grund för medlemsavgiften är förskottsinnehållning underkastade löneinkomster och av kassan utbetalade skattepliktiga förmåner. Medlem som utför eget arbete, medlem som utan enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa godkänd orsak inte står till arbetsmarknadens förfogande samt medlem som utför i 1 kap. 6 lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd företagsverksamhet är skyldig att betala medlemsavgift för efterskyddstiden. Medlemsavgiften utgör den på kassamedlemmarnas genomsnittliga förvärvsinkomst baserade medlemsavgiften. 6 Betalning av medlemsavgift Medlemsavgiften ska betalas senast inom sex (6) månader från den tidpunkt till vilken medlemsavgiften hänför sig. Medlemsavgiften betalas via bank på kassans konto. Medlemmarna kan också befullmäktiga arbetsgivaren att inkassera medlemsavgiften från den löneinkomst som ligger till grund för avgiften. Kassan har rätt att inkassera medlemsavgift direkt från de av kassan utbetalade skattepliktiga förmånerna En medlem som har utträtt eller uteslutits från kassan har inte rätt att återfå till kassan betalda medlemsavgifter som hänför sig till tiden före utträdet eller uteslutningen. 7 Utträde ur kassan Anmälan om utträde ur kassan ska göras skriftligt till kassan, kassans styrelse eller av styrelsen befullmäktigat ombud eller person som sköter medlemsfrågor. Medlemskapet i kassan upphör senast i slutet av den kalendermånad när medlemmen fyller 68 år. 8 Uteslutning

4 Kassans styrelse eller kassadirektören kan efter att ha hört medlemmen ge en anmärkning eller varning eller utesluta en medlem ur kassan, om medlemmen 1) vid sitt inträde i kassan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, 2) i bedrägligt syfte lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit omständighet som påverkar erhållandet av dagpenning, utbildningsstöd eller annan av kassan utbetalad förmån eller storleken av dessa, eller 3) vägrar iaktta kassans stadgar eller av kassastyrelsen meddelade föreskrifter. En medlem som inte har betalat sina medlemsavgifter inom den i dessa stadgar fastställda tiden kan av kassastyrelsen, kassadirektören eller av styrelsen befullmäktigad annan funktionär uteslutas ur kassan räknat från den dag från och med vilken medlemsavgiften är obetald,. Kassastyrelsen, kassadirektören eller av styrelsen befullmäktigad annan funktionär kan utesluta en medlem ur kassan som varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan arbetsbransch som omfattas av kassans verksamhet. En medlem som utövar i 1 kap. 6 lagen om utkomst för arbetslösa avsedd företagsverksamhet för längre tid än ett och ett halvt år, anses varaktigt ha lämnat kassans verksamhetsområde. 3 KAPITEL KASSANS FÖRVALTNING 9 Förvaltningsorgan Kassans förvaltningsorgan är kassans representantskapsmöte, kassans delegation som i dessa stadgar kallas fullmäktige, kassastyrelsen och arbetsutskottet. 10 Representantskapet Den högsta beslutanderätten inom kassan tillkommer representantskapsmötet. Representantskapets ordinarie möte hålls vart femte (5) år under tiden april-augusti. Kassans styrelse bestämmer närmare om tiden och platsen för mötet. Representanterna vid representantskapsmötet väljs genom proportionella val. I varje ombudsdistrikt väljs en representant för varje påbörjat 250-tal medlemmar. Den av kassastyrelsen godkända valordningen innehåller bestämmelser om valkretsgränser, förrättningen av val, och tiden för valet. Representantskapsmötet sammankallas av kassastyrelsen. Styrelsen ska i medlemstidningen eller på annat sätt närmare meddela ombudsdistrikten om tiden och platsen för mötet två (2) månader före mötet. Kallelse till representantskapsmötet ska skickas per post till representantskapsmötets medlemmar minst två (2) veckor före mötesdagen. Bokslutet och räkenskapsberättelsen ska minst en vecka före det ordinarie representantskapsmötet finnas till påseende för representantskapets medlemmar på kassans kontor.

5 Vid kassans representantskapsmöte har varje deltagande mötesrepresentant en (1) röst. Faller rösterna lika, avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som biträtts av ordföranden. För ändring av kassans stadgar eller för upplösning av kassan krävs att beslut i ärendet har fattats vid representantskapsmötet med minst två tredjedelars (2/3) röstmajoritet. 11 Representantskapets uppgifter Vid det ordinarie representantskapsmötet ska 1) föredras redogörelse för verksamheten under föregående representantskaps mandatperiod samt kassans ekonomi, 2) föredras verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansen och räkenskapsberättelsen för föregående räkenskapsperiod, 3) fastställas bokslutet för föregående räkenskapsperiod, 4) beslutas om de åtgärder till vilka förvaltningen och ekonomin ger anledning, 5) beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för fullmäktiges och styrelsens medlemmar samt kassadirektören, 6) fastställas de principer som ska iakttas ifråga om arvoden till medlemmarna i fullmäktiges och styrelsen samt till revisorerna, 7) förrättas val av ordförande och vice ordförande för fullmäktige och styrelsen, 8) förrättas val av fullmäktiges och styrelsens medlemmar, suppleanter samt revisorer, 9) bestämmas grunderna för medlemsavgiften, 10) beslutas om principerna för placeringsverksamheten, samt 11) handläggas övriga ärenden som i möteskallelsen anmälts till behandling. Andra än ovan nämnda ärenden får inte vid möte upptas till slutgiltigt avgörande. 12 Extra representantskapsmöte Extra representantskapsmöte ska hållas: 1) då kassans styrelse finner det påkallat, 2) då Finansinspektionen eller revisorerna, om en revision som de verkställt ger anledning därtill, yrkar på detta, eller 3) då minst en tiondel (1/10) av kassans medlemmar skriftligt yrkar på detta för behandling av bestämt ärende. Om antalet medlemmar i kassan har sjunkit under 8 000, ska ett extra representantskapsmöte utan dröjsmål sammankallas för att besluta vilka åtgärder kassan i detta fall ska vidta. Extra representantskapsmöte sammankallas av styrelsen. Vägrar kassans styrelse utan laga skäl att sammankalla extra möte, ska kallelsen utfärdas av Finansinspektionen. Kallelse till extra representantskapsmöte ska skickas per post till representantskapsmötets medlemmar minst två (2) veckor före mötesdagen. I möteskallelsen ska anges de ärenden som

6 upptas till behandling. Andra än i möteskallelsen nämnda ärenden får inte upptas till slutgiltigt avgörande vid mötet. 13 Fullmäktige Till kassans fullmäktige hör en fullmäktig för varje påbörjat 800-tal medlemmar i valkretsen. Representantskapet väljer för fullmäktige en ordförande och två (2) vice ordförande. Vidare väljer representantskapet medlemmarna i fullmäktige och för varje medlem två personliga suppleanter, samt 20 allmänna suppleanter. Om en medlem i fullmäktige varaktigt pensioneras, lämnar yrket i en bransch som omfattas av kassans verksamhet eller avgår från fullmäktige, upphör hans medlemskap omedelbart och en suppleant inträder i hans ställe. Fullmäktiges mandatperiod börjar vid det representantskapsmöte där fullmäktige väljs och upphör vid det representantskapsmöte där nästa fullmäktige utses. Kassafullmäktiges ordinarie möte hålls en gång per år under tiden mars-juni. Fullmäktige håller inte möte det år då representantskapsmötet anordnas. Förslag som önskas behandlade på fullmäktiges möte ska tillställas styrelsen senast en månad före mötet. Förslag till fullmäktige kan framläggas av styrelsen och ombudsdistrikten. Kassans fullmäktigemöte sammankallas av kassans styrelse. Kallelse till fullmäktigemötet ska skickas per post till fullmäktiges medlemmar minst två (2) veckor före mötesdagen. Bokslutet och räkenskapsberättelsen ska minst en vecka före kassans ordinarie möte finnas till påseende för kassans medlemmar på kassans kontor. Fullmäktige äger beslutförhet då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften (1/2) av medlemmarna är närvarande. Vid kassafullmäktiges möte har varje närvarande mötesrepresentant en (1) röst. Faller rösterna lika, avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som biträtts av mötets ordförande. För ändring av stadgarna krävs att beslut i saken har fattats vid fullmäktiges möte med minst två tredjedelars (2/3) röstmajoritet. 14 Fullmäktiges uppgifter Under tiden mellan de ordinarie representantskapsmötena ska på fullmäktigemötet 1) föredras verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansen och räkenskapsberättelsen för föregående räkenskapsperiod, 2) fastställas bokslutet för föregående räkenskapsperiod, 3) beslutas om de åtgärder till vilka förvaltningen och ekonomin ger anledning, 4) beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och kassadirektören,

7 5) fastställas styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden, 6) fullmäktige inom sig utse ordförande eller vice ordförande när de ordinarie är förhindrade att sköta sina uppgifter, 7) bestämmas grunderna för medlemsavgiften, samt 8) handläggas övriga ärenden som i möteskallelsen anmälts till behandling. Andra än ovan nämnda ärenden får inte vid mötet upptas till slutgiltigt avgörande. 15 Styrelsen Kassans representantskap väljer styrelseordförande, vice ordförande och högst tio (10) styrelsemedlemmar samt för alla dessa en (1) personlig suppleant och tio (10) allmänna suppleanter. Styrelsens ordförande, vice ordförande och medlemmar ska vara medlemmar av kassan och ha fyllt 18 år. Styrelsens mandatperiod börjar vid det representantskapsmöte då styrelsen väljs och upphör vid det representantskapsmöte som utser ny styrelse. Om en styrelsemedlems plats blir öppen under mandatperioden eller om en styrelsemedlem förlorar sin behörighet under mandatperioden, sköts hans uppgifter av suppleanten tills kassans representantskap utser en ny styrelsemedlem. Blir styrelseordförandens plats öppen under mandatperioden eller om ordföranden förlorar sin behörighet under mandatperioden, sköts hans uppgifter av vice ordföranden, och ordförandens suppleant fungerar som styrelsemedlem tills kassans representantskap utser ny ordförande. 16 Styrelsens verksamhet Styrelsen sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande, eller då han är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften (1/2) av de övriga medlemmarna är närvarande. Vid styrelsemötet har varje närvarande styrelsemedlem en (1) röst. Styrelsens beslut blir den åsikt som har biträtts av mera än hälften (1/2) av de närvarande. Faller rösterna lika, blir den åsikt gällande som biträtts av mötets ordförande. Vid styrelsemötet ska föras protokoll, som justeras senast på följande styrelsemöte.

8 17 Styrelsens uppgifter Styrelsens uppgift är att 1) övervaka att kassans ärenden sköts i enlighet med lagstiftning och kassans stadgar samt de av representantskapsmötet fattade besluten och fastställda verksamhetsanvisningarna, 2) ombesörja kassans interna kontroll och riskhantering, 3) bestämma om indelningen av kassans verksamhetsområde i ombudsdistrikt och godkänna valordningen, 4) sammankalla kassans representantskapsmöte och fullmäktigemöte samt bereda de ärenden som ska behandlas på mötet, 5) ge kassamötet ett skriftligt utlåtande om förslag som revisorerna eller medlemmar av kassan vill att mötet ska behandla, 6) tillse att de frågor varom representantskapsmötet fattar beslut genomförs, 7) årligen tillställa Finansinspektionen en ansökan om finansieringsandelar, 8) årligen göra framställan till Finansinspektionen om storleken av medlemsavgiften, 9) godkänna kassans placeringsplan och besluta om placeringen av kassans medel, 10) besluta om upptagning av lån, 11) besluta om de principer som följs vid utbetalning av förmåner, 12) anta och utesluta kassans medlemmar, 13) anställa och avsätta kassans direktör och övriga funktionärer samt besluta om deras anställningsförhållande och arbetsvillkor, 14) representera kassan samt föra dess talan vid domstolar samt hos andra myndigheter, 15) välja inom sig ordförande eller vice ordförande när de ordinarie är förhindrade att sköta sina uppgifter, samt 16) besluta om alla andra ärenden beträffande vilka inte annat stadgats i lag, förordning eller dessa stadgar. Styrelsen har rätt att i kassans stadgar företa de tekniska ändringar som föranleds av revideringar i lagstiftningen. 18 Arbetsutskottet Kassans styrelse utser ett arbetsutskott med högst tre (3) medlemmar samt en ordförande för utskottet. Arbetsutskottet sköter de uppgifter styrelsen tilldelar det. 19 Kassadirektören Kassadirektören fungerar som den ansvarige funktionären för kassan. Kassadirektörens uppgift är att 1) leda och övervaka kassans praktiska verksamhet, 2) ombesörja skötseln av frågor som rör den ekonomiska förvaltningen och övrig verksamhet, 3) bereda de ärenden som behandlas på styrelsemöten,

9 4) avge rapport till styrelsen om de viktigaste frågorna i anslutning till kassans verksamhet och ekonomi, 5) verkställa styrelsens beslut, 6) representera kassan och föra dess talan vid domstolar samt hos andra myndigheter, 7) fullgöra övriga uppgifter som enligt stadgarna tillkommer kassadirektören, samt 8) fullgöra övriga uppgifter som styrelsen tilldelar honom. 20 Kassans ombudsdistrikt Kassans styrelse indelar kassans verksamhetsområde i ombudsdistrikt i enlighet med de grunder kassans representantskapsmöte har fastställt och utser ombuden för respektive ombudsdistrikt. Ombudsdistriktens uppgift är att förrätta val av representantskap samt leda ombudens verksamhet. Ombudens uppgift är att ta emot ansökningar om medlemskap och att assistera medlemmarna i frågor som rör utkomstskydd för arbetslösa. 4 KAPITEL BESTÄMMELSER ANGÅENDE KASSANS EKONOMI 21 Revisorer Kassan har två revisorer och suppleanter för dem. Revisor ska vara CGR-revisor eller CGR-samfund, eller GRM-revisor eller GRM-samfund. Om ett samfund utsetts till revisor, behövs inte suppleanter. Om en revisors plats blir öppen under mandatperioden eller om revisorn förlorar sin behörighet att fungera som kassans revisor, fungerar suppleanten som revisor tills en ny revisor utses för den resterande mandatperioden. 22 Bokslut Kassans räkenskapsperiod är ett år. Styrelsen ska inom tre (3) månader efter räkenskapsperiodens slut uppgöra bokslutet som omfattar resultaträkning, balans, noter och verksamhetsberättelse. Styrelsen ska i verksamhetsberättelsen framställa förslag till åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott. Bokslutet och därtill hörande handlingar ska överlämnas till revisorn för granskning åtminstone en månad före kassans möte. Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod ge styrelsen en skriftlig revisionsberättelse minst två (2) veckor före det kassamöte på vilket beslut om fastställandet av bokslutet ska fattas. 23 Utjämningsfond

10 Kassan har en utjämningsfond till vilken det årliga överskottet överförs. 24 Placeringsverksamhet Kassans medel ska placeras på ett lönsamt och tryggt sätt så att kassans likviditet är tryggas. 25 Upptagande av lån Kassans styrelse har rätt att uppta lån endast för att betala förmåner och för anskaffning av kontorslokaliteter om det inte annars finns medel disponibla för detta. 26 Täckande av underskott Utvisar arbetslöshetskassans bokslut underskott, används högst 50 procent av utjämningsfondens medel för att täcka underskottet. Kan underskottet inte täckas ur utjämningsfonden, täcks underskottet ur arbetslöshetskassornas stödfond och genom en tilläggsandel som beviljas ur statens medel. 27 Överlåtelse av kassans medel vid upplösning av kassan Om beslut fattats om att upplösa kassan eller kassan upphör, ska de medel som finns kvar efter det skulderna har betalats och övriga förbindelser fullgjorts, i enlighet med bestämmelser givna av det kassamöte som fattat beslutet om upplösning, överlämnas till ett samfund som står kassans verksamhet nära och användas för att stöda ekonomin och yrkesutbildning för personer som tillhör kassans tidigare verksamhetssfär. 5 KAPITEL SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 28 Namnteckningsrätt Kassans namn får tecknas av styrelseordföranden eller kassadirektören eller en av styrelsen befullmäktigad person. Skuldförbindelser ska dock undertecknas av styrelseordföranden eller kassadirektören och en annan styrelsemedlem tillsammans 29 Meddelanden till medlemmar Kassans medlemmar får information om ändringar i lagstiftningen gällande kassans verksamhet och förmåner genom personligt brev, tidningar som sprids bland medlemmarna eller kassans internetsidor. 30 Övergångsbestämmelse

11 Som arbetslöshetskassans representantskap fram till valet av det första representantskapet enligt 10 i dessa stadgar fungerar Mediebranschens arbetslöshetskassas representantskap vid tidpunkten för fusionen, kompletterad med Kemiska arbetslöshetskassans högsta beslutande organ vid tidpunkten för fusionen.

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 1(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Från och med 1.1.2015 Innehållsförteckning STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(11) STADGAR

Läs mer

Arbetslöshetskassans stadgar

Arbetslöshetskassans stadgar 1 (10) ns stadgar 1 KAPITLET ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 ns namn, hemort, verksamhetsområde och syfte 2 KAPITLET MEDLEMSKAP 2 Villkor för medlemskap 3 Utträde ur kassan ns namn är Metallarbetarnas

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

Industribranschernas arbetslöshetskassa Delegationens möte

Industribranschernas arbetslöshetskassa Delegationens möte Industribranschernas arbetslöshetskassa Delegationens möte 3 5.6.2015 STADGAR Innehållsförteckning 1 KAP. ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Allmänt 2 KAP. MEDLEMSKAP I ARBETSLÖSHETSKASSAN 2 Medlemskap

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 Allmänt... 4 2 KAPITEL MEDLEMSKAP I ARBETSLÖSHETSKASSAN... 5 2 Medlemskap...

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans namn är Transportbranschens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND MODELLSTADGAR FÖR EN PERSONALFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND 1 Fonden och dess hemort 2 Fondens ändamål 3 Medlemskap Fondens namn är Företag Ab:s personalfond

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland 2 innehåll Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2016- Kassamötet har den 22 maj 2015 godkänt stadgeändringarna och Finansinspektionen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) FÖRSLAG 2016 STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) Fastställda 1988-04-16 Ändrade av årsmötet 1998-05-16 Ändrade av årsmötet 2007-04-21 Ändringsförslag 2016-02-13 Föreningens

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

STADGAR ( reviderade och beslutade )

STADGAR ( reviderade och beslutade ) STADGAR ( reviderade och beslutade 2014-05-26 ) 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är BMK Stinget och dess hemort är Mellerud 2. Syfte och verksamhetsformer Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Antagna av Kommunals a-kassas föreningsstämma Stadgar. fr.o.m. 1 oktober 2017

Antagna av Kommunals a-kassas föreningsstämma Stadgar. fr.o.m. 1 oktober 2017 Antagna av Kommunals a-kassas föreningsstämma 2017 Stadgar fr.o.m. 1 oktober 2017 Grafisk form: Kommunals a-kassa Original: Lazze Öst, JINAB Antagna av Kommunals a-kassas föreningsstämma 2017 Stadgar fr.o.m.

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT 2 ÄNDAMÅL Stiftelsens namn är Stiftelsen för Åbo Akademi sr, på finska Åbo Akademin säätiö sr och på engelska Åbo Akademi University Foundation

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar. 1 STADGAR FÖR idrottsföreningen KFUM KOMETERNA l IDEELL FÖRENING 1 KFUM KOMETERNA är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk.

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk. MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthadistrikt rf och kallas i dessa stadgar distriktet. Föreningens hemort är, dess verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Stadgar för släkten Börman r.f.

Stadgar för släkten Börman r.f. Stadgar för släkten Börman r.f. I Släktföreningens namn, hemort och syfte 1 Föreningens namn är Släkten Börman r.f., dess hemort är Västanfjärd och dess verksamhetsområde är hela landet. Föreningen kallas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER. (i kraft från ) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER. (i kraft från ) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (i kraft från 1.1.2011) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans

Läs mer

Godkända på föreningens möte , fastställda av PRS

Godkända på föreningens möte , fastställda av PRS SOSTE Finlands social och hälsa rf STADGAR Godkända på föreningens möte 24.2.2014, fastställda av PRS 17.4.2014 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHET 1 Namn och hemort Föreningens namn är SOSTE Suomen sosiaali ja

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR (Översättning)

VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR (Översättning) VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR 15.09.2008 (Översättning) Namn och hemort 1 Föreningens namn är Väståbolands Företagare Länsi-Turunmaan Yrittäjät r.y. och den fungerar som

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ]

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ] Stadgar för Riksbyggens lokalförening i [ ] 1 Organisationsnummer: Stadgarna antogs vid årsmöte den: / - 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningen är ideell och dess firma är Riksbyggens lokalförening

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR. att ansvara för utarbetandet av standarder; att driva svenska intressen i standardiseringsarbetet;

STADGAR. att ansvara för utarbetandet av standarder; att driva svenska intressen i standardiseringsarbetet; 1(5) Lars Flink STADGAR Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2001. 1 Organisationsform SIS Swedish Standards Institute ( SIS ) är en ideell förening

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Förening Stadgar Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Med ändringar antagna på årsmöte och föreningssammanträde 2016 Isoleringsfirmornas förening, Box 171 54, 104 62 STOCKHOLM Besöksadress: Ringvägen 100

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa Stadgar för Svensk Handels Arbetslöshetskassa gällande från den 23 juli 2013 Innehållsförteckning Kassans ändamål och firma 1 3 Kassans verksamhetsområde 2 3 Kassans säte 3 3 Anmälan om arbetslöshet, ansökan

Läs mer

Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet

Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet VESSÖNET ANL OSK STADGAR 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att bygga,

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer