Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11)"

Transkript

1 Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Allmänt 2 KAPITEL MEDLEMSKAP I KASSAN 2 Medlemskap 3 Ansökan om medlemskap 4 Medlemskapet börjar 5 Medlemsavgift 6 Betalning av medlemsavgift 7 Utträde ur kassan 8 Uteslutning 3 KAPITEL KASSANS FÖRVALTNING 9 Förvaltningsorgan 10 Representantskapet 11 Representantskapets uppgifter 12 Extra representantskapsmöte 13 Fullmäktige 14 Fullmäktiges uppgifter 15 Styrelsen 16 Styrelsens verksamhet 17 Styrelsens uppgifter 18 Arbetsutskottet 19 Kassadirektören 20 Kassans ombudsdistrikt 4 KAPITEL BESTÄMMELSER ANGÅENDE KASSANS EKONOMI 21 Revisorer 22 Bokslut 23 Utjämningsfond 24 Placeringsverksamhet 25 Upptagande av lån 26 Täckande av underskott 27 Överlåtelse av kassans medel vid upplösning av kassan 5 KAPITEL SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 28 Namnteckningsrätt 29 Meddelanden till medlemmar 30 Övergångsbestämmelse

2 Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Allmänt Arbetslöshetskassans namn är Industribranschernas arbetslöshetskassa för vilken används förkortningen TEAM-kassa. På finska är arbetslöshetskassans namn Teollisuusalojen työttömyyskassa. I dessa stadgar kallas den för enbart kassa. Kassans hemort är Helsingfors och dess verksamhetsområde är hela landet. Kassan är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning vars syfte är att till sina medlemmar betala utkomstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och förtjänststöd och därmed förbundna övriga studiesociala förmåner enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice samt övriga förmåner som enligt gällande lagstiftning tillhör kassans verksamhetsområde. Om de förmåner som kassan ska betala, hur de ansöks och betalas är stadgat i lagarna om respektive förmån. Kassans verksamhet övervakas av Finansinspektionen. 2 KAPITEL MEDLEMSKAP 2 Medlemskap Inträde i kassan vinner en löntagare som hör till tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år och som är anställd inom kemiska industrin, bildäcksbranschen, glasindustrin, tvätteriindustrin, gummiindustrin, sko- och läderindustrin, textil- eller beklädnadsindustrin, logistik, energi- eller databranschen, mediebranschen, pappersförädlingsbranschen, naturresurs- eller miljöbranschen, eller med dessa jämförbara branscher. Med löntagare avses i dessa stadgar löntagare vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst för arbete som utförs för annans räkning. En kassamedlem får inte samtidigt vara medlem i någon annan arbetslöshetskassa. 3 Ansökan om medlemskap En skriftlig ansökan om tillträde som medlem i kassan ska göras till kassan, till av styrelsen befullmäktigat ombud eller person som sköter medlemsfrågor.

3 Kassamedlemmar antas av kassans styrelse eller kassadirektören. 4 Medlemskapet börjar Medlemskapet i kassan börjar den dag då den skriftliga ansökan har kommit till mottagningsplatsen, förutsatt att medlemsavgiften är betald från nämnda tidpunkt. Har medlemsavgiften betalats efter det ansökan har anlänt, börjar medlemskapet i kassan först denna dag. 5 Medlemsavgift Kassamedlem ska betala en medlemsavgift som utgör den av Finansinspektionen årligen fastställda procentuella andelen av den inkomst som ligger till grund för medlemmens medlemsavgift. Inkomster som ligger till grund för medlemsavgiften är förskottsinnehållning underkastade löneinkomster och av kassan utbetalade skattepliktiga förmåner. Medlem som utför eget arbete, medlem som utan enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa godkänd orsak inte står till arbetsmarknadens förfogande samt medlem som utför i 1 kap. 6 lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd företagsverksamhet är skyldig att betala medlemsavgift för efterskyddstiden. Medlemsavgiften utgör den på kassamedlemmarnas genomsnittliga förvärvsinkomst baserade medlemsavgiften. 6 Betalning av medlemsavgift Medlemsavgiften ska betalas senast inom sex (6) månader från den tidpunkt till vilken medlemsavgiften hänför sig. Medlemsavgiften betalas via bank på kassans konto. Medlemmarna kan också befullmäktiga arbetsgivaren att inkassera medlemsavgiften från den löneinkomst som ligger till grund för avgiften. Kassan har rätt att inkassera medlemsavgift direkt från de av kassan utbetalade skattepliktiga förmånerna En medlem som har utträtt eller uteslutits från kassan har inte rätt att återfå till kassan betalda medlemsavgifter som hänför sig till tiden före utträdet eller uteslutningen. 7 Utträde ur kassan Anmälan om utträde ur kassan ska göras skriftligt till kassan, kassans styrelse eller av styrelsen befullmäktigat ombud eller person som sköter medlemsfrågor. Medlemskapet i kassan upphör senast i slutet av den kalendermånad när medlemmen fyller 68 år. 8 Uteslutning

4 Kassans styrelse eller kassadirektören kan efter att ha hört medlemmen ge en anmärkning eller varning eller utesluta en medlem ur kassan, om medlemmen 1) vid sitt inträde i kassan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, 2) i bedrägligt syfte lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit omständighet som påverkar erhållandet av dagpenning, utbildningsstöd eller annan av kassan utbetalad förmån eller storleken av dessa, eller 3) vägrar iaktta kassans stadgar eller av kassastyrelsen meddelade föreskrifter. En medlem som inte har betalat sina medlemsavgifter inom den i dessa stadgar fastställda tiden kan av kassastyrelsen, kassadirektören eller av styrelsen befullmäktigad annan funktionär uteslutas ur kassan räknat från den dag från och med vilken medlemsavgiften är obetald,. Kassastyrelsen, kassadirektören eller av styrelsen befullmäktigad annan funktionär kan utesluta en medlem ur kassan som varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan arbetsbransch som omfattas av kassans verksamhet. En medlem som utövar i 1 kap. 6 lagen om utkomst för arbetslösa avsedd företagsverksamhet för längre tid än ett och ett halvt år, anses varaktigt ha lämnat kassans verksamhetsområde. 3 KAPITEL KASSANS FÖRVALTNING 9 Förvaltningsorgan Kassans förvaltningsorgan är kassans representantskapsmöte, kassans delegation som i dessa stadgar kallas fullmäktige, kassastyrelsen och arbetsutskottet. 10 Representantskapet Den högsta beslutanderätten inom kassan tillkommer representantskapsmötet. Representantskapets ordinarie möte hålls vart femte (5) år under tiden april-augusti. Kassans styrelse bestämmer närmare om tiden och platsen för mötet. Representanterna vid representantskapsmötet väljs genom proportionella val. I varje ombudsdistrikt väljs en representant för varje påbörjat 250-tal medlemmar. Den av kassastyrelsen godkända valordningen innehåller bestämmelser om valkretsgränser, förrättningen av val, och tiden för valet. Representantskapsmötet sammankallas av kassastyrelsen. Styrelsen ska i medlemstidningen eller på annat sätt närmare meddela ombudsdistrikten om tiden och platsen för mötet två (2) månader före mötet. Kallelse till representantskapsmötet ska skickas per post till representantskapsmötets medlemmar minst två (2) veckor före mötesdagen. Bokslutet och räkenskapsberättelsen ska minst en vecka före det ordinarie representantskapsmötet finnas till påseende för representantskapets medlemmar på kassans kontor.

5 Vid kassans representantskapsmöte har varje deltagande mötesrepresentant en (1) röst. Faller rösterna lika, avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som biträtts av ordföranden. För ändring av kassans stadgar eller för upplösning av kassan krävs att beslut i ärendet har fattats vid representantskapsmötet med minst två tredjedelars (2/3) röstmajoritet. 11 Representantskapets uppgifter Vid det ordinarie representantskapsmötet ska 1) föredras redogörelse för verksamheten under föregående representantskaps mandatperiod samt kassans ekonomi, 2) föredras verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansen och räkenskapsberättelsen för föregående räkenskapsperiod, 3) fastställas bokslutet för föregående räkenskapsperiod, 4) beslutas om de åtgärder till vilka förvaltningen och ekonomin ger anledning, 5) beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för fullmäktiges och styrelsens medlemmar samt kassadirektören, 6) fastställas de principer som ska iakttas ifråga om arvoden till medlemmarna i fullmäktiges och styrelsen samt till revisorerna, 7) förrättas val av ordförande och vice ordförande för fullmäktige och styrelsen, 8) förrättas val av fullmäktiges och styrelsens medlemmar, suppleanter samt revisorer, 9) bestämmas grunderna för medlemsavgiften, 10) beslutas om principerna för placeringsverksamheten, samt 11) handläggas övriga ärenden som i möteskallelsen anmälts till behandling. Andra än ovan nämnda ärenden får inte vid möte upptas till slutgiltigt avgörande. 12 Extra representantskapsmöte Extra representantskapsmöte ska hållas: 1) då kassans styrelse finner det påkallat, 2) då Finansinspektionen eller revisorerna, om en revision som de verkställt ger anledning därtill, yrkar på detta, eller 3) då minst en tiondel (1/10) av kassans medlemmar skriftligt yrkar på detta för behandling av bestämt ärende. Om antalet medlemmar i kassan har sjunkit under 8 000, ska ett extra representantskapsmöte utan dröjsmål sammankallas för att besluta vilka åtgärder kassan i detta fall ska vidta. Extra representantskapsmöte sammankallas av styrelsen. Vägrar kassans styrelse utan laga skäl att sammankalla extra möte, ska kallelsen utfärdas av Finansinspektionen. Kallelse till extra representantskapsmöte ska skickas per post till representantskapsmötets medlemmar minst två (2) veckor före mötesdagen. I möteskallelsen ska anges de ärenden som

6 upptas till behandling. Andra än i möteskallelsen nämnda ärenden får inte upptas till slutgiltigt avgörande vid mötet. 13 Fullmäktige Till kassans fullmäktige hör en fullmäktig för varje påbörjat 800-tal medlemmar i valkretsen. Representantskapet väljer för fullmäktige en ordförande och två (2) vice ordförande. Vidare väljer representantskapet medlemmarna i fullmäktige och för varje medlem två personliga suppleanter, samt 20 allmänna suppleanter. Om en medlem i fullmäktige varaktigt pensioneras, lämnar yrket i en bransch som omfattas av kassans verksamhet eller avgår från fullmäktige, upphör hans medlemskap omedelbart och en suppleant inträder i hans ställe. Fullmäktiges mandatperiod börjar vid det representantskapsmöte där fullmäktige väljs och upphör vid det representantskapsmöte där nästa fullmäktige utses. Kassafullmäktiges ordinarie möte hålls en gång per år under tiden mars-juni. Fullmäktige håller inte möte det år då representantskapsmötet anordnas. Förslag som önskas behandlade på fullmäktiges möte ska tillställas styrelsen senast en månad före mötet. Förslag till fullmäktige kan framläggas av styrelsen och ombudsdistrikten. Kassans fullmäktigemöte sammankallas av kassans styrelse. Kallelse till fullmäktigemötet ska skickas per post till fullmäktiges medlemmar minst två (2) veckor före mötesdagen. Bokslutet och räkenskapsberättelsen ska minst en vecka före kassans ordinarie möte finnas till påseende för kassans medlemmar på kassans kontor. Fullmäktige äger beslutförhet då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften (1/2) av medlemmarna är närvarande. Vid kassafullmäktiges möte har varje närvarande mötesrepresentant en (1) röst. Faller rösterna lika, avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som biträtts av mötets ordförande. För ändring av stadgarna krävs att beslut i saken har fattats vid fullmäktiges möte med minst två tredjedelars (2/3) röstmajoritet. 14 Fullmäktiges uppgifter Under tiden mellan de ordinarie representantskapsmötena ska på fullmäktigemötet 1) föredras verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansen och räkenskapsberättelsen för föregående räkenskapsperiod, 2) fastställas bokslutet för föregående räkenskapsperiod, 3) beslutas om de åtgärder till vilka förvaltningen och ekonomin ger anledning, 4) beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och kassadirektören,

7 5) fastställas styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden, 6) fullmäktige inom sig utse ordförande eller vice ordförande när de ordinarie är förhindrade att sköta sina uppgifter, 7) bestämmas grunderna för medlemsavgiften, samt 8) handläggas övriga ärenden som i möteskallelsen anmälts till behandling. Andra än ovan nämnda ärenden får inte vid mötet upptas till slutgiltigt avgörande. 15 Styrelsen Kassans representantskap väljer styrelseordförande, vice ordförande och högst tio (10) styrelsemedlemmar samt för alla dessa en (1) personlig suppleant och tio (10) allmänna suppleanter. Styrelsens ordförande, vice ordförande och medlemmar ska vara medlemmar av kassan och ha fyllt 18 år. Styrelsens mandatperiod börjar vid det representantskapsmöte då styrelsen väljs och upphör vid det representantskapsmöte som utser ny styrelse. Om en styrelsemedlems plats blir öppen under mandatperioden eller om en styrelsemedlem förlorar sin behörighet under mandatperioden, sköts hans uppgifter av suppleanten tills kassans representantskap utser en ny styrelsemedlem. Blir styrelseordförandens plats öppen under mandatperioden eller om ordföranden förlorar sin behörighet under mandatperioden, sköts hans uppgifter av vice ordföranden, och ordförandens suppleant fungerar som styrelsemedlem tills kassans representantskap utser ny ordförande. 16 Styrelsens verksamhet Styrelsen sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande, eller då han är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften (1/2) av de övriga medlemmarna är närvarande. Vid styrelsemötet har varje närvarande styrelsemedlem en (1) röst. Styrelsens beslut blir den åsikt som har biträtts av mera än hälften (1/2) av de närvarande. Faller rösterna lika, blir den åsikt gällande som biträtts av mötets ordförande. Vid styrelsemötet ska föras protokoll, som justeras senast på följande styrelsemöte.

8 17 Styrelsens uppgifter Styrelsens uppgift är att 1) övervaka att kassans ärenden sköts i enlighet med lagstiftning och kassans stadgar samt de av representantskapsmötet fattade besluten och fastställda verksamhetsanvisningarna, 2) ombesörja kassans interna kontroll och riskhantering, 3) bestämma om indelningen av kassans verksamhetsområde i ombudsdistrikt och godkänna valordningen, 4) sammankalla kassans representantskapsmöte och fullmäktigemöte samt bereda de ärenden som ska behandlas på mötet, 5) ge kassamötet ett skriftligt utlåtande om förslag som revisorerna eller medlemmar av kassan vill att mötet ska behandla, 6) tillse att de frågor varom representantskapsmötet fattar beslut genomförs, 7) årligen tillställa Finansinspektionen en ansökan om finansieringsandelar, 8) årligen göra framställan till Finansinspektionen om storleken av medlemsavgiften, 9) godkänna kassans placeringsplan och besluta om placeringen av kassans medel, 10) besluta om upptagning av lån, 11) besluta om de principer som följs vid utbetalning av förmåner, 12) anta och utesluta kassans medlemmar, 13) anställa och avsätta kassans direktör och övriga funktionärer samt besluta om deras anställningsförhållande och arbetsvillkor, 14) representera kassan samt föra dess talan vid domstolar samt hos andra myndigheter, 15) välja inom sig ordförande eller vice ordförande när de ordinarie är förhindrade att sköta sina uppgifter, samt 16) besluta om alla andra ärenden beträffande vilka inte annat stadgats i lag, förordning eller dessa stadgar. Styrelsen har rätt att i kassans stadgar företa de tekniska ändringar som föranleds av revideringar i lagstiftningen. 18 Arbetsutskottet Kassans styrelse utser ett arbetsutskott med högst tre (3) medlemmar samt en ordförande för utskottet. Arbetsutskottet sköter de uppgifter styrelsen tilldelar det. 19 Kassadirektören Kassadirektören fungerar som den ansvarige funktionären för kassan. Kassadirektörens uppgift är att 1) leda och övervaka kassans praktiska verksamhet, 2) ombesörja skötseln av frågor som rör den ekonomiska förvaltningen och övrig verksamhet, 3) bereda de ärenden som behandlas på styrelsemöten,

9 4) avge rapport till styrelsen om de viktigaste frågorna i anslutning till kassans verksamhet och ekonomi, 5) verkställa styrelsens beslut, 6) representera kassan och föra dess talan vid domstolar samt hos andra myndigheter, 7) fullgöra övriga uppgifter som enligt stadgarna tillkommer kassadirektören, samt 8) fullgöra övriga uppgifter som styrelsen tilldelar honom. 20 Kassans ombudsdistrikt Kassans styrelse indelar kassans verksamhetsområde i ombudsdistrikt i enlighet med de grunder kassans representantskapsmöte har fastställt och utser ombuden för respektive ombudsdistrikt. Ombudsdistriktens uppgift är att förrätta val av representantskap samt leda ombudens verksamhet. Ombudens uppgift är att ta emot ansökningar om medlemskap och att assistera medlemmarna i frågor som rör utkomstskydd för arbetslösa. 4 KAPITEL BESTÄMMELSER ANGÅENDE KASSANS EKONOMI 21 Revisorer Kassan har två revisorer och suppleanter för dem. Revisor ska vara CGR-revisor eller CGR-samfund, eller GRM-revisor eller GRM-samfund. Om ett samfund utsetts till revisor, behövs inte suppleanter. Om en revisors plats blir öppen under mandatperioden eller om revisorn förlorar sin behörighet att fungera som kassans revisor, fungerar suppleanten som revisor tills en ny revisor utses för den resterande mandatperioden. 22 Bokslut Kassans räkenskapsperiod är ett år. Styrelsen ska inom tre (3) månader efter räkenskapsperiodens slut uppgöra bokslutet som omfattar resultaträkning, balans, noter och verksamhetsberättelse. Styrelsen ska i verksamhetsberättelsen framställa förslag till åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott. Bokslutet och därtill hörande handlingar ska överlämnas till revisorn för granskning åtminstone en månad före kassans möte. Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod ge styrelsen en skriftlig revisionsberättelse minst två (2) veckor före det kassamöte på vilket beslut om fastställandet av bokslutet ska fattas. 23 Utjämningsfond

10 Kassan har en utjämningsfond till vilken det årliga överskottet överförs. 24 Placeringsverksamhet Kassans medel ska placeras på ett lönsamt och tryggt sätt så att kassans likviditet är tryggas. 25 Upptagande av lån Kassans styrelse har rätt att uppta lån endast för att betala förmåner och för anskaffning av kontorslokaliteter om det inte annars finns medel disponibla för detta. 26 Täckande av underskott Utvisar arbetslöshetskassans bokslut underskott, används högst 50 procent av utjämningsfondens medel för att täcka underskottet. Kan underskottet inte täckas ur utjämningsfonden, täcks underskottet ur arbetslöshetskassornas stödfond och genom en tilläggsandel som beviljas ur statens medel. 27 Överlåtelse av kassans medel vid upplösning av kassan Om beslut fattats om att upplösa kassan eller kassan upphör, ska de medel som finns kvar efter det skulderna har betalats och övriga förbindelser fullgjorts, i enlighet med bestämmelser givna av det kassamöte som fattat beslutet om upplösning, överlämnas till ett samfund som står kassans verksamhet nära och användas för att stöda ekonomin och yrkesutbildning för personer som tillhör kassans tidigare verksamhetssfär. 5 KAPITEL SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 28 Namnteckningsrätt Kassans namn får tecknas av styrelseordföranden eller kassadirektören eller en av styrelsen befullmäktigad person. Skuldförbindelser ska dock undertecknas av styrelseordföranden eller kassadirektören och en annan styrelsemedlem tillsammans 29 Meddelanden till medlemmar Kassans medlemmar får information om ändringar i lagstiftningen gällande kassans verksamhet och förmåner genom personligt brev, tidningar som sprids bland medlemmarna eller kassans internetsidor. 30 Övergångsbestämmelse

11 Som arbetslöshetskassans representantskap fram till valet av det första representantskapet enligt 10 i dessa stadgar fungerar Mediebranschens arbetslöshetskassas representantskap vid tidpunkten för fusionen, kompletterad med Kemiska arbetslöshetskassans högsta beslutande organ vid tidpunkten för fusionen.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer