STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA"

Transkript

1 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 1(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Från och med Innehållsförteckning

2 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(11) STADGAR FÖR TRÄ- OCH SPECIALBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA... 3 KAPITEL I... 3 ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE Arbetslöshetskassans verksamhetsområde, namn och hemort... 3 KAPITEL II... 3 MEDLEMSKAP Villkor för medlemskap Utträde ur kassan Anmärkning, varning och uteslutande ur kassan Återinträde Medlemsavgifter Befrielse från medlemsavgift... 5 KAPITEL III... 5 VILLKOR FÖR ARBETSLÖSHETSDAGPENNING OCH ANDRA FÖRMÅNER Förmåner Ansökan och utbetalning av förmåner... 5 KAPITEL IV... 5 KASSANS FÖRVALTNING Förvaltningsorgan Val av kassans representantskap Första mötet som hålls av representantskapet som väljs i kassans val Kassans extraordinarie representantskapsmöte Kassans representantskap Styrelsen Styrelsens verksamhet Styrelsens uppgifter Arbetsutskottet Kassadirektör Kassans ombud... 9 KAPITEL V... 9 BESTÄMMELSER SOM GÄLLER EKONOMIN Bokslut Utjämningsfond Låntagning Täckning av överskott Överlämning av medel vid upplösning av kassan KAPITEL VI DIVERSE BESTÄMMELSER Teckna kassans namn Lagändringar Information till medlemmarna... 11

3 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 3(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans verksamhetsområde, namn och hemort Kassans namn är Träbranschernas arbetslöshetskassa. Som förkortning används Träkassan. I dessa stadgar används benämningen kassan. Kassan har sitt säte i Helsingfors. Kassans verksamhetsområde omfattar hela landet. Kassan är en sammanslutning som verkar på basis av ömsesidigt ansvar enligt lagen om arbetslöshetskassor. Kassan har till syfte att för sina medlemmar anordna förmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och övriga lagstadgade förmåner som hör till kassans verksamhetsområde enligt gällande lagstiftning. Kassans verksamhet övervakas av Finansinspektionen. KAPITEL II MEDLEMSKAP 2 Villkor för medlemskap Som medlem i kassan godkänns en lönearbetare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år och som arbetar inom träindustrin, skogs- och jordbruk samt förädling av skogs- och jordbruksprodukter, energi-, båtbygge- och borstindustrin och inom produktion eller en bransch som enligt beslut av kassans styrelse likställs med ovan nämnda grupper med hänsyn till föreskrifterna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor. Såsom lönearbetare betraktas en löntagare vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för någon annans räkning. En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra någon annan arbetslöshetskassa. En skriftlig ansökan om medlemskap i kassan ska riktas till kassans styrelse, ett ombud som har befullmäktigats av styrelsen eller en person som sköter medlemsärenden. Medlemskapet i kassan börjar från den dag då en skriftlig ansökan om medlemskap inkommit till stället dit ansökan om medlemskap ska sändas, förutsatt att personen har betalt sin medlemsavgift från och med detta datum. Om medlemsavgifterna har betalts först från och med en tidpunkt efter att ansökan inkommit, börjar medlemskapet i arbetslöshetskassan denna dag.

4 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 4(11) 3 Utträde ur kassan En medlem som önskar lämna kassan ska skriftligen meddela detta till kassans styrelse, kassans ombud som styrelsen har befullmäktigat eller en person som sköter medlemsärenden. Medlemskapet i arbetslöshetskassan upphör dock senast vid utgången av den kalendermånad under vilken medlemmen fyller 68 år. 4 Anmärkning, varning och uteslutande ur kassan Kassans styrelse kan, efter att ha hört medlemmen, ge honom en anmärkning, en varning eller utesluta honom, om han 1) vid sitt inträde har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, 2) svikligen har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit en omständighet som är av betydelse för erhållande av eller storleken på en förmån från kassan, samt 3) vägrar att iaktta kassans stadgar eller av kassans styrelse meddelade föreskrifter. En medlem som inte har betalat sin medlemsavgift inom tre (3) månader räknat från början av den tidsperiod som medlemsavgiften hänför sig till, kan uteslutas ur kassan räknat från den dag från och med vilken medlemsavgifterna är obetalda. Kassan kan utesluta en medlem som varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan bransch som omfattas av kassans verksamhet. Företagsverksamhet enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa som har bedrivits i över 18 månader ses även som ett varaktigt utträde ur kassans verksamhet. 5 Återinträde Om en medlem går över från en arbetslöshetskassa till en annan inom en månad, kan han eller hon i den nya kassan utnyttja sina ackumulerade arbets- och medlemsperioder i den tidigare kassan i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor och lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om en medlem, som har uteslutits ur kassan åter beviljas medlemskap, räknas inte hans tidigare anställningstid eller medlemskap i kassan till godo och inte heller tidigare erlagda medlemsavgifter. 6 Medlemsavgifter Medlemsavgiften utgör en av Finansinspektionen varje år fastställd procentandel av lön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas samt annan skattepliktig förmån som kassan utbetalt. Kassan har rätt att uppbära kassans medlemsavgift direkt i samband med de skattepliktiga förmåner som kassan utbetalar. En medlem, som har egna bygg- eller lantbruksinkomster eller andra inkomster eller som idkar företagsverksamhet som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, betalar för nämnda tid

5 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 5(11) en medlemsavgift som grundar sig på den genomsnittliga inkomsten för arbetslöshetskassans medlemmar och som årligen fastställs av kassans styrelse. Medlemsavgifter ska betalas varje månad enligt föreskrifter fastställd av kassans styrelse. En medlem som har utträtt eller uteslutits ur kassan har inte rätt att återfå till kassan betalda avgifter som gäller tiden före den tidpunkt då han utträdde eller uteslöts ur kassan. 7 Befrielse från medlemsavgift En medlem är befriad från att betala medlemsavgift under den tid då han inte får lön som avses i 6 eller kassans arbetslöshetsdagpenning eller andra förmåner eller om han eller hon inte har varit på arbetsmarknaden på grund av godtagbara orsaker som nämns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Medlemsavgiften uppbärs dock alltid på de skattepliktiga förmåner som utbetalas från kassan. En medlem är skyldig att meddela kassan om befrielse från medlemsavgift. Anmälan som gjorts till kassan senare än inom tre (3) månader beaktas inte, utom i det fall att medlemmen försummat att anmäla detta på grund av giltig orsak. KAPITEL III VILLKOR FÖR INKOMSTRELATERAD DAGPENNING OCH ANDRA FÖRMÅNER 8 Förmåner Kassan beviljar inkomstrelaterad dagpenning och övriga förmåner som kassan ålagts att betala ut enligt gällande lagstiftning. 9 Ansökan och utbetalning av förmåner En förmån som betalas av kassan ska ansökas hos kassan inom tre månader från och med den dag som utbetalningen önskas äga rum. Kassan ger ett skriftligt beslut om beviljande eller förkastande av förmånen. De förmåner som betalas av kassan beviljas och betalas i enlighet med den lagstiftning som berör dem. Förmånerna betalas till det bankkonto i Europeiska unionen som uppgetts av medlemmen. KAPITEL IV KASSANS FÖRVALTNING 10 Förvaltningsorgan Representantskapet och styrelsen är kassans förvaltningsorgan.

6 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 6(11) 11 Val av kassans representantskap Högsta beslutanderätt i arbetslöshetskassan utövas av representantskapsmötet. Representantskapets mandatperiod är fem år. Representantskapet väljs i ett proportionellt poströstningsval så att medlemmarna i varje valkrets väljer en representant per varje påbörjad 700-tal medlemmar enligt det totala antalet medlemmar per valkrets den sista dagen året före valåret. Valkretsarna kan antingen vara rikstäckande eller regionala och de ska omfatta minst ettusenfyrahundraen (1 401) medlemmar. Valkretsarna bildas enligt kollektivavtalsområde, antingen av ett eller flera avtalsområden tillsammans. Avtalsområden som innehållsmässigt sett står varandra nära placeras i samma valkrets. I valet av representantskap iakttas förutom dessa stadgar även valordningen som godkänts av representantskapet. Valordningen kan ändras vid ett representantskapsmöte med en majoritet på 2/3 av de avgivna rösterna. Det ska framgå av möteskallelsen att valordningen behandlas på mötet. Närmare bestämmelser om valet har förts in i valordningen som godkänts av representantskapet. Styrelsen skickar en skriftlig kallelse till representantskapsmötet tre månader före mötet och två månader före ett extraordinarie möte. Samtliga representanter som närvarar vid kassans representantskapsmöte har en röst. Faller rösterna lika vid ett personval, avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som har bifallits av ordförande, om inget annat föreskrivs i dessa bestämmelser. 12 Första mötet som hålls av representantskapet som väljs i kassans val Kassans representantskapsmöte hålls i oktober november. Vid mötet som hålls av representantskapet som väljs i ett val ska 1) den föregående mandatperiodens verksamhet och kassans ekonomi redovisas, 2) styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande om föregående verksamhetsperiod föredras, 3) föregående års resultaträkning och balansräkning fastställas, 4) beslutas om de åtgärder som förvaltningen och bokföringen ger skäl till, 5) beslutas om hanteringen av räkenskapsperiodens resultat, 6) beslutas om att bevilja de ansvarsskyldiga ansvarsfrihet, 7) arvodena för medlemmarna i förvaltningsorganen och revisorerna fastställas, 8) förrättas val av styrelsens ordförande, viceordförande, sekreterare och fyra (4) ledamöter samt deras personliga suppleanter och sju (7) allmänna suppleanter, 9) förrättas val av representantskapets ordförande och viceordförande, 10) till revisorer väljas två revisorer av vilka minst den ena är ett CGR- eller OFR-samfund och den andra en CGR- eller OFR-revisor, 11) grunderna för medlemsavgiften fastställas, 12) beslut fattas om principerna för placeringsverksamheten samt 13) andra ärenden som har anmälts till behandling i möteskallelsen handläggas. Andra än ovan nämnda ärenden får inte tas upp till slutligt avgörande vid mötet.

7 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 7(11) 13 Kassans extraordinarie representantskapsmöte Kassans extraordinarie representantskapsmöte ska hållas 1) då kassans styrelse finner det påkallat, 2) då Finansinspektionen eller revisorerna yrkar på detta, om en av dem verkställd revision ger anledning därtill, eller 3) då minst en tiondel av medlemmarna skriftligen yrkar på detta för behandling av ett visst ärende. Om antalet medlemmar i kassan sjunkit till under 8 000, ska kassans representantskap omedelbart sammankallas till ett extraordinarie möte för att besluta om kassans verksamhet ska fortsätta eller ej och vilka åtgärder som bör vidtas i dessa fall. Vägrar kassans styrelse utan laga skäl att sammankalla representantskapsmötet ska kallelsen utfärdas av Finansinspektionen. I möteskallelsen ska de ärenden som upptas till behandling anges. Andra än i möteskallelsen nämnda ärenden får inte tas upp till slutligt avgörande vid mötet. 14 Kassans representantskap Kassans representantskapsmöte hålls årligen i oktober november. Vid representantskapsmötet ska 1) styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande om föregående verksamhetsperiod föredras, 2) föregående års resultaträkning och balansräkning fastställas, 3) beslutas om de åtgärder som förvaltningen och bokföringen ger skäl till, 4) beslutas om hanteringen av räkenskapsperiodens resultat, 5) beslutas om att bevilja de ansvarsskyldiga ansvarsfrihet, 6) arvodena för medlemmarna i förvaltningsorganen och revisorerna fastställas, 7) för perioden fram till följande val av representantskap förrättas val av ordförande och/eller sekreterare, om denna blir tvungen att frånsäga sig sitt uppdrag under mandatperioden, 8) grunderna för medlemsavgiften fastställas samt 9) andra ärenden som har anmälts till behandling i möteskallelsen handläggas. Andra än ovan nämnda ärenden får inte tas upp till slutligt avgörande vid mötet. Om ordföranden eller andre ordföranden för representantskapet eller styrelseordföranden eller sekreteraren blir tvungen att frånsäga sig sitt uppdrag under mandatperioden, väljer representantskapet nya ordförande eller en sekreterare för den återstående mandatperioden.

8 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 8(11) 15 Styrelsen Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare och fyra (4) ordinarie ledamöter och sju (7) personliga suppleanter samt sju (7) allmänna suppleanter. De valda ska vara 18 år fyllda medlemmar i kassan. Styrelsens mandatperiod är fem år. 16 Styrelsens verksamhet Styrelsen sammankallas av ordföranden eller när denne är förhindrad av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande vid mötet. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet av rösterna. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i andra ärenden avgör ordförandens röst. Då beslut fattas om placering av medel krävs dock, till skillnad från det ovan nämnda, en kvalificerad två tredjedelars majoritet. Protokoll ska föras vid styrelsens möte och justeras senast vid följande styrelsemöte. 17 Styrelsens uppgifter Till styrelsens uppgifter hör att 1) övervaka att kassans ärenden sköts i enlighet med lagen, kassans stadgar samt de beslut som har fattats vid representantskapsmötet och där fastställda förhållningsregler, 2) godkänna och utesluta kassans medlemmar med beaktande av vad som nämns i 2 beträffande villkor för medlemsansökan, medlemskap och i 4 uteslutning av medlem, 3) besluta om lönsamma och betryggande placeringar av kassans medel enligt de principer som representantskapsmötet har godkänt, godkänna arbetslöshetskassans placeringsplan och besluta om att ta lån som avses i 23, 4) besluta om principerna för utbetalning av förmåner, 5) godkänna och utesluta kassadirektör samt efter behov en ställföreträdare för honom och besluta om deras arbetsförhållanden och arbetsvillkor, 6) övervaka upprätthållandet av medlemsregistret, 7) sammankalla representantskapsmötet och bereda de ärenden som behandlas vid mötet, 8) för representantskapet årligen lägga fram kassans verksamhetsplan och budget för följande kalenderår samt övervaka att dessa förverkligas, 9) för föregående kalenderår ge representantskapet en berättelse om kassans verksamhet och ekonomi, 10) ge representantskapsmötet ett skriftligt utlåtande om de förslag som revisorerna eller kassamedlemmarna önskar lämna till behandling vid mötet, 11) upprätta bokslut och verksamhetsberättelse och presentera åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott, 12) sammanställa en verksamhetsplan och en budget för följande år, 13) årligen lämna en ansökan till Finansinspektionen om finansieringsandelar i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor, 14) årligen lämna ett förslag till Finansinspektionen beträffande storleken på medlemsavgiften, 15) efter behov bevilja fullmakt att teckna kassans namn,

9 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 9(11) 16) se till att kassan i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor och Finansinspektionens bestämmelser har en tillräcklig intern övervakning och tillräckliga riskhanteringssystem med tanke på verksamhetens karaktär och omfattning samt 17) fatta beslut i alla övriga ärenden för vilka lagen, förordningarna eller dessa stadgar inte föreskriver annat. 18 Arbetsutskottet Kassans styrelse väljer ett arbetsutskott som sköter de uppgifter som styrelsen fastställer. Arbetsutskottet består av minst tre (3) medlemmar och högs fem (5) medlemmar. Arbetsutskottets uppgift är att 1) godkänna och utesluta kassans anställda samt besluta om deras arbetsförhållanden och arbetsvillkor, 2) bereda verksamhetsberättelsen och bokslutet för framläggande för styrelsen, 3) bereda budgeten och förslag till medlemsavgift för framläggande för styrelsen, samt 4) sköta andra uppgifter som ålagts av styrelsen. 19 Kassadirektör Kassadirektören verkar som ansvarig tjänsteman för kassan. Till kassadirektörens uppgifter hör att 1) styra och övervaka kassans praktiska verksamhet, 2) se till att styrelsens beslut verkställs samt sköta om ärenden i anknytning till ekonomiförvaltningen och den övriga verksamheten, 3) bereda ärenden som behandlas vid styrelsens möten, rapportera till styrelsen om de viktigaste händelserna i anknytning till kassans verksamhet och ekonomi och verkställa styrelsens beslut, 4) i stället för styrelsen fatta beslut angående medlemskap och uteslutning av medlem i situationer som avses i 2 och 4, 5) arrangera och utveckla kassans interna övervakning, 6) representera kassan och föra dess talan vid domstolar och hos andra myndigheter, samt 7) utföra alla andra uppgifter som styrelsen ålagt honom eller henne att verkställa. 20 Kassans ombud Kassans styrelse utnämner kassans ombud vilkas uppgift är att ta emot ansökningarna om medlemskap och biträda medlemmarna i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa. Kassans uppgift är att styra ombudens verksamhet i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa. KAPITEL V BESTÄMMELSER SOM GÄLLER EKONOMIN 21 Bokslut

10 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 10(11) Kassans räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsen ska inom tre (3) månader efter utgången av räkenskapsperioden upprätta bokslutet som omfattar resultaträkning, balansräkning, noter och verksamhetsberättelse. Bokslutet och anknytande dokument ska lämnas till revisorerna för granskning minst en månad före representantskapsmötet. Revisorerna ska ge en skriftlig revisionsberättelse över varje räkenskapsperiod till styrelsen minst två veckor före det representantskapsmöte där beslut ska fattas om att fastställa bokslutet. 22 Utjämningsfond Kassan har en utjämningsfond till vilken det årliga överskottet överförs. 23 Låntagning Kassans styrelse har rätt att ta tillfälliga lån endast för att betala ut förmåner och långfristiga lån för anskaffning av lokaliteter, då medel för dessa ändamål inte finns att tillgå. 24 Täckning av överskott Om bokslutet utvisar underskott, används högst 50 procent av utjämningsfondens medel till att täcka det. Om underskottet inte kan täckas på det sätt som anges i 1 momentet, täcks underskottet i enlighet med 21 och 22 i lagen om arbetslöshetskassor genom en tilläggsandel som beviljas av arbetslöshetskassornas stödkassa och staten. 25 Överlämning av medel vid upplösning av kassan Om beslut har fattats om att upplösa eller nedlägga kassan ska de kvarstående medlen, efter att skulderna har betalts och de övriga fordringarna har uppfyllts, överlämnas till att användas för att förbättra ekonomin och kompetensen för medlemmar som jobbar inom kassans verksamhetsområde. Det representantskapsmöte som har fattat beslut om upplösningen kan ge föreskrifter om att medlen även kan överlämnas till annan organisation med liknande verksamhet som kassan, för att användas till att förbättra ekonomin och kompetensen hos personer som omfattats av kassans tidigare verksamhet.

11 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 11(11) KAPITEL VI DIVERSE BESTÄMMELSER 26 Teckna kassans namn Styrelsens ordförande och sekreterare, kassans direktör och en annan person som styrelsen eventuellt har befullmäktigat till detta, har rätt att teckna kassans namn. När det gäller skuldförbindelser tecknar styrelsens ordförande och sekreterare samt kassadirektören kassans namn, två tillsammans. När ett beslut om en förmån delges elektroniskt kan det undertecknas maskinellt. 27 Lagändringar Då ändringar sker i lagen eller förordningen om utkomstskydd för arbetslösa eller lagen eller förordningen om arbetslöshetskassor eller andra lagar som gäller kassans verksamhetsområde, har kassans styrelse rätt att göra motsvarande ändringar i dessa stadgar. För att ändra dessa stadgar, i annat fall än vad som nämns i 1 mom. eller vad gäller nedläggning av kassan i annat fall än vad som nämns i 13 2 mom., krävs att beslut har fattats i ärendet vid representantskapsmötet med minst två tredjedels (2/3) majoritet av röstetalet. 28 Information till medlemmarna Medlemmarna i kassan informeras om legislativa ändringar i anslutning till kassans verksamhet och förmåner i ett personligt brev, tidningar med spridning bland medlemmarna eller på kassans webbplats.

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11)

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Allmänt 2 KAPITEL MEDLEMSKAP I KASSAN 2 Medlemskap 3 Ansökan om medlemskap 4 Medlemskapet börjar 5 Medlemsavgift

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans namn är Transportbranschens

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011 Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa fr o m 8 juni 2011 1 Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets PelletsFörbundet Stadgar för PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. 1 Firma Föreningens firma är PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. (uttalas och utrycks i tal och skrift som PelletsFörbundet ) 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa Stadgar för Svensk Handels Arbetslöshetskassa gällande från den 23 juli 2013 Innehållsförteckning Kassans ändamål och firma 1 3 Kassans verksamhetsområde 2 3 Kassans säte 3 3 Anmälan om arbetslöshet, ansökan

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer