STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA"

Transkript

1 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 1(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Från och med Innehållsförteckning

2 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(11) STADGAR FÖR TRÄ- OCH SPECIALBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA... 3 KAPITEL I... 3 ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE Arbetslöshetskassans verksamhetsområde, namn och hemort... 3 KAPITEL II... 3 MEDLEMSKAP Villkor för medlemskap Utträde ur kassan Anmärkning, varning och uteslutande ur kassan Återinträde Medlemsavgifter Befrielse från medlemsavgift... 5 KAPITEL III... 5 VILLKOR FÖR ARBETSLÖSHETSDAGPENNING OCH ANDRA FÖRMÅNER Förmåner Ansökan och utbetalning av förmåner... 5 KAPITEL IV... 5 KASSANS FÖRVALTNING Förvaltningsorgan Val av kassans representantskap Första mötet som hålls av representantskapet som väljs i kassans val Kassans extraordinarie representantskapsmöte Kassans representantskap Styrelsen Styrelsens verksamhet Styrelsens uppgifter Arbetsutskottet Kassadirektör Kassans ombud... 9 KAPITEL V... 9 BESTÄMMELSER SOM GÄLLER EKONOMIN Bokslut Utjämningsfond Låntagning Täckning av överskott Överlämning av medel vid upplösning av kassan KAPITEL VI DIVERSE BESTÄMMELSER Teckna kassans namn Lagändringar Information till medlemmarna... 11

3 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 3(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans verksamhetsområde, namn och hemort Kassans namn är Träbranschernas arbetslöshetskassa. Som förkortning används Träkassan. I dessa stadgar används benämningen kassan. Kassan har sitt säte i Helsingfors. Kassans verksamhetsområde omfattar hela landet. Kassan är en sammanslutning som verkar på basis av ömsesidigt ansvar enligt lagen om arbetslöshetskassor. Kassan har till syfte att för sina medlemmar anordna förmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och övriga lagstadgade förmåner som hör till kassans verksamhetsområde enligt gällande lagstiftning. Kassans verksamhet övervakas av Finansinspektionen. KAPITEL II MEDLEMSKAP 2 Villkor för medlemskap Som medlem i kassan godkänns en lönearbetare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år och som arbetar inom träindustrin, skogs- och jordbruk samt förädling av skogs- och jordbruksprodukter, energi-, båtbygge- och borstindustrin och inom produktion eller en bransch som enligt beslut av kassans styrelse likställs med ovan nämnda grupper med hänsyn till föreskrifterna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor. Såsom lönearbetare betraktas en löntagare vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för någon annans räkning. En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra någon annan arbetslöshetskassa. En skriftlig ansökan om medlemskap i kassan ska riktas till kassans styrelse, ett ombud som har befullmäktigats av styrelsen eller en person som sköter medlemsärenden. Medlemskapet i kassan börjar från den dag då en skriftlig ansökan om medlemskap inkommit till stället dit ansökan om medlemskap ska sändas, förutsatt att personen har betalt sin medlemsavgift från och med detta datum. Om medlemsavgifterna har betalts först från och med en tidpunkt efter att ansökan inkommit, börjar medlemskapet i arbetslöshetskassan denna dag.

4 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 4(11) 3 Utträde ur kassan En medlem som önskar lämna kassan ska skriftligen meddela detta till kassans styrelse, kassans ombud som styrelsen har befullmäktigat eller en person som sköter medlemsärenden. Medlemskapet i arbetslöshetskassan upphör dock senast vid utgången av den kalendermånad under vilken medlemmen fyller 68 år. 4 Anmärkning, varning och uteslutande ur kassan Kassans styrelse kan, efter att ha hört medlemmen, ge honom en anmärkning, en varning eller utesluta honom, om han 1) vid sitt inträde har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, 2) svikligen har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit en omständighet som är av betydelse för erhållande av eller storleken på en förmån från kassan, samt 3) vägrar att iaktta kassans stadgar eller av kassans styrelse meddelade föreskrifter. En medlem som inte har betalat sin medlemsavgift inom tre (3) månader räknat från början av den tidsperiod som medlemsavgiften hänför sig till, kan uteslutas ur kassan räknat från den dag från och med vilken medlemsavgifterna är obetalda. Kassan kan utesluta en medlem som varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan bransch som omfattas av kassans verksamhet. Företagsverksamhet enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa som har bedrivits i över 18 månader ses även som ett varaktigt utträde ur kassans verksamhet. 5 Återinträde Om en medlem går över från en arbetslöshetskassa till en annan inom en månad, kan han eller hon i den nya kassan utnyttja sina ackumulerade arbets- och medlemsperioder i den tidigare kassan i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor och lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om en medlem, som har uteslutits ur kassan åter beviljas medlemskap, räknas inte hans tidigare anställningstid eller medlemskap i kassan till godo och inte heller tidigare erlagda medlemsavgifter. 6 Medlemsavgifter Medlemsavgiften utgör en av Finansinspektionen varje år fastställd procentandel av lön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas samt annan skattepliktig förmån som kassan utbetalt. Kassan har rätt att uppbära kassans medlemsavgift direkt i samband med de skattepliktiga förmåner som kassan utbetalar. En medlem, som har egna bygg- eller lantbruksinkomster eller andra inkomster eller som idkar företagsverksamhet som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, betalar för nämnda tid

5 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 5(11) en medlemsavgift som grundar sig på den genomsnittliga inkomsten för arbetslöshetskassans medlemmar och som årligen fastställs av kassans styrelse. Medlemsavgifter ska betalas varje månad enligt föreskrifter fastställd av kassans styrelse. En medlem som har utträtt eller uteslutits ur kassan har inte rätt att återfå till kassan betalda avgifter som gäller tiden före den tidpunkt då han utträdde eller uteslöts ur kassan. 7 Befrielse från medlemsavgift En medlem är befriad från att betala medlemsavgift under den tid då han inte får lön som avses i 6 eller kassans arbetslöshetsdagpenning eller andra förmåner eller om han eller hon inte har varit på arbetsmarknaden på grund av godtagbara orsaker som nämns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Medlemsavgiften uppbärs dock alltid på de skattepliktiga förmåner som utbetalas från kassan. En medlem är skyldig att meddela kassan om befrielse från medlemsavgift. Anmälan som gjorts till kassan senare än inom tre (3) månader beaktas inte, utom i det fall att medlemmen försummat att anmäla detta på grund av giltig orsak. KAPITEL III VILLKOR FÖR INKOMSTRELATERAD DAGPENNING OCH ANDRA FÖRMÅNER 8 Förmåner Kassan beviljar inkomstrelaterad dagpenning och övriga förmåner som kassan ålagts att betala ut enligt gällande lagstiftning. 9 Ansökan och utbetalning av förmåner En förmån som betalas av kassan ska ansökas hos kassan inom tre månader från och med den dag som utbetalningen önskas äga rum. Kassan ger ett skriftligt beslut om beviljande eller förkastande av förmånen. De förmåner som betalas av kassan beviljas och betalas i enlighet med den lagstiftning som berör dem. Förmånerna betalas till det bankkonto i Europeiska unionen som uppgetts av medlemmen. KAPITEL IV KASSANS FÖRVALTNING 10 Förvaltningsorgan Representantskapet och styrelsen är kassans förvaltningsorgan.

6 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 6(11) 11 Val av kassans representantskap Högsta beslutanderätt i arbetslöshetskassan utövas av representantskapsmötet. Representantskapets mandatperiod är fem år. Representantskapet väljs i ett proportionellt poströstningsval så att medlemmarna i varje valkrets väljer en representant per varje påbörjad 700-tal medlemmar enligt det totala antalet medlemmar per valkrets den sista dagen året före valåret. Valkretsarna kan antingen vara rikstäckande eller regionala och de ska omfatta minst ettusenfyrahundraen (1 401) medlemmar. Valkretsarna bildas enligt kollektivavtalsområde, antingen av ett eller flera avtalsområden tillsammans. Avtalsområden som innehållsmässigt sett står varandra nära placeras i samma valkrets. I valet av representantskap iakttas förutom dessa stadgar även valordningen som godkänts av representantskapet. Valordningen kan ändras vid ett representantskapsmöte med en majoritet på 2/3 av de avgivna rösterna. Det ska framgå av möteskallelsen att valordningen behandlas på mötet. Närmare bestämmelser om valet har förts in i valordningen som godkänts av representantskapet. Styrelsen skickar en skriftlig kallelse till representantskapsmötet tre månader före mötet och två månader före ett extraordinarie möte. Samtliga representanter som närvarar vid kassans representantskapsmöte har en röst. Faller rösterna lika vid ett personval, avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som har bifallits av ordförande, om inget annat föreskrivs i dessa bestämmelser. 12 Första mötet som hålls av representantskapet som väljs i kassans val Kassans representantskapsmöte hålls i oktober november. Vid mötet som hålls av representantskapet som väljs i ett val ska 1) den föregående mandatperiodens verksamhet och kassans ekonomi redovisas, 2) styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande om föregående verksamhetsperiod föredras, 3) föregående års resultaträkning och balansräkning fastställas, 4) beslutas om de åtgärder som förvaltningen och bokföringen ger skäl till, 5) beslutas om hanteringen av räkenskapsperiodens resultat, 6) beslutas om att bevilja de ansvarsskyldiga ansvarsfrihet, 7) arvodena för medlemmarna i förvaltningsorganen och revisorerna fastställas, 8) förrättas val av styrelsens ordförande, viceordförande, sekreterare och fyra (4) ledamöter samt deras personliga suppleanter och sju (7) allmänna suppleanter, 9) förrättas val av representantskapets ordförande och viceordförande, 10) till revisorer väljas två revisorer av vilka minst den ena är ett CGR- eller OFR-samfund och den andra en CGR- eller OFR-revisor, 11) grunderna för medlemsavgiften fastställas, 12) beslut fattas om principerna för placeringsverksamheten samt 13) andra ärenden som har anmälts till behandling i möteskallelsen handläggas. Andra än ovan nämnda ärenden får inte tas upp till slutligt avgörande vid mötet.

7 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 7(11) 13 Kassans extraordinarie representantskapsmöte Kassans extraordinarie representantskapsmöte ska hållas 1) då kassans styrelse finner det påkallat, 2) då Finansinspektionen eller revisorerna yrkar på detta, om en av dem verkställd revision ger anledning därtill, eller 3) då minst en tiondel av medlemmarna skriftligen yrkar på detta för behandling av ett visst ärende. Om antalet medlemmar i kassan sjunkit till under 8 000, ska kassans representantskap omedelbart sammankallas till ett extraordinarie möte för att besluta om kassans verksamhet ska fortsätta eller ej och vilka åtgärder som bör vidtas i dessa fall. Vägrar kassans styrelse utan laga skäl att sammankalla representantskapsmötet ska kallelsen utfärdas av Finansinspektionen. I möteskallelsen ska de ärenden som upptas till behandling anges. Andra än i möteskallelsen nämnda ärenden får inte tas upp till slutligt avgörande vid mötet. 14 Kassans representantskap Kassans representantskapsmöte hålls årligen i oktober november. Vid representantskapsmötet ska 1) styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande om föregående verksamhetsperiod föredras, 2) föregående års resultaträkning och balansräkning fastställas, 3) beslutas om de åtgärder som förvaltningen och bokföringen ger skäl till, 4) beslutas om hanteringen av räkenskapsperiodens resultat, 5) beslutas om att bevilja de ansvarsskyldiga ansvarsfrihet, 6) arvodena för medlemmarna i förvaltningsorganen och revisorerna fastställas, 7) för perioden fram till följande val av representantskap förrättas val av ordförande och/eller sekreterare, om denna blir tvungen att frånsäga sig sitt uppdrag under mandatperioden, 8) grunderna för medlemsavgiften fastställas samt 9) andra ärenden som har anmälts till behandling i möteskallelsen handläggas. Andra än ovan nämnda ärenden får inte tas upp till slutligt avgörande vid mötet. Om ordföranden eller andre ordföranden för representantskapet eller styrelseordföranden eller sekreteraren blir tvungen att frånsäga sig sitt uppdrag under mandatperioden, väljer representantskapet nya ordförande eller en sekreterare för den återstående mandatperioden.

8 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 8(11) 15 Styrelsen Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare och fyra (4) ordinarie ledamöter och sju (7) personliga suppleanter samt sju (7) allmänna suppleanter. De valda ska vara 18 år fyllda medlemmar i kassan. Styrelsens mandatperiod är fem år. 16 Styrelsens verksamhet Styrelsen sammankallas av ordföranden eller när denne är förhindrad av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande vid mötet. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet av rösterna. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i andra ärenden avgör ordförandens röst. Då beslut fattas om placering av medel krävs dock, till skillnad från det ovan nämnda, en kvalificerad två tredjedelars majoritet. Protokoll ska föras vid styrelsens möte och justeras senast vid följande styrelsemöte. 17 Styrelsens uppgifter Till styrelsens uppgifter hör att 1) övervaka att kassans ärenden sköts i enlighet med lagen, kassans stadgar samt de beslut som har fattats vid representantskapsmötet och där fastställda förhållningsregler, 2) godkänna och utesluta kassans medlemmar med beaktande av vad som nämns i 2 beträffande villkor för medlemsansökan, medlemskap och i 4 uteslutning av medlem, 3) besluta om lönsamma och betryggande placeringar av kassans medel enligt de principer som representantskapsmötet har godkänt, godkänna arbetslöshetskassans placeringsplan och besluta om att ta lån som avses i 23, 4) besluta om principerna för utbetalning av förmåner, 5) godkänna och utesluta kassadirektör samt efter behov en ställföreträdare för honom och besluta om deras arbetsförhållanden och arbetsvillkor, 6) övervaka upprätthållandet av medlemsregistret, 7) sammankalla representantskapsmötet och bereda de ärenden som behandlas vid mötet, 8) för representantskapet årligen lägga fram kassans verksamhetsplan och budget för följande kalenderår samt övervaka att dessa förverkligas, 9) för föregående kalenderår ge representantskapet en berättelse om kassans verksamhet och ekonomi, 10) ge representantskapsmötet ett skriftligt utlåtande om de förslag som revisorerna eller kassamedlemmarna önskar lämna till behandling vid mötet, 11) upprätta bokslut och verksamhetsberättelse och presentera åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott, 12) sammanställa en verksamhetsplan och en budget för följande år, 13) årligen lämna en ansökan till Finansinspektionen om finansieringsandelar i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor, 14) årligen lämna ett förslag till Finansinspektionen beträffande storleken på medlemsavgiften, 15) efter behov bevilja fullmakt att teckna kassans namn,

9 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 9(11) 16) se till att kassan i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor och Finansinspektionens bestämmelser har en tillräcklig intern övervakning och tillräckliga riskhanteringssystem med tanke på verksamhetens karaktär och omfattning samt 17) fatta beslut i alla övriga ärenden för vilka lagen, förordningarna eller dessa stadgar inte föreskriver annat. 18 Arbetsutskottet Kassans styrelse väljer ett arbetsutskott som sköter de uppgifter som styrelsen fastställer. Arbetsutskottet består av minst tre (3) medlemmar och högs fem (5) medlemmar. Arbetsutskottets uppgift är att 1) godkänna och utesluta kassans anställda samt besluta om deras arbetsförhållanden och arbetsvillkor, 2) bereda verksamhetsberättelsen och bokslutet för framläggande för styrelsen, 3) bereda budgeten och förslag till medlemsavgift för framläggande för styrelsen, samt 4) sköta andra uppgifter som ålagts av styrelsen. 19 Kassadirektör Kassadirektören verkar som ansvarig tjänsteman för kassan. Till kassadirektörens uppgifter hör att 1) styra och övervaka kassans praktiska verksamhet, 2) se till att styrelsens beslut verkställs samt sköta om ärenden i anknytning till ekonomiförvaltningen och den övriga verksamheten, 3) bereda ärenden som behandlas vid styrelsens möten, rapportera till styrelsen om de viktigaste händelserna i anknytning till kassans verksamhet och ekonomi och verkställa styrelsens beslut, 4) i stället för styrelsen fatta beslut angående medlemskap och uteslutning av medlem i situationer som avses i 2 och 4, 5) arrangera och utveckla kassans interna övervakning, 6) representera kassan och föra dess talan vid domstolar och hos andra myndigheter, samt 7) utföra alla andra uppgifter som styrelsen ålagt honom eller henne att verkställa. 20 Kassans ombud Kassans styrelse utnämner kassans ombud vilkas uppgift är att ta emot ansökningarna om medlemskap och biträda medlemmarna i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa. Kassans uppgift är att styra ombudens verksamhet i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa. KAPITEL V BESTÄMMELSER SOM GÄLLER EKONOMIN 21 Bokslut

10 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 10(11) Kassans räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsen ska inom tre (3) månader efter utgången av räkenskapsperioden upprätta bokslutet som omfattar resultaträkning, balansräkning, noter och verksamhetsberättelse. Bokslutet och anknytande dokument ska lämnas till revisorerna för granskning minst en månad före representantskapsmötet. Revisorerna ska ge en skriftlig revisionsberättelse över varje räkenskapsperiod till styrelsen minst två veckor före det representantskapsmöte där beslut ska fattas om att fastställa bokslutet. 22 Utjämningsfond Kassan har en utjämningsfond till vilken det årliga överskottet överförs. 23 Låntagning Kassans styrelse har rätt att ta tillfälliga lån endast för att betala ut förmåner och långfristiga lån för anskaffning av lokaliteter, då medel för dessa ändamål inte finns att tillgå. 24 Täckning av överskott Om bokslutet utvisar underskott, används högst 50 procent av utjämningsfondens medel till att täcka det. Om underskottet inte kan täckas på det sätt som anges i 1 momentet, täcks underskottet i enlighet med 21 och 22 i lagen om arbetslöshetskassor genom en tilläggsandel som beviljas av arbetslöshetskassornas stödkassa och staten. 25 Överlämning av medel vid upplösning av kassan Om beslut har fattats om att upplösa eller nedlägga kassan ska de kvarstående medlen, efter att skulderna har betalts och de övriga fordringarna har uppfyllts, överlämnas till att användas för att förbättra ekonomin och kompetensen för medlemmar som jobbar inom kassans verksamhetsområde. Det representantskapsmöte som har fattat beslut om upplösningen kan ge föreskrifter om att medlen även kan överlämnas till annan organisation med liknande verksamhet som kassan, för att användas till att förbättra ekonomin och kompetensen hos personer som omfattats av kassans tidigare verksamhet.

11 STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 11(11) KAPITEL VI DIVERSE BESTÄMMELSER 26 Teckna kassans namn Styrelsens ordförande och sekreterare, kassans direktör och en annan person som styrelsen eventuellt har befullmäktigat till detta, har rätt att teckna kassans namn. När det gäller skuldförbindelser tecknar styrelsens ordförande och sekreterare samt kassadirektören kassans namn, två tillsammans. När ett beslut om en förmån delges elektroniskt kan det undertecknas maskinellt. 27 Lagändringar Då ändringar sker i lagen eller förordningen om utkomstskydd för arbetslösa eller lagen eller förordningen om arbetslöshetskassor eller andra lagar som gäller kassans verksamhetsområde, har kassans styrelse rätt att göra motsvarande ändringar i dessa stadgar. För att ändra dessa stadgar, i annat fall än vad som nämns i 1 mom. eller vad gäller nedläggning av kassan i annat fall än vad som nämns i 13 2 mom., krävs att beslut har fattats i ärendet vid representantskapsmötet med minst två tredjedels (2/3) majoritet av röstetalet. 28 Information till medlemmarna Medlemmarna i kassan informeras om legislativa ändringar i anslutning till kassans verksamhet och förmåner i ett personligt brev, tidningar med spridning bland medlemmarna eller på kassans webbplats.

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11)

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Allmänt 2 KAPITEL MEDLEMSKAP I KASSAN 2 Medlemskap 3 Ansökan om medlemskap 4 Medlemskapet börjar 5 Medlemsavgift

Läs mer

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans namn är Transportbranschens

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar.

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar. STADGAR FÖR SOCIALDEMOKRATISKA RIKSDAGSGRUPPEN 1 Gruppens namn och medlemmar Gruppens namn är Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, på svenska Socialdemokratiska riksdagsgruppen. I dessa stadgar används

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer