Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland"

Transkript

1 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd

2

3 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen och Finansinspektionen har på kassans begäran fastställt ändringen den 10 december 2014 så att ändringen träder i kraft från och med den 1 januari Kassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte Villkor för medlemskap Utträde ur kassan Anmärkning, varning och uteslutning ur kassan Återanslutning Medlemsavgift Nedsatt medlemsavgift Befrielse från medlemsavgift Av kassan beviljade förmåner Ansökan om och utbetalning av förmåner Besvär över arbetslöshetskassans beslut Förvaltningsorgan Kassamötet Extra kassamöte Kassans styrelse Styrelsens verksamhet Styrelsens uppgifter Kassans direktör och dennes uppgifter Rätten att teckna kassans namn Möteskallelser och meddelanden till medlemmarna Räkenskapsperiod Fonder och täckande av underskott Tillämpad lagstiftning och tillsyn över kassan Ändring av stadgarna och upplösande av kassan

4 1 Kassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte Namnet på kassan är Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan). Kassans hemort är Helsingfors stad. Kassans verksamhetsområde är hela landet. Arbetslöshetskassan är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning som har till syfte att för sina medlemmar anordna förtjänstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och härtill anslutna kostnadsersättningar, samt övriga förmåner som enligt gällande lagstiftning tillhör kassans verksamhetsområde. 2 Villkor för medlemskap Som medlem i kassan kan antas en företagare som är bosatt i Finland och som inte har fyllt 68 år. Företagare är samtliga personer som är FöPL-försäkrade eller LFöPL-försäkrade för sin huvudsyssla. Som företagare anses därutöver en person som, oberoende av bolagsform, arbetar i ett företag -- av vilket han, hans familj eller han tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 50 %, eller arbetar och är i ledande ställning i ett företag av vilket -- hans familj äger, inklusive hans eget eventuella innehav, -- minst 30 % eller -- han själv äger minst 15 %. I innehavet beaktas även indirekt innehav, dvs. innehav genom andra företag och sammanslutningar (dödsbon, stiftelser). Om andelen av innehavet i ett aktiebolag är mindre än de ovannämnda gränserna, men det ger motsvarande rösträtt, betraktas personen som företagare. Såsom familjemedlem betraktas en person som är företagarens släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller hans adoptivbarn eller adoptivförälder och bor tillsammans med honom i gemensamt hushåll. Som familjemedlem betraktas även make eller sambo. För att en person kan godkännas som medlem måste hans företagsverksamhet vara väsentlig till sin omfattning, såsom stadgas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. För LFöPL-försäkrade företagare förutsätts dock att arbetsinkomsten som ligger som grund för pensionsförsäkringen minst är lika stor som 4

5 av en FöPL-försäkrad företagare förutsätts som grund för väsentlig företagsverksamhet. En skriftlig ansökan om tillträde som medlem i kassan bör göras till kassans styrelse eller kassans ombudsman eller en person befullmäktigad av styrelsen. Medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra annan arbetslöshetskassa. Medlemskapet i kassan börjar den dag räknat från vilken medlemsavgiften har betalts, dock tidigast den dag då den skriftlig ansökan om medlemskap i kassan har gjorts. (Medlemsansökan anses anhängiggjord den dag då ansökan har anlänt till kassans kontor eller delgivits en medlem av kassans styrelse.) 3 Utträde ur kassan Om en medlem vill utträda ur kassan, måste han skriftligt meddela kassans styrelse eller kassans ombudsman eller en person befullmäktigad av styrelsen därom. Medlemskap i arbetslöshetskassan avslutas dock senast i slutet av den kalendermånad under vilken medlemmen fyller 68 år. 4 Anmärkning, varning och uteslutning ur kassan Arbetslöshetskassans styrelse kan, efter att ha hört kassamedlemmen ifråga, ge en anmärkning, varning eller utesluta den som, 1. vid sitt inträde i kassan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, 2. svikligen lämnat oriktig uppgift eller förtigit omständighet som är av betydelse för erhållande av dagpenning eller annan förmån som tillhör kassans verksamhetsområde eller för deras storlek, 3. vägrar att iaktta kassans stadgar eller av kassans styrelse meddelade föreskrifter. Kassans styrelse kan också utesluta den som varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan bransch som omfattas av kassans verksamhet (permanent avslutat sin verksamhet som företagare), dock så att det tidigare nämnda inte tilllämpas beträffande en person som är eller kan vara berättigad till förmån av kassan. 5

6 Om en medlem inte har betalat medlemsavgiften inom tre månader från början av den period till vilken medlemsavgiften hänför sig, kan han uteslutas ur kassan räknat från den dag från och med vilken medlemsavgiften är obetald. I detta fall kan beslutet om uteslutande, efter att ha hört medlemmen, också fattas av kassans direktör. 5 Återanslutning Om en medlem som har utträtt eller uteslutits ur kassan godkänns som medlem på nytt, får han inte förutom vid flyttning från en kassa till en annan inom en månad, räkna till godo det tidigare medlemskapet i kassan eller de medlemsavgifter som han tidigare erlagt. 6 Medlemsavgift Medlemsavgiften är en procentuell andel av den försäkringsnivå som en medlem valt. Finansinspektionen fastställer den procentuella andelen årligen på basis av förslag av kassan. Medlemsavgiften erläggs i rater kvartalsvis eller i en rat. Medlemmen kan välja den avgifts- och förmånsklass som han önskar, dock så att den arbetsinkomst som ligger till grund för försäkringen inte kan vara större än årsinkomsten enligt pensionssystemet gällande företagare. Grunden för försäkringen är företagarens arbetsinkomst så att den är högst den totala summan av hans fastställda FöPL-, LFöPL- samt en i företagarställning intjänad ArPL-arbetsinkomst. Medlemsavgiften skall betalas på det sätt som kassans styrelse bestämmer inom tre månader från början av den tidpunkt till vilken medlemsavgiften hänför sig. En ny medlem erlägger medlemsavgift från början av den månad under vilken han ansluter sig till kassan. En medlem som har utträtt eller uteslutits ur kassan har inte rätt att återfå till kassan betalda avgifter som hänför sig till tiden före utträdet eller uteslutningen. Eventuella obetalda medlemsavgifter kan avdras vid betalning av dagpenning eller annan förmån. 6

7 7 Nedsatt medlemsavgift Rätt till nedsatt medlemsavgift kan beviljas en medlem för de fulla kalendermånader då medlemmens sammanräknade FöPL-, LFöPL- samt (i företagarställning intjänade) ArPL-arbetsinkomst understiger den nivå som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan inräknas till företagarens arbetsvillkor. Rätt till nedsatt medlemsavgift kan likväl beviljas medlem vars tidigare åsyftade FöPL-, LFöPL- samt ArPL-arbetsinkomst helt har avslutats eller upphört. Beloppet av den nedsatta medlemsavgiften är 35 % av medlemsavgiften vid den minsta nivån enligt vilken en företagare kan intjäna arbetsvillkor. Nedsatt medlemsavgift kan beviljas den som uppfyller förutsättningarna för nedsatt avgift, på basis av till kassan sänd skriftlig ansökan. Rätten till nedsatt avgift kan beviljas högst kalenderåret till slut, dock så att rätten till nedsatt medlemsavgift är i kraft enkom till den del och så länge som förutsättningarna för nedsatt medlemsavgift uppfylls. Medlemmen är skyldig att utan dröjsmål skriftligen meddela kassan ifall förutsättningarna för nedsatt medlemsavgift inte längre uppfylls. Den nedsatta medlemsavgiften bör erläggas på det sätt som kassan styrelse bestämmer inom tre månader från början av den tidpunkt till vilken medlemsavgiften hänför sig. En medlem som har utträtt eller uteslutits ur kassan har inte rätt att återfå till kassan betalda avgifter som hänför sig till tiden före utträdet eller uteslutningen. Eventuella obetalda medlemsavgifter kan avdras vid betalning av dagpenning eller annan förmån. 8 Befrielse från medlemsavgift Kassan uppbär ingen medlemsavgift under arbetslöshetstiden. En medlem befrias från medlemsavgift från och med månaden efter att arbetslösheten inletts. En medlem i kassan kan befrias från medlemsavgiften för den tid under vilken arbetsvillkoret inte uppfylls i de fall som avses i 5 kap. 7 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ( sjukdom, anstaltsvård, värnplikt, studier, vård av barn eller annan därmed jämförbar godtagbar orsak). Av dessa skäl kan medlemmen på basis av ansökan befrias från erläggandet av medlemsavgiften från och med månaden efter det att omställningen skett. 7

8 9 Av kassan beviljade förmåner Kassan beviljar sina medlemmar inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning (inkomstdagpenning), i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice åsyftad kostnadsersättning, samt andra förmåner som enligt gällande lagstiftning tillhör kassans verksamhetsområde. 10 Ansökan om och utbetalning av förmåner Ansökan om dagpenning, kostnadsersättning eller annan förmån som beviljas av kassan bör inlämnas till arbetslöshetskassan inom tre månader från den dag från och med vilken medlemmen vill att den skall betalas. Kassan ger ett skriftligt beslut om beviljande eller avslag av förmån. Förmånerna betalas i efterskott på medlemmarnas bankkonton med fyra veckors eller en månads mellanrum. 11 Besvär över arbetslöshetskassans beslut Om en medlem är missnöjd med kassans beslut, får han söka ändring däri hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden genom skriftligt besvär senast den trettionde dagen efter det att han fick del av kassans skriftliga beslut. Bifogat till besvärsskriften skall finnas det beslut av kassan till vilket besväret riktar sig. Om inte ändringssökanden visar annat, anses han ha fått del av kassans beslut den sjunde dagen efter det att beslutet postades på den adress han uppgivit. Besväret skall tillställas arbetslöshetskassan, som utan dröjsmål skall sända besvärsskriften och de handlingar som uppkommit vid handläggningen av ärenden jämte utlåtanden till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Den som är missnöjd med beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden får söka ändring hos försäkringsdomstolen på det sätt som stadgas i 1 mom. och inom den där stadgade tiden sedan han fick del av besvärsnämndens beslut. I försäkringsdomstolens utslag får ändring inte sökas genom besvär. 8

9 12 Förvaltningsorgan Arbetslöshetskassans förvaltningsorgan är kassamötet och styrelsen. 13 Kassamötet Den högsta beslutanderätten inom arbetslöshetskassan tillkommer kassamötet, som sammankommer årligen senast i slutet av maj. Kassans styrelse bestämmer den närmare tiden och platsen för mötet. Vid kassamötet har varje närvarande kassamedlem en röst. Besluten fattas med röstmajoritet. Faller rösterna lika, avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som biträtts av mötets ordförande. Vid kassamötet skall: 1. föredras styrelsens berättelse och revisorernas utlåtande för föregående verksamhetsperiod, 2. fastställas bokslutet för föregående räkenskapsår, 3. beslutas om de åtgärder till vilka förvaltningen och räkenskaperna ger anledning, 4. beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga, 5. fastställas arvode för medlemmarna i styrelsen och förvaltnings organen samt för revisorerna, 6. förrättas val av styrelseordföranden som är tur att avgå eller val av en medlem och hans personliga ersättare. Årligen väljs minst två revisorer, av vilka minst en skall vara en revisor godkänd av handelskammare eller Centralhandelskammaren. Om ett revisorssamfund godkänt av handelskammare eller Centralhandelskammaren har utsetts som enda revisor, behöver man inte utse flera revisorer. 7. bestämmas grunderna för medlemsavgiften, 8. beslutas om principerna för placeringsverksamheten samt 9. handläggas andra ärenden som i möteskallelsen anmälts till behandling. Andra än ovannämnda ärenden får inte vid möte upptas till slutligt avgörande. 9

10 14 Extra kassamöte Extra kassamöte skall hållas, 1. då kassans styrelse finner det påkallat, 2. då Finansinspektionen eller revisorerna yrkar på detta, om av dem verkställd revision ger anledning därtill, eller 3. då minst en tiondel av kassans medlemmar skriftligt yrkar på detta för behandling av bestämt ärende. Om antalet medlemmar i kassan har sjunkit under det antal som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa närmare definieras, skall ett extra kassamöte utan dröjsmål sammankallas för att besluta om kassan skall fortsätta med sin verksamhet eller inte, och vilka åtgärder man i dessa fall skall vidta. Vägrar kassans styrelse utan laga skäl att kalla medlemmarna till möte, skall kallelsen utfärdas av Finansinspektionen. I möteskallelsen skall anges de ärenden som upptas till behandling. Andra än i möteskallelsen nämnda ärenden får inte upptas till slutligt avgörande vid mötet. 15 Kassans styrelse Till kassans styrelse hör ordförande och fem medlemmar, som skall vara medlemmar av kassan som har fyllt 18 år. Med undantag av ordföranden väljer man en personlig ersättare för medlemmarna. Styrelsen väljer en vice ordförande inom sig. Mandatperioden för styrelsens ordförande, medlem och personliga ersättare är tre år. Den personliga ersättaren väljs för samma period som styrelsemedlemmen. En tredjedel av styrelsen, inklusive ordföranden, står årligen i tur att avgå. Ordförande eller styrelsemedlemmar som står i tur att avgå kan återväljas under förutsättning att mandatperioden för styrelsemedlemmar är högst nio år och mandatperioden för ordförande högst sex år. För ordförandes del beaktas inte mandatperioder som styrelsemedlem i mandatperioderna som ordförande. För styrelsemedlemmars del beaktas däremot eventuella mandatperioder som ordförande. 10

11 Styrelsemedlemmars och ordförandes mandatperioder som suppleanter i styrelsen beaktas inte med avseende på mandatperioder som styrelsemedlemmar och ordförande. Styrelsemedlemmar och ordförande bör avgå vid utgången av det kalenderår då deras maximala antal mandatperioder har uppnåtts. 16 Styrelsens verksamhet Styrelsen sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande, eller då han är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Styrelsens beslut blir den åsikt som har biträtts av majoriteten. Faller rösterna lika, avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som biträtts av mötets ordförande. Vid beslut som gäller placeringen av medel krävs, med avvikelse från det som nämns ovan, en majoritet på två tredjedelar. Vid styrelsemötet skall föras protokoll, som skall justeras senast på följande styrelsemöte. 17 Styrelsens uppgifter Styrelsens uppgift är att 1. övervaka att kassans ärenden sköts enligt lagen, kassans stadgar samt beslut fattade och verksamhetsanvisningar fastställda av kassamöten, 2. anta och utesluta kassans medlemmar; i sådana fall där en medlem har försummat betalningen av medlemsavgifter kan beslutet om uteslutande fattas av kassans direktör, 3. besluta om placeringen av kassans medel i värdepapper eller lån på ett lönsamt och tryggt sätt och se till att de medel som behövs för löpande utgifter finns hos en penninginrättning, där de växer ränta, 4. minst två gånger om året låta granska kassans lånehandlingar, värdepapper, penningmedel samt överhuvudtaget övervaka skötseln av kassan, 5. besluta om de principer som följs vid utbetalning av dagpenning, 11

12 6. anställa och avsätta kassans direktör samt dess övriga funktionärer, fastställa deras löner och uppgifter samt noggrant övervaka att dessa uppgifter genomförs samt vid behov utse en suppleant för kassans direktör, 7. ombesörja att kassans bokföring överensstämmer med lagen, god bokföringssed och kassans verksamhet, 8. ge kassamötet ett skriftligt utlåtande om förslag som revisorerna eller medlemmar av kassan vill att mötet skall behandla, 9. uppgöra bokslutet och verksamhetsberättelsen samt överlämna dessa till revisorerna senast en månad före det kassamöte vid vilket frågan om bokslutets fastställande skall behandlas. Styrelsen skall i sin verksamhetsberättelse framställa förslag till åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott, 10. 1uppgöra en verksamhetsplan och budget för det följande året, 11. årligen tillställa Finansinspektionen senast under maj månad en statistisk berättelse om kassans verksamhet på en blankett fastställd av Finansinspektionen, 12. vid behov ge rättigheter att teckna kassans namn, 13. årligen göra ett förslag till Finansinspektionen angående medlemsavgifternas storlek, 14. representera kassan samt föra dess talan vid domstolar samt hos andra myndigheter, samt 15. besluta om alla andra ärenden beträffande vilka det inte stadgats annat i lag, förordning eller dessa stadgar. Kassans styrelse har rätt att ta tillfälliga lån enbart för erläggande av arbetslöshetsförmåner, samt enbart då det inte finns medel i kassan för detta ändamål. 18 Kassans direktör och dennes uppgifter Kassans direktör fungerar som den ansvariga funktionären för kassan. Kassans direktör har i uppgift att övervaka utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning, 2. bereda de ärenden som behandlas på styrelsemöten och verkställa styrelsens beslut, 3. i stället för styrelsen fatta beslutet om uteslutande ur kassan i sådana fall där medlemmen har låtit bli att betala medlemsavgiften, 4. se till att den interna kontrollen inom kassan anordnas och utvecklas, och 5. genomföra alla andra uppgifter som styrelsen ger åt honom.

13 19 Rätten att teckna kassans namn Kassans namn tecknas av styrelseordföranden eller kassans direktör eller av en person som av styrelsen beviljats rätt därtill. För skuldförbindelser krävs dock namnet av styrelseordföranden eller kassans direktör samt en övrig styrelsemedlem tillsammans. Då arbetslöshetskassans beslut ges genom att använda databehandling, kan underskriften antecknas maskinellt. 20 Möteskallelser och meddelanden till medlemmarna Möteskallelser och övriga meddelanden gällande kassan som är avsedda för medlemmarna offentliggörs i en eller flera tidningar som sprids bland medlemmarna eller delges på annat sätt fastställt av styrelsen till medlemmarnas kännedom minst två veckor före den utsatta dagen i fråga. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet samt revisionsberättelsen jämte utlåtandena skall under minst en vecka före kassans ordinarie möte finnas till medlemmarnas påseende på kassans byrå. 21 Räkenskapsperiod Räkenskapsperioden för arbetslöshetskassan är ett kalenderår. Bokslutet, som innehåller resultaträkningen, balansräkningen och verksamhetsberättelsen, skall vara färdigt före den 1 april. 22 Fonder och täckande av underskott Kassans fond är en utjämningsfond. Det årliga överskottet skall överföras till utjämningsfonden. Utvisar arbetslöshetskassans bokslut underskott, används medel från utjämningsfonden till täckandet av underskottet. 13

14 23 Tillämpad lagstiftning och tillsyn över kassan Utöver dessa stadgar följs i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt i andra gällande lagar och förordningar. Tillsynsmyndigheten för arbetslöshetskassan är Finansinspektionen. 24 Ändring av stadgarna och upplösande av kassan Om lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor eller annan lagstiftning gällande kassans verksamhetsområde ändras, har kassans styrelse rätt att göra motsvarande ändringar i dessa stadgar. För ändring av dessa stadgar i annat fall än sådant som avses i 1 mom. eller för upplösande av kassan krävs att beslut om ärendet har fattats på kassamötet med minst två tredjedelars majoritet. Om medlemsantalet varaktigt sjunkit till en sådan nivå att kassan inte längre har rätt till en statsandel, kan beslutet om upplösande av kassan dock fattas med enkel majoritet. Om beslut om upplösande av kassan har fattats eller om kassan indras, skall de medel som blir kvar då skulderna har betalats och andra förbindelser uppfyllts överlämnas, i enlighet med bestämmelser givna av det kassamöte som har fattat beslutet om upplösandet, till en organisation som ligger nära kassans verksamhet för att användas för att stöda yrkesutbildningen av företagare som hör till kassans tidigare verksamhetskrets. 14

15

16 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland PB 999, Mannerheimvägen 76 A, Helsingfors Tfn (09) Fax (09) E-post

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11)

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Allmänt 2 KAPITEL MEDLEMSKAP I KASSAN 2 Medlemskap 3 Ansökan om medlemskap 4 Medlemskapet börjar 5 Medlemsavgift

Läs mer

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 1(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Från och med 1.1.2015 Innehållsförteckning STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(11) STADGAR

Läs mer

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans namn är Transportbranschens

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING Antagna vid 1:a årsmötet 2003 1 FÖRENINGENS NAMN OCH HEMVIST Föreningens namn är: Mesopotamien Kulturcenter i Linköping. Föreningens hemvist är:

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Lag om Svenska Finlands folkting 3. Stadgar för Svenska Finlands folkting 8. Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14

Lag om Svenska Finlands folkting 3. Stadgar för Svenska Finlands folkting 8. Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14 Lag om Svenska Finlands folkting 3 Stadgar för Svenska Finlands folkting 8 Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14 Nr 1331 Lag om Svenska Finlands folkting Given i Helsingfors den

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Stadgar för Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Innehållsförteckning Konsumentkooperationens verksamhetsidé Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål och verksamhet Medlemskap 2 Inträde 3 Medlems

Läs mer

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 Firma 1 Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 1. Föreningen har till ändamål att i enlighet med efterföljande bestämmelser meddela sjukförsäkring och kapitalförsäkring

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Volvo LO-Klubbars Försäkringsförening STADGAR. Fr.o.m. 2013-01-01

Volvo LO-Klubbars Försäkringsförening STADGAR. Fr.o.m. 2013-01-01 Volvo LO-Klubbars Försäkringsförening STADGAR Fr.o.m. 2013-01-01 Stadgarna för Volvo LO-klubbars Försäkringsförening Godkända enligt beslut vid möte med föreningens medlemmar 12-02-23 och 12-03-22 1 Volvo

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar.

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar. STADGAR FÖR SOCIALDEMOKRATISKA RIKSDAGSGRUPPEN 1 Gruppens namn och medlemmar Gruppens namn är Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, på svenska Socialdemokratiska riksdagsgruppen. I dessa stadgar används

Läs mer

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA Med personlig assistans förstås i dessa stadgar insatsen personlig assistans i enlighet med lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer