Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland"

Transkript

1 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd

2

3 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen och Finansinspektionen har på kassans begäran fastställt ändringen den 10 december 2014 så att ändringen träder i kraft från och med den 1 januari Kassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte Villkor för medlemskap Utträde ur kassan Anmärkning, varning och uteslutning ur kassan Återanslutning Medlemsavgift Nedsatt medlemsavgift Befrielse från medlemsavgift Av kassan beviljade förmåner Ansökan om och utbetalning av förmåner Besvär över arbetslöshetskassans beslut Förvaltningsorgan Kassamötet Extra kassamöte Kassans styrelse Styrelsens verksamhet Styrelsens uppgifter Kassans direktör och dennes uppgifter Rätten att teckna kassans namn Möteskallelser och meddelanden till medlemmarna Räkenskapsperiod Fonder och täckande av underskott Tillämpad lagstiftning och tillsyn över kassan Ändring av stadgarna och upplösande av kassan

4 1 Kassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte Namnet på kassan är Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan). Kassans hemort är Helsingfors stad. Kassans verksamhetsområde är hela landet. Arbetslöshetskassan är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning som har till syfte att för sina medlemmar anordna förtjänstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och härtill anslutna kostnadsersättningar, samt övriga förmåner som enligt gällande lagstiftning tillhör kassans verksamhetsområde. 2 Villkor för medlemskap Som medlem i kassan kan antas en företagare som är bosatt i Finland och som inte har fyllt 68 år. Företagare är samtliga personer som är FöPL-försäkrade eller LFöPL-försäkrade för sin huvudsyssla. Som företagare anses därutöver en person som, oberoende av bolagsform, arbetar i ett företag -- av vilket han, hans familj eller han tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 50 %, eller arbetar och är i ledande ställning i ett företag av vilket -- hans familj äger, inklusive hans eget eventuella innehav, -- minst 30 % eller -- han själv äger minst 15 %. I innehavet beaktas även indirekt innehav, dvs. innehav genom andra företag och sammanslutningar (dödsbon, stiftelser). Om andelen av innehavet i ett aktiebolag är mindre än de ovannämnda gränserna, men det ger motsvarande rösträtt, betraktas personen som företagare. Såsom familjemedlem betraktas en person som är företagarens släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller hans adoptivbarn eller adoptivförälder och bor tillsammans med honom i gemensamt hushåll. Som familjemedlem betraktas även make eller sambo. För att en person kan godkännas som medlem måste hans företagsverksamhet vara väsentlig till sin omfattning, såsom stadgas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. För LFöPL-försäkrade företagare förutsätts dock att arbetsinkomsten som ligger som grund för pensionsförsäkringen minst är lika stor som 4

5 av en FöPL-försäkrad företagare förutsätts som grund för väsentlig företagsverksamhet. En skriftlig ansökan om tillträde som medlem i kassan bör göras till kassans styrelse eller kassans ombudsman eller en person befullmäktigad av styrelsen. Medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra annan arbetslöshetskassa. Medlemskapet i kassan börjar den dag räknat från vilken medlemsavgiften har betalts, dock tidigast den dag då den skriftlig ansökan om medlemskap i kassan har gjorts. (Medlemsansökan anses anhängiggjord den dag då ansökan har anlänt till kassans kontor eller delgivits en medlem av kassans styrelse.) 3 Utträde ur kassan Om en medlem vill utträda ur kassan, måste han skriftligt meddela kassans styrelse eller kassans ombudsman eller en person befullmäktigad av styrelsen därom. Medlemskap i arbetslöshetskassan avslutas dock senast i slutet av den kalendermånad under vilken medlemmen fyller 68 år. 4 Anmärkning, varning och uteslutning ur kassan Arbetslöshetskassans styrelse kan, efter att ha hört kassamedlemmen ifråga, ge en anmärkning, varning eller utesluta den som, 1. vid sitt inträde i kassan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, 2. svikligen lämnat oriktig uppgift eller förtigit omständighet som är av betydelse för erhållande av dagpenning eller annan förmån som tillhör kassans verksamhetsområde eller för deras storlek, 3. vägrar att iaktta kassans stadgar eller av kassans styrelse meddelade föreskrifter. Kassans styrelse kan också utesluta den som varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan bransch som omfattas av kassans verksamhet (permanent avslutat sin verksamhet som företagare), dock så att det tidigare nämnda inte tilllämpas beträffande en person som är eller kan vara berättigad till förmån av kassan. 5

6 Om en medlem inte har betalat medlemsavgiften inom tre månader från början av den period till vilken medlemsavgiften hänför sig, kan han uteslutas ur kassan räknat från den dag från och med vilken medlemsavgiften är obetald. I detta fall kan beslutet om uteslutande, efter att ha hört medlemmen, också fattas av kassans direktör. 5 Återanslutning Om en medlem som har utträtt eller uteslutits ur kassan godkänns som medlem på nytt, får han inte förutom vid flyttning från en kassa till en annan inom en månad, räkna till godo det tidigare medlemskapet i kassan eller de medlemsavgifter som han tidigare erlagt. 6 Medlemsavgift Medlemsavgiften är en procentuell andel av den försäkringsnivå som en medlem valt. Finansinspektionen fastställer den procentuella andelen årligen på basis av förslag av kassan. Medlemsavgiften erläggs i rater kvartalsvis eller i en rat. Medlemmen kan välja den avgifts- och förmånsklass som han önskar, dock så att den arbetsinkomst som ligger till grund för försäkringen inte kan vara större än årsinkomsten enligt pensionssystemet gällande företagare. Grunden för försäkringen är företagarens arbetsinkomst så att den är högst den totala summan av hans fastställda FöPL-, LFöPL- samt en i företagarställning intjänad ArPL-arbetsinkomst. Medlemsavgiften skall betalas på det sätt som kassans styrelse bestämmer inom tre månader från början av den tidpunkt till vilken medlemsavgiften hänför sig. En ny medlem erlägger medlemsavgift från början av den månad under vilken han ansluter sig till kassan. En medlem som har utträtt eller uteslutits ur kassan har inte rätt att återfå till kassan betalda avgifter som hänför sig till tiden före utträdet eller uteslutningen. Eventuella obetalda medlemsavgifter kan avdras vid betalning av dagpenning eller annan förmån. 6

7 7 Nedsatt medlemsavgift Rätt till nedsatt medlemsavgift kan beviljas en medlem för de fulla kalendermånader då medlemmens sammanräknade FöPL-, LFöPL- samt (i företagarställning intjänade) ArPL-arbetsinkomst understiger den nivå som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan inräknas till företagarens arbetsvillkor. Rätt till nedsatt medlemsavgift kan likväl beviljas medlem vars tidigare åsyftade FöPL-, LFöPL- samt ArPL-arbetsinkomst helt har avslutats eller upphört. Beloppet av den nedsatta medlemsavgiften är 35 % av medlemsavgiften vid den minsta nivån enligt vilken en företagare kan intjäna arbetsvillkor. Nedsatt medlemsavgift kan beviljas den som uppfyller förutsättningarna för nedsatt avgift, på basis av till kassan sänd skriftlig ansökan. Rätten till nedsatt avgift kan beviljas högst kalenderåret till slut, dock så att rätten till nedsatt medlemsavgift är i kraft enkom till den del och så länge som förutsättningarna för nedsatt medlemsavgift uppfylls. Medlemmen är skyldig att utan dröjsmål skriftligen meddela kassan ifall förutsättningarna för nedsatt medlemsavgift inte längre uppfylls. Den nedsatta medlemsavgiften bör erläggas på det sätt som kassan styrelse bestämmer inom tre månader från början av den tidpunkt till vilken medlemsavgiften hänför sig. En medlem som har utträtt eller uteslutits ur kassan har inte rätt att återfå till kassan betalda avgifter som hänför sig till tiden före utträdet eller uteslutningen. Eventuella obetalda medlemsavgifter kan avdras vid betalning av dagpenning eller annan förmån. 8 Befrielse från medlemsavgift Kassan uppbär ingen medlemsavgift under arbetslöshetstiden. En medlem befrias från medlemsavgift från och med månaden efter att arbetslösheten inletts. En medlem i kassan kan befrias från medlemsavgiften för den tid under vilken arbetsvillkoret inte uppfylls i de fall som avses i 5 kap. 7 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ( sjukdom, anstaltsvård, värnplikt, studier, vård av barn eller annan därmed jämförbar godtagbar orsak). Av dessa skäl kan medlemmen på basis av ansökan befrias från erläggandet av medlemsavgiften från och med månaden efter det att omställningen skett. 7

8 9 Av kassan beviljade förmåner Kassan beviljar sina medlemmar inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning (inkomstdagpenning), i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice åsyftad kostnadsersättning, samt andra förmåner som enligt gällande lagstiftning tillhör kassans verksamhetsområde. 10 Ansökan om och utbetalning av förmåner Ansökan om dagpenning, kostnadsersättning eller annan förmån som beviljas av kassan bör inlämnas till arbetslöshetskassan inom tre månader från den dag från och med vilken medlemmen vill att den skall betalas. Kassan ger ett skriftligt beslut om beviljande eller avslag av förmån. Förmånerna betalas i efterskott på medlemmarnas bankkonton med fyra veckors eller en månads mellanrum. 11 Besvär över arbetslöshetskassans beslut Om en medlem är missnöjd med kassans beslut, får han söka ändring däri hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden genom skriftligt besvär senast den trettionde dagen efter det att han fick del av kassans skriftliga beslut. Bifogat till besvärsskriften skall finnas det beslut av kassan till vilket besväret riktar sig. Om inte ändringssökanden visar annat, anses han ha fått del av kassans beslut den sjunde dagen efter det att beslutet postades på den adress han uppgivit. Besväret skall tillställas arbetslöshetskassan, som utan dröjsmål skall sända besvärsskriften och de handlingar som uppkommit vid handläggningen av ärenden jämte utlåtanden till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Den som är missnöjd med beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden får söka ändring hos försäkringsdomstolen på det sätt som stadgas i 1 mom. och inom den där stadgade tiden sedan han fick del av besvärsnämndens beslut. I försäkringsdomstolens utslag får ändring inte sökas genom besvär. 8

9 12 Förvaltningsorgan Arbetslöshetskassans förvaltningsorgan är kassamötet och styrelsen. 13 Kassamötet Den högsta beslutanderätten inom arbetslöshetskassan tillkommer kassamötet, som sammankommer årligen senast i slutet av maj. Kassans styrelse bestämmer den närmare tiden och platsen för mötet. Vid kassamötet har varje närvarande kassamedlem en röst. Besluten fattas med röstmajoritet. Faller rösterna lika, avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som biträtts av mötets ordförande. Vid kassamötet skall: 1. föredras styrelsens berättelse och revisorernas utlåtande för föregående verksamhetsperiod, 2. fastställas bokslutet för föregående räkenskapsår, 3. beslutas om de åtgärder till vilka förvaltningen och räkenskaperna ger anledning, 4. beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga, 5. fastställas arvode för medlemmarna i styrelsen och förvaltnings organen samt för revisorerna, 6. förrättas val av styrelseordföranden som är tur att avgå eller val av en medlem och hans personliga ersättare. Årligen väljs minst två revisorer, av vilka minst en skall vara en revisor godkänd av handelskammare eller Centralhandelskammaren. Om ett revisorssamfund godkänt av handelskammare eller Centralhandelskammaren har utsetts som enda revisor, behöver man inte utse flera revisorer. 7. bestämmas grunderna för medlemsavgiften, 8. beslutas om principerna för placeringsverksamheten samt 9. handläggas andra ärenden som i möteskallelsen anmälts till behandling. Andra än ovannämnda ärenden får inte vid möte upptas till slutligt avgörande. 9

10 14 Extra kassamöte Extra kassamöte skall hållas, 1. då kassans styrelse finner det påkallat, 2. då Finansinspektionen eller revisorerna yrkar på detta, om av dem verkställd revision ger anledning därtill, eller 3. då minst en tiondel av kassans medlemmar skriftligt yrkar på detta för behandling av bestämt ärende. Om antalet medlemmar i kassan har sjunkit under det antal som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa närmare definieras, skall ett extra kassamöte utan dröjsmål sammankallas för att besluta om kassan skall fortsätta med sin verksamhet eller inte, och vilka åtgärder man i dessa fall skall vidta. Vägrar kassans styrelse utan laga skäl att kalla medlemmarna till möte, skall kallelsen utfärdas av Finansinspektionen. I möteskallelsen skall anges de ärenden som upptas till behandling. Andra än i möteskallelsen nämnda ärenden får inte upptas till slutligt avgörande vid mötet. 15 Kassans styrelse Till kassans styrelse hör ordförande och fem medlemmar, som skall vara medlemmar av kassan som har fyllt 18 år. Med undantag av ordföranden väljer man en personlig ersättare för medlemmarna. Styrelsen väljer en vice ordförande inom sig. Mandatperioden för styrelsens ordförande, medlem och personliga ersättare är tre år. Den personliga ersättaren väljs för samma period som styrelsemedlemmen. En tredjedel av styrelsen, inklusive ordföranden, står årligen i tur att avgå. Ordförande eller styrelsemedlemmar som står i tur att avgå kan återväljas under förutsättning att mandatperioden för styrelsemedlemmar är högst nio år och mandatperioden för ordförande högst sex år. För ordförandes del beaktas inte mandatperioder som styrelsemedlem i mandatperioderna som ordförande. För styrelsemedlemmars del beaktas däremot eventuella mandatperioder som ordförande. 10

11 Styrelsemedlemmars och ordförandes mandatperioder som suppleanter i styrelsen beaktas inte med avseende på mandatperioder som styrelsemedlemmar och ordförande. Styrelsemedlemmar och ordförande bör avgå vid utgången av det kalenderår då deras maximala antal mandatperioder har uppnåtts. 16 Styrelsens verksamhet Styrelsen sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande, eller då han är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Styrelsens beslut blir den åsikt som har biträtts av majoriteten. Faller rösterna lika, avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som biträtts av mötets ordförande. Vid beslut som gäller placeringen av medel krävs, med avvikelse från det som nämns ovan, en majoritet på två tredjedelar. Vid styrelsemötet skall föras protokoll, som skall justeras senast på följande styrelsemöte. 17 Styrelsens uppgifter Styrelsens uppgift är att 1. övervaka att kassans ärenden sköts enligt lagen, kassans stadgar samt beslut fattade och verksamhetsanvisningar fastställda av kassamöten, 2. anta och utesluta kassans medlemmar; i sådana fall där en medlem har försummat betalningen av medlemsavgifter kan beslutet om uteslutande fattas av kassans direktör, 3. besluta om placeringen av kassans medel i värdepapper eller lån på ett lönsamt och tryggt sätt och se till att de medel som behövs för löpande utgifter finns hos en penninginrättning, där de växer ränta, 4. minst två gånger om året låta granska kassans lånehandlingar, värdepapper, penningmedel samt överhuvudtaget övervaka skötseln av kassan, 5. besluta om de principer som följs vid utbetalning av dagpenning, 11

12 6. anställa och avsätta kassans direktör samt dess övriga funktionärer, fastställa deras löner och uppgifter samt noggrant övervaka att dessa uppgifter genomförs samt vid behov utse en suppleant för kassans direktör, 7. ombesörja att kassans bokföring överensstämmer med lagen, god bokföringssed och kassans verksamhet, 8. ge kassamötet ett skriftligt utlåtande om förslag som revisorerna eller medlemmar av kassan vill att mötet skall behandla, 9. uppgöra bokslutet och verksamhetsberättelsen samt överlämna dessa till revisorerna senast en månad före det kassamöte vid vilket frågan om bokslutets fastställande skall behandlas. Styrelsen skall i sin verksamhetsberättelse framställa förslag till åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott, 10. 1uppgöra en verksamhetsplan och budget för det följande året, 11. årligen tillställa Finansinspektionen senast under maj månad en statistisk berättelse om kassans verksamhet på en blankett fastställd av Finansinspektionen, 12. vid behov ge rättigheter att teckna kassans namn, 13. årligen göra ett förslag till Finansinspektionen angående medlemsavgifternas storlek, 14. representera kassan samt föra dess talan vid domstolar samt hos andra myndigheter, samt 15. besluta om alla andra ärenden beträffande vilka det inte stadgats annat i lag, förordning eller dessa stadgar. Kassans styrelse har rätt att ta tillfälliga lån enbart för erläggande av arbetslöshetsförmåner, samt enbart då det inte finns medel i kassan för detta ändamål. 18 Kassans direktör och dennes uppgifter Kassans direktör fungerar som den ansvariga funktionären för kassan. Kassans direktör har i uppgift att övervaka utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning, 2. bereda de ärenden som behandlas på styrelsemöten och verkställa styrelsens beslut, 3. i stället för styrelsen fatta beslutet om uteslutande ur kassan i sådana fall där medlemmen har låtit bli att betala medlemsavgiften, 4. se till att den interna kontrollen inom kassan anordnas och utvecklas, och 5. genomföra alla andra uppgifter som styrelsen ger åt honom.

13 19 Rätten att teckna kassans namn Kassans namn tecknas av styrelseordföranden eller kassans direktör eller av en person som av styrelsen beviljats rätt därtill. För skuldförbindelser krävs dock namnet av styrelseordföranden eller kassans direktör samt en övrig styrelsemedlem tillsammans. Då arbetslöshetskassans beslut ges genom att använda databehandling, kan underskriften antecknas maskinellt. 20 Möteskallelser och meddelanden till medlemmarna Möteskallelser och övriga meddelanden gällande kassan som är avsedda för medlemmarna offentliggörs i en eller flera tidningar som sprids bland medlemmarna eller delges på annat sätt fastställt av styrelsen till medlemmarnas kännedom minst två veckor före den utsatta dagen i fråga. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet samt revisionsberättelsen jämte utlåtandena skall under minst en vecka före kassans ordinarie möte finnas till medlemmarnas påseende på kassans byrå. 21 Räkenskapsperiod Räkenskapsperioden för arbetslöshetskassan är ett kalenderår. Bokslutet, som innehåller resultaträkningen, balansräkningen och verksamhetsberättelsen, skall vara färdigt före den 1 april. 22 Fonder och täckande av underskott Kassans fond är en utjämningsfond. Det årliga överskottet skall överföras till utjämningsfonden. Utvisar arbetslöshetskassans bokslut underskott, används medel från utjämningsfonden till täckandet av underskottet. 13

14 23 Tillämpad lagstiftning och tillsyn över kassan Utöver dessa stadgar följs i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt i andra gällande lagar och förordningar. Tillsynsmyndigheten för arbetslöshetskassan är Finansinspektionen. 24 Ändring av stadgarna och upplösande av kassan Om lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor eller annan lagstiftning gällande kassans verksamhetsområde ändras, har kassans styrelse rätt att göra motsvarande ändringar i dessa stadgar. För ändring av dessa stadgar i annat fall än sådant som avses i 1 mom. eller för upplösande av kassan krävs att beslut om ärendet har fattats på kassamötet med minst två tredjedelars majoritet. Om medlemsantalet varaktigt sjunkit till en sådan nivå att kassan inte längre har rätt till en statsandel, kan beslutet om upplösande av kassan dock fattas med enkel majoritet. Om beslut om upplösande av kassan har fattats eller om kassan indras, skall de medel som blir kvar då skulderna har betalats och andra förbindelser uppfyllts överlämnas, i enlighet med bestämmelser givna av det kassamöte som har fattat beslutet om upplösandet, till en organisation som ligger nära kassans verksamhet för att användas för att stöda yrkesutbildningen av företagare som hör till kassans tidigare verksamhetskrets. 14

15

16 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland PB 999, Mannerheimvägen 76 A, Helsingfors Tfn (09) Fax (09) E-post

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland 2 innehåll Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2016- Kassamötet har den 22 maj 2015 godkänt stadgeändringarna och Finansinspektionen

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11)

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Allmänt 2 KAPITEL MEDLEMSKAP I KASSAN 2 Medlemskap 3 Ansökan om medlemskap 4 Medlemskapet börjar 5 Medlemsavgift

Läs mer

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 1(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Från och med 1.1.2015 Innehållsförteckning STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(11) STADGAR

Läs mer

Arbetslöshetskassans stadgar

Arbetslöshetskassans stadgar 1 (10) ns stadgar 1 KAPITLET ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 ns namn, hemort, verksamhetsområde och syfte 2 KAPITLET MEDLEMSKAP 2 Villkor för medlemskap 3 Utträde ur kassan ns namn är Metallarbetarnas

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 Allmänt... 4 2 KAPITEL MEDLEMSKAP I ARBETSLÖSHETSKASSAN... 5 2 Medlemskap...

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk.

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk. MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthadistrikt rf och kallas i dessa stadgar distriktet. Föreningens hemort är, dess verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Stadgar för släkten Börman r.f.

Stadgar för släkten Börman r.f. Stadgar för släkten Börman r.f. I Släktföreningens namn, hemort och syfte 1 Föreningens namn är Släkten Börman r.f., dess hemort är Västanfjärd och dess verksamhetsområde är hela landet. Föreningen kallas

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR ( reviderade och beslutade )

STADGAR ( reviderade och beslutade ) STADGAR ( reviderade och beslutade 2014-05-26 ) 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är BMK Stinget och dess hemort är Mellerud 2. Syfte och verksamhetsformer Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ]

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ] Stadgar för Riksbyggens lokalförening i [ ] 1 Organisationsnummer: Stadgarna antogs vid årsmöte den: / - 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningen är ideell och dess firma är Riksbyggens lokalförening

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND MODELLSTADGAR FÖR EN PERSONALFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND 1 Fonden och dess hemort 2 Fondens ändamål 3 Medlemskap Fondens namn är Företag Ab:s personalfond

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR (Översättning)

VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR (Översättning) VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR 15.09.2008 (Översättning) Namn och hemort 1 Föreningens namn är Väståbolands Företagare Länsi-Turunmaan Yrittäjät r.y. och den fungerar som

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa Stadgar för Svensk Handels Arbetslöshetskassa gällande från den 23 juli 2013 Innehållsförteckning Kassans ändamål och firma 1 3 Kassans verksamhetsområde 2 3 Kassans säte 3 3 Anmälan om arbetslöshet, ansökan

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Industribranschernas arbetslöshetskassa Delegationens möte

Industribranschernas arbetslöshetskassa Delegationens möte Industribranschernas arbetslöshetskassa Delegationens möte 3 5.6.2015 STADGAR Innehållsförteckning 1 KAP. ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Allmänt 2 KAP. MEDLEMSKAP I ARBETSLÖSHETSKASSAN 2 Medlemskap

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans namn är Transportbranschens

Läs mer

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar. 1 STADGAR FÖR idrottsföreningen KFUM KOMETERNA l IDEELL FÖRENING 1 KFUM KOMETERNA är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Finlands svenska Marthaförbund r.f Vårmötet 5.5.2007 godk. Förhandsgranskade/Föreningsregistret 19032012 Godkända vid Marthaförbundets vårmöte 260512 Godkända Föreningsregistret 29.1.2013 samt prel. 30.1.2013.

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011 Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa fr o m 8 juni 2011 1 Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid

Läs mer

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning;

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning; SAMI:s stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet Föreningen,

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Stadgar. för Lärarnas A-kassa

Stadgar. för Lärarnas A-kassa Lärarnas A-kassa är med över 170 000 medlemmar den arbetslöshetskassa i Sverige som organiserar flest lärare. Vi har spetskompetens när det gäller frågor som rör lärare av skilda slag, skolledare och andra

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer