Budget 2013, Plan Hofors kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun"

Transkript

1 Hofors kommun

2 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Kommunchefen har ordet Organisation Kommunens vision Omvärldsanalys Målstyrning Målstyrningsmodell Strategiska mål för planperioden Företagande Boende God ekonomisk hushållning "Den goda arbetsplatsen" Miljö Planeringsförutsättningar Beslutsprocess Budgetprocessen Upprättandet av budgetförslag Utdebitering Skatteintäkter och generella bidrag Känslighetsanalys Ekonomiska målsättningar God ekonomisk hushållning Resultatkravet Prognos årets resultat Nettokostnadsutveckling Soliditetsutveckling Investeringar och lån Borgensåtaganden Ekonomiska styrdokument Finansiella nyckeltal Resultatbudget (27)

3 9.3 Balansbudget Investeringsbudget Finansieringsbudget Verksamhetsförändringar under planperioden Befolkningsutveckling Prognosmodell Befolkningsutveckling Framtida befolkningsutveckling Personalöversikt (27)

4 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Jag är stolt över att bo i Hofors kommun och jag är väldigt stolt över våra medarbetare i kommunen! Men vi lever i ett sammanhang som aldrig stannar upp. Ständigt måste verksamheterna anpassas till den befolkning vi har och till de ekonomiska förutsättningar som staten ger oss. En viktig pusselbit i ekonomin heter utjämningsbidrag. Vi väntar med spänning på när riksdagen får möjlighet att besluta om detta. Det kommer att tillföra Hofors kommun ca 8 miljoner kronor enligt det ursprungliga förslaget. Jag kan konstatera att befolkningssiffrorna ser mycket bättre ut än den prognos som SCB har gjort åt oss. Hittills i år har det flyttat hit 331 personer, vilket är mycket glädjande. Vi satsar extra pengar på barnen i budgeten. Pengar som ska gå till fritidshem och grundskola. Barn- och utbildningsnämnden får även ett tillskott som kompenserar kostnaderna för lärarnas löneavtal. Försörjningsstödet har ökat på grund av att fler unga inte har A-kassa. Socialnämnden får kompensation för de ökade kostnaderna. Vi sänker skatten med 10 öre. I planeringen låg en högre summa, men med anledning av det uteblivna skatteutjämningsbeslutet klarar vi inte mer Alla kommuner i Gävleborg skatteväxlar med landstinget(22 öre) för att kommunerna tar över hemsjukvården. Det gör vi för att få en bättre sammanhållen verksamhet för hemsjukvården. Vi investerar i stödsystem för inköp, administration och GIS (geografiskt informationssystem) som kommer att göra oss effektivare. Tack vare duktiga medarbetare kommer vi att klara den nödvändiga omställningen kommunen står inför. Allt vårt arbete ska genomsyras av vår vision: Marie-Louise Dangardt 4 (27)

5 2 Kommunchefen har ordet Budget- och anpassningsarbetet måste fortsätta Årets budgetarbete har varit lika mödosamt som tidigare år, kanske till och med lite svårare. Vi känner att vi är klara med budgeten för 2013, men det återstår en hel del arbete för att vi ska känna oss trygga med 2014 och Den Ekonomiska Långtidsplanen (ELP:n) är alltså inte klar. Många osäkerhetsfaktorer, både nationella och globala, gör det extra svårt att förutse de kommande åren. Jag tänker bl.a. på den ekonomiska utvecklingen i Europa som givetvis påverkar oss i Sverige, jag tänker också på den föreslagna förändringen i det kommunala utjämningssystemet som ännu inte blivit verklighet. Även om vårt invånarantal fortsätter att sjunka, så är minskningen denna gång inte fullt så stor som vi befarat. Det har en positiv effekt på vår intäktssida. Redan i början av november så kommer vi att fortsätta vårt arbete för att komma i balans 2014 och Det betyder arbete i tjänstemannaleden, i styrelsen och nämnderna och i Budgetberedningen för att kunna presentera ett färdigt resultat i Kommunfullmäktige under februari Utveckling och modernisering I en tid då verksamheterna av demografiska skäl måste krympa, så är det viktigt att samtidigt modernisera och utveckla. Under 2013 kommer en satsning att göras på grundskolan och fritidshemmen, liksom på den nya hemsjukvården. Under 2013 kommer vi också att utveckla och modernisera vår administration genom att successivt övergå till digitaliserad ärende-, dokument-, och informationshantering och genom att införa GIS (Geografiskt Informations System) som stöd i våra verksamheter. Dessutom kommer vi att sjösätta ett nytt inköpssystem som kommer att leda oss rätt i våra anskaffningsprocesser. Alla administrativa stödsystem syftar till att effektivisera vårt arbete, granska våra arbetsprocesser och förbereda oss för den framtid som kommer. Du som är kommunanställd Jag vill precis som förra året rikta mig till dig som arbetar inom Hofors kommun. Ni har "Sveriges viktigaste jobb" för att citera en kampanj som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver sedan en tid. Vi har under flera år tvingats diskutera anpassningar till ett vikande befolkningsantal och det kan givetvis leda till en viss "trötthet". Därför vill jag återigen uppmana er att känna stolthet för vad ni gör. Ta gärna del av ovan nämnda kampanj. Den kan man hitta på SKL:s hemsida! Hofors i november 2012 Ulf Strömstedt 5 (27)

6 3 Organisation Kommunens högsta beslutande organ är Kommunfullmäktige. Fullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna i kommunvalet som sker samtidigt med riksdagsoch landstingsvalen vart 4:e år. Platserna i kommunfullmäktige, mandaten, fördelas proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti får i kommunvalet. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunens nämnder, styrelser och bolagsstyrelser, de utser även revisorer och revisorersättare. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som avgörs av kommunfullmäktige. Besluten verkställs sedan av de anställda i kommunens nämnder. Verksamheten är organiserad i fyra nämnder. Nedan visas den politiska organisationen för Hofors kommun. Organisationen är från Revidering har skett av den politiska organisationen under Under kommunstyrelsen har beställarutskott samt personal- och ekonomiutskott har tagits bort. Det sist nämnda har ersatts av ett arbetsutskott. Enligt kommunallagen ska det i en kommun finnas kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revisorer, valnämnd samt en överförmyndare. Därutöver får kommunen välja hur verksamheten ska organiseras. Organisationen i Hofors kommun bygger på en tydlig rollfördelning mellan politik och verksamheterna. Nämnderna har budgetansvar inom sitt politikerområde och får tjänstemannastöd av respektive verksamhet. 6 (27)

7 Nedan visas mandatfördelning för Hofors kommun under nuvarande mandatperiod ( ). Totalt är det 31 mandat som är fördelade på åtta partier. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Parti Mandat Arbetarpartiet Socialdemokraterna 14 Centerpartiet 2 Folkpartiet liberalerna 2 Folkhemmet Hofors-Torsåker 3 Miljöpartiet de gröna 1 Moderata samlingspartiet 4 Sverigedemokraterna 2 Vänsterpartiet 3 Summa 31 Folkhemmet i Hofors-Torsåker 7 (27)

8 4 Kommunens vision Kommunfullmäktige har i februari 2005 fastslagit sin vision: Viktiga nyckelord bakom visionen är: Trivsel, trygghet, kommunikationer, atmosfär, samverkan, livskvalité, jämställdhet, upplevelser, barnvänligt, miljövänligt, trafikvänligt, allas ansvar, delaktighet. Kommunens fokusområden: samtidigt fastställdes också följande fokusområden som ska leda till utveckling och tillväxt: kommunikationer företagande boende Samtliga fokusområden ska genomsyras av perspektiven: jämställdhet barn/ungdom miljö Strategi Visionen har genomsyrat planeringen. Strategin vid resursfördelningen har varit att hejda den negativa befolkningsutvecklingen. Åtgärder för att hejda den negativa utflyttningen har varit: att kommunen ska ha goda kommunikationer som underlättar studie- arbetspendling att kommunen ska vara en attraktiv bostadsort att ha en god kommunal service. 8 (27)

9 5 Omvärldsanalys Den kommunala sektorns finansiella förutsättningar påverkas i hög grad av hur svensk och internationell ekonomi utvecklas. Förändringar i omvärlden gör att även Hofors kommun påverkas på olika sätt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) lämnar en bedömning om att Sverige långsamt går mot ljusare tider. Antalet arbetade timmar ökar, arbetslösheten minskar samt lönerna stiger mer än vad inflationen beräknas göra under åren fram till förändrades kommunernas skatteunderlag med 1,7 procent per år och bedöms för åren förändras med 1,6 procent per år enligt SKL:s bedömning. SKL gör en mer försiktig bedömning kring utvecklingen av skatteunderlaget än regeringen. Skatteunderlagets utveckling är främst knuten till utvecklingen av arbetsmarknaden. Utvecklingen i Sverige påverkas även av utvecklingen inom EU, USA och Asien. Förtroendet för de offentliga finanserna för länderna direkt norr om Medelhavet är lågt. Den kris som vi är inne i kännetecknas av en alltför hög grad av belåning och när värdet på de lånefinansierade tillgångarna försvinner uppstår en finansiell bubbla. När bubblan har spruckit är det de offentliga finanserna som utgör räddningsplankan för de finansiella instituten. Källa: SKL 9 (27)

10 6 Målstyrning 6.1 Målstyrningsmodell Focusområden Det finns fem fokusområden som ska styra mot att uppnå visionen "Hofors kommun vänligast i Sverige- för boende, näringsliv och fritid". Företagande Boende God ekonomisk hushållning Den goda arbetsplatsen Miljö Strategiskt mål Detta är mål som ställs upp av kommunfullmäktige och har en tidshorisont av 3 6 år. Målen utgår från fastställd vision och är fastställda av kommunfullmäktige. Focusområden och strategiska mål ger en "vägledning" för vad som ska prioriteras. Målen anger den inriktning som verksamheterna ska sträva efter att uppnå. Effektmål Detta är mål som ställs upp av respektive nämnd eller styrelse och som ska styra mot de strategiska mål som kommunfullmäktige har fastställt. Effektmålet är inriktat mot ett specifikt strategisk mål. Tidshorisonten är 1 3 år. Nyckeltal och/eller aktiviteter utvecklas för att ge underlag för att kunna mäta måluppfyllelsen. Aktivitet Dessa ställs upp av respektive nämnd eller styrelse och utgör åtgärder som nämnden/styrelsen speciellt vill utveckla/följa för att nå sina effektmål. Aktiviteten är kopplad till ett speciellt effektmål eller nyckeltal. Tidshorisonten är ett enskilt planår eller upprepad aktivitet under flera år. Nämndernas mål ska formuleras så att förväntade effekter kan följas upp och utvärderas. Att målen ska vara uppföljningsbara innebär att de ska kunna brytas ned till olika aktiviteter som är mätbara. Nedan visas en bild som ska illustrera målstyrningsmodellen. 10 (27)

11 6.2 Strategiska mål för planperioden Förslag till strategiska mål för planperioden finns redovisat under rubrik Företagande Strategiska mål (KF-mål) Företagsklimatet i kommunen ska vara bra. För att förbättra företagsklimatet måste kommunen ha hög tillgänglighet, god service, ett gott samspel såväl med företagen som internt mellan olika förvaltningar. Samt skapa en positiv bild av entreprenörskap och sprida den till både medborgarna och andra aktörer lokalt och regionalt. Vid arbetet med att skapa etableringar ska inriktningen vara att differentiera det befintliga näringslivet. 6.4 Boende Strategiska mål (KF-mål) Det ska vara tryggt och säkert för alla att leva och bo i Hofors kommun. Tryggt och säkert syftar inte på endast polisiära insatser utan även medborgarnas känsla för och möjligheten till att reellt kunna påverka kommunens utveckling. Former för medborgardialog utvecklas. Ungdomar utvecklas till jämställda individer med tilltro till sin egen förmåga att forma sin framtid. Möjligheten till en rik fritid genom samverkan mellan föreningsliv och kommunen. Alla barn/elever ska kunna nå målen utifrån de nationella och lokala styrdokumenten. Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 11 (27)

12 6.5 God ekonomisk hushållning Strategiska mål (KF-mål) Sett över tiden ska kommunen och dess bolag ha en ekonomi som är hållbar. God ekonomisk hushållning mäts utifrån två olika perspektiv - det finansiella - det verksamhetsmässiga. Det finansiella perspektivet bygger på förutsättningen att varje generation finansierar sin egna välfärd och inte belastar kommande generationer. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att åstadkomma detta krävs: - utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, - tydliga och mätbara mål samt - en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om resultatet i förhållande till uppställda mål. Vidare måste det finnas ett klart samband mellan mål, resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Det strategiska målet ska uppnås genom att: (kommunens mål) 1. över en planeringsperiod om 6 år ska kommunens resultat vara 1,0% av kommunens skatteintäkter och bidrag. 2. Driften bör inte förbruka mer än 98 % av skattemedlen. 3. Långsiktigt soliditetsmål på 70 %. 4. Investeringar för den skattefinansierade verksamheten ska inte finansieras med externa lån. 6.6 "Den goda arbetsplatsen" Strategiska mål (KF-mål) Hofors kommun ska vara en god arbetsgivare Genom utveckling av ledarskapet samt dialogen på arbetsplatsen ska kommunen uppfattas som en god arbetsgivare. 6.7 Miljö Strategiska mål (KF-mål) Hofors kommun ska vara en miljövänlig kommun. Den dagliga verksamheten ska inriktas på ett genomförande som hushåller med de icke förnyelsebara resurserna och ger utrymme för ett ökat kretsloppstänkande med en hållbar utveckling för kommande generationer. Miljöarbetet syftar vidare till att värna om den biologiska mångfalden genom skydd av växt- och djurarter och särskilt värdefulla naturområden. 12 (27)

13 7 Planeringsförutsättningar 7.1 Beslutsprocess Arbetet med Verksamhetsplan för med Budget för 2013 har kännetecknats av stora svårigheter att nå ett förslag som är balanserat för samtliga år. Beredningen föreslår därför att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i november 2012 fastställer utdebitering och budget för Plan för 2014 och 2015 fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari För planeringen ska en återgång till den normala processen ske där budget och flerårsplan utarbetas vid samma tillfälle och ska innehålla ett budgetår och två planeringsår. I mars beslutar kommunstyrelsen om budgetramar för nämnderna. Med budgetramarna som underlag ska respektive nämnd lämna sina förslag i juni. Målen ska vara anpassade till de budgetramar som nämnden har fått och de väsentliga områden som nämnden ansvarar för. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till budget i oktober. Kommunfullmäktige beslutar i november varje år om kommunens budget för de tre följande åren. Tidplan budgetprocess Årscykel Febr 2013 Mars 2013 Juni 2013 September Mål och ramar med planeringsförutsättningar Anvisningar för Budget 2014, Plan Nämnder och styrelser lämnar förslag Budgetberedning Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnder och styrelser Oktober Förslag från kommunstyrelsen Kommunstyrelsen November 7.2 Budgetprocessen Fastställande av Budget 2014, Plan Kommunfullmäktige Budgetprocessen är strategisk och utgör en viktig del i styrningen av kommunens verksamheter. Verksamhetsstyrningen består av olika metoder för att leda, styra och utveckla verksamheten mot fastställda mål. Styrningen syftar till att tillgängliga resurser används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. I budgetprocessen ska en effektiv styrning skapas i syfte att tillgodose kommuninvånarnas behov, uppnå uppsatta mål och resultat genom att följa upp, analysera och ständigt förbättra verksamheten. 13 (27)

14 Processen kan delas in i tre faser: analys/planering genomförande uppföljning och utvärdering Genom budgetprocessen genomför kommunfullmäktige och kommunstyrelse sina politiska prioriteringar. Utgångspunkt för styrningen är en sammanhållen målstyrning där kommunfullmäktige i budgeten anger vision, fokusområden, strategiska mål samt en treårig ekonomisk plan. Focusområden och strategiska mål är vägledning för vad som ska prioriteras. Målen anger den inriktning som verksamheterna ska uppnå. Nämndernas mål ska formuleras så att förväntade effekter kan följas upp och utvärderas Upprättandet av budgetförslag Budgetförslaget har beretts av budgetberedningen. Budgetberedningen har bestått av majoriteten (S samt V), oppositionen (M samt FHT) och tjänstemän. Oppositionen företräder övriga partier i alliansen. Arbetsutskottet har lämnat förslag till budget Under perioden november 2012 till januari 2013 kommer, under arbetsutskottets ledning, förslag till plan för att upprättas. Antagen budget samt denna plan är sedan underlag för den kommande processen med Verksamhetsplan Kommunfullmäktige har, i samband med fastställande av årsredovisning för 2011, beslutat att finansiella nyckeltal för kommunkoncernen ska utvecklas. Beredningen har inte slutfört detta arbete utan förslag kommer att lämnas i samband med det kompletterande arbete med verksamhetsplan (27)

15 7.4 Utdebitering År 2012 höjdes skatten med 24 öre. Denna höjning gjordes för att strukturera kommunens verksamheter till inkomna skatteintäkter samt minskad befolkning. Utdebitering för 2012 är 22,89 kr. Budgetförslaget innebär att den primärkommunala utdebiteringen justeras på följande sätt - sänkning med 10 öre samt en - skatteväxling med Gävleborgs läns landsting med 22 öre. Skatteväxlingen innebär att landstinget sänker skatten med 22 öre. Vid en därefter oförändrad landstingsskatt så sänks skatten i Hofors kommun totalt med 10 öre. Källa:SKL 15 (27)

16 7.5 Skatteintäkter och generella bidrag Kommunens ekonomiska möjligheter är framför allt beroende av hur skatteunderlaget utvecklas i riket. Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) skatteprognos från oktober 2012 som är underlag för kommunens skatteintäktsberäkningar för Prognosen baseras på en bedömning av samhällsekonominsutveckling. Korrigering/förändring görs bara utifrån kommunens egna antaganden om befolkningsutveckling samt skattesats. Kommunens beräkningar visar att skatteintäkter och bidrag kommer att uppgå till 515,9 mkr år 2013 vid en förändrad skattesats på 12 öre (skatteväxling + 22 öre och egen skattesänkning med 10 öre). För planperioden kommer skatteintäkterna att ligga på en relativt konstant nivå, vilket medför att kommunens verksamhet bör ligga i nivå med de skatteintäkter som kommunen får. Noteras bör att angivna skatteintäkter är i så kallade löpande priser vilket innebär att framtida ökade skatteintäkter på grund av kommande löneökningar är beaktad. Sammantaget innebär detta att realt så minskar kommunens skatteintäkter beroende på en antagen befolkningsminskning. Det statliga utjämningssystemet syftar till att utjämna både inkomstskillnader och strukturella kostnadsskillnader så att kommunen kan tillhandahålla sina invånare likvärdig service trots olika förutsättningar i fråga om skattekraft och kostnadsläge. Skillnader i skattesats ska bara spegla skillnader i service, avgifter och effektivitet. Prognos från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) gällande skatteutveckling Mkr Prognos 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Skatteintäkter 397,7 408,2 410,2 412,6 Generella bidrag 79,3 87,6 85,0 84,0 Fastighetsavgift 17,1 17,1 17,1 17,1 LSS- utjämning 0,5 6,9 6,8 6,7 Slutavräkning 5,7-3,9 Summa 500,3 515,9 519,1 520,4 7.6 Känslighetsanalys En känslighetsanalys över den ekonomiska ställningen och känsligheten för omvärldsförändringar är viktiga att göra. Nedanstående punkter visar effekterna av förändringar i de olika planeringsförutsättningarna. Löneökning med 1 procent ökar kostnaderna med cirka 3,8 miljoner kr. Förändring av skatteunderlaget med 1 procent ökar/minskar skatteintäkterna med 5 miljoner kr. Förändring av invånarantalet med 100 personer ökar/minskar skatteintäkterna med cirka 5,4 miljoner kr. En förändrad utdebitering med 1,00 kr påverkar skatteintäkterna med cirka 18 mkr. 16 (27)

17 8 Ekonomiska målsättningar 8.1 God ekonomisk hushållning Kommunen ska enligt lag ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Utgångspunkten för god ekonomisk hushållning är att varje generation själv ska bära kostnader för den service som konsumeras. Kommunens resultat måste därför vara tillräckligt stort så att nästkommande generation skattebetalare kan garanteras motsvarande service utan att behöva betala en högre skatt. Ur verksamhetssynpunkt innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. 8.2 Resultatkravet I kommunallagen stadgas en nedre nivå för utvecklingen i en kommun, balanskravet. Balanskravet innebär att resultatet varje år måste vara positivt, det vill säga intäkterna måste överstiga kostnaderna. Ett nollresultat är inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Målet för kommunen är att över en planeringsperiod om 6 år ska kommunens resultat vara 1,0 % av kommunens skatteintäkter och bidrag. För Hofors del innebär detta ett överskott på drygt 5 mkr. För år 2013 uppgår det budgeterade resultatet till 0,4 % av kommunens skatteintäkter och bidrag. 8.3 Prognos årets resultat För 2012 så prognostiseras ett resultat om drygt +13 mkr för helår, jämfört mot budget 4,5 mkr, dvs. en positiv budgetavvikelse på drygt 8 mkr. Kommunen har underskott från åren 2010 och 2011 på totalt 6,1 mkr. Prognosen för 2012 gör att underskottet från tidigare år är återställt. Helårsprognosen 2012 inrymmer följande faktorer: Nämnderna har en prognos, med en avvikelse på cirka 11 mkr gentemot budgeten, Återbetalning av arbetsgivaravgifter med 10,0 mkr för åren 2007 och 2009, dvs. en engångssumma. Skatteunderlagsprognosen från oktober visar att konjunkturutvecklingen blir bättre än förväntat. Skatter och statsbidrag beräknas blir drygt 5,3 mkr bättre än budget. Utdelningen från Hofors Energi AB är bättre än budgeterat med 5,1 mkr. Kommunens totala beräknade resultat för 2012 är bra men det ska noteras att detta beror på engångsintäkter. Verksamheternas avvikelser mot fastställd budget motsvarar en skattehöjning på 55 öre. Omstruktureringen av bostäder måste fortsätta under planperioden och är den största utmaningen för kommunen. I budgeten finns inga medel avsatta för omstrukturering av bostäder under planperioden. 17 (27)

18 8.4 Nettokostnadsutveckling En förutsättning för sund ekonomi i en kommun är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa det är att analysera hur stor del av skatteintäkter och generella statsbidrag som åtgår till nettokostnaden för verksamheterna, dvs. alla skattemedel kan inte användas till den löpande driften. Mål för kommunen är att driften långsiktigt inte får förbruka mer än 9 8% av skattemedlen. Verksamheternas kostnader tar i anspråk 101,7 % av skatteintäkter och generella bidrag under år 2013 för att sedan minska marginellt till 100,1 % för 2014 respektive 100,2 % En resursförbrukning större än procent är inte vad som är bra för en långsiktig hållbar ekonomi. 8.5 Soliditetsutveckling Kommunens långsiktiga utveckling beskrivs bäst av hur soliditeten förändras. Bedömning är att soliditeten är god om minst 70 % kommunens tillgångar är finansierade med eget kapital. Soliditeten för Hofors under planperioden ligger drygt 60 %. Det långsiktiga soliditetsmålet på 70 % kommer inte att uppnås under planperioden. En grundförutsättning för att soliditeten ligger på målnivån är att det skapas ett överskott i den löpande verksamheten så att investeringar till största del kan finansieras med "internt" anskaffat kapital. 8.6 Investeringar och lån Effektmål för Kommunstyrelsen är att "Investeringar för den skattefinansierade verksamheten ska inte finansieras med externa lån". Målet kommer att uppnås under planperioden. För planperioden kommer 48 mkr investeras i materiella anläggningstillgångar. 8.7 Borgensåtaganden Kommunens borgensåtagande beräknas uppgå till 370 mkr vid slutet av år Huvuddelen av åtagandet är gentemot det kommunala bolaget Hoforshus AB. 18 (27)

19 9 Ekonomiska styrdokument 9.1 Finansiella nyckeltal Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Årets resultat -5,2 4,5 15,4 2,2 5,7 5,5 Årets resultat/eget kapital % -2,1 % 1,8 % 5,8 % 0,8 % 2,1 % 2,0 % Årets resultat/ skatteintäkter % -1,1 % 0,9 % 3,1 % 0,4 % 1,1 % 1,1 % Nettokost.andel av skatteintäkter och generella bidrag % -102,4 % -100,7 % -99,6 % -100,7 % -100,1 % -100,2 % Finansnetto % -1,3 % -1,6 % -2,7 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % Nettokostnad inkl. finansnetto % -101,1 % -99,1 % -96,9 % -99,6 % -98,9 % -99,0 % Skatteintäkter och generella bidrag 488,6 496,1 501,4 515,9 519,1 520,4 Verksamhetens nettokostnad -500,3-499,6-499,5-519,7-519,4-521,4 Investeringar -11,6-31,5-27,2 14,3 16,3 17,4 Självfinansieringsgrad investeringar 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Övriga nyckeltal Soliditet % 60 % 59 % 61 % 61 % 62 % 62 % Soliditet inkl. pensionsåtaganden Skattesats Hofors, kr 21,90 22,89 22,89 23,01 22,86 22,56 Förslaget till budget för 2013 innebär att kommunen inte når det strategiska målet för god ekonomisk hushållning. I den skattade planen nås målet genom inlagt sparbeting. Finansiering av verksamheternas nettokostnad klaras inte av respektive års skatteintäkter och generella bidrag. 19 (27)

20 9.2 Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter 129,4 94,6 104,6 285,7 288,9 292,1 kostnader -620,4-578,9-591,6-790,2-791,4-794,8 avskrivningar -9,3-15,3-12,5-15,2-16,9-18,8 Nettokostnad -500,3-499,6-499,5-519,7-519,4-521,4 Skatteintäkter 385,7 392,3 398,8 408,3 410,2 412,6 Generella bidrag 102,9 103,8 102,6 107,6 108,9 107,8 Resultat efter skatteintäkter -11,7-3,5 1,9-3,8-0,3-1,0 Finansiella intäkter 9,5 10,3 15,8 8,3 8,3 8,3 Finansiella kostnader -3,0-2,3-2,3-2,3-2,3-1,8 Årets resultat -5,2 4,5 15,4 2,2 5,7 5,5 Balanskravsjusteringar Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Justerat resultat -5,2 4,5 15,4 2,2 5,7 5,5 Budgeterat resultat för 2013 innebär att det strategiska målet avseende god ekonomisk hushållning inte nås. Angivet resultat för 2014 och 2015 har erhållits efter tillskapande av besparingsbeting på 12 respektive 23 miljoner kronor respektive år. 20 (27)

21 9.3 Balansbudget Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella 5,1 0,5 3,9 3,9 3,9 3,9 Materiella 105,3 114,1 108,7 107,8 107,2 105,8 Finansiella 226,3 246,4 234,0 228,3 222,4 216,3 Summa anläggningstillgångar 336,7 361,0 346,6 340,0 333,5 326,0 Omsättningstillgångar Förråd, exploatering 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Kortfristiga fordringar 58,2 53,8 58,7 58,7 58,7 58,7 Kassa 20,3 6,2 32,5 43,0 51,8 67,9 Summa omsättningstillgångar 78,6 60,1 91,3 101,8 110,6 126,7 Summa tillgångar 415,3 421,1 437,9 441,8 444,1 452,7 Eget kapital, avsättningar och skulder Ingående eget kapital 255,8 242,4 250,7 266,1 268,3 274,0 Årets resultat -5,2 4,5 15,4 2,2 5,7 5,5 Summa eget kapital 250,6 246,9 266,1 268,3 274,0 279,5 Avsättningar Pensioner 24,0 22,2 25,0 26,7 29,2 32,4 Övrigt 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Summa avsättningar 24,5 22,7 25,5 27,2 29,7 32,9 Skulder Långfristiga 48,1 62,1 48,1 48,1 42,1 42,1 Kortfristiga 92,1 89,4 98,2 98,2 98,2 98,2 Summa skulder 140,2 151,5 146,3 146,3 140,3 140,3 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 415,3 421,1 437,9 441,8 441,1 452,7 Avsättning sker för att öka beredskapen för att klara framtida pensionsutbetalningar. 21 (27)

22 9.4 Investeringsbudget Budget Plan Plan Summa investeringar Kommunstyrelsen Markarbeten Tågstation Administrativ utveckling IT Bredbandsstrategi Ärende- och dokumenthanteringssystem GIS Inköpssystem Centrumförnyelse Genomfart Hofors Ledningscentral Lekplats Hofors och Torsåker Diverse investeringar Socialnämnd Diverse investeringar Barn- och utbildningsnämnd Diverse investeringar Hoforshallen, ombyggnation (27)

23 9.5 Finansieringsbudget Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Löpande verksamhet -5,2 4,5 15,4 2,2 5,7 5,5 Av- o nedskrivningar 9,3 15,3 12,5 15,2 16,9 18,8 Avsättning pensioner 1,6 1,7-1,1 1,7 2,5 3,1 Medel från verksamheten 5,7 21,5 26,8 19,1 25,1 27,4 Förändring av omsättningstillgångar 11,7 0,0-0,5 0,0 0,0 0,0 Förändring av kortfristiga skulder -16,8 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från verksamheten 0,6 21,5 32,4 19,1 25,1 27,4 Investeringar Anskaffning, materiella -22,7-12,4-12,4-14,3-16,3-17,4 Anskaffning, finansiella Avyttring, materiella Kassaflöde från investeringar -22,7-12,4-12,4-14,3-16,3-17,4 Finansieringsverksamheten Amortering av lån 0,0 0,0 0,0 0,0-23,0 0,0 Upptagande av nya lån 48,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 Förändring av långfristiga fordringar 0,0 5,6-7,8 0,0 0,0 0,0 Utlämnande av lån Minskning av långfristiga fordringar -22,2 0,0 0,0 5,7 5,9 6,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25,8 5,6-7,8 5,7-0,1 6,1 Kassaflöde 3,7 14,7 12,2 10,5 8,8 16,1 Likvida medel 1 jan resp år 16,6-8,6 20,3 32,5 43,0 51,8 Likvida medel 31 dec resp år 20,3 6,1 32,5 43,0 51,8 67,9 23 (27)

Budget 2014, Plan 2015-2016

Budget 2014, Plan 2015-2016 Hofors kommun Dammfallets kraftverk Fastställd i Kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017. Hofors kommun

Budget 2015, Plan 2016-2017. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 2 Organisation... 4 3 Kommunens vision... 6 4 Styrning och ledning i Hofors kommun... 7 4.1 Styrmodell... 7 4.2 Kommunövergripande

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer