Forskningsetik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsetik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr"

Transkript

1 Forskningsetik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

2 Detta moment Etiska principer Forskningsetiska aspekter Forskningsfusk Försökspersoner Etisk granskning 2

3 Etik, moral och juridik Begreppen etik, moral och juridik har olika betydelser och innebörd, de förhåller sig till varandra lite som teori och praktik Etik är vad man bör eller kan göra. Moral är om hur man gör. Juridik är vad man får eller inte får göra (Fröberg och Guldbrandsen, 1996, s. 17) 3

4 God forskningssed Du ska tala sanning om din forskning Du ska öppet redovisa metoder och resultat Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra (t.ex. från yngre medarbetare) Du ska hålla god ordning i din forskning (bl.a. genom dokumentation och arkivering) Du ska inte bedriva din forskning på ett sådant sätt att andra människor kommer till skada Du skall vara rättvis i din bedömning av andras resultat (Gustafsson et al, 2004, s. 8) 4

5 Var är vi nu? Vetenskapsteoretiska frågor kan vara av intern eller extern karaktär men också deskriptiva eller normativa Intern (vetenskapen i sig) Normativ (hur man ska göra) Deskriptiv (hur man faktiskt gör) Extern (vetenskapen och omgivningen) 5

6 Vad gäller? Medicinska forskningsrådet (MFR) har gett ut policydokument om etisk värdering av forskning och forskningsetisk granskning Helsingforsdeklarationen från 1964 föreskriver etiska regler för forskning på människor Dessutom finns följande grundläggande principer som gäller i alla relationer mellan människor: Autonomiprincipen Godhetsprincipen Principen att inte skada Rättviseprincipen 6

7 Autonomiprincipen Denna princip handlar om att var och en ska respektera andras förmåga till autonomi och integritet Som forskare innebär det att man bör ta stor hänsyn till olika personers möjlighet till självbestämmande Det innebär också att man ska ha respekt för människors förmåga att ta ställning till information och handlingsalternativ Den information som till exempel ges inför studier ska vara förståelig och tillräcklig 7

8 Godhetsprincipen Denna princip innebär att var och en ska sträva efter att göra gott och förebygga/förhindra skada Som forskare innebär det att man sträva efter att så effektivt och tillförlitligt som möjligt komma fram till ny kunskap Nyttan av en studie ska alltid vägas mot vad den innebär för de som deltar i den Vad kan detta innebära konkret? 8

9 Principen att inte skada Denna princip innebär precis vad den säger, var och en ska sträva efter att inte utsätta någon för skada Principen har tolkats olika beroende på om det är patienter, friska eller forskare som har bedömt vad som är skadligt Skada behöver inte vara fysisk utan det kan också handla om att utsätta andra för situationer som de kan uppleva som obehagliga Hur kan man förebygga detta? 9

10 Rättviseprincipen Denna princip handlar om att var och en ska respektera varandras lika värde som människor Inom forskningen behandlar man ibland olika människor olika beroende på dess biologiska egenskaper För forskaren innebär rättviseprincipen att urval av människor måste göras enligt vetenskapliga normer Gemensamt för alla principerna är att de kan krocka med varandra och andra värden, dessutom gäller det ju att tolka dem 10

11 Forskningsetiska aspekter Den vetenskapliga forskningens mål är att finna fakta som kan leda fram till ny kunskap Ibland hamnar forskningen i konflikt mellan att ta fram ny kunskap och t.ex. allmänna krav att göra gott och inte skada Oron för forskningens konsekvenser har gett upphov till en rad etiska ställningstaganden Många av dessa återfinns i lagar och förordningar, tex. människors rätt till integritet Forskningsetiska aspekter gäller alla former av vetenskapligt arbete 11

12 Värde- och normsystem Nu skulle man kunna tro att begreppet forskningsetik var väldefinierat eftersom det är så viktigt, men icke Snarare handlar det om att forskarna haft ett visst förhållningssätt gentemot varandra, försökspersoner och samhället Forskningen i sig ska vara värderingsfri, men forskaren i sig kan inte leva utanför sina etiska värderingar Det finns flera olika värde- och normsystem som samverkar: Idealets Politiska Moraliska Juridiska 12

13 Går det att definiera forskningsetik? Nej, troligtvis inte Det finns grundläggande etiska riktlinjer som styr både disciplinens och forskarens värdegrund Ingen forskning är etiskt neutral och det är upp till den enskilda forskaren att göra sin egen bedömning Hur fungerar det i praktiken? Forskningsfusk Hantering av försökspersoner Forskningsetisk granskning 13

14 Forskningsfusk De etiska och vetenskapliga normerna kring fusk och orederlighet är omfattande Medicinska forskningsrådet har urskilt fem grupper av fusk: 1. Oredlighet i samband med hantering av data/källmaterial och vetenskaplig metod 2. Plagiering att ta något som annan gjort och föra det vidare som om det var ens eget 3. Orederlighet i samband med publicering 4. Orederlighet i samband med intressekonflikter 5. Bristande omdöme och olämpligt beteende 14

15 Förebyggande av fusk För att råda bot på misstänkt forskningsfusk finns det regler för dokumentation och arkivering av rådata Vetenskapsrådet har även gett ut riktlinjer för vad som är god forkningssed Vetenskapsrådet har också en expertgrupp för att bedöma fusk efter anmälan från universitet Plagiering kan numer upptäckas ganska enkelt genom datorbaserade verktyg som tittar på likheter mellan texter I grund och botten handlar det dock om ärlighet, mot sig själv och vetenskapssamhället 15

16 Tillåtet eller otillåtet? Känner man själv att man är ute i gråzonen så är det man gör med ganska stor sannolikhet otillåtet Några enkla riktlinjer: Att inte dölja eller förtiga något Att inte ändra eller anpassa materialet Att inte hävda något som inte är förankrat i redovisat material Att inte tillmäta saker olika vikt allteftersom det passar Att inte lägga till sådant som inte har med saken att göra Att inte byta ståndpunkt så att det passar resultaten 16

17 Hantering av försökspersoner Ett väl genomfört forskningsprojekt där försökspersoner ingår kräver att urvalet gjorts vetenskapligt När försökspersoner är med finns det både ett informationskrav och ett begriplighetskrav Informationskravet innebär såväl information om projektet till försökspersonen som krav på begriplighet och samtycke En förutsättning för att försökspersoner ska kunna ta ställning till medverkan är att informationen är begriplig Det är forskaren som är ansvarig för att försökspersonerna verkligen förstår den information som ges 17

18 Exempel på information och samtycke 18

19 Forskningsetisk granskning I alla projekt där man gör försök på människor ska man innan man sätter igång få det godkänt i en etisk granskning Man vill säkerställa förhållandet mellan värdet av ökad kunskap (kunskapskravet) och värdet av handlingsfrihet och integritet (skyddskravet) Sedan den första januari 2004 infördes nya regler vilket gjorde granskningarna obligatoriska, tidigare var de rekommendationer Vid Karolinska Institutet gäller att ett projekt ska vara granskat innan det genomförs och innan det kan publiceras i en vetenskaplig tidskrift För examensarbeten behövs inte en etisk granskning förutsatt att det inte innebär risker eller att det från början finns en avsikt att publicera resultaten 19

20 Exempel på ansökan för etisk granskning 20

21 Mer information 21

Forskningsetik. Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Forskningsetik. Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Forskningsetik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Detta moment Etiska principer Forskningsetiska aspekter Forskningsfusk Försökspersoner Etisk granskning 2 Var är vi nu? Vetenskapsteoretiska

Läs mer

Forskningsetik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Forskningsetik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Forskningsetik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Detta moment Etiska principer Forskningsetiska aspekter Forskningsfusk Försökspersoner Etisk granskning 2 1 Var är vi nu? Vetenskapsteoretiska

Läs mer

Forskningsetik läkaretik. Nils Rodhe

Forskningsetik läkaretik. Nils Rodhe Forskningsetik läkaretik Nils Rodhe Etik eller moral Etik vad vi tänker/borde göra Moral vad vi verkligen gör Lagar och regler Etikprövningsnämnd Etik i ST-arbetena God forskningssed enligt Vetenskapsrådet

Läs mer

Exempel på oetisk forskning. Forskningsetik en introduktion. Varför forskningsetik i en sjuksköterskeutbildning? Vad är forskningsetik?

Exempel på oetisk forskning. Forskningsetik en introduktion. Varför forskningsetik i en sjuksköterskeutbildning? Vad är forskningsetik? Forskningsetik en introduktion Anna T. Höglund Docent i etik, lektor i vårdetik Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap Exempel på oetisk forskning Metropolit-projektet Vipeholmsstudien Tuskegee-studien

Läs mer

Forskningsetik och Forskaretik

Forskningsetik och Forskaretik Forskningsetik och Forskaretik Inger Johansson Avd. för omvårdnad Karlstads universitet Aug. 2011 1 Forskningsetik www.codex.uu.se/oversikter/manniskor. html Etiska frågor berör hela forskningsprocessen

Läs mer

Forskningsetik en introduktion. Exempel på oetisk forskning. Vad är forskningsetik?

Forskningsetik en introduktion. Exempel på oetisk forskning. Vad är forskningsetik? Forskningsetik en introduktion Anna T. Höglund Docent i etik, lektor i vårdetik Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap Exempel på oetisk forskning Metropolit-projektet Vipeholmsstudien Tuskegee-studien

Läs mer

Redovisning av hur etikprövning och etiska riktlinjer kan säkerställas vid beslut om forskningsfinansiering

Redovisning av hur etikprövning och etiska riktlinjer kan säkerställas vid beslut om forskningsfinansiering Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation Handläggare: Jan Andersson Landstingsstyrelsens forskningsberedning Dnr,.Lt^,, 2,014,7,QT.^ ~* Redovisning

Läs mer

Vad är etik? Etikens grunder. Betydelseförskjutning. Ursprunglig betydelse. Övergripande etiska frågor. Etiska frågor i dagens samhälle

Vad är etik? Etikens grunder. Betydelseförskjutning. Ursprunglig betydelse. Övergripande etiska frågor. Etiska frågor i dagens samhälle Etikens grunder Anna T. Höglund Lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning o Gott? o Ont? o Rätt? o Fel? o Ansvar? Vad är etik? o Plikt? o Människosyn? o Tvång? o Valfrihet? o Moral? Ursprunglig

Läs mer

Redovisning av hur etikprövning och etiska riktlinjer kan säkerställas vid beslut om forskningsfinansiering

Redovisning av hur etikprövning och etiska riktlinjer kan säkerställas vid beslut om forskningsfinansiering Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 LS 2016-0753 Landstingsstyrelsen Redovisning av hur etikprövning och etiska riktlinjer kan säkerställas vid beslut om forskningsfinansiering

Läs mer

Etik och moral utifrån Helsingforsdeklarationen

Etik och moral utifrån Helsingforsdeklarationen Etik och moral utifrån Helsingforsdeklarationen Ewa Grodzinsky, leg. Biomedicinsk analytiker, Doc. Linköpings Universitet, Verksamhetschef FoU-enheten för närsjukvård, Landstinget i Östergötland. Senior

Läs mer

Validering i Sörmland Rev

Validering i Sörmland Rev Validering av kurs: Etik och människans livsvillkor (100p) Fördjupad kunskapskartläggning Valideringspedagog Validand Mejladress Personnummer Telefon Särskilda behov Valideringspedagog Mejladress Aktuella

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG RIKTLINJER Diarienummer GIH 2016/601 Beslutat av Högskolestyrelsen Referens Karin Larsén Beslutsdatum 2017-02-17 Giltighetstid Tillsvidare 1(5) ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

Läs mer

FORSKNINGSETIK - introduktion

FORSKNINGSETIK - introduktion FORSKNINGSETIK - introduktion VMFR06 Linus Broström linus.brostrom@med.lu.se Forskning och etik Oetiskt att inte forska. Med mer kunskap kan vi bättre hjälpa dem som behöver det Forskarens frihet bör vara

Läs mer

VÄRDEGRUND VID UMEÅ UNIVERSITET. HR-dagarna

VÄRDEGRUND VID UMEÅ UNIVERSITET. HR-dagarna VÄRDEGRUND VID UMEÅ UNIVERSITET HR-dagarna 2018-02-21 UNIVERSITETETS UPPDRAG HL 1 KAP 2 Staten ska som huvudman anordna högskolor för 1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt

Läs mer

Introduktion till etik i omvårdnaden GERD AHLSTRÖM, PROFESSOR I OMVÅRDNAD, CHEF FÖR VÅRDALINSTITUTET

Introduktion till etik i omvårdnaden GERD AHLSTRÖM, PROFESSOR I OMVÅRDNAD, CHEF FÖR VÅRDALINSTITUTET Introduktion till etik i omvårdnaden GERD AHLSTRÖM, PROFESSOR I OMVÅRDNAD, CHEF FÖR VÅRDALINSTITUTET Innebörden av Etik och Moral idag (Statens Medicinsk-Etiska råd http://www.smer.se/etik/etik-och-moral/

Läs mer

Varför forskningsetik för KTH:s studenter?

Varför forskningsetik för KTH:s studenter? Varför forskningsetik för KTH:s studenter? Akademiskt resurscenter (ARC) 2017 Universitetslektor Karin Edvardsson Björnberg Avdelningen för filosofi, KTH 2 Om forskningsbegreppet Forskning: ett systematiskt

Läs mer

Introduktion till etik i omvårdnaden GERD AHLSTRÖM, PROFESSOR I OMVÅRDNAD, GRUPPCHEF ÄLDRES HÄLSA OCH PERSONCENTRERAD VÅRD

Introduktion till etik i omvårdnaden GERD AHLSTRÖM, PROFESSOR I OMVÅRDNAD, GRUPPCHEF ÄLDRES HÄLSA OCH PERSONCENTRERAD VÅRD Introduktion till etik i omvårdnaden GERD AHLSTRÖM, PROFESSOR I OMVÅRDNAD, GRUPPCHEF ÄLDRES HÄLSA OCH PERSONCENTRERAD VÅRD Våra fyra grundpelare: Svensk sjuksköterskeförening http://www.swenurse.se All

Läs mer

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Etiska riktlinjer för farmaceuter Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska

Läs mer

FORSKNINGSETIK - introduktion

FORSKNINGSETIK - introduktion FORSKNINGSETIK - introduktion VMFP06 Linus Broström linus.brostrom@med.lu.se Forskningens frihet Forskare har alltid velat sköta sig själva Forskningens frihet värnas även av samhället (jfr ex Högskolelagen)

Läs mer

Etisk policy. i Landstinget Västernorrland

Etisk policy. i Landstinget Västernorrland Etisk policy i Landstinget Västernorrland Fastställt av landstingsfullmäktige 25 juni 2008 Etisk policy Bakgrund Den etiska policyn ska kunna vara till stöd i det dagliga arbetet för samtliga anställda

Läs mer

Etisk kod för arbetsterapeuter

Etisk kod för arbetsterapeuter Etisk kod för arbetsterapeuter Etisk kod för arbetsterapeuter Antagen av Sveriges Arbesterapeuters fullmäktige 2018 (original från 1992, reviderad 2004, 2012 samt 2018) Sveriges Arbetsterapeuter www.arbetsterapeuterna.se

Läs mer

Kursen innehåller nedanstående moment, som krävs för godkänd kurs.

Kursen innehåller nedanstående moment, som krävs för godkänd kurs. Etik Välkommen till kurs i medicinsk etik Datum: 2018-01-17 Tid: Kl. 08.00 17.00 Plats: Karstorps Säteri, Skövde Kursen innehåller nedanstående moment, som krävs för godkänd kurs. 1. Skicka in ett eget

Läs mer

Handläggningsordning för Forskningsetiska

Handläggningsordning för Forskningsetiska Handläggningsordning för Forskningsetiska nämnden Beslut: Rektor 2006-11-08 Revidering: 2011-06-20, 2013-12-20 Dnr: DUC 2011/901/10 Gäller fr o m: 2013-12-20 Ersätter: Handläggningsordning för Forskningsetiska

Läs mer

Reglering av Expertgrupp för etik Beslut av Vetenskapsrådets styrelse vid sammanträde Dnr ( )

Reglering av Expertgrupp för etik Beslut av Vetenskapsrådets styrelse vid sammanträde Dnr ( ) Reglering av Expertgrupp för etik Beslut av Vetenskapsrådets styrelse vid sammanträde 2013-12-12. Dnr (113-2008-7863) 1. Regleringens tillämpningsområde... 2 1.1 Annan närliggande reglering... 2 2. Syfte

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

Etiska aspekter inom ST-projektet

Etiska aspekter inom ST-projektet Etiska aspekter inom ST-projektet Barbro Hedin Skogman Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Landstinget Dalarna 2016-10-05 Upplägg Allmänt om etik Etik inom forskning Etiska aspekter inom ST-projektet Allmänt

Läs mer

Fördjupning värderingar

Fördjupning värderingar PM Till Styrelsen Från Etikrådet Datum 2011-05-03 Angående Värderingar Styrande dokument Fördjupning värderingar Vårdföretagarnas etik är baserad på fyra grundläggande värden: omtanke, tillförlitlighet,

Läs mer

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Gert Helgesson Fördelar med informationsteknologi snabb- och lättillgänglig information ökade möjligheter att snabbt & lätt kommunicera dito

Läs mer

MoS Människa och samhälle. Etik, en introduktion. Måndagen 31 augusti 2009 Gunilla Nordenram.

MoS Människa och samhälle. Etik, en introduktion. Måndagen 31 augusti 2009 Gunilla Nordenram. MoS Människa och samhälle Etik, en introduktion Måndagen 31 augusti 2009 Gunilla Nordenram gunilla.nordenram@ki.se För att ha framgång i sin profession behöver man ha passion för det man arbetar med P-G

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning 2000 MFR Rapport 2 Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Forskningsetisk policy och organisation i Sverige MFR-rapport 2

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

Bra forskning vad är r det?

Bra forskning vad är r det? Bra forskning vad är r det? Egna arbetet Förslagslista finns på kurshemsidan OK m. egna förslag (ex. från projektarbete) Krav, format etc. se kurshemsidan! Gert Helgesson Tyst kunskap vad är det? När spelar

Läs mer

Djuretik. Vetenskap, politik, strategi. moralfrågan. Indirekta vs direkta skäl

Djuretik. Vetenskap, politik, strategi. moralfrågan. Indirekta vs direkta skäl Djuretik Henrik Ahlenius, Filosofiska institutionen LIME, Karolinska institutet Vetenskap, politik, strategi Vilken betydelse har djurförsök för vetenskapens framåtskridande? Vilka regler bör omgärda användningen

Läs mer

Etiska aspekter inom ST-projektet

Etiska aspekter inom ST-projektet Etiska aspekter inom ST-projektet Barbro Hedin Skogman Barnläkare och post-doc forskare Centrum för Klinisk Forskning (CKF) 2017-09-27 Upplägg Allmänt om etik Etik inom forskning Etiska aspekter inom ST-projektet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Etiska aspekter inom ST-projektet

Etiska aspekter inom ST-projektet Etiska aspekter inom ST-projektet Barbro Hedin Skogman Barnläkare och post-doc forskare Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna Upplägg Allmänt om etik Etik inom forskning Etiska aspekter inom ST-projekt

Läs mer

Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor

Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor SP 2010:1 Dnr 09/044 Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor Fastställda av SUHF:s styrelse den 14 december 2010 Inledning För att främja en gemensam

Läs mer

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER för äldre- och omsorgsverksamheten i Sigtuna kommun DETTA ÄR VÅR VÄRDEGRUND SJÄLVBESTÄMMANDE Att själv få bestämma över sitt liv är en rättighet. För oss innebär det

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Riktlinjer för sakkunnigbedömning vid Vetenskapsrådet

Riktlinjer för sakkunnigbedömning vid Vetenskapsrådet Datum Diarienummer 2017-11-15 Dnr 1.2.4-2016-7045 för sakkunnigbedömning vid Vetenskapsrådet Om detta dokument Vetenskapsrådets styrelse har beslutat om åtta principer för Vetenskapsrådets sakkunnigbedömning.

Läs mer

Fastställd av Cancerfondens styrelse Inledning

Fastställd av Cancerfondens styrelse Inledning 1. Inledning Fastställd av Cancerfondens styrelse 2017-04-06 1.1. För att besegra cancer ska Cancerfonden finansiera den främsta cancerforskningen. Det är därvid självklart att denna forskning bedrivs

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Forskningsetik: Vägledning för examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

Forskningsetik: Vägledning för examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Forskningsetik: Vägledning för examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Bakgrund och kort historik 1 Samhället har ett legitimt intresse av ny kunskap, och för att nå sådan behöver vi forskning. Men

Läs mer

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Forskningsetisk policy och organisation i Sverige F.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik ISSN 1401-288X ISBN 91-85547-28-X

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer för hanteringen av frågor om vetenskaplig ohederlighet

Riktlinjer för hanteringen av frågor om vetenskaplig ohederlighet 1 (6) BESLUT 2011-06-30 Dnr SU 309-1571-10 Agneta Stenborg Jurist Ledningskansliet Riktlinjer för hanteringen av frågor om vetenskaplig ohederlighet Allmänt I högskolelagen stadgas att vetenskapens trovärdighet

Läs mer

SEKRETESS I SAMVERKAN

SEKRETESS I SAMVERKAN SEKRETESS I SAMVERKAN En föredragning vid konferensen UTMANINGAR FÖR ELEVHÄLSAN- 2018 Arrangör: Gothia Fortbildning. Staffan Olsson staffanolsson45@gmail.com 070-2770737 Se mina svar på www.elevhalsan.se

Läs mer

Forskningsetik. Etik handlar om: Etiska principer på olika nivåer. Etisk analys kretsar kring. Politisk nivå. Generell nivå: etiska principer

Forskningsetik. Etik handlar om: Etiska principer på olika nivåer. Etisk analys kretsar kring. Politisk nivå. Generell nivå: etiska principer Forskningsetik Henrik Ahlenius Etik handlar om: 1. Vad som är bra/dåligt, bättre/sämre (värde) 2. Vad som är rätt/fel att göra (handling) 3. Vad som gör oss till bra människor (karaktär) En normativ, inte

Läs mer

KOMPETENSMÅL FÖR OMVÅRDNAD

KOMPETENSMÅL FÖR OMVÅRDNAD Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för vårdvetenskap och hälsa KOMPETENSMÅL FÖR OMVÅRDNAD FRÅN GRUNDKURS TILL FÖRDJUPNINGSKURS II 00-05-15 reviderat 07-11-19 Arbetsgrupp Lena

Läs mer

REGLERING & ETIKPRÖVNING

REGLERING & ETIKPRÖVNING REGLERING & ETIKPRÖVNING Hur få forskare att skärpa sig? Hur upprätthålla moralen i (och förtroendet för) forskningen? Samhällets huvudstrategi: REGLER, och kontroll av att planerade projekt uppfyller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING 1 Beslutad 2013-03-04 ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR Information till ansökan, se Vägledning till ansökan (www.epn.se) Beroende på vilken forskning som

Läs mer

Forskningsetikprövning varför och hur? Margareta Möller Vetenskaplig sekreterare

Forskningsetikprövning varför och hur? Margareta Möller Vetenskaplig sekreterare Forskningsetikprövning varför och hur? World Medical Association Declaration of Helsinki Recommendations guiding physicians in biomedical research involving human subjects. 18th WMA General Assembly, Helsinki,

Läs mer

Moral ordet härstammar från latinets mos, mores: sedvänja, vana, föreställning Etik ordet härstammar från grekiskans ethos: sed

Moral ordet härstammar från latinets mos, mores: sedvänja, vana, föreställning Etik ordet härstammar från grekiskans ethos: sed Moral ordet härstammar från latinets mos, mores: sedvänja, vana, föreställning Etik ordet härstammar från grekiskans ethos: sed 1 Moral - de gängse uppfattningarna i ett samhälle om vad som är rätt och

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

Vårdetisk modell i relation till kognitivt stöd. Lars Sandman Högskolan i Borås Prioriteringscentrum, Linköpings universitet Västra Götalandsregionen

Vårdetisk modell i relation till kognitivt stöd. Lars Sandman Högskolan i Borås Prioriteringscentrum, Linköpings universitet Västra Götalandsregionen Vårdetisk modell i relation till kognitivt stöd Lars Sandman Högskolan i Borås Prioriteringscentrum, Linköpings universitet Västra Götalandsregionen Bakgrund Vård och omsorg baseras på och kringgärdas

Läs mer

OM001G Individuell skriftlig tentamen

OM001G Individuell skriftlig tentamen OM001G 170429 Individuell skriftlig tentamen Förbättringskunskap och vetenskaplig metod, 3,5 högskolepoäng (Provkod: 0100) Max 50 poäng. För betyg Godkänt krävs 30 p, för betyg Väl godkänt krävs 42 p Ange

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Etiska regler & kommentarer

Information till legitimerade tandhygienister. Etiska regler & kommentarer SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Etiska regler & kommentarer TANDHYG Innehåll Etiska regler Inledning...3 Förhållande till patienten...4 Förhållande till yrkesutövningen...6 Förhållande

Läs mer

VÄRDEGRUND. Almunge Förskola 2013

VÄRDEGRUND. Almunge Förskola 2013 VÄRDEGRUND Almunge Förskola 2013 BARNET Vi på Almunge Förskola arbetar utifrån att barnet är i fokus. Barnet är kärnan i vår verksamhet. Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och

Läs mer

LÄKARFÖRBUNDETS ETISKA REGLER

LÄKARFÖRBUNDETS ETISKA REGLER LÄKARFÖRBUNDETS ETISKA REGLER DEN SOM VALT att bli läkare har åtagit sig en svår och ansvarsfull uppgift, som kräver goda kunskaper, gott omdöme och vilja att följa högt ställda etiska krav. Medlemmar

Läs mer

vid publicering av undersökningsresultaten tillämpa den öppenhet och ansvarsfulla kommunikation som karakteriserar akademisk verksamhet,

vid publicering av undersökningsresultaten tillämpa den öppenhet och ansvarsfulla kommunikation som karakteriserar akademisk verksamhet, GOD VETENSKAPLIG PRAXIS I STUDIER VID ARCADA 1. Allmänt Under din studiegång vid Arcada kommer din framgång att mätas vid många tillfällen och på många olika sätt. Du kommer att skriva rapporter över utfört

Läs mer

PERSONCENTRERAD VÅRD. Åsa Andersson

PERSONCENTRERAD VÅRD. Åsa Andersson PERSONCENTRERAD VÅRD Åsa Andersson Leg. sjuksköterska, doktorand Strategisk rådgivare Svensk sjuksköterskeförening asa.andersson@swenurse.se 24.10.2014 Centrum för personcentrerad vård, Tvärvetenskapligt

Läs mer

Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Sida 1(7) 3.3 - Riktlinjer för forskning vid FHS Borttaget: Instruktion Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 3.3 Instruktion för forskning

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall; SKOLFS

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård. Dir.

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård. Dir. Kommittédirektiv Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård Dir. 2016:45 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Sammanfattning

Läs mer

IT och etisk kompetens

IT och etisk kompetens IT och etisk kompetens Moraliska problem Du har nyligen fått ett uppdrag från ett företagsavdelning som aldrig lyckats uppnå sina produktivitetsmål. För att ändra på det får du som uppgift att konstruera

Läs mer

Diarienr: 11/2014. Fastställd av Pedagogiska kommittén 2014-01-08.

Diarienr: 11/2014. Fastställd av Pedagogiska kommittén 2014-01-08. Riktlinjer för vägledning och överväganden gällande undervisning i etik vid empiriska examensarbeten vid Röda Korsets Högskola på grund och avancerad nivå Diarienr: 11/2014 Fastställd av Pedagogiska kommittén

Läs mer

Etikprövning. Bakgrund och krav. Sven Wallerstedt

Etikprövning. Bakgrund och krav. Sven Wallerstedt Etikprövning Bakgrund och krav Sven Wallerstedt 2012-01-20 Etik (Moralfilosofi) Indelning: Metaetik (värdeteori) Normativ etik (ex: dygdetik, pliktetik) Tillämpad etik (ex: medicinsk etik) Medicinsk etik

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Bullerbyn Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Bullerbyn Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Bullerbyn 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Etikprövningslagen. Reglering efter 2:a världskriget. Lagar som reglerar forskning i Sverige. Nürnbergskoden 1947

Etikprövningslagen. Reglering efter 2:a världskriget. Lagar som reglerar forskning i Sverige.  Nürnbergskoden 1947 Etikprövningslagen www.epn.se Charlotta Dabrosin Vetenskaplig sekreterare REPN Linköping Reglering efter 2:a världskriget Nürnbergskoden 1947 Helsingforsdeklarationen 1964 Revisions: 1975, 1983, 1996,

Läs mer

Vårdetik som kunskapsområde. Introduktion till vårdetik VÅRDETIK

Vårdetik som kunskapsområde. Introduktion till vårdetik VÅRDETIK Introduktion till vårdetik ANNA FORSBERG- PROFESSOR VÅRDETIK Bioetik Medicinsk etik Klinisk etik Den basala omvårdnadens etik Vårdetik som kunskapsområde Bioetik- problem som aktualiseras av biologisk

Läs mer

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på i Ale kommun Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa ska handla Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa

Läs mer

INTRODUKTION TEORI OCH METOD. DOKTORAND TRINE HÖJSGAARD

INTRODUKTION TEORI OCH METOD. DOKTORAND TRINE HÖJSGAARD INTRODUKTION TEORI OCH METOD. DOKTORAND TRINE HÖJSGAARD Forskning Högskolereformen 1977 fastställde att utbildningen för sjuksköterskor skall vila på en vetenskaplig grund. Omvårdnadsforskning har ofta

Läs mer

Religionskunskap. Ämnets syfte

Religionskunskap. Ämnets syfte Religionskunskap REL Religionskunskap Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Riktlinje vid kränkande särbehandling

Riktlinje vid kränkande särbehandling 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2017-03-08 Riktlinje vid kränkande särbehandling Inledning Älvsbyns kommun är en arbetsgivare där ingen medarbetare ska utsättas för kränkande särbehandling i någon form. Detta

Läs mer

Etik och etikansökningar Praktiska synpunkter Vad skall man tänka på? staffan.bjorck@vgregion.se

Etik och etikansökningar Praktiska synpunkter Vad skall man tänka på? staffan.bjorck@vgregion.se Etik och etikansökningar Praktiska synpunkter Vad skall man tänka på? staffan.bjorck@vgregion.se Vad är viktigast? Information på www.epn.se Punkt 2:1 sammanfattande beskrivning av projektet Försökspersonsinformationen

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR VÅRD OCH OMSORG INOM KOMMUNEN VÄRDIGT LIV OCH VÄLBEFINNANDE. Ringhult. Foto: Henrik Tingström

VÄRDEGRUND FÖR VÅRD OCH OMSORG INOM KOMMUNEN VÄRDIGT LIV OCH VÄLBEFINNANDE. Ringhult. Foto: Henrik Tingström VÄRDEGRUND FÖR VÅRD OCH OMSORG INOM KOMMUNEN Ringhult. Foto: Henrik Tingström VÄRDIGT LIV OCH VÄLBEFINNANDE Värdegrundens syfte Våra värderingar, det vill säga hur vi ser på och resonerar kring olika saker,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Värdebaserad praktik. Att arbeta med patienter/brukare/klienter med psykisk ohälsa

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Värdebaserad praktik. Att arbeta med patienter/brukare/klienter med psykisk ohälsa Värdebaserad praktik Att arbeta med patienter/brukare/klienter med psykisk ohälsa Dagens föreläsning Lite etisk teori Värdebaserad praktik Forskning: Etiska överväganden i psykiatrin Etiska utmaningar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Myran

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Myran Förskolan Myran 1(5) Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Myran 2014-2015 2(5) Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter

Läs mer

Hur ska bra vård vara?

Hur ska bra vård vara? Hur ska bra vård vara? God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk värdegrund med vårdtagaren i centrum Hålla sig uppdaterad vad som händer

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR (med svar)

INSTUDERINGSFRÅGOR (med svar) INSTUDERINGSFRÅGOR (med svar) 1. Vad är Nürnbergkoden för något, varför tillkom den? De etiska riktlinjer rörande medicinska experiment som upprättades i samband med Nürnbergrättegångarna vid andra världskrigets

Läs mer

VI PÅ SKOGFORSK UPPFÖRANDEKOD

VI PÅ SKOGFORSK UPPFÖRANDEKOD VI PÅ SKOGFORSK UPPFÖRANDEKOD VISION Vi leder hållbar utveckling genom forskning, innovation och kommunikation av kunskap, tjänster och produkter. KOMMUNIKATION Skogforsk vill leda utveckling i nära samarbete

Läs mer

Mats Johansson. Avdelningen för medicinsk etik, BMC C13, Lund Filosofiska institutionen, Lund

Mats Johansson. Avdelningen för medicinsk etik, BMC C13, Lund Filosofiska institutionen, Lund Mats Johansson mats.johansson@fil.lu.se Avdelningen för medicinsk etik, BMC C13, Lund Filosofiska institutionen, Lund Förmåga att kunna redogöra för grundläggande distinktioner och resonemang inom etiken,

Läs mer

Etik och människosyn

Etik och människosyn Etik och människosyn I LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE Annica Kosner Leg psykolog/st-psykolog neuropsykologi CalmarSund Psykologtjänst AB Det lågaffektiva tankesättet tar utgångspunkt dels i affektteori och utvecklings-

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: NATIONALEKONOMI

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: NATIONALEKONOMI 1(6) Id: SLU ua 2016.3.2.1-2529 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Nämnden för utbildning på forskarnivå (Fun-NJ) Avdelning/kansli:

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet;

Läs mer

Introduktion till dataetik

Introduktion till dataetik Introduktion till dataetik Niklas Möller (nmoller@kth.se) ETIKMOMENT DD1390 HT-2016 KTH Etikmomentet n Två föreläsningar om etik (idag och torsdag) n En gruppövning n Obligatoriskt: q q Skriva etikessä.

Läs mer

Rekommendationer för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-362/2014

Rekommendationer för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-362/2014 Rekommendationer för insamling av forskningsmaterial Dnr 1-362/2014 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Arkiv och Registratur Version: 1.0 Maj 2014 Rekommendationer för insamling

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR (med svar)

INSTUDERINGSFRÅGOR (med svar) INSTUDERINGSFRÅGOR (med svar) 1. Vad är Nürnbergkoden för något, varför tillkom den? De etiska riktlinjer rörande medicinska experiment som upprättades i samband med Nürnbergrättegångarna vid andra världskrigets

Läs mer

Mats Johansson. Avdelningen för medicinsk etik, BMC C13, Lund Filosofiska institutionen, Lund

Mats Johansson. Avdelningen för medicinsk etik, BMC C13, Lund Filosofiska institutionen, Lund Mats Johansson mats.johansson@fil.lu.se Avdelningen för medicinsk etik, BMC C13, Lund Filosofiska institutionen, Lund Tre aspekter att ta i beaktande (nytta, respekt för person, rättvisa) Konsekvenser,

Läs mer