En balanserad budget utan skattehöjning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En balanserad budget utan skattehöjning"

Transkript

1 En balanserad budget utan skattehöjning

2 Moderaternas Budgetförslag för 2014 Moderaterna på Gotland anser att regionens möjligheter att växa och ge goda förutsättningar för gotlänningarnas framtida välfärd kräver ordning och reda i ekonomin, tillgänglighet i regionens verksamheter, en skola med goda resultat, bra förutsättningar för entreprenörer och företag, sammanhållning och att kunna leva på sin lön. Den framtida välfärden kräver ett politiskt ledarskap som tar vara på alla möjligheter som finns på vår fantastiska ö. Den politiska majoriteten har under flera år försämrat den gotländska ekonomin. Vår soliditet är minst sagt svag när man tar hänsyn till att vi skall få råd att betala utlovade pensioner. Än värre är att likviditeten är så dålig att checkräkningskrediten måste utnyttjas för att våra anställda skall kunna få sina löner varje månad. Detta måste vi ändra på De stora nämndernas underskott 2012 visar att S-V-MP inte har ordning på ekonomi och verksamhet, trots nya stimulanspengar och statsbidrag. Även 2013 är det stora brister, och deras räddning blir till stor del återbetalning av försäkringspengar (AFA) och fastighetsförsäljningar. Moderaterna anser att dessa AFA-pengar i sin helhet skall användas för att amortera på låneskulden och därmed minska Regionens räntekostnader med 3 miljoner nästa år. Inför 2014 vill ändå S-MP-V välja den enklaste utvägen ur krisen genom en skattehöjning, trots att vi även nästa år kan räkna med AFA-pengar och förbättrade prognoser eftersom Alliansregeringen fått ner sjukskrivningstalen. Detta anser vi vara helt förödande för Gotlands tillväxt, som är ett av våra gemensamma prioriterade mål. Istället ska vi ständigt arbeta med effektiviseringar och uppföljningar av verksamheten Ekonomi Vi moderater lägger fram ett välbalanserat budgetförslag UTAN skattehöjning Ekonomimålen skall hållas och ge ett överskott varje år, så vi kan betala ränta och amortera av på våra lån, precis som man gör med sin egen hushållsbudget. Det långsiktiga målet är ett överskott på 2,0 % av skatter och statsbidrag. 1. En stabil ekonomi kräver en central budget och även buffertar i nämnderna 2. Vår ekonomiska stabilitet, likviditeten, skall vara så god att vi inte behöver låna till de anställdas löner 3. Alla nämnder skall hålla budget och resultatet, överskott som underskott, förs över till följande år 4. Alla chefer inom regionen ska ha det fulla ansvaret för både ekonomi och verksamhet och säkerställa att gällande avtal för löner och ersättningar följs 5. Nämnderna tar fram förbättringsförslag vid befarade underskott och följer upp dessa varje månad så att inga underskott återstår vid årets slut 6. Nya AFA-pengar 2014 skall användas till amortering

3 Välfärd Verksamheten i välfärden ska vara effektiv och ge gotlänningarna mesta nytta för varje skattekrona. Den ska vara av god kvalitet och ge gröna signaler i SKL:s mätningar. Lika villkor ska gälla för offentliga och privata utförare. Vi vill fortsätta utveckla äldre- och handikappomsorgen för ökad delaktighet, valfrihet och självbestämmande. Vår ambition är att stärka den enskildes inflytande över den omsorg och vård som man har rätt till. Vi vill vända majoritetens bidragsfokus i SON till förebyggande arbete för att stävja utanförskapet med 6 miljoner kronor. Sjukvården i Region Gotland har bedrivit ett framgångsrikt arbete med vårdgarantin och det ska självfallet fortsätta. Alla ska känna sig trygga med den gotländska sjukvården, från det förebyggande arbetet till primärvård, sjukhusvård och rikssjukvård. Samverkan mellan sjukvård och äldreomsorg ska alltid utgå från individens behov och även i sjukvården ska patientens rätt att välja värnas. Våra ambitioner är högre än majoritetens när det gäller vårdgaranti- och stimulansmedel för patientsäkerhet från regeringen, både för patienternas skull, men också för regionens ekonomi. Även om vi inte uppnår årets ca 80 miljoner, bör vi uppnå 2012 års nivå (40 miljoner) och budgeterar därför ytterligare 30 miljoner, vilket är fullt rimligt enligt vad vi erfarit. Vi föreslår också budgetökningar på 7 miljoner kronor till skolans område, för att säkra barnens rätt till likvärdig undervisning i våra små landsbygdsskolor. Efter en rad år med förbättrade resultat på olika områden, får vi nu ständigt signaler om försämringar istället. Vi behöver därför ta upp dialogen om framgångsrika skolor igen. Satsningar på Fritid och Kultur är viktiga beståndsdelar för en attraktiv region, och därför vill vi verka för att befintliga resurser används effektivt, uppmuntra föreningar och ideella organisationer i deras arbete och samverka för mervärde. Vi vill också fortsätta förbättra processen med Kultursamverkan och dialog. 7. Den framtida skolorganisationen utreds för att säkerställa kvalitet, långsiktighet och likvärdighet. 8. Regionen ska aktivt marknadsföra barnomsorgspengen 9. Alternativa former för att driva sjukvården på Gotland utreds. 10. Fortsätta arbeta aktivt för Fysisk aktivitet (FAR) respektive Kultur på recept 11. Anhörigstödet får ekonomiska resurser i förhållande till behoven. 12. Sjukvården ska uppmuntra, stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet för att årligen få ta del av regeringens särskilda stimulanspaket. 13. Satsning på Socialnämndens förebyggande arbete för att minska utanförskapet 14. Arbeta aktivt för att anställda ska orka arbeta till 65 år men gärna stimuleras att jobba längre för att säkra framtida bemanning

4 Samhälle och miljö Det skall vara lätt att leva och bo på Gotland. Tillgången på nya jobb tillsammans med nya bostäder är en förutsättning för en positiv befolkningsutveckling, och därmed ett ökat välstånd. Det ska också vara möjligt att bo och arbeta på hela ön. Därför är miljövänlig kollektivtrafik och bra vägar en viktig del i vardagslivet för många, liksom tillgång till offentlig service. Vi anser att det krävs stora satsningar på VA under åren framåt. Utöver detta vill vi redan nu att man tar fram åtgärder för att säkra vattentillgång på Gotland, och uppmuntra olika lösningar och ny teknik. Gotland är en ö i Östersjön och är beroende av rent vatten, både i havet och i vattenkranen. Därför måste Gotland fortsätta samarbeta med regionerna runt Östersjön för att genomföra EUs Östersjöstrategi. Vi vill däremot fortsätta sätta press på en effektivare lokalförsörjning som innebär minskade kostnader med 10 miljoner. Det är inte rimligt att skattepengar går till hus och lokaler vi inte har användning för, istället för till utbildning och vård. Vi anser heller inte att det finns behov av att göra naturreservat av Södra Hällarna och använder dessa driftspengar till välfärdssatsningar på anhörigstöd. I och med att vi inte inrättar naturreservatet så minskar investeringsbudgeten med 3 miljoner kronor. Området skall lämnas orört, förutom närmast längs väg VA- och hamnverksamheten bolagiseras. 16. Använda ny teknik för att rena vatten och använda våra kalkbrott som vattenreservoarer. 17. Underlätta och förbättra möjligheterna för enskilda VA-anläggningar 18. Vi har en samlad upphandlingsenhet med tillräcklig kapacitet för att nå bästa resultat 19. Vårt bostadsbyggande uppfyller behovet av olika typer av boende med olika upplåtelseformer, för äldre och barnfamiljer, i tätorterna och på landsbygden 20. Snabba upp avyttring av fastigheter för att minska dåligt utnyttjade lokalytor 21. Regionen skall undvika kostnadsdrivande beslut och tillägg vid ny- och ombyggnation Jobb och näringsliv Gotlandsmoderaterna anser att ett väl fungerande näringsliv är avgörande för att Gotland ska utvecklas positivt. Det är i företagen fler och nya jobb skapas, som utgör en nödvändig grund för att vi ska få resurser till vården, skolan och omsorgen om äldre och funktionshindrade. För att vi ska uppnå detta behöver vi utveckla företagsklimatet på ön och göra det lätt att vara företagare i regionen. Människor och företag ska uppleva Region Gotlands service som effektiv och väl fungerande, och som skapar möjligheter och intresse för utveckling oavsett bransch eller inriktning. 22. Utmaningsrätten återinförs omedelbart 23. Det skall finnas förutsättningar för jobb, företagsamhet och utvecklingsmöjligheter på hela Gotland enligt Vision Utöka samarbetet mellan skola och det lokala näringslivet på Gotland 25. Offentliga och privata utförare inom Region Gotland får ersättning på lika villkor 26. Mer valfrihet, mångfald och konkurrens både inom och mellan regionens verksamheter och privata utförare 27. Praktiska jämförelser och nyckeltal alltid ska användas. Kostnaden för regionens verksamheter skall ställas mot standardkostnaden. Kostnader som avviker skall justeras för att på sikt närma sig standardkostnaden.

5 Genom att ha en ekonomi som satsar på välfärd, samhälle, miljö, jobb och näringsliv ger Moderaterna på Gotland alla gotlänningar de bästa möjligheterna att fatta beslut om sitt eget liv. Alla måste få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas, oavsett om man bor i Visby eller på landsbygden. Alla behövs Vårt förslag är i första hand en budget för år 2014, som lägger grunden för vår budget inför mandatperioden Moderata gruppen i Regionstyrelsen Lena Celion Stefan Wramner Rolf Öström Margareta Persson Jacob Dygéus Simon Härenstam

6 Beslut från regionfullmäktige i juni inarbetat. Justering av kapitalkostnader för Revideringar i finansförvaltningen utifrån ny skatteprognos och ny prognos på pensionsutbetalningar, nya ränteantaganden och nytt förslag till kostnadsutjämningssystem Utgångsläge inför budgetavstämningen -2-2 S-V-MP M Besparing Arvode för politiker nivå 0,2 0,2 SF justering av prishöjning 1,2 1,2 Ledningskontoret justering av buffert 0,8 0,8 Justering av anslag för tomhyra Solrosen 2 2 Behållen lokalbesparing 1 10 Minskade räntor på grund av avbetalning med AFA-pengar 2,6 Avbrytande av inrättandet av naturreservatet Södra Hällarna 0,3 Intäkter HSN/Kömiljarden 2 30 TN/Höjda VA-avgifter 1 Ramtillskott TN/SBF/räddningstjänst -2-4 KFN/badhus -0,5-0,5 BUN/resursfördelningsmodell -5-5 BUN/skolskjutsar -6-3 BUN/stöd till små skolor på landsbygden (regionalt stöd) GVN/IT och evakuering -2 GVN/IT 1-1 datorer -1,2 SON/resursfördelningsmodell -8-8 SON/försörjningsstöd -6 SON/förebyggande sociala åtgärder 4-6 SON/utökat anhörigstöd -0,3 HSN/Generellt ramtillskott 5-18 Summa -46,3 11,1 Skattehöjning 50 öre 49,5 Resultat 3,2 11,1 1 Redan beslutade lokalbesparingar kvarstår. 2 Budgeterar på 2012 års nivå (40 miljoner kr) ger ca 80 miljoner kr. 3 Totala merkostnaden för små skolor (7 miljoner kr) finansieras centralt. 4 Åtgärder för att minska utanförskap och behov av försörjningsstöd (socialbidrag). 5 HSN har redan fått tillskott på 16 miljoner kr enligt resursfördelningsmodellen. Engångsutbetalning av tidigare gjorda försäkringsinbetalningar (AFA) sker även under Det beräknas bli 40 miljoner kr till Gotland. Även dessa pengar skall användas till amortering för att ytterligare sänka räntekostnaderna.

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer