Riksförbundet Enskilda Vägar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksförbundet Enskilda Vägar"

Transkript

1 Bilaga 1 PM Finlands-modellen: En svensk lösning! Denna PM beskriver varför den modell för hantering av ändring av andelstal i samfällighetsföreningar som används i Finland även skulle vara en bra lösning i Sverige. Här ges en bakgrund till förslaget, vilka effekter det skulle medföra och konsekvenserna för de inblandade aktörerna; staten som lagstiftare, Lantmäteriet som utövande myndighet, samfällighetsföreningarna och den enskilde medlemmen i samfällighetsförening. Förslag Riksförbundet för enskilda vägar (REV) föreslår att det införs en modell för hantering av ändring av andelstal i samfällighetsföreningar där föreningarna själva ges förtroendet att fastställa sådana förändringar av andelstalen. Myndighetens fortsatta uppgifter på området ska vara att ansvara för inrättandet av gemensamhetsanläggningen, upprätta den ursprungliga fördelningen av andelstalen samt bilda samfällighetsföreningen. Vidare ska myndigheten vara ansvarig för hantering av överklagande från enskild medlem i det nya systemet där den enskilde medlemmen vill få ändrat andelstal överprövat. Sådan förändring av lagstiftningen bör genomföras snarast möjligt efter sedvanlig utredning av frågan. Anläggningslagen från 1974 fungerar enligt REVs bedömning i huvudsak bra och är en stabil grund för att lösa samverkansfrågor inom fastighetsrätten. Därför är det REVs uppfattning att det framförda förslaget i denna PM endast ska omfatta en begränsad del i anläggningslagen, nämligen de paragrafer som idag inte fungerar tillfredsställande. Det gäller frågan om ändring och omprövning av andelstal där behovet av förändrat andelstal finns för 11% av föreningarna varje år (ca 5000 st). Nuvarande lagregler använts dock bara i ca 60 % av dessa fall. En lagändring är därför av stor betydelse för ett stort antal fastighetsägare. Det är därför angeläget att frågan prioriteras. Bakgrund Idag är det lantmäterimyndigheten som är ansvarig myndighet för inrättande av gemensamhetsanläggning och att andelstalen blir rättvisa och följer regelverket. Det är bara lantmäterimyndigheten som kan bilda en samfällighetsförening. Lantmäterimyndigheten ansvarar för att utredning gjorts av delägande fastigheter så att rätt delägare kallas till första sammanträdet. Lantmäterimyndigheten ansvarar också för att gemensamhetsanläggningen registreras i Fastighetsregistret (FR) och för att samfällighetsföreningen registreras i Samfällighetsföreningsregistret (SFR). 1

2 Varför ändra andelstalen? Det finns en rad olika orsaker till att andelstal i en samfällighetsförening kan komma att ändras. Det kan tillkomma ny bebyggelse eller ändrade verksamheter längs vägen. Fritidshus kan ändras till permanentboende. Det förekommer även sammanslagningar, fusioner, av mindre samfällighetsföreningar till större sådana för att effektivisera förvaltning och administration. Vid varje sådan ändring ska nya andelstal tas fram och registreras i registren och det är enbart lantmäterimyndigheten som har ansvar för, och kan genomföra, sådana ändringar av andelstal. Hur många berörs? Eftersom alla vägsamfälligheter och vägföreningar inte är registrerade ens i Fastighetsregistret vet ingen idag det exakta antalet. Den lagändring som här föreslås skulle avse alla gemensamhetsanläggningar som är förvaltade av en samfällighetsförening. Främst gäller det frågan om andelstal som gäller driften av anläggningen. Lantmäteriet har lämnat följande uppgifter: 1. Totala antalet samfällighetsföreningar i Samfällighetsföreningsregistret är Totala antalet samfällighetsföreningar där väg ingår i förvaltningen är st, varav är bildade enligt anläggningslagen (AL) och är bildade enligt äldre lagstiftning. 3. Utöver dessa tillkommer ett antal oregistrerade gemensamhetsanläggningar med tillhörande samfällighetsföreningar som är bildade enligt äldre lagstiftning. Antalet är svårbedömt men kan vara mellan och Det finns i ovan angivet antal också s.k. sovande vägföreningar, dvs. vägföreningar som i praktiken inte existerar. Föreningarna är formellt väghållare inom detaljplaner med enskilt huvudmannaskap men där väghållningen sköts av kommunen genom frivilligt åtagande. Antalet sovande vägföreningar bedöms till ca 300. Under hösten 2012 genomförde REV en enkät bland medlemsföreningarna där det ställdes en rad frågor, se mera nedan. En uppskattning bland de 1500 svaren på enkäten är att behovet av ändringar av andelstal finns i 11 % av föreningarna varje år. Med föreningar kan det bli ett behov av ca 5000 ändringar per år. Av enkäten framgår att ca 60 % registreras hos Lantmäteriet och resten av ändringarna registreras inte. Detta skulle innebära att för närvarande registreras ca 3000 ändringar av Lantmäteriet. Vad kostar registrering av ändring eller omprövningsförrättning? Vid registrering av ändring av andelstal är det ersättning för nedlagd tid hos lantmäterimyndigheten som gäller och som debiteras. Nedanstående prissättning är vanlig: 2

3 Godkännande av överenskommelse och registrering med stöd av 43 AL 1 fastighet berörd 10 berörda fastigheter i 1 ärende 2500 kr Ca kr Registrering efter beslut av styrelsen enligt 24a AL kr kr Med en ny modell skulle samtliga ovanstående ärenden upphöra och därmed inte kosta någonting alls för föreningarna (undantag för nyinträdande fastigheter i en gemensamhetsanläggning där dagens rutiner med överenskommelse enligt 43 AL och anslutning enligt 42a blir oförändrade). Kostnaden för en omprövningsförrättning hos lantmäterimyndigheten debiteras också efter ersättning för den tid som läggs ned på ärendet. Man kan i vissa fall få prisuppgift på fast pris innan förrättningen påbörjas. En sådan prisuppgift grundas på erfarenhetstal i Lantmäteriets kalkylunderlag för anläggningsförrättningar. Kalkylunderlaget (maj 2011) visar följande: Grundavgift kr och därefter tilläggsavgift på mellan 600 kr till 4000 kr/fastighet beroende på antal fastigheter och svårighetsgrad. Exempel: Kostnaden för en normal omprövningsförrättning med 30 delägande fastigheter blir ca kr. Med en sådan kostnadsbild är det enligt REVs uppfattning och medlemsenkät oftast så att samfällighetsföreningen avstår den formella omprövningsförrättningen och försöker lösa frågan på annat informellt sätt eftersom det är för dyrt. Kostnadsuppgifter finns också från de omprövningsförrättningar som genomfördes , då andelstalen för 770 st vägföreningar omprövades på grund av 1998 års lagändring. Förrättningskostnaden var då totalt 65 milj. kr, dvs. ca kr/ärende. Av detta bidrog staten med 30,8 milj. kr i incitaments-bidrag eftersom omprövningarna av andelstalen från taxeringsvärden till tonkilometervärden annars inte skulle komma till stånd och dessutom ansågs vara en av lagstiftaren påtvingad ändring. Vilka är myndighetens ansvar och uppgifter på området? Idag granskas alla överenskommelser enligt 43 för att konstatera att Sådant godkännande får lämnas endast om det är uppenbart att överenskommelsen ej strider mot denna lag. I praktiken genomförs det ingen granskning annat än att se att föreslagna andelstal inte är orimliga. Enligt uppskattning ovan görs ca 3000 ändringar varje år av Lantmäteriet. Enligt medlemsenkäten fördelar sig ca 60 % eller 1800 st på överenskommelse och 40 % eller 1200 st på lantmäteriförrättning. 3

4 Om hälften av lantmäteriförrättningarna enbart avser andelstalsändring så kan tidsåtgången beräknas enligt följande: Ärendetyp Tid per ärende tim Tid timmar Kostnad per tim Kostnad kkr Överenskommelse Förrättning En enkel uträkning av de arbetskraftsresurser som används ger följande kalkyl: timmar motsvarar ca 3600 persondagar med 67 % debiteringsgrad vilket motsvarar 18 årsarbetskrafter. Utöver ovanstående resurser som faktureras sakägare finns anslag för uppdatering av Samfällighetsregistret (SFR) och anslag för Fastighetsregistret (FR). Totalt disponerar Lantmäteriet för år 2013 ett anslag på kr. I Lantmäteriets verksamhetsberättelse för 2012 användes 113,3 milj kr av anslaget inom Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning. Huvudprinciper i Finlands-modellen Finland och Sverige har snarlik lagstiftning inom fastighetsbildningsområdet, eftersom vi har en gemensam historia. På några punkter skiljer sig dock lagstiftningen och en av dessa är hur ändring av andelstalen i ett väglag (samfällighetsförening) går till. I Finland finns ett annat, enklare sätt, att bestämma andelstal än i Sverige. (Väglag i Finland är motsvarigheten till samfällighetsförening). Där är det väglagets stämma som beslutar om ändring av andelstalen. Ett väglag bildas normalt på samma sätt som i Sverige genom en lantmäteriförrättning. Där bestäms vägens sträckning och standard samt vilka fastigheter som ska ha del i vägens utförande och drift. Däremot registreras inte andelstal för utförande och drift i något offentligt register. Enligt lagen om enskilda vägar är det väglagen själva som ska besluta om dessa och ompröva dem när behov uppstår och minst var 4:e år. Därmed är det väglagen själva som också ajourhåller sina egna register över andelstalen. I Lantmäteriverkets register över enskilda vägar förs endast uppgift om vilka väglag som har bildats, väglagets namn och kontaktpersoner. Om en vägdelägare är missnöjd med väglagsstämmans beslut eller om vägdelägare är oeniga i frågor som rör väghållningen kan de få ärendet prövat i en kommunal vägnämnd. I de fall ett väglag inte anser sig klara av sin förvaltning kan en vägdisponent anlitas. Vägdisponenten, ofta egenföretagare, får då i uppdrag att hålla stämma och se till att förvaltningen sköts lagenligt. 4

5 REVs skiss till ändringar i anläggningslagen, AL För att samfällighetsföreningarna i Sverige själva skulle kunna besluta om andelstal i de gemensamhetsanläggningar som de förvaltar skulle anläggningslagen enligt REVs uppfattning kunna ändras så att: Samfällighetsförenings styrelse kan bereda och årsstämma besluta om ändrade andelstal i gemensamhetsanläggningar som föreningen förvaltar. Samtliga gemensamhetsanläggningar som förvaltas av en samfällighetsförening kan inom ett år få legala andelstal för sina medlemmar. Beslut om ändrat andelstal kan prövas i lantmäteriförrättning om fastighetsägare begär det inom ett år från dagen för stämman. Lantmäterimyndigheten prövar i så fall den missnöjdes andelstal i förhållande till övriga fastigheters andelstal. Föreningsstämmas beslut om ändrade andelstal får tillämpas omedelbart, även om någon begärt att det ska prövas av lantmäterimyndigheten. Ändras andelstalet av lantmäterimyndigheten, och beslutet vunnit laga kraft, ska utdebiteringen för fastigheten omedelbart justeras av samfällighetsföreningen. Lantmäterimyndighetens kostnad för prövning av fastighets andelstal delas lika mellan fastighetens ägare och samfällighetsföreningen om inte förrättningslantmätaren finner annan fördelning skälig. Om styrelsen träffar överenskommelse med ägare om att fastigheten ska inträda eller utträda i gemensamhetsanläggning (överenskommelse enligt 43 AL) ska detta registreras i Fastighetsregistret. Samfällighetsförenings styrelse är skyldig att föra förteckning över andelstalen för delägande fastigheter i gemensamhetsanläggningar som föreningen förvaltar. Styrelsen är även skyldig att på förfrågan lämna ut uppgift om fastighets andelstal, t ex till en köpare av en fastighet eller för myndighets behov. I Fastighetsregistret ska inte längre föras andelstal utan endast uppgift om deltagande fastigheter. Samfällighetsförening kan besluta att kostnaden för administration ska fördelas lika för alla delägare. Någon ersättning enligt AL i samband med fastighets inträde eller utträde i en bestående samfällighet ska inte tillämpas på sådana ändrade andelstal som beslutas av årsstämma. 5

6 REV har utarbetat ett förslag till ändring av 24a och 43 anläggningslagen, se nedan. Hur skulle myndigheten påverkas av Finlands-modellen? Nuvarande arbete med godkännanden och registrering skulle övergå till mer kvalificerat arbete med att pröva andelstal (som föreningsstämma i samfällighetsföreningen har beslutat om) efter begäran av enskild fastighetsägare. Omprövningsförrättningar som enbart avser andelstalen upphör helt. Även registrering av andelstal i Fastighetsregistret skulle helt upphöra. Vilka är för- och nackdelarna med modellen, sett ur myndighetens synvinkel? En stor fördel är att andelstalen inte längre förs i Fastighetsregistret (FR) vilket innebär kostnadsbesparingar och förenklingar. Det innebär att kvalitén i FR förbättras genom att de stora bristerna i redovisningen vad gäller andelstalen som nu finns upphör. När rutinartade arbetsmoment såsom ändring av andelstal tas bort ges större utrymme för mer kvalificerat arbete. Lantmäteriets rådgivning, metodutveckling samt underlag för samfällighetsföreningarnas egna beslut om ändring av andelstal behövs även fortsättningsvis men kan koncentreras till särskild expertgrupp för vägfrågor. När det mycket stora behovet av omprövningar som enbart berör andelstal försvinner kan resurser läggas på nybildningar av gemensamhetsanläggningar och omprövningar av gemensamhetsanläggningar där mer än andelstalen ändras. Generellt kan handläggningstiderna på lantmäteriförrättningar kortas och besvärande ärendebalanser avarbetas. Väntetiderna för samfällighetsföreningar är för närvarande onödigt långa. Handläggningstiden hos Lantmäteriet för överrenskommelse enligt 43 AL är 39 veckor och för registrering av ändrat andelstal enligt 24 AL är 12 veckor (Lantmäteriets årsredovisning 2012). Några nackdelar kan inte hittas. Vilka för- respektive nackdelar har man sett i Finland? Enligt uppgift som REV inhämtat så fungerar det finländska systemet väl; antalet överklaganden är inte särskilt många. En snabbenkät med svar från 39 kommuner med totalt cirka väglag ger vid handen att endast 200 överklaganden inkommit de senaste 2 åren. 6

7 Hur exakt ser Finlands-modellen ut? Förrättningsförfarandet vid bildande av en samfällighetsförening respektive ett väglag är i huvudsak lika medan sättet att ompröva andelstalen skiljer sig. Vad som skiljer respektive förenar svensk och finsk lagstiftning framgår i övrigt av utförligt PM om Finlands-modellen, upprättat av Lantmäteriet och daterat Denna PM bifogas som bilaga 2 nedan. Hur påverkar Finlands-modellen den enskilde samfällighetsmedlemmen? Den enskilde fastighetsägaren kan direkt till samfällighetsföreningens styrelse ange förändringar på den egna fastigheten som påverkar andelstalet och förändringen kan genomföras utan kostnad. Omvänt kan styrelsen direkt ta upp en fråga om ändrade förhållanden med en fastighetsägare som påverkar storleken på fastighetens andelstal. Det leder till totalt sett till förenklingar och därmed minskade kostnader för mindre byråkrati. Systemet ger även snabbare förändringar av andelstalen genom att besluten flyttas till fastighetsägarna själva från myndighetsnivå. Hur garanterar man rättssäkerheten för den enskilde om man inför Finlands-modellen? Det är mycket viktigt att den enskildes rätt inte försämras genom det nya systemet. Genom att den enskilde fastighetsägaren kan begära att dennes andelstal prövas av opartisk part garanteras rättssäkerheten. Två alternativa förslag finns framtagna, ett med domstolsprövning och ett annat där Lantmäteriet prövar andelstalet i förhållande till övriga andelstal. REV förordar att Lantmäteriet överprövar eventuella besvär eftersom en stor majoritet (90%) av föreningarna helst ser att Lantmäteriet är prövningsinstans. Se vidare REVs medlemsenkät. Hur skulle ett införande av Finlands-modellen påverka regeringens arbete med regelförenkling? En förändring av lagen enligt förslaget skulle definitivt vara gynnsamt för regeringens regelförenklingsarbete. Dels bidrar den till att sänka de administrativa kostnaderna för samfällighetsföreningarna, dels kommer förändringen att upplevas som mycket positiv för fastighetsägare som är anslutna till samfällighetsföreningar. Vilka andra effekter skulle ett införande av modellen medföra? Förslaget skulle innebära stora förenklingar för samfällighetsföreningarna i hanterandet av andelstalen och generera motsvarande kostnadsminskningar som kommer delägande fastighetsägare till godo. En annan fördel är att om besluten om andelstal tas av föreningen kommer man till rätta med den ovisshet om en uttaxering kan genomföras eller inte som råder för närvarande. Lokala demokratin utvecklas och samfällighetsföreningen är rätt forum för beslut om andelstal. De boende efter vägen har bästa lokalkännedomen och kan bäst bestämma om vägstandard, vinterväghållning, genomfartstrafik m m. Andelstalen kan i framtiden anpassas kontinuerligt 7

8 till de förändringar som sker. Beslut om investeringar i det lokala vägnätet kan ske snabbare och därmed gynna en positiv utveckling av landsbygden. Den privata marknad som redan idag finns för hjälp till samfällighetsföreningar kan utvecklas ytterligare; jämför det finska systemet med vägdisponenter. Det gäller främst datastöd för förvaltningen, t ex den ekonomiska hanteringen, underlag för enhetsuträkningar och korrigeringar av tonkilometermetoden och webbtjänster. Å andra sidan finns ofta numera tillräcklig kompetens hos styrelseledamöter att sköta förvaltningen kostnadseffektivt. På vilket sätt blir Fastighetsregistret mer tillförlitligt med Finlands-modellen? Fastighetsregistret har i dag stora brister då en stor del av de registrerade gemensamhetsanläggningarna saknar registrerat andelstal eller har ofullständiga andelstal. I stället för arbete med att uppdatera dessa gemensamhetsanläggningar rensas registret från andelstal som ibland saknas helt och ibland inte är kompletta. Arbetet med att hela tiden ajourhålla andelstalen upphör. En kraftsamling kan i stället göras för att registrera delägande fastigheter så att den uppgiften blir tillförlitlig. Utfallet av REVs medlemsenkät REV arbetar för att samfällighetsföreningarna själva ska kunna besluta om sina andelstal i samband med utdebitering av avgifter på föreningsstämma, den så kallade Finlandsmodellen. För att få föreningarnas synpunkter på förslaget har REV i en enkät under september 2012 ställt ett antal frågor med anknytning till Finlandsmodellen. Inbjudan till att delta i enkäten skickades via e-post till de medlemmar som har sådan, ca 6500 st. Av dessa svarade ca 2000 varav ca 1500 med fullständiga svar. Det är de 1500 svaren som ingår i redovisningen nedan. Ungefär hälften av föreningarna har gjort ändringar av andelstalen de senaste fem åren och lika många har tagit in ny delägare. 60 % av förändringarna har genomförts med Lantmäteriets hjälp (anslutning, överenskommelse enligt 43 anläggningslagen eller omprövningsförrättning). Övriga 40 % av förändringarna har genomförts utan att ändringen registrerats i Fastighetsregistret. Dessa förändringar är således inte legala och fungerar endast om ingen klandrar utdebitering som görs med dessa andelstal som grund. 39 % av föreningarna har avstått från att ändra andelstalen de senaste 5 åren, trots att behov av att ändra funnits. Som skäl för att inte ändra andelstalen uppger nästan 80 % att det är för dyrt. 170 st av tillfrågade föreningar har träffat överenskommelse enligt 43 anläggningslagen de senaste fem åren. Majoriteten av dessa tycker att det var enkelt med kontakterna med Lantmäteriet och att det tog rimlig tid, men att kostnaderna var för höga. Även i de fall föreningens styrelse har rätt att inom givna ramar besluta om ändrade andelstal anser föreningarna att det var enkelt med kontakterna med Lantmäteriet och att det tog rimlig tid, men att kostnaderna var för höga. En mycket stor majoritet, 90 %, anser att väldigt bra, ganska bra eller bra att föreningarna själva får besluta om sina andelstal. Endast 5 % anser att det är dåligt och 5 % hade ingen åsikt. Om en medlem är missnöjd med sitt andelstal tror 90 % av föreningarna att medlemmarna helst vill att Lantmäteriet avgör frågan och endast 10 % att domstol gör det. 8

9 REVs förslag till ändring i anläggningslagen Följande förslag till ändringar bör enligt REVs bedömning göras i 24a och 43 anläggningslagen: Nuvarande lydelse 24 a Lantmäterimyndigheten kan i anläggningsbeslutet bestämma att styrelsen för en samfällighetsförening får besluta om ändring av andelstal på grund av att en fastighets användningssätt ändras stadigvarande. Styrelsen skall genast underrätta berörd fastighetsägare om beslut enligt första stycket. Styrelsen skall vidare snarast möjligt anmäla beslutet för införing i fastighetsregistrets allmänna del. Beslutet får tillämpas först sedan sådan införing har skett. Styrelsens beslut om ändring av andelstal får inte överklagas. Den som är missnöjd med beslutet får väcka talan mot föreningen enligt vad som sägs i 46 lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter angående rättelse av uttaxering. Lag (2000:240). Ny lydelse (Ändring som kan omprövas hos Lantmäteriet) 24 a För gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening får stämma besluta om ändringar av andelstalen för de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. Förslag till ändrade andelstal ska framgå av kallelsen till sådan stämma. Beslut om ändrade andelstal får tillämpas omedelbart. Den som är missnöjd med stämmans beslut om andelstal för sin fastighet får ansöka om förrättning hos lantmäterimyndigheten för att pröva sin fastighets andelstals skälighet mot de övriga beslutade andelstalen. En sådan ansökan ska ha kommit in till lantmäterimyndigheten inom ett år från dagen för stämman. Kommer ansökan senare ska förrättningen inställas och bekostas av sökanden. Lantmäterimyndigheten prövar berörd fastighets andelstal i ett anläggningsbeslut. Förrättningskostnaden fördelas i normalfallet med hälften av kostnaden på samfällighetsföreningen och återstoden av kostnaden på berörda fastighetsägare. Ändras fastighets andelstal genom beslut som vinner laga kraft skall samfällighetsföreningen omedelbart justera de utdebiteringar som gjorts med det av stämman beslutade andelstalet. Vid tillämpningen av denna paragraf ska ersättningar enligt inte utgå. 9

10 Ny lydelse (Ändring som överprövas hos Mark- och miljödomstol) 24 a En samfällighetsförenings styrelse får besluta om ändring av andelstal på grund av att en fastighets användningssätt ändras stadigvarande. Styrelsen skall genast underrätta berörd fastighetsägare om beslut enligt första stycket. Styrelsens beslut om ändring av andelstal får inte överklagas. Den som är missnöjd med beslutet får väcka talan mot föreningen enligt vad som sägs i 46 lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter angående rättelse av uttaxering. Vid tillämpning av denna paragraf ska ersättningar enligt inte utgå. Nuvarande lydelse 43 Överenskommelse att fastighet skall inträda i eller utträda ur samfällighet eller att fastighets andelstal skall ändras har samma verkan som beslut vid ny förrättning om den godkännes av lantmäterimyndigheten. Sådant godkännande får lämnas endast om det är uppenbart att överenskommelsen ej strider mot denna lag. Lag (1995:1405). Ny lydelse 43 Överenskommelse att fastighet skall inträda i eller utträda ur samfällighet har samma verkan som beslut vid ny förrättning om den godkänns av lantmäterimyndigheten. Sådant godkännande ska lämnas om överenskommelsen inte strider mot denna lag. 10

11 För det fall andra behov av omprövning än förändring av inaktuella andelstal föreligger för en gemensamhetsanläggning får dessa hanteras inom ramen för existerande regelverk, antingen genom en regelrätt omprövning av gemensamhetsanläggningen enligt 35 anläggningslagen eller genom överenskommelse om in- eller utträde ur gemensamhetsanläggningen enligt 43 anläggningslagen. Vad händer om den föreslagna ändringen inte genomförs? Konsekvenserna av att den föreslagna regelförändringen inte genomförs är att ett stort antal samfällighetsföreningar i landet även i fortsättningen kommer att leva i ett laglöst tillstånd vad beträffar föreningarnas rätt till uttaxering och finansiering av sin verksamhet. Detta medför en instabilitet för verksamheten som i sin tur kan riskera att erforderliga upprustningar och mer kostsamma investeringar i infrastrukturen inte genomförs. För upprättande av denna PM har ansvarat: Nils Blohm, lantmätare, REV Jöran Hägglund, Senior Advisor, Nordic Public Affairs Göran Eriksson, civ.ing, lantmätare, Lantmäterikonsult 11

HURRA! Invald i styrelsen

HURRA! Invald i styrelsen Nils Blohm Agenda Kort om Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) Registrering av äldre ga och sff Vägdisponent, ny titel Inträdesavgift vid anslutning ny fastighet Omprövningsförrättningar Finlandsmodellen

Läs mer

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal 11 ÄNDRING AV ANDELSTAL Det finns i huvudsak fyra sätt att gå tillväga på för att ändra ett andelstal - vilket alternativ som är tillämpligt beror på rådande situation: - Samfällighetsföreningens styrelse

Läs mer

Extern kund-samfällighet-lantmäteriet

Extern kund-samfällighet-lantmäteriet Sid 1 (2) Anm älan om ändrat andelstal i G A (24 a AL) Kom m un, län kom m un län G em ensam hetsanläggning (1) Sam fällighetsförening (2) Nytt andelstal Styrelsen har beslutat om ändring av andelstal

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 4 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-03-18 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N. Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING. Med sammanträde på bygdegården i Hörken.

L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N. Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING. Med sammanträde på bygdegården i Hörken. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N Ö R E B R O L Ä N Sida 1 (2) Protokoll Ärendenummer T04239 Förrättningslantmätare Bengt Engman Ärende Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING

Läs mer

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg.

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Bakgrund Vid årsstämman 2014 behandlades motionen Motion gällande anläggning av trottoar, Godenius väg, Gustavsberg. Samfällighetens

Läs mer

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv)

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) REV Informerar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) December 2011 e-post: kansliet@revriks.se Tel: 08-20 27 50 Hemsida: www.revriks.se Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett

Läs mer

L A N T M Ä T E R I E T. Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter

L A N T M Ä T E R I E T. Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 (5) Protokoll 2010-06-04 Ärendenummer D091082 Förrättningslantmätare Rickard Ljunggren Ärende Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter Kommun: Nyköping,

Läs mer

Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg

Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg Göran Carlsson verksamhetsutvecklare Lantmäteriet Utbildningsdag om gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, Göteborg 2016-04-13 Innehåll Vad

Läs mer

Förrättningssammanträde Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Förrättningssammanträde Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Förrättningssammanträde 13-04-22 Dagordning Välkommen, presentation Närvaro, fullmakter Vad är en förrättning? Definitioner Bakgrund till ärendet, ansökan mm Information om tillämplig lagstiftning Genomgång

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV

INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV Tångeröds Vägförening, Hövik ga:13 med Höviksnäs Vägförening, Hövik ga:12 Välkomna 2016-05-23 JNNVäg 1 Aktuell situation Plan för sammanläggning Tångeröds vägförening

Läs mer

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Finns en tydlig koppling mellan lag om förvaltning av samfälligheter och anläggningslagen. 1 SFL är dock tillämplig på fler samfälligheter:

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR EVENTUELLT BILDANDE AV GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR Svärdsö Södra Sportstugeförening Årsstämma 2015-09 09-06 06 Rev 1 B502 B509 2 NY LAGSTIFTNING SFS 2013:488 gäller sedan 1 juli 2013 Nyttjanderätter, servitut

Läs mer

L A N T M Ä T E R I E T

L A N T M Ä T E R I E T L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 (6) Akt 0582-10/20 Protokoll 2010-04-30 Ärendenummer E09383 Förrättningslantmätare Jenny Bobeck Ärende Omprövning av Lagnö GA:1 Kommun: Söderköping Län: Östergötland Sammanfattning

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun 2013-09-19 Informationsmöte för vilka? Detta möte riktar sig till er som företrädare för enskilda vägar inom detaljplanelagd tätbebyggelse. Vägar på

Läs mer

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning NN För och efternamn xxxx-xx-xx Varför lantmäteriförrättning? Säker tillgång till mark även över tiden! Tydlighet om vad som gäller för exv framtida fastighetsägare

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

Lagar om enskilda vägar. En jämförelse mellan svensk och finsk lagstiftning med anledning av REV:s förslag om ändringar i AL.

Lagar om enskilda vägar. En jämförelse mellan svensk och finsk lagstiftning med anledning av REV:s förslag om ändringar i AL. L A N T M Ä T E R I E T PM OM FINLANDSMODELLEN 2013-05-13 1 (12) Lagar om enskilda vägar. En jämförelse mellan svensk och finsk lagstiftning med anledning av REV:s förslag om ändringar i AL. På uppdrag

Läs mer

Med sammanträde på Uddevalla Stadshus, sammanträdeslokal Hedegärde. Se sakägar- och delgivningsförteckning, aktbilaga SA1.

Med sammanträde på Uddevalla Stadshus, sammanträdeslokal Hedegärde. Se sakägar- och delgivningsförteckning, aktbilaga SA1. Lantmäterimyndigheten Uddevalla kommun Aktbilaga PR1 Sida 1 Protokoll 2017-01-24 Ärendenummer Förrättningslantmätare Andreas Parianos Ärende Omprövning av Upplehult ga:1 Kommun: Uddevalla Län: Västra Götaland

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

Anläggningsförrättning avseende omprövning av Sandared ga:4, förvaltad av Sandareds vägförening.

Anläggningsförrättning avseende omprövning av Sandared ga:4, förvaltad av Sandareds vägförening. Lantmäterimyndigheten i Borås Stad Aktbilaga PR1 Sida 1 Protokoll - utkast 2016-09-20 Ärendenummer Förrättningslantmätare Andreas Ekman Ärende Anläggningsförrättning avseende omprövning av Sandared ga:4,

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG Drift och underhåll av enskild väg Enskild väg är väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är huvudman. Enskild väghållning kan regleras genom lantmäteriförrättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om byggande av järnväg; SFS 2012:708 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN

VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN Bakgrund På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt att sköta de enskilda vägarna i kommunen. Nu finns ett behov av att tillföra mer pengar än vad som görs idag, för att

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande Restenäs 2:20, 2:32, s:10 m.fl.

Anläggningsförrättning berörande Restenäs 2:20, 2:32, s:10 m.fl. Lantmäterimyndigheten Uddevalla kommun Aktbilaga PR1 Sida 1 Protokoll 2016-05-12 Ärendenummer Förrättningslantmätare Roger Andreasson Ärende Anläggningsförrättning berörande Restenäs 2:20, 2:32, s:10 m.fl.

Läs mer

Lantmäterimyndigheten Sundsvalls kommun SUNDSVALL. Helårsbostad Fritidsbostad Jord- och skogsbruk Industri. Annat:

Lantmäterimyndigheten Sundsvalls kommun SUNDSVALL. Helårsbostad Fritidsbostad Jord- och skogsbruk Industri. Annat: Ansökan Läs instruktionen längst bak innan du fyller i ansökan. Fyll i uppgifter om alla fastigheter och sakägare. Jag / vi ansöker om följande lantmäteriförrättning Lantmäterimyndigheten Inkom Dnr Berörda

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2013-01-17 Rotel 060104 Stockholm Mål nr Fi'9394-12 Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12,

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DOM 2013-05-21 Stockholm

DOM 2013-05-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2013-05-21 Stockholm Mål nr F 459-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr F 1131-11, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002.

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. TYRESÖ KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TIDSPLAN

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 36 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-09-16 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Rådgivningsavdelningen informerar om Samfällighetsförening September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

DOM 2015-01-26 Stockholm

DOM 2015-01-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2015-01-26 Stockholm Mål nr F 8994-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr F 3142-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp Innehåll Avlopp en gemensam fråga Hur börjar man? Vad säger lagen? Olika föreningsformer Hur bildas en samfällighet? Hur drivs samfälligheten? 2 Avlopp en

Läs mer

Omprövning av Långvind ga:2 och ga:4. Kommun: Hudiksvall Län: Gävleborg

Omprövning av Långvind ga:2 och ga:4. Kommun: Hudiksvall Län: Gävleborg Aktbilaga Sida 1 2013-05-30 %* X121140, Ola Gustafsson -,. -.-/0%. -1%%. -'. -2%. -,3. % Omprövning av Långvind ga:2 och ga:4 Kommun: Hudiksvall Län: Gävleborg 4 Som sakägare kallas Ni till lantmäterisammanträde.

Läs mer

Anläggningslag (1973:1149)

Anläggningslag (1973:1149) Sida 1 av 9 SFS 1973:1149 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1973-12-14 Omtryck: SFS 1992:1148 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:535

Läs mer

Som sakägare kallas Ni till lantmäterisammanträde.

Som sakägare kallas Ni till lantmäterisammanträde. L A N T M Ä T E R I E T Aktbilaga Kallelse 2013-05-03 Ärendenummer Z111097 Förrättningslantmätare Marie Adolfsson «FirmaTitel» «Namn» «coadress» «Utdelningsadress» «Extrafält» «Postadress» «Fastighet»

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2015-09-25 Stockholm Mål nr F 6893-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-07-02 i mål nr F 551-15, se bilaga KLAGANDE Bergsbodavägarnas

Läs mer

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Bilaga till köpeavtal Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Parter: FALU KOMMUN (212000-2221) 791 83 FALUN ägare till fastigheten Falun Hälsinggården 24:1, nedan kallad

Läs mer

Varför kan inte lantmätaren hantera markavvattningssamfälligheter?

Varför kan inte lantmätaren hantera markavvattningssamfälligheter? Varför kan inte lantmätaren hantera markavvattningssamfälligheter? Ingrid Öhlund lantmätare och senior rådgivare Division Fastighetsbildning Tel 070-57 87 211 Ingrid.ohlund@lm.se Varför?.. Dagens regelsystem

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

DOM 2014-11-26 Stockholm

DOM 2014-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2014-11-26 Stockholm Mål nr F 3417-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE 1-7 S E m.fl.

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 385 Stadsbyggnadsförvaltningen 2008-02-05, reviderad 2008-04-25 Detaljplan för del av Ytterby (Isterberget) Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

Samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggning. Anläggningssamfällighet. Samfällighetsförening

Samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggning. Anläggningssamfällighet. Samfällighetsförening INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Samfällighetsförening Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet Delägarfastighet Delägarfastighet Delägarfastighet Fastighetsägare=delägare Fastighetsägare=delägare

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Omprövning av Seskarö ga:ll

Omprövning av Seskarö ga:ll - LANTMÄTERIET Aktbilaga PR1 Sida 1 Protokoll 2013-11-06 Ärendenummer Förrättningslantmätare Jonas Pettersson Ärende Omprövning av Seskarö ga:ll Kommun: Raparanda Län: Norrbotten - Handläggning Sökande,

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr F 2578-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr F 1613-14, se

Läs mer

Anläggningsåtgärd berörande Svinninge 1:3 mfl. Med sammanträde i Folkets Hus Åkersberga. Sakägarförteckning, aktbilaga SA1.

Anläggningsåtgärd berörande Svinninge 1:3 mfl. Med sammanträde i Folkets Hus Åkersberga. Sakägarförteckning, aktbilaga SA1. Aktbilaga PR1 Sida 1 Protokoll 2015-06-03 Ärendenummer AB111397 Förrättningslantmätare Heléne Lenman Ärende Anläggningsåtgärd berörande Svinninge 1:3 mfl Kommun: Österåker Län: Stockholm Handläggning Sökande

Läs mer

ANMÄLAN TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGSREGISTRET

ANMÄLAN TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGSREGISTRET ANMÄLAN TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGSREGISTRET sidan 1 av 5 Blanketten ska användas för årlig uppdatering av samfällighetsföreningsregistret. Det är styrelsens ansvar att anmäla ändringar till samfällighetsföreningsregistret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988); SFS 2004:393 Utkom från trycket den 8 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform.

Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform. Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform. Vid årsmötet 2015 fick styrelsen i uppdrag att se över hur föreningen är organiserad och återkomma med förslag på framtida

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Aktbilaga PR5 Sida 1 Protokoll 2015-05-30 Ärendenummer AB103284 Förrättningslantmätare Christina Ackesten Ärende Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Kommun: Norrtälje Län: Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl

Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl Aktbilaga BE1 Sida 1 Beskrivning 2014-03-27 Ärendenummer AB133531 Förrättningslantmätare Johan Jepson Ärende Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl Kommun: Norrtälje Län: Stockholm Blivande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD ANTAGANDEHANDLING Dp 380 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2005-05-27, rev 2006-02-06 Stadsbyggnadsenheten Förslag till Detaljplan för del av Ytterby (Ytterbyudd mm) Vaxholms stad, Stockholms

Läs mer

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. PM 2013:160 RVII (Dnr 001-1132/2013) Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (Ds 2013:30) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 3 oktober 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE En utredning om uttag av gatukostnader

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Dp 382 Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-02-20 Förslag till Detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. Resarö mitt och Överbyvägen (etapp 7) Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Se sakägar- och delgivningsförteckning, aktbilaga SA1.

Se sakägar- och delgivningsförteckning, aktbilaga SA1. Lantmäterimyndigheten Uddevalla kommun Aktbilaga PR1 Sida 1 Protokoll 2016-03-08 Ärendenummer Förrättningslantmätare Solveig Torp Ärende Anläggningsförrättning berörande Hällebäck 1:7, 1:45, 1:53, 1:75

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nysam Nyköping i samverkan, ek förening 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer