REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv)"

Transkript

1 REV Informerar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) December 2011 e-post: Tel: Hemsida:

2 Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) Syftet med detta dokument är att visa på arbetssätt för omprövningsförrättningar, som tar tillvara det arbete som respektive förening kan utföra, för att därigenom minska kostnaderna för förrättningen. Dokumentet tar inte upp komplicerade ärenden som exempelvis större nybyggnader av vägar, sammanslagning av vägar och ärenden som initierats på grund av att det är stor oenighet inom föreningen om andelstal m.m. Tanken är att göra lantmäteriförrättningen så kostnadseffektiv, så att även föreningar utan inre stridigheter väljer att ansöka om förrättning, för att få sina andelstal fastställda och därigenom minska risken för framtida problem. Detta skulle öka takten för omprövningar så att fler föreningar kan få legala andelstal. Med legala andelstal kan föreningen använda de lagar som framtagits för att administrationen av samfällighetsföreningar ska fungera på ett bra sätt. Exempel på fördelar med en rättsligt bildad samfällighetsförening: Förvaltningen kan fungera smidigt trots att alla delägare inte alltid är överens. Samfällighetsföreningen är en juridisk person och kan därmed ingå avtal med entreprenörer och andra. Enklare att låna i bank. En samfällighetsförening behöver ingen särskild borgen eller pant. Föreningen har förmånsrätt vid uttaxering från medlemmarna enligt debiteringslängd. Dokumentet innehåller följande delar: 1. Inför ansökan Vilka frågeställningar bör behandlas av föreningen, oavsett vilken vägförrättning som det är aktuell att ansöka om. 2. Arbetsgång, ändring av andelstal i en gemensamhetsanläggning genom överenskommelse mellan fastighetsägare och föreningens styrelse. Arbetssättet kan användas för att ändra en eller flera (alla) fastighets andelstal eller om fastighet skall inträda i eller utträda ur gemensamhetsanläggningen. 3. Arbetsgång, omprövning av gemensamhetsanläggning med 5-ca 20 delägare där delägarna är överens om att söka lantmäteriförrättning. När man utöver punkt 2 ovan, även vill förändra anläggningsbeslutet eller vägens sträckning i förhållande till den ursprungliga lantmäteriförrättningen. 4. Arbetsgång, omprövning av gemensamhetsanläggning med ca delägare eller fler, där föreningsstämma har beslutat om att söka lantmäteriförrättning. Inga stora oenigheter finns inom föreningen, föreningen hjälper till genom bra beslutsunderlag 5. Arbetsgång, ideell förening ändras till gemensamhetsanläggning och samfällighets-förening. Enkel nybildning av gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening när man tidigare har en ideell förening. Bilaga. Exempel på enkelt anläggningsbeslut för väg Detta dokument har tagits fram av (REV) i samarbete med Lantmäteriet för att kunna vara till ledning både för föreningar och förrättningslantmätare vid omprövning av vägförrättningar. e-post: Tel: Hemsida:

3 1. Inför ansökan Vilka frågeställningar bör behandlas av föreningen, oavsett vilken vägförrättning som det är aktuell att ansöka om. Gå gärna in på Lantmäteriets hemsida för information om gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar. Omfattningen av gemensamhetsanläggningen dvs. vilka vägar ska ingå i skötseln, vändplaner m.m. Ska något avsnitt av vägen upprustas? Lyssna i så fall med Trafikverkets lokala kontaktman för eventuellt statlig medfinansiering. Vägens båtnadsområde studeras, dvs. vilka fastigheter använder vägen, vilka åkrar brukas från vägen (arrenden) och vilka skogsområden använder vägen som utfart. Rita in båtnadsområdet på karta med aktuell fastighetsindel ning (registerkarta). Registerkarta över det aktuella området kan fås på kommunens mätningskontor eller närmaste lantmäterikontor. På karta över området anges även användningen av respektive fastighet, permanent, fritidsbostad respektive obe byggd tomt. Även övriga verksamheter inom området anges, t.ex. åkerier, ridskolor m.m. Gör en uppskattning av hur övrig trafik belastar vägen (antal enkelresor, fordonstyp, tomkörning eller med lass) under ett år. Uppgifterna används för att uppskatta antal ton som körs på vägen för viss verksamhet. Relationer andelstal, permanentbostad - fritidsbostad respektive obebyggd tomt. Relationen kan vara rim lig i normalfall. I tätortsnära lägen kan relationen permanent-fritid vara mindre, 3-2 eller tom 1-1). Ska andelstalet vara beroende av resp. fastighets körsträcka, eller ska alla permanentfastigheter ha samma andels tal. Om vägen inte är längre än 1 km eller om det är ett vägsystem inom ett villaområde kan det vara lämpligt med samma andelstal. Utse några som företräder föreningen vid lantmätarens förberedelser. Detta görs med fördel på stämma. * Vad står i gällande lantmäteriförrättning. Läs i Utlåtandet om förrättningen är gjord före 1974 och i anlägg ningsbeslutet om förrättningen är gjord senare. Om nytt anläggningsbeslut ska tas fram, vad ska ingå i detta? Jäm för med vad som numera normalt ingår i anläggningsbeslutet, se bilaga till detta dokument. *Ta fram gällande stadgar för föreningen. Saknas dessa kan de beställas från Lantmäteriet. Om stadgarna behöver ändras kan föreningen själv besluta om detta (är stadgarna äldre än 1975 behöver de definitivt ändras). Mall för nya stadgar finns på Lantmäteriets hemsida. 2/3 majoritet på en stämma gäller för stadgeändring, om inte de tidigare stadgarna har strängare krav. Stadgarna gäller så snart de registrerats hos Lantmäteriet. *Gäller inte avsnitt 5 e-post: Tel: Hemsida:

4 2. Arbetsgång, ändring av andelstal i en gemensamhetsanläggning genom överenskommelse mellan fastighetsägare och föreningens styrelse. Arbetssättet kan användas för att ändra en eller flera (alla) fastighets andelstal eller om fastighet skall inträda i eller utträda ur gemensamhetsanläggningen. A. Ändring av andelstal för enstaka fastighet När fastighets andelstal skall ändras, eller fastighet ska inträda i eller utträda ur samfällighet kan fastighetsägaren och föreningens styrelse (firmatecknare) träffa överenskommelse om detta enligt 43 anläggningslagen *. På Lantmäteriets hemsida finns blankett för detta, tillsammans med utförlig beskrivning om förfaringssättet. B. Ändring av andelstal för flera fastigheter (eller alla) När en vägförening har föråldrade andelstal behöver andelstalen ofta göras om för i stort sett alla fastigheter. Detta kan ske genom överenskommelse enligt 43 anläggningslagen Arbetsgång Föreningsstämma beslutar att styrelsen (eller arbetsgrupp) ska se över möjligheterna att ändra de officiella andels talen så att dessa överensstämmer med de andelstal som föreningen använder. Arbetsgrupp tar kontakt med den lantmätare som gör vägförrättningar inom den aktuella kommunen, och kom mer överens om tid för ett arbetsmöte. Undersök även hur andelstalen ni använder tillkommit och vilka kriterier som ligger till grund för dessa. Förberedelser Inför ansökan ovan görs i tillämpliga delar innan mötet. Ansökan om att upprätta och godkänna överenskommelse om ändrade andelstal inlämnas på arbetsmötet. Behörig firmatecknare för föreningen undertecknar ansökan. Ta med protokollskopior som redovisar vem som har rätt att teckna föreningen. Lantmätaren gör en kontroll att de föreslagna andelstalen kan godkännas och lägger in dessa i handläggningssys temet. Lantmätaren upprättar överenskommelser om ändrade andelstal på lämpligt sätt. Namnförtydligande ska finnas på samtliga berörda fastighetsägare som ska underteckna överenskommelserna. Fastighetsägarnas och föreningens underskrifter ordnas av arbetsgruppen. När alla berörda fastighetsägare och föreningen skrivit under kan lantmätaren godkänna och registrera överens kommelserna. Om någon fastighetsägare inte undertecknat överenskommelsen gäller det tidigare andelstalet för den fastigheten. * Anläggningslagen 43 : Överenskommelse att fastighet skall inträda i eller utträda ur samfällighet eller att fastighets andelstal skall ändras har samma verkan som beslut vid ny förrättning, om den godkännes av lantmäterimyndigheten. Sådant godkännande får lämnas endast om det är uppenbart att överenskommelsen ej strider mot denna lag. e-post: Tel: Hemsida:

5 3. Arbetsgång, omprövning av gemensamhetsanläggning med 5-ca 20 delägare där delägarna är överens om att söka lantmäteriförrättning. När man utöver avsnitt 2 ovan, även vill förändra anläggningsbeslutet eller vägens sträckning i förhållande till den ursprungliga lantmäteriförrättningen. Behov av ändrade andelstal föreligger. En fördel är om årsstämma beslutat att styrelsen ska ansöka om lantmäteriförrättning. Arbetsgrupp tar kontakt med den lantmätare som gör vägförrättningar inom den aktuella kommunen, och kom mer överens om tid för ett arbetsmöte. Förberedelser Inför ansökan ovan görs innan mötet, men kan även kompletteras efter mötet. Ansök om förrättningen kan göras på arbetsmötet. Om stämma beslutat detta tas kopia med av protokollet. Annars kan enskild fastighetsägare ansöka. Lantmätaren gör tillsammans med arbetsgruppen förslag till anläggningsbeslut och andelstalsförteckning. Har föreningen sedan tidigare en aktuell andelstalsserie bör den kunna användas. Upprätta även kompletterande ansökan där det yrkas att förrättning ska ske enligt förslaget till anläggningsbeslut samt att ingen ersättning ska utgå till /mellan fastighetsägarna med anledning av de ansökta åtgärderna. Namnförtydligande ska finnas på samtliga berörda fastighetsägare på ansökan. Kom överens om en åtgärdsplan och tidplan med lantmätaren. Lantmätaren gör en uppskattning av förrättnings kostnaderna. Arbetsgruppen stämmer av med berörda fastighetsägare om frågor uppstår. Fastighetsägarnas underskrifter ordnas av föreningen. Vid undertecknandet anges även e-postadress (om sådan finns) som kan användas av lantmätaren. När alla berörda fastighetsägare skrivit under kan förrättningen handläggas och avslutas utan sammanträde. Om inte alla fastighetsägare undertecknat ansökan kallar lantmätaren till sammanträde. Kallelse sker normalt ge nom styrelsen, som kallar sina medlemmar enligt vad som sägs i stadgarna. Övriga delges kallelsen med e-post (om sådan inlämnats) eller med brev. Justering av förslaget till beslut kan göras vid behov på sammanträdet. Förrättningen kan avslutas på sammanträdet. Annars meddelas när förrättningen kommer att avslutas och hur underrättelse om beslutet ska meddelas fastighetsägarna. Underrättelsen skickas normalt till varje fastighetsägare med uppgift var hela beslutet finns att läsa. e-post: Tel: Hemsida:

6 4. Arbetsgång, omprövning av gemensamhetsanläggning med ca delägare eller fler, där förenings stämma har beslutat om att söka lantmäteriförrättning. Inga stora oenigheter finns inom föreningen, föreningen hjälper till genom bra beslutsunderlag. Behov av ändrade andelstal föreligger. Årsstämma beslutar att styrelsen ska ansöka om lantmäteriförrättning hos Lantmäterimyndigheten. Stämman utser arbetsgrupp som företräder föreningen. Förberedelser Inför ansökan ovan görs så långt möjligt. Arbetsgrupp tar kontakt med den lantmätare som gör vägförrättningar inom den aktuella kommunen, och kommer överens om tid för ett arbetsmöte. På arbetsmötet inlämnas den skriftliga ansökan och stämmoprotokoll där det framgår att föreningen ansöker om lantmäteriförrättning. Lantmätaren gör tillsammans med arbetsgruppen förslag till anläggningsbeslut och andelstalsförteckning. Har föreningen sedan tidigare en aktuell andelstalsserie bör den kunna användas. Sakägareförteckning tas fram av lantmätaren. Kom överens med lantmätaren om dag och plats för sammanträde. Åtgärdsplan och tidplan görs. Lantmätaren gör en uppskattning av förrättningskostnaderna. Avstämning med berörda fastighetsägare om frågor uppstår. Föreningen kallar till avstämningsmöte och bifogar förslaget till anläggningsbeslut och andelstalsförteckning. (Kalla alla enligt sakägarförteckningen.) Synpunkter från avstämningsmötet sammanställs i ett protokoll, där det bör framgå om deltagarna var eniga om förslaget till anläggningsbeslut och om de eventuella förändringar som gjorts på mötet. Avvikande synpunkter bör framgå, samt namn och fastighet. Det kan ibland vara en för del om lantmätaren deltar i mötet. Lantmätaren gör eventuella justeringar med anledning av inlämnade synpunkter och kallar till sammanträde. Föreningens medlemmar kallas genom dess styrelse som vidarebefordrar kallelsen på det sätt som stadgarna anger, övriga kallas med ordinär delgivning. Förrättningen kan avslutas på sammanträdet. Annars meddelas när förrättningen kommer att avslutas och hur underrättelse om beslutet ska meddelas fastighetsägarna. Underrättelse skickas normalt till varje fastighetsägare med uppgift var hela beslutet finns att läsa. e-post: Tel: Hemsida:

7 5. Arbetsgång, ideell förening ändras till gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. Enkel nybildning av gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening när man tidigare har haft en ideell förening. Det finns en ideell förening som sköter vägen, kostnaderna för skötseln debiteras berörda fastighetsägare efter någon andelstalsserie som medlemmarna är överens om. Gå igenom punkterna inför ansökan ovan. Att gå igenom dessa är bra även om ni har egen andelstalsserie. Lantmätaren vill ha dessa uppgifter när denne beslutar om andelstal. Informera på stämma. Ta gärna beslut om att ansöka om lantmäteriförrättning. Arbetsgrupp tar kontakt med den lantmätare som gör vägförrättningar inom den aktuella kommunen, och kom mer överens om tid för ett arbetsmöte. Någon eller några fastighetsägare t.ex. ordföranden ansöker om förrättning i samband med detta möte. Lantmätaren gör tillsammans med arbetsgruppen förslag till anläggningsbeslut och andelstalsförteckning i lant mätarens handläggningssystem. Har föreningen sedan tidigare en andelstalsserie bör den kunna användas. Gör ett förslag till stadgar tillsammans med lantmätaren. Kom överens om dag och plats för sammanträde. Åtgärdsplan och tidplan görs. Lantmätaren gör en uppskattning av förrättningskostnaderna. Alternativt lämnas ett fast pris för förrättningen. Lantmätaren kallar berörda fastighetsägare till lantmäterisammanträde och efterföljande sammanträde för att bilda samfällighetsförening. Förslag till beslut och stadgar skickas normalt med kallelsen. På sammanträdet fattas anläggningsbeslut och beslut om andelstal. Förrättningen avslutas. Omedelbart därefter bildas samfällighetsförening, med lantmätaren som sammanträdesledare, genom att stadgar antas och styrelse utses. Registrering av samfällighetsföreningen ordnas av lantmätaren. Lantmäteriet förskotterar registreringsavgiften. Förrättningskostnaden fördelas på delägarna enligt förrättningsbeslutet. Fakturan skickas dock med fördel till Kassören för fördelning enligt beslutet. Förutsätter att kassören sagt OK till detta. e-post: Tel: Hemsida:

8 Bilaga Exempel på enkelt anläggningsbeslut för väg Med ändring av tidigare utlåtanden eller anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggningen xxxxxxxxxx ga:z ska följande gälla. Gemensamhets anläggningens ändamål, läge, storlek mm Gemensamhetsanläggningen består av väg enligt karta, aktbilaga KA. Med väg avses här vägbana och övriga väganordningar såsom dike, slänt, trumma, mötesplats, vändplats, vägmärke, vägbom och vägbelysning. Alt 1 Vägen skall hållas farbar för trafik med motorfordon året om (bar marksunderhåll och vinter väghållning) och underhållas till lägst den standard som behövs för erhållande av statsbidrag till kostnaderna för vägunderhållet. Alt 2 Vägen skall hållas farbar för trafik med motorfordon året om (bar marksunderhåll och vinter väghållning) och underhållas på sådant sätt att behövliga transporter kan genomföras rationellt och att trafik-säkerheten inte äventyras. Vid de tidpunkter på året då vägbanans bärighet är nedsatt (vid tjäl-lossning och längre regnperioder) skall anläggningssamfälligheten ha rätt att avlysa tyngre trafik. Deltagande fastigheter Upplåtet utrymme Fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen, se bifogad andels talslängd. Deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, d.v.s. en samfällighet som skall ansvara för anläggningens drift. För anläggningen upplåts det utrymme som den befintliga vägen upptar på berörda fastigheter och samfällda vägar. Till förmån för: Anläggningssamfälligheten. Belastar: Fastigheter som berörs av gemensamhetsanläggningen. Upplåtelse av rättigheter Rätt upplåts att: Hugga bort eller kvista växande träd, buskar eller annan växtlighet inom ett avstånd av två meter från väg områdets ytterkant. Träd av större prydnadsvärde eller träd och buskar på tomt eller i trädgård får fällas endast om synnerliga skäl föranleder det. Innan rättigheten utövas, skall fastighetens ägare eller innehavare underrättas. Växtlighet som avlägs nats tillhör respektive fastighetsägare. e-post: Tel: Hemsida:

9 Tidpunkt för utförande Anläggningen är utförd. Ändring av andelstal Om gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsföre ning får styrelsen för föreningen besluta om ändring av andelstal i följande fall: Då användningssättet för en bostad ändras stadigvarande från helårsboende till fritidsboende och vice versa. Då en obebyggd tomt bebyggs med en helårsbostad eller en fritidsbostad. Då en byggnad tas bort och tomten därmed blir obebyggd. Då mjölktransporter upphör från en fastighet. Andelstalet skall vid ändring beräknas efter samma grunder som i förrättningen. Styrelsen skall genast underrätta berörd fastighetsägare om sitt beslut att ändra fastighetens andelstal. Styrelsen skall vidare snarast möjligt anmäla beslutet till lantmäterimyndigheten så att det nya andelstalet kan införas i fastighetsregistret. Det nya andelstalet får tillämpas först när detta är infört. e-post: Tel: Hemsida:

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Rådgivningsavdelningen informerar om Samfällighetsförening September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Aktbilaga PR5 Sida 1 Protokoll 2015-05-30 Ärendenummer AB103284 Förrättningslantmätare Christina Ackesten Ärende Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Kommun: Norrtälje Län: Stockholm

Läs mer

Fritextsvar till enkäten

Fritextsvar till enkäten Fritextsvar till enkäten Kan bli knepigt att revidera påslagen för näringsverksamhet Risken finns att andelstalfrågor kommer att avgöras på årsmöten som i små föreningar med lite deltagande medför lobby

Läs mer

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar Riksförbundet Enskilda Vägar Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar 2003-03 Utgåva 3 2 Enskild väghållning FÖRORD Denna korta sammanställning vänder sig till dig som kommer i kontakt med enskild

Läs mer

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN APRIL 2008 SAMMANFATTNING Denna utredning är en första åtgärd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 28

Läs mer

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Johannes Dahlström Viktor Skult 2013 Johannes Dahlström & Viktor Skult Författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet. Institutionen

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

DOM 2014-03-06 Stockholm

DOM 2014-03-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2014-03-06 Stockholm Mål nr F 8744-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar De enskilda väghållarnas egen organisation Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp ger råg i ryggen sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid 5 Medlemsförsäkringen

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar DE ENSKILDA VÄGHÅLLARNAS EGEN ORGANISATION Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp ger råg i ryggen sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid 5 Medlemsförsäkring

Läs mer

Bulletinen. Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2009

Bulletinen. Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2009 Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2009 REV uppmanar Vägverket omarbeta projektet Enskilda vägar i framtiden Allemansrättens möjligheter och problem Så tar ni vägsamfälligheten

Läs mer

Åhörarkopior. Enskilda vägar, lagregler och begrepp Förvaltningsfrågor Väghållning. Kursmaterial för styrelseledamöter i vägorganisationen

Åhörarkopior. Enskilda vägar, lagregler och begrepp Förvaltningsfrågor Väghållning. Kursmaterial för styrelseledamöter i vägorganisationen Åhörarkopior Enskilda vägar, lagregler och begrepp Förvaltningsfrågor Väghållning Kursmaterial för styrelseledamöter i vägorganisationen Bild 1 Vägkurs Enskilda vägar lagregler och begrepp Version 2013

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

Samfällighetsföreningar - uttaxering

Samfällighetsföreningar - uttaxering Samfällighetsföreningar - uttaxering Fredrik Warnquist Institutionen för teknik och samhälle Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Hämtställe 54 Box 118 221 00 LUND ISRN LUTVDG/TVLM 05/5117 Lund

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar De enskilda väghållarnas egen organisation Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp g e r r å g i r y g g e n sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar för parkering. Emma Ramde

Gemensamhetsanläggningar för parkering. Emma Ramde Gemensamhetsanläggningar för parkering Emma Ramde Emma Ramde 2011 Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Box 118 221 00 Lund ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5238 SE 2 Gemensamhetsanläggningar

Läs mer

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Bilaga till köpeavtal Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Parter: FALU KOMMUN (212000-2221) 791 83 FALUN ägare till fastigheten Falun Hälsinggården 24:1, nedan kallad

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

DOM 2015-07-06 Stockholm

DOM 2015-07-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2015-07-06 Stockholm Mål nr F 11461-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-20 i mål nr F 1054-14,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar Nyregistrering och ändring 1 Innehållsförteckning Om den här broschyren 2 Olika föreningar 3 Namn på föreningen (företagsnamnet/firman)

Läs mer