En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi C Kandidatuppsats VT 09-3 juni 2009 En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Handledar e: Konstantin Lampou Författare: Lina Bäcke Caroline Örås

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Frågeställningar Teori Word of mouth Faktorer som bidrar till word of mouth Opinionsbildare Sampling Buzzmarknadsföring Faktorer för effektiv buzzmarknadsföring Trycka på sex knappar som skapar en buzz Fånga media och göra reklam för uppmärksamhet Bestiga buzzberget och skapa kreativitet Bygga en bra policy för varumärket Konsumentbeteende Attityder Attitydfunktioner Image Metod Kvalitativa och kvantitativa metoder Enkätundersökning Utformning av enkäten Population och urval Intervjuer Sekundär data Källkritik

3 4. Empiri Red Bulls marknadsföring genom sampling Word of mouth Buzzmarknadsföring Traditionell media Varför konsumenter köper Red Bull Analys Word of mouth Buzzmarknadsföring Traditionell marknadsföring Hur Red Bull fångar media genom word of mouth och buzzmarknadsföring Hur Red Bulls event och sponsorship bidrar till word of mouth Hur red Bulls sampling leder till word of mouth Opinionsbildare Katz attitydfunktioner Varför konsumenter köper Red Bull Slutsats och förslag till vidare forskning Slutsats Förslag till vidare forskning Källförteckning 37 Bilaga 1 39 Bilaga 2 40 Bilaga 3 41 Bilaga

4 Sammanfattning Titel: En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Seminariedatum: Ämne/kurs: Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp Författare: Lina Bäcke och Caroline Örås Handledare: Konstantin Lampou Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Red Bulls word of mouth- och buzzmarknadsföring påverkar Uppsalas ekonomstudenters attityder till Red Bull. För att ta reda på vårat syfte avser vi att besvara 3 underliggande frågor. Teori: Vi har använt oss av teorier inom buzzmarknadsföring, word of mouth och konsumentbeteende. Uppsatsen tar upp olika teorier och modeller som vi anser vara lämpliga att utgå ifrån för att ta reda på vårt syfte. Metod: I vår uppsats har vi använt oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder i form av intervjuer och en enkätundersökning. Enkätundersökningen kommer vi att utföra på Uppsala universitet och avser att få svar från Uppsalas ekonomstudenter som studerar på Ekonomikum. Intervjuerna kommer att ske med personal från Red Bull Sweden AB som vi anser vara lämpliga för att tillföra relevant information till uppsatsen. Empiri: Vår empiriska del kommer att grundas på de svar vi har fått ut från vår enkätundersökning, samt de intervjuer som har genomförts. Slutsats: Vår empiri har gett oss en tydlig bild av hur Red Bull arbetar och marknadsför sitt varumärke, samtidigt som vi med hjälp av enkätundersökningen har fått reda på ekonomstudenternas attityder till produkten och varumärket. Över lag har det visat sig att Uppsalas ekonomstudenter är positiva till varumärket och att de ofta kommer i kontakt med Red Bull. Genom denna uppsats har vi även kommit fram till att både word of mouth och buzzmarknadsföring har många liknande egenskaper och används ofta i kombination med varandra. Genom vår empiriska del i uppsatsen har vi även genom våra två informanter fått svar på hur Red Bull använder dessa typer av marknadsföring.

5 Abstract Title: A study in how word of mouth and buzzmarketing affects consumers attitudes. Seminar date: Subject: Bachelor Thesis in marketing 15p Authors: Lina Bäcke and Caroline örås Instructor: Konstantin Lampou Purpose: The aim of this thesis is to examine how word of mouth and buzz marketing affects Uppsala;s businessstudents attitudes towards Red Bull. To solve this purpose we intend to answer some underlying questions. Theory: We have used relevant theories within word of mouth, buzz marketing and consumer behaviour. Our thesis will bring up the essential parts within these three different theories that we believe are relevant to our purpose. Method: In this thesis we have used both quantitative and qualitative methods such as interviews and questionnaires. The questionnaires will be handed out at Economicum at Uppsala University. Empirical study: This part is based on our questionnaires handed out to business students at Economicum, but also on our interviews made with employees working for Red Bull. Conclusion: Our empirical study has given us a clear picture of how Red Bull works and use marketing tools to promote their product. Through our questionnaires we have also found out what attitudes consumers has against the brand and the product. Over all it has shown us that Uppsalas business students are positive against the brand and the product and that they often are involved with Red Bull. This thesis has also shown that word of mouth and buzz marketing are marketing strategies that are very similar and are often used in combination with each other. With help from our qualitative researches we have also found out how Red Bull uses and applies these two kinds of marketing strategies 4

6 Tackord Vi vill rikta ett stort tack till Sofia Arreström och Jesper Antell på Red Bull Sweden AB som har bidragit med viktig information till denna uppsats. Vi vill även rikta ett särskilt tack till våra opponenter och vår handledare Konstantin Lampou. Lina Bäcke & Caroline Örås 5

7 1. Inledning I detta inledande kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till vår uppsats som sedan leder oss vidare in på syftet och frågeställningar. Vi kommer att presentera vårt fallföretag, Red Bull och varför det är intressant att studera just detta företag. Då word of mouth och buzzmarknadsföring blir allt vanligare anser vi att dessa teorier är mycket intressant att studera. 1.1 Bakgrund För att företagen ska synas i dagens informationssamhälle måste de sticka ut från mängden och vara annorlunda gentemot konkurrenterna. Vi konsumenter utsätts dagligen för en mängd olika reklambudskap och företagen slåss om att vinna vår uppmärksamhet. Traditionell marknadsföring som till exempel TV reklam, annonser och radio visar sig bli allt mer ineffektivt och är mycket kostsamt för företagen. En mer kostnadseffektiv marknadsföring som ofta når fler människor i den tilltänkta målgruppen är word of mouth. Denna typ av marknadsföring innebär att information om ett företag, dess produkter och trovärdighet sprids mellan människor. En bättre planerad och mer intensiv typ av word of mouth är buzzmarknadsföring (Sernovitz, 2006:6). Förutom att företagen vill få människor att prata positivt om sin produkt och sitt varumärke, vill de med buzzmarknadsföring även få media att uppmärksamma dem (Kirby & Mardsen, 2006, s. 28). Solomon (2006:350 ff) hävdar att information om en produkt eller ett märke från vänner och bekanta väger tyngre än traditionell marknadsföring, som till exempel reklamkampanjer. Dessa två typer av marknadsföring bidrar även till konsumenters attityder kring produkter och varumärken. Då en konsument talar med sina vänner, grannar eller kollegor om en produkt eller tjänst blir detta mer trovärdigt då de inte har intentioner att tjäna på detta (Hughes, 2005, s. 5). Red Bull är ett energidrycksföretag som använder sig av dessa typer av marknadsföring, därför kommer vi att applicera dessa på företaget och undersöka vad de har för effekt gentemot ungdomars attityder kring produkten. Red Bull är idag en populär energidryck bland ungdomar och studenter och är dessutom marknadsledande på energidrycksmarknaden. Idén att skapa energidrycken Red Bull skapades av entreprenören Dietrich Mateschitz år 1984 och under tre år utvecklades produkten vilket sedan ledde till lanseringen i Österrike år Grundaren Dietrich Mateschitz insåg efter tre 6

8 års hårt arbete att den Österrikiska marknaden var för liten för energidryckens ökande försäljning och bestämde sig för att expandera (Gschwandtner 2004). Idag är Red Bull ett av världens mest välkända energidryckföretag och innehar 70 procent av den aktuella marknaden. Från lanseringen 1987 fram till idag har företaget expanderat till 148 länder. Red Bull har skapat ett starkt varumärke och har samma image över hela världen. Till skillnad från traditionell marknadsföring använder sig Red Bull till stor del av word-of-mouth och buzzmarknadsföring vilket vi kommer att gå in djupare på i denna uppsats. We do not bring the product to the people, we bring people to the product. We make it available and those who love our style come to us Gschwandtner, Red Bull satsar mycket på att synas och marknadsföra sin produkt på olika sätt, bland annat genom sponsring. Red Bull sponsrar cirka 500 atleter som utför olika extremsporter och energidrycken ska förknippas med utmanande, adrenalinfyllda aktiviteter såsom freeskiing, paragliding, skydive och kiteboarding, för att skapa en viss image. Red Bull vill även synas i andra sammanhang, bland annat ute i fest och nattlivet. På populära, välkända klubbar placeras tomma Red Bull burkar ut på bardisken för att folk ska uppmärksamma varumärket. Kända DJ:s förses ofta med Red Bull för att göra energidrycken så synlig som möjligt. Red Bull lägger även stor vikt på sampling, vilket är marknadsföring i form av unga tjejer som åker runt i en Red Bull bil och delar ut energidrycken gratis till människor vid tillfällen där den behövs som mest. Syftet med denna typ av marknadsföring är att konsumenterna ska få en upplevelse av produkten och på så sätt skapa word of mouth (Arreström, 2009). Sampling offers the best opportunity both to support and prove the efficiency of Red Bull, and to illustrate the philosophy: to market directly to a specific target audience (Simpson & Dore 2002). 1.2 Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Red Bulls word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar Uppsalas ekonomstudenters attityder till Red Bull. Genom att utföra en enkätundersökning bland Uppsalas ekonomstudenter avser vi att undersöka detta. Vi har valt att avgränsa oss till Red Bull AB i Sverige och ekonomstudenter som studerar på Ekonomikum i Uppsala. 7

9 1.3 Frågeställning Utifrån våra teorier och vår empiri avser vi att besvara dessa frågeställningar i vår uppsats. Vad innebär word of mouth och buzzmarknadsföring? Hur fungerar Red Bulls word of mouth och buzzmarknadsföring? Hur påverkar denna typ av marknadsföring Uppsalas ekonomstudenters attityder till Red Bull? 2. Teori I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som är relevanta för vår uppsats. Dessa teorier inkluderar främst word of mouth och buzzmarknadsföring då dessa är av mycket stor relevans för syftet med vår uppsats. Konsumentbeteende, opinionsbildare, sampling, och attitydpåverkan är ytterligare teorier vi valt att använda då de kan kopplas till word of mouth och buzzmarknadsföring. Vi anser att dessa teorier berör viktiga aspekter i Red Bulls marknadsföring och är därför av största relevans att undersöka. 2.1 Word of mouth Enligt Grönroos (2007: ) innebär word of mouth kommunikation att fakta om ett företag, dess produkter, tjänster och tillförlitlighet, kommuniceras från en person till en annan. Kirby och Mardsen (2007:164) definerar word of mouth enligt följande: Oral, person-to-person communication between a receiver and a communicator whom the receiver perceives as non-commercial, concerning a brand, a product or a service. Kirby & Mardsen, 2007, s. 164 Enligt Grönroos (2007:308) når word of mouth kommunikation ofta fler konsumenter och har bättre effekt än planerad kommunikation, som till exempel reklamkampanjer. En konsument 8

10 som har haft en positiv upplevelse av ett företag är en källa av information som sprids till blivande konsumenter. När en stark relation bildas med en konsument resulterar detta i att konsumenten rekommenderar företaget till vänner, familj, och kollegor. Word of mouth kommunikation är även positivt förknippad med företagets tillväxt. Desto mer ett företags kunder rekommenderar företaget och dess produkter och tjänster till andra, desto mer ökar företagets tillväxt. Mossberg och Johansen (2006:170) menar att ett företag i hög grad påverkas av det rykte de har. Då människor talar med varandra om ett företag, ett varumärke eller en specifik produkt delar de på samma gång med sig av sina erfarenheter, vilket påverkar förväntningarna hos andra personer. Om dessa erfarenheter är positiva kan detta leda till stor framgång för företaget. Enligt Kirby och Mardsen (2006:20) innebär traditionell marknadsföring stora kostnader för företaget. En lösning på detta problem är därför att använda sig av fri media, såsom word of mouth, för att sprida sitt budskap. Från början kommunicerades word of mouth enbart genom mun till mun. Enligt Mossberg och Johansen (2007:20) ökar word of mouth allt mer med dagens nya teknik och genom telefon, sms, e- mail, chatrum, hemsidor och bloggar, kan en konsument snabbt tala om för flera av sina vänner vad denne har sett, hört eller upplevt. Solomon (2006:370) hävdar att word of mouth kan innebära två olika saker för ett företag. Konversationer om en produkt eller om ett företag mellan människor kan antingen gynna eller vara mycket negativt för företaget. Negativ word of mouth väger tyngre och sprids snabbare hos konsumenten än positiva kommentarer, det är därför viktigt för ett företag att få positiv word of mouth (ibid). Word of mouth innefattar en rad underkategorier som till exempel buzz och bloggar som är högt värderat av företagen och dess marknadsförare. Enligt Grönroos (2007: ) har word of mouth stark inverkan på hur konsumenter uppfattar produkter och märken och påverkar även konsumenters köpbeslut. Kommunikation mellan individer är av naturen mer trovärdig och mer slagkraftig än traditionell marknadsföring. En individ som mottar word of mouth kommunikation ser denna som mer trovärdig då det inte finns några baktankar från företaget och intentionen av denna typ av kommunikation är inte att sälja en produkt för att göra vinst. Även Solomon (2006:350 ff) påpekar att information om en produkt eller ett företag från vänner och bekanta väger tyngre, än traditionell marknadsföring, som till exempel reklamkampanjer. En av hemligheterna bakom word-of-mouth är att människor talar med varandra ansikte mot ansikte, vilket ger uppmärksamhet, som hos många marknadsförare är målet att skapa (Hughes, 2005, s. 25). 9

11 2.1.1 Faktorer som bidrar till word of mouth Det finns enligt många författare en hel del viktiga faktorer som bidrar till word of mouth. Vi avser att använda oss av de mest relevanta för vårt syfte, samt de som kan appliceras på Red Bulls sätt att marknadsföra sig Opinionsbildare Individer som sprider ett budskap om en viss produkt till fler personer än den medelmåttliga individen gör kan liknas vid vad Kirby och Mardsen (2007:7) kallar för opinionsbildare eller opinionsledare. Opinionsbildare hjälper till att sprida en buzz om en specifik produkt men de kan även ändra ett budskap eller hindra det från att spridas. Kirby och Mardsen (2007:7) förklarar att opinionsbildare kan inkludera människor med stark personlighet som är experter på området, journalister, recensenter och kändisar. Det kan även vara klienter, kunder eller konsumenter som har en egen och respekterad profil och kan agera som hubs av word of mouth i deras sociala nätverk, med åsikter som alla respekterar. Författarna hävdar även att åsikter från opinionsbildare motsvarar 10 % av en tilltänkt målgrupp, som sedan påverkar konsumentbeteendet hos resterande 90 %. Enligt Solomon (2006: ) frågar man som konsument oftast inte vem som helst om råd innan ett köp, utan i de flesta fall någon man känner. Om en konsument exempelvis är ute efter att köpa en stereo är det troligt att konsumenten tar råd från en vän som har kunskap på just det området. Detta är vad man kan kalla opinionsledarskap vilket har en stor inverkan på ett varumärkes popularitet i många avseenden. Inom sport är det väldigt vanligt att man använder sig av olika marknadsföringsverktyg för att skapa en opinion. Som exempel tog det amerikanska sportdrycksföretaget Gatorade sig in på den brittiska marknaden genom att använda sig av opinionsledarskap. De sponsrade olika sport events och kända atleter, utan att marknadsföra själva produkten. Denna strategi skapade nyfikenhet av produkten och bildade många opinioner kring den. 10

12 Sampling Genom att sprida en produkt genom opinionsbildare kan ett företag enligt Kirby och Mardsen (2007:3) skapa word of mouth som skapar efterfrågan för produkten. Författarna kallar detta för Seeding trials och involverar sampling mot en specifik målgrupp med opinionsbildare. Tanken bakom Seeding trials är att opinionsbildaren erbjuder gratis produkter genom direkt kontakt med konsumenten, för att skapa goodwill, lojalitet och support för att argumentera och berätta om produkten. Genom att involvera opinionsbildarna på detta sätt blir dessa en del av marknadsföringen och skapar ett nätverk av word of mouth för att öka försäljningen. Kirby och Mardsen (2007:6 ff) beskriver även att då opinionsbildarna riktar sig till en viss målgrupp och endast vissa personer blir utvalda, känner sig dessa speciella och viktiga. Den uppmärksamhet dessa personer får vid samplingtillfället tillfredställer deras ego och skapar en positiv känsla för produkten. Sernovitz (2006:5) benämner även de som blir tilldelade en gratis produkt för opinionsbildare och menar att detta ger dem motivation till att sprida budskapet vidare. 2.2 Buzzmarknadsföring Enligt Mossberg och Johansen (2006:170) består word of mouth av en rad olika underkategorier. En av de största och mest betydelsefulla av dessa är buzzmarknadsföring. En av skillnaderna mellan word of mouth och buzzmarknadsföring är enligt Kirby och Mardsen (2007:27) att vid buzzmarknadsföring avser företagen, förutom att få konsumenterna att prata om produkten, även att få media att marknadsföra den. Buzzmarknadsföring är enligt Sernovitz (2006:6) en bättre planerad form av word of mouth och även en mer intensiv typ av marknadsföring. Word of mouth styrs enbart av konsumenterna, men då företagen går in och planerar eller styr bildas istället buzzmarknadsföring. I dagens informationssamhälle är det mycket viktigt att sticka ut från mängden. Är din marknadsföring inte häpnadsväckande syns den inte. Med detta menar Kirby och Mardsen (2007:27) att företagen måste skapa slående upplevelser för klienter, kunder och konsumenter, både upplevelsen när produkten levereras och att skapa kampanjupplevelser som övergår till förväntningar för produkten. Att vara häpnadsväckande och skapa upplevelser som genererar förväntningar skapar word of mouth, vilket i sin tur leder kunden till köp (ibid.). 11

13 Enligt Hughes (2005:5) börjar buzzmarknadsföring med att företaget sänder ut ett budskap till konsumenterna som sedan sprider sig. Hughes (2005:2) definierar buzzmarknadsföring enligt följande: Buzz marketing captures the attention of consumers and the media to the point where talking about your brand or company becomes entertaining, fascinating and newsworthy Hughes, 2005, s. 2. Skillnaden mellan traditionell marknadsföring och buzzmarknadsföring förklarar Hughes (2005:3) genom en modell: Buzz marknadsföring Traditionell marknadsföring Figur 1. Modell som visar skillnaden mellan buzzmarknadsföring och traditionell marknadsföring. Källa: Hughes (2005) s. 3 Enligt Hughes (2005:3 ff.) har marknadsföraren en mycket central roll vid traditionell marknadsföring, vilket innefattar bland annat reklamkampanjer, TV reklam och radio. Marknadsföraren spenderar pengar och väljer en mediekanal för att nå ut till den tilltänkta målgruppen med sitt budskap. På samma sätt startar buzzmarknadsföring, då ett budskap sänds ut till konsumenterna, men till skillnad från den traditionella marknadsföringen tar det här inte slut. I modellen om buzzmarknadsföring talar konsumenten med sina vänner om budskapet, som sedan talar med sina vänner, och så fortsätter det. Budskapet sprids och på detta sätt skapas en buzz (ibid.). Människor delar gärna med sig av roliga, underhållande händelser och upplevelser till andra. Syftet med buzz är därför att ge människor något 12

14 spännande och intressant att tala om. Enligt Kirby och Mardsen (2006:25-26) har buzzmarknadsföring och word of mouth kampanjer en sak gemensamt; de hjälper produkterna de marknadsför genom att göra dessa anmärkningsvärda. Genom innovativa kampanjer som är överraskande, humoristiska, hemlighetsfulla eller glädjefulla skapas buzzmarknadsföring. Buzzmarknadsföring kan bli förmedlat på en rad olika sätt och kompletteras ofta med traditionella marknadsföringskanaler (ibid.). För att skapa en buzz menar Hughes (2005:5-10) att marknadsföraren ska skapa ett intresseväckande budskap som, i de flesta fall, sänds ut via en traditionell mediekanal och om budskapet är tillräckligt intressant skapas buzzmarknadsföring. Även Rosen (2000, s ) menar att buzzmarknadsföring inte är tillräckligt utan måste förstärkas med hjälp av marknadsföring som innebär kostnader för företaget. Genom att företag marknadsför sig genom TV reklam och websidor som sticker ut från mängden skapar detta en medvetenhet hos nya konsumenter som förhoppningsvis börjar prata med sina vänner om produkten. Meningen med buzzmarknadsföring är att skapa något människor tycker om att prata om och på så sätt förmedla varumärkets image på ett personligt sätt (Hughes, 2005, s. 19). Målet med Buzzmarketing är att skapa konversationer bakom det självklara budskapet, för att få människor att tala om och media att skriva om själva märket. Konsumenterna sköter på detta vis marknadsföringen själva (ibid.). Enligt Hughes är en av anledningarna till att buzzmarknadsföringen har ökat kraftigt är på grund av att den är otroligt kostnadseffektiv. Enligt Kirby och Mardsen (2006:24) är ett enkelt sätt att utvärdera om försäljning av en produkt drar nytta av word of mouth och buzzmarknadsföring att fråga klienter, kunder och konsumenter hur stor sannolikheten är att de skulle rekommendera produkten till vänner, familj och kollegor. Desto större är sannolikheten att människor skulle rekommendera produkten, desto större är chansen att försäljningen av produkten skulle dra fördel av word of mouth och buzzmarknadsföring Faktorer för effektiv buzzmarknadsföring Enligt Hughes (2005:8) är det viktigt att använda rätt faktorer för att få människor att starta konversationer om företag och produkter. Hughes nämner en rad faktorer som är nödvändiga för att skapa en buzz. Dessa faktorer är: trycka på sex knappar som skapar buzz, fånga media och göra reklam för uppmärksamhet, bestiga buzzberget och upptäcka kreativitet samt att bygga en bra policy för märket. Nedan kommer dessa faktorer att beskrivas ytterligare. 13

15 Trycka på sex knappar som skapar en buzz För att få konsumenter att starta konversationer finns det enligt Hughes (2005:29) sex stycken knappar att trycka på. Dessa är: Tabuer, det ovanliga, det roliga, det upprörande, det uppseendeväckande och hemligheter. Om marknadsförare trycker på någon av dessa knappar ger detta konsumenten mod och viljan att sprida budskapet till andra. Om ett företag marknadsför sig med ämnen som är tabu, som till exempel sex och lögner, är detta enligt Hughes (2005:33) ett bra sätt att få konsumenterna att tala om budskapet, då det är mycket intresseväckande. Marknadsföring som är ovanlig och sticker ut från mängden är något som blir alltmer populärt. Detta är en bra knapp att trycka på i buzzmarknadsföring, då det får människor att tala om och diskutera det ovanliga budskapet med varandra. (Hughes, s. 55). Det roliga är en mycket svår knapp att trycka på, men om det är gjort på rätt sätt är det otroligt effektivt, om marknadsföraren däremot misslyckas är det till stor nackdel för marknadsföringen. För att det upprörande budskapet ska vara effektivt är det enligt Hughes (2005:85), viktigt att hitta en koppling mellan produkten och det upprörande. Om en marknadsförare ger ett budskap som är för upprörande, kommer konsumenten bara komma ihåg det som sticker ut och inte själva budskapet. Om en marknadsförare lyckas med ett uppseendeväckande budskap skapar detta en buzz, dock är detta svårt att åstadkomma. Slutligen kommer hemligheter som spelar på människors nyfikenhet. Människor älskar att avslöja och prata om hemligheter. Att avslöja en hemlighet är ett mycket effektivt sätt att starta en konversation och på grund av människors nyfikenhet lyssnar de extra noga. Att få reda på en hemlighet innebär att du känner en exklusiv gemenskap med dem som vet om denna hemlighet. Ett annat sätt att använda sig av hemligheter i marknadsföring är att inte avslöja för mycket. Människor blir då nyfikna och försöker ta reda på hemligheten, vilket skapar buzz. Detta styrks även av Rosen (2000, s.179) som hävdar att människor är nyfikna och delar gärna med sig av nya erfarenheter och hemlig information med andra Fånga media och göra reklam för uppmärksamhet Enligt Hughes (2005:72 ff) är det viktigt att få media att skriva om sin produkt, då detta fångar läsarens uppmärksamhet. Uppmärksamhet är nyckeln till buzzmarknadsföring och för att få människor att prata om en produkt är det ytterst viktigt att fånga deras uppmärksamhet (Hughes, 2005, s. 143). För att få maximal effekt bör marknadsförare enligt Hughes (2005:123ff) annonsera genom ett flertal olika kanaler. TV reklam är kostsamt och en svår kanal att hantera. Många konsumenter ger inte TV- reklam tillräckligt med uppmärksamhet 14

16 eller byter kanal när den visas. För att på ett effektivt sätt lyckas med TV reklam bör man enligt Hughes (2005:130) på ett mer otraditionellt sätt använda sig av mediet. En annan typisk mediekanal för marknadsföringsmixen är sponsorship. Sponsorship kräver mycket planering, men om det lyckas resulterar det i mycket effektiv marknadsföring (Hughes, 2005, s. 132) Bestiga buzzberget och skapa kreativitet Att förvandla ett varumärke genom att göra saker ingen annan har gjort tidigare och på så sätt skapa konversationer mellan en stor mängd människor över hela världen, kallar Hughes (2005:156 ff.) för att bestiga buzzberget. Med detta menar han att företaget uppnår höjdpunkten av buzzmarknadsföringen. För att lyckas med buzzmarknadsföring är kreativitet enligt Hughes (2005:193) en mycket viktig faktor. Hughes menar att det inte finns några gränser för kreativiteten och att nyfikenhet är viktigare än strategier. Det är viktigt för en marknadsförare att sticka ut från mängden och göra något eget och för att lyckas med detta krävs stor mängd kreativitet (Hughes, 2005, s. 195) Bygga en bra policy för varumärket Då negativ buzzmarknadsföring sprids mycket fortare än positiv buzzmarknadsföring är det viktigt att konsumenterna talar väl om varumärket (Hughes, 2005, s. 175). Om det inte finns en bra policy kring varumärket är de andra faktorerna inte nödvändiga. För att skapa en bra policy kring varumärket är personlighet en viktig faktor. För att få människor att starta konversationer kring varumärket krävs en passion och vilja att tala om det. Ett varumärke med personlighet kan många människor känna tilltro till och vill därför förmedla detta till sina vänner och bekanta (Hughes 2005, s. 202). För att skapa en god policy kring varumärket är det enligt Hughes (2005:218) viktigt att lyssna till och motivera sina anställda, vara kreativ och lyssna till sina instinkter. Det är även viktigt att frontlinjen skapar en god policy kring varumärket och produkten samt att företaget utför marknadsundersökningar. Hughes (2005: ) anser att marknadsundersökningar är mycket viktiga och bör utföras ofta för att hela tiden få information kring och förbättra marknadsföringen, det räcker dock att ha med två stycken frågor. Den första frågan är; Hur hörde du först talas om produkten. Den andra och viktigaste frågan är; Skulle du rekommendera produkten till dina vänner och bekanta?. Utifrån dessa frågor kan företaget få reda på om hur marknadseffektiva de varit och hur stor inverkan word of mouth och buzzmarknadsföring har haft på marknadsföringen. 15

17 .2.3 Konsumentbeteende Enligt Solomon (2006:350 ff.) fattar konsumenter sällan köpbeslut på egen hand, utan är djupt påverkade av andra. Då konsumenter ofta söker sig till konsumenter med liknande intressen, har de även samma åsikter och intressen vad gäller produkter och köpbeslut. Solomon (ibid) hävdar även att konsumenter påverkas av opinionen i sin vänskapskrets och vad dessa konsumerar och tycker. Människor vill av naturen känna gemenskap och inte hamna utanför gruppen, detta kan därför leda till att de blir motiverade till att använda eller köpa vissa produkter. Vidare hävdar Solomon (ibid.) att vissa människor har större inflytande att påverka andra konsumenters köpbeslut opinionsbildare. Denna typ av konsumentbeteende kan vi enligt Solomon (2006: ) koppla till word of mouth Attityder Enligt Schiffman och Kanuk (2004:252) har konsumenter en viss attityd eller åsikt om en produkt. Detta är ingenting vi föds med utan något som skapas hos oss under livets gång. När vi blir tillfrågade om vad vi tycker om en viss typ av service, produkt, återförsäljare, eller en specifik marknadsföringsstrategi, blir vi tillfrågade om att uttrycka våra attityder. För att komma åt kärnan av vad som driver konsumenters beteenden har attitydundersökningar använts för att studera en mängd strategiska marknadsföringsfrågor. Konsumentbeteende såsom köp, rekommendationer, värderingar, och intentioner är relaterade till attityder (ibid.). Schiffman och Kanuk (2004:253) hävdar att attityder är inlärda, vilket betyder att attityder som är kopplade till köpmönster är formade av direkta upplevelser av produkten, word of mouth, reklam i massmedia, Internet och andra former av direktmarknadsföring. Vad som ytterligare karaktäriserar attityder är att de är relativt konsistenta, men detta betyder inte att attityderna är permanenta utan att de faktiskt ändras (ibid.) Attitydfunktionerna Den så kallade functional theory of attitudes är utvecklad av psykologen Daniel Katz som inom denna teori förklarar att attityder existerar för att de fungerar som en funktion för konsumenten (Solomon, 2006, s. 139). Attityderna bestäms utifrån en konsuments motiv. Konsumenter som i förväg är medvetna om att de kommer att köpa en viss produkt kommer sannolikt att redan innan skapa sig en attityd gentemot produkten. Han menar även att två olika konsumenter kan ha samma attityd gentemot en produkt fast genom olika funktioner. Följande funktioner är identifierade av Katz: 16

18 Nyttofunktionen: Denna funktion är relaterad till grundprinciperna belöning och bestraffning. Vi utvecklar våra attityder gentemot produkter på grunden om de ger oss tillfredställelse eller inte. Om en konsument tycker om smaken på en energidryck kommer konsumenten att utveckla en positiv attityd till just denna (ibid.). Värdefunktionen: Denna funktion behandlar en konsuments attityder som är utformade utifrån konsumenten som person. Konsumenten formar inte sin attityd på grund av själva produkten utan utifrån vad produkten kommer att säga om konsumenten. Denna typ av attityd är väldigt relevant vid en livsstilsanalys då dessa typer av konsumenter uttrycker sin sociala identitet (ibid.). Ego-försvarsfunktionen: Denna funktion innebär att attityder formas för att kunna skydda konsumenten från externa hot eller interna känslor. Ett exempel på detta kan vara produkter som till exempel hjälper män att framhäva deras maskulinitet eller en produkt som motverkar något negativt (ibid.). Kunskapsfunktionen: Denna funktion menar att attityder formas genom att konsumenten är tvungen att organisera och strukturera den information denne får. Detta kan uppstå när konsumenten konfronteras med en helt ny produkt. Har konsumenten kunskap om en viss produkt leder detta ofta till att denne konsumerar just denna (ibid.) Image Mossberg (2001:155) hävdar att image spelar en stor roll i kundens köpprocess från det att ett behov uppstår till köp, konsumtion och senare utvärdering. Mossberg (ibid.) menar även att image är viktigt vid spridning av word of mouth. Som exempel nämner författaren motorcykelmärket Harley-Davidson som är en produkt där kunden får en känsla av tillhörighet, identitet och status. I detta fall talar man om kunden som marknadsförare då de ofta bär produktens logor i form av tatueringar. Solomon (2006:5) påstår att produkter och märken ofta har tydliga personligheter och en viss typ av image. Detta skapas genom reklam, paketering, utformande av varumärket och andra marknadsföringsstrategier som syftar till att få produkten upplevd på ett visst sätt. Människor väljer ofta produkter utifrån deras egen personlighet och om produkten stämmer överens med deras egen identitet, men också om de gillar produktens image. 17

19 Vi har nu utifrån ett flertal författare undersökt och förklarat ovanstående teorier. Dessa teorier har visat sig ha en tydlig koppling och används ofta i kombination med varandra. Teorierna kommer vi att utgå ifrån då vi analyserar våra empiriska resultat samt besvarar våra frågeställningar. Vi kommer främst att utgå från Hughes modell om effektiv buzzmarknadsföring men även våra övriga teorier kommer att vara av stor relevans då vi analyserar våra empiriska resultat samt besvarar våra frågeställningar. 3. Metod I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi kommer att gå tillväga i vår insamling av information och huruvida vi kommer att använda oss av kvalitativa eller kvantitativa metoder. Vi kommer även att gå in djupare på hur vi har utfört och utformat frågorna till vår enkätundersökning, samt våra intervjuer. Vidare har vi även beskrivit hur vi har behandlat källkritik. 3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder Kvalitativa och kvantitativa metoder kommer inom denna uppsats vara av stor relevans då vi kommer att använda oss av båda dessa metoder. Enligt Trost (2007:18) kan dessa två metodsätt användas i kombination med varandra. Vi kommer dels få information från företaget genom intervjuer, dels från Uppsalas ekonomstudenter då vi kommer att utföra en enkätundersökning. Ofta ställs kvalitativa undersökningar i motsats till kvantitativa undersökningar men Repstad (2007:13) menar även att mätning, det vill säga en kvantitativ metod, spelar en betydande roll vid en kvalitativ undersökning. Enligt Repstad (ibid.) handlar kvalitativa metoder om att karaktärisera då själva ordet handlar om framträdande drag och egenskaper hos ett fenomen. Han påvisar även att vid en kvalitativ metod är det texten och arbetsmaterialet som är det centrala, till skillnad från en kvantitativ studie som kännetecknas av tal och siffror. 3.2 Enkätundersökning För att kunna besvara vår frågeställning har vi delvis valt att göra en enkätundersökning. Det som kännetecknar en enkätundersökning enligt Bryman och Bell (2003:93 ff.) är att 18

20 intervjuaren inte ställer frågorna muntligt utan respondenten måste läsa frågor och besvara dessa på egen hand. En enkät kan innehålla öppna frågor, men stängda frågor är lättare att besvara eftersom de tillfrågade inte behöver svara i textform utan bara kryssa i färdiga svar. Trost (2007:74) varnar i sin bok för öppna frågor då han menar att detta är tidsödande. Han påvisar även att det kan vara svårt att förstå innebörden av svaren då det ofta är många som inte svarar på öppna frågor överhuvudtaget, medan andra skriver långa och utförliga svar. Vi har därför valt att enbart använda oss av stängda frågor. De stängda frågorna kännetecknas även av en lätt att följa design för att minimera risken att respondenten misslyckas med att svara på rätt sätt och för att undvika eventuella bortfall. Frågeformulären bör även vara relativt korta för att reducera risken att en respondent inte svarar på alla frågor. Enkätmetoden är enligt Bryman och Bell (2003:93 ff) fördelaktigt då man ska undersöka ett stort geografiskt område eller en stor mängd människor, vilket gör den tidseffektiv. Därför anser vi att en enkätundersökning kommer att vara till vår fördel då vi vill få en bild av hur Uppsalas ekonomstudenters attityder kring Red Bull ser ut Utformning av enkäten Frågorna som vi har valt att använda oss av i enkäten kommer att bestå av både kvantitativa och kvalitativa frågor då dessa kan användas i kombination med varandra (Trost, 2007, s. 18). Enkäten består av elva frågor som är objektivt standardiserade, det vill säga att frågorna är objektivt desamma för samtliga deltagare (Rosengren & Arvidsson, 2005, s. 143). Frågorna har vi utarbetat genom att utgå från de teorier som vi använt i uppsatsen bland annat Hughes modell om vilka faktorer som bidrar till effektiv buzz. Vi har även utarbetat frågorna utifrån teorier om word of mouth och konsumentbeteende. En av frågorna som vi har valt att ställa har vi kopplat till Katz attitydfunktioner för att ta reda på hur konsumenterna upplever Red Bull. Denna fråga är semantisk differential och respondenten har många svarsalternativ att välja emellan. En av de mest centrala frågorna är kopplade till Hughes modell och behandlar huruvida konsumenten vill rekommendera produkten vidare till andra konsumenter. Denna fråga menar Hughes är en av de viktigaste frågorna att undersöka om man vill ta reda på om man har lyckats med sin buzzmarknadsföring. 3.3 Population och urval Vår enkätundersökning kommer att rikta sig mot populationen ekonomstudenter i åldern år, studerandes på Ekonomikum i Uppsala. Som motivering till varför vi har valt att ge ut 19

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommti=oáåü~êç=d~í~êëâá

`çéóêáöüí=eåf=ommti=oáåü~êç=d~í~êëâá om Richard marknadsföring varumärken skolan pappa (Milton, 13 och Nellie 11, nästan) scoutledare (Västertorps scoutkår) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi)

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet Bakgrunden till frågeställningen var funderingar kring hur event och webbshop ska kunna sporra varandra till ökad försäljning utan att ta ut varandra. Bakgrund Frågeställning Hur upplever kunden webshopen?

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Strategisk kommunikation Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Upplägg Introduktion och repetition >9.50 Gruppuppgifter 9.50 10.50 Redovisning och diskussion 10.50 11.50 Sammanfattning 11.50 12.00

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm Det populäraste mediaföretaget. Skapar inget innehåll Uber Världens största taxiföretag. Äger inga fordon. Facebook Världens

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Strategisk profilreklam

Strategisk profilreklam Det har skett en förändring från att i kommunikationsmixen satsa på reklam och sales promotion till ett synsätt som betonar integrerad kommunikation och ser till den totala effekten av alla kommunikationsaktiviteter

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Men hallå! Hur svårt kan det vara? Kraven och förväntningarna att snabbt kunna utveckla verksamheter har aldrig

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Hans Danielsson Engagement Manager Combitech Social Engineering Security Awareness 2015-05-27 Hans Danielsson Engagement Manager Cyber Security

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP!

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! 02 SPORTFIVE PARTNER TILL AIK FOTBOLL OCH LEDANDE INOM SPORTS MARKETING Exklusiv agentur till AIK Fotboll & många toppklubbar i Tyskland & övriga Europa Säljer in

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI Med detta frågeformulär vill vi få mer kunskap kring hur uppsatsarbete och handledning upplevs och fungerar vid ämnet psykologi.

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer