Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2015"

Transkript

1 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 15 1

2 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 15 Foto: Thorsten Alm, Johan Ardefors, Kerstin Ericsson, Karin Paulsson, Yvonne Palm Lundström Publikationsnummer: 15:265 ISBN: Utgivningsdatum: Oktober 15 Utgivare: Trafikverket Författare: Karin Tidlund, Institutet för kvalitetsindikatorer Kontaktperson: Anna-Lena Elmqvist, Trafikverket Layout: Karin Baljeu, k-art.se Tryck: Trafikverket Distributör: Trafikverket

3 Förord Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Verket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket spelar en central roll för trafiksäkerheten i Sverige. Verket samarbetar bland annat med polisen och kommunerna, men även med många andra aktörer i samhället för att öka trafiksäkerheten. Att ta fram och analysera statistik om trafiksäkerhet och allmänhetens attityder ingår som en del av detta ansvar. En av de äldsta löpande undersökningarna är Trafiksäkerhetsenkäten. Denna årliga undersökning har genomförts på uppdrag av dåvarande Trafiksäkerhetsverket åren , av Vägverket åren och av Trafikverket åren Under åren genomfördes enkäten under hösten, men från 5 på våren. Undersökningen genomfördes inte 4. I stort sett ställs samma frågor varje år, vilket gör att Trafiksäkerhetsenkäten är en utmärkt källa för att studera förändringar av allmänhetens attityder till viktiga trafiksäkerhetsfrågor över tid. I allmänhet tar det många år innan några större skillnader i attityder kan påvisas. Det har också visat sig att det i många frågor finns stora skillnader i attityder mellan kön och ålder. Det finns också en rapport som beskriver resultaten ifrån ett regionalt perspektiv, och skillnader mellan olika delar av landet kan studeras. I dagens trafiksäkerhetsarbete finns ett stort intresse för information och resultat från enkäten. Därför har verket från och med års undersökning gett ut en rapport som redovisar de mest intressanta svaren ur enkäten. Trafikverket oktober 15 3

4 Innehåll Förord... 3 Nollvisionen... 5 Säkrare trafikmiljö... 8 Trafiknykterhet Hastighet Bilbälten Cykelhjälm... Synbarhet Tabellbilaga Viktigt att veta

5 Nollvisionen 1a Känner du till Nollvisionen? Andel som svarat ja 15 1b Andel av samtliga tillfrågade som svarat ja 9-15, år Kännedom om Nollvisionen Nollvisionen är känd av nästan nio av tio respondenter. har högre kännedom än kvinnor och kännedomen är avsevärt lägre i de yngsta åldersgrupperna i jämförelse med de äldre grupperna. Kännedomen om Nollvisionen ligger kvar på samma nivå som tidigare mätningar. 2 Vilka tre beteenden tror du är viktigast för trafiksäkerheten? Andel som markerat aktuellt svarsalternativ 15 8 Inte köra rattfull Använda bilbälte Inte köra mot rött ljus Inte prata i mobiltelefon när man kör Hålla hastigheterna Hålla avståndet till framförvarande fordon Inte köra trött Använda cykelhjälm Trafikantbeteenden Det allra viktigaste beteendet att undvika för att skapa trafiksäkerhet upplevs liksom tidigare år vara rattonykterhet. Totalt har 94 procent angett detta som ett av tre valbara alternativ. anger i högre grad att det är viktigt att använda bilbälte, medan män i högre grad anser att inte köra mot rött samt att inte köra trött är viktigt. Jämfört med tidigare års mätningar är det i år fler som anser att det är viktigt att undvika mobilsamtal under körning, och detta är nu det fjärde mest valda alternativet. Ingen människa ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Detta är det långsiktiga mål Nollvisionen som Riksdagen har beslutat om. Ytterst har de som utformar vägtransportsystemet, såsom Trafikverket, Transportstyrelsen och kommunerna, ansvaret för säkerheten. 5

6 3a Jag tycker att trafiken blivit mer riskfylld under senare år Andel som instämmer 15 3b Andel som instämmer , 5-15, år Trafiken mer riskfylld Totalt upplever 57 procent av respondenterna att trafiken har blivit mer riskfylld under senare år. Det är stora skillnader mellan könen och mellan åldersgrupper. Bland äldre kvinnor upplever över 8 procent att trafiken är farligare numera, medan bara en fjärdedel av unga män tycker detsamma. Andelen som upplever att trafiken har blivit mer riskfylld är samma som de senaste fem åren. Andelen ligger dock fem-tio procentenheter lägre än de första åren på -talet. 4a Det borde vara förbjudet att prata i mobiltelefon när man kör bil Andel som instämmer 15 4b Andel som instämmer 1-3, 5-15, år Mobilförbud vid bilkörning Tre fjärdedelar av alla respondenter anser att det borde vara förbjudet att prata i mobiltelefon när man kör bil. Det är fler kvinnor än män som instämmer i detta. Andelen är generellt högre bland de äldre i jämförelse med de yngre. yngre än 55 år är de som i lägst utsträckning tycker att bör vara förbjudet. Andelen som är för ett förbud mot att tala i mobiltelefon har varierat omkring 7 procent sedan 1. 1 december 13 skärptes kravet på användning av mobiltelefon under körning av motordrivna fordon. Man får bara använda mobilen om det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt, exempelvis genom att sms:a eller surfa. Att prata i mobiltelefon är inte förbjudet. 6

7 5 Hur ofta pratar du i mobiltelefon (handhållen eller handsfree) när du kör bil? Andel bilförare som svarat Vid ungefär hälften av resorna eller oftare 15 6 Hur ofta använder du mobiltelefonen till annat än muntlig kommunikation (såsom SMS, Internet eller liknande) när du kör bil? Andel bilförare som svarat Vid ungefär hälften av resorna eller oftare Mobilsamtal vid bilkörning Liksom tidigare år uppger en knapp tredjedel av bilförarna att de pratar i mobiltelefon vid ungefär hälften av resorna eller oftare. Andelen kvinnor över 55 år som pratar i mobiltelefonen när de kör bil är betydligt lägre i jämförelse med övriga grupper. Hälften av männen i åldern år uppger att de pratar i mobilen vid minst hälften av resorna. Totalt anger 4 procent att de alltid eller nästan alltid pratar i mobiltelefon. SMS vid bilkörning Att sms:a i samband med bilkörning är straffbart enligt den nya paragrafen i trafiksäkerhetsförordningen. Andelen som anger att de använder mobiltelefonen till SMS under färd är trots det på samma nivå som år 13, 8 procent. Ytterst få av förare över 55 år anger att de sms:ar i samband med bilkörning. 7a Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att du somnat/nästan somnat när du kört bil? Andel bilförare som svarat ja 15 7b Andel bilförare som svarat ja 6 15, år Somnat vid ratten Det är totalt 15 procent av bilförarna som anger att de har somnat eller nästan somnat vid ratten. Andelen är dubbelt så hög bland män som bland kvinnor. Det är ungefär lika många i årets mätning som uppger att de har somnat vid ratten som tidigare år. 7

8 Säkrare trafikmiljö 8a Det är rimligt att sänka hastighetsgränsen till 3 km/tim på gator där det finns många fotgängare och cyklister Andel som instämmer 15 8b Andel som instämmer 3, 5 15, år Hastighetsgränser i tätort Sju av tio tycker att det är rimligt att sänka hastighetsgränsen där det finns många fotgängare och cyklister. Det är fler kvinnor än män som instämmer i påståendet. Andelen som instämmer i påståendet har varierat omkring 7 procent sedan frågan började ställas. 8

9 9a Bilarna stannar sällan när jag ska gå över gatan på övergångsställe Andel som instämmer 15 9b Andel som instämmer , 5-15, år Bilarna stannar sällan Nästan en fjärdedel upplever att bilarna sällan stannar när de ska gå över övergångsställen. Det är betydligt fler kvinnor än män i åldrarna år som upplever att bilarna inte stannar. I jämförelse med föregående år fortsätter andelen som upplever att bilarna sällan stannar att minska. 1a Alla större vägar borde förses med mitträcken för att förhindra möteskollisioner Andel som instämmer 15 1b Andel som instämmer 3, 5 15, år Mitträcken på större vägar Totalt håller 82 procent med om att fler vägar borde förses med mitträcken. Skillnaderna sett till ålder och kön är små, men det är vanligare att kvinnor är positivt inställda i jämförelse med män. Det har inte skett några större förändringar i andelen som är positiva till mitträcken - den varierar omkring 8 procent. 9

10 11 Räfflor i vägen är ett bra sätt att varna bilförare för att inte riskera avåkning från vägrenen Andel som instämmer Dubbade vinterdäck är viktigt för trafiksäkerheten vintertid Andel som instämmer Räfflor i vägen som varning Nästan alla respondenter (95 procent) är positiva till räfflor i vägen. Andelen som är positiva till räfflor i vägen är aningen lägre i de äldsta åldrarna. Dubbdäck för trafiksäkerhet Fler kvinnor än män är positiva till dubbdäck för säkerheten under vintertid. Även yngre är något mer positiva än äldre. Totalt är det 77 procent som håller med om att dubbdäck är viktiga. 13 Odubbade vinterdäck är viktigt för miljön Andel som instämmer b Andel av samtliga tillfrågade som svarat ja 1 15, år Dubbade vinterdäck är viktigt för trafiksäkerheten Odubbade vinterdäck är viktiga för miljön Dubbfritt för miljön Drygt hälften av de svarande anser att odubbade däck är viktiga för miljön. är mer positiva än män och äldre är mer positiva än yngre. Dubbat eller dubbfritt? Andelarna som är positiva till dubbat för trafiksäkerhet eller odubbat för miljön har båda legat på ungefär samma andelar under alla år frågorna ställts. Under hela tiden har det varit betydligt fler som anser att dubbdäck är viktiga för trafiksäkerheten. 1

11 Trafiknykterhet 14a Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att du kört bil i samband med att du druckit alkoholhaltiga drycker starkare än lättöl? Andel bilförare som svarat ja 15 14b Andel av samtliga tillfrågade som svarat ja , 5 15, år Kört bil påverkad av alkohol Det är 5 procent av bilförarna som anger att de har kört bil i samband med att ha druckit alkohol under det senaste året. Andelen bland kvinnor är 3 procent och bland män 7 procent. Mellan 9-talets början och -talets mitt sjönk andelen som kört bil i samband med att ha druckit alkohol. Därefter har nivån stabiliserats till omkring 5 procent. 15a Har du under de senaste 12 månaderna åkt med någon förare som du misstänkt varit påverkad av alkohol? Andel som svarat ja 15 15b Andel som svarat ja 3, 5 15, år Åkt med annan alkoholpåverkad förare Totalt har tre procent av de svarande åkt med en förare som var påverkad av alkohol under det senaste året. Andelen är mycket låg bland de äldre, medan det i de yngre åldersgrupperna är omkring 1 procent. Andelen som har åkt med en alkoholpåverkad förare har legat omkring 5 procent sedan år när frågan började ställas. 11

12 16a Alla bilar borde utrustas med ett alkolås där ett utandningsprov krävs varje gång bilen skall startas Andel som instämmer 15 16b Andel som instämmer 3, 5 15, år Alkolås i alla bilar Totalt anser 63 procent att alla bilar bör utrustas med alkolås. Bland kvinnor är det 7 procent, jämfört med 57 procent bland männen. i åldern år är minst positiva. Den ökning av andel positiva till alkolås som syntes under några år efter 5 tycks ha sjunkit tillbaka till nivåerna när mätningen började. 12

13 17a Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att du blivit stoppad av polisen i en nykterhetskontroll Andel bilförare som svarat ja 15, år 17b Andel bilförare som svarat ja 6 15, år Stoppad i en nykterhetskontroll Totalt har 29 procent av bilförarna blivit stoppade i en nykterhetskontroll under det senaste året. Andelen män som har blivit stoppade är nästan procent, medan knappt procent av kvinnorna anger detsamma Sedan 1 har andelen som anger att de har blivit stoppade sjunkit från omkring 45 procent till runt 3 procent. Om man dömts för rattfylleri kan man ansöka om att installera alkolås som alternativ till att få körkortet återkallat. Försöksverksamheten med alkolås-projektet startade och permanentades 12. Lagen säger att man inte får köra motordrivet fordon påverkad av alkohol eller andra droger. Straffrättsligt går gränsen för rattfylleri vid,2 promille alkoholhalt i blodet. För grovt rattfylleri är gränsen 1, promille. Beträffande narkotikaklassade medel gäller en nollgräns. (Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 4 ). 13

14 Hastighet 18a Det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna Andel som instämmer b Andel som instämmer , 5 15, år Trafikrytm viktigare än hastighetsgräns Mer än hälften av alla anser att det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna. Andelen är högre i de mittersta åldersgrupperna och betydligt fler män än kvinnor anser att trafikrytmen är viktigare än hastigheten. Sedan år 8 har andelen som håller med om att trafikrytm är viktigare än hastighetsgränserna stabiliserats till omkring procent. Andelen är något lägre i årets mätning än tidigare. 19a Det är rimligt att sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten Andel som instämmer 15 19b Andel som instämmer 3, 5 15, år Sänkta hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet Totalt anser knappt hälften av alla respondenter att det är rimligt att sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten. Bland kvinnorna är det 56 procent som är positiva och bland männen 42 procent. Andelen positiva i årets mätning ligger mer än tio procentenheter lägre än de senaste tre åren. Nivån är fortfarande avsevärt högre än i början på -talet. 14

15 a Hastighetsgränsen vid övergångsställen bör alltid vara högst 3 km/tim Andel som instämmer 15 b Andel som instämmer 3, 5 15, år Sänkt hastighet vid övergångsställen Drygt hälften av de svarande tycker att hastighetsgränsen vid övergångsställen bör vara högst 3 km/tim. är mer positiva än män, och yngre är aningen mindre positiva. Andelen som håller med om att hastighetsgränsen vid övergångsställen bör vara 3 km/tim har under lång tid varit omkring 5 procent. 15

16 21a Automatisk hastighetsövervakning (med trafiksäkerhetskamera) är ett bra sätt att övervaka hastighetsöverträdelser Andel som instämmer 15 21b Andel som instämmer 2-3, 5-15, år Automatisk hastighetsövervakning Det är fler kvinnor än män som är positiva till automatisk hastighetsövervakning. Totalt är det 71 procent som håller med om påståendet att automatisk hastighetsövervakning är ett bra sätt att övervaka hastighetsöverträdelser. Andelen positiva till automatisk hastighetsövervakning har varit omkring sjuttio procent sedan frågan började ställas år 2. 22a Det är rimligt att sänka hastighets gränserna av miljöskäl Andel som instämmer 15 22b Andel som instämmer 8 15, år Sänka hastigheter av miljöskäl Det är fler kvinnor som anser att det är rimligt att sänka hastighetsgränserna av miljöskäl. Totalt är 42 procent av kvinnorna positiva, medan motsvarande andel bland männen är 31 procent. Mellan 3 och procent av respondenterna har varit positiva till att sänka hastigheterna av miljöskäl vid samtliga mättillfällen. 16

17 Bilbälten Hur ofta använder du bilbälte då du åker personbil och sitter i framsätet? Andel som alltid eller nästan alltid använder bilbälte av de som åker bil i framsätet 15 23a Tätort 23b Landsväg Bilbälten fram i tätort För resor i tätort används bilbälten i framsätet under i princip alla resor. nen är något sämre på att använda bilbälten i jämförelse med kvinnor. Yngre använder bilbälte i framsätet under resor i tätort i något lägre utsträckning i jämförelse med äldre. Bilbälten bak i tätort Användning av bilbälte i framsätet under landsvägskörning är mycket likt det för användandet av bilbälte i tätort. Yngre män är de som i högst utsträckning låter bli att använda bilbälte i framsätet på landsväg. Hur ofta använder du bilbälte då du åker personbil och sitter i baksätet? Andel som alltid eller nästan alltid använder bilbälte av de som åker bil i baksätet 15 24a Tätort 24b Landsväg Bilbälten bak på landsväg Användningen av bilbälte i baksätet på landsväg är något högre i jämförelse med användningen i tätort. i alla åldrar, utom, använder bältet i lägre utsträckning än kvinnorna. Användning av bilbälte Användningen av bilbälte har under den senaste femårsperioden stabiliserats på en nivå omkring 9-98 procent. De skillnader mellan kön, åldersgrupper och typ av väg som finns har inte förändrats särskilt mycket under den här perioden. Bilbältet används mer i framsätet än i baksätet och något mer under landsvägskörning än i tätorter. 17

18 Olika åldersgruppers användning av bilbälte , 5 15 i framsäte och baksäte, på landsväg och i tätort (uppgifterna avser samtliga i åldersgrupperna, både kvinnor och män). 25a år 25b år 8 8 Framsäte, landsväg Framsäte, tätort Baksäte, landsväg Baksäte, tätort Framsäte, landsväg Framsäte, tätort Baksäte, landsväg Baksäte, tätort Användning av bilbälte Användningen av bilbälte har under den senaste femårsperioden stabiliserats på en nivå omkring 9-98 procent. De skillnader mellan kön, åldersgrupper och typ av väg som finns har inte förändrats särskilt mycket under den här perioden. Bilbältet används mer i framsätet än i baksätet och något mer under landsvägskörning än i tätorter. 18

19 26 Hur ofta brukar du åka buss som är utrustad med säkerhetsbälte hur ofta använder du dessa? Andel passagerare som använder bälte i buss Det borde finnas bälte på alla sittplatser i alla typer av bussar Andel som instämmer 15 Åker buss som är utrustade med säkerhetsbälten minst 1 g/vecka Bilbälte i buss Det är 42 procent som uppger att de alltid eller nästan alltid använder bälte i bussar som har sådan utrustning. Precis som tidigare är det i första hand åldersgrupperna över 25 år som anger att de använder bältet. Bälte på alla bussar Åtta av tio är positivt inställda till att alla typer av bussar ska ha bälten på alla platser. De som inte använder de bälten som finns i bussarna idag, det vill säga de yngsta, är de som i lägst utsträckning är positiva till bälten på alla platser. I gruppen som åker bussar utrustade med säkerhetsbälten oftast, det vill säga i åldersgrupperna år är användningen fortfarande låg. Knappt var tionde i denna åldersgrupp använder bältet alltid eller nästan alltid. Lagen om obligatorisk användning av bilbälte i framsätet för personer 15 år eller äldre kom den 1 januari Motsvarande lag om användning av bilbälte i baksätet för personer 15 år eller äldre kom den 1 juli För barn under 15 år blev det obligatoriskt att använda bilbälte i både framsätet och baksätet fr.o.m. den 1 april

20 Cykelhjälm 28a Hur ofta använder du hjälm då du cyklar Andel av de som cyklar som alltid eller nästan alltid använder hjälm 15 28b Andel av de som cyklar som alltid eller nästan alltid använder hjälm , 5 15, år Användning av cykelhjälm Totalt uppger 26 procent att de alltid använder cykelhjälm när de cyklar. Personer i åldern år använder hjälm i lägst utsträckning. Användandet av cykelhjälm har stadigt ökat under den senaste tjugoårsperioden. 29a Det borde vara obligatoriskt för alla att använda hjälm vid cykling Andel som instämmer 15 29b Andel som instämmer , 5 15, år Obligatoriskt med cykelhjälm Majoriteten av de som tycker att hjälm borde vara obligatoriskt vid cykling är kvinnor, och det är många fler bland de äldre som är positiva. Andelen positiva till hjälmobligatorium är något högre än vid 14 års mätning. Sedan frågan började ställas i början på 9-talet har andelen positiva ökat stadigt.

21 Synbarhet Hur ofta använder du reflexer då du är ute och går i mörker där biltrafik förekommer? 3a Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer 15 Belyst gata/väg 3b Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer , 5 15, år Belyst gata/väg a Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer 15 Ej belyst gata/väg 31b Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer , 5 15, år Ej belyst gata/väg Användning av reflexer Totalt använder 24 procent av de svarande reflexer på belysta vägar. Motsvarande siffra för ej belysta vägar är 37 procent. De unga är betydligt sämre på att använda reflexer och män använder reflexer i lägre utsträckning än kvinnor. Andelen som använder reflexer har de senaste åren varierat omkring drygt procent för belysta vägar och knappt procent på ej belysta vägar. 21

22 Tabellbilaga Denna tabellbilaga innehåller de procentandelar som utgör underlag för rapportens diagram. Diagram och tabeller är numrerade i par diagram 1 bygger på värden i tabell 1 osv. I attitydfrågor representerar andelarna de som instämmer helt eller i stora drag. I fakta och kunskapsfrågor gäller andelarna de som svarat ja eller instämmande (t.ex. alltid eller nästan alltid ). I diagramrubrikerna inuti rapporten finns de exakta formuleringarna av frågor och påståenden angivna. 1a Kännedom om Nollvisionen 4a Mobiltelefon och bilkörning 8a Hastighetsgränser i tätort ,5 71,7 78, 86,5 92,5 93,2 85,7 85,4 39, 68,2 74,4 84,7 91,5 91,9 84,2 83,6 47,7 74,9 81,4 88,3 93,4 94,5 87,6 87, ,7 65,1 67,4 68,4 8,2 88,1 93,3 74,4 67,4 71,1 72,1 77,5 9,6 94,1 95,2 82,2 62,1 59,4 62,8 59,4 7, 82, 9,9 66, ,8 71,8 74,7 69,6 7,1 68,9 79,2 7,6 71,8 77, 79,6 73,3 75,3 7,5 81,9 74,5 58,6 66,9 7,1 66,1 65, 67,3 75,9 66,8 1b Kännedom om Nollvisionen, år Trafikantbeteenden Beteenden Inte köra rattfull Använda bilbälte Inte köra mot rött ljus Inte prata i mobiltelefon när man kör Hålla hastighetsgränserna Hålla avståndet till framförvarande fordon Inte köra trött Använda cykelhjälm 3a Trafiken mer riskfylld ,5 46,9,6 32,2 27,7 31, 21,1 8,4,1 32,8 31, 51,5 64,9 7,3 81,5 56,6 94,4 5,2 36,9 35,5 28,1 3,9 17,4 7,9 46,4,7 34,5 59,5 75,5 82, 91,9 65,9 3b Trafiken mer riskfylld, år ,5 86,3 87,7 67,8 71,7 68,6 62,3 63,2 55,4 49,4 5,2 61,4 58,5 59,5 62, ,7 87, 86,4 85,4 92,6 43,6 44,3 28,9 27,2 31, 24,6 8,8 35, 25,5 28, 44,2 54,5 58,4 69,2 47,7 63,7 59,9,9, 63,9 57,1 53,9 51,7 56,4 55,7 54,9 54,5 4b Mobiltelefon och bilkörning, år Mobilsamtal i samband med bilkörning ,9 66,8 65,2 63,8 66,9 64,7 66,3 16,8 3,7 41,6 25,5 12, 2,8 31,2 6 Användning av mobiltelefon till SMS m.m. i samband med bilkörning ,5 14,1 1,3 2,8,9 2,2 7, ,5 28,5 31,6 15,7 4,,5 22,9 9,5 1,7 7,7 1,6 1, 1,1 5,8 7a Somnat/nästan somnat vid ratten -24 7b Somnat/nästan somnat vid ratten, år bilförare 12,6 12,6 13,1 16,9 14,3 bilförare 14,2 19,7 17,5 11,3 8,3 5,1 14, ,8 15,5 11,5 7,8 4,6 2,3 9,8 67,7 64,9 7,3 65,3 73,2 72,1 72,9 23, 32,7 51, 33,8 19,2 4,8 38,8 13,2 17,3 12,7 3,9,8 3,2 9,5 13,7 23,5 23,4 14,3 11,6 7,6 19, bilförare 16,2 16,2 15,3 17,6 15,2 8b Hastighetsgränser i tätort, år ,9 68,8 68,7 7,4 69,9 67,6 7,5 71,2 7, 9a Bilarna stannar sällan b Bilarna stannar sällan, år 59,4,4 62,4 57,9 57,3 56,8 56,4 35,2 34,7 32,8 32,5 24,3 25,2 27,5, 22,2 25,6 34,9 23, ,2 32,2 32,4 24,9 24, 24,2 35, 26,5 73,4 7, 71,5 69,2 69,7 7,7 69,1 69,8 7, 18,5 18,7 22,9 15,3,4 27,1 34,8 19,7 33,9 32,2 29,1 3,9 28,3 27,4 28,6 24,2 25,9 22,8 22,2 1a Mitträcken ,8 81,8 79, 82,9 79,1 84,8 86,9 82,3 79,5 84,7 81,9 84, 82, 86,9 89, 84,2 76,3 79,1 76,4 81,8 76,3 82,7 84,5 8,5 22

23 1b Mitträcken, år ,8 75,5 79,1 79,4 81,6 82,7 8,3 84, ,3 78,5 81,2 83,4 8,1 8, 81,6 82, 15a Åkt med förare påverkad av alkohol -24 7,6 1,3 9,6 2,5 1,7 1,9 5,3 3,3 6,7 12,9 9,5 2, 3,7 1,2 6,3 3,3 8,4 8,1 9,7 3,, 2,5 4,1 3,2 18a Trafikrytm och hastighetsgräns ,9 48,2 56,7 58,1,4 5,9 55,1 56,4 42,1 46,5 48,5 47,4 51,4 39,6 49,6 47, 49,2 49,7 64,1 68,7 69,5 62,3 61,2 65,7 11 Räfflor i vägen Dubbdäck viktiga för trafiksäkerheten Odubbade däck viktiga för miljön ,2 95,6 95,6 95,4 92,7 93, 92,3 94,5 86,6 85,3 87,7 75,3 7,3 75,9 79, 76,6 45,2 51,4 5,8 48,4 57, 58,4 59,1 52,3 96, 95,7 95,7 96,7 94,1 93,6 9,9 95,3 91,5 87,7 87, 78,2 73,7 78,2 8,3 79,2 49,4 58,5 56,3 48,6 58,2 59,3 64,7 54,2 14a Kört bil efter att ha druckit alkohol bilförare -24 2, 3,8 6,5 4,3 4,1 2, 5,2 2,3 1,6 3,9 2,2 1,6 1,2 2,9 94,5 95,6 95,6 94,2 91,4 92,4 93,8 93,7 82,3 83,3 88,3 72,6 67, 73,5 77,5 74,2 42,4 46,4 45,8 48,2 55,9 57,5 53,5 5,6 14b Kört bil efter att ha druckit alkohol, år tillfrågade 8,8 9,1 8,6 7,1 8,8 9,6 1,8 13,7 13,9 12,4 11,8 1,2 11,6 1,2 9, 7,4 9, ,8 5,7 8,8 6, 6,4 2,7 7,2 tillfrågade 9,7 8,7 8,6 7,2 7,4 8,7 5,9 7,5 5,2 5,6 5,1 5,7 3,8 5, 4,9 5, 5,4 15b Åkt med förare påverkad av alkohol, år ,2 5,3 6,1 5,3 5,9 5,3 6,4 5,4 5,6 5,3 16a Alkolås i alla bilar b Alkolås i alla bilar, år a Stoppad av polisen i en nykterhetskontroll b Stoppad av polisen i en nykterhetskontroll, år bilförare 34,5 43,8 38,4 43,9 45, ,9 5,3 4,8 4,6 3,8 5,2 4,7 5,7 4,4 6,2 3,2 63,9 62,,6,7 58,7,6 59,9 62,8 68,9 65,9,8 71, 69,2 64,4 59,6 57,6 66,1 63,4 bilförare 15,8 27,1 29,2 34,7 28,1 26,6 29,2 68, 74,7 76,1 69,4 73,7 63,6 72,3 7,1 1,8 15,9 19,6 21,8 12,5 14,1 18, 54,3 67,5 62,7 59,6 45,6 51,5 59,2 56,7 67,3 67,8 67,6 68,4 64,6 61,7 65,3 71,3 62,4 63,1,1 37,3 38,4 45,6 42,4 38,2 39,5 bilförare 43,4 35,1 37,9 33,9 29,4 18b Trafikrytm och hastighetsgräns, år a Sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten b Sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten, år a Hastighetsgräns 3 km/tim vid övergångsställen ,2 44,2 42,5 53,6 48,9 49, 5,5 54,8 5,2 54,6 57,4 55,7 56,8 53,5 56,4 54,5 55,6 37,8 37,5 39,8 47,3 45,9 44,8 44,8,1,1 38,8 35,5 43,3 43,9 47,1 48,2 56,6 64,4 49, 56,5 46,8 48,6 53,3 51,9 55,3 66,2 53,9,7 53,9 48, 52,9,1 64,5 69,4 56,1 63,4 54,2 54,5 58,2 61, 58, 7,4 59,3 57,2 54,3 52, 57,1 55,5 56,1 55,5 52,3 61,1 58,1 61,2,5,5,8, 59,4 56,5 3,9 33,6,1 41,7 36,2 48,4 58,3 42,1 44,9 47,3 5, 5,9 54,7 5,8,4 59,6 62,4 61,8 47,8 5,2,2 43,1 48,5 43, 52,7 61,2 48,5 23

24 b Hastighetsgräns 3 km/tim vid övergångsställen, år 45,7 47,2 49,2 53, 49,5 54,5 51,1 54,4 51,2 48, 51,5 49,6 49, 49, 52, b Automatisk hastighetsövervakning, år 21a Automatisk hastighetsövervakning ,7 65,9 63,6 67,8 69,4 83,4 83,6 7,9 73,7 68,2 65,8 74, 77,6 88,7 85,3 76,7 58,4 63,8 61,4 61,9 61,1 78,1 81,6 65,1 66,8 69,4 67,9 67,1 69,9 71,9 7,8 68,1 69,7 7,6 7,8 7,3 69,9 22a Sänka hastighetsgränserna av miljöskäl 23a Bilbälten i framsätet tätort 15 22b Sänka hastighetsgränserna av miljöskäl, år ,7 36,4 37,5 37,3 34,6 34,8,2 36,4 93,1 96, 96,6 98,6 97,5 99,1 98,1 98,,3 44,6 41,8 41,2 43,5 42,2 47,7 42,3 95,2 97,7 99,6 99,3 99, 98,8 98,8 99,,7 29,3 33,7 33,7 26, 27,5 32,2 31, 91,2 94,4 93,8 97,9 95,9 99,4 97,2 97, 23b Bilbälten i framsätet landsväg ,3 95,9 95,7 98,5 97,5 99,2 98,5 97,9 94, 98,2 99,3 99,8 98,4 99,2 98,8 99,1 92,6 93,8 92,3 97,2 96,7 99,2 98,1 96,7 41,7,7 34,2 35,7 31,7 35,6 33,8 36,2 25a Användning av bilbälte, år 24a Bilbälten i baksätet tätort 15 24b Bilbälten i baksätet landsväg ,7 82,7 85,6 86,8 88,5 91,5 89,5 89,5 9, 89,3 87,9 89,9 9,3 89,6 9, 9, 89,5 89,4 91,2 9,4 89,5 92,9 9, 92,5 93,6 94,3 96,4 96,4 95,6 96,6 95,1 95, 96,3 95,1 77,6 75,7 8,3 82,7 82,9 86,6 83,7 82,5 82,4 81,1 8,6 83,4 82,9 84,5 85,4 87, 84, 84,9 88,2 86,3 86,6 89,7 88,1 9,7 92,6 92,7 95,5 95,1 95,6 96,7 95, 95,4 95,8 95,6 3,3 3,5 7,5 8,8 11,8 5,9 46,8 53,5 53,6 59,2,4 65,8 68,2 69,7 73, 74,7 75,5 78,9 8,9 78,8 8, 83,2 81,4 85,5 86,5 9, 92,4 92, 91,6 92,5 91,3 91,8 92,3 92,6 2,5 2,6 6,1 7,5 9,7 45,6,9 46,9 46,8 52,3 54, 58,2 62,2 63,2 68,3 7,9 7,7 74,6 76,7 75,9 76,8 8,3 8,1 83,4 85,7 88,2 91,5 91,1 91,2 92,3 9,8 91, 91,4 92, Framsäte Landsv. Landsv. Tätort Tätort Baksäte 91,7 92,2 93,2 94,9 88,7 89,6 9,5 92,6 9,9 93, 93,2 95,8 91,4 92,1 92,9 94, 93,5 96, 96,8 96,7 92,8 94,6 94,5 95,5 91,7 96,4 96,1 96,6 95,1 96,2 96,3 96,1 9, 88,7 89,7 93,1 84,5 84,2 85, 89,7 9,1 89,8 9,4 95, 87,6 87,6 88,3 91,8 25b Användning av bilbälte, år 93,2 93,3 94,4 94,7 94,1 96,6 96,8 95,9 95,7 95,1 95, 95, 95,1 95,6 95,7 96,2 95,8 96,9 96,2 97, 95,6 97, 97, 96,8 97,6 97,8 98,5 98,7 98,4 98,4 98,6 98,6 98,3 98,4 87,1 86,6 89,5 9,7 9,1 93, 92,8 92,2 92,4 9,2 9,1 9,5 9,2 92, 92, 91, 91,2 92,1 91,8 92,6 9,6 9,6 94,1 93,9 95,1 96, 97,1 97,7 97,2 97,7 97,8 98,6 98,2 98,4 12, 16,3 23,7 24,9 29,9 82,9 77,9 79,5 79,8 77,6 76,8 77, 77,7 75,2 78,4 77,6 81,1 82,6 82,6 84,1 83,1 83,9 84,2 86, 86,1 9, 91,3 93, 91,4 93,5 91,3 91,5 91,8 94,3 1,4 13,7,3 22,4 26,4 78,1 73,3 75,1 75,5 72,1 71, 7,8 72, 68,8 73,4 73,1 75,1 75,8 76, 77,8 76,7 78,2 8,5 81,7 82,6 87, 89,3 91,2 9, 91,9 89,6 9,7 89,6 92, Framsäte Landsv. Landsv. Tätort Tätort Baksäte 25c Användning av bilbälte, år 82,3 82,6 85,7 89,3 89,2 91,3 89,6 89,8 89,9 88,7 88,4 9,5 89,6 89,2 86,8 86,7 88,5 88,5 91,1 89, 87,2 9,5 89,1 92,1 92,2 94,3 96,3 95,8 95,4 95,9 94,6 94,7 96,5 94,4 81,3 79,9 82,8 86,5 86,7 89,8 87,1 86,1 86,7 84,9 86,1 88, 87,1 86,5 86,2 86,5 85,2 86,4 89,5 87, 86,3 88,5 88,9 91,3 92,4 93,7 97, 95,4 95,8 96,5 95,2 95,6 97,2 94,4 3, 3,4 8,8 1,3 14,6 51,1 51,5 57, 61, 64,3 65,5 72,3 72,8 73,5 74,3 76,3 76, 77,9 8,7 8, 79, 81,1 82,3 86,1 85,8 89,7 93,3 91,2 92,6 92,5 9,3 9,9 92,7 91,8 2,6 2,7 7,2 9, 13, 48,2 48,3 52, 56,2 59,2 61,8 67,8 69,6 68,8 72,9 74,7 73,7 76,1 78,5 78, 77,2 78,5 82,2 84,8 85,8 89,1 94,3 91,1 92,5 92,4 9,1 9,9 91,7 91, Framsäte Landsv. Landsv. Tätort Tätort Baksäte

25 25 25e Användning av bilbälte, år 25d Användning av bilbälte, -24 år 25f Användning av bilbälte, år 85,3 82,8 85,5 84,2 87,8 91,7 89,4 89,1 9,1 89,9 87,4 89,4 9,9 9, 92,6 92,9 9,4 9,2 91,2 91,6 91,9 95,4 9, 92,9 95,1 94,4 96,5 97,1 95,8 97,2 95,6 95,3 96,1 95,7 95, 95, 96, 97, 97, 98, 98, 96, 97, 97, 96,1 97,8 97,9 98,3 97,6 97,2 98,1 97, 97,2 97,9 97,5 98, 98,2 98,4 98,3 99,2 98,8 99,2 98,8 99,4 99,2 98,5 98,8 98,4 92,1 92,7 93,5 93,4 92,4 95,9 96,2 95,5 95,2 94, 94,5 93,7 93,9 94,4 94,6 95,8 94,7 96,8 95,7 96,6 94,7 96,6 96,3 96, 97,3 97, 98,4 98,4 98,2 97,7 98,2 98,7 98, 98,5 83,5 7,6 77,5 78,7 79,2 83,5 8,6 79,1 78,5 77,7 75,7 79,2 79,2 82,7 84,8 87,3 82,9 83,5 87, 85,4 86,9 91, 87,3 9,1 92,8 91,5 93,9 94,8 95,5 97, 94,9 95,3 94,7 96,6 93, 93, 94, 96, 96, 97, 97, 94, 96, 95, 94,2 95,3 95,8 96,4 95,5 95,5 96,4 94,9 95, 95, 95,1 94,6 97, 96,3 96,7 98,4 97,7 98,1 98,1 99,2 98,8 98,6 98,4 98,3 83,7 83,3 86,9 87,8 87,2 9,8 9,7 91,1 9,4 87,8 88,2 88,3 87,6 9, 89,9 89, 88,8 9,9 9,2 91,5 88,4 88,6 92,6 92,7 94,3 94,7 96,8 97,5 96,7 96,8 97,2 98,6 98, 98,6 3,6 3,6 6,1 7,2 8,8 5,8 42,4 5,2 46,3 54,3 55,7 59,6 64,2 66,3 71,9 73,3 75,1 79,9 81,2 78, 8,9 85,3 8,5 84,8 87,4 9,4 91,3 91,3 9,6 92,4 92,3 92,6 92, 93,2 22, 29, 34, 36, 42, 9, 9, 88, 89, 88, 84,8 85,2 85,6 86,1 86,7 85,7 87,5 87,4 86,3 88,1 85,4 87,1 88,6 9, 89, 93,3 92,4 94,5 91,9 93, 91,6 89,7 9,3 91,7 7,7 1, 18,5, 24,1 78,4 72, 74,8 75,3 72,6 73,2 73,4 74,3 7,5 73,6 74,2 78,3 8,5 81, 82,3 82, 82,5 82,1 84, 84,6 88,2 9,7 92,2 91,2 93,7 91,1 92,5 92,6 95,8 2,4 2,4 4,8 5,8 6,1 43, 33,7 42, 37,6 45,8 46,8 49,1 55,5 58,3 64,5 67,6 68, 73,1 75, 73,9 76,5 82,1 77,8 81,8 85,5 87,2 88,4 91,1 89,8 92,2 91,5 91,2 91,2 93,2, 26, 32, 35,, 89, 87, 86, 87, 85, 81,5 82,2 82,1 81,5 83,6 83,1 83,8 83,3 81,4 85, 81,7 83,2 84,8 86,5 84,9 9,8 89,1 93, 9, 9,7 89,3 87,7 88,1 89,1 6,2 7,6 14,7 17,1 19,9 72, 66, 69,2 7,2 65,9 66,3 65,8 67,6 63,3 67,6 69, 71,3 72,5 73,6 74,5 74,4 75,7 78,3 79,2 81,3 85, 89,5 9,3 9, 92,7 89,8 92,3 9,5 94, Framsäte Landsv. Landsv. Tätort Tätort Baksäte Framsäte Landsv. Landsv. Tätort Tätort Baksäte Framsäte Landsv. Landsv. Tätort Tätort Baksäte 28a Användning av cykelhjälm ,4 9,3 6,7 3,6 23,3 28,8 33,1 26,1,6 1, 8, 28,2 26,6 37,1 37,8 26,6 18,3 8,6 5,4 32,8,3 21,1 28,4 25,6 26 Användning av bälte i buss 27 Bälte på alla platser i buss ,8 8, 17,3 42,4 45,5 55,9 7,5 41,5 67,7 74,3 76,5 83, 81,5 83,1 84,5 81,5 8,9 9,6 22, 47,6 53,2 62,4 74, 47,3 64,6 8,4 78,4 81, 84,4 83,9 86,7 81,5 8,6 6,5 12,5 36,3 37, 48,1 65,9 34,9 7,6 68,8 74,5 85, 78,6 82,3 81,8 81,6 28b Användning av cykelhjälm, år a Obligatoriskt med hjälm vid cykling b Obligatoriskt med hjälm vid cykling, år a Fotgängares användning av reflexer. På belyst gata/väg/trottoar -24,5,5,4,5,5,2,7,9 1,4 1,6 1,5 2, 2,4 2,9 3,8 5,7 5,9 38,8,7 45, 48,5 47,6 5,3 5,1 49,2 49,9 47,9 5, 47,4 7, 8,2 7,6 1,4 8,7 1, 9,7 11,4 15,6 14,1 16,9 17,4 19,8 19,4 22,, 25,7 48, 47,8 52,9 52,8 53,2 53,7 52,3 54,6 56,8 57,6 58,2 61,6 34, 3,1 36,7 64,5 67,3 74,5 81,9 63,1 7,2 5,8 8,4 25,2 29,3 27,9 31, 23,7 33, 35,2 44,9 75,3 74,8 83,9 84,7 72, 6,7 8,1 9,4 34,6 33,8 35,5,1 3,9 34,8 25,4 28,7 54,2 59,9 65, 78,3 54,3 7,6 3,5 7,5 15,7 24,7 19,7 19,3 16,3

26 3b Fotgängares användning av reflexer. På belyst gata/väg/trottoar, år ,7 32,8 34,3 29,6 28,2 29,3 28,2 27,1 26,4 26,6 24,9 24,5 24,4,1 24,5,6 21, ,8 22,3 22,5 22,1 22,2,8 23,5 28,8 26,4 28,9 28,9 26,9 27,2 17,2 23,6 21, 23,3 31a Fotgängares användning av reflexer. På ej belyst gata/väg/trottoar ,5 12,4 13, 38,1 43,6 47,7 52,3 37,1 18,3 17,6 13,3 51, 54,9 58,3 64, 47,7 14,5 7,1 12,8 25,2 32,2 36,4 38,6 26,3 31b Fotgängares användning av reflexer. På ej belyst gata/väg/trottoar, år ,3 45,9 49,4 41,4, 41,6,8 38,3 37, 36,4 35,8 36,6 34,5 3,9 34, 31, 3, ,6 32,8 32,1 32,4 31,3 3,6 33,6 37,8 36,4 38,6 38,9 36,5 38,2 28,4 38,9 35,4 36,1 26

27 Viktigt att veta Rapportens avsikt är att genom diagram och kommentarer till dessa ge en översiktlig bild av resultaten från 15 års undersökning. I slutet av rapporten finns en tabellbilaga med sifferunderlaget till respektive diagram. Genomförande: ligen på hösten, samt 5-14 på våren. Undersökningen genomfördes inte 4. Urvalsstorlek: individer i åldrarna Urvalsmetod: Individerna i populationen delades (stratifierades) efter kön, åldersgrupper och geografiska områden (Trafikverksregioner), totalt blev det 2 * 7 * 6 = 84 strata. Inom varje stratum gjordes ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Datainsamlingsperiod: april 3 juni 15 Datainsamlingsmetod: Svarsfrekvens: Standardvägning: Attitydfrågor: Postalt föraviseringsbrev med möjlighet att besvara på webben följt av (maximalt) en pappersenkät och två påminnelser. 49,1 % (33 % av svaren inkom via webben). Andelarna har skattats genom rak uppräkning inom respektive stratum. Den så kallade Horwitz-Thomsonmetoden har använts för att ersätta internt bortfall utifrån antagandet att det är samma svarsfördelning bland dem som inte besvarat enkäten som bland de svarande (inom respektive stratum). Fem svarsalternativ: instämmer helt, instämmer i stora drag, ganska tveksam, mycket tveksam, tar helt avstånd. Redovisning: De som svarat och tagit ställning utgör totalandelen, %, i diagram och tabeller. Svar som Vet ej och Kan ej ta ställning har tagits bort, om inget annat anges. När det i diagram och tabeller anges hur många som instämmer är det en summering av dem som Instämmer helt och Instämmer i stora drag. I 1985, 199, samt -14 års undersökningar har personer i åldern år deltagit, medan åldersintervallet övriga år har varit år. Vid jämförelser över åren som illustreras i tidsseriediagrammen har svaren från åldersgruppen år tagits bort för att göra resultaten mellan åren direkt jämförbara. Resultaten från samtliga frågor och svarsalternativ finns samlade i ett tabellverk som redovisats till Trafikverket. 27

28 Trafikverket, Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: Texttelefon:

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013 Trafiksäkerhet al resultatrapport 13 Titel: Trafiksäkerhet. al resultatrapport 13 Foto: Kerstin Ericsson, Jan Helldén, Johan Ardefors, Karin Paulsson Publikationsnummer: 13:145 ISBN: 978-91-7467-536-8

Läs mer

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Foto: Ulrika Lindström, Kerstin Ericsson, Johan Ardefors, Bo Maltanski Publikationsnummer:

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Foto: Omslag + inlaga Jan-Aage Haaland Publikationsnummer: 12:192 ISBN: 978-91-7467-39-6

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Foto: Omslag Jan-Aage Haaland, inaagency/damkier (sid. 16), övriga Jan-Aage Haaland

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät Publikation 7:95 Trafik säkerhet Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät 7-1 Titel: Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät Publikation: 7:95 Utgivningsdatum: 7-1 Utgivare: Vägverket Författare: Ingemar

Läs mer

Publikation 2009:110. Trafik. säkerhet. Resultat från 2009 års trafiksäkerhetsenkät

Publikation 2009:110. Trafik. säkerhet. Resultat från 2009 års trafiksäkerhetsenkät Publikation 9:11 Trafik säkerhet Resultat från 9 års trafiksäkerhetsenkät 9-1 Titel: Resultat från 9 års trafiksäkerhetsenkät Publikation: 9:11 Utgivningsdatum: 9-1 Utgivare: Vägverket Kontaktperson på

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm PUBLIKATION 6:129 Trafiksäkerhet Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i november 6 Titel: Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i Publikation: 6:129 Utgivningsdatum: 6-11 Utgivare: Vägverket Författare:

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Resultat från en enkätundersökning genomförd av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet våren 2010 i Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige 1 2 Förord Den här studien

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: April 22 2015 Identifikation: SND0980-001 Innehållsförteckning Översikt...4 Räckvidd och täckning... 4 Producenter

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket Trafiksäkerhetsenkäten 2013 Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: November 06 2014 Identifikation: SND0964-001 Innehållsförteckning Översikt...

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1996 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 24, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1997 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 23, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge.

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge. Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur fullskärmsläge. Don t drink & drive vill ge dig styrka och insikt

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2002 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Juni 5, 2013 Version Identifikation SND0863-001

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1986

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1986 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1986 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 8, 2013 Version

Läs mer

Manus till bildspel. Moped, A-traktor, EPA-traktor och alkohol. Avsedd för: årskurs 8-9. Kopplat till ämne/kursplan:

Manus till bildspel.  Moped, A-traktor, EPA-traktor och alkohol. Avsedd för: årskurs 8-9. Kopplat till ämne/kursplan: Kopplat till ämne/kursplan: Manus till bildspel Tidsåtgång: cirka 40 minuter. Moped, A-traktor, EPA-traktor och alkohol Avsedd för: årskurs 8-9 Samhällskunskap Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket Trafiksäkerhetsenkäten 2011 Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 3, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2007 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum December 20, 2013 Version Identifikation

Läs mer

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1997

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1997 Vägverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1997 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version Identifikation

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 för Sävsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 18 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Sid 1 Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Nuläge... 3 3 Vad påverkar trafiksäkerheten...3

Läs mer

Trafiksäkerhetsläget. Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen

Trafiksäkerhetsläget. Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen Trafiksäkerhetsläget Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen 2010: 25+7+15 dödade; Påsk 2 dödade 18 fria dagar Dödade + motorfordon 5000 4500 4000 3500 3000 2007: 440 2008: 397 2009: 355 1927: 322

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1998 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Maj 13, 2013 Version Identifikation SND0643-001

Läs mer

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen Trafiksäkerhetsinformation i kommunen I Munkfors är en trafiksäkerhetsinformatör anställd. Arbetet med trafiksäkerhet är ett projekt som startade 3 februari 2003 i samverkan med sex andra kommuner och

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2000 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 10, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1994

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1994 Vägverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1994 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version Identifikation

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2001 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Maj 13, 2013 Version Identifikation SND0763-001

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Lagen om att inte rattsurfa. gäller även dig som yrkeschaufför

Lagen om att inte rattsurfa. gäller även dig som yrkeschaufför Lagen om att inte rattsurfa gäller även dig som yrkeschaufför Titta på vägen när du kör Enligt lagen (1 december 2013) får du som förare inte använda kommunikationsutrustning på ett sätt som gör dig ouppmärksam

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Livsviktigt erbjudande När det som hänt sjunkit in kommer ofta frågorna och ångesten. Vad ska familjen och arbetskamraterna

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1993

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1993 Vägverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1993 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version Identifikation

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

11 punkter för ökad trafiksäkerhet

11 punkter för ökad trafiksäkerhet Promemoria 1999-04-09 Näringsdepartementet 11 punkter för ökad trafiksäkerhet 1. En satsning på de farligaste vägarna 2. Säkrare trafik i tätort 3. Trafikantens ansvar betonas 4. Säker cykeltrafik 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

ATK Årsrapport 2014 Trafiksäkerhetskameror

ATK Årsrapport 2014 Trafiksäkerhetskameror ATK Årsrapport 2014 Trafiksäkerhetskameror Ett samarbete mellan Trafikverket och Polisen Titel: ATK Årsrapport 2014 Publikationsnummer: 2015:141 ISBN: 978-91-7467-803-1 Utgivningsdatum: September 2015

Läs mer

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den.

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. Mobilen i bilen 1 2 Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. 3 4 Kan man köra och prata i mobilen samtidigt? Det är som att försöka läsa en bok samtidigt som man ser på tv. Alla som

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1988

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1988 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1988 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 8, 2013 Version

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten 2010. Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten 2010. Trafikverket Trafiksäkerhetsenkäten 2010 Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 2, 2014 Version Identifikation

Läs mer

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken ALKOHOL OCH TRAFIK Jag skulle aldrig sätta mig full bakom ratten om jag vore nykter. Denna nonsensreplik innehåller en djup sanning. Rattfylleri orsakar tragedier helt i onödan. Omdömet kan svika när föraren

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1 Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1 Attityder bland 15-åringar till hastigheter, trimning och alkohol i kombination med framför allt mopedkörning. Innehållsförteckning

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1991

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1991 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1991 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version

Läs mer

Användning av mobiltelefon vid bilkörning resultat av enkätundersökning

Användning av mobiltelefon vid bilkörning resultat av enkätundersökning VTI notat 23 2003 Användning av mobiltelefon vid bilkörning resultat av enkätundersökning Författare FoU-enhet Hans Thulin TSA Projektnummer 50389 Projektnamn Uppdragsgivare Undersökning av nyttjandet

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1999 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Maj 13, 2013 Version Identifikation SND0748-001

Läs mer

Projekt: Nyktra förare vid avfart från färjan. Rapport - utvärdering av alkotestaren bland yrkeschaufförer på Stena Lines färjor

Projekt: Nyktra förare vid avfart från färjan. Rapport - utvärdering av alkotestaren bland yrkeschaufförer på Stena Lines färjor Projekt: Nyktra förare vid avfart från färjan Rapport - utvärdering av alkotestaren bland yrkeschaufförer på Stena Lines färjor 1 Innehåll 1. Bakgrund 2. Metodik - om genomförandet 3. Kännedom & användning

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 27 2003 VTI notat 27-2003. Redovisning av resultat från TSU92-, åren 1996 2002

Resor i Sverige. VTI notat 27 2003 VTI notat 27-2003. Redovisning av resultat från TSU92-, åren 1996 2002 VTI notat 27 2003 VTI notat 27-2003 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92-, åren 1996 2002 Författare Susanne Gustafsson FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 20160 Projektnamn

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

15-åringar i Nordens trafik

15-åringar i Nordens trafik 15-åringar i Nordens trafik Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de? Foto: NTF Resultat från en undersökning i projektet Bäst i Norden trafiksäkerhet för barn och ungdomar i åldern 12-17 år genomförd av

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal)

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) GENOMFÖRANDE Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) 1200 intervjuer. 10 minuters intervju Onlineintervjuer

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund B-TEORI Lektion 2 Människan i trafiken bengt hedlund Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! B-TEORI - bengt hedlund 2(24) Grundläggande regler En

Läs mer

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor.

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor. Oktober 2015 Bakgrund Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Att ha ett giltigt körkort när man kör motorcykel är

Läs mer

STRADA Värmland 2007 2012

STRADA Värmland 2007 2012 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2007 2012 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland 2 Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera Exempel på användning av STRADA-data

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14)

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14) Svarsskrivelse Sida 1 (7) 2015-02-26 Ert datum Er beteckning Verksjurist Roger Waldenström 2014-11-19 B 3480-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten

Läs mer

Trafiksäkerhet på lätt svenska

Trafiksäkerhet på lätt svenska Trafiksäkerhet på lätt svenska www.ntf.se Gående. Det är viktigt att alltid se sig för och att få ögonkontakt med andra. Gå aldrig över gatan förrän du är säker på att bilen stannar. 2 NTF Trafiksäkerhet

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Nollvisionen är också grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige,

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN Se denna handledning som ett hjälpmedel för att på ett enkelt och smidigt sätt få igång diskussioner kring trafik. Trafikanter blir vi så fort vi lärt oss gå,

Läs mer

Värderingsövningar bland äldre när det gäller trafik och alkohol

Värderingsövningar bland äldre när det gäller trafik och alkohol Värderingsövningar bland äldre när det gäller trafik och alkohol NTF RAPPORT 2017:5 Utvärdering av ett metodutvecklingsprojekt www.ntf.se Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 3 Bakgrund... 3

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1987

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1987 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1987 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 8, 2013 Version

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer