Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011"

Transkript

1 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11

2 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Foto: Omslag Jan-Aage Haaland, inaagency/damkier (sid. 16), övriga Jan-Aage Haaland Publikationsnummer: 11:151 ISBN: Utgivningsdatum: Oktober 11 Utgivare: Trafikverket Författare: Ingemar Ekander, SCB Kontaktperson: Susanne Åslund, Trafikverket Layout: Ateljén SCB Tryck: Trafikverket Distributör: Trafikverket

3 Förord Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Verket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 1 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA. Det är Trafikverket som har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Verket samarbetar bland annat med polisen och kommunerna, men även med många andra aktörer i samhället för att öka trafiksäkerheten. Att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik ingår som en del av detta ansvar. En av de äldsta löpande undersökningarna är Trafiksäkerhetsenkäten. Denna årliga undersökning har genomförts av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av dåvarande Trafiksäkerhetsverket åren och av Vägverket åren Under åren genomfördes enkäten under hösten, men från 5 på våren. I stort sett ställs samma frågor varje år, vilket gör att Trafiksäkerhetsenkäten är en utmärkt källa för att studera förändringar av allmänhetens attityder till viktiga trafiksäkerhetsfrågor över tid. Det har visat sig att det i allmänhet tar många år innan några större skillnader i attityder kan påvisas. Det har också visat sig att det i många frågor finns stora skillnader i attityder mellan kön och ålder. I dagens trafiksäkerhetsarbete finns ett stort intresse av information och resultat från enkäten. Därför har verket fr.o.m års undersökning gett ut en rapport som redovisar de mest intressanta svaren ur enkäten. Trafikverket oktober 11 3

4 Innehåll sid FÖRORD...3 NOLLVISIONEN...5 SÄKRARE TRAFIKMILJÖ...9 TRAFIKNYKTERHET HASTIGHET BILBÄLTEN CYKELHJÄLM SYNBARHET TABELLBILAGA VIKTIGT ATT VETA

5 Nollvisionen Ingen människa ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Detta är det långsiktiga mål Nollvisionen som Riksdagen har beslutat om. Ytterst har de som utformar vägtransportsystemet, såsom Trafikverket, Transportstyrelsen och kommunerna, ansvaret för säkerheten. 1 Känner Du till Nollvisionen? Andel som svarat Ja Kännedom om Nollvisionen Resultaten av 11 års Trafiksäkerhetsenkät visar att 84 procent av befolkningen känner till Nollvisionen mycket bra eller delvis. I åldersgruppen år är andelen emellertid betydligt lägre. Kännedomen om Nollvisionen är något högre bland män än bland kvinnor Ålder 2a Hur många dödsfall i trafiken anser Du vara acceptabelt per år? Andel som svarat noll dödsfall b Andel som svarat noll dödsfall , 5 6, 8 11, år Ålder Noll dödsfall i trafiken 65 procent av kvinnorna 47 procent av männen anser att det är oacceptabelt att den svenska trafiken kräver människoliv. Under åren efter millennieskiftet svarade något mer än varannan person noll på frågan om hur många dödsfall som är acceptabelt i trafiken. Under åren 8 1 uppgick andelen till ungefär 6 procent, men har sedan minskat till 56 procent. 5

6 3 Vilka tre beteenden tror Du är viktigast för trafiksäkerheten? Andel som markerat respektive svarsalternativ Trafikantbeteenden En stor majoritet bland både kvinnor och män har angivit Inte köra rattfull som allra viktigast för trafiksäkerheten när de fått välja bland åtta viktiga beteenden. Därefter följer Inte köra mot rött ljus och Använda bilbälte. Inte köra rattfull Inte köra mot rött ljus Använda bilbälte Hålla hastighetsgränserna Hålla avståndet till framförvarande fordon Inte köra trött Inte prata i mobiltelefon när man kör Använda cykelhjälm 4a Jag tycker att trafiken blivit mer riskfylld under senare år Andel som instämmer 11 4b Andel som instämmer , 5 11, år Ålder Trafiken mer riskfylld Drygt varannan person upplever att trafiken har blivit mer riskfylld under senare år. Kvinnor har gjort denna bedömning i betydligt högre grad än män och personer som fyllt 55 i betydligt högre omfattning än yngre. Andelen som anser att trafiken blivit mer riskfylld har varierat över tid. 11 års andel på 52 procent är den lägsta sedan slutet av 199-talet. En förklaring kan vara att flera trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder bidragit till att antalet dödsfall i trafiken hade minskat till en historiskt låg nivå under år 1. 6

7 5a Det borde vara förbjudet att prata i mobiltelefon när man kör bil Andel som instämmer 11 5b Andel som instämmer 1 3, 5 11, år Ålder Mobiltelefon och bilkörning 8 procent av kvinnorna och 64 procent av männen anser att det borde vara förbjudet att tala i mobiltelefon i samband med bilkörning. Äldre personer önskar ett förbud i betydligt högre grad än yngre. Under hela perioden har ungefär två av tre personer svarat att mobilsamtal borde förbjudas när man kör bil. 6 Hur ofta skickar Du meddelanden (SMS/MMS) via mobiltelefon när Du kör bil? Andel bilförare som svarat Vid en av fyra resor" eller fler Ålder Skickar meddelanden vid bilkörning Ungefär var tionde kvinna och var tionde man har uppgett att de ibland skickar meddelanden i samband med bilkörning. Andelen är betydligt högre bland yngre förare. Det är däremot sällsynt att äldre förare skickar meddelanden. 7

8 7 Hur ofta läser Du meddelanden (SMS/MMS) via mobiltelefon när Du kör bil? Andel bilförare som svarat Vid en av fyra resor" eller fler Ålder Läser meddelanden vid bilkörning Det är vanligare att man läser än att man skickar meddelanden vid bilkörning ungefär var femte manlig och var sjätte kvinnlig förare läser ibland SMS eller MMS bakom ratten. Detta gäller nästan uteslutande yngre och medelålders förare. 8a Sannolikheten att bli stoppad i en poliskontroll har ökat den senaste tiden Andel som instämmer 11 8b Andel som instämmer 3, 5 6, 8 11, år Ålder Stoppad i poliskontroll Drygt var tredje person, ungefär lika många kvinnor som män, har gjort bedömningen att sannolikheten att bli stoppad i en poliskontroll har ökat. Andelarna är högst bland tonåringar och bland personer som är 75 år eller äldre. Under senare år har alltfler personer upplevt en ökad sannolikhet att bli stoppad i en poliskontroll. 8

9 Säkrare trafikmiljö 9a Det är rimligt att sänka hastighetsgränsen till 3 km/tim på gator där det finns många fotgängare och cyklister Andel som instämmer 11 9b Andel som instämmer , 5 11, år Ålder Hastighetsgränser i tätort Tre av fyra kvinnor tycker att det är rimligt att sänka hastighetsgränsen till 3 km/tim på gator där det finns många fotgängare och cyklister. Två av tre män har samma uppfattning. Andelen som anser att 3 km/tim bör vara hastighetsgräns i trafikmiljöer där det finns många oskyddade trafikanter har varit stabil och uppgått till storleksordningen 7 procent. 1 Högsta tillåtna hastighet borde vara 3 km/tim vid passerande av buss som stannat för av- och påstigning Andel som instämmer Ålder Hastighetsgräns 3 km/tim vid buss som stannat för av- och påstigning Två av tre tillfrågade har svarat att 3 km/tim bör vara högsta tillåtna hastighet för fordon som passerar en buss som stannat för av- och påstigning. Kvinnor instämmer i något högre grad än män och äldre personer i betydligt högre omfattning än yngre. 9

10 11a Bilarna stannar sällan när jag ska gå över gatan på övergångsställe Andel som instämmer 11 11b Andel som instämmer , 5 11, år Ålder Bilarna stannar sällan Ungefär 3 procent av de tillfrågade instämmer i påståendet att bilarna sällan stannar när de ska gå över gatan på övergångsställe. Det är framför allt den äldsta åldersgruppen som svarat ja. Under 199-talet ansåg omkring 6 procent att bilarna sällan stannar vid övergångsställen. År, då lagen om väjningsplikt vid obevakade övergångsställen infördes, minskade andelen till 35 procent och har därefter ytterligare minskat. Under de tre senaste åren har andelarna varit lägre än 3 procent. 12a Fler korsningar bör ersättas med cirkulationsplatser (rondeller) Andel som instämmer 11 12b Andel som instämmer 3, 5 11, år Ålder Cirkulationsplatser Tre av fyra personer anser att fler korsningar för ersättas med cirkulationsplatser. Andelarna är ungefär lika stora för kvinnor som för män. Andelen som anser att fler korsningar bör ersättas av cirkulationsplatser har varierat mellan 69 och 76 procent. 11 års andel är den hittills högsta. 1

11 13a Alla större vägar borde förses med mitträcken för att förhindra möteskollisioner Andel som instämmer 11 13b Andel som instämmer , 5 11, år Ålder Mitträcken 84 procent av de tillfrågade tycker att alla större vägar borde förses med mitträcken för att förhindra möteskollisioner. Andelarna överstiger 8 procent för samtliga åldersgrupper och är i allmänhet högre bland kvinnor än bland män. Den långsiktiga tendensen har varit att stödet för mitträcken ökat. 11 års andel är den näst högsta. 14 Alla större vägar borde förses med sidoräcken 15 Räfflor i vägen är ett bra sätt att varna bilförare Andel som instämmer 11 för att inte riskera avåkning från vägrenen" Andel som instämmer Ålder Ålder Sidoräcken En något lägre andel två tredjedelar tycker att alla större vägar borde förses med sidoräcken. Fler kvinnor än män instämmer. Mer än 7 procent av de yngre (15 24 år) är positivt inställda till sidoräcken. Räfflor i vägen Det finns ett starkt stöd för räfflor i vägen 94 procent anser att sådana är ett bra sätt att varna bilförare från avåkning. Andelarna är ungefär lika stora oberoende av kön och ålder. 11

12 16 Dubbade vinterdäck är viktigt för trafiksäkerheten vintertid Andel som instämmer Odubbade vinterdäck är viktigt för miljön Andel som instämmer Ålder Ålder Dubbdäck viktiga för trafiksäkerheten 8 procent av de tillfrågade tycker att dubbade vinterdäck är viktiga för trafiksäkerheten. Andelarna är ungefär lika stora oberoende av kön. Odubbade vinterdäck viktiga för miljön Samtidigt tycker varannan person att odubbade vinterdäck är viktiga för miljön. Något fler kvinnor än män har denna uppfattning. Andelarna är störst bland personer som är 65 år eller äldre. Dubbade/odubbade vinterdäck Resultaten visar att en majoritet av svenskarna anser att dubbdäck främjar trafiksäkerheten vintertid samtidigt som mer än hälften anser att odubbade vinterdäck värnar miljön. Andelarna som tycker att Dubbade vinterdäck är viktigt för trafiksäkerheten vintertid är högre i glesbefolkade områden än i tätbefolkade områden, medan andelarna som tycker att Odubbade vinterdäck är viktigt för miljön är högre i tätbefolkade områden. 12

13 Trafiknykterhet 18a Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att Du kört bil efter att ha druckit alkohol utöver lättöl? Andel bilförare som svarat ja 11, år 8 18b Andel av samtliga tillfrågade som svarat ja , 5 11, år Ålder Kört bil efter att ha druckit alkohol Fyra procent av de tillfrågade bilförarna har uppgett att de under det senaste året kört bil efter att ha druckit alkohol. Andelarna är högst bland yngre män män kombinerar alkohol med bilkörning i större utsträckning än kvinnor. Under åren ökade andelen som svarat att de kört bil efter alkoholförtäring från nio till 14 procent. Därefter har det skett en långsiktig minskning. 11 års notering uppgår till 4 procent och är den lägsta sedan mätningarna startade. 19a Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att Du druckit mycket alkohol en kväll och kört bil förmiddagen därpå? Andel bilförare som svarat ja 11, år 19b Andel av samtliga tillfrågade som svarat ja 3, 5 11, år Ålder Kört bil förmiddagen efter att ha druckit mycket alkohol 22 procent av de manliga bilförarna och 12 procent av de kvinnliga har svarat att de under det senaste året kört bil förmiddagen efter att de druckit mycket alkohol. Benägenheten att köra bil dagen efter större alkoholkonsumtion är störst i åldersgruppen 24 år. Andelen som kört bil förmiddagen efter hög alkoholkonsumtion har varierat mellan 14 och 18 procent. 11 års värde är något högre jämfört med de två föregående årens. 13

14 a Har Du under de senaste 12 månaderna åkt med någon förare som varit påverkad av alkohol? Andel som svarat ja 11 8 b Andel som svarat ja , 5 11, år Ålder Åkt med förare påverkad av alkohol Fyra procent av de tillfrågade, ungefär lika stor andel kvinnor som män, har svarat att de under det senaste året har åkt med en alkoholpåverkad förare. Andelarna är högst i åldrarna år, medan de uppgår till någon enstaka procent bland personer som är 55 år eller äldre. Sedan år 1995 har andelen som åkt med en alkoholpåverkad förare varierat mellan fyra och sex procent. 21a Alla bilar borde utrustas med ett alkolås där ett utandningsprov krävs varje gång bilen skall startas Andel som instämmer b Andel som instämmer , 5 11, år Ålder Alkolås i alla bilar 76 procent av kvinnorna och 55 procent av männen anser att alla bilar borde utrustas med ett alkolås där ett utandningsprov krävs varje gång bilen skall startas. Stödet för alkolås är något större bland tonåringar än bland äldre. Under åren ökade andelen som förespråkar alkolås från 59 till 69 procent. De två senaste åren har andelen varit något lägre 65 procent. Sedan första februari 1999 pågår försöksverksamhet med s.k. alkolås som alternativ till att få körkortet återkallat. 14

15 22a Gränsen för rattfylleri borde gå vid promille och inte som nu vid,2 Andel som instämmer b Andel som instämmer 199 3, 5 11, år Ålder Gräns för rattfylleri, noll promille Två av tre kvinnor tycker att gränsen för rattfylleri bör sänkas från,2 till noll promille. Två av fem män delar deras uppfattning. Äldre personer önskar en nollgräns i betydligt högre grad än yngre. Sedan år 199 har mellan 49 och 58 procent ansett att gränsen för rattfylleri bör sänkas till noll promille. Stödet för en nollpromillegräns har varierat över tid. Andelen minskade under perioden 3 1 och uppgick år 11 till 52 procent. 23a Straffet för rattfylleri borde vara hårdare Andel som instämmer 11 23b Andel som instämmer 3, 5 11, år Ålder Hårdare straff för rattfylleri 94 procent av kvinnorna och 85 procent av männen, anser att straffet för rattfylleri borde vara hårdare. Andelarna är högst i den äldsta åldersgruppen. Under perioden har mellan 87 och 93 procent av de tillfrågade önskat hårdare straff för rattfylleri. År 11 uppgick andelen till 9 procent. Lagen säger att man inte får köra motordrivet fordon påverkad av alkohol eller andra droger. Straffrättsligt går gränsen för rattfylleri vid,2 promille alkoholhalt i blodet. För grovt rattfylleri är gränsen 1, promille. Beträffande narkotikaklassade medel gäller en nollgräns. (Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 4 ) 15

16 24 Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att Du blivit stoppad av polisen i en nykterhetskontroll? Andel bilförare som svarat ja 11, år 25 Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att Du somnat/nästan somnat när Du kört bil? Andel bilförare som svarat ja 11, år Ålder Ålder Stoppad av polisen i en nykterhetskontroll Ungefär varannan manlig bilförare och var tredje kvinnlig har under det senaste året blivit stoppade av polisen i en nykterhetskontroll. Andelarna är lägre bland förare under 25 år, liksom bland de äldsta förarna. Somnat/nästan somnat vid ratten 18 procent av de manliga bilförarna och 13 procent av de kvinnliga har svarat att de under det senaste året somnat/nästan somnat vid ratten. De högsta andelarna finns i åldersgrupperna 54 år. 16

17 Hastighet 26a Det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna Andel som instämmer 11 26b Andel som instämmer , 5 11, år Ålder Trafikrytm och hastighetsgränser 67 procent av männen och 53 procent av kvinnorna tycker att det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna. Det är framför allt personer i åldrarna -64 år som har denna uppfattning. Andelen som anser att det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna har ökat. Under de senaste åren har omkring 6 procent haft denna åsikt. 27a Det är rimligt att sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten Andel som instämmer b Andel som instämmer , 5 11, år Ålder Sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten 72 procent av kvinnorna anser att det rimligt att sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten. Varannan man instämmer. De främsta förespråkarna finns bland personer som är 75 år eller äldre. Vid millennieskiftet ansåg 4 procent av de tillfrågade att det är rimligt att sänka hastighetsgränserna för att främja trafiksäkerheten. År 11 hade andelen ökat till 6 procent, vilket är den i särklass högsta noteringen hittills. 17

18 28a Hastighetsgränsen vid övergångsställen bör alltid vara högst 3 km/tim Andel som instämmer b Andel som instämmer 3, 5 11, år Ålder Hastighetsgräns 3 km/tim vid övergångsställen Något mer än varannan person tycker att hastighetsgränsen vid övergångsställen alltid bör vara högst 3 km/tim. Andelen som instämmer är betydligt högre bland kvinnor än bland män. Stödet är störst bland åringar och bland personer som är 65 år eller äldre Andelen som vill ha 3 km/tim som hastighetsgräns vid övergångsställen har varierat mellan 46 och 55 procent. År 11 uppgick den till 51 procent. 29 Alla bilar borde ha ett tekniskt hjälpmedel så att föraren lättare kan hålla hastighetsgränserna Andel som instämmer 11 3 Automatisk hastighetsövervakning (med trafiksäkerhetskamera) är ett bra sätt att övervaka hastighetsöverträdelser Andel som instämmer Ålder Ålder Tekniskt hjälpmedel att hålla hastighetsgräns 62 procent av kvinnorna och 46 av männen instämmer i påståendet att alla bilar borde utrustas med ett tekniskt hjälpmedel så att föraren lättare kan hålla hastighetsgränserna. Det är framför allt åringar och personer som är 65 år eller äldre som har denna uppfattning. Automatisk hastighetsövervakning 71 procent av de tillfrågade, betydligt fler kvinnor än män, tycker att automatisk hastighetsövervakning är ett bra sätt att övervaka hastighetsöverträdelser. Bland personer som är 65 år eller äldre instämmer mer än 8 procent. I åldersgrupperna 54 år är däremot mindre än 5 procent positivt inställda till trafiksäkerhetskameror. 18

19 31a Straffet för fortkörning borde vara hårdare Andel som instämmer b Andel som instämmer 199 3, 5 11, år Ålder Hårdare straff för fortkörning Mer än varannan kvinna samt var tredje man tycker att straffet vid fortkörning borde vara hårdare. Det är framför allt äldre personer som vill ha skärpta straff. Andelen som önskar hårdare straff vid fortkörning har varierat mellan 36 och 44 procent. År 11 instämde 41 procent. 32 Hastighetsgränserna borde kunna varieras beroende på trafikmängd och väder Andel som instämmer De nya hastighetsgränserna där det skiljer 1 km/tim mellan varje hastighetsgräns är bättre än de tidigare där det skilde km/tim" Andel som instämmer Ålder Ålder Variabla hastighetsgränser Tre av fyra män anser att hastighetsgränserna borde kunna varieras beroende på trafikmängd och väder, medan två av tre kvinnor har denna uppfattning. Andelarna är lägre bland tonåringar. Knappt hälften av de tillfrågade, 49 procent av kvinnorna och 43 procent av männen, tycker att de nya hastighetsgränserna är bättre än de tidigare. Andelarna är högre bland personer under 25 år och bland de som är 75 år eller äldre. 19

20 34 "Hastighetsgränserna på vägen skiftar så ofta att det har blivit svårare att hålla reda på vilken som gäller" Andel som instämmer "8 km/tim är en lämpligare hastighetsgräns än 9 km/tim på landsvägar som saknar mitträcke" Andel som instämmer Ålder Ålder Drygt två av tre personer, ungefär lika många kvinnor som män, anser att det blivit svårare att hålla reda på vilken hastighetsgräns som gäller. Andelarna är högre bland äldre personer än bland yngre 43 procent av kvinnorna och 26 procent av männen tycker att 8 km/tim är en lämpligare hastighetsgräns än 9 km/tim på landsvägar som saknar mitträcke. Andelarna är högst bland personer som är 75 år eller äldre, liksom bland tonåringar. 36 Det är rimligt att sänka hastighetsgränserna av miljöskäl" Andel som instämmer Ålder Sänka hastighetsgränserna av miljöskäl Något mer än var tredje person, betydligt fler kvinnor än män, tycker att det är rimligt att sänka hastighetsgränserna av miljöskäl. Andelen som är positivt inställda är högst i åldrarna år och år.

21 Bilbälten Hur ofta använder Du bilbälte då Du åker personbil och sitter i framsätet? Andel som alltid eller nästan alltid använder bilbälte av de som åker bil i framsätet 11 37a Tätort 37b Landsväg Ålder Ålder Bilbälten i framsätet 98 procent av kvinnorna och 97 procent av männen har svarat att de alltid eller nästan alltid använder bilbälte i framsätet i tätortstrafik. På landsväg är bältesanvändningen ytterligare något högre. Vid färd i framsätet används bilbälte alltid eller nästan alltid av 98 procent detta gäller såväl för kvinnor som för män. Hur ofta använder Du bilbälte då Du åker personbil och sitter i baksätet? Andel som alltid eller nästan alltid använder bilbälte av de som åker bil i baksätet 11 38a Tätort 38b Landsväg Ålder Ålder Bilbälten i baksätet 94 procent av kvinnorna och 91 procent av männen har svarat att de alltid eller nästan alltid använder bilbälte i baksätet vid färd i tätort. Liksom i framsätet används bälte i ytterligare något högre omfattning på landsväg. Bältesanvändningen i baksätet skiljer sig inte nämnvärt för de olika åldersgrupperna. Bland manliga passagerare i åldersgrupperna år använder emellertid mindre än 9 procent bälte när de åker bil i tätort. 21

22 39a Olika åldersgruppers användning av bilbälte , 5 11 i framsäte och baksäte, på landsväg och i tätort (uppgifterna avser samtliga i åldersgrupperna, både kvinnor och män) år 39b år Framsäte, landsväg Framsäte, tätort Baksäte, landsväg Baksäte, tätort Framsäte, landsväg Framsäte, tätort Baksäte, landsväg Baksäte, tätort Användning av bilbälte i personbil Vid färd i personbil används bilbälte något oftare: i framsätet än i baksätet vid landsvägskörning än vid bilkörning i tätort av kvinnor än av män av äldre personer än av yngre. Lagstiftning har tillsammans med kampanjer att använda bilbälte medfört att dessa skillnader under senare år blivit allt mindre. I tabellbilagan redovisas underlaget för ålderskategorierna år, 24 år, år samt år. Lagen om obligatorisk användning av bilbälte i framsätet för personer 15 år eller äldre kom den 1 januari Motsvarande lag om användning av bilbälte i baksätet för personer 15 år eller äldre kom den 1 juli För barn under 15 år blev det obligatoriskt att använda bilbälte i både framsätet och baksätet fr.o.m. den 1 april

23 4a Andel barn som använder babyskydd eller bakåtvänd bilbarnstol respektive annan skyddsanordning vid bilåkning, per åldersklass 11 Annat Babyskydd eller bakåtvänd bilbarnstol 4b Andel barn i åldrarna 4 år som använder babyskydd eller bakåtvänd bilbarnstol , , Skydd för barn i bil Personer som har barn i åldrarna 14 år har tillfrågats vilken form av skyddsanordning som används när barnen åker bil. Svaren visar att någon form av skyddsutrustning används för 97 procent av barnen. Under de två första levnadsåren används babyskydd eller bakåtvänd bilbarnstol för i stort sett samtliga barn, varefter framåtvänd bilbarnstol börjar användas. För treåringar brukar antingen bakåt- eller framåtvända bilbarnstolar användas. För de något större barnen används bilbälte i allt högre omfattning bälte med bälteskudde/bältesstol används för mer än varannan femåring. I stort sett alla tioåringar använder bilbälte och de flesta av dessa färdas utan bälteskudde/bältesstol. Användningen av babyskydd eller bakåtvänd bilbarnstol i åldrarna 4 år har varierat mellan 5 och 72 procent. Under år 11 uppgick andelen till 67 procent. Åren ställdes inte denna fråga i enkäten. 23

24 41 Att använda bilbälte är lika viktigt i tätortstrafik som i landsvägstrafik Andel som instämmer Viktigt att alltid använda bilbälte 99 procent av kvinnorna och 97 procent av männen tycker att det är lika viktigt att använda bilbälte i tätortstrafik som i landsvägstrafik. Andelen är något lägre bland pojkar i åldersgruppen år Ålder 24

25 42a Alla bilar borde ha ett tekniskt system, som påminner bilförare och passagerare att sätta på sig bilbältet (bältespåminnare) Andel som instämmer 11 42b Andel som instämmer , 5 11, år Ålder Bältespåminnare 88 procent av de svarande instämmer i påståendet att alla bilar borde ha ett tekniskt system som påminner förare och passagerare att sätta på sig bilbältet. Andelarna är något högre bland kvinnor än bland män och ungefär lika stora oberoende av ålder. Sedan år 1999 har mer än 8 procent varit positivt inställda till bältespåminnare. 9 och 11 års andelar är de högsta. 43 Hur ofta använder Du bälte när Du åker 44 Det borde finnas bälte på alla sittplatser i buss? alla typer av bussar Andel som använder bälte i buss 11 Andel som instämmer Ålder Ålder Användning av bälte i buss 3 procent av de passagerare som åker i en buss som är utrustad med bälte använder detta. Kvinnor använder bälte i buss i högre omfattning än män och äldre personer i betydligt högre omfattning än yngre. Bälte på alla platser i buss 85 procent av kvinnorna och 75 procent av männen anser att alla platser i alla typer av bussar bör ha bälten. Andelarna som instämmer ökar något med stigande ålder. 25

26 Cykelhjälm 45a Hur ofta använder Du hjälm då Du cyklar? Andel som alltid eller nästan alltid använder hjälm av de som cyklar b Andel som alltid eller nästan alltid använder hjälm av de som cyklar , 5 11, år Ålder Användning av cykelhjälm 22 procent av de kvinnliga cyklisterna och 18 procent av de manliga har svarat att de alltid eller nästan alltid använder hjälm. Personer under 25 år använder hjälm i lägre omfattning. Användningen av cykelhjälm har ökat. Fram till slutet av 198-talet använde ytterst få cyklister hjälm Vid millennieskiftet uppgick hjälmanvändningen till åtta procent. 11 års andel på procent och är den hittills högsta. 46a Det borde vara obligatoriskt för alla att använda hjälm vid cykling Andel som instämmer b Andel som instämmer , 5 11, år Ålder Obligatoriskt med hjälm vid cykling 54 procent av de tillfrågade anser att det borde vara obligatoriskt att använda hjälm vid cykling. Kvinnor instämmer i högre grad än män och äldre personer är mer positivt inställda än yngre. Under början av 199-talet ökade acceptansen för en hjälmlag. Under en dryg tioårsperiod uppgick andelen sedan till storleksordningen 5 procent. De fem senaste årens värden har varit något högre. 26

27 47a Andel barn som alltid eller nästan alltid använder hjälm då de cyklar på tvåhjulig cykel , , år 47b 7 12 år c år Barns cykelhjälmsanvändning Enligt föräldrarna använde 97 procent av de barn i åldrarna 6 år som cyklar på en tvåhjulig cykel alltid eller nästan alltid hjälm år 11. Då mätningen startade år 1991 använde 88 procent av de mindre barnen cykelhjälm. År 11 uppgick hjälmanvändningen till 92 procent bland cyklande barn i åldrarna 7 12 år. Detta överensstämmer relativt väl med andelarna sedan år 5, det blev obligatoriskt för barn under 15 år att använda cykelhjälm. År 1991 använde 58 procent av 7 12-åringarna cykelhjälm. Även för cyklande barn i åldrarna år har hjälmanvändningen ökat över tid år 11 använde 57 procent av dessa eller nästan alltid hjälm. Åren ställdes inte denna fråga i enkäten. Från den 1 januari 5 blev användning av cykelhjälm obligatorisk för barn under 15 år. 27

28 Synbarhet Hur ofta använder Du reflexer då Du är ute och går i mörker där biltrafik förekommer? 48a Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer 11 48b Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer , 5 11, år Belyst gata/väg Samtliga Belyst gata/väg Ålder a Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer 11 49b Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer , 5 11, år Ej belyst gata/väg Samtliga Ej belyst gata/väg Ålder Fotgängares användning av reflexer Av de personer som vistas i mörker där biltrafik förekommer har 28 procent svarat att de använder reflexer om vägen eller gatan är belyst, medan 39 procent använder reflexer om belysning saknas. givit att 85 procent av barnen använder reflexer då gatan eller vägen är belyst och 84 procent då belysning saknas. Andelarna bland 7 14-åringar är betydlig lägre. Kvinnor använder reflexer i betydligt större utsträckning än män oavsett om vägen eller gatan är belyst eller ej. Reflexanvändningen ökar med stigande ålder. Bland barn är tendensen den motsatta, användningen av reflexer minskar med stigande ålder. För barn i åldrarna 6 år har föräldrarna upp- Fram tills mitten av 199-talet minskade andelen personer som använder reflexer och uppgick drygt procent i trafikmiljöer med belysning och 3 procent där belysning saknas. Sedan år 6 har reflexanvändningen varit högre och andelarna har varit relativt stabila. 28

29 TABELLBILAGA Denna tabellbilaga innehåller de procentandelar som utgör underlag för rapportens diagram. Diagram och tabeller är numrerade i par diagram 1 bygger på värden i tabell 1 osv. I attitydfrågor representerar andelarna de som instämmer helt eller i stora drag. I fakta- och kunskapsfrågor gäller andelarna de som svarat ja eller instämmande (t.ex. alltid eller nästan alltid eller mycket stort ). Diagramrubrikerna i rapporten innehåller utförligare upplysningar om formuleringarna av frågor/påståenden9 1 Kännedom om Nollvisionen ,5 31,6 41, ,6 64,6 68, ,8 71,3 84, ,8 83,8 91, ,1 9,2 91, ,4 86,7 94, ,1 74,1 85,4 Samtliga 84,1 8,4 87,8 2a Noll dödsfall i trafiken ,7 54,3 47, ,4 62,1 51, ,9 61,2 48, ,8 64,8 45, ,6 7,9 5, , 63, 49, ,1 64,5 5,4 Samtliga 56, 64,6 47,5 2b Noll dödsfall i trafiken, år ,3 5 54, , 6 58, , ,8 8 6, 53,8 9 62,1 1 51,4 1 6,3 2 52, ,8 3 5,5 3 Trafikantbeteenden Beteenden Samtliga Inte köra rattfull 92,4 93,8 9,9 Inte köra mot rött ljus 43,5 41, 46, Använda bilbälte 41,4 44,2 38,6 Hålla hastighetsgränserna 29,4 29,6 29,3 Hålla avståndet till framförvarande fordon 29,3 3,4 28,1 Inte köra trött 27,8 23,8 31,8 Inte prata i mobiltelefon när man kör 27,1 28,9 25,3 Använda cykelhjälm 5,4 5,8 5, 4a Trafiken mer riskfylld ,9 52, 3, ,3 47,8 25, ,8 43,4 27, ,9 55,6 35, ,9 8,1 56, ,9 83,1 6, ,1 87,8 72,5 Samtliga 53,9 65,1 43,2 4b Trafiken mer riskfylld, år ,8 1 59, ,7 2 62, ,6 3 63, ,3 5 59, ,2 6 6, ,4 7 6, ,4 8 63, ,2 9 57, ,4 1 53,9 58, ,7 5a Mobiltelefon och bilkörning ,7 6,6 58, ,1 68,9 51, , 66,5 49, ,2 74,8 56, ,2 87,3 75, ,9 97,1 84, ,2 96,9 9,5 Samtliga 72,1 8, 64,2 5b Mobiltelefon och bilkörning, år 1 69,9 7 64,7 2 66,8 8 66,3 3 65,2 9 67,7 5 63,8 1 64,9 6 66,9 11 7,3 6 Skickar meddelanden vid bilkörning ,3 23,1 25, ,3 31,2 35, ,9 11,2 1, ,4,9 1, ,1,, ,,, Samtliga 9,5 9,2 9,7 7 Läser meddelanden vid bilkörning ,4 42,3 35,3-24 5,8 47,1 53, ,6 21,6 23, ,4 4,1 1, ,7,3 1, 75-84,9,7 1, Samtliga 18,6 17,1, 8a Stoppad i poliskontroll ,5 53,5 55, , 48,1 44, ,8 35,8 43, ,8 34,1 35, ,3 39,1 33, ,7 38,5 35, ,2 45,8 42,5 Samtliga 37,3 37,5 37,1 8b Stoppad i poliskontroll, år 25, ,6 8 38,1 2 19, 9 35,9 3,9 1 36, 5 23, ,7 6 28,2 9a Hastighetsgränser i tätort ,5 78,8 68, ,5 8,7 68, ,1 8,3 68, ,5 72,1 65, ,8 72,3 59, , 78,2 69, ,3 83,1 76,7 Samtliga 7,5 75, 66, 9b Hastighetsgränser i tätort, år ,9 5 71, ,8 6 7, ,7 7 73,4 7,4 8 7, 1 69,9 9 71,5 2 67,6 1 69,2 3 7, ,7 1 Hastighetsgräns 3 km/tim vid buss som stannat för av- och påstigning ,3 55,3 43, ,6 55,9 39, ,6 57,3 4, , 73,2 53, ,2 78,8 71, ,5 85,5 77, ,5 9,7 9,2 Samtliga 67,1 74,7 59,8 11a Bilarna stannar sällan ,1 33,9 36, ,5 39,9 31, ,4 38,3 18, , 28,1 26, ,9 27,9 25, , 33,8 32, ,3 39,5 41,3 Samtliga 29,4 31,1 27,6 11b Bilarna stannar sällan, år ,4 2 32, ,4 3 32, ,4 5 33, ,9 6 32, ,3 7 29, ,8 8 3, ,4 9 28,3 35,2 1 27,4 1 34, ,6 12a Cirkulationsplatser ,1 69,2 63, ,9 74,2 67, ,1 73, 75, ,6 73,4 77, ,9 79,7 78, ,6 8,4 8, ,6 76,2 81,2 Samtliga 76,3 75,3 77,1 12b Cirkulationsplatser, år 72,6 7 74,3 1 72,3 8 73,3 2 7,6 9 74,9 3 69,3 1 72,2 5 69, ,1 6 72,2 29

30 13a Mitträcken ,3 82, 82, ,9 84,8 83, ,6 88,9 76, ,5 87,3 78, ,2 87,9 78, ,2 91,3 85, ,5 93, 89,8 Samtliga 84, 88,1 8, 13b Mitträcken, år ,8 6 8,3 75,5 7 84,8 1 79,1 8 82,3 2 79,4 9 78,5 3 81,6 1 81,2 5 82, ,4 14 Sidoräcken , 77,5 78, ,3 78,2 8, ,1 83,8 67, ,5 73,6 6, ,2 71,3 59, ,8 69,1 56, ,5 71,6 67,1 Samtliga 67,7 73,6 62,1 15 Räfflor i vägen ,7 93,1 92, ,7 96,2 91, ,6 93,9 93, ,7 98,4 91, ,5 96,3 92, ,6 94,8 94, ,9 93,8 89,6 Samtliga 94,3 96,6 92, 16 Dubbdäck viktiga för trafiksäkerheten ,3 94,6 9, ,2 86,5 87, ,3 87,1 83, ,5 78,5 78, ,4 8,6 7, ,4 83,3 83, ,4 88,4 79,6 Samtliga 8,5 81,9 79,2 17 Odubbade däck viktiga för miljön ,7 43,9 45, ,9 44,3 4, ,3 43,4 34, ,2 5,9 46, ,5 5,4 5, ,2 55,3 51, ,5 58,4 6,6 Samtliga 49, 51, 47,2 18a Kört bil efter att ha druckit alkohol ,7 2,9 6,3-24 5,8 3,1 8, ,6 3,7 5, ,7 2,2 5, ,9 2,7 4, ,1 3, 3,1 Samtliga 4,4 3,2 5,4 18b Kört bil efter att ha druckit alkohol, år svarande svarande , , , , , , , , ,8 8, ,6 1 7, ,8 2 7, ,7 3 8, ,9 5 5, ,4 6 7, ,8 7 5, ,2 8 5, ,6 9 5, ,2 1 5, , 11 3,8 19a Kört bil förmiddagen efter att ha druckit mycket alkohol 18-19,4 19,4 21, ,3 23,3 39, ,3 15,3 26, ,4 7,1 13, , 1, 11, ,3 2,1 4,1 Samtliga 17,7 12,3 22,2 19b Kört bil förmiddagen efter att ha druckit mycket alkohol, år svarande svarande 17, 7 15,3 1 16,2 8 15,8 2 17,2 9 13,6 3 16,6 1 14,7 5 15, ,6 6 18,3 a Åkt med förare påverkad av alkohol ,6 12,1 7, ,2 12,5 1, ,1 1,9 11, ,8 4,6 5, ,1 1,1 1, ,8 1,3, ,3 1,2 1,5 Samtliga 4,4 4,5 4,4 b Åkt med förare påverkad av alkohol, år ,2 3 5, ,3 5 4, ,1 6 5, ,3 7 4, ,9 8 4, ,3 9 3,8 6,4 1 5,2 1 5,4 11 4,7 2 5,6 21a Alkolås i alla bilar ,6 78,8 62, ,3 81,2 6, ,6 8,7 57, ,9 76, 54, ,7 78,8 53, ,9 69,6 52, ,5 76, 59,3 Samtliga 65,5 76,3 55, 21b Alkolås i alla bilar, år ,9 3 68, , 5 65, ,6 6 67, ,7 7 67, ,7 8 67,6 6,6 9 68,4 1 59,9 1 64,6 2 62, ,3 22a Gräns för rattfylleri, noll promille ,7 53,2 42, ,7 5,8 31, ,3 48,8 26, ,4 64,7 39, ,7 71,6 38, , 81,2 46, ,3 81,4 65,7 Samtliga 53,4 67,1 4,4 22b Gräns för rattfylleri, noll promille, år År Samtliga År Samtiiga ,1 1 5, ,2 2 52, ,2 3 58, ,1 5 55, ,1 6 56, , 7 54, ,7 8 53, , 9 51, ,2 1 5, , ,9 49,3 23a Hårdare straff för rattfylleri ,8 89,5 82, ,1 91,3 83, ,3 92,9 85, ,2 94,4 86, ,3 94,1 84, ,6 96,1 83, ,2 99,4 92,2 Samtliga 9,1 94,6 85,6 23b Hårdare straff för rattfylleri, år 87,3 7 92,6 1 88,9 8 92,1 2 9,7 9 91, 3 93, 1 89,3 5 93, 11 89,6 6 92,7 24 Stoppad av polisen i en nykterhetskontroll ,3 22,1 31, ,6 29,5 44, ,2 37,9 51, ,7 38,1 5, ,3 29,4 51, ,5 21,3 42,8 Samtliga 42,9 35, 49,6 25 Somnat/nästan somnat vid ratten ,1 15,4 13, ,8 19,7 23, ,9 15,1 22, , 9, 12, ,1 4,1 11, , 3,4 4,3 Samtliga 15,6 12,6 18, 3

31 26a Trafikrytm och hastighetsgränser ,4 41,7 52, ,3 44,8 59, ,9 55,7 63, ,5 56,7 71, ,8 49,8 65, ,2 46,6 63, ,2 57,6 56,7 Samtliga 6,3 53,3 66,9 26b Trafikrytm och hastighetsgränser, år , , , , , , , , ,9 52, , 1 57, ,5 2 55, ,8 3 56, ,2 5 55, ,6 6 52, ,4 7 61, ,7 8 58, ,8 9 61, ,5 1 6, ,4 11 6,5 27a Sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten ,5 68,9 6, ,4 74,6 54, ,4 68,1 51, ,2 72,1 43, ,6 72,1 57, ,7 74,4 56, ,1 75,9 67,2 Samtliga 61,2 72,3 5,2 27b Sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten, år ,8 3 38, ,5 5 44, ,8 6 47, ,3 7 5, ,9 8 5, ,8 9 54,7 44,8 1 5,8 1 4,1 11 6,4 2 4,1 28a Hastighetsgräns 3 km/tim vid övergångsställen ,5 7,8 58, ,9 56,6 45, ,9 51, 33, ,5 61,1 42, ,3 58,3 38, ,3 66,2 48, ,4 76,6 71,7 Samtliga 53,1 62, 44,4 28b Hastighetsgräns 3 km/tim vid övergångsställen, år 45,7 7 51,1 1 47,2 8 54,4 2 49,2 9 51,2 3 53, 1 48, 5 49, ,5 6 54,5 29 Tekniskt hjälpmedel att hålla hastighetsgräns ,9 76,3 65, ,9 69,3 51, ,7 6,8 35, ,6 56,5 39, ,3 62,1 5, ,3 68,3 54, ,2 77,1 66,6 Samtliga 53,7 62, 45,9 3 Automatisk hastighetsövervakning ,2 74,9 69, ,5 71,5 63,9-24 6,5 68,2 53, ,1 76,1 56, ,5 83,1 66, ,3 88,1 78, ,4 92,7 85,2 Samtliga 71,1 79,2 63,2 31a Hårdare straff för fortkörning ,5 46,7 34, ,8 39,2 28, ,9 45,9 24, ,5 48,7 29, ,7 56,6 31, ,3 65,9 46, ,9 79, 63, Samtliga 43,6 54, 33,7 31b Hårdare straff för fortkörning, år ,8 1 37, ,8 2 43, ,7 3 41, ,9 5 38, ,9 6 43, ,2 7 4, ,5 8 42, , 9 39, ,9 1 38, , 11 41,4 37,9 32 Variabla hastighetsgränser ,5 53,1 59, ,7 59,1 67, ,8 65,6 67, , 71,8 78, , 68,4 77, ,8 61,1 74, ,7 65,1 72,9 Samtliga 71,5 67,7 75,1 33 De nya hastighetsgränserna är bättre än de tidigare ,4 62,7 51, ,3 61,2 5, ,6 58,3 51, ,4 44,3 4, ,8 5,4 41, ,6 49,1 38, , 53, 52,9 Samtliga 45,7 49, 43, 34 Svårare att hålla reda på vilken hastighetsgräns som gäller ,5 53, 5, , 62, 54, ,9 6,5 53, ,5 65,5 69, ,7 76,2 79, ,3 79,6 82, ,2 78,7 79,8 Samtliga 69,9 69,1 7, km/tim lämpligast hastighetsgräns där mitträcken saknas ,7 57,6 4, , 5,1 38, ,2 42,2 23, ,6 38,, ,1 4, 26, ,4 49,6 29, ,3 63,4 52,2 Samtliga 34,4 43,4 26,1 36 Sänka hastighetsgränserna av miljöskäl ,2 45,3 41, ,4 48,3 31,2-24 3,2 38,7 22, ,5 44,5 27, , 44,9 27, ,7 46,4 27, ,7 48,9 41,8 Samtliga 36,4 44,8 28,4 37a Bilbälten i framsätet tätort ,9 95,5 96, ,3 97,8 96, , 97,2 96, ,8 98,1 95, ,5 99,9 99, ,9, 97, ,6 98,6 98,6 Samtliga 97,6 98,5 96,7 37b Bilbälten i framsätet landsväg ,4 95,6 95, ,6 97,1 96, ,2 98,1 96, ,7 98,2 97, ,8, 99, , 99,6 98, ,1 97,3 99,1 Samtliga 98, 98,4 97,7 38a Bilbälten i baksätet tätort ,4 91,8 93, ,3 94,7 9, ,2 91,5 92, ,7 93,5 91, ,2 93,7 86, ,2 94,8 87, ,7 97,1 93,8 Samtliga 92,2 93,8 9,6 38b Bilbälten i baksätet landsväg ,1 92,6 91, , 94,7 91, ,4 92,9 92, ,7 94,5 92, ,7 95, 9, ,4 95,3 91, , 98,8 94,4 Samtliga 93,5 94,8 92,2 31

32 39a Användning av bilbälte, år År Samtliga Baksäte Landsv. Tätort Landsv. Tätort ,7 77,6 3,3 2, ,7 75,7 3,5 2, ,6 8,3 7,5 6, ,8 82,7 8,8 7, ,5 82,9 11,8 9, ,5 86,6 5,9 45, ,5 83,7 46,8 4, ,5 82,5 53,5 46, , 82,4 53,6 46, ,3 81,1 59,2 52, ,9 8,6 6,4 54, ,9 83,4 65,8 58, ,3 82,9 68,2 62, ,6 84,5 69,7 63, , 85,4 73, 68, , 87, 74,7 7, ,5 84, 75,5 7, ,4 84,9 78,9 74, ,2 88,2 8,9 76,7 9,4 86,3 78,8 75,9 1 89,5 86,6 8, 76,8 2 92,9 89,7 83,2 8,3 3 9, 88,1 81,4 8,1 5 92,5 9,7 85,5 83,4 6 93,6 92,6 86,5 85,7 7 94,3 92,7 9, 88,2 8 96,4 95,5 92,4 91,5 9 96,4 95,1 92, 91,1 1 95,6 95,6 91,6 91, ,6 96,7 92,5 92,3 39b Användning av bilbälte, år År Samtliga Baksäte Landsv. Tätort Landsv. Tätort ,2 87,1 12, 1, ,3 86,6 16,3 13, ,4 89,5 23,7, ,7 9,7 24,9 22, ,1 9,1 29,9 26, ,6 93, 82,9 78, ,8 92,8 77,9 73, ,9 92,2 79,5 75, ,7 92,4 79,8 75, ,1 9,2 77,6 72, , 9,1 76,8 71, , 9,5 77, 7, ,1 9,2 77,7 72, ,6 92, 75,2 68, ,7 92, 78,4 73, ,2 91, 77,6 73, ,8 91,2 81,1 75, ,9 92,1 82,6 75, ,2 91,8 82,6 76, 97, 92,6 84,1 77,8 1 95,6 9,6 83,1 76,7 2 97, 9,6 83,9 78,2 3 97, 94,1 84,2 8,5 5 96,8 93,9 86, 81,7 6 97,6 95,1 86,1 82,6 7 97,8 96, 9, 87, 8 98,5 97,1 91,3 89,3 9 98,7 97,7 93, 91,2 1 98,4 97,2 91,4 9, 11 98,4 97,7 93,5 91,9 39c Användning av bilbälte, år År Samtliga Baksäte Landsv. Tätort Landsv. Tätort ,3 81,3 3, 2, ,6 79,9 3,4 2, ,7 82,8 8,8 7, ,3 86,5 1,3 9, ,2 86,7 14,6 13, ,3 89,8 51,1 48, ,6 87,1 51,5 48, ,8 86,1 57, 52, ,9 86,7 61, 56, ,7 84,9 64,3 59, ,4 86,1 65,5 61, ,5 88, 72,3 67, ,6 87,1 72,8 69, ,2 86,5 73,5 68, ,8 86,2 74,3 72, ,7 86,5 76,3 74, ,5 85,2 76, 73, ,5 86,4 77,9 76, ,1 89,5 8,7 78,5 89, 87, 8, 78, 1 87,2 86,3 79, 77,2 2 9,5 88,5 81,1 78,5 3 89,1 88,9 82,3 82,2 5 92,1 91,3 86,1 84,8 6 92,2 92,4 85,8 85,8 7 94,3 93,7 89,7 89,1 8 96,3 97, 93,3 94,3 9 95,8 95,4 91,2 91,1 1 95,4 95,8 92,6 92, ,9 96,5 92,5 92,4 39d Användning av bilbälte, 24 år År Samtliga Baksäte Landsv. Tätort Landsv. Tätort ,3 83,5 3,6 2, ,8 7,6 3,6 2, ,5 77,5 6,1 4, ,2 78,7 7,2 5, ,8 79,2 8,8 6, ,7 83,5 5,8 43, ,4 8,6 42,4 33, ,1 79,1 5,2 42, ,1 78,5 46,3 37, ,9 77,7 54,3 45, ,4 75,7 55,7 46, ,4 79,2 59,6 49, ,9 79,2 64,2 55, , 82,7 66,3 58, ,6 84,8 71,9 64, ,9 87,3 73,3 67, ,4 82,9 75,1 68, ,2 83,5 79,9 73, ,2 87, 81,2 75, 91,6 85,4 78, 73,9 1 91,9 86,9 8,9 76,5 2 95,4 91, 85,3 82,1 3 9,9 87,3 8,5 77,8 5 92,9 9,1 84,8 81,8 6 95,1 92,8 87,4 85,5 7 94,4 91,5 9,4 87,2 8 96,5 93,9 91,3 88,4 9 97,1 94,8 91,3 91,1 1 95,8 95,5 9,6 89, ,2 97, 92,4 92,2 39e Användning av bilbälte, år År Samtliga Baksäte Landsv. Tätort Landsv. Tätort ,1 83,7 7,7 6, ,7 83,3 1, 7, ,5 86,9 18,5 14, ,4 87,8, 17, ,4 87,2 24,1 19, ,9 9,8 78,4 72, ,2 9,7 72, 66, ,5 91,1 74,8 69, ,2 9,4 75,3 7, , 87,8 72,6 65, ,5 88,2 73,2 66, ,7 88,3 73,4 65, ,9 87,6 74,3 67, ,4 9, 7,5 63, ,6 89,9 73,6 67, ,8 89, 74,2 69, ,7 88,8 78,3 71, ,8 9,9 8,5 72, ,7 9,2 81, 73,6 96,6 91,5 82,3 74,5 1 94,7 88,4 82, 74,4 2 96,6 88,6 82,5 75,7 3 96,3 92,6 82,1 78,3 5 96, 92,7 84, 79,2 6 97,3 94,3 84,6 81,3 7 97, 94,7 88,2 85, 8 98,4 96,8 9,7 89,5 9 98,4 97,5 92,2 9,3 1 98,2 96,7 91,2 9, 11 97,7 96,8 93,7 92,7 39f Användning av bilbälte, år År Samtliga Baksäte Landsv. Tätort Landsv. Tätort , 93, 22,, , 93, 29, 26, , 94, 34, 32, , 96, 36, 35, , 96, 42, 4, , 97, 9, 89, , 97, 9, 87, , 94, 88, 86, , 96, 89, 87, , 95, 88, 85, ,1 94,2 84,8 81, ,8 95,3 85,2 82, ,9 95,8 85,6 82, ,3 96,4 86,1 81, ,6 95,5 86,7 83, ,2 95,5 85,7 83, ,1 96,4 87,5 83, , 94,9 87,4 83, ,2 95, 86,3 81,4 97,9 95, 88,1 85, 1 97,5 95,1 85,4 81,7 2 98, 94,6 87,1 83,2 3 98,2 97, 88,6 84,8 5 98,4 96,3 9, 86,5 6 98,3 96,7 89, 84,9 7 99,2 98,4 93,3 9,8 8 98,8 97,7 92,4 89,1 9 99,2 98,1 94,5 93, 1 98,8 98,1 91,9 9, 11 99,4 99,2 93, 9,7 32

33 4a Skydd för barn i bil Ålder Babyskydd Annat Totalt eller bakåtv. bilbarnstol b Skydd för barn i bil, 4 år Viktigt att alltid använda bilbälte ,6 95,9 93, ,6 98,1 95, , 97,8 96, ,7 99,1 96, ,7 99,2 98, ,5 99,2 97, ,9 99, 98,7 Samtliga 97,8 98,9 96,8 42a Bältespåminnare ,6 95,9 93, , 91,4 84, ,6 91,1 78, ,9 88,1 83, ,7 9,7 9, ,8 94,4 91, ,1 95, 9,7 Samtliga 88,4 9,6 86,2 42b Bältespåminnare, år ,7 6 86,2 8,1 7 85,3 1 81,6 8 86,1 2 83,5 9 88,5 3 8,5 1 84,6 5 82, , 43 Användning av bälte i buss ,6 3,7 11, ,7 7,4 4,2-24 7,3 7,1 7, ,2 3,4 19, ,6 42,4 34, ,6 62,3 56, ,3 58,5 64,8 Samtliga 29,9 33,4 26, 44 Bälte på alla platser i buss ,9 7, 67, ,5 79,8 59, ,5 76,3 68, , 86,1 74, ,8 88,1 77, ,4 9, 82, ,7 79,9 86,5 Samtliga 79,9 84,7 75,2 45a Användning av cykelhjälm ,6 7,9 13, ,1 4,6 5,6-24 8,2 9,6 6, , 22,5 19, ,5 3,3 22, ,4 26,9 22, ,5 28,5 21,6 Samtliga, 21,6 18,4 45b Användning av cykelhjälm, år 1981, ,7 1982, ,9 1983, , 1984, ,2 1985,5 7,6 1986,2 1 1,4 1987,7 2 8,7 1988,9 3 1, ,4 5 9, ,6 6 11, ,5 7 15, , 8 14, ,4 9 16, ,9 1 17, , ,8 46a Obligatoriskt med hjälm vid cykling ,4 26,1 26, ,6 31,4 23, ,4 42,4 32, , 62,2 42, ,2 78, 6, ,7 8,6 68, ,9 86,4 8,6 Samtliga 56,7 64,8 48,6 46b Obligatoriskt med hjälm vid cykling, år ,8 1 5, ,7 2 47, , 3 48, ,5 5 47, ,6 6 52, ,3 7 52, ,1 8 53, ,2 9 53, ,9 1 52,3 47, ,6 47a Barns användning av cykelhjäm, 6 år b Barns användning av cykelhjäm, 7 12 år c Barns användning av cykelhjäm, år a Fotgängares användning av reflexer. På belyst gata/väg ,4 7,3 7, ,2 11,3 9, -24 9,4 11, 7, ,9 39,6 18, , 44,7 27, ,2 45,4 26, ,7 42,1 31,9 Samtliga (15-84 år) 27,8 36,1 19,4 33

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Foto: Omslag + inlaga Jan-Aage Haaland Publikationsnummer: 12:192 ISBN: 978-91-7467-39-6

Läs mer

Publikation 2009:110. Trafik. säkerhet. Resultat från 2009 års trafiksäkerhetsenkät

Publikation 2009:110. Trafik. säkerhet. Resultat från 2009 års trafiksäkerhetsenkät Publikation 9:11 Trafik säkerhet Resultat från 9 års trafiksäkerhetsenkät 9-1 Titel: Resultat från 9 års trafiksäkerhetsenkät Publikation: 9:11 Utgivningsdatum: 9-1 Utgivare: Vägverket Kontaktperson på

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät Publikation 7:95 Trafik säkerhet Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät 7-1 Titel: Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät Publikation: 7:95 Utgivningsdatum: 7-1 Utgivare: Vägverket Författare: Ingemar

Läs mer

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013 Trafiksäkerhet al resultatrapport 13 Titel: Trafiksäkerhet. al resultatrapport 13 Foto: Kerstin Ericsson, Jan Helldén, Johan Ardefors, Karin Paulsson Publikationsnummer: 13:145 ISBN: 978-91-7467-536-8

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Foto: Ulrika Lindström, Kerstin Ericsson, Johan Ardefors, Bo Maltanski Publikationsnummer:

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2015

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2015 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 15 1 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 15 Foto: Thorsten Alm, Johan Ardefors, Kerstin Ericsson, Karin Paulsson, Yvonne Palm

Läs mer

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm PUBLIKATION 6:129 Trafiksäkerhet Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i november 6 Titel: Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i Publikation: 6:129 Utgivningsdatum: 6-11 Utgivare: Vägverket Författare:

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Resultat från en enkätundersökning genomförd av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet våren 2010 i Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige 1 2 Förord Den här studien

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket Trafiksäkerhetsenkäten 2013 Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: November 06 2014 Identifikation: SND0964-001 Innehållsförteckning Översikt...

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: April 22 2015 Identifikation: SND0980-001 Innehållsförteckning Översikt...4 Räckvidd och täckning... 4 Producenter

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1996 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 24, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1997 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 23, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Trafiksäkerhetsläget. Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen

Trafiksäkerhetsläget. Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen Trafiksäkerhetsläget Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen 2010: 25+7+15 dödade; Påsk 2 dödade 18 fria dagar Dödade + motorfordon 5000 4500 4000 3500 3000 2007: 440 2008: 397 2009: 355 1927: 322

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket Trafiksäkerhetsenkäten 2011 Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 3, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2002 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Juni 5, 2013 Version Identifikation SND0863-001

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Manus till bildspel. Moped, A-traktor, EPA-traktor och alkohol. Avsedd för: årskurs 8-9. Kopplat till ämne/kursplan:

Manus till bildspel.  Moped, A-traktor, EPA-traktor och alkohol. Avsedd för: årskurs 8-9. Kopplat till ämne/kursplan: Kopplat till ämne/kursplan: Manus till bildspel Tidsåtgång: cirka 40 minuter. Moped, A-traktor, EPA-traktor och alkohol Avsedd för: årskurs 8-9 Samhällskunskap Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2007 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum December 20, 2013 Version Identifikation

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 för Sävsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 18 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Sid 1 Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Nuläge... 3 3 Vad påverkar trafiksäkerheten...3

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1997

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1997 Vägverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1997 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version Identifikation

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2000 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 10, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2001 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Maj 13, 2013 Version Identifikation SND0763-001

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge.

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge. Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur fullskärmsläge. Don t drink & drive vill ge dig styrka och insikt

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1986

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1986 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1986 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 8, 2013 Version

Läs mer

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1994

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1994 Vägverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1994 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version Identifikation

Läs mer

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal)

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) GENOMFÖRANDE Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) 1200 intervjuer. 10 minuters intervju Onlineintervjuer

Läs mer

11 punkter för ökad trafiksäkerhet

11 punkter för ökad trafiksäkerhet Promemoria 1999-04-09 Näringsdepartementet 11 punkter för ökad trafiksäkerhet 1. En satsning på de farligaste vägarna 2. Säkrare trafik i tätort 3. Trafikantens ansvar betonas 4. Säker cykeltrafik 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen Trafiksäkerhetsinformation i kommunen I Munkfors är en trafiksäkerhetsinformatör anställd. Arbetet med trafiksäkerhet är ett projekt som startade 3 februari 2003 i samverkan med sex andra kommuner och

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1998 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Maj 13, 2013 Version Identifikation SND0643-001

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1993

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1993 Vägverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1993 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version Identifikation

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1999 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Maj 13, 2013 Version Identifikation SND0748-001

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten 2010. Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten 2010. Trafikverket Trafiksäkerhetsenkäten 2010 Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 2, 2014 Version Identifikation

Läs mer

15-åringar i Nordens trafik

15-åringar i Nordens trafik 15-åringar i Nordens trafik Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de? Foto: NTF Resultat från en undersökning i projektet Bäst i Norden trafiksäkerhet för barn och ungdomar i åldern 12-17 år genomförd av

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1991

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1991 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1991 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version

Läs mer

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken ALKOHOL OCH TRAFIK Jag skulle aldrig sätta mig full bakom ratten om jag vore nykter. Denna nonsensreplik innehåller en djup sanning. Rattfylleri orsakar tragedier helt i onödan. Omdömet kan svika när föraren

Läs mer

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Nollvisionen är också grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige,

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 27 2003 VTI notat 27-2003. Redovisning av resultat från TSU92-, åren 1996 2002

Resor i Sverige. VTI notat 27 2003 VTI notat 27-2003. Redovisning av resultat från TSU92-, åren 1996 2002 VTI notat 27 2003 VTI notat 27-2003 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92-, åren 1996 2002 Författare Susanne Gustafsson FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 20160 Projektnamn

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram

Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram för åren 2005 2010 Projektdeltagare Trafikkontoret (tidigare gatu- och fastighetskontoret) Annika Feychting, projektledare Anna-Sofia Welander Leena Tiippana Krister

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv 1 (9) Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv Ulf Brüde (f.d. trafiksäkerhetsforskare på VTI) Ett förskräckligt år År 1911 var ett fasansfullt år vad gäller svensk trafiksäkerhet. Hela 148 personer

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2003 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Juni 26, 2013 Version Identifikation SND0864-001

Läs mer

Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99

Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99 TØI rapport 499/2000 Forfattere: Fridulv Sagberg, Terje Assum Oslo 2000, 63 sider Sammandrag: Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99 Vägverket genomför

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1988

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1988 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1988 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 8, 2013 Version

Läs mer

Kommunala trafiksäkerhetskrav på skolskjutstransporter

Kommunala trafiksäkerhetskrav på skolskjutstransporter Kommunala trafiksäkerhetskrav på skolskjutstransporter 1. Vilken/vilka skolskjutsformer använder ni i er kommun? Upphandlad skolskjuts (använd endast frågorna under rubrik 2) Buss i linjetrafik (använd

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

Trafiksäkerhet på lätt svenska

Trafiksäkerhet på lätt svenska Trafiksäkerhet på lätt svenska www.ntf.se Gående. Det är viktigt att alltid se sig för och att få ögonkontakt med andra. Gå aldrig över gatan förrän du är säker på att bilen stannar. 2 NTF Trafiksäkerhet

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

Vikten av målstyrning och Nollvisionen. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Anders Lie, Specialist, Trafikverket

Vikten av målstyrning och Nollvisionen. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Anders Lie, Specialist, Trafikverket Vikten av målstyrning och Nollvisionen TMALL 0141 Presentation v 1.0 Anders Lie, Specialist, Trafikverket Vägtransportsystemet är ett öppet och komplext system Infrastruktur Fordon Trafikanter Transporter

Läs mer

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL MÅLSTYRDA KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM ROGER JOHANSSON SWECO, SE TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM - FÖR ATTRAKTIVA STADSRUM OCH ETT RIKT STADSLIV 1. Planering i tidigare skeden 2.

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x Datum 2011-05-24 Till Ålands lagting Trafiknykterhet Huvudsakligt innehåll För att främja trafiknykterheten föreslår landskapsregeringen att trafikbrottslagen ändras. Enligt

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

SÄKER TRAFIK. Nollvisionen på väg

SÄKER TRAFIK. Nollvisionen på väg SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg Allvarlig skada men för livet I den här skriften och i andra nollvisionssammanhang används begreppet allvarlig skada. Begreppet innebär att skadan inte läks helt. Den får

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Livsviktigt erbjudande När det som hänt sjunkit in kommer ofta frågorna och ångesten. Vad ska familjen och arbetskamraterna

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund B-TEORI Lektion 2 Människan i trafiken bengt hedlund Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! B-TEORI - bengt hedlund 2(24) Grundläggande regler En

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Olyckor.

Olyckor. Olyckor 2016 En sammanfattning av trafikolyckorna inom Skellefteå kommun under 2016 www.skelleftea.se Trafikolyckor i Skellefteå kommun 2016 Sammanfattning De senaste tre åren har det inträffat färre olyckor

Läs mer

Lärarhandledning. Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret

Lärarhandledning. Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret Lärarhandledning Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret Trafikdjuren ska på ett lättsamt och roligt sätt introducera trafik och trafiksäkerhet för de allra yngsta skolbarnen. Sagorna ska ge upphov till

Läs mer

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 Åtgärdsvalsstudier fyrstegsprincipen i praktiken Krav på effektivare planeringsprocesser, enklare, tydligare Krav på väl fungerande transportsystem, multimodalt,

Läs mer

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF April 2007 Vi har alla ett ansvar att motarbeta rattfylleriet Alkoholen är vårt allvarligaste

Läs mer

Trafiksäkerhet för tonårsföräldrar

Trafiksäkerhet för tonårsföräldrar Trafiksäkerhet för tonårsföräldrar Prata om trafiksäkerhet med din tonåring www.ntf.se Världsmästare och odödliga? Förmågan att hantera trafiken beror på många olika faktorer. Som ung har man inte utvecklat

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1987

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1987 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1987 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 8, 2013 Version

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Cykling i naturen Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Olycksutveckling Moped

Olycksutveckling Moped Olycksutveckling Moped 2 2010-04-21 Moped - allmänt Försäljning av mopeder 2001-2009 40000 35000 30000 25000 20000 klass 1 klass 2 15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * Källa:

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

När byta från babyskydd till bilbarnstol?

När byta från babyskydd till bilbarnstol? När byta från babyskydd till bilbarnstol? Vi rekommenderar att bytet göras så snart barnet kan sitta stadigt själv, vilket brukar inträffa runt 6 månaders ålder. Barnets huvud ska inte sticka upp över

Läs mer

publikation 2009:47 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen

publikation 2009:47 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen publikation 2009:47 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen Resultatkonferens 2009 Titel: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen

Läs mer