Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät"

Transkript

1 Publikation 7:95 Trafik säkerhet Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät 7-1

2 Titel: Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät Publikation: 7:95 Utgivningsdatum: 7-1 Utgivare: Vägverket Författare: Ingemar Ekander, Statistiska centralbyrån Layout och omslag: Ateljén, Statistiska centralbyrån Foto omslag: Jan-Aage Haaland SCB Foto: Kerstin Ericsson, Jan-Aage Haaland SCB, Ragnar Lilliestierna Rikspolisstyrelsen, Lars Lindström Tryck: Vägverket, Borlänge ISSN: Distributör: Vägverket, Borlänge. telefon , fax På omslagbilden: "Intresset för mopedåkning bland framför allt tonåringar har ökat kraftigt under de senaste åren".

3 Förord Vägverket har sedan 1993 det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Verket samarbetar bland annat med polisen och kommunerna, men även med många andra aktörer i samhället för att öka trafiksäkerheten. Att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik ingår som en del av detta ansvar. En av de äldsta löpande undersökningarna är Trafiksäkerhetsenkäten. Denna årliga undersökning har genomförts av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av dåvarande Trafiksäkerhetsverket åren samt av Vägverket fr.o.m Under åren genomfördes enkäten under hösten, men från 5 på våren. I stort sett ställs samma frågor varje år, vilket gör att trafiksäkerhetsenkäten är en utmärkt källa för att studera förändringar av allmänhetens attityder till viktiga trafiksäkerhetsfrågor över tid. Det har visat sig att det i allmänhet tar många år innan några större skillnader i attityder kan påvisas. Det har också visat sig att det i många frågor finns stora skillnader i attityder mellan kön och åldersgrupper. I dagens trafiksäkerhetsarbete finns ett stort intresse av information och resultat från enkäten. Därför ger verket för tolfte gången ut en rapport som redovisar de mest intressanta svaren ur enkäten. Vägverket 3

4 Innehåll sid Förord... 3 nollvisionen... 5 SÄKRARE TRAFIKMILJÖ... 7 TRAFIKNYKTERHET... 1 HASTIGHET BILBÄLTEN CYKELHJÄLM SYNBARHET tabellbilaga Viktigt att veta

5 Nollvisionen Ingen människa ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är det långsiktiga mål Nollvisionen som Riksdagen har beslutat om. Ytterst har de som utformar vägtransportsystemet ansvaret för säkerheten. 1 Vilka tre beteenden tror Du är viktigast för trafiksäkerheten? Andel som markerat aktuellt svarsalternativ Använda cykelhjälm Hålla hastighetsgränserna Inte prata i mobiltelefon när man kör Inte köra rattfull Använda bilbälte Inte köra mot rött ljus Hålla avståndet till framförvarande fordon Trafikantbeteenden Av de sju trafikantbeteenden som anges i 7 års trafiksäkerhetsenkät anser en stor majoritet av både de kvinnor och män som besvarat enkäten att Inte köra rattfull är allra viktigast för trafiksäkerheten. Därefter följer Inte köra mot rött ljus och Använda bilbälte. 2a Jag tycker att trafiken blivit mer riskfylld under senare år Andel som instämmer 7 2b Andel som instämmer , 5-7, år Ålder Mer riskfylld trafik Enkätsvaren visar att drygt procent anser att trafiken blivit mer riskfylld under senare år. Kvinnor instämmer i högre grad än män och personer som är 55 år eller äldre i högre grad än yngre. I åldersgruppen 24 år upplever dubbelt så många kvinnor som män att trafiken blivit mer riskfylld. Under perioden 1992 till 1998 minskade andelen som upplever trafiken som mer riskfylld från drygt 7 till 5 procent. Därefter har andelen åter ökat och varierat kring procent. 5

6 3 Det borde krävas körkort för att få köra EU-moped (moped klass I, hastighet högst 45 km/tim) Andel som instämmer 7 Körkortskrav för EU-moped Mer än två tredjedelar tycker att det borde krävas körkort för att få köra EU-moped. Det är framför allt kvinnor och äldre personer som har denna uppfattning Ålder 4a Det borde vara förbjudet att prata i mobiltelefon när man kör bil Andel som instämmer 7 4b Andel som instämmer 1-3, 5 7, år Ålder Mobiltelefon och bilkörning Ungefär två tredjedelar av de tillfrågade anser att det borde vara förbjudet att tala i mobiltelefon när man kör bil. Andelarna är betydligt högre bland kvinnor än män och bland äldre personer än yngre. Under åren 1-7 har mellan 64 och 7 procent förespråkat ett förbud mot att tala i mobiltelefon vid bilkörning. 6

7 Säkrare trafikmiljö 5a Det är rimligt att sänka hastighetsgränsen till 3 km/tim på gator där det finns många fotgängare och cyklister Andel som instämmer 7 5b Andel som instämmer , 5 7, år Ålder Hastighetsgränser i tätort Ungefär tre av fyra personer anser att det är rimligt att sänka hastighetsgränsen till 3 km/tim på gator där det finns många fotgängare och cyklister. Kvinnor instämmer i högre grad än män. Personer i åldrarna år är mer positivt inställda än yngre Andelen som förespråkar lägre hastighetsgräns där det finns många fotgängare och cyklister har uppgått till ungefär 7 procent under perioden 1997 till 6, men ökade till 73 procent 7. 6a Alla större vägar borde förses med mitträcken för att förhindra möteskollisioner Andel som instämmer 7 6b Andel som instämmer , 5 7, år Ålder Mitträcken 85 procent av de tillfrågade, något fler kvinnor än män, anser att alla större vägar borde förses med mitträcken för att förhindra möteskollisioner. Andelen som önskar mitträcken har ökat från 75 procent år till 85 procent år 7. År 6 noterades ett något lägre stöd. 7

8 7a Fler korsningar bör ersättas med cirkulationsplatser (rondeller) Andel som instämmer 7 7b Andel som instämmer 3, 5 7, år Ålder Cirkulationsplatser Enkätsvaren visar att tre av fyra personer anser att fler korsningar bör ersättas med cirkulationsplatser. Äldre personer har en något mer positiv inställning än yngre. Sedan millennieskiftet har mellan 69 och 74 procent önskat att fler korsningar ersätts av cirkulationsplatser 8a Bilarna stannar sällan när jag ska gå över gatan på övergångsställe Andel som instämmer 7 8b Andel som instämmer , 5 7, år Ålder Bilarna stannar sällan Nästan var tredje person, ungefär lika många kvinnor som män, uppger att bilarna sällan stannar när de ska gå över gatan på övergångsställe. Andelarna som instämmer är högst bland de yngsta och de äldsta. Under 199-talet ansåg omkring procent att bilarna sällan stannar vid övergångsställen. Efter att lagen om väjningsplikt vid obevakade övergångsställen införts 1 maj har andelen som instämmer successivt minskat från 35 procent år till 29 procent 7. 8

9 9 Högsta tillåtna hastighet borde vara 3 km/ tim vid passerande av buss som stannat för av- och påstigning Andel som instämmer 7 1 Jag är nöjd med Vägverkets arbete med att sänka hastigheter genom t.ex. automatisk hastighetsövervakning (med trafiksäkerhetskamera) Andel som instämmer Ålder Ålder Hastighetsgräns vid buss som stannat för av- och påstigning Mer än två tredjedelar anser 3 km/tim bör vara högsta tillåtna hastighet för fordon som passerar en buss som stannat för avoch påstigning. Kvinnor instämmer i högre grad än män och äldre personer i betydligt högre grad än yngre. Nöjd med Vägverkets arbete med att sänka hastigheter 69 procent har svarat att de är nöjda med Vägverkets arbete att sänka hastigheter. Andelen nöjda är högre bland kvinnor än män och bland äldre än yngre. 9

10 Trafiknykterhet 11a Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att Du kört bil efter att ha druckit alkohol utöver lättöl? Andel som svarat ja 7 11b Andel som svarat ja , 5 7, år Ålder Kört efter att ha druckit alkohol Fem procent av de tillfrågade uppger att de under det senaste året kört bil efter att ha druckit alkohol. Män kombinerar alkohol med bilkörning i större utsträckning än kvinnor; framför allt i åldrarna till 64 år. Under perioden 1981 till 1989 ökade andelen åringar som svarat att de kört bil efter alkoholförtäring från nio till 14 procent. Därefter har det skett en långsiktig minskning. 7 års andel på fem procent är den lägsta noteringen sedan mätningen startade. 12a Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att Du druckit mycket alkohol en kväll och kört bil förmiddagen därpå? Andel som svarat ja 7 12b Andel som svarat ja 3, 5 7, år Ålder Kört bil förmiddagen efter att ha druckit mycket alkohol procent av männen och nio procent av kvinnorna har svarat att de under det senaste året kört bil förmiddagen efter att de druckit mycket alkohol. Andelarna uppgår till procent eller mer för män mellan och 54 år samt kvinnor från till 24 år Andelen som kört bil förmiddagen efter större alkoholförtäring var något lägre år 7 jämfört med tidigare år. 1

11 13a Har Du under de senaste 12 månaderna åkt med någon förare som varit påverkad av alkohol? Andel som svarat ja 7 13b Andel som svarat ja , 5 7, år Ålder Åkt med förare påverkad av alkohol Ungefär fem procent har under det senaste året åkt med en förare som varit påverkad av alkohol. Detta gäller framför allt personer i åldrarna 18 till 24 år och särskilt yngre kvinnor. Sedan år 1995 har andelen som åkt med en alkoholpåverkad förare uppgått till 5 6 procent. 14a Alla bilar borde utrustas med ett alkolås där ett utandningsprov krävs varje gång bilen skall startas Andel som instämmer 7 14b Andel som instämmer , 5 7, år Ålder Alkolås 76 procent av kvinnorna och 61 procent av männen anser att alla bilar borde utrustas med ett alkolås där ett utandningsprov krävs varje gång bilen skall startas. Under andra halvan av 199-talet minskade förespråkarna av alkolås från 64 till 59 procent. Efter millennieskiftet har deras andel ökat och uppgick år 7 till 68 procent. Sedan första februari 1999 pågår försöksverksamhet med s.k. alkolås som alternativ till att få körkortet återkallat. 11

12 15a Gränsen för rattfylleri borde gå vid promille och inte som nu vid,2 Andel som instämmer 7 15b Andel som instämmer 199 3, 5 7, år Ålder Noll promille 69 procent av kvinnorna och 43 procent av männen anser att gränsen för rattfylleri bör sänkas från,2 till promille. Äldre personer är mer positiva till en nollgräns än yngre. Sedan år 199 har mellan 49 och 58 procent ansett att gränsen för rattfylleri bör sänkas till noll promille. År 7 uppgick andelen till 54 procent. 16 Straffet för rattfylleri borde vara hårdare Andel som instämmer Ålder Lagen säger att man inte får köra motordrivet fordon påverkad av alkohol eller andra droger. Straffrättsligt går gränsen för rattfylleri vid,2 promille alkoholhalt i blodet. För grovt rattfylleri är gränsen 1, promille. Beträffande narkotikaklassade medel gäller en nollgräns. (Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 4 ) Hårdare straff för rattfylleri De allra flesta, 95 procent av kvinnorna och 9 procent av männen, anser att straffet för rattfylleri borde vara hårdare. Variationerna mellan de olika åldersgrupperna är små. 12

13 17 Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att Du blivit stoppad av polisen i en nykterhetskontroll? Andel som svarat ja 7 18 Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att Du somnat/nästan somnat när Du kört bil? Andel som svarat ja Ålder Ålder Stoppad av polisen i en nykterhetskontroll 23 procent av kvinnorna och 46 procent av männen uppger att de under det senaste året blivit stoppade av polisen i en nykterhetskontroll. Detta innebär en ökning jämfört med år 6 då motsvarande andelar uppgick till respektive 35 procent. Somnat/nästan somnat vid ratten 13 procent av männen och sju procent av kvinnorna har svarat att de somnat/nästan somnat vid ratten under det senaste året. Största andelen fanns i åldersgruppen 54 år. 13

14 Hastighet 19a Det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna Andel som instämmer 7 19b Andel som instämmer , 5 7, år Ålder Trafikrytm och hastighetsgränser 7 procent av männen och 51 procent av kvinnorna anser att det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna. År 7 år uppgick andelen som anser att det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna till 61 procent. Detta är den högsta noteringen under hela mätperioden. a Det är rimligt att sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten Andel som instämmer 7 b Andel som instämmer , 5 7, år Ålder Att sänka hastighetsgränsen för att öka trafiksäkerheten 63 procent av kvinnorna och procent av männen anser det rimligt att sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten. De främsta förespråkarna finns bland personer som är 65 år eller äldre. Under perioden minskade andelen som anser att det rimligt att sänka hastighetsgränserna för att främja trafiksäkerheten från 47 till 39 procent. De tre senaste åren har allt fler personer blivit positiva till sänkta hastighetsgränser. År 7 instämde varannan person. 14

15 21a Hastighetsgränsen på motorvägar borde höjas till 13 km/tim Andel som instämmer 7 21b Hastighetsgränsen på motorvägar borde höjas till 13 km/tim Andel som instämmer 3, 5 7, år Ålder Hastighetsgräns på motorvägar Närmare två tredjedelar av samtliga tillfrågade anser att hastighetsgränsen på motorvägar borde höjas till 13 km/tim. Män instämmer i betydligt högre grad än kvinnor. Personer som är 65 år eller äldre har däremot en mer negativ inställning. En allt större andel önskar att hastighetsgränsen på motorvägar höjs till 13 km/tim. 22 Hastighetsgränsen vid övergångsställen bör alltid vara högst 3 km/tim Andel som instämmer 7 Hastighetsgräns vid övergångsställen Mer än varannan person, betydligt fler kvinnor än män, anser att hastighetsgränsen vid övergångsställen alltid bör vara högst 3 km/tim. De yngsta och de äldre instämmer i större utsträckning än personer i åldrarna 18 till 64 år Ålder 15

16 23a Jag skulle vilja ha ett tekniskt hjälpmedel i bilen för att lättare kunna hålla hastighetsgränserna Andel som instämmer 7 23b Andel som instämmer , 5 7, år Ålder Tekniskt hjälpmedel att hålla hastighetsgräns Ungefär varannan person önskar ett tekniskt hjälpmedel i bilen för att lättare kunna hålla hastighetsgränserna. De främsta förespråkarna finns bland personer över 64 år. Andelen är något högre bland kvinnor än bland män. De två senaste årens trafiksäkerhetsenkäter visar att det finns ökat intresse att ha ett tekniskt hjälpmedel i bilen för att lättare hålla hastighetsgränser. 24 Automatisk hastighetsövervakning (med trafiksäkerhetskamera) är ett bra sätt att övervaka hastighetsöverträdelser Andel som instämmer Ålder Automatisk hastighetsövervakning, hastighetsöverträdelser procent av kvinnorna och 63 procent av männen anser att automatisk hastighetsövervakning är ett bra sätt att övervaka hastighetsöverträdelser. Personer över 64 år instämmer i högre grad än yngre. 16

17 25a Straffet för fortkörning borde vara hårdare Andel som instämmer 7 25b Andel som instämmer 199 3, 5 7, år Ålder Hårdare straff vid fortkörning 43 procent av de tillfrågade, avsevärt fler kvinnor än män, tycker att straffet för fortkörning borde vara hårdare. Äldre personer är mest positiva till hårdare straff. Andelen som instämmer har uppgått till mellan 36 och 44 procent under åren 199 till Polisens toleransgräns vid fortkörning 27 borde sänkas Andel som instämmer 7 Hastighetsgränserna borde kunna varieras beroende på trafikmängd och väder Andel som instämmer Ålder Ålder Polisens toleransgräns 43 procent av kvinnorna och 34 procent av männen anser att polisens toleransgräns vid fortkörning borde sänkas. Personer över 64 år instämmer i högre grad än yngre. Variabla hastighetsgränser 77 procent av de som besvarat enkäten anser att hastighetsgränserna borde kunna varieras beroende på trafikmängd och väder. Män är något mer positiva än kvinnor. Tonåringar är mer negativa än övriga åldrar. 17

18 28 Det borde skilja 1 km/tim mellan hastighetsgränserna: 3,, 5, km/tim osv. i stället för 3, 5, 7 osv. Andel som instämmer 7 Nya hastighetsgränser Ungefär var tredje person är positivt inställd till hastighetsgränser med tiokilometersintervall. Skillnaderna är ganska små mellan män och kvinnor. I åldersgruppen är andelen positiva högre än bland yngre Ålder 18

19 Bilbälten Att använda bilbälte är lika viktigt i tätortstrafik som i landsvägstrafik Andel som instämmer Viktigt att alltid använda bilbälte 99 procent av kvinnorna och 97 av männen procent anser att det är lika viktigt att använda bilbälte i tätortstrafik som i landsvägstrafik. Andelen som instämmer är något lägre bland tonåringar Ålder Hur ofta använder Du bilbälte då Du åker personbil och sitter i FRAMSÄTET? Andel som alltid eller nästan alltid använder bilbälte av dem som åker bil i framsätet 7. 3a Tätort 3b Landsväg Ålder Ålder Bilbälten i framsätet 99 procent av kvinnorna och 93 procent av männen uppger att de alltid eller nästan alltid använder bilbälte i framsätet i tätortstrafik. Bältesanvändningen är något lägre bland kvinnor under 18 år, liksom bland män mellan och 54 år. Vid landsvägskörning är bältesanvändningen ytterligare något högre. 99 procent av kvinnorna och 96 procent av männen använder alltid eller nästan alltid bilbälte vid färd i framsätet. 19

20 Hur ofta använder Du bilbälte då Du åker personbil och sitter i BAKSÄTET? Andel som alltid eller nästan alltid använder bilbälte av dem som åker bil i baksätet 7. 31a Tätort 31b Landsväg Ålder Ålder Bilbälten i baksätet 93 procent av kvinnorna och 82 procent av männen har svarat att de alltid eller nästan alltid använder bilbälte i baksätet i tätortstrafik. Motsvarande andelar vid landsvägstrafik är 94 respektive 86 procent. Kvinnor över 54 år använder bilbälte i baksätet i något högre omfattning än yngre kvinnor. Män mellan 25 och 64 år använder däremot bälte i baksätet lägre omfattning än män i övriga åldersgrupper. 32a Olika åldersgruppers användning av bilbälte , 5 7 i framsäte och baksäte, på landsväg och i tätort (uppgifterna avser samtliga i åldersgrupperna, både kvinnor och män) år 32b år Framsäte, landsväg Framsäte, tätort Baksäte, landsväg Baksäte, tätort Användning av bilbälte Bilbälte används oftare: i framsätet än i baksätet vid landsvägskörning än vid bilkörning i tätort - av kvinnor än av män - av äldre personer än av yngre. Lagstiftning har tillsammans med kampanjer att använda bilbälte medfört att dessa skillnader under senare år blivit allt mindre. I tabellbilagan redovisas dessutom underlaget för åldersgrupperna år, 24 år, år samt år. Framsäte, landsväg Framsäte, tätort Baksäte, landsväg Baksäte, tätort Lagen om obligatorisk användning av bilbälte i framsätet för personer 15 år eller äldre kom 1 januari Motsvarande lag om användning av bilbälte i baksätet för personer 15 år eller äldre kom 1 juli För barn under 15 år blev det obligatoriskt att använda bilbälte i både framsäte och baksäte fr.o.m. 1 april 1988.

21 33 Det borde finnas bälte på alla sittplatser i alla typer av bussar Andel som instämmer 7 34 Om det finns bälte i en buss, hur ofta använder Du det? Andel som använder bälte i buss Ålder Ålder Bälte på alla platser i buss 85 procent, något fler kvinnor än män, anser att alla platser i alla typer av bussar skall vara utrustade med bälten. Stödet är lägre bland yngre personer; i synnerhet bland män. Bälte i buss 48 procent av samtliga tillfrågade har svarat att de använder bälte om de åker buss. Kvinnor använder bälte i buss i högre omfattning än män och äldre i betydligt högre omfattning än yngre. 35a Alla bilar borde ha ett tekniskt system, som påminner bilförare och passagerare att sätta på sig bilbältet Andel som instämmer 7 35b Andel som instämmer , 5 7, år Ålder Bältespåminnare 87 procent av de som har besvarat enkäten tycker att alla bilar borde ha ett tekniskt system som påminner bilförare och passagerare att sätta på sig bilbältet. Kvinnor instämmer i något högre grad än män. Sedan år 1999 har mer än procent av de tillfrågade har varit positiva till bältespåminnare. De högsta värdena noterades för de två senaste åren. 21

22 36a Andel barn som använder babyskydd eller bakåtvänd bilbarnstol respektive annan skyddsanordning vid bilåkning, per åldersklass 7 36b Andel barn i åldrarna 4 år som använder babyskydd eller bakåtvänd bilbarnstol , , 5 7 Annat Babyskydd eller bakåtvänd bilbarnstol Ålder Personer som har barn i åldrarna till 14 år har tillfrågats vilken form av skyddsanordning som används för barnen när de färdas i bil. Enligt svaren används någon form av skyddsutrustning för 97 procent av barnen. Under de två första levnadsåren används babyskydd eller bakåtvänd bilbarnstol för i stort sett samtliga barn, medan framåtvänd bilbarnstol börjar användas för tvååringar. För treåringar används bakåtvänd bilbarnstol för drygt hälften av dessa medan framåtvänd bilbarnstol används för 18 procent. Användningen av babyskydd eller bakåtvänd bilbarnstol i åldersgruppen till 4 år har varierat mellan 5 och 66 procent under de år då frågan ställts. 7 års andel på 66 procent är den hittills högsta. Åren ställdes inte denna fråga i enkäten. 22

23 Cykelhjälm 37a Hur ofta använder Du hjälm då Du cyklar? Andel som alltid eller nästan alltid använder hjälm av dem som cyklar 7 37b Andel som alltid eller nästan alltid använder hjälm av dem som cyklar , 5 7, år Ålder Användning av cykelhjälm Ungefär var sjätte vuxen cyklist uppger att de alltid eller nästan alltid använder hjälm. Bland personer som är år eller äldre använder kvinnor cykelhjälm i större utsträckning än män. I åldrarna år använder däremot något fler pojkar än flickor hjälm. Fram tills slutet av 19-talet var det mindre än en procent av cyklisterna som alltid eller nästan alltid använde hjälm. Vid millennieskiftet hade andelen hjälmanvändare ökat till åtta procent. År 7 använde närmare 16 procent cykelhjälm, vilket är den hittills högsta noteringen. 38a Det borde vara obligatoriskt för alla att använda hjälm vid cykling Andel som instämmer 7 38b Andel som instämmer , 5 7, år Ålder Obligatoriskt med hjälm vid cykling 55 procent av de tillfrågade anser att det borde vara obligatoriskt att använda hjälm vid cykling. Kvinnor instämmer genomgående i högre grad än män och äldre personer är mer positivt inställda än yngre. Andelen som instämmer har ökat från 39 procent år 1991 till 5 procent år Därefter har andelen varierat runt 5 procent för att år 7 öka till 53 procent. 23

24 Andel barn som alltid eller nästan alltid använder hjälm då de cyklar på tvåhjulig cykel , , a 6 år 39b 7 12 år c år Barns cykelhjälmsanvändning År 7 använde 98 procent av de barn i åldrarna till 6 år som cyklar på tvåhjulig cykel alltid eller nästan alltid hjälm enligt föräldrarna. Då mätningen startade år 1991 var det 88 procent av de minsta barnen som använde cykelhjälm. År 7 uppgick hjälmanvändningen bland 7 12-åringar till 87 procent. År 1991 använde 58 procent av barnen cykelhjälm. 56 procent av barnen i åldrarna 13 till 14 år använde alltid eller nästan alltid hjälm vid cykling år 7. Hjälmanvändningen har ökat över tiden även för denna åldersgrupp, år 1991 var det endast fyra 4 procent som använde hjälm. Åren ställdes inte denna fråga i enkäten. Från 1 januari 5 blev användning av cykelhjälm obligatorisk för barn under 15 år. 24

25 Synbarhet Hur ofta använder Du reflexer då Du är ute och går i mörker där biltrafik förekommer? a Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer 7 b Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer , 5 7, år Belyst gata/väg Belyst gata/väg Samtliga Ålder a Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer 7 41b Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer , 5 7, år Ej belyst gata/väg Samtliga Ej belyst gata/väg Ålder Fotgängares användning av reflexer 27 procent av de personer som är ute och går i mörker där biltrafik förekommer använder reflex om vägen eller gatan är belyst. På väg eller gata där belysning saknas använder 37 procent reflexer. Kvinnor använder reflexer i mycket större utsträckning än män oavsett om vägen eller gatan är belyst eller ej. Reflexanvändningen ökar med stigande ålder. Bland barn är tendensen den motsatta, användningen av reflexer minskar med stigande ålder. 86 procent av barnen i åldrarna till 6 år uppges använda reflex då vägen eller gatan är belyst och 9 procent då belysning saknas. Andelarna bland barn som är 7 år eller äldre är betydlig lägre. För barn i åldrarna till 14 år har föräldrarna redogjort för barnens reflexanvändning, medan personer över 15 år själva besvarat enkäten. Andelen personer som använder reflexer har minskat sedan år 1981 för att under mitten av 199 talet hamna på drygt procent på belyst gata eller väg och 3 procent på obelyst gata eller väg. De tre senaste åren var reflexanvändningen något högre. 25

26 Tabellbilaga Denna tabellbilaga innehåller de procentandelar som utgör underlag för rapportens diagram. Diagram och tabeller är numrerade i par diagram 1 bygger på värden i tabell 1 osv. I attitydfrågor representerar andelarna dem som instämmer helt eller i stora drag. I fakta- och kunskapsfrågor gäller andelarna dem som svarat ja eller instämmande (t.ex. alltid eller nästan alltid eller mycket stort ). Respektive diagramrubrik i rapporten innehåller utförligare upplysningar om frågeformuleringarna. 1 Trafikantbetenden Beteende Samtliga Använda cykelhjälm 6,5 7,4 5,6 Hålla hastighetsgränserna 27,3 3,3 24,3 Inte prata i mobiltelefon när man kör,8 21,,6 Inte köra rattfull 94,2 94,6 93,9 Använda bilbälte 51,1 52,2 5, Inte köra mot rött ljus 58,2 55,7,7 Hålla avståndet till framförvarande fordon 42,1,8 43,4 2a Mer riskfylld trafik ,9 55,4 43, ,8 59,5 37, , 51, 24, ,8 64,1 46, ,1 83,9 58, ,4 92,2 73, ,6 93,5, Samtliga 62,2 72,6 52,2 2b Trafiken mer riskfylld, år , , ,7 58, ,6 1 59, ,3 2 62, ,2 3 63, ,4 5 59, ,4 6, ,2 7, 3 Körkortskrav för EU-moped ,9 5,1, ,2 5,6 47, , 64,8 59, ,2 74,5, , 84, 64, ,2 91,6, , 9,6 89,2 Samtliga 69,8 76,5 63,4 4a Mobiltelefon och bilkörning ,6 57, 44, , 56,2 46, ,9 5,6 43, ,3 66,3 54, ,6 87,4 67, ,7 93,6 81, ,3 94,4 91,9 Samtliga 66,9 73,4,4 4b Mobiltelefon och bilkörning, år År samtliga 1 69,9 2 66,8 3 65,2 5 63,8 6 66,9 7 64,7 5a Hastighetsgränser i tätort ,4 73,9 67, , 76,2 68, ,5 81,5 63, ,4 81,8 69, ,2 73, 63, ,5 81,4 67, ,7 88,7 77,3 Samtliga 74,1,3 68,1 5b Hastighetsgränser i tätort, år ,9 2 67, ,8 3 7, ,7 5 71,2 7,4 6 7, 1 69,9 7 73,4 6a Mitträcken ,7 88,1 79, ,5 87, 78, ,7 89,3 78, ,7 89,8, ,3 86,5, ,4 91,8 86, ,8 93,6 87,4 Samtliga 85,2 89,5 81, 6b Mitträcken, år ,8 3 81,6 75,5 5 82,7 1 79,1 6,3 2 79,4 7 84,8 7a Cirkulationsplatser , 69,8 68, ,2 71,4 69, ,9 67, 64, , 71,2 78, ,3 75,6 73, 65-74,7 79,9 81, ,5 77,5 84, Samtliga 74,7 73, 76,4 7b Cirkulationsplatser, år År samtliga 72,6 1 72,3 2 7,6 3 69,3 5 69,3 6 72,2 7 74,3 8a Bilarna stannar sällan ,8 43,8 41, ,2 35,7 28, ,7 31,9 25, , 28,2 29, ,7 24,3 21, ,8 32,5 33, ,1 42,6 41,5 Samtliga 3, 3,4 29,5 8b Bilarna stannar sällan, år ,4 35,2 1994,4 1 34, ,4 2 32, ,9 3 32, ,3 5 33, ,8 6 32, ,4 7 29,1 9 Hastighetsgräns vid buss som stannat för av- och påstigning , 55,1 51, , 57,7 52, ,4 59,3 51, ,9 68,7 59, , 77,3 74, ,7 88,8 76, ,4 93,4 84,3 Samtliga 68,5 72,9 64,2 1 Nöjd med vägverkets arbete med att sänka hastighetsgränser ,1 75,9 62, ,4 66,4 57, ,1 65,5 51, ,6 73,7 56, ,6,4 59, ,4 84,7 76, ,6 93,8 91,1 Samtliga 69, 77,1 61,2 11a Kört efter att ha druckit alkohol , 1,2,9-24 5,2 2,6 7, ,6 5,2 7, ,4 2,3 6, ,4,6 2, ,5,6 2,6 Samtliga 4,9 3,4 6,4 26

27 11b Kört efter att druckit alkohol, år År samtliga År Samtliga , , , , , , , , , , , , ,8 8, ,7 1 7, ,9 2 7, ,4 3 8, ,8 5 5, ,2 6 7, ,6 7 5,2 12a Kört bil förmiddagen efter att ha druckit mycket alkohol ,1 13,9 18, ,3 24,8 29, , 1,5 25, ,3 4,8 11, ,2 2,6 7, ,4, 7,9 Samtliga 14,3 8,8 19,9 12b Kört bil förmiddagen efter att ha druckit mycket alkohol, år År samtliga 17, 1 16,2 2 17,2 3 16,6 5 15,7 6 18,3 7 15,3 13a Åkt med förare påverkad av alkohol ,6 7,3 2, ,3 19,5 13, ,8 13,4 14, ,9 4,4 3, ,7 2,8 2, ,6 2,6 2, ,7, 1,7 Samtliga 4,5 4,8 4,1 13b Åkt med förare påverkad av alkohol, år , ,3 1 5, ,1 2 5, ,3 3 5, ,9 5 4, ,3 6 5,3 6,4 7 4,8 14a Alkolås , 82,2 74, ,4 83,8 67, ,3 84,9 62, ,4 71,5 59, ,3 76,2 58, ,9 77,6 57, ,4 87,4 67,3 Samtliga 68,5 76,2 61, 14b Alkolås, år ,9 1 59, , 2 62,8 1997,6 3 68,9 1998,7 5 65, ,7 6 67,3,6 7 67,8 15a Noll promille ,4 53,3 43, , 52,3 34, ,3 54,3 29, , 66,2 39, ,7 73,7 43, , 82,9 56, , 85,8 68,2 Samtliga 55,8 69,1 43, 15b Noll promille, år , , ,2 49, ,2 1 5, ,1 2 52, ,1 3 58, , 5 55, ,7 6 56, , 7 54, ,2 16 Hårdare straff för rattfylleri ,1 92,2 9, ,5 93,7 91,5-24 9, 91,8 88, ,9 94,8 91, ,9 97, 84, , 98,7 93, ,7 97,2 93,6 Samtliga 92,8 95,4 9,2 17 Stoppad av polisen i en nykterhetskontroll ,6,1 3, ,8 9,2 24, ,3 19,2 36, ,2 32,8 53, ,3 19,2 49, ,1 12,4 47, ,1 6,3 31,9 Samtliga 34, 22,6 45,6 18 Somnat/nästan somnat vid ratten ,3 1,3 1, ,1 5,6 1, ,5 13,4 23, ,6 9, 16, , 4,7 9, ,6 1,8 5, ,5,8 4,9 Samtliga 9,6 6,6 12,7 19a Trafikrytm och hastighetsgränser ,5 43,3 62, ,1 51,, ,2 55,4 66, , 49,5 75, , 53,6 69, ,7 48,4 63, ,4 56,9 55,9 Samtliga,8 5,8 7,3 19b Trafikrytm och hastighetsgränser, år , , , , , , , , , , , , ,5 52, ,8 1 57, ,2 2 55, ,6 3 56, ,4 5 55, ,7 6 52, ,8 7 61,1 a Att sänka hastighetsgränsen för att öka trafiksäkerheten ,1 55,5 41, ,6 52,4 41, -24 5,1 61,4 39, ,7,4 35, ,6 62,6, ,1 71,5 48, ,8 79,8 64,5 Samtliga 51,7 63,1,4 b Att sänka hastighetsgränsen för att öka trafiksäkerheten, år ,8 44, ,5 1, ,8 2, ,3 3 38, ,9 5 44, ,8 6 47,3 7 5, 21a Hastighetsgräns på motorvägar ,2 5,6 74, ,6 53,6 76, ,5 52,7 75, ,4 59,2 84, ,1 53,7 78, , 39,8 66, , 36,1 46,7 Samtliga 65,8 53,3 77,8 21b Hastighetsgräns på motorvägar, år År samtliga 5,8 1 56,4 2 59,5 3 59,6 5 64,4 6 65,1 7 67,7 22 Hastighetsgräns vid övergångsställen , 69,4, ,5,3 45, ,4 56,9 38, ,2 56,5, ,9 57,8 44, ,6 67,1 53, ,5 82,5 62,1 Samtliga 52,8,8 45, 23a Tekniskt hjälpmedel att hålla hastighetsgräns ,1 61,8, ,3 63,6 45, ,9 53,6, ,5 46,5 42, ,4 52,1 52, ,5 67,1 64, ,4 73,2 65,6 Samtliga 5,9 53,2 48,8 23b Tekniskt hjälpmedel att hålla hastighetsgräns, år , 3 44,4 43,1 5 41,4 1 45, 6 47, 2 45,1 7 49,6 27

28 24 Automatisk hastighetsövervakning, hastighetsöverträdelser ,6 79,7 68, ,9 76,6 65, ,5 75,6 55, ,4 77,3 56, ,4, 64, ,2 88,5 77, , 94,7 9,8 Samtliga 71,6,4 63,1 25a Hårdare straff för fortkörning 15-17,7 5,5 32, ,5 44,4 27, , 41, 23, ,2 48, 27, ,4 53,1 3, ,1 68,8 46, ,6 85,5 63,2 Samtliga 42,7 53,8 32,1 25b Hårdare straff för fortkörning, år , ,9 1991, , ,7 37, ,9 1 37, ,9 2 43, ,2 3 41, ,5 5 38,6 1997, 6 43,7 7,1 26 Polisens toleransgräns , 33,3 34, ,6 33,7 37, ,8 31,4 26, , 35,2 31, ,8 51,7 32, ,7 58, 45, ,8 69,8 56,9 Samtliga 38,5 42,9 34,4 27 Variabla hastighetsgränser ,5 59,9 63, ,6 62,5 72, ,5 72,6 76, ,9 76,9 82, ,8 72,6 76, ,6 71, 84, ,3 74,8 84,7 Samtliga 77, 73,7,2 28 Nya hastighetsgränser ,7 38,7 31, ,5 32,1 32, ,4 34,3 32, ,1 29,3 34, ,3 32,2 3, ,8 38,4 33, ,8 49,4,1 Samtliga 33,4 33,1 33,7 29 Viktigt att alltid använda bilbälte ,2 95,1 91, ,7 97,5 97, ,8 99,3 94, ,4 98,7 96, , 99,6 98, ,5 99,7 99, ,5, 98,8 Samtliga 97,8 98,9 96,7 3a Bilbäten i framsätet, tätort ,9 93,7 92, , 96,5 93, ,5 96,7 86, ,7 99,9 89, ,3 99,2 97, ,5 99,1 97, ,5 97,6 99,7 Samtliga 95,7 98,8 92,5 3b Bilbäten i framsätet, landsväg ,3 93,9 92, ,8 96,1 95, ,4 98,9 9, , 99,4 94, ,4, 98, ,9 99,4 98, ,9 98,6 99,3 Samtliga 97,3 99, 95,7 31a Bilbäten i baksätet, tätort , 91,1 87, ,1 92,2 86, ,2 92,3 82, , 91,4 78, ,5 93,8 84, ,9 95,3 9, ,7 94,5 9, Samtliga 87,6 92,5 82,4 31b Bilbälte i baksätet landsväg ,9 9,7 87, , 93, 89,2-24 9,4 95,1 85, ,2 93,3 83, ,5 95,8 88, ,6 97,6 91, ,2 96,2 91,4 Samtliga 9,3 94,4 85,9 32a Användning av bilbälte, år Framsäte Baksäte År Landsv. Tätort Landsv. Tätort ,7 77,6 3,3 2, ,7 75,7 3,5 2, ,6,3 7,5 6, ,8 82,7 8,8 7, ,5 82,9 11,8 9, ,5 86,6 5,9 45, ,5 83,7 46,8, ,5 82,5 53,5 46, , 82,4 53,6 46, ,3 81,1 59,2 52, ,9,6,4 54, ,9 83,4 65,8 58, ,3 82,9 68,2 62, ,6 84,5 69,7 63, , 85,4 73, 68, , 87, 74,7 7, ,5 84, 75,5 7, ,4 84,9 78,9 74, ,2 88,2,9 76,7 9,4 86,3 78,8 75,9 1 89,5 86,6, 76,8 2 92,9 89,7 83,2,3 3 9, 88,1 81,4,1 5 92,5 9,7 85,5 83,4 6 93,6 92,6 86,5 85,7 7 94,3 92,7 9, 88,2 32b Användning av bilbälte, år Framsäte Baksäte År Landsv. Tätort Landsv. Tätort ,2 87,1 12, 1, ,3 86,6 16,3 13, ,4 89,5 23,7, ,7 9,7 24,9 22, ,1 9,1 29,9 26, ,6 93, 82,9 78, ,8 92,8 77,9 73, ,9 92,2 79,5 75, ,7 92,4 79,8 75, ,1 9,2 77,6 72, , 9,1 76,8 71, , 9,5 77, 7, ,1 9,2 77,7 72, ,6 92, 75,2 68, ,7 92, 78,4 73, ,2 91, 77,6 73, ,8 91,2 81,1 75, ,9 92,1 82,6 75, ,2 91,8 82,6 76, 97, 92,6 84,1 77,8 1 95,6 9,6 83,1 76,7 2 97, 9,6 83,9 78,2 3 97, 94,1 84,2,5 5 96,8 93,9 86, 81,7 6 97,6 95,1 86,1 82,6 7 97,8 96, 9, 87, 32c Användning av bilbälte, år Framsäte Baksäte År Landsv. Tätort Landsv. Tätort ,3 81,3 3, 2, ,6 79,9 3,4 2, ,7 82,8 8,8 7, ,3 86,5 1,3 9, ,2 86,7 14,6 13, ,3 89,8 51,1 48, ,6 87,1 51,5 48, ,8 86,1 57, 52, ,9 86,7 61, 56, ,7 84,9 64,3 59, ,4 86,1 65,5 61, ,5 88, 72,3 67, ,6 87,1 72,8 69, ,2 86,5 73,5 68, ,8 86,2 74,3 72, ,7 86,5 76,3 74, ,5 85,2 76, 73, ,5 86,4 77,9 76, ,1 89,5,7 78,5 89, 87,, 78, 1 87,2 86,3 79, 77,2 2 9,5 88,5 81,1 78,5 3 89,1 88,9 82,3 82,2 5 92,1 91,3 86,1 84,8 6 92,2 92,4 85,8 85,8 7 94,3 93,7 89,7 89,1 32d Användning av bilbälte, 24 år Framsäte Baksäte År Landsv. Tätort Landsv. Tätort ,3 83,5 3,6 2, ,8 7,6 3,6 2, ,5 77,5 6,1 4, ,2 78,7 7,2 5, ,8 79,2 8,8 6, ,7 83,5 5,8 43, ,4,6 42,4 33, ,1 79,1 5,2 42, ,1 78,5 46,3 37, ,9 77,7 54,3 45, ,4 75,7 55,7 46, ,4 79,2 59,6 49, ,9 79,2 64,2 55, , 82,7 66,3 58, ,6 84,8 71,9 64, ,9 87,3 73,3 67, ,4 82,9 75,1 68, ,2 83,5 79,9 73, ,2 87, 81,2 75, 91,6 85,4 78, 73,9 1 91,9 86,9,9 76,5 2 95,4 91, 85,3 82,1 3 9,9 87,3,5 77,8 5 92,9 9,1 84,8 81,8 6 95,1 92,8 87,4 85,5 7 94,4 91,5 9,4 87,2 28

29 32e Användning av bilbälte, år Framsäte Baksäte År Landsv. Tätort Landsv. Tätort ,1 83,7 7,7 6, ,7 83,3 1, 7, ,5 86,9 18,5 14, ,4 87,8, 17, ,4 87,2 24,1 19, ,9 9,8 78,4 72, ,2 9,7 72, 66, ,5 91,1 74,8 69, ,2 9,4 75,3 7, , 87,8 72,6 65, ,5 88,2 73,2 66, ,7 88,3 73,4 65, ,9 87,6 74,3 67, ,4 9, 7,5 63, ,6 89,9 73,6 67, ,8 89, 74,2 69, ,7 88,8 78,3 71, ,8 9,9,5 72, ,7 9,2 81, 73,6 96,6 91,5 82,3 74,5 1 94,7 88,4 82, 74,4 2 96,6 88,6 82,5 75,7 3 96,3 92,6 82,1 78,3 5 96, 92,7 84, 79,2 6 97,3 94,3 84,6 81,3 7 97, 94,7 88,2 85, 32f Användning av bilbälte, år Framsäte Baksäte År Landsv. Tätort Landsv. Tätort , 93, 22,, , 93, 29, 26, , 94, 34, 32, , 96, 36, 35, , 96, 42,, , 97, 9, 89, , 97, 9, 87, , 94, 88, 86, , 96, 89, 87, , 95, 88, 85, ,1 94,2 84,8 81, ,8 95,3 85,2 82, ,9 95,8 85,6 82, ,3 96,4 86,1 81, ,6 95,5 86,7 83, ,2 95,5 85,7 83, ,1 96,4 87,5 83, , 94,9 87,4 83, ,2 95, 86,3 81,4 97,9 95, 88,1 85, 1 97,5 95,1 85,4 81,7 2 98, 94,6 87,1 83,2 3 98,2 97, 88,6 84,8 5 98,4 96,3 9, 86,5 6 98,3 96,7 89, 84,9 7 99,2 98,4 93,3 9,8 33 Bälte på alla platser i bussen ,5 77,3 62, ,5 78,1 67, ,2 85,3 69, ,1 87,7 82, ,6 91,6 85, ,2 94, 9, ,8 92,8 9,5 Samtliga 85,1 88,5 81,8 34 Bälte i buss ,7 8,7 12, ,3 12,2 8, ,3 23,8 14, ,2 5,8 38, ,4 66, 56, ,3,6 77, ,7 83,1, Samtliga 47,7 52,3 42,5 35a Bältespåminnare ,5 9,1 83, ,4 92,5 84, , 9,8 81, ,7 82,3 83, ,8 89,3 84, ,8 94,3 91, ,5 95,5 95,5 Samtliga 86,1 87,3 84,8 35b Bältespåminnare år 1999,7 3,5,1 5 82,8 1 81,6 6 86,2 2 83,5 7 85,3 36a Skydd för barn i bil Babyskydd Ålder eller bakåtvänd Annat Totalt bilbarnstol 98,3 1,7, 1,,, 2 67,7 32,3, 3 56,4 43,6, 4 5, 95,, 5 1,7 98,3, 6,,, 7,,, 8,,, 9,,, 1, 97,4 97,4 11, 92,3 92,3 12, 98,8 98,8 13, 91,9 91,9 14, 75,8 75,8 36b Andel barn som använder babyskydd eller bakåtvänd bilbarnstol, 4 år ,7, ,9 1 54, ,9 2 62, ,4 3, ,8 5, ,3 6 64, 7 65,9 37a Användning av cykelhjälm ,2 8,3 11, ,9 5,2 8,6 24 5,9 6,4 5, ,7 22,4 13, ,3 17,5 13, ,6 22,7 16, , 31,6 17,8 Samtliga 15,9 19, 12,9 37b Användning av cykelhjälm, år 1981, ,9 1982, ,8 1983, ,7 1984, ,9 1985, , 1986, ,2 1987,7 7,6 1988,9 1 1, ,4 2 8, ,6 3 1, ,5 5 9, , 6 11, ,4 7 15,6 38a Obligatoriskt med hjälm vid cykling ,3 31,7 25, ,9 37,2 28,6-24,9 46,5 35, ,4 62,4 44, ,6 61, 54, ,7 73,7 63, ,8 88,2 71,2 Samtliga 54,9 62, 47,7 38b Obligatoriskt med hjälm vid cykling, år , ,9 1992,7 47, , 1 5, ,5 2 47, ,6 3 48, ,3 5 47, ,1 6 52, ,2 7 52,8 39a Barns användning av cykelhjälm, 6 år År Använder År Använder hjälm hjälm ,2 94, , 1 89, ,8 2 94, ,8 3 93, ,6 5 96, ,8 6 95,3 7 97,7 39b Barns användning av cykelhjälm, 7 12 år År Använder År Använder hjälm hjälm , 77, ,3 1 77, ,5 2 76, ,4 3 78, ,4 5 83, ,2 6 89, 7 87,3 39c Barns användning av cykelhjälm, år År Använder År Använder hjälm hjälm ,6 19, ,1 1 3, ,6 2 21, ,9 3 29, ,6 5 41, ,9 6 44,3 7 56,2 29

30 a Använder reflexer. På belyst gata/väg -6 85, , , ,8 12,2 9, ,4 13,2 7, ,7 14,7 1, ,9 35, 17, ,5 47,8 21, ,6 52,1 31, ,8 54,2 29,9 Samtliga (15-84) 27,3 36,3 18,3 b Använder reflexer. På belyst gata/väg, 15 74år ,7 1994, , , ,3 1996, , , ,2 1998, , , ,2 22, ,1 1 22, ,4 2 22, ,6 3, ,9 5 23, ,5 6 28, ,4 7 26,4 41a Använder reflexer. På ej belyst gata/väg -6 89, , , ,8,4 15, ,9 22,8 1, , 22,3 14, ,6 45,9 23, ,8 66,5 37, ,3 71,4 43, ,8 66,3 41,7 Samtliga (15-84) 37,3 48,3 26,5 41b Använder reflexer. På ej belyst gata/väg, år , , , , , , , ,8 1985, , , ,8 1987,8 32, ,3 1 32, , 2 31, ,4 3 3, ,8 5 33, ,6 6 37, ,5 7 34,6 3

31 Viktigt att veta Rapportens avsikt är att genom diagram och kommentarer till dessa ge en översiktlig bild av resultaten från 7 års undersökning. I slutet av rapporten finns en tabellbilaga med sifferunderlag till respektive diagram. Genomförande: Årligen samt 5 7. Urvalsstorlek: individer i åldrarna år, utvalda med statistiska metoder. Urvalsmetod: Individerna i populationen gruppindelades (stratifierades) efter kön, åldersgrupper och geografiska områden; totalt blev det 2 x 7 x 11 = 154 strata. Inom varje stratum drogs enkla slumpmässiga urval. Datainsamlingsperiod: 15 mars 7 12 juni 7. Datainsamlingsmetod: Postenkät med tre skriftliga påminnelser. Svarsfrekvens: 61,6 procent. Skattningsförfarande: Uppgifterna har skattats med den konventionella s.k. Horvitz-Thompson-metoden. Rak uppräkning har gjorts inom respektive stratum, utifrån antagandet att det är samma svarsfördelning bland dem som inte besvarat enkäten som bland de svarande (inom respektive stratum). Attitydfrågor: Fem svarsalternativ: instämmer helt, instämmer i stora drag, ganska tveksam, mycket tveksam, tar helt avstånd. Vilka svar redovisas De som svarat och tagit ställning utgör total andelen, i denna rapport? procent. Svar som Vet ej och Kan ej ta ställning har tagits bort, om inget annat anges. När det i diagrammen anges hur många som instämmer är det en summering av dem som Instämmer helt och Instämmer i stora drag. I 1985, 199, 1995 samt års undersökningar har personer i åldern år deltagit, medan åldersintervallet övriga år varit år. Vid jämförelser över tiden som illustreras i tidsseriediagrammen har svaren från åldersgruppen år tagits bort för att göra resultaten mellan åren direkt jämförbara. Undersökningen genomfördes inte år 4, vilket har markerats med en lucka i tidsseriediagram.

32 Vägverket SE Borlänge. Telefon: Texttelefon: Telefax: VÄGVERKET. BEST.NR 7:95. Oktober 7. PRODUKTION:STATISTISKA CENTRALBYRÅN. VÄGVERKETS TRYCKERI.

Publikation 2009:110. Trafik. säkerhet. Resultat från 2009 års trafiksäkerhetsenkät

Publikation 2009:110. Trafik. säkerhet. Resultat från 2009 års trafiksäkerhetsenkät Publikation 9:11 Trafik säkerhet Resultat från 9 års trafiksäkerhetsenkät 9-1 Titel: Resultat från 9 års trafiksäkerhetsenkät Publikation: 9:11 Utgivningsdatum: 9-1 Utgivare: Vägverket Kontaktperson på

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Foto: Omslag Jan-Aage Haaland, inaagency/damkier (sid. 16), övriga Jan-Aage Haaland

Läs mer

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm PUBLIKATION 6:129 Trafiksäkerhet Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i november 6 Titel: Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i Publikation: 6:129 Utgivningsdatum: 6-11 Utgivare: Vägverket Författare:

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Foto: Omslag + inlaga Jan-Aage Haaland Publikationsnummer: 12:192 ISBN: 978-91-7467-39-6

Läs mer

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013 Trafiksäkerhet al resultatrapport 13 Titel: Trafiksäkerhet. al resultatrapport 13 Foto: Kerstin Ericsson, Jan Helldén, Johan Ardefors, Karin Paulsson Publikationsnummer: 13:145 ISBN: 978-91-7467-536-8

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Foto: Ulrika Lindström, Kerstin Ericsson, Johan Ardefors, Bo Maltanski Publikationsnummer:

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2015

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2015 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 15 1 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 15 Foto: Thorsten Alm, Johan Ardefors, Kerstin Ericsson, Karin Paulsson, Yvonne Palm

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Resultat från en enkätundersökning genomförd av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet våren 2010 i Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige 1 2 Förord Den här studien

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1996 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 24, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket Trafiksäkerhetsenkäten 2013 Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: November 06 2014 Identifikation: SND0964-001 Innehållsförteckning Översikt...

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: April 22 2015 Identifikation: SND0980-001 Innehållsförteckning Översikt...4 Räckvidd och täckning... 4 Producenter

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1997 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 23, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1986

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1986 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1986 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 8, 2013 Version

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2002 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Juni 5, 2013 Version Identifikation SND0863-001

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2007 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum December 20, 2013 Version Identifikation

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2000 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 10, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1994

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1994 Vägverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1994 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version Identifikation

Läs mer

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1997

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1997 Vägverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1997 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version Identifikation

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket Trafiksäkerhetsenkäten 2011 Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 3, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2001 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Maj 13, 2013 Version Identifikation SND0763-001

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1998 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Maj 13, 2013 Version Identifikation SND0643-001

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1999 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Maj 13, 2013 Version Identifikation SND0748-001

Läs mer

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1993

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1993 Vägverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1993 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version Identifikation

Läs mer

15-åringar i Nordens trafik

15-åringar i Nordens trafik 15-åringar i Nordens trafik Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de? Foto: NTF Resultat från en undersökning i projektet Bäst i Norden trafiksäkerhet för barn och ungdomar i åldern 12-17 år genomförd av

Läs mer

Trafiksäkerhetsläget. Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen

Trafiksäkerhetsläget. Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen Trafiksäkerhetsläget Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen 2010: 25+7+15 dödade; Påsk 2 dödade 18 fria dagar Dödade + motorfordon 5000 4500 4000 3500 3000 2007: 440 2008: 397 2009: 355 1927: 322

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Manus till bildspel. Moped, A-traktor, EPA-traktor och alkohol. Avsedd för: årskurs 8-9. Kopplat till ämne/kursplan:

Manus till bildspel.  Moped, A-traktor, EPA-traktor och alkohol. Avsedd för: årskurs 8-9. Kopplat till ämne/kursplan: Kopplat till ämne/kursplan: Manus till bildspel Tidsåtgång: cirka 40 minuter. Moped, A-traktor, EPA-traktor och alkohol Avsedd för: årskurs 8-9 Samhällskunskap Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet

Läs mer

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen Trafiksäkerhetsinformation i kommunen I Munkfors är en trafiksäkerhetsinformatör anställd. Arbetet med trafiksäkerhet är ett projekt som startade 3 februari 2003 i samverkan med sex andra kommuner och

Läs mer

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge.

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge. Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur fullskärmsläge. Don t drink & drive vill ge dig styrka och insikt

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 för Sävsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 18 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Sid 1 Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Nuläge... 3 3 Vad påverkar trafiksäkerheten...3

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1991

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1991 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1991 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version

Läs mer

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal)

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) GENOMFÖRANDE Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) 1200 intervjuer. 10 minuters intervju Onlineintervjuer

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status hos

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1988

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1988 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1988 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 8, 2013 Version

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 27 2003 VTI notat 27-2003. Redovisning av resultat från TSU92-, åren 1996 2002

Resor i Sverige. VTI notat 27 2003 VTI notat 27-2003. Redovisning av resultat från TSU92-, åren 1996 2002 VTI notat 27 2003 VTI notat 27-2003 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92-, åren 1996 2002 Författare Susanne Gustafsson FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 20160 Projektnamn

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

11 punkter för ökad trafiksäkerhet

11 punkter för ökad trafiksäkerhet Promemoria 1999-04-09 Näringsdepartementet 11 punkter för ökad trafiksäkerhet 1. En satsning på de farligaste vägarna 2. Säkrare trafik i tätort 3. Trafikantens ansvar betonas 4. Säker cykeltrafik 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1987

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1987 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1987 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 8, 2013 Version

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2003 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Juni 26, 2013 Version Identifikation SND0864-001

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den.

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. Mobilen i bilen 1 2 Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. 3 4 Kan man köra och prata i mobilen samtidigt? Det är som att försöka läsa en bok samtidigt som man ser på tv. Alla som

Läs mer

Trafiksäkerhet på lätt svenska

Trafiksäkerhet på lätt svenska Trafiksäkerhet på lätt svenska www.ntf.se Gående. Det är viktigt att alltid se sig för och att få ögonkontakt med andra. Gå aldrig över gatan förrän du är säker på att bilen stannar. 2 NTF Trafiksäkerhet

Läs mer

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län

Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län En observationsstudie utförd vid cykelstråk och grundskolor i fem kommuner Jennie Averby Nils-Anders Welander RAP. 1 Maj 2009 2 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING

Läs mer

Publikation 2004: åriga personbilsförare inblandade i dödsolyckor år Analys av Vägverkets djupstudiematerial

Publikation 2004: åriga personbilsförare inblandade i dödsolyckor år Analys av Vägverkets djupstudiematerial Publikation 2004:130 16-17 åriga personbilsförare inblandade i dödsolyckor år 1997-2002 Analys av Vägverkets djupstudiematerial Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-12-08 Publikation 2004:130 Upphovsman

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1 Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1 Attityder bland 15-åringar till hastigheter, trimning och alkohol i kombination med framför allt mopedkörning. Innehållsförteckning

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten 2010. Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten 2010. Trafikverket Trafiksäkerhetsenkäten 2010 Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 2, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Försök med 40 och 60 km/tim i tätort Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Praktisk information kring projektet Tidplan 15/3-2007 Sista dag för ansökan om undantag från VVFS

Läs mer

Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram

Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram för åren 2005 2010 Projektdeltagare Trafikkontoret (tidigare gatu- och fastighetskontoret) Annika Feychting, projektledare Anna-Sofia Welander Leena Tiippana Krister

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund B-TEORI Lektion 2 Människan i trafiken bengt hedlund Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! B-TEORI - bengt hedlund 2(24) Grundläggande regler En

Läs mer

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Nollvisionen är också grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige,

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Lärarhandledning. Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret

Lärarhandledning. Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret Lärarhandledning Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret Trafikdjuren ska på ett lättsamt och roligt sätt introducera trafik och trafiksäkerhet för de allra yngsta skolbarnen. Sagorna ska ge upphov till

Läs mer

Barnsäkerhet 2016 Volvia 22:a mars 2015 BARN SÄKERHETENS DAG

Barnsäkerhet 2016 Volvia 22:a mars 2015 BARN SÄKERHETENS DAG Barnsäkerhet Volvia 22:a mars BARN SÄKERHETENS DAG Bakgrund & metod 1000 intervjuer genomfördes på Norstats onlinepanel. Riksrepresentativt urval. Intervjulängd 8 min Personer i åldern 20-65 år som har

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

SÄKER TRAFIK. Nollvisionen på väg

SÄKER TRAFIK. Nollvisionen på väg SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg Allvarlig skada men för livet I den här skriften och i andra nollvisionssammanhang används begreppet allvarlig skada. Begreppet innebär att skadan inte läks helt. Den får

Läs mer

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14)

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14) Svarsskrivelse Sida 1 (7) 2015-02-26 Ert datum Er beteckning Verksjurist Roger Waldenström 2014-11-19 B 3480-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten

Läs mer

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor.

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor. Oktober 2015 Bakgrund Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Att ha ett giltigt körkort när man kör motorcykel är

Läs mer

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Livsviktigt erbjudande När det som hänt sjunkit in kommer ofta frågorna och ångesten. Vad ska familjen och arbetskamraterna

Läs mer

Arbetspendlare på cykel

Arbetspendlare på cykel Arbetspendlare på cykel Observationsstudie av cykelhjälmsanvändning Håkan Ter-Borch RAP. 3 juni 2007 Innehållsförteckning ARBETSPENDLARE PÅ CYKEL...4 BAKGRUND...4 GENOMFÖRANDE...4 PLATSER...4 RESULTAT...4

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN Se denna handledning som ett hjälpmedel för att på ett enkelt och smidigt sätt få igång diskussioner kring trafik. Trafikanter blir vi så fort vi lärt oss gå,

Läs mer

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:77 Hastigheter motorcykeltrafik 2007 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:76 Hastigheter motorcykeltrafik 2008 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Välj rätt fordonsbelysning

Välj rätt fordonsbelysning Välj rätt fordonsbelysning Informationen i denna broschyr baseras på Vägverkets föreskrifter (2003:22) Trafi kförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (1978:1001) Förordning om vägtrafi kdefi nitioner

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN

RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN Omfattning Denna policy och tillhörande bilagor gäller alla resor som företas i tjänsten eller i NTF Örebro länsnamn. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av verksamhetsansvarig.

Läs mer

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 2005

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 2005 Vägverket Trafiksäkerhetsundersökningen 2005 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 7, 2013 Version Identifikation

Läs mer

Olyckor.

Olyckor. Olyckor 2016 En sammanfattning av trafikolyckorna inom Skellefteå kommun under 2016 www.skelleftea.se Trafikolyckor i Skellefteå kommun 2016 Sammanfattning De senaste tre åren har det inträffat färre olyckor

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer