START 2015 KURSER. PLUS Drift & Fastighetsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "START 2015 KURSER. PLUS Drift & Fastighetsutbildning"

Transkript

1 KURSER PLUS Drift & Fastighetsutbildning Fem steg i fastighetsteknik 11 utbildningsdagar fördelade på 5 utbildningsblock med start vår och höst Se hemsidan för nästa utbildningsstart START 2015

2 Varje termin startar en ny kursomgång med fem steg i fastighetsteknik Ta ett kliv i din yrkesroll? Kursen vänder sig till dig som arbetar i fastighetsbranschen och som vill utveckla din kunskapsgrund avseende teknik- och driftsfrågor. Kanske vill du uppdatera dina kunskaper eller också är du ny inom fastighetstekniken? Utbildningen passar även dig som idag arbetar som fastighetsskötare och som vill höja dina kunskaper till fastighetstekniker. Som fastighetstekniker har du ett mycket omväxlande arbete med krav på många olika kompetensområden. Du skall inte bara vara bra på att ta hand om och utveckla ditt fastighetsbestånd utan måste också se till att alla hyresgäster och kunder har ett bra inomhusklimat. Ofta har en driftstekniker ett stort ansvar för både fastighetens ekonomiska och tekniska skick men bör också vara skicklig på att hantera entreprenörer. Alla dessa komponenter speglas i denna innehållsrika utbildning där de olika utbildningsblocken ger säkerhet och förståelse i diskussioner med såväl egen personal som inhyrda entreprenörer. Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 Sanitet VVS- Service och reparationer Värme och ventilationsteknik för fastigheter Driftteknik värme och ventilation fördjupning Fukt och mögel Block 5 Fuktmätning i praktiken och praktisk fastighetstermografering. Utbildningens omfattning och tid Totalt 11 utbildningsdagar fördelade på 5 utbildningsblock under våren och hösten. Preliminära tider för respektive dagsprogram är kl Upplägg och genomförande De olika delblockens undervisning genomförs med hjälp av erfarna lärare och konsulter med specialkunskaper och praktisk erfarenhet från branschen. Föreläsningar varvas med grupparbeten och i vissa fall praktiska övningar. Kursdokumentation PLUS tillhandhåller kursdokumentation till varje utbildningsblock i form av kurspärmar varvat med en del faktaböcker i de olika utbildningsämnena. Målgrupp Drifttekniker, fastighetstekniker, fastighetsingenjörer, tekniska förvaltare, fastighetsvärdar, bovärdar och energiansvariga som behöver den kompetens som erfordras för att hantera och avhjälpa problem inom området inomhusklimat. Förstudier Litteratur och instuderingsuppgifter lämnas ut ca 3 veckor före varje kursstart för att få en ökad förståelse inför kommande utbildningsblock. Tentamen och Diplomering Vi erbjuder tentamen i direkt anslutning till varje avslutat kursblock. Tentamen är frivillig. Vid genomförd tentamen med godkänt resultat för samtliga utbildningsblock diplomeras deltagarna vid utbildningens slut. Till de deltagare som valt att inte genomföra tentamen utdelas kursintyg. Efter genomgången utbildning skall du vara kunskapsuppdaterad på de områden som ingår i en fastighetsteknikers arbetsuppgifter och känna dig säker och trygg i din yrkesroll.

3 Block 1 Introduktion - Sanitet -VVS Block 2 Värme och ventilationsteknik för fastigheter 2 dagar 2 dagar Introduktion - Sanitet - VVS Vi visar dig orienteringen om vattnets väg genom fastigheten där både varmt och kallt vatten ligger till grund för en effektiv felsökning när en driftstörning uppstår, framförallt för varmvattnets tillgång i fastigheten. Du får en översikt på vad det kostar att inte sköta underhållet och lärdom om vilka besparingar du kan göra genom att underhålla och i vissa fall byta ut gamla blandare och toaletter. Värme och ventilationsteknik för fastigheter Inomhusklimatet upplevs olika av olika människor och det är många faktorer som styr vad hyresgästen upplever som ett bra klimat. Bristande ventilation förorsakar fukt och mögelskador, den gör att en lägenhet kan bli för kall eller för varm, den kan till och med göra oss sjuka och det är värmesystemet eller ventilationen som bidrar till detta. Det finns regelverk att luta sig mot och med regelverket i ryggen samt goda kunskaper om värme och ventilationssystemens funktioner finns förutsättningar att komma tillrätta med problemen. Kursen syftar till att förebygga vattenskador genom att vara vaksam på särskilt utsatta komponenter så som klämringskopplingar, golvbrunnar, vattenlås under disk bänkars diskmaskinsanslutningar, ytskikt i våtrum mm. Efter genomförd kurs kan du serva, justera och byta blandare samt justera och byta trasiga komponenter på toalettstolar. Vattnets väg från undercentralen till kranen Service, underhåll och utbyte av engreppsblandare Service, underhåll och utbyte av termostatblandare Reparation och underhåll av spolcisterner, (Gustavsberg, IFÖ och IDO) Montering av toalettstol. Så kan vi spara vatten och energi Introduktion Tillverkning av rörkonstruktion med klämringskopp- Sanitet- VVS lingar och stödhylsor Boverkets regler om vattentemperaturer och flöden Efter avslutad kurs skall du kunna ha en bra dialog med hyresgästen gällande värme- och ventilationsproblem, men också med entreprenörer i samband med beställning och utförande av driftrelaterade arbeten. Varför måste vi ventilera? Varifrån kommer fukten? Relativ luftfuktighet Så sprids matos Drag Imma på fönster Kalla element Olika ventilationssystem Luftbehandlingsaggregat, funktion, drift och underhåll Värmesystemets funktion, drift och underhåll Fastighetens värmebalans Kontrollmätning av temperatur och luftomsättningmed beställning och utförande av driftrelaterade arbeten

4 Block 3 2,5 dagar Driftteknik Värme och ventilation - fördjupning Driftteknik Värme och ventilation - fördjupning Att vi vill köra våra fastigheter så energisnålt som möjligt är en självklarhet men minskad energiförbrukning får inte ske på bekostnad av fastighetens eller hyresgästens välmående. Nyckeln till att skapa bra energi och miljöbesparande åtgärder är välutbidad och motiverad driftpersonal som vet hur man ska göra detta praktiskt. I denna kurs får du ett och får jobba praktiskt med driftoptimering samt utföra driftövningar i verklig miljö, där vi följer upp systemen och tittar på hur det ser ut i verkligheten i undercentral, värmesystem, tappvattensystem och luftbehandlingsagregat. Du får injustera värmesystem, packa om radiatorventiler, mäta och justera luftflöden samt utföra praktiskt underhåll på anläggningen. Vi redogör också för vilka olika krav våra myndigheter ställer på komfort, luftväxling, vatten och lufttemperaturer samt gränsvärden (radon, CO2, fukt, mm) på föroreningar i arbets- och bostadsmiljön. Förkunskapskrav PLUS utbildning i Värme och ventilationsteknik grundkurs 2 dagar eller likvärdigt Att med egen kunskap själv kunna kontrollera anläggningar och att fatta korrekta beslut i driftsfrågor. Med god kunskap om hur systemen är tänkta att fungera så kan du själv avgöra vilka insatser som behövs för att optimera driften. Ett annat syfte med kursen är att få insikt om vilka krav som är relevanta att ställa vid upphandling av serviceavtal på värme och ventilationsanläggningar. Tappvattensystem Felsökning vid varmvattenstörningar Fjärrvärmeinstallation Komponentkännedom och ingående funktioner RÖR-system Inställningar av tidkanaler, regelkurvor och effektmätningar Ventilation Kännedom av FTX-aggregat Luftflödesmätningar med instrument Mätningar av temperaturverkningsgrad, läckflöden i aggregatet Mätningar av luftfuktigheten och fläktvarvtal Värmesystem Mätning och beräkning av vattenflöden Jämförelsemätning av pumpar med konstanta varvtal resp. tryckstyrning Termostatventilers funktion Shuntgrupper Identifiera olika shuntkopplingar Energisparing Åtgärder besparingsmöjligheter Block 4 2 dagar Fukt och mögel Fukt och mögel Fuktskador utgör idag utan konkurrens det största byggtekniska problemet. Sviter av fuktskador, röta och mögel är ofta mycket kostsamma att åtgärda. Husets VVS-installationer och våra boendevanor samt yttre förutsättningar som klimat och läge är de vanligaste källorna till fukt- och mögelskador. Efter den här kursen kan du analysera och finna orsaker till problem samt förebygga uppkomster av fukt och mögel.

5 Problem med sjuka hus Allmän fuktteori Flytspackelproblem Hur påverkas människan? Fuktkällor, fuktvandring, fuktmätning Hur påverkar fukt byggnadsmaterial? Vad är mögel och bakterier? Hur fastställs förekomst av mögel? Vilka problem kan uppstå i våtrum? Energisparande åtgärder skapar det fuktproblem? Skadeutredning, saneringsmetoder Förebyggande åtgärder för grund, källare, tak Fuktkvot, Relativ fuktighet Vatteninnehåll Mätinstrument Sorptionskurvor Daggpunkt, Fuktens dynamik Sambandet mellan fukt och temp och slungpsykrometer med Mollierdiagrammet Halva dagen kommer att ägnas åt praktiska mätövningar och andra halvan blandas teori med praktiskt handhavande av mätare och diskussion runt intressanta fall från vardagen. Block dag Dag 1 Fuktmätning i praktiken Fukt & Mögel orsakar ofta problem i våra fastigheter med stora kostnader som följd. Det är därför mycket viktigt att hålla kontroll på fukten innan skador uppstår. Lika viktigt är det att efter en skada, grundligt kontrollera torkningsförloppet. I båda fallen är det självklart att den som utför mätningarna måste känna till mätprincipen för olika mätare och veta fuktens fysik. Denna kurs ger svar på dessa frågor. Fuktproblemet är omfattande i våra fastigheter beroende på fastighetens ålder och användning. Fuktproblemen orsakar också problem med inomhusklimatet och för att kunna komma tillrätta med problemen är det nödvändigt att med kunskaper kunna fastställa om det finns något fuktproblem i våra fastigheter. Fuktmätning och Värmekamera Du ska få så god inblick i mätteknik och fuktlära att du kan utföra de vanligen förekommande uppdragen. Efter kursen ska du även kunna utföra egna mätningar samt känna till och kunna sköta de olika instrument som används vid mätning och indikering. Dag 2 Arbeta med värmekamera teori praktisk hantering/termografikurs Obs! Denna kursdag genomförs endast i Göteborg. Att teoretiskt veta hur man skall termografera är en sak men att kunna utföra ett termografiuppdrag i praktiken är något annat. Det är många detaljer som måste på plats som t.ex omgivningsförhållanden, reflektioner, konstruktionsförståelse m.m. Denna dag jobbar vi teoretiskt och praktisk med termografering. Till vår hjälp har vi avancerade hus- och golvmodeller som återger de allra flesta brister och fel som man kan stöta på vid termografering i en byggnad. Vi avslutar med att sammanställa våra resultat i en termografirapport. Du ska känna dig trygg i hur du utför ett termograferingsuppdrag och sammanställer detta i en professionell rapport Teori Praktisk termografering Skapa en termografirapport Byggnadstermografering enligt standarden SS EN 13187

6 KONTAKTPERSONER FÖR PLUS Drift & Fastighetsteknik PROJEKTLEDNING, KONTAKT, BOKNING: Susanne Svensson Telefon: E-post: Om PLUS PLUS Utbildning arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling för fastighetsbranschens medarbetare. Vi erbjuder företagsinterna helhetslösningar i form av komptenskartläggning och utbildningar i syfte att skapa en långsiktig utveckling av alla medarbetare i din organisation. PLUS erbjuder också öppna kurser inom en mängd olika ämnesområden aktuella för fastighetsbranschen Plats Dessa kurser genomförs paralellt på tre olika orter. Stockholm, Göteborg och Malmö Kursavgift kr exklusive moms. Dokumentation, fika och lunch ingår. Alla kostnader faktureras av PLUS med betalningsvillkor: 30 dagar netto. Dröjsmålsränta utgår med 1,85% per månad. Anmälan Via telefon, e-post eller på vår hemsida Förhinder / Återbud Ev. återbud vill vi ha senast fyra veckor före kursstart, annars måste vi debitera halv kursavgift. Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart eller om du uteblir helt, debiteras hel kursavgift. Får du förhinder att delta, i kursen, överlåt gärna din plats till en kollega. Med reservation för ev ändringar PLUS UTBILDNING STOCKHOLM ÅRSTAÄNGSVÄGEN STOCKHOLM TELEFON GÖTEBORG HJÄLLBO LILLGATA ANGERED TELEFON MALMÖ SÖDERGATAN MALMÖ TELEFON ESLÖV ÖSTERGATAN ESLÖV TELEFON