Guide datorprogram Lönelots

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide datorprogram Lönelots"

Transkript

1 Guide datorprogram Lönelots

2 Denna pdf är tillgänglig. Andra alternativa format, exempelvis Daisy, lättläst eller punktskrift, kan beställas utan kostnad. Kontakta då DO på Diskrimineringsombudsmannen (DO) DO H PDF ISBN

3 Innehåll Inledning 5 Arbetvärdering 6 1. Anpassa...6 Faktorplan... 6 Faktorbeskrivningar Värdering... 7 Arbeten att värdera...7 Värderingsblad Resultat... 7 Tabell oviktade och viktade poäng...7 Likvärdiga arbeten Likvärdiga arbeten Likvärdiga arbeten Administration...8 Hantera arbetsvärdering... 8 Skapa ny arbetsvärdering... 8 Importera arbetsvärdering... 8 Lönekartläggning 9 Använd en excelfil med uppgifter från lönesystemet...9 Resultat i Excel...13 Frågor och svar 16 Om programmet 18 Analys lönelots version Support... 18

4

5 Inledning Datorprogrammet Lönelots är ett program som utgår från DO:s metod Analys Lönelots för att kunna göra en arbetsvärdering och lönekartläggning. Programmet består av två delar: Arbetsvärdering Lönekartläggning Dessa kan användas tillsammans eller separat. Nedan är tre sätt som du kan använda programmet på: 1. Göra enbart en arbetsvärdering. 2. Göra en arbetsvärdering och sedan en lönekartläggning. Lönekartläggningen kan göras genom att importera en excelfil, antingen från ert lönesystem eller att du gör den själv. 3. Ni har redan gjort en arbetsvärdering och vill bara göra en lönekartläggning. Lönekartläggningen kan göras genom att importera en excelfil, antingen från ert lönesystem eller att du gör den själv. Datorstöd Du kan ladda ned programmet på DO:s webbplats: Guide datorprogram Lönelots 5 (21)

6 Arbetvärdering Analys Lönelots är ett verktyg för arbetsgivare som vill göra en arbetsvärdering. Det kan hjälpa dig att få en helhetsbild över arbetenas krav och svårighetsgrad. Analys Lönelots medger delaktighet och insyn samt stimulerar till samverkan. För att kunna bedöma vilka arbeten som är likvärdiga vid lönekartläggning måste en genomgång av kraven i arbetet göras på ett könsneutralt sätt. Analys Lönelots kan användas vid värdering och gruppering av likvärdiga arbeten i samband med lönekartläggning. Enligt 3 kap. 2 Diskrimineringslagen ska bedömningen av kraven i arbetet göras utifrån kriterier som kunskaper och färdigheter, ansvar och ansträngning samt arbetsförhållanden. Analys lönelots utgår ifrån dessa kriterier för att bedöma vilka arbeten som är likvärdiga. Analys Lönelots är utformad som en grundstomme för att kunna användas i olika verksamheter. Verktyget behöver därför anpassas till den egna verksamheten. 1. Anpassa Faktorplan Analys lönelots är uppbyggd kring de kriterier som anges i 3 kapitlet 2 diskrimineringslagen för att beskriva och bedöma krav i arbetet. Kunskaper och färdigheter samt ansvar är definierade genom tre faktorer inom respektive område. Ansträngning och arbetsförhållanden är sammanförda till ett huvudområde som definieras med två faktorer och kallas Arbetsförhållanden. Grundversionen av Analys lönelots är uppbyggd genom huvudområden och faktorer. Faktorerna mäts genom aspekter. Du kan läsa mer om faktorplan på sida 11 i handledningen till Analys lönelots och om viktning på sidan Anpassa faktorerna till din egen arbetsvärdering. Du kan ändra faktorer, lägga till faktorer eller ta bort faktorer. Klicka på pluset för att lägga till en faktor. Klicka på krysset för att ta bort en faktor. Klicka på pilarna för att flytta en faktor inom gruppen. Du kan byta plats på faktorerna med pilarna till höger. Du måste ha minst två faktorer på Kunskaper/Färdigheter, två faktorer under Ansvar samt minst en faktor på Arbetsförhållanden. Nivåer och viktning kan man ändra på även i efterhand. Om du väljer att ändra på en faktors nivå eller viktning så ska även värderingen göras om på den faktorn. Har man till exempel från början fem nivåer på en faktor och satt en värdering på fem och sedan minskar till tre nivåer på den faktorn så ligger fortfarande den gamla värderingen (5) kvar. Värderingen måste då ändras i värderingsbladet. Faktorbeskrivningar Om du vill läsa mer om faktorbeskrivningar och nivåer kan du göra det på sida i handledningen Analys lönelots. I denna del av programmet kan du redigera de förifyllda textfälten så att de passar din egen arbetsplats och arbetsvärdering. När du klickar på Spara så sparas de förändringar som du har gjort. Guide datorprogram Lönelots 6 (21)

7 2. Värdering Arbeten att värdera Det är arbetets krav och inte individens förmåga som ska värderas i Analys lönelots. Det är alltså vad arbetsuppgifterna ställer för krav på arbetstagaren och inte hur arbetstagaren utför dem som ska värderas. Värderingen bör göras av minst tre personer. Läs gärna mer om värdering på sidan 37 i handledningen till Analys lönelots. I Arbeten att värdera skrivs alla arbeten som ska ingå i värderingen in med en kort arbetsbeskrivning. Exempelvis genom att klippa in arbetet i korthet från frågeformuläret eller lägga in hela arbetsbeskrivningen. Här anger du de arbeten du ska värdera. Klicka på Nytt arbete nederst till vänster för att lägga till. Du kan i efterhand ändra namnet på ett arbete. Önskar du radera ett arbete så markerar du arbetet och klickar på knappen Ta bort. Värderingsblad I Värderingsblad görs värderingen av de inlagda arbetena faktor för faktor med en enkel klickning i värderingsbladet. Värderade arbeten kan sorteras efter olika variabler. Motivering till bedömning av svårighetsnivå skrivs in i värderingsbladet i fritextfältet under respektive värdering. Halva poäng används endast om du är osäker på vilken poäng arbetet ska få. Läs mer på sida i handledningen till Analys lönelots om värdering. Vid varje avsnitt finns det en underrubrik som heter Vägledning vid värdering, där du kan se exempel på nivåer. Detta blir ett viktigt dokument för att kvalitetssäkra värderingarna. 3. Resultat Här visas resultaten från din arbetsvärdering. Resultatet kan visas på tre olika sätt. Det är också här du kan göra indelning av arbetena i likvärdighetsgrupper baserat på antalet poäng i arbetsvärderingen. När värderingsarbetet är avslutat ska resultatet analyseras. Från datorprogrammet kan man skriva ut en tabell med oviktade poäng för de arbeten som har värderats. Tabellen tillsammans med motiveringarna från värderingsbladen är ett utmärkt underlag för analys och kvalitetssäkring. En motsvarande tabell med viktade poäng kan också skrivas ut från datorstödet, den tabellen ger en översikt av hur viktningen av enskilda faktorer påverkar slutresultatet. Analysen görs enklast genom att besvara några frågor: Kan vi arbeta efter det här resultatet? Speglar det företagets intentioner och värderingar? Om det inte gör det, var ligger felet? Analysen kan leda till att innehållet i någon faktor måste ändras, viktningen justeras eller till en granskning av om värderingarna verkligen är sakligt motiverade. Läs mer om analys av resultatet på sidan i handledningen Analys lönelots. Tabell oviktade och viktade poäng Funktionen Tabell för oviktade respektive Viktade poäng ger en samlad översikt av poängen (oviktade/viktade) i varje faktor för alla värderade arbeten. Den ger bland annat underlag för kvalitetssäkring av arbetsvärderingen. Om du vill ha tabellen i Excel så kan du kopiera tabellen och klistra in den. Guide datorprogram Lönelots 7 (21)

8 Likvärdiga arbeten 1 Här gör du förändring av gruppindelningen. Samtliga resultat visas med sina respektive poäng. Du grupperar med hjälp av plustecknet. Klicka på pluset och skriv in det värde där du vill att skiljelinjen ska vara. Ångrar du dig så kan du ta bort en linje med minustecknet. Likvärdiga arbeten 2 Poängen för skiljelinjen visas. Poängen för varje arbete visas inte. Arbeten inom samma grupp ordnas alfabetiskt. Likvärdiga arbeten 3 Poängen för skiljelinjen visas inte. Poängen för varje arbete visas inte. Arbeten inom samma grupp ordnas alfabetiskt. Administration Här kan du administrera programmet. Dessa olika delar finns: Hantera arbetsvärdering Skapa ny arbetsvärdering Importera arbetsvärdering Hantera arbetsvärdering Aktiv arbetsvärdering Den arbetsvärdering som står längst upp i listan är den aktiva. Om du vill att en annan arbetsvärdering ska vara aktiv får du klicka på den och trycka på Spara. Byta namn Om du vill kan du byta namn på en arbetsvärdering. Ta bort Om du vill kan du radera en arbetsvärdering, som exempelvis en testversion. Säkerhetskopiera Du kan även göra en säkerhetskopia som du kan spara ner på din dator. Skapa ny arbetsvärdering Tryck på Skapa för att göra en ny arbetsvärdering. Välj vilket namn den nya arbetsvärderingen ska ha. Importera arbetsvärdering Här kan du importera en arbetsvärdering som exempelvis någon annan har gjort och har skickat till dig. Väl fil genom att trycka på Välj fil. Klicka sedan längst på knappen Importera. Guide datorprogram Lönelots 8 (21)

9 Lönekartläggning Lönekartläggningsverktyget hjälper till att utföra indelningar och beräkningar för att göra en lönekartläggning. Här finns en metod för att jämföra och analysera löner i lika och likvärdiga arbeten mellan kvinnor och män och belysa strukturella löneskillnader. Verktyget kan användas både på större och mindre arbetsplatser. Datorstödet innehåller en modul för lönekartläggning som kopplar arbetsvärderingen till löneuppgifter. Genom att importera en excelfil med person-, befattnings-, grupp- och löneuppgifter beräknas en grundtabell med medel-/medianlön samt lönespridning i lika arbeten och indelningen i likvärdiga arbeten. Här finns också en funktion med plotterdiagram. Du kan välja att göra enbart en lönekartläggning även om du inte har gjort en arbetsvärdering med detta verktyg. Använd en excelfil med uppgifter från lönesystemet Du behöver en excelfil med person- och löneuppgifter på de individer som ska omfattas av lönekartläggningen. Du kan antingen skapa den själv eller ta uppgifter från ett lönesystem. Börja med att bestämma vilka individuppgifter som ska ingå i din excelfil. I tablån på nästa sida anges vilka uppgifter som är obligatoriska och hur de ska namnges. Kolumnerna i ditt excelark ska ha samma benämningar i rad 1 som anges i tablåns vänstra del. Om en uppgift inte är obligatorisk behöver du inte skapa motsvarande kolumn. Du kan välja att använda åldern som prestationsmått eller ett eget valt prestationsmått. Om du vill använda ett eget mått så ska denna finnas i excel-arket och anges i rutan Namn på eget prestationsmått. Om du gjort en arbetsvärdering med hjälp av datorprogrammet till Analys Lönelots kan du använda funktionen Använd grupper ifrån och klicka på aktuell arbetsvärdering. Datorstödet innehåller en funktion som kopplar ihop resultatet av arbetsvärderingen tillmotsvarande befattningar i excelfilen. För att detta ska fungera måste befattningarna i excelfilen ha en statistikkod som du anger när du värderar befattningen ifråga. Nästa steg är att importera excelfilen till programmet. Det gör du under lönekartläggning, genom funktionen Välj fil. Välj vilken fil du vill importera. Sedan väljer du om du vill använda grupper från excel-ark eller Aktuell arbetsvärdering. Välj det senare valet om du har gjort en Arbetsvärdering med datorprogrammet Analys Lönelots. Därefter kan du välja några olika bearbetningar av dina uppgifter, en grundläggande lönestrukturtabell, plotterdiagram för lika arbeten och strukturdiagram för likvärdiga arbeten. Du kan välja att visa en lönestrukturtabell med högsta och lägsta värden percentiler samt kvartiler. Guide datorprogram Lönelots 9 (21)

10 Plotterdiagram där varje arbete blir en flik i excel-arket, med högsta och lägsta värden percentiler samt kvartiler. Strukturdiagram med percentiler kvartiler med mera. Tryck sedan på Skapa lönekartläggning som ligger längst ned i programmet. Då skapas en excelfil lönekartläggning som du kan spara ner på valfritt ställe på din dator. När du gjort det så öppnas excelfilen automatiskt och då kan du också byta namn på den. Tablå Benämning i Excel-arkets rad 1 Personnr Namn Statistikkod Grupp Befattning Innehåll Ange personnummer med 10 siffror. Om enskilda individer inte behöver identifieras kan du simulera ett personnummer. Dock måste näst sista siffran visa vilket kön individen har: Jämn siffra för kvinna och udda för man. Om du vill ha ett plotterdiagram som visar löner för kvinnor och män i lika arbete uppdelat på ålder måste du ange födelseår på rätt plats i personnumret. Obligatorisk uppgift. Namn på enskilda individer som ingår i lönekartläggningen. Kan vara anonymt. Ej obligatorisk uppgift. Statistikkoden anger vilka arbeten som bedöms vara lika. Lika arbeten ska ha samma kod och kan till exempel hämtas från den egna lönestatistiken. Både siffror och bokstäver kan användas men versaler och gemener kan inte blandas. Du kan ange både en statistikkod och befattningsbenämning men bara en av dem är obligatorisk för att identifiera vilka arbeten som är lika. Max 28 tecken tillsammans om båda anges. Grupp anger likvärdiga arbeten. En bedömning/arbetsvärdering av vilka arbeten som är likvärdiga måste ha gjorts på förhand. Ange en kod som visar vilka arbeten som är likvärdiga. Koden ska vara en bokstav eller en siffra. Ange samma kod för de arbeten som är likvärdiga. Obligatorisk uppgift som krävs vid indelning av likvärdiga arbeten i lönekartläggningsverktyget Här skrivs i klartext den beteckning/yrkesbenämning som varje individs arbete har. En tydlig benämning av arbetet underlättar vid analys av löneskillnaderna i lika/likvärdiga arbeten. Namnet på befattningen får inte vara för långt eller innehålla specialtecken som exempelvis: /? & Du kan ange både en statistikkod och befattningsbenämning men bara en av dem är obligatorisk för att identifiera vilka arbeten som är lika. Max 28 tecken tillsammans om båda anges. Guide datorprogram Lönelots 10 (21)

11 Benämning i Excel-arkets rad 1 Heltidslön Prestationsmått Obs! Valfri benämning Innehåll Ange månadslönen för varje individ. Vid deltid ska lönen räknas om till heltid och timlöner räknas om till månadslöner. Lönebegreppen måste vara jämförbara för att få rätt underlag till analysen av löneskillnader. Obligatorisk uppgift. Du kan ge kolumnen valfritt namn. För varje person anger du ett mått eller värde på den individuella prestationen. Prestationsmåttet måste dock vara ett heltal. Om du inte skapar en specifik kolumn för prestation kommer programmet att välja ålder som indelningsgrund vid plotterdiagram för lika arbeten. Ej obligatorisk uppgift. Guide datorprogram Lönelots 11 (21)

12 Exempel på skapad excelfil Personnr Namn Statistikkod Grupp Befattning Heltidslön NN F Assistent NN A Avdelningschef NN 8232 E Chaufför NN C Ekonom NN C Ekonom NN 1282c B Enhetschef NN 1252 B Expert NN D Handläggare NN D Handläggare NN C Informatör NN C Ingenjör NN C Ingenjör NN C Ingenjör NN 3434b D Lab.personal NN 3434b D Lab.personal NN 3434b D Lab.personal NN 3434c F Lager NN 3434c F Lager NN 3434c F Lager NN A Marknadschef NN 343 D Montör NN 343 D Montör NN 987 E Receptionist NN 567 D Reparatör NN 567 D Reparatör NN E Sekreterare NN E Servicetekniker NN C Säljare Guide datorprogram Lönelots 12 (21)

13 Resultat i Excel Beroende på vilka delar du valt att bocka för får du olika tabeller och diagram. Nedan finns några exempel: Lönestrukturtabell Lönestrukturtabellen är grundläggande för lönekartläggningen. Uppgifterna i din skapade excelfil importeras till en databas som innehåller funktioner och formler för att gruppera och göra de statistiska beräkningar som visas i tabellen. Indelningar som programmet utför Individer med samma grupptillhörighet sorteras som likvärdiga arbeten Inom grupp med likvärdiga arbeten sorteras de som har samma befattning och/eller statistikkod som lika arbeten Om grupp inte angetts görs sorteringen enbart på lika arbete. Beräkningar som programmet utför för lika arbeten Könsfördelning: Antal individer uppdelat på kön och kvinnor och män tillsammans Andel kvinnor i arbetet Medellön: Uppdelat på kön och kvinnor och män tillsammans Kvinnors lön i procent av mäns Lönespridning: Uppdelat på kön. Välj lönespridningsmått, 10 percentiler, kvartiler eller högsta och lägsta värden Lönestrukturtabellen är en sammanställning av antal personer med lika och likvärdiga arbeten, medellöner och lönespridning allt uppdelat på kön. Kvinnodominerade arbeten mer än 60 procent kvinnor är markerade med gul färg. Guide datorprogram Lönelots 13 (21)

14 Exempel på lönestrukturtabell Grupp Statistikkod Arbete Könsfördelning Medellön Lönespridning Antal % Kvinnor Kv:s lön i % Män Kv M Kv+M Kv Kvinnor Män Kv+M av M:s Lägst Högst Lägst Högst A Avdelningschef % % A Marknadschef % % B 1282c Enhetschef % % B 1252 Expert % % C Säljare % % C Ekonom % % C Informatör % % C Ingenjör % % D 343 Montör % % D Handläggare % % D 567 Reparatör % % D 3434b Lab.personal % % E Servicetekniker 5 5 0% E 987 Receptionist % % E Sekreterare % E 8232 Chaufför % % F Lokalvårdare % % F 3434c Lager % % F Assistent % % Totalt % Guide datorprogram Lönelots 14 (21)

15 Plotterdiagram för lika arbete När du väljer funktionen plotterdiagram för lika arbete får du ett diagram där lönen för enskilda kvinnor respektive män som har samma arbete har plottats. Plotterdiagrammen kommer i ett excel-ark med en flik för varje arbete/befattning som ingår i ditt underlag. Den vertikala axeln (y-axeln) visar lön och den horisontella axeln (x-axeln) ditt valda prestationsmått. Om du inte valt att lägga in ett mått eller värde på den individuella prestationen visar x-axeln istället ålder. Detta för att få en spridning i diagrammet. Strukturdiagram för likvärdiga arbeten Diagrammet ger en sammanfattande bild av lönestrukturen för alla arbeten som ingår i lönekartläggningen och kan användas som ett visuellt underlag för analys av löneskillnader och lönespridning mellan arbeten som är likvärdiga. För varje grupp (i exemplet A F) av likvärdiga arbeten visas de olika arbetena med medianlön och lönespridning. Du kan här välja mellan olika indelningar i programmet. Guide datorprogram Lönelots 15 (21)

16 Frågor och svar Var uppgifterna sparas Vi har installerat programmet Lönelots på fyra av våra maskiner. Var lagras uppgifterna? Person nr 1 kan inte se vad person 2 har lagrat. Lönelots i sin nuvarande form är en klientversion, det vill säga att varje dator får en egen installation. Vill man dela på arbetsvärderingarna mellan olika installationer får man trycka på Exportera till fil under Hantera arbetsvärderingar. Sen får den andra trycka på import av värdering från fil på samma sida för att kunna fortsätta arbeta på denna fil. Detta fungerar alltså på samma sätt som om det vore ett worddokument man delar på. Felmeddelande vid installation När jag försöker installera filen står det Det här programmet kan skada datorn och mitt antivirusprogram råder mig att inte installera detta program. Vad ska jag göra? Detta problem kan uppstå när man har ett högt antivirusskydd på sin dator. Det är ingen fara att installera programmet. Om du inte lyckas lösa att installera programmet själv så ta i första hand kontant med er er IT-support, i andra hand med den tekniska supporten: Kan inte öppna fil backup.alx Jag har sparat en arbetsvärdering på sidan Hantera arbetsvärderingar. Den sparas under namnet värdering_backup.alx. När jag sen försöker öppna filen så går det inte. Varför? Du kan inte öppna filen genom att klicka på den. Den måste öppnas när man är inne i programmet. Gå in under Administration>Importera arbetsvärdering och välj sedan den fil som du vill öppna. Dela med sig av arbetsvärderingen eller lönekartläggningen Hur man gör om man vill skicka en gjord anpassning och värdering, lönekartläggning till någon med e-post eller ta ut på USB-minne? Gå in på Säkerhetskopiera och välj sedan om du vill spara det på datorn eller USB-minne. Man öppnar filen genom att gå till Administration>Importera arbetsvärdering. Tryck sedan på Välj fil och ta in den aktuella filen i programmet. Statistikkod och befattning Hur fungerar det med statistikkod och befattning? När man tar ut en lista från ekonomisystemet så bör statistikkod och befattning överensstämma. Så är det inte alltid. Om man har samma kod på två olika befattningar inom samma värderingsgrupp så används koden och namnet på den första befattningen. Totala antalet stämmer. Guide datorprogram Lönelots 16 (21)

17 Om man har samma kod på flera olika befattningar som värderats olika så används den första gruppen och den första befattningen. Totalen stämmer. Det är väl inte att rekommendera att använda programmet på det sättet, men rent tekniskt så funkar det. Man kan använda endast Befattning (utan statistikkod). Skulle man vilja använda endast statistikkod (utan befattning) så går det om man gör en kopiering av hela kolumnen statistikkod och en inklistring och att man namnger denna kolumn till befattning. Statistik från lönefil Kan man få ut någon statistik från en lönefil om man inte gjort någon arbetsvärdering? Lägg till en kolumn som om du gjort en enkel värdering. Kolumnnamn Grupp och ge den till exempel värdet A. Sätt in värdet A för alla arbeten. Felmeddelande när excelfilen skapas Det blir fel när vår egna excelfil ska laddas in i lönekartläggningen, vad kan det bero på? Namnet på befattningen får inte vara för långt eller innehålla specialtecken som exempelvis: /? & Du kan ange både en statistikkod och befattningsbenämning men bara en av dem är obligatorisk (se fråga/svar ovan) för att identifiera vilka arbeten som är lika. Max 28 tecken tillsammans om båda anges. En flik bildas i excel och flikar med längre namn kan inte skapas. Lönerna ska vara i heltal. Ta bort eventuella ören och ta bort tusentalsavgränsare i formatet för lönekolumnen. Använda Excelark eller Aktuell arbetsvärdering under lönekartläggning När jag gör en lönekartläggning och importerar en excelfil, vad är skillnaden med att Använda grupper från : Excelark eller Aktuell arbetsvärdering? Har du inte gjort arbetsvärderingen med Analys lönelots utan bara importerar en excelfil med grupperna från ekonomisystemet så väljer du Excelark. Om du gört arbetsvärderingen med Analys lönelots så väljer du Aktuell arbetsvärdering och får gruppindelningen från denna arbetsvärdering. Prestationsmått Vad är det för skillnad om jag väljer Prestationsmått : Ålder eller något annat? Hur gör man? Standard är att välja Ålder. När du gör plotterdiagrammet så blir den horisontella skalan (x-axeln) åldern. Skulle du vilja ha ett annat mått där så kan du göra en kolumn i ditt excelark, till exempel prestation. Använd Prestationsmått : Eget mått, fyll i rutan under med exakt samma namn som kolumnnamnet är i excelarket, i detta fall alltså prestation. Du ska i den kolumnen ha ett tal. Du kan använda tal med eller utan decimaler. Guide datorprogram Lönelots 17 (21)

18 Kan inte installera programmet En av våra användare har försökt installera programmet Lönelots. Den letar efter Mozillafiler under installationen och sedan startar inte programmet. Kan inte hitta någon info om att något annat än själva programmet i sig ska behövas. Har ni några ideér på ur man får programmet att funka och finns det några dolda krav? I tidigare versioner har vi haft problem med en annan användare som inte har kunnat installera det. Det beror på att de har installerat en programvara som har konflikter med lönelots. De lokaliserade problemet till att PA/Lönesystem Aditro-Personec inkl. moduler och tillämpningar, installeras med ett program som heter Crystal net 2005 server. Detta program verkar installera filer i windows\system32 så att inte lönelots kan använda sina egna. I versioner efter 4.0 är denna konflikt löst. Vi rekommenderar att ni installerar ny version av programmet. Det enda systemkravet som finns är att det ska vara Windows 2000 eller nyare. Om programmet Analys lönelots version Programmet är framtaget av DO i samarbete med Anita Harriman (Lönelotsarna), Arne Nilsson (Derivia Musik och IT) och Weightpoint AB. Support Kontakta för support gällande innehåll och för teknisk support. Guide datorprogram Lönelots 18 (21)

19 Guide datorprogram Lönelots 19 (21)

20

21 DO Box Stockholm Besök Torsgatan 11 Tel växel facebook.se/diskrimineringsombudsmannen Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.