Guide datorprogram Lönelots

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide datorprogram Lönelots"

Transkript

1 Guide datorprogram Lönelots

2 Denna pdf är tillgänglig. Andra alternativa format, exempelvis Daisy, lättläst eller punktskrift, kan beställas utan kostnad. Kontakta då DO på Diskrimineringsombudsmannen (DO) DO H PDF ISBN

3 Innehåll Inledning 5 Arbetvärdering 6 1. Anpassa...6 Faktorplan... 6 Faktorbeskrivningar Värdering... 7 Arbeten att värdera...7 Värderingsblad Resultat... 7 Tabell oviktade och viktade poäng...7 Likvärdiga arbeten Likvärdiga arbeten Likvärdiga arbeten Administration...8 Hantera arbetsvärdering... 8 Skapa ny arbetsvärdering... 8 Importera arbetsvärdering... 8 Lönekartläggning 9 Använd en excelfil med uppgifter från lönesystemet...9 Resultat i Excel...13 Frågor och svar 16 Om programmet 18 Analys lönelots version Support... 18

4

5 Inledning Datorprogrammet Lönelots är ett program som utgår från DO:s metod Analys Lönelots för att kunna göra en arbetsvärdering och lönekartläggning. Programmet består av två delar: Arbetsvärdering Lönekartläggning Dessa kan användas tillsammans eller separat. Nedan är tre sätt som du kan använda programmet på: 1. Göra enbart en arbetsvärdering. 2. Göra en arbetsvärdering och sedan en lönekartläggning. Lönekartläggningen kan göras genom att importera en excelfil, antingen från ert lönesystem eller att du gör den själv. 3. Ni har redan gjort en arbetsvärdering och vill bara göra en lönekartläggning. Lönekartläggningen kan göras genom att importera en excelfil, antingen från ert lönesystem eller att du gör den själv. Datorstöd Du kan ladda ned programmet på DO:s webbplats: Guide datorprogram Lönelots 5 (21)

6 Arbetvärdering Analys Lönelots är ett verktyg för arbetsgivare som vill göra en arbetsvärdering. Det kan hjälpa dig att få en helhetsbild över arbetenas krav och svårighetsgrad. Analys Lönelots medger delaktighet och insyn samt stimulerar till samverkan. För att kunna bedöma vilka arbeten som är likvärdiga vid lönekartläggning måste en genomgång av kraven i arbetet göras på ett könsneutralt sätt. Analys Lönelots kan användas vid värdering och gruppering av likvärdiga arbeten i samband med lönekartläggning. Enligt 3 kap. 2 Diskrimineringslagen ska bedömningen av kraven i arbetet göras utifrån kriterier som kunskaper och färdigheter, ansvar och ansträngning samt arbetsförhållanden. Analys lönelots utgår ifrån dessa kriterier för att bedöma vilka arbeten som är likvärdiga. Analys Lönelots är utformad som en grundstomme för att kunna användas i olika verksamheter. Verktyget behöver därför anpassas till den egna verksamheten. 1. Anpassa Faktorplan Analys lönelots är uppbyggd kring de kriterier som anges i 3 kapitlet 2 diskrimineringslagen för att beskriva och bedöma krav i arbetet. Kunskaper och färdigheter samt ansvar är definierade genom tre faktorer inom respektive område. Ansträngning och arbetsförhållanden är sammanförda till ett huvudområde som definieras med två faktorer och kallas Arbetsförhållanden. Grundversionen av Analys lönelots är uppbyggd genom huvudområden och faktorer. Faktorerna mäts genom aspekter. Du kan läsa mer om faktorplan på sida 11 i handledningen till Analys lönelots och om viktning på sidan Anpassa faktorerna till din egen arbetsvärdering. Du kan ändra faktorer, lägga till faktorer eller ta bort faktorer. Klicka på pluset för att lägga till en faktor. Klicka på krysset för att ta bort en faktor. Klicka på pilarna för att flytta en faktor inom gruppen. Du kan byta plats på faktorerna med pilarna till höger. Du måste ha minst två faktorer på Kunskaper/Färdigheter, två faktorer under Ansvar samt minst en faktor på Arbetsförhållanden. Nivåer och viktning kan man ändra på även i efterhand. Om du väljer att ändra på en faktors nivå eller viktning så ska även värderingen göras om på den faktorn. Har man till exempel från början fem nivåer på en faktor och satt en värdering på fem och sedan minskar till tre nivåer på den faktorn så ligger fortfarande den gamla värderingen (5) kvar. Värderingen måste då ändras i värderingsbladet. Faktorbeskrivningar Om du vill läsa mer om faktorbeskrivningar och nivåer kan du göra det på sida i handledningen Analys lönelots. I denna del av programmet kan du redigera de förifyllda textfälten så att de passar din egen arbetsplats och arbetsvärdering. När du klickar på Spara så sparas de förändringar som du har gjort. Guide datorprogram Lönelots 6 (21)

7 2. Värdering Arbeten att värdera Det är arbetets krav och inte individens förmåga som ska värderas i Analys lönelots. Det är alltså vad arbetsuppgifterna ställer för krav på arbetstagaren och inte hur arbetstagaren utför dem som ska värderas. Värderingen bör göras av minst tre personer. Läs gärna mer om värdering på sidan 37 i handledningen till Analys lönelots. I Arbeten att värdera skrivs alla arbeten som ska ingå i värderingen in med en kort arbetsbeskrivning. Exempelvis genom att klippa in arbetet i korthet från frågeformuläret eller lägga in hela arbetsbeskrivningen. Här anger du de arbeten du ska värdera. Klicka på Nytt arbete nederst till vänster för att lägga till. Du kan i efterhand ändra namnet på ett arbete. Önskar du radera ett arbete så markerar du arbetet och klickar på knappen Ta bort. Värderingsblad I Värderingsblad görs värderingen av de inlagda arbetena faktor för faktor med en enkel klickning i värderingsbladet. Värderade arbeten kan sorteras efter olika variabler. Motivering till bedömning av svårighetsnivå skrivs in i värderingsbladet i fritextfältet under respektive värdering. Halva poäng används endast om du är osäker på vilken poäng arbetet ska få. Läs mer på sida i handledningen till Analys lönelots om värdering. Vid varje avsnitt finns det en underrubrik som heter Vägledning vid värdering, där du kan se exempel på nivåer. Detta blir ett viktigt dokument för att kvalitetssäkra värderingarna. 3. Resultat Här visas resultaten från din arbetsvärdering. Resultatet kan visas på tre olika sätt. Det är också här du kan göra indelning av arbetena i likvärdighetsgrupper baserat på antalet poäng i arbetsvärderingen. När värderingsarbetet är avslutat ska resultatet analyseras. Från datorprogrammet kan man skriva ut en tabell med oviktade poäng för de arbeten som har värderats. Tabellen tillsammans med motiveringarna från värderingsbladen är ett utmärkt underlag för analys och kvalitetssäkring. En motsvarande tabell med viktade poäng kan också skrivas ut från datorstödet, den tabellen ger en översikt av hur viktningen av enskilda faktorer påverkar slutresultatet. Analysen görs enklast genom att besvara några frågor: Kan vi arbeta efter det här resultatet? Speglar det företagets intentioner och värderingar? Om det inte gör det, var ligger felet? Analysen kan leda till att innehållet i någon faktor måste ändras, viktningen justeras eller till en granskning av om värderingarna verkligen är sakligt motiverade. Läs mer om analys av resultatet på sidan i handledningen Analys lönelots. Tabell oviktade och viktade poäng Funktionen Tabell för oviktade respektive Viktade poäng ger en samlad översikt av poängen (oviktade/viktade) i varje faktor för alla värderade arbeten. Den ger bland annat underlag för kvalitetssäkring av arbetsvärderingen. Om du vill ha tabellen i Excel så kan du kopiera tabellen och klistra in den. Guide datorprogram Lönelots 7 (21)

8 Likvärdiga arbeten 1 Här gör du förändring av gruppindelningen. Samtliga resultat visas med sina respektive poäng. Du grupperar med hjälp av plustecknet. Klicka på pluset och skriv in det värde där du vill att skiljelinjen ska vara. Ångrar du dig så kan du ta bort en linje med minustecknet. Likvärdiga arbeten 2 Poängen för skiljelinjen visas. Poängen för varje arbete visas inte. Arbeten inom samma grupp ordnas alfabetiskt. Likvärdiga arbeten 3 Poängen för skiljelinjen visas inte. Poängen för varje arbete visas inte. Arbeten inom samma grupp ordnas alfabetiskt. Administration Här kan du administrera programmet. Dessa olika delar finns: Hantera arbetsvärdering Skapa ny arbetsvärdering Importera arbetsvärdering Hantera arbetsvärdering Aktiv arbetsvärdering Den arbetsvärdering som står längst upp i listan är den aktiva. Om du vill att en annan arbetsvärdering ska vara aktiv får du klicka på den och trycka på Spara. Byta namn Om du vill kan du byta namn på en arbetsvärdering. Ta bort Om du vill kan du radera en arbetsvärdering, som exempelvis en testversion. Säkerhetskopiera Du kan även göra en säkerhetskopia som du kan spara ner på din dator. Skapa ny arbetsvärdering Tryck på Skapa för att göra en ny arbetsvärdering. Välj vilket namn den nya arbetsvärderingen ska ha. Importera arbetsvärdering Här kan du importera en arbetsvärdering som exempelvis någon annan har gjort och har skickat till dig. Väl fil genom att trycka på Välj fil. Klicka sedan längst på knappen Importera. Guide datorprogram Lönelots 8 (21)

9 Lönekartläggning Lönekartläggningsverktyget hjälper till att utföra indelningar och beräkningar för att göra en lönekartläggning. Här finns en metod för att jämföra och analysera löner i lika och likvärdiga arbeten mellan kvinnor och män och belysa strukturella löneskillnader. Verktyget kan användas både på större och mindre arbetsplatser. Datorstödet innehåller en modul för lönekartläggning som kopplar arbetsvärderingen till löneuppgifter. Genom att importera en excelfil med person-, befattnings-, grupp- och löneuppgifter beräknas en grundtabell med medel-/medianlön samt lönespridning i lika arbeten och indelningen i likvärdiga arbeten. Här finns också en funktion med plotterdiagram. Du kan välja att göra enbart en lönekartläggning även om du inte har gjort en arbetsvärdering med detta verktyg. Använd en excelfil med uppgifter från lönesystemet Du behöver en excelfil med person- och löneuppgifter på de individer som ska omfattas av lönekartläggningen. Du kan antingen skapa den själv eller ta uppgifter från ett lönesystem. Börja med att bestämma vilka individuppgifter som ska ingå i din excelfil. I tablån på nästa sida anges vilka uppgifter som är obligatoriska och hur de ska namnges. Kolumnerna i ditt excelark ska ha samma benämningar i rad 1 som anges i tablåns vänstra del. Om en uppgift inte är obligatorisk behöver du inte skapa motsvarande kolumn. Du kan välja att använda åldern som prestationsmått eller ett eget valt prestationsmått. Om du vill använda ett eget mått så ska denna finnas i excel-arket och anges i rutan Namn på eget prestationsmått. Om du gjort en arbetsvärdering med hjälp av datorprogrammet till Analys Lönelots kan du använda funktionen Använd grupper ifrån och klicka på aktuell arbetsvärdering. Datorstödet innehåller en funktion som kopplar ihop resultatet av arbetsvärderingen tillmotsvarande befattningar i excelfilen. För att detta ska fungera måste befattningarna i excelfilen ha en statistikkod som du anger när du värderar befattningen ifråga. Nästa steg är att importera excelfilen till programmet. Det gör du under lönekartläggning, genom funktionen Välj fil. Välj vilken fil du vill importera. Sedan väljer du om du vill använda grupper från excel-ark eller Aktuell arbetsvärdering. Välj det senare valet om du har gjort en Arbetsvärdering med datorprogrammet Analys Lönelots. Därefter kan du välja några olika bearbetningar av dina uppgifter, en grundläggande lönestrukturtabell, plotterdiagram för lika arbeten och strukturdiagram för likvärdiga arbeten. Du kan välja att visa en lönestrukturtabell med högsta och lägsta värden percentiler samt kvartiler. Guide datorprogram Lönelots 9 (21)

10 Plotterdiagram där varje arbete blir en flik i excel-arket, med högsta och lägsta värden percentiler samt kvartiler. Strukturdiagram med percentiler kvartiler med mera. Tryck sedan på Skapa lönekartläggning som ligger längst ned i programmet. Då skapas en excelfil lönekartläggning som du kan spara ner på valfritt ställe på din dator. När du gjort det så öppnas excelfilen automatiskt och då kan du också byta namn på den. Tablå Benämning i Excel-arkets rad 1 Personnr Namn Statistikkod Grupp Befattning Innehåll Ange personnummer med 10 siffror. Om enskilda individer inte behöver identifieras kan du simulera ett personnummer. Dock måste näst sista siffran visa vilket kön individen har: Jämn siffra för kvinna och udda för man. Om du vill ha ett plotterdiagram som visar löner för kvinnor och män i lika arbete uppdelat på ålder måste du ange födelseår på rätt plats i personnumret. Obligatorisk uppgift. Namn på enskilda individer som ingår i lönekartläggningen. Kan vara anonymt. Ej obligatorisk uppgift. Statistikkoden anger vilka arbeten som bedöms vara lika. Lika arbeten ska ha samma kod och kan till exempel hämtas från den egna lönestatistiken. Både siffror och bokstäver kan användas men versaler och gemener kan inte blandas. Du kan ange både en statistikkod och befattningsbenämning men bara en av dem är obligatorisk för att identifiera vilka arbeten som är lika. Max 28 tecken tillsammans om båda anges. Grupp anger likvärdiga arbeten. En bedömning/arbetsvärdering av vilka arbeten som är likvärdiga måste ha gjorts på förhand. Ange en kod som visar vilka arbeten som är likvärdiga. Koden ska vara en bokstav eller en siffra. Ange samma kod för de arbeten som är likvärdiga. Obligatorisk uppgift som krävs vid indelning av likvärdiga arbeten i lönekartläggningsverktyget Här skrivs i klartext den beteckning/yrkesbenämning som varje individs arbete har. En tydlig benämning av arbetet underlättar vid analys av löneskillnaderna i lika/likvärdiga arbeten. Namnet på befattningen får inte vara för långt eller innehålla specialtecken som exempelvis: /? & Du kan ange både en statistikkod och befattningsbenämning men bara en av dem är obligatorisk för att identifiera vilka arbeten som är lika. Max 28 tecken tillsammans om båda anges. Guide datorprogram Lönelots 10 (21)

11 Benämning i Excel-arkets rad 1 Heltidslön Prestationsmått Obs! Valfri benämning Innehåll Ange månadslönen för varje individ. Vid deltid ska lönen räknas om till heltid och timlöner räknas om till månadslöner. Lönebegreppen måste vara jämförbara för att få rätt underlag till analysen av löneskillnader. Obligatorisk uppgift. Du kan ge kolumnen valfritt namn. För varje person anger du ett mått eller värde på den individuella prestationen. Prestationsmåttet måste dock vara ett heltal. Om du inte skapar en specifik kolumn för prestation kommer programmet att välja ålder som indelningsgrund vid plotterdiagram för lika arbeten. Ej obligatorisk uppgift. Guide datorprogram Lönelots 11 (21)

12 Exempel på skapad excelfil Personnr Namn Statistikkod Grupp Befattning Heltidslön NN F Assistent NN A Avdelningschef NN 8232 E Chaufför NN C Ekonom NN C Ekonom NN 1282c B Enhetschef NN 1252 B Expert NN D Handläggare NN D Handläggare NN C Informatör NN C Ingenjör NN C Ingenjör NN C Ingenjör NN 3434b D Lab.personal NN 3434b D Lab.personal NN 3434b D Lab.personal NN 3434c F Lager NN 3434c F Lager NN 3434c F Lager NN A Marknadschef NN 343 D Montör NN 343 D Montör NN 987 E Receptionist NN 567 D Reparatör NN 567 D Reparatör NN E Sekreterare NN E Servicetekniker NN C Säljare Guide datorprogram Lönelots 12 (21)

13 Resultat i Excel Beroende på vilka delar du valt att bocka för får du olika tabeller och diagram. Nedan finns några exempel: Lönestrukturtabell Lönestrukturtabellen är grundläggande för lönekartläggningen. Uppgifterna i din skapade excelfil importeras till en databas som innehåller funktioner och formler för att gruppera och göra de statistiska beräkningar som visas i tabellen. Indelningar som programmet utför Individer med samma grupptillhörighet sorteras som likvärdiga arbeten Inom grupp med likvärdiga arbeten sorteras de som har samma befattning och/eller statistikkod som lika arbeten Om grupp inte angetts görs sorteringen enbart på lika arbete. Beräkningar som programmet utför för lika arbeten Könsfördelning: Antal individer uppdelat på kön och kvinnor och män tillsammans Andel kvinnor i arbetet Medellön: Uppdelat på kön och kvinnor och män tillsammans Kvinnors lön i procent av mäns Lönespridning: Uppdelat på kön. Välj lönespridningsmått, 10 percentiler, kvartiler eller högsta och lägsta värden Lönestrukturtabellen är en sammanställning av antal personer med lika och likvärdiga arbeten, medellöner och lönespridning allt uppdelat på kön. Kvinnodominerade arbeten mer än 60 procent kvinnor är markerade med gul färg. Guide datorprogram Lönelots 13 (21)

14 Exempel på lönestrukturtabell Grupp Statistikkod Arbete Könsfördelning Medellön Lönespridning Antal % Kvinnor Kv:s lön i % Män Kv M Kv+M Kv Kvinnor Män Kv+M av M:s Lägst Högst Lägst Högst A Avdelningschef % % A Marknadschef % % B 1282c Enhetschef % % B 1252 Expert % % C Säljare % % C Ekonom % % C Informatör % % C Ingenjör % % D 343 Montör % % D Handläggare % % D 567 Reparatör % % D 3434b Lab.personal % % E Servicetekniker 5 5 0% E 987 Receptionist % % E Sekreterare % E 8232 Chaufför % % F Lokalvårdare % % F 3434c Lager % % F Assistent % % Totalt % Guide datorprogram Lönelots 14 (21)

15 Plotterdiagram för lika arbete När du väljer funktionen plotterdiagram för lika arbete får du ett diagram där lönen för enskilda kvinnor respektive män som har samma arbete har plottats. Plotterdiagrammen kommer i ett excel-ark med en flik för varje arbete/befattning som ingår i ditt underlag. Den vertikala axeln (y-axeln) visar lön och den horisontella axeln (x-axeln) ditt valda prestationsmått. Om du inte valt att lägga in ett mått eller värde på den individuella prestationen visar x-axeln istället ålder. Detta för att få en spridning i diagrammet. Strukturdiagram för likvärdiga arbeten Diagrammet ger en sammanfattande bild av lönestrukturen för alla arbeten som ingår i lönekartläggningen och kan användas som ett visuellt underlag för analys av löneskillnader och lönespridning mellan arbeten som är likvärdiga. För varje grupp (i exemplet A F) av likvärdiga arbeten visas de olika arbetena med medianlön och lönespridning. Du kan här välja mellan olika indelningar i programmet. Guide datorprogram Lönelots 15 (21)

16 Frågor och svar Var uppgifterna sparas Vi har installerat programmet Lönelots på fyra av våra maskiner. Var lagras uppgifterna? Person nr 1 kan inte se vad person 2 har lagrat. Lönelots i sin nuvarande form är en klientversion, det vill säga att varje dator får en egen installation. Vill man dela på arbetsvärderingarna mellan olika installationer får man trycka på Exportera till fil under Hantera arbetsvärderingar. Sen får den andra trycka på import av värdering från fil på samma sida för att kunna fortsätta arbeta på denna fil. Detta fungerar alltså på samma sätt som om det vore ett worddokument man delar på. Felmeddelande vid installation När jag försöker installera filen står det Det här programmet kan skada datorn och mitt antivirusprogram råder mig att inte installera detta program. Vad ska jag göra? Detta problem kan uppstå när man har ett högt antivirusskydd på sin dator. Det är ingen fara att installera programmet. Om du inte lyckas lösa att installera programmet själv så ta i första hand kontant med er er IT-support, i andra hand med den tekniska supporten: Kan inte öppna fil backup.alx Jag har sparat en arbetsvärdering på sidan Hantera arbetsvärderingar. Den sparas under namnet värdering_backup.alx. När jag sen försöker öppna filen så går det inte. Varför? Du kan inte öppna filen genom att klicka på den. Den måste öppnas när man är inne i programmet. Gå in under Administration>Importera arbetsvärdering och välj sedan den fil som du vill öppna. Dela med sig av arbetsvärderingen eller lönekartläggningen Hur man gör om man vill skicka en gjord anpassning och värdering, lönekartläggning till någon med e-post eller ta ut på USB-minne? Gå in på Säkerhetskopiera och välj sedan om du vill spara det på datorn eller USB-minne. Man öppnar filen genom att gå till Administration>Importera arbetsvärdering. Tryck sedan på Välj fil och ta in den aktuella filen i programmet. Statistikkod och befattning Hur fungerar det med statistikkod och befattning? När man tar ut en lista från ekonomisystemet så bör statistikkod och befattning överensstämma. Så är det inte alltid. Om man har samma kod på två olika befattningar inom samma värderingsgrupp så används koden och namnet på den första befattningen. Totala antalet stämmer. Guide datorprogram Lönelots 16 (21)

17 Om man har samma kod på flera olika befattningar som värderats olika så används den första gruppen och den första befattningen. Totalen stämmer. Det är väl inte att rekommendera att använda programmet på det sättet, men rent tekniskt så funkar det. Man kan använda endast Befattning (utan statistikkod). Skulle man vilja använda endast statistikkod (utan befattning) så går det om man gör en kopiering av hela kolumnen statistikkod och en inklistring och att man namnger denna kolumn till befattning. Statistik från lönefil Kan man få ut någon statistik från en lönefil om man inte gjort någon arbetsvärdering? Lägg till en kolumn som om du gjort en enkel värdering. Kolumnnamn Grupp och ge den till exempel värdet A. Sätt in värdet A för alla arbeten. Felmeddelande när excelfilen skapas Det blir fel när vår egna excelfil ska laddas in i lönekartläggningen, vad kan det bero på? Namnet på befattningen får inte vara för långt eller innehålla specialtecken som exempelvis: /? & Du kan ange både en statistikkod och befattningsbenämning men bara en av dem är obligatorisk (se fråga/svar ovan) för att identifiera vilka arbeten som är lika. Max 28 tecken tillsammans om båda anges. En flik bildas i excel och flikar med längre namn kan inte skapas. Lönerna ska vara i heltal. Ta bort eventuella ören och ta bort tusentalsavgränsare i formatet för lönekolumnen. Använda Excelark eller Aktuell arbetsvärdering under lönekartläggning När jag gör en lönekartläggning och importerar en excelfil, vad är skillnaden med att Använda grupper från : Excelark eller Aktuell arbetsvärdering? Har du inte gjort arbetsvärderingen med Analys lönelots utan bara importerar en excelfil med grupperna från ekonomisystemet så väljer du Excelark. Om du gört arbetsvärderingen med Analys lönelots så väljer du Aktuell arbetsvärdering och får gruppindelningen från denna arbetsvärdering. Prestationsmått Vad är det för skillnad om jag väljer Prestationsmått : Ålder eller något annat? Hur gör man? Standard är att välja Ålder. När du gör plotterdiagrammet så blir den horisontella skalan (x-axeln) åldern. Skulle du vilja ha ett annat mått där så kan du göra en kolumn i ditt excelark, till exempel prestation. Använd Prestationsmått : Eget mått, fyll i rutan under med exakt samma namn som kolumnnamnet är i excelarket, i detta fall alltså prestation. Du ska i den kolumnen ha ett tal. Du kan använda tal med eller utan decimaler. Guide datorprogram Lönelots 17 (21)

18 Kan inte installera programmet En av våra användare har försökt installera programmet Lönelots. Den letar efter Mozillafiler under installationen och sedan startar inte programmet. Kan inte hitta någon info om att något annat än själva programmet i sig ska behövas. Har ni några ideér på ur man får programmet att funka och finns det några dolda krav? I tidigare versioner har vi haft problem med en annan användare som inte har kunnat installera det. Det beror på att de har installerat en programvara som har konflikter med lönelots. De lokaliserade problemet till att PA/Lönesystem Aditro-Personec inkl. moduler och tillämpningar, installeras med ett program som heter Crystal net 2005 server. Detta program verkar installera filer i windows\system32 så att inte lönelots kan använda sina egna. I versioner efter 4.0 är denna konflikt löst. Vi rekommenderar att ni installerar ny version av programmet. Det enda systemkravet som finns är att det ska vara Windows 2000 eller nyare. Om programmet Analys lönelots version Programmet är framtaget av DO i samarbete med Anita Harriman (Lönelotsarna), Arne Nilsson (Derivia Musik och IT) och Weightpoint AB. Support Kontakta för support gällande innehåll och för teknisk support. Guide datorprogram Lönelots 18 (21)

19 Guide datorprogram Lönelots 19 (21)

20

21 DO Box Stockholm Besök Torsgatan 11 Tel växel facebook.se/diskrimineringsombudsmannen Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA***

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Här hittar du som har ansvar för företagets/organisationens lönekartläggning en metod för lönejämförelse och för att

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Handbok. för dataprogrammet Löneanalys

Handbok. för dataprogrammet Löneanalys 2004 Handbok för dataprogrammet Löneanalys Handbok för dataprogrammet Löneanalys Produktion: Arbetsgivarverket, 2004 Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck: Elanders Infologistics Väst AB Innehåll Verktyget

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Importera medlemmar via Excel

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Importera medlemmar via Excel Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Importera medlemmar via Excel 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en

Läs mer

Lönekartläggning. En vägledning

Lönekartläggning. En vägledning Sidan 1 av 10 Lönekartläggning En vägledning I avtalsrörelsen 2007 för området branschavtal Energi beslöts att en partsgemensam kansligrupp skulle undersöka vilket material rörande lönekartläggning som

Läs mer

Lönekartläggning i Fastigo-företagen

Lönekartläggning i Fastigo-företagen Lönekartläggning i Fastigo-företagen www.fastigo.se Kvinnor och män har lika rätt i fråga om arbete, lön och andra anställningsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Löneskillnader som beror på

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner

Handlingsplan för jämställda löner Handlingsplan för jämställda löner Jämställdhetsnätverket Avdelning 282 Vision 1. Samverkan Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra lönekartläggningen, som ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker.

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker. Underlag 2015-02-19 Sida 1 (11) Statistik 2014 Främjande Rådgivning Typ Samtal 3 882 Brev 1 919 Totalt 5 801 Kurser och uppdragsutbildning Typ Deltagare Kurser 620 Uppdragsutbildning 520 Totalt 1 140 Media

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Granskningsprotokoll bedömning av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner

Granskningsprotokoll bedömning av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner Granskningsprotokoll bedömning av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner Granskning Ärendenummer GRA 201 Arbetsgivare Handling Datum Antal anställda Anställda kvinnor Anställda

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Instruktioner, steg för steg, kapitel 1

Instruktioner, steg för steg, kapitel 1 Instruktioner, steg för steg, kapitel 1 Instruktioner till Övning1.1 Logga in till statistiken i din verksamhetsuppföljning (eller till Ungdomsrådgivningens statistik): Gå med webbläsaren till www.netigate.se

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Föra över ett befintligt register via importfil

Föra över ett befintligt register via importfil Föra över ett befintligt register via importfil Har ni ett befintligt medlemsregister, som ni kan få ut i Microsoft Excel-format, kan du enkelt föra över hela detta register till IdrottOnline via en importfil.

Läs mer

LIKA LÖN HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN HANDBOKEN Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet 2011 www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17 30 www.bao.se Finansförbundet

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Lönekartläggning. En handbok

Lönekartläggning. En handbok Lönekartläggning En handbok Förord Arbetet med att kartlägga och undanröja osakliga löneskillnader är en viktig del i löneprocessen. Det är ett av flera sätt att kvalitetssäkra en väl fungerande lokal

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Vid frågor kring IBX Quote kontakta IBX Support. Email: support@ibxgroup.com Telefon: +46 8 5534 6000 Innehåll Handledning hantera förfrågan och

Läs mer

Hantering av Exceldata vid import till/export från utbetalningsansökan

Hantering av Exceldata vid import till/export från utbetalningsansökan Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Instruktion 2015-08-18 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Tillväxtverket 0.4 Hantering av Exceldata vid import till/export från utbetalningsansökan Innehåll

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse, Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare en introduktion till analysvyn Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling Guide till IceTest... 1 Före, under och efter tävling... 1 Före tävling... 1 Lottningen... 1 Dags att skapa databas för tävlingen... 2 Skapa ny gren... 2 Färger m. m.... 3 Importering i IceTest... 3 Kontroll

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst

Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst Introduktion för ungdomsföreningar Uppdaterad 2015-06-11 Inledning Idrott & förenings e-tjänst är ett webbaserat hjälpmedel för föreningar och privatpersoner

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter SPK - Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter 2011-12-07 11:07 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 2. AGDA

Läs mer

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE)

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (11) 2011-03-01 VERSION 0.1 Guide HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) I Live@edu kan du i Internetläsaren med Microsoft Webb Apps skapa, redigera och dela dokument

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Arrangera - Resultat Export och Import

Arrangera - Resultat Export och Import 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Arrangera - Resultat Export och Import [Här kan du läsa en enkel guide hur du hanterar resultat.]

Läs mer

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus... 1 Om jag ändrar utseende på UUplus på min dator, påverkar jag någon annan då?... 2 Hur väljer jag värden i drop-downlisterna

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Avtal, behörighet och roller Inloggning Hantera företagsinformation Uppdaterat 2015-10-13 Sid 2 av 28 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 OM

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Logga in i Episerver 6: Logga in genom att skriva http://rfs.se/gui i webbläsaren. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Klicka

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader.

y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön 2011 y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. y Unionen ska verka för att förändra diskrimineringslagen så att lönekartläggningar

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration LATHUND för Primulas lönerevisionsmodul PRIMULA personal- och löneadministration Kom i gång och arbeta med lönerevision i Primula Logga in i Primula och välj Lönerevision i Huvudmenyn Bilden nedan kommer

Läs mer

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator.

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator. Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed Installera skrivaren Installationen fungerar för Windows, använder du MAC, kontakta vår support för separat instruktion, ring på 031-780 06 00 alternativt

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer