Bokslutskommuniké Caucasus Oil AB (PUBL) För räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2012. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611. För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2012 Caucasus Oil AB (PUBL) För räkenskapsåret Caucasus Oil AB (publ) är ett svenskt bolag med inriktning på investeringar inom olja och gas i bland annat Mellanöstern, Europa, Nordafrika samt för att sprida verksamhetsrisken även i Nordamerika. Bolaget drivs från huvudkontoret i Vimmerby.

2 Viktiga händelser under året Olje- och gasbrunnen Goodrich-Cocke #3 togs i produktion den 4 januari med en initial produktion på 90 fat olja per dygn. Caucasus andel i Weeks Islandprojektet är 5 %. Den 25 januari kom Skatteverkets beslut om att den utgivna teckningsoptionen TO 3 inte skall beskattas som utdelning, och att anskaffningsutgiften för de erhållna teckningsoptionerna är 0 kr. I februari tog bolaget upp ett lån på SEK från styrelsens ledamöter mot 6 % ränta för att täcka extrakostander i samband med renoveringen av Goodrich-Cocke #3. Styrelseledamöterna kvittade senare en del av skulden, SEK , mot nya aktier med stöd av TO 3. Teckningskursen, för teckning av aktier i Caucasus Oil med hjälp av den tidigare utgivna teckningsoptionen TO 3, fastställdes den 2 maj till 0,63 kr. Den 18 maj kallades aktieägarna i Caucasus Oil AB till årsstämma den 18 juni på Vimmerby Stadshotell. Bolaget tillfördes i juni månad SEK , genom att nya aktier hade tecknats med stöd av TO 3. Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av högst aktier och högst lika många teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigas även att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa ordinarie årsstämma, genomföra emission av konvertibla lån. Emissioner skall kunna göras såväl med som utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid varje tillfälle skall teckningskursen sättas så nära marknadsvärdet som möjligt, med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Sådan emission skall kunna ske med villkor om betalning med apportegendom eller genom kvittning. Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning. Tisdagen den 19 juni togs handeln upp med de nytillförda interimsaktierna under kortnamnet CAOI IA. Produktionsstörningar förekommer under hösten gällande brunnarna i Weeks Island, Louisiana. Händelser efter periodens utgång Brunnen Goodrich-Cocke #3 fick under 2012 problem med läckage. Läckaget är nu åtgärdat och vår nye operatör Alta Mesa inväntar nu att myndigheterna skall ge klartecken till att producera brunnen i korthet ksek 2012 (2011) Periodens omsättning (1 195 ) Periodens bruttoresultat -137 (-12) Periodens rörelseresultat -308 (-138) Periodens resultat efter finansiella poster och skatt -315 (-135) Q i korthet ksek Q Periodens omsättning 141 (262) Periodens bruttoresultat -166 (-131) Periodens rörelseresultat -208 (-163) Periodens resultat efter finansiella poster och skatt -208 (-160) 2 Caucasus Oil AB (publ), Sevedegatan 34, Vimmerby, org. nr

3 Kommentarer till resultatet Omsättningen hämmades under delar av året på grund av driftstörningar i produktionen, men prissättningen på olja har påverkat bolaget i positiv riktning. Brunnarna skrivs av under en tjugoårsperiod från och med den månad som de sätts i produktion. Driftkostnadernas ökning är till största delen att hänföra produktionsstimulerande insatser utförts i brunnarna. Prognos verksamhetsåret 2013 Med nuvarande svagt ökande prisbild, främst på oljan, finns möjlighet för ett positivt resultat före avskrivningar för 2013, detta under förutsättning att det inte inträffar händelser utanför Caucasus Oils inflytande. Ordförande Ulrich Anderssons kommentar Det femte räkenskapsåret är nu slut. Vi har under året haft ett antal smärre motgångar i form av t.ex. igensatta borrhål och fördyrade kostnader för återöppnandet av en av brunnarna. Men det är en del av spelets regler. Jakten på olja och gas är inget som går att förutse, vare sig mängd- eller kostnadsmässigt. Ibland flyter allt på bästa sätt, för att förr eller senare stoppa upp en smula, innan det rinner på igen. Men det är också de här möjligheterna som driver oss att jobba vidare i jakten på de stora fynden av det svarta guldet. Vi har fortsatt att överlägga med ett flertal projektägare för att kunna gå vidare i utvecklingen av vårt bolag. Hitintills har vi inte känt att vi mött rätt projekt kombinerat med rätt folk. För tillfället är våra blickar fokuserade på USAs västkust, så mycket kan jag i all fall berätta. Efter tolv, utåt sett, stillsamma månader under 2012 hoppas jag och styrelsen att vi nu ska kunna se ett mer händelserikt år Råvarupriserna är fortsatt relativt låga för gas men oljan betalas bra, så det finns en del ljuspunkter! Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL 9 kap. Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan senaste årsredovisning. Caucasus Oil AB (publ), Sevedegatan 34, Vimmerby, org. nr

4 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL 9 kap. Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan senaste årsredovisning. Risker och osäkerhetsfaktorer Operativa risker Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. Verksamheten som bedrivs i Caucasus Oil erbjuder stora möjligheter, men innebär också betydande risker. Caucasus Oils verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom gas- och oljeutvinning ofta ställs inför. Riskerna i sådana företag är främst kopplade till utfallet av och kostnaderna för prospektering och utvinning, samt prisutvecklingen på gas- och oljemarknaden, men även till tillståndsfrågor avseende undersökning, utvinning och miljö. Därtill skall beaktas att Caucasus Oil befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. Caucasus Oil utgör vidare en liten organisation och är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner. Finansiella risker Bolaget exponeras för olika finansiella risker i sin verksamhet såsom ränte-, pris-, kredit-, likviditets- och kassaflödesrisk. Ränterisk uppstår genom variationer i marknadsräntorna. Prisrisk avser risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar till följd av förändringar i marknadspriser. Kreditrisk (motpartsrisk) är risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sin förpliktelse, vilket leder till förlust för bolaget. Likviditetsrisk (finansieringsrisk) är risken att bolaget inte kan finansiera sina åtaganden. Kassaflödesrisk är risken att bolagets kassaflöde varierar till följd av förändringar i marknadsräntor och på grund av valutafluktuationer. Valutarisker Intäkter från verksamheten är till huvudsaklig del i USA-dollar (USD), medan kostnaderna för bolaget delvis är i svenska kronor (SEK). Kursfluktuationer och osäkerhet i framtida valutakurser gör att förändringar i valutakurser kan komma att påverka bolagets redovisade intjäningsförmåga på ett avgörande sätt. Osäkerhetsfaktorer Förutom branschspecifika risker måste även mer generella osäkerhetsfaktorer beaktas, såsom konjunkturutveckling, konkurrens, teknologi- och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvalificerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk. Ovan nämnda risker utgör ett sammanfattande urval av risker och osäkerhetsfaktorer, som har betydelse för Caucasus Oils verksamhet eller en investering i Caucasus Oils aktie. Känslighetsanalys Bolagets framtida intjäningsförmåga är till stor del knuten till framgången i att finna gas och olja i de projekt som bolaget deltar i. Möjligheten att exploatera projekten beror på vilka fyndigheter som påträffas och i vilken mängd. Gas- och oljeprisets utveckling påverkar också prospekteringsviljan hos operatörerna och kan på så sätt även påverka Caucasus Oils intjänandeförmåga. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Vimmerby Caucasus Oil AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Olle Björck, informationsansvarig. Hemsida: Telefon: , E-post: 4 Caucasus Oil AB (publ), Sevedegatan 34, Vimmerby, org. nr

5 Nyckeltal (KSEK) Nettoomsättning Resultat Resultat/aktie -0,02-0,01-0,02-0,01 Soliditet, % 97% 96% 97% 96% Likvida medel/aktie 0,03 0,01 0,03 0,01 Eget kapital/aktie 0,28 0,28 0,28 0,28 Antal aktier, st Insynspersoners aktieinnehav Ulrich Andersson med närstående Bertil Wilhelmsson med närstående Bengt Grafström Lars-Olof Ericsson Olle Björck Lea Andersson med närstående Joakim Falck 0 0 Investeringar under perioden 2012 Källa Investerat i SEK Status Notering Goodrich-Cocke #2 & # Utvärderas Schiflet #1H Återbetalning av ej utnyttjade inbetalda medel. Totalt Caucasus Oils materiella anläggningstillgångar Partner Omfattning Status PetroMax Delägande i 5 brunnar 3 brunnar i produktion 2 brunnar utvärderas Alta Mesa Delägande i 2 brunnar 1 brunn åtgärdas tubingläcka 1 utvärderas Under 2012 har Caucasus Oils genomsnittliga månadsproduktion av olja och gas legat på 93,2 fat oljeekvivalenter vilket motsvarar en dygnsproduktion på ca 3,1 fat oljeekvivalenter. Caucasus Oil AB (publ), Sevedegatan 34, Vimmerby, org. nr

6 Resultaträkning (KSEK) Nettoomsättning, externt Rörelsens kostnader Produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Periodens resultat Balansräkning (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Caucasus Oil AB (publ), Sevedegatan 34, Vimmerby, org. nr

7 Förändring eget kapital (ksek) Ingående eget kapital Nyemission Periodens resultat Utgående eget kapital Kassaflödesanalys (ksek) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. - Avskrivningar och nedskrivningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 1) ) -553 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 738 Upptagna lån 320 Amortering av låneskulder -320 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 738 Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut ) Återbetalning med 9 tkr har skett av tidigare erlagt förskott avseende investeringar 2) Återbetalning med 86 tkr har skett av tidigare erlagt förskott avseende investeringar Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Caucasus Oil AB (publ), Sevedegatan 34, Vimmerby, org. nr

8 Kommande rapporter och bolagshändelser Kvartalsrapport Årsstämma preliminärt Halvårsrapport Kvartalsrapport Caucasus Oil AB (publ) Sevedegatan 34, Vimmerby Telefon: Fax: E-post: