DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september februari 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT för perioden februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy AB (publ) från februari 2007 Taurus Petroleum Development AB (publ) har namnändrat. Beslut om namnändring fattades på ordinarie årsstämma den 1 februari Bolagsverket registrerade namnändringen till Taurus Energy Aktiebolag (publ) den 5 mars Prospekteringsverksamheten i Taurus Development AB avvecklades i november 2005 och bolaget har inte längre några prospekteringsrättigheter för olja och gas. I och med förvärvet den 1 februari 2007 (se beskrivning nedan) äger Taurus Energy patent för etanolframställning och syftet med förvärvet är att på kommersiella villkor sälja licenser av patenten till energibolag som satsar på industriell produktion av etanol. Beskrivning av den nya verksamheten inom Taurus Energy Aktiebolag (publ) finns i emissionsprospekt 2006, se Under den korta verksamhetstiden från 1 februari 2007 har ett antal kundkontakter och kundmöten ägt rum med kunder i olika delar av världen, förutom i Sverige och i Danmark. Det finns helt klart ett stort intresse för etanol och arbetet med att marknadsföra bolagets produkter fortsätter. Periodens rörelseförvärv och apportemission Taurus träffade i september 2006 avtal med Forskarpatent i Syd AB om förvärv av bolaget Scandinavian Technology Group AB, vars enda tillgång är patent inom etanolframställning. Syftet med förvärvet är att på kommersiella villkor sälja licenser av patenten till energibolag, som satsar på industriell produktion av etanol. Beslut om förvärvet av samtliga aktier i Scandinavian Technology Group AB, fattades på ordinarie årsstämma den 1 februari Betalning av förvärvet sker med egna aktier och genomfördes som en riktad nyemission till Forskarpatent i Syd AB med rätt att teckna nya aktier i Taurus Petroleum Development AB (publ) i utbyte mot samtliga aktier i Scandinavian Technology Group AB. I och med förvärvet blev Forskarpatent i Syd AB ny majoritetsägare med 68% av kapitalet och 60,96% av röstetalet i Taurus och de tidigare ägarna blev minoritetsägare med ett aktieinnehav på 32%.

2 Scandinavian Technology Group AB konsolideras från den 1 februari Formellt sett har Taurus förvärvat Scandinavian Technology Group AB genom apportemission, men eftersom de tidigare aktieägarna fick ett bestämmande inflytande över Taurus, redovisas förvärvet enligt reglerna i IFRS 3 om omvända förvärv. Redovisningen enligt ett omvänt förvärv innebär att det redovisas som om det legalt förvärvade bolaget vore förvärvare av aktierna i Taurus. Detta innebär att den faktiska emissionen i Taurus elimineras och ersätts av en hypotetisk emission, som visar hur emissionen skulle sett ut om Scandinavian Technology Group AB hade varit förvärvaren. Vidare redovisas en förvärvsanalys baserad på att Scandinavian Technology Group AB är förvärvaren. Faktisk emission i Taurus uppgår till TSEK. Värderingen av Scandinavian Technology Group AB baseras på en värdering med hänsyn till verkligt värde på de ägda patenten. Värderingen av patenten baseras på en extern värdering och värderingen uppgår till 5 MEuro omräknat till eurokursen 9,08. Övriga tillgångar och skulder i Scandinavian Technology Group AB är värderade till bokförda värden med avdrag för uppskjuten skatt hänförlig till övervärdet på patenten. I samband med förvärvet uppstår en goodwill på TSEK, som utgörs av skillnaden mellan förvärvspriset för aktierna och verkligt värde för identifierbara tillgångar och skulder i Tauruskoncernen vid förvärvstillfället, TSEK. Kostnaderna för förvärvet, 333 TSEK, har redovisats mot eget kapital och minskat emissionslikviden. Scandinavian Technology Group AB har under perioden inte bedrivit någon verksamhet. Bolaget var helt vilande fram till december 2006, då bolaget förvärvade patenten från Forskarpatent i Syd AB. Den enda kostnaden under perioden avser avskrivningar på patenten, 129 TSEK. Som jämförelsetal redovisas Scandinavian Technology Group ABs resultat och balansräkningar för motsvarande period Inga proformaredovisningar har upprättats då den nya verksamheten är nystartad. Resultat och omsättning Koncernens nettoomsättning uppgår till - (-) TSEK. Administrationskostnaderna uppgår till (-) TSEK och resultat efter skatt (-) TSEK. Finansiell ställning Finansnettot uppgår till 12 TSEK (-). Resultatet efter skatt uppgår till TSEK (-), vilket motsvarar 0,03 SEK (0,00 SEK) per aktie. Bolagets egna kapital uppgår till TSEK (0,1 TSEK per ). Soliditeten är 93,3% (100,0% per ). Likvida medel per aktie uppgår till 0,16 SEK (0,00 SEK per ) och eget kapital per aktie till 0,71 SEK (0,01 SEK per ). Förändringar i eget kapital Förändringar i eget kapital framgår av specifikationen Förändring av koncernens eget kapital. Investeringar Periodens investeringar avser periodens förvärv. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgår till - (-) TSEK och resultat efter skatt uppgår till -970 (-888) TSEK.

3 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med de som angavs i årsredovisningen 2005/2006 för Taurus Petroleum Development AB (publ). Delårsrapporter upprättas enligt IAS 34. Kommande informationstidpunkter: Bokslutskommuniké för perioden augusti 2007 avges den xx september NYCKELTAL Nettoomsättning, TSEK Resultat efter skatt, TSEK Resultat efter skatt, SEK/aktie -0,03 0,00 0,00 Soliditet, % 93,3 100,0 100,0 Likvida medel, SEK/aktie 0,16 0,00 0,00 Eget kapital, SEK/aktie 0,71 0,01 0,01 Genomsnittligt antal aktier Antal aktier vid periodens slut Jämförelsetalen avser Scandinavian Technology Group AB för motsvarande period föregående år och per 31 augusti KONCERNENS RESULTATRÄKNING (SEK) februari februari augusti 2006 Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande - - intäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Resultat per aktie, SEK -0,03 0,00 0,00 Genomsnittligt antal aktier Som jämförelsetal redovisas Scandinavian Technology Group ABs resultaträkningar för motsvarande period

4 KONCERNENS BALANSRÄKNING (SEK) Tillgångar Patent Goodwill Inventarier Kortfristiga fordringar Aktier Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Som jämförelsetal redovisas Scandinavian Technology Group ABs balansräkningar för motsvarande period FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL (SEK) Ingående eget kapital Aktieägartillskott Effekt av omvänt förvärv Emissionskostnader Periodens omvärdering av aktier till verkligt värde (IAS 39) Periodens resultat Utgående eget kapital

5 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (SEK) Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet - Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av rörelse Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Som jämförelsetal redovisas Scandinavian Technology Group ABs kassaflöden för motsvarande period Not 1 Förvärvade likvida medel uppgår till Lund den 15 mars 2007 Lars Welin Verkställande direktör Besöksadress: Ole Römers väg 12, Lund Postadress: Ideon, Lund Telefon: Telefax:

BOKSLUTKOMMUNIKÉ. för perioden 1 september 2010-31 augusti 2011

BOKSLUTKOMMUNIKÉ. för perioden 1 september 2010-31 augusti 2011 BOKSLUTKOMMUNIKÉ för perioden 1 september 2010 2011 Perioden i sammandrag Nettoomsättning 254 (40) KSEK Periodens resultat efter skatt 6 119 ( 5 434) KSEK Resultat per aktie 0,18 ( 0,18) SEK per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Hyresintäkterna uppgick till 24 797 186 kr Förvaltningsresultat uppgick till 15 115 927 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2008 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008 2008 2007 Intäkter 32 696 kkr. (23 284 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 11 757 kkr. (- 11

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 2 2014

Delårsrapport för kvartal 2 2014 Delårsrapport för kvartal 2 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer