US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30"

Transkript

1 US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, Periodens resultat Periodens omsättning KSEK 327 (582 ) Periodens bruttoresultat KSEK (- 660 ) Periodens rörelseresultat KSEK (- 830 ) Periodens resultat KSEK (- 982 ) Viktiga händelser under kvartal 2 Bolaget har ersatt nuvarande operatör för olje- & gasfältet High Island, Galveston County, Texas; American Resources, Inc. (f.d. Drillmar Energy, Inc.) har kontrakterats som ny operatör. Årsstämma avhölls 30 juni där Ingemar Johansson och Ulrich Andersson omvaldes som ordinarie ledamöter. Som nya i styrelsens valdes Svante Carlsson tillika ordförande, Lena Carlsten Svensson, Stig Edling och James Ikey. Årsstämman beslöt att Swede Resources emitterar aktier som betalning för förvärvet av 67% av aktierna i US Energy Growth AB med ett bemyndigande att förvärva resterande aktier. Swede Resources byter dessutom namn till US Energy Group AB (publ.). Bolaget har genomfört de första två nyemissionen till GEM Global Yield Fund Llc. Första avropet resulterade i en nyemission av aktier av serie B. Totalt tillförs bolaget SEK. samtidigt som aktiekapitalet ökas med SEK. Andra avropet resulterade i en nyemission av aktier av serie B. Totalt tillförs bolaget SEK och och aktiekapitalet ökas med SEK. Tillfört kapital användes i den löpande verksamheten. Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång Hockley Field, Källa #3, har borrats ner till ca fot där formationen C1 Cap Rock finns och produktionstestas. US Energy äger 5 % i källan. Hockley Field, Källa #1 har kopplats till en pipeline och operatören beräknar att full produktion är igång i september. US Energy äger 15% av källan. Ledningen beräknar att bolagets andel överstiger fat olja samt 2 miljoner MCF naturgas. Bolaget förvärvar resterande aktier i US Energy Growth i enlighet med vad som beslutats om på årsstämman. Den totala köpeskillingen uppgår till SEK vilken betalas med totalt st B- aktier i US Energy Group (tidigare Swede Resources). Bolaget kommer efter det att ha totalt st B- aktier. Totalt tillförs bolaget 111 nya aktieägare. I samband med slutförandet av förvärvet kommer bolagets B- aktie fortsättningsvis handlas under aktienamnet US Energy B med kortnamnet USE B på Aktietorget från och med fredagen den 22 augusti. Samtidigt kommer obligationslånet på Aktietorget att byta namn till US Energy obligationslån, kortnamn USE OBL 1, med oförändrade villkor. Nuvarande aktieägare kommer inte att behöva vidta några åtgärder inför namnbytet.

2 Styrelsens kommentar: US Energy Group's strategi har under en längre tid varit att kunna skaffa en mer omfattande portfölj av olje- och gaskällor företrädesvis i USA. Genom förvärvet av US Energy Growth har man lyckats flerdubbla sitt innehav. I och med det har bolaget blivit en mer intressant aktör för operatörer och leverantörer på den amerikanska marknaden. Arbetet under det första halvåret har i huvudsak karakteriserats av att genomföra förvärvet. Den sammanslagna organisationens främsta målsättning under inledningen av det andra halvåret är att skapa ännu större möjligheter för tillväxt än man tidigare haft. Detta skall ske dels genom att öka sitt ägande i gas- och oljekällor eller oljebolag och dels genom att förädla sitt innehav för att få bättre avkastning än tidigare. För tillfället fokuseras arbetet med förädlingen av innehaven till två fält där styrelsen ser störst tillväxtpotential. Det första fältet är High Island där både US Energy Growth och US Energy Group (f.d.swede Resources) varit delägare i och det andra är Hockley Field. US Energy Group äger totalt 70% av High Island och en förbättrad produktion i detta fält skulle ge en betydande resultatförbättring för bolaget. För närvarande renoveras den hittills enda borrade källan för att få en lönsam produktion. Kostnaden för renoveringen täcks till stor del av den olja som produceras under arbetet. Vidare undersöker ledningen möjligheten och kostnaden för att återöppna ytterligare källor på High Island. I och med den stora ägarandel bolaget har i fältet så förväntar sig styrelsen att det på sikt skall genereras en stor andel av det kapital som behövs för ökad tillväxt. Hockley Field är ett oljefält där en oberoende tredjepartsingenjör bedömt att det finns mellan 50 och 200 miljoner fat olje- ekvivalenter. US Energy har ägande i tre källor och en option på att förvärva 15% av kommande borrningar. Det har varit fördröjningar av produktionsstarten i de tre källorna, men ledningen har stora förväntningar på avkastningen på investeringen i Hockley Field. Styrelsen planerar även att genomföra ytterligare förvärv inom kort. Bolaget har som målsättning att hitta projekt med låg risk och relativt låga kostnader och utifrån det ändå kunna skapa en bra avkastning. En del av dessa investeringar kommer att finansieras genom att delar av bolagets innehav avyttras på den marknaden som finns för försäljning av andelar i oljekällor. Det nya sammanslagna bolaget har en betydligt större tillväxtpotential än tidigare. Styrelsen beräknar att bolaget kommer att redovisa en vinst när omstruktureringen av bolaget kommit på plats, produktionsförädlingen skett och försäljning av oljekällor har genomförts inom kort. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Vimmerby Swede Resources AB (publ) Styrelsen Kommande rapporter och bolagshändelser Delårsrapport

3 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL 9 kap. Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan senaste årsredovisning. Risker och osäkerhetsfaktorer Operativa risker Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. Verksamheten som bedrivs i Bolaget erbjuder stora möjligheter, men innebär också betydande risker. Bolaget verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom gas- och oljeutvinning ofta ställs inför. Riskerna i sådana företag är främst kopplade till utfallet av och kostnaderna för prospektering och utvinning, samt prisutvecklingen på gas- och oljemarknaden, men även till tillståndsfrågor avseende undersökning, utvinning och miljö. Därtill skall beaktas att Bolaget befinner sig i ett uppbyggnadsskede av sin verksamhet. Bolaget utgör vidare en liten organisation och är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner. Finansiella risker Bolaget exponeras för olika finansiella risker i sin verksamhet såsom ränte-, pris-, kredit-, likviditets- och kassaflödesrisk. Ränterisk uppstår genom variationer i marknadsräntorna. Prisrisk avser risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar till följd av förändringar i marknadspriser. Kreditrisk (motpartsrisk) är risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sin förpliktelse, vilket leder till förlust för bolaget. Likviditetsrisk (finansieringsrisk) är risken att bolaget inte kan finansiera sina åtaganden. Kassaflödesrisk är risken att bolagets kassaflöde varierar till följd av förändringar i marknadsräntor. Valutarisker Intäkter från verksamheten är till huvudsaklig del i USD, HUF samt Euro, medan kostnaderna för bolaget delvis är i svenska kronor (SEK). Kursfluktuationer och osäkerhet i framtida valutakurser gör att förändringar i valutakurser kan komma att påverka bolagets redovisade intjäningsförmåga på ett avgörande sätt. Osäkerhetsfaktorer Förutom branschspecifika risker måste även mer generella osäkerhetsfaktorer beaktas, såsom konjunkturutveckling, konkurrens, teknologi- och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvalificerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk. Ovan nämnda risker utgör ett sammanfattande urval av risker och osäkerhetsfaktorer, som har betydelse för Bolagets verksamhet eller en investering i Bolagets aktier. Känslighetsanalys Bolagets framtida intjäningsförmåga är till stor del knuten till framgången i att finna gas och olja i de projekt som bolaget deltar i. Möjligheten att exploatera projekten beror på vilka fyndigheter som påträffas och i vilken mängd. Gas- och oljeprisets utveckling påverkar också prospekteringsviljan hos operatörerna och kan på så sätt även påverka Bolagets intjänandeförmåga. Miljö Bolaget miljöpolicy innebär att bolaget, dess medarbetare, anlitade konsulter och operatörer ska arbeta på ett miljömässigt riktigt sätt enligt gällande lagar och förordningar i det land där verksamheten bedrivs. Hela tiden med målsättningen att i möjligaste mån undvika mark- och miljöskador i samband med arbetets utförande. Transaktioner med närstående US Energy Group tillämpar RR 23 Upplysningar om närstående, vilken ställer krav på upplysningar om transaktioner med närstående. Närstående definieras i rekommendationen som företag eller fysisk person som utövar bestämmande eller betydande inflytande över företagets finansiella eller operationella beslut. Detta innebär att upplysningar lämnas om transaktioner med närstående som innebär ett utbyte av resurser, tjänster och förpliktelser, oavsett om ersättning utgår eller inte. Bolaget köper tjänster avseende ledning via ett managementavtal med Ulrich & Co AB

4 KSEK NYCKELTAL Koncernen Nettoomsättning Resultat Resultat/aktie 0,00-0,05 0,00-0,10-0,20 Soliditet, % 18% 70% 18% 70% 67% Likvida medel/aktie 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 Eget kapital/aktie 0,65 0,88 0,65 0,88 0,77 Antal aktier, st Investeringar i anläggningstillgångar under andra kvartalet 2014 KÄLLA INVESTERAT i ksek STATUS NOTERING High Island 66 Testproduktion Summa 66 Förteckning över olje- och gas intressen PARTNER OMFATTNING STATUS PetroMax, USA Delägare i 22 källor 20 i Produktion, 2 utvärderas Anloc Energy, USA Delägare i 3 källor Under färdigställande Dualex / Goemega, Ungern Delägare i 2 källor Produktion XNP Resources, USA Delägare i 5 källor Samtliga utvärderas BASA, USA Delagare i 22 källor Produktion Chinn, USA Delägare i 1 källa Produktion Aruba, USA Delägare 11 källor Produktion American Resources (f.d. Drillmar), USA Delägare 3 källor 2 i Produktion, 1 utvärderas I egen regi, High Island Huvudägare i 1 källa Testproduktion Oil for America, USA Delägare i 3 källor Samtliga utvärderas Utöver ovanstående äger Bolaget idag 83,2 % i leaseområden på High Island Texas. Under 2014 andra kvartal har koncernens genomsnittliga månadsproduktion av gas och olja legat på 279 fat oljeekvivalenter vilket motsvarar en dygnsproduktion om ca. 9 fat oljeekvivalenter.

5 RESULTATRÄKNING Koncernen Nettoomsättning Rörelsens kostnader Produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivningar Försäljning av tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Förändring uppskjuten skatt Minoritetens andel Periodens resultat

6 BALANSRÄKNING - Koncernen Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 0 Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Pågående nyemission Fritt eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Förlagslån Företagsobligationer Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder 0 Skulder till kreditinstitut Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder Summa eget kapital och skulder FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Koncernen Ingående eget kapital Nyemission Periodens resultat Utgående eget kapital

7 KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. - Avskrivningar och nedskrivningar Resultatandel i exploateringsbolag Rearesultat försäljning anläggningstillgångar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

8 KSEK NYCKELTAL Moderbolaget Nettoomsättning Resultat Resultat/aktie 0,00-0,05 0,00-0,10-0,19 Soliditet, % 25% 78% 25% 78% 77% Likvida medel/aktie 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 Eget kapital/aktie 0,97 1,22 0,97 1,22 1,13 Antal aktier, st RESULTATRÄKNING Moderbolaget Nettoomsättning, externt Rörelsens kostnader Produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivningar Försäljning av tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Periodens resultat

9 BALANSRÄKNING - Moderbolaget Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Pågående nyemission Fritt eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Förlagslån Företagsobligationer Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder 0 Skulder till kreditinstitut Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder Summa eget kapital och skulder FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Q Moderbolaget Q Ingående eget kapital Nyemission Periodens resultat Utgående eget kapital

10 KASSAFLÖDESANALYS Moderbolaget Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. - Avskrivningar och nedskrivningar Resultatandel i exploateringsbolag Rearesultat försäljning anläggningstillgångar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2014 Bot l tt p osp kter n sbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning Räkenskapsåret 2006 Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättels... 5-7 Resultaträkningar... 8 Balansräkningar... 8 Kassaflödesanalyser... 9 Redovisningsprinciper...10-13 Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kopparberg Mineral AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31. Innehåll Sida VD HAR ORDET

Läs mer

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Q4 TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Sammanfattning fjärde kvartalet 2009 Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick till 409 TSEK (2 147 TSEK) för fjärde kvartalet.

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) PROSPEKT Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) 2 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning 9 Riskfaktorer 12 Inbjudan till teckning av aktier 14 Erbjudande 16 Organisationen 27 Bolagets

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) V INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) VIKTIGT INFORMATION TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Investerarmemorandum Prime Living AB (publ) December 2014

Investerarmemorandum Prime Living AB (publ) December 2014 Investerarmemorandum Prime Living AB (publ) December 2014 Innehållsförteckning Prime Living i korthet 2 Kortfattad information om units som erbjuds i Prime Living 4 Erbjudande att förvärva units i samband

Läs mer

INFORMATION TILL INVESTERARE

INFORMATION TILL INVESTERARE Obligationslån 2013/2016 2 INFORMATION TILL INVESTERARE Med PA Resources eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhang, PA Resources AB (publ) eller den koncern i vilken PA

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag. Allmän information

Erbjudandet i sammandrag. Allmän information Prospekt mars - april 2007 1 Allmän information Finansinspektionens godkännande: Detta prospekt har registrerats och godkänts av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Bokslutskommuniké 2009. Nettoomsättningen ökade till 7 941 MSEK (7 585) Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) inklusive bolagiseringskostnader om 58 MSEK (58) Årets resultat uppgick till 118 MSEK

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) VIKTIG INFORMATION Företrädesemissionen i korthet Med Cortus Energy eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhanget,

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark Oil & Gas AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRETAGSPRESENTATION Benchmark i korthet... 3 Året som gått... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, vision, mål och strategi... 5 Teknik...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 2 2014

Delårsrapport för kvartal 2 2014 Delårsrapport för kvartal 2 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 2 (42) Allmänt om verksamheten Alimak Group AB, org.nr 556714-1857, ägs av Apolus Holding AB org. nr 556714-1725, till 86,48 % och tillsammans med andra personer och bolag till 13,52%.

Läs mer

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015 Q2 och halvårsrapport och halvårsrapport Försäljning andra kvartalet uppgick till MSEK 265 jämfört med MSEK 163 för det första kvartalet, en ökning med 63 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer