Rapport'förstudie'Nummer' Sammanställd*av*Länsteatrarna*i*Sverige*i*samarbete*med*Kulturtexter.* *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport'förstudie'Nummer' Sammanställd*av*Länsteatrarna*i*Sverige*i*samarbete*med*Kulturtexter.* *"

Transkript

1 1 Rapport'förstudie'Nummer' SammanställdavLänsteatrarnaiSverigeisamarbetemedKulturtexter. Sid1 Sammanfattning Sid2 BakgrundNummer Sid2 VarförenförstudieomNummer? Sid2 Vemtaransvarfördekritiskasamtalenomscenkonst? Sid3 Enpublicistiskplattform? Sid4 Övertagandeavnamnet,domänenochvarumärket. Sid4 Samtalmedkulturdepartementet,kulturrådetochbranschen Sid5 Övrigafinansieringsmöjligheterochsamarbeten Sid5 HurkanNummerutvecklasidennyadigitalamiljön? Sid6 HurkanNummerutvecklasinnehållsmässigt? Sid7 Publikaevenemang Sid8 Publicistiskfrihet Sid8 KvalitetssäkringavNummer Sid8 VadvinnerLänsteatrarnapåattdrivaNummervidare? Sid8 Slutsatser Sammanfattning' LänsteatrarnaiSverigevillbidratillenbättreregionalkulturbevakning,förscenkonstensochmedborgarnas skull.viserviktenavenkulturpolitiksomskapargodaförutsättningarförmediernaihelalandetattlevaupp tillsindemokratiskarollsominformationsbärare,granskareochdebattarena. LänsteatrarnaiSverigesstyrelsebeslutadesommaren2014attundersökaomvårorganisationskullekunna skapaförutsättningarförattpånyttgeutnättidningennummerefterdetattriksteaternlanernättidningen densistadecember2014.uppdragetgickutpåattundersökaomlänsteatrarnakanutvecklasajtenbåde innehållsmässigtochtekniskt,samtatthittaenfinansieringslösning.frånden1maj2015ägerlänsteatrarnai SverigeNummer. VibildadeenarbetsgruppmedLindeSjöstedtsomprojektledare,ThomasOhlsson,tidigareordförandeför Länsteatrarna,ÅsaKratz,nuvarandeordförandeförLänsteatrarna,YlvaLagercrantzSpindler,KulturtexterAB samttittigrahlochlenauhlander,scenitproduktion.arbetsgruppenharlagtfleraförslagtillen innehållsmässigutveckling,vivillutökabevakningenavscenkonstförbarnochunga,forskning,internationell utblick,kulturpolitiskdebattochpublikaevenemang.vivillocksåutvecklanummeridennyadigitalamiljön. Fokusharvaritatthittaenexternfinansieringochattseöveregenfinansieringengenomblandannat annonsintäkter.nättidningennummerfallerutanfördeflestabidragsformer,tillexempelpressstödet. Förstudienharintekunnathittaenlösningpåfinansieringsfråganochvåramedlemmarharintedeekonomiska möjligheternaatttillsammansfinansieranummer. OmviframöverlyckaslösafinansieringenföreslårviidennarapportattLänsteatrarnaiSverigesomägareav NummerskaparenfrånLänsteatrarnafriståendeorganisationochattstyrelsenanställerenchefredaktör/ ansvarigutgivare.dettagaranterardenpublicistiskafrihetenförnummer.chefredaktörenfåriuppdragatt återskapaenrikstäckandenättidningförrecensionerochbevakningavscenkonst,oavsettproducentsamt utvecklalänsteatrarnasförslagomdigitalochinnehållsmässigutveckling. Viföreslårocksåattchefredaktörenarbetarförattfinnaolikasamverkanslösningar,menattredaktionenstår friochattnummerskaparsigenegenpublicistiskplattformattståpå.

2 NärdetgällerfinansieringsåföreslårviattNummerfortsattskavaragratisochinteinnehållanågralåstasidor. FörLänsteatrarnaärdendemokratiskaaspektenochtillgänglighetenenviktigdrivkraft.Därförvillvibehålla Nummersomengratistidningförallaanvändarna.FörkvalitetssäkringavnyaNummerinrättarLänsteatrarna enreferensgruppmedexperter. OmviintefårenfinansieringförNummeridennaform,såfårLänsteatrarnaiSverige,RegionalMusikiSverige ochlänsmuseernassamarbetsrådtaställningtillomviskautredamöjligheternaförenbreddningav recensionertillmusik,konstochkulturhistoriskautställningar,enligtförslagfrånstaffanforsell. Bakgrund'Nummer NummerstartadespåuppdragavRiksteaternvåren2000ochbyggdesuppsamtutveckladesredaktionelltav dåvarandechefredaktörenochansvarigautgivarenylvalagercrantzspindlersomdrevdensomettfristående projekt.underårenkomnummerattväxafrånettperifertpionjärprojektochexperimentinomdendigitala kulturjournalistikentillattblisverigesmestbesöktateatersajtmedrunt22000besökarepermånad.denkom ocksåatterhållaflerautmärkelser,bla Åretsbästakulturochdebattsajt (Internetworld)ochÅrets nättidskrift(fsn,föreningensverigesnättidskrifter)försinnytänkandeochinteraktivajournalistik. Våren2011beslutadeRiksteaternsstyrelseattundersökaandravägarförNummer(externfinansiering),vilket leddetillbeslutetattgetidningenviiuppdragattgöranummersomenkundtidningvilketmanbetaladedem ca1,7miljonerkrperårattutföra.våren2014beslutaderiksteaternattheltlägganertidningen,vilketväckte ramaskriinombranschen.isambandmeddetåtogsiglänsteatrarnaisverigeattförsökaräddadenkanske viktigastenyhetskällanförscenkonstnyheterochkritikdåvivetattbehovetavdenärenormochmöjligheten tillsjälvfinansieringiettnyttmedieklimatärstörreänvadsomhittillsharutnyttjatsochdärigenomkange Nummerettnyttochhållbartlivomdenbarafårchansenattstartauppigen. Varför'en'förstudie'om'Nummer?' DennaförstudieharhaftfokuspåhurLänsteatrarnaiSverigekanskapaförutsättningarförattpånyttgeut nättidningennummer.genomatttadettaaktivaansvarförscenkonstkritikensframtidvillvibidratillenbättre regionalkulturbevakning. UppdragetsomdåvarandeordförandeThomasOhlssonochLindeSjöstedt,verksamhetsledare,fickav styrelsenförlänsteatrarnaisverigevarattskapaförutsättningarförattkunnageutnummerochattutveckla sajtenbådeinnehållsmässigtochtekniskt. Länsteatrarnaerhöllettbidragidecember2014förenförstudiefrånPostkodlotterietsKulturstiftelseföratt undersökamöjligheternaförfinansieringochutveckling.vianlitadeylvalagercrantzspindler,kulturjournalist ochsvd:steaterkritiker,tillikanummersgrundareochchefredaktör( ),somkonsult,samtutökade samarbetetmedscenitproductionab,tittigrahlochlenauhlander.tillsammansbildadevienarbetsgrupp medverksamhetsledarenlindesjöstedtsomprojektledare.länsteatrarnasstyrelseharvaritettbollplank underhelaprocessenochviharkontinuerligtinformeratochhaftendialogmedmedlemmarna. Vårtfokusiförstudienharhandlatomatthittaenfinansieringochsökauppeventuellasamarbetspartnersför attskapaenpublicistiskplattform.viharförhandlatmedriksteaternomattköpalossnummer,namnetoch varumärketvilketvinuocksåharfått.viharocksåförtsamtalmedkulturdepartementet,kulturrådetoch scenkonstbranschen,undersökthurvikanhittaalternativafinansieringslösningarochökaegenfinansieringen. ViharocksåundersökthurvikanutvecklaNummerdigitaltochinnehållsmässigt,diskuterathurden publicistiskafrihetenföransvarigutgivare/chefredaktörkanorganiserasochhurvisäkrarkvaliténpå verksamheten?dessafrågeställningarkommerviattredovisaiförstudien. Vem'tar'ansvar'för'de'kritiska'samtalen'om'scenkonst?' LänsteatrarnaiSverigeärenideellföreningutanvaresigstatliga,regionalaellerkommunalabidrag.Detär våranittonmedlemsteatrarsomdriverdennaorganisation,unikisinkonstruktiondärägarna de förtroendevaldaochpolitikerna möterkonstnärerna,vd,teatercheferochkonstnärligaledareföratt 2

3 gemensamtstödjadenregionalascenkonsten,vårkulturellainfrastruktur. Vibehöverteaterkritikensoberoendeanalys,kvalitetsgranskningochdetfördjupandeoffentligasamtaletom denkonstvigemensamtbetalarför.försverigeslänsteatrarärdenalltmerutbreddamedietystnadenett problemochenparadox:länsteatrarnakomtillförattförverkligadenationellakulturpolitiskamålensomhar ettstarktfokuspåtillgänglighet. Alla%ska%ha%möjlighet%att%delta%i%kulturlivet %ochkulturpolitikenska främja% allas%möjlighet%till%kulturupplevelser,%bildning%och%till%att%utveckla%sina%skapande%förmågor %samt främja% kvalitet%och%konstnärlig%förnyelse.menomviinteharnågonkritiskgranskningavdennascenkonstsåärrisken storattdebattenförflackasochattscenkonstsamtaletendaststannarinomteaternsväggar,hosderedan invigda. Dettasetturperspektivethurmediernasvillkorsamtidigtförändrasdrastiskt.Kulturjournalistikenochkritiken ärsärskilthårtutsatt.dettapåverkarscenkonstenochdesspublikihelalandet,menframföralltutanförvåra trestorstäder.detärenkrisförbranschen menframföralltärdetenkrisfördemokratin.närdeprivata mediebolagenabdikerarfrånattbevakaochkritisktgranskascenkonsten vemansvarardå?vadärstatens rollochvadärbranschensansvar?idettadigitalaparadigmskifteserlänsteatrarnadetsomnödvändigtattse övermöjlighetenattdrivanummersommerännågonannannyhetssajtbevakadejustscenkonsten rikstäckande. Länsteatrarnaserviktenavenpolitiksomskapargodaförutsättningarförmediernaihelalandetattlevaupp tillsindemokratiskarollsominformationsbärare,granskareochdebattarena.därförvälkomnarviattkulturi ochdemokratiministeralicebahkuhnkehartillsattenmedieutredning, Enmediepolitikförframtiden och utsettanettenovak,vdfördetstatligainteractiveinstituteswedenict,tillordförande.utredningenska belysaochföreslååtgärdernärdetgällerföljande:! Medborgarnasbehovavallsidiginformation/demokratiskdelaktighet oavsettbostadsort! Friasjälvständigamedier avhögkvalitet! Granskandejournalistik,kvalitet,fördjupning! Spegling,urolikaperspektiv! Mångfald! Tillgänglighet! Friåsiktsbildning,utbyteavidéerm.m. Utredarenskapresenteraenanalysavbehovetavinsatsersenastden31oktober2015,vilketinnebärattvi undervåren2016kanseförändringarimediepolitiken.kulturenochdemokratin,tvåpolitiskaområdensom stärkerochsamspelarmedvarandra.länsteatrarnasersärskiltscenkonstenochmediernasomgrundbultari vårtgemensammasamhällsbygge.därförjobbarvihårtmedattförsökadrivanummervidare.menvibehöver hittafinansieringochsamverkanförattnåvårtmål.medieutredningenkanvaralösningenförframtiden,men tilldessmåsteviomgåendehittaandramedelförattkunnadraigångnummerigen.helstredantillhöstenså intealltförmycketnyhetsflödeochscenkonstdokumentationiartikelformgårförlorat(sajtenharnuredan legatnereisnart9månaderefterattdessförinnandagligenhapubliceratscenkonstnyheteri15år).dethar dockvisatsigsvårtattsökafinansieringeftersomprojektet/produkteniflerafallfallerutanföranslagsramarna, exempelvisdetnuvarandepresstödetochhosdeflestastödformerhoskulturrådet. En'publicistisk'plattform?'' Närvistartadeuppförstudienkontaktadevifleraolikamöjligasamarbetspartners;tidningarnaViochETC, bokförlagetatlas,nyhetsbyrånttochmittmedia.vivillesevaddekundeerbjudaförsamarbetsmöjligheter ochomnummerskullevinnapåattbefinnasigienetableradpublicistiskmiljö,medmöjligheterattsamverkai pappersformatockså.ingenavkontakternahadenågonfinansieringatterbjuda,menarbetsplatsmeddärtill hörandeutrustning,personalvårdandeaktivitetersomjulfest,konferenserochdyl.marknadsföringsplatsi papperstidningen,samtkringarrangemang.tidskriftenviharocksåettkravattderaschefredaktöranna Hedeliusskullefortsättattdrivasajten.ETCvilleintegreraNummerredaktioneniETCsredaktionochansvarig utgivareskulledåvaraetc.närdetgällerttochmittmediasåpågårfortfarandesamtalsommerberören 3

4 4 redaktionellförsäljningavartiklar.enannanvägattgåärattbyggauppenheltegenpublicistiskplattformoch attredaktionenharsinalokalerfristående. Övertagande'av'namnet,'domänen'och'varumärket.' RedantidigtinleddeskontaktermedRiksteaternsvdMagnusAspegrenförattpåtalaattLänsteatrarnaiSverige varintresseradeavatttaövernummer.efterentämligenlångochutdragenprocessskrevvigemensamtett överlåtelseavtalden18marsdärvarumärketnummer.seochdomänennummer.sem.m.överlätsfrån RiksteaterntillLänsteatrarnaiSverigefördetsymboliskaprisetav1kr.(Sebilaga1.)Avtaletgodkändesav medlemmarnapålänsteatrarnasisverigesårsmöteden24april2015(sebilaga2)ochöverlåtelsenträddei lagakraftden1maj2015.årsmötetgavocksåstyrelseniuppdragattslutföra,utvärderaochinformera medlemmarnaförebeslutomdriftavnummer.driftenskavaralångsiktigtfinansierad. Samtal'med'Kulturdepartementet,'Kulturrådet'och'branschen.' VidettmötemellanLänsteatrarnasverksamhetsledareochUlrikaHolmgaard,vdförSvenskScenkonst,den29 september2014informeradelindesjöstedtomuppdragetochfrågadeomsvenskscenkonsthadeintresseav ettsamarbeteifrågan.fråganlämnadesobesvarad. Den18november2014bjödsLindeSjöstedttillendebattommediekrisenochteaterkritikensframtid. ArrangörervarSverigesTeaterkritikersFöreningtillsammansmedTeaternsTeoriochPraktik,Malmö teaterhögskola.upprinnelsenvarbeslutetomnedläggningenavteatersajtennummer,sammanslagningenav SydsvenskaDagbladetsochHelsingborgsDagbladskulturredaktionersamtnedläggningenavKvällspostensoch GTskulturredaktioneriMalmöochGöteborg.VerksamhetsledarenberättadeomLänsteatrarnasambitionatt försökahittafinansieringförenfortsattutgivningochutvecklingavnummersamtomförstudien. Den19februariuppvaktadeThomasOhlsson,(c)ordförande,OlofWalldén,(s)ledamot,MichaelCocke, konstnärligledareförörebrolänsteaterochadjungeradtilllänsteatrarnasstyrelse,ylvalagercrantzspindler ochlindesjöstedtkulturrådet,därvidiskuterademöjligheternaattgeutnummermedgeneraldirektör StaffanForsell,enhetschefMikaRomanusochJanKärrö,handläggarekulturskriftsstödet.Detvarenpositiv dialogochstaffanforsellfördeframtankenpåenansökansomävenlänsmusikenochlänsmuseernastod bakom,förattbreddafråganäventillrecensioneravmusiken,konstochkulturhistoriskautställningar. SammadaguppvaktadeviocksåKulturdepartementet,därvimötteJeannaAndreen,departementssekretei rare,birgitgunnarsson,ämnesrådochkatarinahöök,kansliråd.vipresenteradebådelänsteatrarnasisverige somorganisationochvårambitionmednummer.eftersamtalmeddepartementetsåuppmuntradedeossatt skickainenskrivelsesåattdetblevettärendeavvåraförfrågningaromstödtillenutgivningavnummer. Dennaskrivelseskickadesintillsammansmedettbrev(sebilaga4)tillkulturiochdemokratiministernAliceBah Kuhnkeden25maj.SvaretpåskrivelsenvarattMedieutredningenskapresenterasinanalysden31oktober 2015ochdärefterskautredningenföreslånyamediepolitiskaverktygsenastden30april2016.Enligtdet nuvarandepresstödetskriteriersåkannummerintesökapresstöd.departementetuppmuntradeossistället därförattvändaosstillbidragsgivandemyndighet,kulturrådet. VerksamhetsledareLindeSjöstedtdeltogiettavmedieutredningenssamrådsmötenden18maj2015.Utifrån uppdragetattanalyserabehovenavnyamediepolitiskainsatserblevlänsteatrarnaisverigeinbjudnatillett öppetdiskussionsforumdärvikundebidramedvårkunskapochvåraperspektivutifrånambitionenattstarta uppnummerigensomennättidning. Redaniaugusti2014skickadeLänsteatrarnainenansökanförproduktionsbidragtillKulturrådet,dvsinnanvi ägde Nummer.ÄventidskriftenViskickadeinenansökan.MedanledningavdetbadKulturrådetossattdra tillbakalänsteatrarnasansökanmedhänvisningtillattdetvartidskriftenvisomhadeutgivningsbeviset.i januarifickvibeskedattnummerhadefåttettproduktionsbidragpå125000krsomdåtilldeladestidskriften Vi,meneftersomderasavtalmedRiksteaterngällandeNummerhadeupphörtsåblevdemedlenliggandehos Viiavvaktanpåvidareutveckling.DeliggerdärfortfarandeiväntanpåattLänsteatrarnaskahittaenövrig finansieringförnummerunder2015.omdetintegörsgårmedlentillbakatillkulturrådet. Tillsammansmedsamtliganittonlänsteatrarsöktevidessutom,påinrådanavStaffanForsell,ettregionalt utvecklingsstödförnummer.sehoskulturrådet,ettutvecklingsbidragsomskafrämjaregional

5 5 kulturverksamhetinomramenförkultursamverkansmodellen2015.den18majfickvibeskedattingetbidrag harlämnatstillnummerochattvieftersamtalharförståttattviintekommerattkunnafånågramedelinom dennabidragsform. Övriga'finansieringsmöjligheter'och'samarbeten' Den8aprilgjordevienansökantillKulturbryggan.Härsöktevimedeltillenförstudieförattutvecklaoch undersökamöjligheternaförnummersdigitalautvecklingdärviredanidagharutveckladeplaner.den16juni fickviavslagpådenansökan.sannoliktförattviävenhärfallerutanförramenförmålgruppen.tillsammansi arbetsgruppenharviundersöktolikamöjlighetertillsjälvfinansieringochkommitframtillattredaktionenkan erbjudaärannonspaketiolikaprisnivåertillframföralltscenkonstbranschen,menocksånärliggandebranscher somljusi,ljudi,eventiochbussbolag,restaurangbranschenmedflera.undervårenharvialltsådessutomfört samtalmedriksiellerregionaltäckandemediebolagsomnyhetsbyråntt,mittmediaochetcförattdiskutera tänkbararedaktionellasamarbetenisyfteattsynliggöranummersmaterialihelasverige.samtligaharvisatett stortintresseförattsamarbetameddetstarkavarumärketnummer,menkanidetrådandemedieklimatet medstoraredaktionellaneddragningarsområderintefattanågraomedelbarabeslut. Den17marsträffadeviBritStakston,mediestrategochexpertpåsocialamedier,samtenavgrundarnaav Blankspotprojekt ettmycketlyckatcrowdfoundingprojekt.viharundersöktmöjligheternaattstartauppett sådantprojekt,mendetkanaldrigblimeränendelfinansieringavnummer.vihardiskuterat prenumerationsavgifterochlåstasidorförattfåinmedel.viharocksåsöktmedelhospersonermeden filantropiskinställningtillfinansieringavkulturlivet. UtifrånStaffanForsellstydligarekommendationattvibörsamarbetamedRegionalMusikiSverigeoch Länsteatrarnassamarbetsrådkalladevitillettpresidiemöteden15juniförattdiskuterafrågan.Philip Johnsson,ordförandeförRegionalMusikiSverige,hadetagitkontaktmedflerarepresentanteribranschen.. Länsmuseernasasigvaraintresseradeattundersökafråganvidare. GenommarknadsföringochsamarbetemedLänsteatrarnasåkommerviattkunnaökaantaletprenumeranter såattvikommeruppi20000prenumeranteravnyhetsbrevetsomgesutengångiveckan. Hur'kan'Nummer'utvecklas'i'den'nya'digitala'miljön?'' Nummervarensajtsomvarstegetföresetttilldigitalochinnovativkulturjournalistikredanundersittförsta decennium.denvaralert,ständigtuppdateradochutmanadesinpublikmedettinteraktivttilltalvilketalltså leddetillflertaletutmärkelser.vivillanpassasajtentilldetnyadigitalalandskapetsomfullständigthar exploderatunderdesenasteåren. NummerskavaraettnavförscenkonsteniSverigeochiNorraEuropagenomdelsegetfördjupandematerial, delsenkompletterandeinsamlingavmaterialfrånomvärlden databaser,nyhetsartiklaromscenkonstosv. Vivillvararelevantaförvåramålgruppersomärdenstorascenkonstintresseradepublikeniallaåldrarihela landet,scenkonstbranscheninkluderatinstitutioner,friagrupper,friaaktörer,myndigheter,skolor,högskolor, universitet,staten,regioner,landsting,kommuner,politikerochtjänstemän. IsamarbetemedDanRassmusson,CarnabySolutions enwebbbyråsomdriverdigitalmarknadsföring harvi undersöktmöjligheternaförnummersdigitalautveckling.vivillskapakunskapochkännedomomnummer genomattvarainteraktiva,publikenskavaradelaktigpåmångaolikasätt.dethandlarompositioneringoch synlighet,vilketsyftartillattdrivatrafiktillnummerochbyggavarumärke.vibehöverbörjameden kartläggningavvåramålgruppersbeteendenochbehovidigitalakanalernärdetgällerämnenrelateradetill scenkonst. Analysavsökbeteendenpånätet,dvsvilketvokabulärmänniskoranvänder,vilkaområdenman främstintresserarsigför,vilkaaktörersomärsynligainomområdet.identifierastyrkorochsvagheter igamlanummer. DraslutsatseravvilketbeteendebesökarnaharhaftpåNummer,vilkakällormanharkommitifråntill webbplatsen,vilkaområdenmanharfördjupatsigi,hurmålgruppernaharspriditochdelat informationvidareosv.

6 6 Kartläggahurdepotentiellamålgruppernaidaghämtarinformationellerspriderinformationinom socialamedier. HurvikankommuniceraNummerswebbplats?Hurnätverkarviutanförsajtenochhurbevakarvivadsomsker mednummersvarumärkepåinternet?vivillundersökahurvikananpassasajtenrentteknisktförattfungera fördeaktiviteterviplanerarför,unikalösningarinriktadepådetmobilagränssnittet.vivillbyggavidaremed kanalersominstagram,tumblr,videofyme,vineochtinder,fåläsarenattläggauppmingelbilderochvideofrån teaterpremiärerpåinstagram,snapchat,utvecklaröstningsfunktionendigitaltförpublikprisetetc.vivillhaen aktivbevakningpådetsomkommerattvaraframtidensmestintressantaplattformerattsynasi. Viserenmarknadsomännuingenhartagit:attskapaenoberoendeochrikstäckandepodcastsomgeren övergripandebevakningavhelascenkonstisverige,efterlystavmångaibranschen.vivillocksåsamlade podcastssommångateatrarochenskildateaterutövareredanharhunnitstartaförengemensamplattformi formavenlänkguidemedkortapresentationer.podcastisändningarnablirocksåendelavvårpublika verksamhet,ettsättattnåutmednummeri verkligheten genomattsändningarnakommerattskepåplats frånolikateatrarisverige.redaktionelltkommerhärfinnasutrymmeförinitieradeexpertsamtalmedforskare ochpedagogerfrånuniversitetochhögskolor,menocksåettmerbrettmaterial,somfördjupadeskådespelarei ochregissörsporträtt. VikommeratttaframenappförNummersallarecensionersomskavarasökbarapålän,ort,lokalochbetyg (recensenternasochläsarnas),dvspåsammasättsomderedanärfiltreradepåhemsidan.dettaförattgöra detenklareförspontanateaterbesökpådenplatsdubefinnerdigpå.visatsarocksåpåattgörahelanummers innehållresponsivt,dvsanpassatförmobilaplattformer,eftersomdetärdärvåraläsarealltmerbefinnersig ochkommerattbefinnasig iframtiden. ViharocksåbesöktScenkonstguideniGöteborg,somharenliknanderedaktionellinriktningsomNummer,och träffatmatildajohanssonochsaraösterbo,tvåungatjejersomharstartatuppochdriverscenkonstguiden.de villökaintressetochgöradetlättareatthittatillscenkonstupplevelser.scenkonstguidenfinnssomapptill iphoneochandroid,manharenbloggochfokusärunga: Scenkonstguidenvillgöradetlikaenkeltattsvänga förbienföreställningsomdetärattgåpåbioelleratttaenölefterjobbet. Deharbyggtuppsinverksamheti VästraGötaland,medGöteborgsombas menderasambitionärattfinnasihelalandet.vihardiskuterat redaktionellasamarbetenochutbyten närnummerkommerigång. Hur'kan'Nummer'utvecklas'innehållsmässigt?' IverksamhetsledarensuppdragfrånLänsteatrarnasstyrelselågocksåattutvecklaNummerintebaratekniskt utanocksåinnehållsmässigt.dennyachefredaktörenfåriuppdragattbreddadetredaktionellainnehålletoch byggauppnyaavdelningarsom Barn&Unga måletäratt30procentavrecensionernaskavaraav föreställningarförbarnochunga.detinnebärattävenskolpersonalkanblienviktigmålgrupp. Scenkonst&Forskning ärytterligareförslagpånyredaktionellavdelning.viharinlettsamtalmedflera personerinomforskningochhögskoloromettsamarbetesomkommerattledatillattvibjuderinforskareoch doktoranderfrånexempelvisstdh,doch,teateriochdansvetenskapligainstitutionermedfleraföratt regelbundetbloggaomdetsenasteinomdenscenkonstnärligaforskningen.dettamedambitionenattskapa ettskyltfönsterfördenforskningsomannarsförblirosynligförallmänheten.kentsjögren,universitetslektor, TeaterhögskolaniMalmöharskrivitettuppropförattstödjaNummer.AnnaLyrevik,rektorTeaterhögskolani Malmö,PiaMuchin,vicerektorStockholmskonstnärligahögskolaochCatharinaBergil,enhetschefför skådespelarutbildningarnahögskolanförscenochmusik,göteborgsuniversitet,alexandernordström, professorsceniskgestaltningvidluleåtekniskauniversitet,skådespelarprogrammet,harallaskrivitunder stöduttalandetförnummer(sebilaga3)såintressetärömsesidigt. Utblick,vivillfåenstörreinternationellutblickochomvärldsbevakning.Deredaktionellaresursernakommer attvarabegränsadeförnummer,menförattienglobaliseradvärldändåfåenbrautblick,såharvibörjat undersökamöjligheternatillsamarbetemedandrautländskascenkonstsajterförattbedrivaettredaktionellt utbytemeddem.detkanexempelvisskegenomattvigerdemenplattformförrssiflöde.

7 7 Spaning,detsomskerinomkulturpolitikenäravgörandeförhurscenkonstbranschenkommerattutvecklas. Därförvillvibjudainnationellaochregionalakulturpolitikerförattfåenmångfaldavpolitiskaerfarenheter ochkulturpolitiskaambitioner.vivillhaenkulturpolitiskbevakninginummer. Genomdeutökaderedaktionellaavdelningarnavillvibyggauppettsamarbetemedexperterinomdessa områdensomkangeläsarnaenfördjupning.merfokuspåbarnochunga,enstörrekopplingtillforskning,en internationellutblickochocksåutrymmeförenkulturpolitiskdebatt.viharpågåendesamtalmedtilltänkta samarbetspartnerssåsomradioteatern,universitetochhögskolorsamtorganisationersomarbetar internationellt. Publika'evenemang' Trepublikaevenemangharviarrangeratinomramenfördennaförundersökning.Fredagenden17april arrangeradeviisamarbetemedvästmanlandsteaterettkritikerbattle,enformavliveirecensionsom introduceradesavnummerstidigarechefredaktörylvalagercrantzspindlerisyfteattutveckla recensionsformenochdärtvåkritikermötsdirektefterenföreställningförattanalyseraochdebatteradenpå platsinförochmedpubliken.denförstaägderumefterföreställningenavsläpp%fångarne%loss,%det%är%vår.% MedverkandekritikervarAnnLystedt,VestmanlandsLänsTidning(VLT)ochIngegärdWaaranperä(DN). Konferenciervar'YlvaLagercrantzSpindler. UnderScenkonstbiennaleniMalmöarrangeradeviettnyttKritikerbattleisamarbetemedungscen/öst.Efter föreställningenroseroseroseden28majbjödslarsring,teaterkritikerisvd,ochkristinalindqvist, kulturchefochteaterkritikeriuppsalanyatidning,untinattbattla.ävendennagångvarylvalagercrantz Spindlerkonferencier. Vibjödocksåintilldebattom Vemtaransvarfördekritiskasamtalenomscenkonst? Isamarbetemed SvenskaTeaterkritikersFöreningvillevilyftadennaviktigafrågaochocksåinformeraomLänsteatrarnasarbete medattförsökafinnafinansieringförnummerochbjudaupptillsamarbeten.vadhändernärteaterkritikens oberoendeanalyser,kvalitetsgranskningochdetfördjupadeoffentligasamtaletomdenkonstvigemensamt betalarförförsvinner?förlänsteatrarnahandlardetomvitalademokratiskavärden. InledningsvisgavTheresaBenérenhistorisktillbakablickomteaterkritikernsrelationochrolltillteaterhusen. MichaelCocke,konstnärligledareförÖrebroLänsteaterochadjungeradtillLänsteatrarnasstyrelseochCecilia Djurberg,ordförandeiSvenskateaterkritikersföreninghöllvarsittinledningsanförande.Därefterbjödvipåtvå positivaexempelgenomattdavidkarlsson,idéhistorikerpånätverkstanigöteborg.hanberättadeomdet essästödsomvästragötalandsregionenharinförtförattskapamöjlighetertillfördjupandekulturjournalistik ochkentsjöström,lärareochforskarepåteaterhögskolanimalmö,berättadeom Teaternsteoriochpraktik. TeaterhögskolaniMalmöhartagitettansvarfördetkritiskasamtaletgenominriktningenikursen,här utforskarstudenternapraktisktscenkonstnärligtochkulturkritisktarbete. Ipaneldebattensomdärefterföljdemedverkade:RakelChukri,kulturchefSydsvenskan,StaffanForsell, generaldirektörkulturrådet,gunillakindstrand,kulturchefmittmedia,åsakratz(s)ordförandeilänsteatrarna isverige,ordförandelandstingsfullmäktigeisörmland,ylvalagercrantzspindler,kulturjournalistoch teaterkritiker. Dethärärexempelpåverksamheteriverklighetensomgårattkopplatillnätsajtensdigitalautveckling,att stärkahändelser,event,samtalochdebatteromscenkonstsomkandirektsändassompodcasts,isamarbete medandraaktörerinombranschen. IochmedattvihartagitöverNummershemsidasåharviocksåskickatutettbrevtillallaprenumeranter(ca 16500personer)förattinformeraomlägetochställafråganomdefortsattvillvaraNummerprenumeranter, vilketdeabsolutflestavill.viharocksåstartatuppenmöjlighetattstödjanummerpålänsteatrarnashemsida genomattskrivapåenstödlista.ilänsteatrarnasnyhetsbrevimarsochmajharverksamhetsledarenlinde SjöstedtinformeratomutvecklingenavförstudienavNummer.

8 8 Publicistisk'frihet' Attvaradensomkritisktskagranskasochsamtidigtvaraägare,kräverenmedvetenhetomrollioch ansvarsfördelningen.länsteatrarnasstyrelseanställerenchefredaktörsomocksåbliransvarigutgivare.detta garanterardenpublicistiskafrihetenförnummerpåsammasättsomdeflestaorganisationstidskrifterär organiserade.detredaktionellaoberoendetkommerattreglerasiettskriftligtavtaldärlänsteatrarnager chefredaktörenfrihetattbevakaallscenkonstisverigeoberoendeavproducentochdärmedinteförpliktigar sigatttasärskildhänsyntilllänsteatrarnasegnaproduktioner.dettaharvistämtavmedjournalistförbundets juristersomharbekräftatdennalösning. Kvalitetssäkring'av'Nummer' GenomdenbreddningochutvecklingavNummersomvivillgenomförablirNummermeränteaterkritik.Den blirocksåenplattformochmötesplatsförinitieradesamtalomscenkonst.viföreslårdärförattlänsteatrarna skaparenreferensgruppförattstärkaochkvalitetssäkranummer.idenreferensgruppenbjuderlänsteatrarna inexperterfråndeolikaområdena,scenkonstkritik,barn&unga,forskning,internationellscenkonst, kulturpolitik,regionalaperspektivet,digitalutvecklingm.m.detförutsätterocksåvadsomståristycketovan: chefredaktör/ansvarigutgivarefårettverksamhetsansvarutifrånuppsattaramarochriktlinjerdärhen fortsätterattdrivanummersomenjournalistisktobundenpublikationutifrånkulturrådetsriktlinjerförstödtill kulturtidskrifter. Vad'vinner'Länsteatrarna'på'att'driva'Nummer'vidare?' LänsteatrarnasvisionärattnyaNummerfortsattkommerattvaraenrikstäckandesamlingsplatsför teaterkritikochscenkonstbevakning.kritikenochscenkonstenförutsättervarandraochärendelavvårt kulturellakretslopp.detärangelägetförpubliken,branschenochregionerna.vivillgepublikenoch scenkonstintresserademöjligheteratttadelavvadsomhänderiscenkonstisverigeoberoendeavproducent, vilkaföreställningarsomspelasochvilkasamtalochdebattersomförs.vivillgedemmöjlighetatttadelav ochinteragera idenkonstnärligaochkulturpolitiskadebatten.attbevakaochföraendiskussionomteater utanförstorstädernaärettviktigtlediattgeennyanseradbildavhelasverige.förlandetsregionergerdet bådeuppmärksamhetochgranskningavutvecklingochengagemang. FörLänsteatrarnaochförvåramedlemmar,denittonregionalascenkonstinstitutioner,betyderNummers fortlevnadenstörremöjlighetattblirecenseradeochomskrivna,attfåenkvalitetsbedömningförrespektive teatersverksamhetattfåettfördjupatkritisktsamtalomscenkonsturettregionaltperspektiv. Våralänsteatrarärangelägnaochvågarutmana.Vifinnsinteföratttjänapengarpåpublikenutanföratttjäna publikenochbidratillscenkonstensochsamhälletsutveckling.länsteatrarnaärdjuptförankradeidet samhälledärviverkar.detgörattlänsteatrarnaharstorkunskapomlivsvillkorenförmedborgarnautanför storstadsregionerna.utifråndessaerfarenheterväxervårrepertoarfram.våraidéer,berättelser,repetitioner ochföreställningarskapasidialogmedvårpublik.viönskarendjuparedialoggenomkritiken.förosshandlar detomdemokratiskavärdenbådeidenkonstsomviproducerarochdialogenmedkulturjournalisternasom innebärenkritiskgranskning,delaktighet,offentlighetochinformationsfrihet. Slutsatser' ViavslutarnuförstudienochharskickatinenslutredovisningtillPostkodslotterietsKulturstiftelse.Denna rapportärensammanfattningavvadvihargjortochkommitframtill.länsteatrarnaisverigesårsmötegav styrelseniuppdragattslutföra,utvärderaochinformeramedlemmarnaförebeslutomdriftavnummer. Driftenskavaralångsiktigtfinansierad. Vikankonstateraattnästanallavihardiskuteratfråganmedskriverunderpåproblemformuleringen,men ingenharsettnågonmöjlighetattgåinekonomisk.menutifrånförstudienkommerviatthaendialogmed PostkodlotterietsKulturstiftelseochvikommerattskickainenansökantillKulturstiftelsenförutgivningav Nummer. VihoppasvifåenmöjlighetattinitialtstartaupputgivningenavNummerunderekonomiskttrygga förhållanden.länsteatrarnasutgångspunktärattviskautgåfrånmarknadsmässigalönerochersättningar.

9 Chefredaktörenfåriuppdragattarbetaförattökasjälvfinansieringsgradengenomriktadannonseringoch försäljningavredaktionelltmaterial.henbörutöverdettaseöverattdriftenochdetredaktionellaarbetet effektiviserasochförnyassamtsökarelevantabidragförverksamheten. Regeringensbedömningnärdetgällerpresstödenärattdetbehöverersättasavnyamediepolitiskainsatser somkanskapagodaförutsättningarförkvalitetsjournalistikochlokaltnyhetsmaterialoavsettdistributionssätt. Detbetyderattävendigitalanättidskrifterharrättattfåpresstöd,vilketskulleförändravillkorenförNummer heltochhållet.ivårtsvarfråndepartementetskriverman, Utredningenskaredovisasinanalysavbehovetav insatsersenastden31oktober2015.därefterskautredningenföreslånyamediepolitiskaverktygsenastden 30april2016. Förutsattattvifårenfinansieringenligtvårbudgetochattfinansieringenärlångsiktigföreslårviatt LänsteatrarnaiSverigepånyttgerutnättidningenNummer. Närfinansieringsfråganärlöst,föreslårviattLänsteatrarnaiSverigesomägareavNummerskaparenfrån Länsteatrarnafriståendeorganisationochstyrelsenanställerenchefredaktör/ansvarigutgivare.Utifrånett skriftligtavtalsomreglerarverksamhetensåharchefredaktörenuppdragetattåterskapaenrikstäckande nättidningförrecensionerochbevakningavscenkonstsamtlänsteatrarnasförslagomdigitaloch innehållsmässigutveckling.henbyggeruppettkontaktnätöverhelalandetavfrilansskribenter. Viföreslårocksåattchefredaktörenarbetarförattfinnaolikasamverkanslösningar,menattredaktionenstår friochattnummerskaparsigenegenpublicistiskplattformattståpå. NärdetgällerfinansieringsåföreslårviattNummerfortsattskavaragratisochinteinnehållanågralåstasidor. FörLänsteatrarnaärdendemokratiskaaspektenochtillgänglighetenenviktigdrivkraft.Därförvillvibehålla Nummersomengratistidningförallaanvändarna.FörkvalitetssäkringavnyaNummerinrättarLänsteatrarna enreferensgruppmedexperter. OmviintefårenfinansieringförNummeridennaform,såfårLänsteatrarnaiSverige,RegionalMusikiSverige ochlänsmuseernassamarbetsrådtaställningtillomviskautredamöjligheternaförenbreddningav recensioneravmusiken,konstochkulturhistoriskautställningar,enligtförslagetfrånstaffanforsell. Stockholm4/92015 ÅsaKratz OrdförandeLänsteatrarnaiSverige LindeSjöstedt VerksamhetsledareLänsteatrarnaiSverige YlvaLagercrantzSpindler Mediekonsultochrådgivare 9

10 Bilaga1. 10

11 11

12 Bilaga2. Protokoll fört vid årsmöte för Länsteatrarna i Sverige 2015 Datum: fredag den 24 april Tid: Plats: Östgötateatern Norrköping Närvarande: Enligt bifogad närvarolista (bilaga 1) 1. Öppnande av mötet Länsteatrarna i Sveriges ordförande Thomas Ohlsson förklarade mötet öppnat. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Till ordförande för mötet valdes Thomas Ohlsson och till mötessekreterare valdes föreningens verksamhetsledare Linde Sjöstedt. 3. Val av två justerare. Till justerare valdes Anna Sibinska och Sten G Johansson. 4. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna. Två månader innan, ska tid och plats meddelas och det skickades ut den 16 februari. Kallelse med föredragningslista ska ske senast tre veckor före årsmötet den skickades ut den 27 mars och handlingarna till årsmötet ska skickas ut en vecka innan och de skickades ut den 13 april. Årsmötet godkände att mötet utlysts enligt stadgarna. 5. Fastställande av föredragningslista. Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan. Se bilaga Fastställande av röstlängd. Årsmötet beslutade att närvarolistan skulle utgöra röstlängd. Se bilaga Föredragning av styrelsens årsredovisning. Länsteatrarnas ordförande Thomas Ohlsson hänvisade till Länsteatrarnas verksamhetsberättelse och bokslut med redovisning samt resultat- och balansräkning för Rättelse i verksamhetsberättelsen, sid 11, Yvonne Rock är vice ordförande i Västanå teater och inte i Västerbottensteatern. Sid 15, Magnus Holm lämnade de sitt uppdrag som adjungerad i Länsteatrarnas styrelse efter 5 år inte 7. Efter dessa rättelser beslutade årsmötet att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna. Se bilaga Föredragning av revisionsberättelsen. Föreningens revisor Håkan Frank, Dalateatern föredrog revisionsberättelsen. Se bilaga Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. Årsmötet beslutade att enligt revisorernas förslag fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret Beslut om resultatdisposition. Resultatet, kr för år 2014 överförs till ny räkning i Länsteatrarna i Sverige 12

13 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Mötet beslutade att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningens sammankallande Kjell Magnusson föredrog valberedningens förslag att sammanträdesarvodet för styrelseledamöter och revisorer kvarstår oförändrat på 800 kr per dag. Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst kvarstår. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 13. Beslut om reviderad budget 2015, på grund av bildande av driftbolag. Ordförande Thomas Ohlsson presenterade budgeten för Se bilaga 5. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att fastställa budget och årsavgift. 14. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter. Valberedningens sammankallande Kjell Magnusson föredrog valberedningens förslag (bilaga 6). Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. Nyval 1 år: Omval 2 år: Omval 2 år: Omval 2 år: Nyval 1 år: Åsa Kratz (s) Scenkonst Sörmland, ledamot Lennart Törnlund (s) Norrbottensteatern, ledamot Lena Carlbom (c) Teater Halland, ledamot Olof Walldén (s) Västmanland Teater, ledamot Christer Mård (fp) Östgötateatern, ledamot Åsa Kratz (s) valdes till ordförande för ett år. Teaterchefernas valberedning Johan Celander presenterade de adjungerade representanterna till styrelsen. Omval 1 år: Michael Cocke, konstnärlig ledare Örebro Länsteater Omval 1 år: Lena Engqvist Forslund, teaterchef Teater Västernorrland Omval 1 år: Lisa Hugoson, teaterchef Dalateatern Nyval 1 år: Pelle Hanæus, konstnärlig ledare Regionteatern Väst 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. Kjell Magnusson föredrog valberedningens förslag. Se bilaga 6. Omval 1 år: Nyval 1 år: Omval 1 år: Håkan Frank (m) Dalateatern, revisor Peter Lundberg (s) Västerbottensteatern Roger Marklund (s) Västerbottensteatern, revisorssuppleant Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 16. Val av valberedning bestående av tre personer med en sammankallande. Nyval 1 år: Nyval 1 år: Nyval 1 år: Thomas Ohlsson (c) Södermanland, sammankallande Svante Oledal, Kalmar Lena Näslund, (s) Västernorrland 13

14 Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 17. Behandling av ärenden som anmälts av medlem. Inga sådana ärenden förelåg. 18. Behandling av frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet. a) Medlemsbeslut gällande köp av Nummer. Beslut: Årsmötet godkännande avtal mellan Riksteatern och Länsteatrarna gällande köp av Nummer. Köpet träder i kraft 1 maj Se bilaga 7. b) Beslut om fortsatt hantering av Nummer. Beslut: Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att slutföra, utvärdera och informera medlemmarna före beslut om drift av nummer. Driften skall vara långsiktigt finansierad. 19. Övriga frågor. a) Nästa medlemsmöte Lennart Thörnlund hälsar välkomna till nästa medlemsmöte som är på Norrbottensteatern i Luleå den november Temat är arrangörsutveckling. b) Avtackning Thomas Ohlsson tackade av Kjell Magnusson (c) och Anna-Britta Lundberg (s) valberedningen samt Claes-Göran Nilsson (s) ordförande Länsteatern på Gotland för många års gott arbete. Jörgen Rundgren (m) ledamot i Länsteatrarnas styrelse och Malin Axelsson, konstnärlig ledare ung scen/öst och adjungerad till Länsteatrarnas styrelse tackades också av för sina engagerade insatser för Länsteatrarna i Sverige. Lennart Thörnlund och Linde Sjöstedt tackade slutligen av Thomas Ohlsson, ordförande i Länsteatrarna i Sverige för sin stora insats för föreningen, som styrelseledamot i många år och sedan 2011 som Länsteatrarnas ordförande. 20. Avslutande av mötet. Thomas Ohlsson avslutade årsmötet och tackade för förtroendet och avtackningen. Vid protokollet: Linde Sjöstedt Sekreterare Thomas Ohlsson Ordförande Länsteatrarna Justeras: Anna Sibinska Ordförande Regionteater Väst Sten G Johansson 1:e vice ordförande Dalateatern 14

15 Bilaga3. Stöduttalande för Nummer Nummer är en väsentlig del av svenskt teaterliv och den viktigaste aktören i svensk scenkonstbevakning. Inte minst för översikten av hela landets scenkonstaktiviteter spelar Nummer en stor roll för oss som bor utanför Stockholmstidningarnas smala bevakningsområde. Nummer binder samman svenskt teaterliv och genererar intresse för vad som sker utanför den egna regionen. Genom den rika skiktningen av nyhetsflödet, från korta notiser till fördjupande debatter och diskussionsytor, erbjuder Nummer information för såväl den som är yrkesverksam inom teatern, som för den intresserade publiken. I egenskap av lärare på en teaterhögskola kan jag alltid hänvisa mina studenter till Nummers hemsida för en översikt av premiärer och deras mottagande, samt av aktuell teaterdebatt. Utan Nummer blir debatten trängre och en samtalsyta präglad av kvalitet försvinner - i en tid då detta alltmer behövs. Kent Sjöström Universitetslektor Teaterhögskolan i Malmö Associate Professor PhD in Theatre Malmö Theatre Academy Lund University

16 Bilaga4. Till Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister Ärende angående Teatersajten Nummer Vem tar ansvar för de kritiska samtalen om scenkonst? När de privata mediebolagen abdikerar från att bevaka och kritiskt granska scenkonsten vem ansvarar då? Vad är statens roll och vad är branschens ansvar? Mediernas villkor i samhället förändras drastiskt. Kulturjournalistiken och kritiken är särskilt hårt utsatt. Detta påverkar scenkonsten och dess publik i hela landet, men framför allt utanför våra tre storstäder. Det är en kris för branschen men framför allt är det en kris för demokratin. Vi behöver teaterkritikens oberoende analys, kvalitetsgranskning och det fördjupande offentliga samtalet om den konst vi gemensamt betalar för. För Sveriges länsteatrar är den alltmer utbredda medietystnaden ett problem och en paradox: Länsteatrarna kom till för att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen som har ett starkt fokus på tillgänglighet. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och kulturpolitiken ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor samt främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Men om vi inte har någon kritisk granskning av denna scenkonst så är risken att debatten förflackas. Vi välkomnar därför varmt att du har tillsatt en utredning med uppdrag att analysera vårt föränderliga medielandskap och de demokratiska utmaningarna som följer. Ur Länsteatrarna perspektiv ser vi vikten av en politik som skapar goda förutsättningar för medierna i hela landet att leva upp till sin demokratiska roll som informationsbärare, granskare och debattarena. Vi vill också själva bidra till en bättre regional kulturbevakning genom att ta ett aktivt ansvar för att återskapa ett vinnande koncept: Nummer, en oberoende och rikstäckande nättidning med scenkonstkritik en sajt som var steget före sett till digital och innovativ kulturjournalistik redan under sitt första decennium, men som lades ner vid årsskiftet då ägaren Riksteatern istället valde att satsa på en medlemstidning i papper och sade upp avtalet med tidningen Vi som de sista åren ( ) producerade Nummer som ett kundtidningsuppdrag. Vi är också glada över att du ansvarar både för kulturen och demokratin två politiska områden som stärker och samspelar med varandra eftersom vi ser både scenkonsten och medierna som grundbultar i vårt gemensamma samhällsbygge. Därför engagerar vi oss så starkt i denna fråga, men vi behöver samverka för att nå vårt mål. Länsteatrarna i Sverige är en ideell förening utan vare sig statliga, regionala eller kommunala bidrag. Det är våra nitton medlemsteatrar som driver denna organisation unik i sin konstruktion där ägarna de förtroendevalda och politikerna möter konstnärerna vd, 16

17 teaterchefer och konstnärliga ledare för att gemensamt stödja den regionala scenkonsten, vår kulturella infrastruktur. Därför vänder vi oss till dig, Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, för att be om stöd för att förverkliga Länsteatrarnas ambition att skapa förutsättningar för att på nytt ge ut Nummer och att utveckla den både innehållsmässigt och digitalt, då vi anser att Nummer är mer än en nättidning. Den är också en institution som ser till att bevaka det som Kulturdepartementet redan stödjer: den statligt och regionalt finansierare scenkonsten, något de större mediehusen alltså alltmer abdikerar från. Anledningen till att vi skriver till Kulturdepartementet är också för att i avseendet bidrag har det visat sig svårt att söka för finansiering av Nummer eftersom projektet/produkten faller utanför ramen i flera fall som t.ex. presstöd, de flesta stödformer hos Kulturrådet förutom Stöd till Kulturtidskrifter. Vi uppvaktade departementet den 19 februari i denna fråga och nu har vi kommit en bra bit längre i vår ambition att skapa förutsättningar för Nummer och önskar en förnyad dialog med dig för att samtala om en gemensam samverkan för att ge ut sajten igen. Stockholm Linde Sjöstedt! Verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige 17

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarnas organisation Länsteatrarna i Sverige är en ideell medlemsorganisation. Den har en politiskt tillsatt styrelse, med Thomas Ohlsson (c) ordförande,

Läs mer

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Protokoll för Länsteatrarnas styrelsemöte 29/30 september 2013 Sammanträde 5/2013 Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.). Malin Axelsson

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Barn och ungas rätt till våra verksamheter

Barn och ungas rätt till våra verksamheter Till länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD och teaterchefer LTS och SMOT bjuder in till vårmöte i Jönköping 2012 Barn och ungas rätt till våra verksamheter LTS vårmöte har temat Barn och

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte Nyköpings Segelsällskaps årsmöte 2015-11-11 1 Mötets öppnande Ordföranden, Karl-Inge Forslund hälsade alla välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd för

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1.

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Klara Jansson, Naturskyddsföreningen Jan Hansson, Öckerö kommun Rolf Holmgren, Strömstads kommun Bo Wernlundh, Västkustens Båtförbund

Klara Jansson, Naturskyddsföreningen Jan Hansson, Öckerö kommun Rolf Holmgren, Strömstads kommun Bo Wernlundh, Västkustens Båtförbund Protokoll Årsmöte Tid: Fredagen den 28 mars kl. 09.00-09.30 Plats: Sjöfartsmuseet, Göteborg Beslutande Klara Jansson, Naturskyddsföreningen Jan Hansson, Öckerö kommun Rolf Holmgren, Strömstads kommun Bo

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl 11.00-12.00 i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 80 närvarande medlemmarna

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Fastställande av röstlängd fastställa röstlängden till 61 röstberättigade medlemmar.. 2 Fråga om årsmötet

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 på Gästgivaregården i Hurva. 1 Mötet öppnas. SVK Södras ordförande Cicci Landén öppnar mötet. 2 Justering av röstlängden. Förslag att röstlängden

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland Tid 2015-04-16 kl 18.30 21.00 1-24 Plats: Restaurang Visborg, Visby Sekreterare: Ulf Jönsson Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Ebbe Sundberg 1 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2014. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 20 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

ANKOM Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen

ANKOM Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen SV'JlSItA&,Ö NINGI ANKOM 2007-04- 2 5 ÖVIK ENERGI AB 2007-04- 2 7 Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen Torsdagen den 29 mars 2007, Slagthuset i Malmö 1 Mötets öppnande SSNfs

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE 2016 1 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 28 april 2016 Tid: Klockan 18.30 Plats: Brännö Folkets Park, Hylte Protokollets omfattning: 1-18 Arsmötet föregicks av ett samtal om folkbildningens roll

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Stefan Peterson hälsade samtliga välkomna till det 129:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

riksteatern östergötland

riksteatern östergötland Norrköping 2015-04-07 Välkommen till årsmöte för Riksteatern Östergötland, Mån 20 april 2015 klockan 18.00 Plats: Östgötateatern, Teatertorget 1, Norrköping Praktiskt Handlingar till årsmötet bifogas.

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet.

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2014 Mötesdatum: Torsdagen den 8 maj 2014 Tid: Kl. 19:00 20:15 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Staffan

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Datum Måndagen den 11 mars 2002 Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm Närvarande 67 deltagare (bilaga) Förmöte Traditionsenligt

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB Timrå Ven AB 2016-04-12 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer