Rapport'förstudie'Nummer' Sammanställd*av*Länsteatrarna*i*Sverige*i*samarbete*med*Kulturtexter.* *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport'förstudie'Nummer' Sammanställd*av*Länsteatrarna*i*Sverige*i*samarbete*med*Kulturtexter.* *"

Transkript

1 1 Rapport'förstudie'Nummer' SammanställdavLänsteatrarnaiSverigeisamarbetemedKulturtexter. Sid1 Sammanfattning Sid2 BakgrundNummer Sid2 VarförenförstudieomNummer? Sid2 Vemtaransvarfördekritiskasamtalenomscenkonst? Sid3 Enpublicistiskplattform? Sid4 Övertagandeavnamnet,domänenochvarumärket. Sid4 Samtalmedkulturdepartementet,kulturrådetochbranschen Sid5 Övrigafinansieringsmöjligheterochsamarbeten Sid5 HurkanNummerutvecklasidennyadigitalamiljön? Sid6 HurkanNummerutvecklasinnehållsmässigt? Sid7 Publikaevenemang Sid8 Publicistiskfrihet Sid8 KvalitetssäkringavNummer Sid8 VadvinnerLänsteatrarnapåattdrivaNummervidare? Sid8 Slutsatser Sammanfattning' LänsteatrarnaiSverigevillbidratillenbättreregionalkulturbevakning,förscenkonstensochmedborgarnas skull.viserviktenavenkulturpolitiksomskapargodaförutsättningarförmediernaihelalandetattlevaupp tillsindemokratiskarollsominformationsbärare,granskareochdebattarena. LänsteatrarnaiSverigesstyrelsebeslutadesommaren2014attundersökaomvårorganisationskullekunna skapaförutsättningarförattpånyttgeutnättidningennummerefterdetattriksteaternlanernättidningen densistadecember2014.uppdragetgickutpåattundersökaomlänsteatrarnakanutvecklasajtenbåde innehållsmässigtochtekniskt,samtatthittaenfinansieringslösning.frånden1maj2015ägerlänsteatrarnai SverigeNummer. VibildadeenarbetsgruppmedLindeSjöstedtsomprojektledare,ThomasOhlsson,tidigareordförandeför Länsteatrarna,ÅsaKratz,nuvarandeordförandeförLänsteatrarna,YlvaLagercrantzSpindler,KulturtexterAB samttittigrahlochlenauhlander,scenitproduktion.arbetsgruppenharlagtfleraförslagtillen innehållsmässigutveckling,vivillutökabevakningenavscenkonstförbarnochunga,forskning,internationell utblick,kulturpolitiskdebattochpublikaevenemang.vivillocksåutvecklanummeridennyadigitalamiljön. Fokusharvaritatthittaenexternfinansieringochattseöveregenfinansieringengenomblandannat annonsintäkter.nättidningennummerfallerutanfördeflestabidragsformer,tillexempelpressstödet. Förstudienharintekunnathittaenlösningpåfinansieringsfråganochvåramedlemmarharintedeekonomiska möjligheternaatttillsammansfinansieranummer. OmviframöverlyckaslösafinansieringenföreslårviidennarapportattLänsteatrarnaiSverigesomägareav NummerskaparenfrånLänsteatrarnafriståendeorganisationochattstyrelsenanställerenchefredaktör/ ansvarigutgivare.dettagaranterardenpublicistiskafrihetenförnummer.chefredaktörenfåriuppdragatt återskapaenrikstäckandenättidningförrecensionerochbevakningavscenkonst,oavsettproducentsamt utvecklalänsteatrarnasförslagomdigitalochinnehållsmässigutveckling. Viföreslårocksåattchefredaktörenarbetarförattfinnaolikasamverkanslösningar,menattredaktionenstår friochattnummerskaparsigenegenpublicistiskplattformattståpå.

2 NärdetgällerfinansieringsåföreslårviattNummerfortsattskavaragratisochinteinnehållanågralåstasidor. FörLänsteatrarnaärdendemokratiskaaspektenochtillgänglighetenenviktigdrivkraft.Därförvillvibehålla Nummersomengratistidningförallaanvändarna.FörkvalitetssäkringavnyaNummerinrättarLänsteatrarna enreferensgruppmedexperter. OmviintefårenfinansieringförNummeridennaform,såfårLänsteatrarnaiSverige,RegionalMusikiSverige ochlänsmuseernassamarbetsrådtaställningtillomviskautredamöjligheternaförenbreddningav recensionertillmusik,konstochkulturhistoriskautställningar,enligtförslagfrånstaffanforsell. Bakgrund'Nummer NummerstartadespåuppdragavRiksteaternvåren2000ochbyggdesuppsamtutveckladesredaktionelltav dåvarandechefredaktörenochansvarigautgivarenylvalagercrantzspindlersomdrevdensomettfristående projekt.underårenkomnummerattväxafrånettperifertpionjärprojektochexperimentinomdendigitala kulturjournalistikentillattblisverigesmestbesöktateatersajtmedrunt22000besökarepermånad.denkom ocksåatterhållaflerautmärkelser,bla Åretsbästakulturochdebattsajt (Internetworld)ochÅrets nättidskrift(fsn,föreningensverigesnättidskrifter)försinnytänkandeochinteraktivajournalistik. Våren2011beslutadeRiksteaternsstyrelseattundersökaandravägarförNummer(externfinansiering),vilket leddetillbeslutetattgetidningenviiuppdragattgöranummersomenkundtidningvilketmanbetaladedem ca1,7miljonerkrperårattutföra.våren2014beslutaderiksteaternattheltlägganertidningen,vilketväckte ramaskriinombranschen.isambandmeddetåtogsiglänsteatrarnaisverigeattförsökaräddadenkanske viktigastenyhetskällanförscenkonstnyheterochkritikdåvivetattbehovetavdenärenormochmöjligheten tillsjälvfinansieringiettnyttmedieklimatärstörreänvadsomhittillsharutnyttjatsochdärigenomkange Nummerettnyttochhållbartlivomdenbarafårchansenattstartauppigen. Varför'en'förstudie'om'Nummer?' DennaförstudieharhaftfokuspåhurLänsteatrarnaiSverigekanskapaförutsättningarförattpånyttgeut nättidningennummer.genomatttadettaaktivaansvarförscenkonstkritikensframtidvillvibidratillenbättre regionalkulturbevakning. UppdragetsomdåvarandeordförandeThomasOhlssonochLindeSjöstedt,verksamhetsledare,fickav styrelsenförlänsteatrarnaisverigevarattskapaförutsättningarförattkunnageutnummerochattutveckla sajtenbådeinnehållsmässigtochtekniskt. Länsteatrarnaerhöllettbidragidecember2014förenförstudiefrånPostkodlotterietsKulturstiftelseföratt undersökamöjligheternaförfinansieringochutveckling.vianlitadeylvalagercrantzspindler,kulturjournalist ochsvd:steaterkritiker,tillikanummersgrundareochchefredaktör( ),somkonsult,samtutökade samarbetetmedscenitproductionab,tittigrahlochlenauhlander.tillsammansbildadevienarbetsgrupp medverksamhetsledarenlindesjöstedtsomprojektledare.länsteatrarnasstyrelseharvaritettbollplank underhelaprocessenochviharkontinuerligtinformeratochhaftendialogmedmedlemmarna. Vårtfokusiförstudienharhandlatomatthittaenfinansieringochsökauppeventuellasamarbetspartnersför attskapaenpublicistiskplattform.viharförhandlatmedriksteaternomattköpalossnummer,namnetoch varumärketvilketvinuocksåharfått.viharocksåförtsamtalmedkulturdepartementet,kulturrådetoch scenkonstbranschen,undersökthurvikanhittaalternativafinansieringslösningarochökaegenfinansieringen. ViharocksåundersökthurvikanutvecklaNummerdigitaltochinnehållsmässigt,diskuterathurden publicistiskafrihetenföransvarigutgivare/chefredaktörkanorganiserasochhurvisäkrarkvaliténpå verksamheten?dessafrågeställningarkommerviattredovisaiförstudien. Vem'tar'ansvar'för'de'kritiska'samtalen'om'scenkonst?' LänsteatrarnaiSverigeärenideellföreningutanvaresigstatliga,regionalaellerkommunalabidrag.Detär våranittonmedlemsteatrarsomdriverdennaorganisation,unikisinkonstruktiondärägarna de förtroendevaldaochpolitikerna möterkonstnärerna,vd,teatercheferochkonstnärligaledareföratt 2

3 gemensamtstödjadenregionalascenkonsten,vårkulturellainfrastruktur. Vibehöverteaterkritikensoberoendeanalys,kvalitetsgranskningochdetfördjupandeoffentligasamtaletom denkonstvigemensamtbetalarför.försverigeslänsteatrarärdenalltmerutbreddamedietystnadenett problemochenparadox:länsteatrarnakomtillförattförverkligadenationellakulturpolitiskamålensomhar ettstarktfokuspåtillgänglighet. Alla%ska%ha%möjlighet%att%delta%i%kulturlivet %ochkulturpolitikenska främja% allas%möjlighet%till%kulturupplevelser,%bildning%och%till%att%utveckla%sina%skapande%förmågor %samt främja% kvalitet%och%konstnärlig%förnyelse.menomviinteharnågonkritiskgranskningavdennascenkonstsåärrisken storattdebattenförflackasochattscenkonstsamtaletendaststannarinomteaternsväggar,hosderedan invigda. Dettasetturperspektivethurmediernasvillkorsamtidigtförändrasdrastiskt.Kulturjournalistikenochkritiken ärsärskilthårtutsatt.dettapåverkarscenkonstenochdesspublikihelalandet,menframföralltutanförvåra trestorstäder.detärenkrisförbranschen menframföralltärdetenkrisfördemokratin.närdeprivata mediebolagenabdikerarfrånattbevakaochkritisktgranskascenkonsten vemansvarardå?vadärstatens rollochvadärbranschensansvar?idettadigitalaparadigmskifteserlänsteatrarnadetsomnödvändigtattse övermöjlighetenattdrivanummersommerännågonannannyhetssajtbevakadejustscenkonsten rikstäckande. Länsteatrarnaserviktenavenpolitiksomskapargodaförutsättningarförmediernaihelalandetattlevaupp tillsindemokratiskarollsominformationsbärare,granskareochdebattarena.därförvälkomnarviattkulturi ochdemokratiministeralicebahkuhnkehartillsattenmedieutredning, Enmediepolitikförframtiden och utsettanettenovak,vdfördetstatligainteractiveinstituteswedenict,tillordförande.utredningenska belysaochföreslååtgärdernärdetgällerföljande:! Medborgarnasbehovavallsidiginformation/demokratiskdelaktighet oavsettbostadsort! Friasjälvständigamedier avhögkvalitet! Granskandejournalistik,kvalitet,fördjupning! Spegling,urolikaperspektiv! Mångfald! Tillgänglighet! Friåsiktsbildning,utbyteavidéerm.m. Utredarenskapresenteraenanalysavbehovetavinsatsersenastden31oktober2015,vilketinnebärattvi undervåren2016kanseförändringarimediepolitiken.kulturenochdemokratin,tvåpolitiskaområdensom stärkerochsamspelarmedvarandra.länsteatrarnasersärskiltscenkonstenochmediernasomgrundbultari vårtgemensammasamhällsbygge.därförjobbarvihårtmedattförsökadrivanummervidare.menvibehöver hittafinansieringochsamverkanförattnåvårtmål.medieutredningenkanvaralösningenförframtiden,men tilldessmåsteviomgåendehittaandramedelförattkunnadraigångnummerigen.helstredantillhöstenså intealltförmycketnyhetsflödeochscenkonstdokumentationiartikelformgårförlorat(sajtenharnuredan legatnereisnart9månaderefterattdessförinnandagligenhapubliceratscenkonstnyheteri15år).dethar dockvisatsigsvårtattsökafinansieringeftersomprojektet/produkteniflerafallfallerutanföranslagsramarna, exempelvisdetnuvarandepresstödetochhosdeflestastödformerhoskulturrådet. En'publicistisk'plattform?'' Närvistartadeuppförstudienkontaktadevifleraolikamöjligasamarbetspartners;tidningarnaViochETC, bokförlagetatlas,nyhetsbyrånttochmittmedia.vivillesevaddekundeerbjudaförsamarbetsmöjligheter ochomnummerskullevinnapåattbefinnasigienetableradpublicistiskmiljö,medmöjligheterattsamverkai pappersformatockså.ingenavkontakternahadenågonfinansieringatterbjuda,menarbetsplatsmeddärtill hörandeutrustning,personalvårdandeaktivitetersomjulfest,konferenserochdyl.marknadsföringsplatsi papperstidningen,samtkringarrangemang.tidskriftenviharocksåettkravattderaschefredaktöranna Hedeliusskullefortsättattdrivasajten.ETCvilleintegreraNummerredaktioneniETCsredaktionochansvarig utgivareskulledåvaraetc.närdetgällerttochmittmediasåpågårfortfarandesamtalsommerberören 3

4 4 redaktionellförsäljningavartiklar.enannanvägattgåärattbyggauppenheltegenpublicistiskplattformoch attredaktionenharsinalokalerfristående. Övertagande'av'namnet,'domänen'och'varumärket.' RedantidigtinleddeskontaktermedRiksteaternsvdMagnusAspegrenförattpåtalaattLänsteatrarnaiSverige varintresseradeavatttaövernummer.efterentämligenlångochutdragenprocessskrevvigemensamtett överlåtelseavtalden18marsdärvarumärketnummer.seochdomänennummer.sem.m.överlätsfrån RiksteaterntillLänsteatrarnaiSverigefördetsymboliskaprisetav1kr.(Sebilaga1.)Avtaletgodkändesav medlemmarnapålänsteatrarnasisverigesårsmöteden24april2015(sebilaga2)ochöverlåtelsenträddei lagakraftden1maj2015.årsmötetgavocksåstyrelseniuppdragattslutföra,utvärderaochinformera medlemmarnaförebeslutomdriftavnummer.driftenskavaralångsiktigtfinansierad. Samtal'med'Kulturdepartementet,'Kulturrådet'och'branschen.' VidettmötemellanLänsteatrarnasverksamhetsledareochUlrikaHolmgaard,vdförSvenskScenkonst,den29 september2014informeradelindesjöstedtomuppdragetochfrågadeomsvenskscenkonsthadeintresseav ettsamarbeteifrågan.fråganlämnadesobesvarad. Den18november2014bjödsLindeSjöstedttillendebattommediekrisenochteaterkritikensframtid. ArrangörervarSverigesTeaterkritikersFöreningtillsammansmedTeaternsTeoriochPraktik,Malmö teaterhögskola.upprinnelsenvarbeslutetomnedläggningenavteatersajtennummer,sammanslagningenav SydsvenskaDagbladetsochHelsingborgsDagbladskulturredaktionersamtnedläggningenavKvällspostensoch GTskulturredaktioneriMalmöochGöteborg.VerksamhetsledarenberättadeomLänsteatrarnasambitionatt försökahittafinansieringförenfortsattutgivningochutvecklingavnummersamtomförstudien. Den19februariuppvaktadeThomasOhlsson,(c)ordförande,OlofWalldén,(s)ledamot,MichaelCocke, konstnärligledareförörebrolänsteaterochadjungeradtilllänsteatrarnasstyrelse,ylvalagercrantzspindler ochlindesjöstedtkulturrådet,därvidiskuterademöjligheternaattgeutnummermedgeneraldirektör StaffanForsell,enhetschefMikaRomanusochJanKärrö,handläggarekulturskriftsstödet.Detvarenpositiv dialogochstaffanforsellfördeframtankenpåenansökansomävenlänsmusikenochlänsmuseernastod bakom,förattbreddafråganäventillrecensioneravmusiken,konstochkulturhistoriskautställningar. SammadaguppvaktadeviocksåKulturdepartementet,därvimötteJeannaAndreen,departementssekretei rare,birgitgunnarsson,ämnesrådochkatarinahöök,kansliråd.vipresenteradebådelänsteatrarnasisverige somorganisationochvårambitionmednummer.eftersamtalmeddepartementetsåuppmuntradedeossatt skickainenskrivelsesåattdetblevettärendeavvåraförfrågningaromstödtillenutgivningavnummer. Dennaskrivelseskickadesintillsammansmedettbrev(sebilaga4)tillkulturiochdemokratiministernAliceBah Kuhnkeden25maj.SvaretpåskrivelsenvarattMedieutredningenskapresenterasinanalysden31oktober 2015ochdärefterskautredningenföreslånyamediepolitiskaverktygsenastden30april2016.Enligtdet nuvarandepresstödetskriteriersåkannummerintesökapresstöd.departementetuppmuntradeossistället därförattvändaosstillbidragsgivandemyndighet,kulturrådet. VerksamhetsledareLindeSjöstedtdeltogiettavmedieutredningenssamrådsmötenden18maj2015.Utifrån uppdragetattanalyserabehovenavnyamediepolitiskainsatserblevlänsteatrarnaisverigeinbjudnatillett öppetdiskussionsforumdärvikundebidramedvårkunskapochvåraperspektivutifrånambitionenattstarta uppnummerigensomennättidning. Redaniaugusti2014skickadeLänsteatrarnainenansökanförproduktionsbidragtillKulturrådet,dvsinnanvi ägde Nummer.ÄventidskriftenViskickadeinenansökan.MedanledningavdetbadKulturrådetossattdra tillbakalänsteatrarnasansökanmedhänvisningtillattdetvartidskriftenvisomhadeutgivningsbeviset.i januarifickvibeskedattnummerhadefåttettproduktionsbidragpå125000krsomdåtilldeladestidskriften Vi,meneftersomderasavtalmedRiksteaterngällandeNummerhadeupphörtsåblevdemedlenliggandehos Viiavvaktanpåvidareutveckling.DeliggerdärfortfarandeiväntanpåattLänsteatrarnaskahittaenövrig finansieringförnummerunder2015.omdetintegörsgårmedlentillbakatillkulturrådet. Tillsammansmedsamtliganittonlänsteatrarsöktevidessutom,påinrådanavStaffanForsell,ettregionalt utvecklingsstödförnummer.sehoskulturrådet,ettutvecklingsbidragsomskafrämjaregional

5 5 kulturverksamhetinomramenförkultursamverkansmodellen2015.den18majfickvibeskedattingetbidrag harlämnatstillnummerochattvieftersamtalharförståttattviintekommerattkunnafånågramedelinom dennabidragsform. Övriga'finansieringsmöjligheter'och'samarbeten' Den8aprilgjordevienansökantillKulturbryggan.Härsöktevimedeltillenförstudieförattutvecklaoch undersökamöjligheternaförnummersdigitalautvecklingdärviredanidagharutveckladeplaner.den16juni fickviavslagpådenansökan.sannoliktförattviävenhärfallerutanförramenförmålgruppen.tillsammansi arbetsgruppenharviundersöktolikamöjlighetertillsjälvfinansieringochkommitframtillattredaktionenkan erbjudaärannonspaketiolikaprisnivåertillframföralltscenkonstbranschen,menocksånärliggandebranscher somljusi,ljudi,eventiochbussbolag,restaurangbranschenmedflera.undervårenharvialltsådessutomfört samtalmedriksiellerregionaltäckandemediebolagsomnyhetsbyråntt,mittmediaochetcförattdiskutera tänkbararedaktionellasamarbetenisyfteattsynliggöranummersmaterialihelasverige.samtligaharvisatett stortintresseförattsamarbetameddetstarkavarumärketnummer,menkanidetrådandemedieklimatet medstoraredaktionellaneddragningarsområderintefattanågraomedelbarabeslut. Den17marsträffadeviBritStakston,mediestrategochexpertpåsocialamedier,samtenavgrundarnaav Blankspotprojekt ettmycketlyckatcrowdfoundingprojekt.viharundersöktmöjligheternaattstartauppett sådantprojekt,mendetkanaldrigblimeränendelfinansieringavnummer.vihardiskuterat prenumerationsavgifterochlåstasidorförattfåinmedel.viharocksåsöktmedelhospersonermeden filantropiskinställningtillfinansieringavkulturlivet. UtifrånStaffanForsellstydligarekommendationattvibörsamarbetamedRegionalMusikiSverigeoch Länsteatrarnassamarbetsrådkalladevitillettpresidiemöteden15juniförattdiskuterafrågan.Philip Johnsson,ordförandeförRegionalMusikiSverige,hadetagitkontaktmedflerarepresentanteribranschen.. Länsmuseernasasigvaraintresseradeattundersökafråganvidare. GenommarknadsföringochsamarbetemedLänsteatrarnasåkommerviattkunnaökaantaletprenumeranter såattvikommeruppi20000prenumeranteravnyhetsbrevetsomgesutengångiveckan. Hur'kan'Nummer'utvecklas'i'den'nya'digitala'miljön?'' Nummervarensajtsomvarstegetföresetttilldigitalochinnovativkulturjournalistikredanundersittförsta decennium.denvaralert,ständigtuppdateradochutmanadesinpublikmedettinteraktivttilltalvilketalltså leddetillflertaletutmärkelser.vivillanpassasajtentilldetnyadigitalalandskapetsomfullständigthar exploderatunderdesenasteåren. NummerskavaraettnavförscenkonsteniSverigeochiNorraEuropagenomdelsegetfördjupandematerial, delsenkompletterandeinsamlingavmaterialfrånomvärlden databaser,nyhetsartiklaromscenkonstosv. Vivillvararelevantaförvåramålgruppersomärdenstorascenkonstintresseradepublikeniallaåldrarihela landet,scenkonstbranscheninkluderatinstitutioner,friagrupper,friaaktörer,myndigheter,skolor,högskolor, universitet,staten,regioner,landsting,kommuner,politikerochtjänstemän. IsamarbetemedDanRassmusson,CarnabySolutions enwebbbyråsomdriverdigitalmarknadsföring harvi undersöktmöjligheternaförnummersdigitalautveckling.vivillskapakunskapochkännedomomnummer genomattvarainteraktiva,publikenskavaradelaktigpåmångaolikasätt.dethandlarompositioneringoch synlighet,vilketsyftartillattdrivatrafiktillnummerochbyggavarumärke.vibehöverbörjameden kartläggningavvåramålgruppersbeteendenochbehovidigitalakanalernärdetgällerämnenrelateradetill scenkonst. Analysavsökbeteendenpånätet,dvsvilketvokabulärmänniskoranvänder,vilkaområdenman främstintresserarsigför,vilkaaktörersomärsynligainomområdet.identifierastyrkorochsvagheter igamlanummer. DraslutsatseravvilketbeteendebesökarnaharhaftpåNummer,vilkakällormanharkommitifråntill webbplatsen,vilkaområdenmanharfördjupatsigi,hurmålgruppernaharspriditochdelat informationvidareosv.

6 6 Kartläggahurdepotentiellamålgruppernaidaghämtarinformationellerspriderinformationinom socialamedier. HurvikankommuniceraNummerswebbplats?Hurnätverkarviutanförsajtenochhurbevakarvivadsomsker mednummersvarumärkepåinternet?vivillundersökahurvikananpassasajtenrentteknisktförattfungera fördeaktiviteterviplanerarför,unikalösningarinriktadepådetmobilagränssnittet.vivillbyggavidaremed kanalersominstagram,tumblr,videofyme,vineochtinder,fåläsarenattläggauppmingelbilderochvideofrån teaterpremiärerpåinstagram,snapchat,utvecklaröstningsfunktionendigitaltförpublikprisetetc.vivillhaen aktivbevakningpådetsomkommerattvaraframtidensmestintressantaplattformerattsynasi. Viserenmarknadsomännuingenhartagit:attskapaenoberoendeochrikstäckandepodcastsomgeren övergripandebevakningavhelascenkonstisverige,efterlystavmångaibranschen.vivillocksåsamlade podcastssommångateatrarochenskildateaterutövareredanharhunnitstartaförengemensamplattformi formavenlänkguidemedkortapresentationer.podcastisändningarnablirocksåendelavvårpublika verksamhet,ettsättattnåutmednummeri verkligheten genomattsändningarnakommerattskepåplats frånolikateatrarisverige.redaktionelltkommerhärfinnasutrymmeförinitieradeexpertsamtalmedforskare ochpedagogerfrånuniversitetochhögskolor,menocksåettmerbrettmaterial,somfördjupadeskådespelarei ochregissörsporträtt. VikommeratttaframenappförNummersallarecensionersomskavarasökbarapålän,ort,lokalochbetyg (recensenternasochläsarnas),dvspåsammasättsomderedanärfiltreradepåhemsidan.dettaförattgöra detenklareförspontanateaterbesökpådenplatsdubefinnerdigpå.visatsarocksåpåattgörahelanummers innehållresponsivt,dvsanpassatförmobilaplattformer,eftersomdetärdärvåraläsarealltmerbefinnersig ochkommerattbefinnasig iframtiden. ViharocksåbesöktScenkonstguideniGöteborg,somharenliknanderedaktionellinriktningsomNummer,och träffatmatildajohanssonochsaraösterbo,tvåungatjejersomharstartatuppochdriverscenkonstguiden.de villökaintressetochgöradetlättareatthittatillscenkonstupplevelser.scenkonstguidenfinnssomapptill iphoneochandroid,manharenbloggochfokusärunga: Scenkonstguidenvillgöradetlikaenkeltattsvänga förbienföreställningsomdetärattgåpåbioelleratttaenölefterjobbet. Deharbyggtuppsinverksamheti VästraGötaland,medGöteborgsombas menderasambitionärattfinnasihelalandet.vihardiskuterat redaktionellasamarbetenochutbyten närnummerkommerigång. Hur'kan'Nummer'utvecklas'innehållsmässigt?' IverksamhetsledarensuppdragfrånLänsteatrarnasstyrelselågocksåattutvecklaNummerintebaratekniskt utanocksåinnehållsmässigt.dennyachefredaktörenfåriuppdragattbreddadetredaktionellainnehålletoch byggauppnyaavdelningarsom Barn&Unga måletäratt30procentavrecensionernaskavaraav föreställningarförbarnochunga.detinnebärattävenskolpersonalkanblienviktigmålgrupp. Scenkonst&Forskning ärytterligareförslagpånyredaktionellavdelning.viharinlettsamtalmedflera personerinomforskningochhögskoloromettsamarbetesomkommerattledatillattvibjuderinforskareoch doktoranderfrånexempelvisstdh,doch,teateriochdansvetenskapligainstitutionermedfleraföratt regelbundetbloggaomdetsenasteinomdenscenkonstnärligaforskningen.dettamedambitionenattskapa ettskyltfönsterfördenforskningsomannarsförblirosynligförallmänheten.kentsjögren,universitetslektor, TeaterhögskolaniMalmöharskrivitettuppropförattstödjaNummer.AnnaLyrevik,rektorTeaterhögskolani Malmö,PiaMuchin,vicerektorStockholmskonstnärligahögskolaochCatharinaBergil,enhetschefför skådespelarutbildningarnahögskolanförscenochmusik,göteborgsuniversitet,alexandernordström, professorsceniskgestaltningvidluleåtekniskauniversitet,skådespelarprogrammet,harallaskrivitunder stöduttalandetförnummer(sebilaga3)såintressetärömsesidigt. Utblick,vivillfåenstörreinternationellutblickochomvärldsbevakning.Deredaktionellaresursernakommer attvarabegränsadeförnummer,menförattienglobaliseradvärldändåfåenbrautblick,såharvibörjat undersökamöjligheternatillsamarbetemedandrautländskascenkonstsajterförattbedrivaettredaktionellt utbytemeddem.detkanexempelvisskegenomattvigerdemenplattformförrssiflöde.

7 7 Spaning,detsomskerinomkulturpolitikenäravgörandeförhurscenkonstbranschenkommerattutvecklas. Därförvillvibjudainnationellaochregionalakulturpolitikerförattfåenmångfaldavpolitiskaerfarenheter ochkulturpolitiskaambitioner.vivillhaenkulturpolitiskbevakninginummer. Genomdeutökaderedaktionellaavdelningarnavillvibyggauppettsamarbetemedexperterinomdessa områdensomkangeläsarnaenfördjupning.merfokuspåbarnochunga,enstörrekopplingtillforskning,en internationellutblickochocksåutrymmeförenkulturpolitiskdebatt.viharpågåendesamtalmedtilltänkta samarbetspartnerssåsomradioteatern,universitetochhögskolorsamtorganisationersomarbetar internationellt. Publika'evenemang' Trepublikaevenemangharviarrangeratinomramenfördennaförundersökning.Fredagenden17april arrangeradeviisamarbetemedvästmanlandsteaterettkritikerbattle,enformavliveirecensionsom introduceradesavnummerstidigarechefredaktörylvalagercrantzspindlerisyfteattutveckla recensionsformenochdärtvåkritikermötsdirektefterenföreställningförattanalyseraochdebatteradenpå platsinförochmedpubliken.denförstaägderumefterföreställningenavsläpp%fångarne%loss,%det%är%vår.% MedverkandekritikervarAnnLystedt,VestmanlandsLänsTidning(VLT)ochIngegärdWaaranperä(DN). Konferenciervar'YlvaLagercrantzSpindler. UnderScenkonstbiennaleniMalmöarrangeradeviettnyttKritikerbattleisamarbetemedungscen/öst.Efter föreställningenroseroseroseden28majbjödslarsring,teaterkritikerisvd,ochkristinalindqvist, kulturchefochteaterkritikeriuppsalanyatidning,untinattbattla.ävendennagångvarylvalagercrantz Spindlerkonferencier. Vibjödocksåintilldebattom Vemtaransvarfördekritiskasamtalenomscenkonst? Isamarbetemed SvenskaTeaterkritikersFöreningvillevilyftadennaviktigafrågaochocksåinformeraomLänsteatrarnasarbete medattförsökafinnafinansieringförnummerochbjudaupptillsamarbeten.vadhändernärteaterkritikens oberoendeanalyser,kvalitetsgranskningochdetfördjupadeoffentligasamtaletomdenkonstvigemensamt betalarförförsvinner?förlänsteatrarnahandlardetomvitalademokratiskavärden. InledningsvisgavTheresaBenérenhistorisktillbakablickomteaterkritikernsrelationochrolltillteaterhusen. MichaelCocke,konstnärligledareförÖrebroLänsteaterochadjungeradtillLänsteatrarnasstyrelseochCecilia Djurberg,ordförandeiSvenskateaterkritikersföreninghöllvarsittinledningsanförande.Därefterbjödvipåtvå positivaexempelgenomattdavidkarlsson,idéhistorikerpånätverkstanigöteborg.hanberättadeomdet essästödsomvästragötalandsregionenharinförtförattskapamöjlighetertillfördjupandekulturjournalistik ochkentsjöström,lärareochforskarepåteaterhögskolanimalmö,berättadeom Teaternsteoriochpraktik. TeaterhögskolaniMalmöhartagitettansvarfördetkritiskasamtaletgenominriktningenikursen,här utforskarstudenternapraktisktscenkonstnärligtochkulturkritisktarbete. Ipaneldebattensomdärefterföljdemedverkade:RakelChukri,kulturchefSydsvenskan,StaffanForsell, generaldirektörkulturrådet,gunillakindstrand,kulturchefmittmedia,åsakratz(s)ordförandeilänsteatrarna isverige,ordförandelandstingsfullmäktigeisörmland,ylvalagercrantzspindler,kulturjournalistoch teaterkritiker. Dethärärexempelpåverksamheteriverklighetensomgårattkopplatillnätsajtensdigitalautveckling,att stärkahändelser,event,samtalochdebatteromscenkonstsomkandirektsändassompodcasts,isamarbete medandraaktörerinombranschen. IochmedattvihartagitöverNummershemsidasåharviocksåskickatutettbrevtillallaprenumeranter(ca 16500personer)förattinformeraomlägetochställafråganomdefortsattvillvaraNummerprenumeranter, vilketdeabsolutflestavill.viharocksåstartatuppenmöjlighetattstödjanummerpålänsteatrarnashemsida genomattskrivapåenstödlista.ilänsteatrarnasnyhetsbrevimarsochmajharverksamhetsledarenlinde SjöstedtinformeratomutvecklingenavförstudienavNummer.

8 8 Publicistisk'frihet' Attvaradensomkritisktskagranskasochsamtidigtvaraägare,kräverenmedvetenhetomrollioch ansvarsfördelningen.länsteatrarnasstyrelseanställerenchefredaktörsomocksåbliransvarigutgivare.detta garanterardenpublicistiskafrihetenförnummerpåsammasättsomdeflestaorganisationstidskrifterär organiserade.detredaktionellaoberoendetkommerattreglerasiettskriftligtavtaldärlänsteatrarnager chefredaktörenfrihetattbevakaallscenkonstisverigeoberoendeavproducentochdärmedinteförpliktigar sigatttasärskildhänsyntilllänsteatrarnasegnaproduktioner.dettaharvistämtavmedjournalistförbundets juristersomharbekräftatdennalösning. Kvalitetssäkring'av'Nummer' GenomdenbreddningochutvecklingavNummersomvivillgenomförablirNummermeränteaterkritik.Den blirocksåenplattformochmötesplatsförinitieradesamtalomscenkonst.viföreslårdärförattlänsteatrarna skaparenreferensgruppförattstärkaochkvalitetssäkranummer.idenreferensgruppenbjuderlänsteatrarna inexperterfråndeolikaområdena,scenkonstkritik,barn&unga,forskning,internationellscenkonst, kulturpolitik,regionalaperspektivet,digitalutvecklingm.m.detförutsätterocksåvadsomståristycketovan: chefredaktör/ansvarigutgivarefårettverksamhetsansvarutifrånuppsattaramarochriktlinjerdärhen fortsätterattdrivanummersomenjournalistisktobundenpublikationutifrånkulturrådetsriktlinjerförstödtill kulturtidskrifter. Vad'vinner'Länsteatrarna'på'att'driva'Nummer'vidare?' LänsteatrarnasvisionärattnyaNummerfortsattkommerattvaraenrikstäckandesamlingsplatsför teaterkritikochscenkonstbevakning.kritikenochscenkonstenförutsättervarandraochärendelavvårt kulturellakretslopp.detärangelägetförpubliken,branschenochregionerna.vivillgepublikenoch scenkonstintresserademöjligheteratttadelavvadsomhänderiscenkonstisverigeoberoendeavproducent, vilkaföreställningarsomspelasochvilkasamtalochdebattersomförs.vivillgedemmöjlighetatttadelav ochinteragera idenkonstnärligaochkulturpolitiskadebatten.attbevakaochföraendiskussionomteater utanförstorstädernaärettviktigtlediattgeennyanseradbildavhelasverige.förlandetsregionergerdet bådeuppmärksamhetochgranskningavutvecklingochengagemang. FörLänsteatrarnaochförvåramedlemmar,denittonregionalascenkonstinstitutioner,betyderNummers fortlevnadenstörremöjlighetattblirecenseradeochomskrivna,attfåenkvalitetsbedömningförrespektive teatersverksamhetattfåettfördjupatkritisktsamtalomscenkonsturettregionaltperspektiv. Våralänsteatrarärangelägnaochvågarutmana.Vifinnsinteföratttjänapengarpåpublikenutanföratttjäna publikenochbidratillscenkonstensochsamhälletsutveckling.länsteatrarnaärdjuptförankradeidet samhälledärviverkar.detgörattlänsteatrarnaharstorkunskapomlivsvillkorenförmedborgarnautanför storstadsregionerna.utifråndessaerfarenheterväxervårrepertoarfram.våraidéer,berättelser,repetitioner ochföreställningarskapasidialogmedvårpublik.viönskarendjuparedialoggenomkritiken.förosshandlar detomdemokratiskavärdenbådeidenkonstsomviproducerarochdialogenmedkulturjournalisternasom innebärenkritiskgranskning,delaktighet,offentlighetochinformationsfrihet. Slutsatser' ViavslutarnuförstudienochharskickatinenslutredovisningtillPostkodslotterietsKulturstiftelse.Denna rapportärensammanfattningavvadvihargjortochkommitframtill.länsteatrarnaisverigesårsmötegav styrelseniuppdragattslutföra,utvärderaochinformeramedlemmarnaförebeslutomdriftavnummer. Driftenskavaralångsiktigtfinansierad. Vikankonstateraattnästanallavihardiskuteratfråganmedskriverunderpåproblemformuleringen,men ingenharsettnågonmöjlighetattgåinekonomisk.menutifrånförstudienkommerviatthaendialogmed PostkodlotterietsKulturstiftelseochvikommerattskickainenansökantillKulturstiftelsenförutgivningav Nummer. VihoppasvifåenmöjlighetattinitialtstartaupputgivningenavNummerunderekonomiskttrygga förhållanden.länsteatrarnasutgångspunktärattviskautgåfrånmarknadsmässigalönerochersättningar.

9 Chefredaktörenfåriuppdragattarbetaförattökasjälvfinansieringsgradengenomriktadannonseringoch försäljningavredaktionelltmaterial.henbörutöverdettaseöverattdriftenochdetredaktionellaarbetet effektiviserasochförnyassamtsökarelevantabidragförverksamheten. Regeringensbedömningnärdetgällerpresstödenärattdetbehöverersättasavnyamediepolitiskainsatser somkanskapagodaförutsättningarförkvalitetsjournalistikochlokaltnyhetsmaterialoavsettdistributionssätt. Detbetyderattävendigitalanättidskrifterharrättattfåpresstöd,vilketskulleförändravillkorenförNummer heltochhållet.ivårtsvarfråndepartementetskriverman, Utredningenskaredovisasinanalysavbehovetav insatsersenastden31oktober2015.därefterskautredningenföreslånyamediepolitiskaverktygsenastden 30april2016. Förutsattattvifårenfinansieringenligtvårbudgetochattfinansieringenärlångsiktigföreslårviatt LänsteatrarnaiSverigepånyttgerutnättidningenNummer. Närfinansieringsfråganärlöst,föreslårviattLänsteatrarnaiSverigesomägareavNummerskaparenfrån Länsteatrarnafriståendeorganisationochstyrelsenanställerenchefredaktör/ansvarigutgivare.Utifrånett skriftligtavtalsomreglerarverksamhetensåharchefredaktörenuppdragetattåterskapaenrikstäckande nättidningförrecensionerochbevakningavscenkonstsamtlänsteatrarnasförslagomdigitaloch innehållsmässigutveckling.henbyggeruppettkontaktnätöverhelalandetavfrilansskribenter. Viföreslårocksåattchefredaktörenarbetarförattfinnaolikasamverkanslösningar,menattredaktionenstår friochattnummerskaparsigenegenpublicistiskplattformattståpå. NärdetgällerfinansieringsåföreslårviattNummerfortsattskavaragratisochinteinnehållanågralåstasidor. FörLänsteatrarnaärdendemokratiskaaspektenochtillgänglighetenenviktigdrivkraft.Därförvillvibehålla Nummersomengratistidningförallaanvändarna.FörkvalitetssäkringavnyaNummerinrättarLänsteatrarna enreferensgruppmedexperter. OmviintefårenfinansieringförNummeridennaform,såfårLänsteatrarnaiSverige,RegionalMusikiSverige ochlänsmuseernassamarbetsrådtaställningtillomviskautredamöjligheternaförenbreddningav recensioneravmusiken,konstochkulturhistoriskautställningar,enligtförslagetfrånstaffanforsell. Stockholm4/92015 ÅsaKratz OrdförandeLänsteatrarnaiSverige LindeSjöstedt VerksamhetsledareLänsteatrarnaiSverige YlvaLagercrantzSpindler Mediekonsultochrådgivare 9

10 Bilaga1. 10

11 11

12 Bilaga2. Protokoll fört vid årsmöte för Länsteatrarna i Sverige 2015 Datum: fredag den 24 april Tid: Plats: Östgötateatern Norrköping Närvarande: Enligt bifogad närvarolista (bilaga 1) 1. Öppnande av mötet Länsteatrarna i Sveriges ordförande Thomas Ohlsson förklarade mötet öppnat. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Till ordförande för mötet valdes Thomas Ohlsson och till mötessekreterare valdes föreningens verksamhetsledare Linde Sjöstedt. 3. Val av två justerare. Till justerare valdes Anna Sibinska och Sten G Johansson. 4. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna. Två månader innan, ska tid och plats meddelas och det skickades ut den 16 februari. Kallelse med föredragningslista ska ske senast tre veckor före årsmötet den skickades ut den 27 mars och handlingarna till årsmötet ska skickas ut en vecka innan och de skickades ut den 13 april. Årsmötet godkände att mötet utlysts enligt stadgarna. 5. Fastställande av föredragningslista. Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan. Se bilaga Fastställande av röstlängd. Årsmötet beslutade att närvarolistan skulle utgöra röstlängd. Se bilaga Föredragning av styrelsens årsredovisning. Länsteatrarnas ordförande Thomas Ohlsson hänvisade till Länsteatrarnas verksamhetsberättelse och bokslut med redovisning samt resultat- och balansräkning för Rättelse i verksamhetsberättelsen, sid 11, Yvonne Rock är vice ordförande i Västanå teater och inte i Västerbottensteatern. Sid 15, Magnus Holm lämnade de sitt uppdrag som adjungerad i Länsteatrarnas styrelse efter 5 år inte 7. Efter dessa rättelser beslutade årsmötet att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna. Se bilaga Föredragning av revisionsberättelsen. Föreningens revisor Håkan Frank, Dalateatern föredrog revisionsberättelsen. Se bilaga Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. Årsmötet beslutade att enligt revisorernas förslag fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret Beslut om resultatdisposition. Resultatet, kr för år 2014 överförs till ny räkning i Länsteatrarna i Sverige 12

13 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Mötet beslutade att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningens sammankallande Kjell Magnusson föredrog valberedningens förslag att sammanträdesarvodet för styrelseledamöter och revisorer kvarstår oförändrat på 800 kr per dag. Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst kvarstår. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 13. Beslut om reviderad budget 2015, på grund av bildande av driftbolag. Ordförande Thomas Ohlsson presenterade budgeten för Se bilaga 5. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att fastställa budget och årsavgift. 14. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter. Valberedningens sammankallande Kjell Magnusson föredrog valberedningens förslag (bilaga 6). Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. Nyval 1 år: Omval 2 år: Omval 2 år: Omval 2 år: Nyval 1 år: Åsa Kratz (s) Scenkonst Sörmland, ledamot Lennart Törnlund (s) Norrbottensteatern, ledamot Lena Carlbom (c) Teater Halland, ledamot Olof Walldén (s) Västmanland Teater, ledamot Christer Mård (fp) Östgötateatern, ledamot Åsa Kratz (s) valdes till ordförande för ett år. Teaterchefernas valberedning Johan Celander presenterade de adjungerade representanterna till styrelsen. Omval 1 år: Michael Cocke, konstnärlig ledare Örebro Länsteater Omval 1 år: Lena Engqvist Forslund, teaterchef Teater Västernorrland Omval 1 år: Lisa Hugoson, teaterchef Dalateatern Nyval 1 år: Pelle Hanæus, konstnärlig ledare Regionteatern Väst 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. Kjell Magnusson föredrog valberedningens förslag. Se bilaga 6. Omval 1 år: Nyval 1 år: Omval 1 år: Håkan Frank (m) Dalateatern, revisor Peter Lundberg (s) Västerbottensteatern Roger Marklund (s) Västerbottensteatern, revisorssuppleant Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 16. Val av valberedning bestående av tre personer med en sammankallande. Nyval 1 år: Nyval 1 år: Nyval 1 år: Thomas Ohlsson (c) Södermanland, sammankallande Svante Oledal, Kalmar Lena Näslund, (s) Västernorrland 13

14 Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 17. Behandling av ärenden som anmälts av medlem. Inga sådana ärenden förelåg. 18. Behandling av frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet. a) Medlemsbeslut gällande köp av Nummer. Beslut: Årsmötet godkännande avtal mellan Riksteatern och Länsteatrarna gällande köp av Nummer. Köpet träder i kraft 1 maj Se bilaga 7. b) Beslut om fortsatt hantering av Nummer. Beslut: Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att slutföra, utvärdera och informera medlemmarna före beslut om drift av nummer. Driften skall vara långsiktigt finansierad. 19. Övriga frågor. a) Nästa medlemsmöte Lennart Thörnlund hälsar välkomna till nästa medlemsmöte som är på Norrbottensteatern i Luleå den november Temat är arrangörsutveckling. b) Avtackning Thomas Ohlsson tackade av Kjell Magnusson (c) och Anna-Britta Lundberg (s) valberedningen samt Claes-Göran Nilsson (s) ordförande Länsteatern på Gotland för många års gott arbete. Jörgen Rundgren (m) ledamot i Länsteatrarnas styrelse och Malin Axelsson, konstnärlig ledare ung scen/öst och adjungerad till Länsteatrarnas styrelse tackades också av för sina engagerade insatser för Länsteatrarna i Sverige. Lennart Thörnlund och Linde Sjöstedt tackade slutligen av Thomas Ohlsson, ordförande i Länsteatrarna i Sverige för sin stora insats för föreningen, som styrelseledamot i många år och sedan 2011 som Länsteatrarnas ordförande. 20. Avslutande av mötet. Thomas Ohlsson avslutade årsmötet och tackade för förtroendet och avtackningen. Vid protokollet: Linde Sjöstedt Sekreterare Thomas Ohlsson Ordförande Länsteatrarna Justeras: Anna Sibinska Ordförande Regionteater Väst Sten G Johansson 1:e vice ordförande Dalateatern 14

15 Bilaga3. Stöduttalande för Nummer Nummer är en väsentlig del av svenskt teaterliv och den viktigaste aktören i svensk scenkonstbevakning. Inte minst för översikten av hela landets scenkonstaktiviteter spelar Nummer en stor roll för oss som bor utanför Stockholmstidningarnas smala bevakningsområde. Nummer binder samman svenskt teaterliv och genererar intresse för vad som sker utanför den egna regionen. Genom den rika skiktningen av nyhetsflödet, från korta notiser till fördjupande debatter och diskussionsytor, erbjuder Nummer information för såväl den som är yrkesverksam inom teatern, som för den intresserade publiken. I egenskap av lärare på en teaterhögskola kan jag alltid hänvisa mina studenter till Nummers hemsida för en översikt av premiärer och deras mottagande, samt av aktuell teaterdebatt. Utan Nummer blir debatten trängre och en samtalsyta präglad av kvalitet försvinner - i en tid då detta alltmer behövs. Kent Sjöström Universitetslektor Teaterhögskolan i Malmö Associate Professor PhD in Theatre Malmö Theatre Academy Lund University

16 Bilaga4. Till Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister Ärende angående Teatersajten Nummer Vem tar ansvar för de kritiska samtalen om scenkonst? När de privata mediebolagen abdikerar från att bevaka och kritiskt granska scenkonsten vem ansvarar då? Vad är statens roll och vad är branschens ansvar? Mediernas villkor i samhället förändras drastiskt. Kulturjournalistiken och kritiken är särskilt hårt utsatt. Detta påverkar scenkonsten och dess publik i hela landet, men framför allt utanför våra tre storstäder. Det är en kris för branschen men framför allt är det en kris för demokratin. Vi behöver teaterkritikens oberoende analys, kvalitetsgranskning och det fördjupande offentliga samtalet om den konst vi gemensamt betalar för. För Sveriges länsteatrar är den alltmer utbredda medietystnaden ett problem och en paradox: Länsteatrarna kom till för att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen som har ett starkt fokus på tillgänglighet. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och kulturpolitiken ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor samt främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Men om vi inte har någon kritisk granskning av denna scenkonst så är risken att debatten förflackas. Vi välkomnar därför varmt att du har tillsatt en utredning med uppdrag att analysera vårt föränderliga medielandskap och de demokratiska utmaningarna som följer. Ur Länsteatrarna perspektiv ser vi vikten av en politik som skapar goda förutsättningar för medierna i hela landet att leva upp till sin demokratiska roll som informationsbärare, granskare och debattarena. Vi vill också själva bidra till en bättre regional kulturbevakning genom att ta ett aktivt ansvar för att återskapa ett vinnande koncept: Nummer, en oberoende och rikstäckande nättidning med scenkonstkritik en sajt som var steget före sett till digital och innovativ kulturjournalistik redan under sitt första decennium, men som lades ner vid årsskiftet då ägaren Riksteatern istället valde att satsa på en medlemstidning i papper och sade upp avtalet med tidningen Vi som de sista åren ( ) producerade Nummer som ett kundtidningsuppdrag. Vi är också glada över att du ansvarar både för kulturen och demokratin två politiska områden som stärker och samspelar med varandra eftersom vi ser både scenkonsten och medierna som grundbultar i vårt gemensamma samhällsbygge. Därför engagerar vi oss så starkt i denna fråga, men vi behöver samverka för att nå vårt mål. Länsteatrarna i Sverige är en ideell förening utan vare sig statliga, regionala eller kommunala bidrag. Det är våra nitton medlemsteatrar som driver denna organisation unik i sin konstruktion där ägarna de förtroendevalda och politikerna möter konstnärerna vd, 16

17 teaterchefer och konstnärliga ledare för att gemensamt stödja den regionala scenkonsten, vår kulturella infrastruktur. Därför vänder vi oss till dig, Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, för att be om stöd för att förverkliga Länsteatrarnas ambition att skapa förutsättningar för att på nytt ge ut Nummer och att utveckla den både innehållsmässigt och digitalt, då vi anser att Nummer är mer än en nättidning. Den är också en institution som ser till att bevaka det som Kulturdepartementet redan stödjer: den statligt och regionalt finansierare scenkonsten, något de större mediehusen alltså alltmer abdikerar från. Anledningen till att vi skriver till Kulturdepartementet är också för att i avseendet bidrag har det visat sig svårt att söka för finansiering av Nummer eftersom projektet/produkten faller utanför ramen i flera fall som t.ex. presstöd, de flesta stödformer hos Kulturrådet förutom Stöd till Kulturtidskrifter. Vi uppvaktade departementet den 19 februari i denna fråga och nu har vi kommit en bra bit längre i vår ambition att skapa förutsättningar för Nummer och önskar en förnyad dialog med dig för att samtala om en gemensam samverkan för att ge ut sajten igen. Stockholm Linde Sjöstedt! Verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige 17