CIO-barometern En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern"

Transkript

1 CIO-barometern 2014 CIO-barometern 2014 En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur Om CIO-barometern CIO-barometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs av Proact IT Sweden AB, i år för fjärde gången i ordningen. Respondenter för undersökningen är beslutsfattare (CIO:er och IT-chefer) på börsnoterade företag och på myndigheter, statliga verk och kommuner. Vid pressfrågor vänligen kontakta: Danny Duggal Marketing Manager

2 Datamängder HANTERING AV ÖKANDE DATAMÄNGDER Att datamängderna ständigt ökar är ett faktum. 98 procent av IT-cheferna och CIO:erna i offentlig och privat sektor uppger att datamängderna stadigt ökar i deras verksamheter. Men det finns stora skillnader i hur de gör det mellan offentliga verksamheter och börsbolag. I offentlig verksamhet (kommuner, myndigheter och statliga verk) är den enskilt största orsaken till ökande datamängder att de är tvungna att lagra mer bilder och videos. 40 procent av IT-cheferna anger det som den snabbast växande datatypen års rapport visade också att bilder och video var det som växte snabbast inom offentlig sektor, men inte med samma tydlighet (28 %). Var fjärde IT-chefer i offentlig sektor svarar att datamängdernas ökning beror på att de är dåliga på att rensa i sina egna system. Bland börsbolagen däremot är den främsta förklaringen till ökande datamängder just att de är dåliga på att rensa i systemen. Ökad lagring av bilder och videos hamnar hos börsbolagen först på en tredje plats tillsammans med ökade mängder e-post. ÖKAT DISKUTRYMME LÖSNINGEN PÅ DATAEXPLOSIONEN När det kommer till att hantera de ökande datamängderna är offentlig och privat sektor mer överens. Det enskilt vanligaste sättet är att köpa mer diskutrymme. 94 procent av alla IT-chefer och CIO:er svarade att utökat diskutrymme är ett av deras främsta vapen för att hantera ökande datamängder. Det är precis som i undersökningen 2013, väldigt små skillnader på hur man hanterar växande datavolymer idag och hur man kommer att hantera dem under det kommande året. Den största skillnaden ser man kring arkiveringslösningar. 22 procent av de tillfrågade uppger att de ska investera i mer effektiva arkiveringslösningar/processer för att på så sätt hantera de växande datavolymerna. ÖKAD ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER FÖR ATT AVLASTA LAGRINGEN Att använda chatt och sociala medier för att avlasta den interna e-posten är ett angreppssätt som också fortsätter att växa svarade 30 procent av de tillfrågade att det var något de använde sig av medans i undersökningen 2013 var siffran 55 procent. I år anger 69 procent av IT-cheferna att de använder chattprogram och sociala medier som ett sätt att minska datavolymer och avlasta e-posten.

3 Trender kring molnlösningar ÖKNING AV MOLNLAGRING Att använda sig av molnlösningar är fortfarande klart mer aktuellt för börsbolagen. 32 procent svarar att de använder molnlösningar i någon form för att avlasta lagringsmiljön. Detta är en ökning med 4 procent jämfört med undersökningen 2013 då siffran var 28 procent. OFFENTLIG SEKTOR BÖRJAR SAKTA TA TILL SIG MOLNET I de offentliga verksamheterna finns det fortsatt en viss skepsism mot molnet. Bara var tionde CIO/IT-chef svarar att de lägger information eller applikationer i molnet. Detta är en ökning med bara en procentenhet från förra årets undersökning. Förändringen på marknaden är dock tydlig sett över tre år. Molnlösningar har länge varit otänkbart för CIO:er och IT-chefer i offentligt verksamhet. I fjol svarade 16 procent av kommunerna att det i någon grad är aktuellt för dem att lagra information i molnet. I årets CIO-barometer svarar 28 procent att antingen publika eller privata moln är aktuella för dem på något sätt inom de närmsta tre åren. De flesta är dock skeptiska till att använda sig av kommersiella och publika molnlösningar som Amazon, Dropbox eller Google Drive. BÖRSBOLAGEN ÄR SNART DÄR Bland börsbolagen har man tagit till sig tanken på molnet i större utsträckning och hela 64 procent av IT-cheferna svarar att de planerar att använda någon form av molnbaserad lagring inom tre år. Samtliga respondenter svarar att molnlösningar i någon mån är intressanta för dem. Hos börsbolagen är tanken på användande av publika moln, av förståeliga och rättsliga skäl, inte lika främmande som för den offentliga sektorn. 8 procent av de tillfrågade börsbolagen svarar att de redan idag använder sig av publika moln och ytterligare 12 procent svarar att de använder sig av både publika och privata molnlösningar för datalagring. GOD KONTROLL PÅ VAR MOLNET FINNS Av de som använder molnlösningar i sin verksamhet är kontrollen, över var informationen lagras rent fysiskt, god. 87% av verksamheterna i offentlig sektor som använder molnlösningar för datalagring vet exakt var informationen lagras, för börsbolagen är motsvarande siffra 71%.

4 Big Data och säkerhet Återställningstider och IT-budget FÅ SER BEHOV FÖR BIG DATA-LÖSNINGAR Var tionde IT-chef/CIO i offentlig sektor säger att de har en lösning för att analysera och klassificera Big data, men få svarar att de använder den regelbundet och har nytta av informationen. 46 procent av de tillfrågade i offentlig sektor anger att de har planer på att införskaffa eller skulle ha ett behov av en Big Data-lösning. Nästan varannan IT-chef/CIO (44 %) svarar dock att deras verksamhet saknar behov av en Big Data-lösning. Bland börsbolagen är skepsisen ännu större. Hela 68 procent svarar att de saknar behov av en lösning för Big Data. Det är dock större andel börsbolag som redan har en Big Datalösning på plats. 18 procent svarar att de har lösningar för att analysera och klassificera stora mängder ostrukturerad data. En tredjedel av dessa svarar också att lösningen används flitigt och de har stor nytta av informationen. INFORMATION PÅ VIFT MEN FÅ IT-CHEFER OROLIGA Både offentliga verksamheter (96%) och börsbolag (80%) har i hög utsträckning policys som förbjuder anställda att använda andra tjänster än de som företaget tillhandahåller för att lagra information. Men policys till trots upplever många IT-chefer och CIO:er att intern företagskänslig information ofta lagras i osäkra miljöer. Inom offentlig sektor svarar var tionde IT-chef/CIO (10%) att de vet att de anställda använder lösningar som privata e-posttjänster, Dropbox och Google Drive för att lagra information. Ytterligare 58 procent svarar att de tror att detta förekommer. Bland börsbolagen anger var fjärde (24%) att de vet att anställda använder andra lösningar än de tillhandahållna lösningarna för att lagra företagskänslig information. Ytterligare 50 procent svarar att de tror att detta förekommer. Börsbolagens IT-chefer och CIO:er tar problemet på större allvar än sina kollegor i offentlig verksamhet. 60 procent av de tillfrågade hos börsbolag, som vet eller misstänker att de anställda lagrar kritisk data privat, svarar att de ser en fara med detta. I offentlig verksamhet ser ingen ur motsvarande grupp någon fara med detta. FORTFARANDE LÅNGA ÅTERSTÄLLNINGSTIDER VID HAVERI Var fjärde (28%) IT-chef/CIO på svenska börsbolag svarar att det skulle ta flera dagar eller minst en vecka att göra en fullständig återställning av data efter ett haveri. Det är en klar minskning från förra årets resultat (44%). Men dessa siffror säger inte hela sanningen uppgav 26 procent av börsbolagen att de inte visste hur lång återställningstiden var, i år är samma siffra 36 procent. Inom offentlig sektor är osäkerheten nästan lika stor. Var fjärde (24%) IT-chef/CIO kan inte svara på hur lång återställningstiden är vid ett haveri. Trots att myndigheter, kommuner och statliga verk ofta lagrar samhälls- och personkritisk information så är beredskapen för ett haveri dålig. 12 procent av de tillfrågade svarar att det skulle ta minst en vecka att göra en full återställning och nästan varannan (44%) att det skulle ta flera dagar. Flera dagars nedtid och driftstopp kan grovt skada i princip vilken organisation som helst, både ur ett säkerhetsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Konsekvenserna kan bli förödande om till exempel en läkare inte kommer åt patientjournaler eller om en kommuns e-tjänster ligger nere en vecka, säger Per Sedihn, CTO på Proact och fotsätter; Beredskap i form av backup och nära kontakt med IT-leverantören är extremt viktigt för att snabbt komma på banan efter att datahaveri. En heltäckande haveriutredning kan även hjälpa till att motverka liknande händelser i framtiden, säger Per Sedihn, CTO på Proact. OTILLRÄCKLIGA IT-BUDGETAR HOTAR VERKSAMHETEN OFFENTLIG SEKTOR MEST DRABBAT Tre av fyra (74%) IT-chefer/CIO:er inom offentlig sektor svarar att deras budget höjts 2014 jämfört med 2013 och bara fyra procent svarar att deras budget minskat. Men trots det är det svårt att få pengarna att räcka för tillräckligt väl kunna stötta verksamheten. Sju av tio IT-chefer/CIO:er inom den offentliga sektorn anser att deras IT-budget för 2014 inte motsvarar kraven som ställs på deras IT-infrastruktur. IT-funktionen har i dag aldrig varit viktigare hos de kommunala verksamheterna. Förhoppningsvis börjar den offentliga sektorn inse vikten av IT och således kan IT-avdelningen ställa högre krav på ledningen att satsa ännu mer på IT-infrastruktur, säger Per Sedihn, CTO på Proact och fortsätter: IT-funktionen bör och är ofta integrerad i hela verksamheten. Det borde därför vara en självklarhet för offentliga verksamheter att nära samverka med organisationens övergripande strategi och integrera IT-funktionen i alla verksamhetsled. Hos börsbolagen satsas det inte alls lika mycket på höjda budgetar för IT-avdelningen. 44 procent anger att deras budget inte förändrats sedan procent svarar att den ökat, men 16 procent av de tillfrågade uppger att de har mindre pengar att röra sig med i år. Trots det är börsbolagens IT-chefer och CIO:er inte lika oroliga för att kunna möta kraven som ställs på IT-funktionen. Nästan tre av fem (58%) svarar att budgeten motsvarar de krav som är ställda på dem.

5 Prioriteringar och trender LAGRING OCH NÄTVERK HÖGST UPP PÅ AGENDAN FÖR OFFENTLIG SKETOR På frågan vilka IT-relaterade områden de kommer att satsa mest på svarar 40 procent av de tillfrågade inom offentlig sektor att lagring är deras mest prioriterade område. Nätverk kommer på andra plats med 38 procent. 18 procent svarar att de kommer att satsa på virtualisering. BÖRSBOLAGEN KOMMER ATT SATSA PÅ LAGRING OCH DATACENTER Även hos börsbolagen ligger planer på investeringar inom lagring i topp (30%), men där bakom skiljer sig planerna från de offentliga verksamheterna. 18 procent svarar att de kommer att göra störst investeringar på att konvergra och automatisera sitt datacenter. 14 procent kommer att satsa mest pengar på virtualisering. CIO / IT-CHEF I OFFENTLIG SEKTOR HAR STÖRRE KONTROLL PÅ INKÖPEN Fler än nio av tio (92%) IT-chefer och CIO:er i offentlig sektor anger att de har kontroll på alla IT-inköp. Bland börsbolagen är motsvarande siffra bara 58 procent. IT-inköp som görs utanför IT-budgeten motsvarar i de flesta fall 5-10 procent av den totala IT-budgeten hos både offentliga och privata verksamheter. Trots att börsbolagens IT-chefer långt ifrån har kontroll över alla inköp känner hela 86 procent att de har tillräckligt inflytande för att styra utformningen av IT-miljön och skapa de bästa förutsättningarna för verksamheten. Inom offentlig sektor är motsvarande siffra hela 94 procent. MJUKVARUDEFINERAD LAGRING ÄR PÅ FRAMMARSCH Software Defined Storage, mjukvarudefinierad lagring, intresserar många IT-chefer och CIO:er inom både offentlig verksamhet och hos börsbolagen. 34 procent av börsbolagen har redan investerat eller följer utvecklingen noga kring mjukvarudefinierad lagring. Inom offentlig verksamhet uppger 56 procent att man antingen har investerat eller följer utvecklingen och ser mjukvarudefinierad lagring som en möjlig framtida lösning för dem.

6 Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact har levererat verksamhetsnytta sedan 1994 och hjälper företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna och, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över framgångsrikt genomförda projekt och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter. Proactkoncernen har mer än 650 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på Stockholm Box Kista T +46 (0) Arvika Strandvägen Arvika T +46 (0) Göteborg Mölndalsvägen Göteborg T +46 (0) Linköping Ågatan Linköping T +46 (0) Lund Scheelevägen Lund T +46 (0) Sundsvall Medborgargatan Sundsvall T +46 (0) Se alla våra kontor på eller via QR-koden»

Säkerhet och integritet i molnet

Säkerhet och integritet i molnet Whitepaper Säkerhet och integritet i molnet En genomgång av regelverk, ansvarsfrågor och rättsläget kring molntjänster delivering business agility Sammanfattning När marknaden för molntjänster utvecklas

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5. Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9

STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5. Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9 STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5 Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9 Molnlösningarna ligger rätt i tiden Sidan 10 ÖstgötaTrafikens IT går som på räls Sidan 13 Summit

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Datacenter på burk Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur. Whitepaper. Definition från Wikipedia

Datacenter på burk Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur. Whitepaper. Definition från Wikipedia Whitepaper Datacenter på burk Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur Definition från Wikipedia Konvergerad infrastruktur innebär att flera IT-komponenter kopplas samman till

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

STORAGE NEWS. Cloud Storage. Visioner om datalagring. Aktuellt på lagringsfronten. Lagring som tjänst. 1 800 exabyte 2011: Är du redo?

STORAGE NEWS. Cloud Storage. Visioner om datalagring. Aktuellt på lagringsfronten. Lagring som tjänst. 1 800 exabyte 2011: Är du redo? HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS STORAGE NEWS Visioner om datalagring Cloud Storage 1 800 exabyte 2011: Är du redo? Lagring som tjänst Kundreferenser Aktuellt på lagringsfronten 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

STORAGE. Resan mot molnet. Proacts flexibla verksamhetsmodell möjliggör en smidig övergång till molnet. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7

STORAGE. Resan mot molnet. Proacts flexibla verksamhetsmodell möjliggör en smidig övergång till molnet. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7 STORAGE. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7 NetApp: trender inom datalagring & molntjänster Sidan 8 Hemligheten bakom EMC:s framgång Sidan 13 Proact Summit 11: världsnyheter på hemmaplan Sidan

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2013

Det ansvarsfulla företaget 2013 Det ansvarsfulla företaget 2013 Svensk Handels undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och konsumenter svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom och Filippa Frisk

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar

ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar Sverige 2010 - Årgång 10 ÅRETS RESULTAT TEMA: Det dagliga arbetet Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar Ledare Engagerade medarbetare hjälper Sverige ut

Läs mer

Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson. Eleverna och internet

Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson. Eleverna och internet Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Eleverna och internet webbstjärnan 2014 Eleverna och internet 2014 Version 1.1 2014 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Sammanfattning 4 3 Bakgrund & syfte 5 4 Målgrupp 5 5 Upplägg & genomförande 5 6 Svarsfrekvens 5 7 Resultatredovisning 6 8 Undersökningens resultat 7 8.1

Läs mer