Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare fdr Ann-Sofie Ronacher (S) Kristoffer Ej nermark (V) Sven Lundin (C) Ovriga Ingela Axelsson, sekreterare Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Marianne Eriksson, ekonom, kl Plats och tid för justering Nämndsekretariatet Avser paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Kristoffer Ejnermark komm unhagfors.se

2 Sammanträdesdatum Sida 2/15 ANSLAG!BEVIS et ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringspiats för protokollet Samhällsbyggnadsutskottet

3 Sam manträdesdatum Sida 3/15 Innehålisförteckning Ärende Sida 60 Fyllnadsval av ersättare (V) till Klarälvens Vattenvårdsförbund 4 61 Budgetuppföljning samhälisbyggnadsutskottet januari-maj Slutredovisning investeringsprojekt 1060, Gräsklippare Valhall 7 63 Slutredovisning investenngsprojekt 1013, badrum Tranan 8 64 Omdisponering av investeringsmedel från investeringsprojekt 1007, 1013 och 1060 ffir anpassningar av Bågskytten, Ekshärad 9 65 Omdisponering av medel från investeringsproj ekt 1012 Läkemedeisrum Sättragården till Läkemedelsrum Häggården Vattenskada Klarälvsvägen i Ekshärad NFO: Badverksamheten INFO: Trafikreglering Bron Bågen, Hagfors 14 69Anmälningar 15 komm z

4 Sam manträdesdatum Sida 4/ Dm- KS 2013/ Fyllnadsval av ersättare (V) till Klarälvens Vattenvårdsförbund Beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att till ersättare efter Margret Bergkvist (V) utse Kristoffer Einermark (V) för tiden till och med Beslutet skickas till Kristoffer Einennark Klarälvens Vattenvårdsförbund Nämndsekretariatet Personalenheten komm Orgnr

5 Sammanträdesdatum Sida 5/15 DnrKS 2013/ Budgetuppföljning samhälisbyggnadsutskottet januari-maj 2013 Budget Redovisn. Års- Prognos Verksamheter, tusental kronor jan-maj jan-maj budget helår SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Administration och GIS Trafiksäkerhet Gator och vägar Parker och lekplatser Gemensamt (GS, fordon, maskiner) 71 Inomhusbad Idrottsanläggningar Skogsdrift, markförsögning Flyget Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Gemensam fastighetsförvaltning Måltidsverksamhet Städ Fjärrvärme försäljning KLIMP- och naturvårdsprojekt SUMMA SKATTEFINANSIERAT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Va Avfall SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT TOTALT SAMHÄLLSBYGGNADS AVDELNINGEN Korrigering Kapitalkostnader är nu inlagda i både budget och redovisning. Intemhyrari samt kosten är också utfördelat till berörda verksamheter internt. Försäkringar är medräknade i budget men ännu ej utfördelade. Årsprognosen ligger efter fyra månader jämfört med årsbudgeten. Avvikelser finns på flyget som är positiva, och administration men dessa ska generera avvikelse på helårsbasis med 940 tusen. Vid förra bokslutet fanns en osäker fordran som drabbade fastighet negativt, nu har denna osäkra fordrar betaltas in till kommunen och därmed ingår 54Otkr i ej budgeterade intäkter i prognosen. kommunhagfors.se

6 Sammanträdesdatum Sida 6/15 Samhällsbyggnadsutskottet Skattefinansierad verksamhet Flygplatsen: Räknar med ett plusresultat för Ändring i kriteriema för utbetalt driftbidrag beslutades i maj månad, detta tillför kr i ej budgeterade intäkter. AFIS-utbildningen kommer inte att ske under 2013 då det inte finns någon att utbilda. Ansökan har inte genererat något resultat. Beslutet om de extra 627 tusen är överklagat så en försening av utbetalandet kommer att ske. Serviceenheten: Verksamheten visar en bra utveckling och visar på ett positivt resultat. Både städ och måltid har positiva resultat. Viktigt att det finns framförhållning hos våra interna kunder för att undvika onödiga kostnader för kommunen. Fastighet: Visar ett resultat som ligger på budget och det är mycket positivt och den positiva trenden håller i sig. Det målmedvetna arbetet börjar ge resultat. Underskottet på energiförbrukningar ska jobbas ikapp underåret. Gata/park: Verksamheten följer i stort sett planen. Det ser ut som sommarsäsongen kommer att starta senare än normalt. Planering av gatuprojekten pågår för fullt. Kommer att bli en intensiv höst. Blomsterarangemangen för bron håller på att etableras. Arbeten som är färdigplanerade är nu igångsatta och tilldelade medel kommer att arbetas upp. Avgiftsfinansierad verksamhet VA-verksamheten: Har haft en del vattenläckor. Förnyelse av råvattenledningen har pågått i perioden. Byte av VA-ledningar i Bergsvägen i Uddeholm kommer att starta ijuni. Avfalisverksamheten: En plan för området Holkesmossen håller på att tas fram för att hitta en bättre logistik vid avlämnande av avfall. Sluttäckningspian skall upphandlas för att få ett långsiktigt underlag att arbeta efter. Åtgärder: Personal: Avdelningen jobbar för att finna bra sätt att effektivisera dagliga arbetet, och tror att detta kommer att skapa ett ytterligare engagemang hos våra anställda. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Beslut Samhällsbyggnadsutskottet godkänner budgetuppföljningen per Hagfors kommunhagfors.se

7 Sammanträdesdatum Sida 7/15 (OMMUN Dnr KS 2013/ Slutredovisning investeringsprojekt 1060, Gräsklippare Valhall Under 2012 påtalade fastighetsskötare på Hagforsvallen att dåvarande gräsklippare varit tvungen att repareras flera gånger och fungerade mycket dåligt. Fastighetsenheten bedömde då att maskinen var i så pass dåligt skick att det inte längre var hållbart att fortsätta reparera maskinen löpande utan fires1og istället att en ny maskin skulle köpas in under Under hösten/vintern 2012 togs offerter in och under våren 2013 beställdes en Toromaskin av Maskin Väst AB då de bedömdes erbjuda den maskin som var bäst lämpad ffir verksamheten ur såväl pris som arbetsmiljösynpunkt. Direktupphandling tillämpades i samband med inköp. Ekonomi Budget kronor Slutkostnad kronor Resultat mot budget kronor Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av projekt 1060, inköp gräsklippare till Valhall komm unhagforsse

8 Sammanträdesdatum Sida 8/15 <OMM U N Dnr KS 20 13/ Slutredovisning investeringsprojekt 1013, badrum Tranan Under 2012/2013 totaitrenoverades två stycken badrum på Tranebergsvägen 8 mot bakgrund av läckage från ett av byggnadens badrum. Vid genomgång konstaterades att flera badrum inte åtgärdats sedan byggnaden uppfördes och ytterligare ett badrum konstaterades vara i mycket stort behov av renovering för att förebygga skador. Då åtgärderna kan anses vara standardhöjande avsattes investeringsmedel för två badrum. Arbetena utfördes på Löpande räkning enligt ramavtal med Elms Byggnadsfirma. Ekonomi, (kronor) Budget Slutkostnad Resultat mot budget Kostnadssammanställning, (kronor) Utredning, fuktmätning 3442 Arbetskostnad, bygg Material, bygg Maskinkostnader, tippning 3009 El 2100 VS Måleri, plattsättning Lokalvård 4298 Ovrigt 2845 SUMMA Handlingar i ärendet Samhälisbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt 1013, renovering badrum Tranan. Beslutet skickas till Fastighetsavdelningen kommunhagfors.se

9 Samm anträ desdatu m Sida 9/15 Dm- KS 2013/ Omdisponering av investeringsmedel från investeringsprojekt 1007, 1013 och 1060 för anpassningar av Bågskytten, Ekshärad 1 syfte att möjliggöra anpassningar för utökad uthyming av kontorsplatser inom Bågskytten i Ekshärad föreslås att medel omdisponeras till nytt projekt samt ett utgående projekt, Anpassningar Bågskytten Projekt 1060, Gräsklippare Valhall har slutredovisats med positivt överskott mot budget, överskottet på kronor föreslås omdisponeras till Bågskytten. Projekt 1013, Badrum tranan har slutredovisats med positivt utfall mot budget motsvarande kronor, överskottet föreslås omdisponeras till Bågskytten. Projekt 1007 Vägg Lillåsen föreslås utgå och samtliga medel, kronor föreslås omdisponeras till anpassningar Bågskytten. Aktuella åtgärder inom projektet är utförda men med anledning av att anpassningskostnaden understeg ett prisbasbelopp vilket är kravet för investeringsmedel genomfördes anpassningen inom ramen för fastighetsenhetens underhållsprojekt. Resterande investeringsmedel som erfordras för anpassningar av Bågskytten kommer att tas ut fastighetsenhetens samlingsanslag för verksamhetsanpassningar, projekt 1011 samt projekt 1097 verksamhetsanpassningar kommersiella lokaler. Sammanlagt bedöms kostnaden för anpassningar uppgår till cirka kronor och möjliggöra utökad uthyrning motsvarande kronor/år. Investeringen har en payoff på 3 år. Kostnaden är beräknad på en enidare interiör med färre glaspartier och enklare belysningslösning, än tidigare utförda anpassningar på bottenplan. Sammanfattning förslag till omdisponering/proj ektbudget: Nytt projekt Anpassning Bågskytten Omdisponering, 1007, Omdisponering, 1060, Omdisponering, 1013, Medel inom projekt 1097, Medel inom projekt 1011, SUMMA Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Besäksadress kommunhagforsse

10 Sammanträdesdatum Sida 10/15 Samhällsbyggnadsutskottet Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner förslag till omdisponering av medel från projekt 1007, 1013 samt 1060 till nytt projekt för anpassning av kontorsytor inom f.d. biblioteket på Bågskytten, Ekshärad. Beslutet skickas till Marianne Eriksson, ekonomi Louise Sjöholm, fastighet DaIavgen 10 kommunhagforsse

11 Sammanträdesdatum Sida 11/15 Dnr KS 2013/ Omdisponering av medel från investeringsprojekt 1012 Läkemedeisrum Sättragården till Läkemedelsrum Häggården Våren 2012 lämnades förslag om investeringsbudget 2013, i enlighet med förslag beslutades projekt 1012 Läkemedeisrum Sättragården att utföras Under senhöst/vinter 2012 framkom att behovet av anpassningen var så pass stort att anpassningen genomfördes redan Projektet frdigstä1ldes under 2012 och reserverade medel för 2013 kommer därför inte att behövas för projektet. 1 arbetet med investeringsbudget 2014 har framkommit att verksamheten har behov av likvärdig anpassning på Häggården. föreslår därför att projekt 1012 omdisponeras från Sättragården till Häggården för att mäjliggöra anpassning av läkemedeisrum redan under Handlingar i ärendet Samhälisbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner omdisponenng av projekt 1012 från Sättragården till Häggården. Beslutet skickas till Marianne Eriksson, ekonomi Louise Sjöholm, fastighet

12 Sammanträdesdatum Sida 12/15 Samhäl Isbyggnadsutskottet KOMM IJN DnrKS 2013/ Vattenskada Klarälvsvägen 1 Ekshärad Ett stopp i en av kommunens avloppsledningar förorsakade en baktrycksskada hos Maria Svensson, Klarälvsvägen 43 i Ekshärad. För närvarande kan inte göras någon annan bedömning än att skadorna uppstått på sådant sätt att kommunen har visst ansvar för det inträffade. Dock kan omfattningen av den skadade egendomen ifrågasättas. Med tanke på hur mycket och vilket slag av egendom som anmälts skadat, kan det vara möjligt att vissa delar av den inte skadats som en direkt följd av det som kan anses vara kommunens ansvar. Då ytterligare utredning behövs kring omfattningen av kommunens skadeansvar och utan att därmed slutgiltigt anse sig som ansvarig för skadan, föreslås att kommunen ersätter den skadelidande för den självrisk om kr som skadan inneburit. Beslut om skadeståndsåtagande regleras inte i delegeringsordningen. Handlingar i ärendet Göran Beckerts skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar ersätta Maria Svensson med kr motsvarande kostnaden för självrisken. Beslutet skickas till Samhälisbyggnadsavdelningen Maria Svensson, Klarälvsvägen 43, Ekshärad

13 Sam manträdesdatum Sida 13/15 67 INFO: Badverksamheten Då kommunen inte fick in några anbud på entreprenadförfrågan om drift av Älvstrandbadet så fortsätter kommunen en dialog med entreprenär och arbetar också med underlag ffir att ev. driva i egen regi. Badet kommer att vara stängt augusti och september 2013, p.g.a. byte av filter. Kommunen ska aimonsera i Veckobladet och på hemsidan och informera om stängningen. E.post

14 Sammanträdesdatum Sida 14/15 Samhälisbyggriadsutskottet KAGFORS 68 INFO: Trafikreglering Bron Bågen, Hagfors Ett ffirslag kommer till utskottet efter sommaren om att begränsa bruttovikten på bron Bågen, till 4,2 ton i syfte att minska underhållet då den tunga trafiken måste åka DalavägenlParkvägenlStorgatan. Det kommer också ett beslut om att inft5ra 30 kmlh som högsta tillåtna hastighet på sträckan korsningen Atterbergsvägen i norr till strax söder korsningen Skolgatan i söder. kommunhagforsse

15 Sammanträdesdatum Sida 15/15 lag FORS 69 Anmälningar Dnr KS 2012/ Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Malungs kommun Dnr KS 2013/ Samråd Vindbruksplan för Torsby kommun Dnr KS 20 13/3-00 Synpunkter på planförslag till Munkfors kommuns nya översiktsplan Daavägen

Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD)

Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/21 Plats och tid Sammanträdesrummet, Stadshuset, Hagfors kl 13:15 16:00 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16 2010-12-13 1 (21) 125-134 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 13.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Clas-Göran Olsson (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Sten-Inge

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll 1-13

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll 1-13 1 (22) 1-13 Plats och tid, Sammanträdesrummet, stadshuset, kl. 13:15-15:50 Beslutande Göran Eriksson (S) Margret Bergkvist (V) Sten-Inge Olsson (S), utsedd justerare Ann-Sofie Ronacher (S) Sven Lundin

Läs mer

2014-09-23. Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP)

2014-09-23. Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/24 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre plan, stadshuset Hagfors kl. 13:15 15:45 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson

Läs mer

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kenneth Olsson (M), utsedd justerare Leif Andersson (V) 78 - Lena Svensson (5). ersättare för \sa Johansson (S) Bertil Köhler (8), ordförande Sten-Inge Olsson (S) PLATS OCH TD Sammanträdesrummet, stadshuset.

Läs mer

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare 2010-03-22 1 (30) 28-45 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 12.25 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13 Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203 APLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-15.15 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) 09.00 11.45 Hans-Olov Stöllman (S), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

1 (33) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

1 (33) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (33) Plats och tid, Brandstationen, kl 09:00-15.50 ande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Margret Bergkvist (V) Stellan Andersson (C) Åsa Johansson (S), t.o.m. 13.40 Lars Nyborg (C)

Läs mer

tekniskt utskott 2010-11-17

tekniskt utskott 2010-11-17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-12.00 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp), ledamot Raymond Asp (s), ledamot Övriga

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Harven kl. 8.30-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin (M), andre vice

Läs mer

Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2010-11-17

Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2010-11-17 2010-11-15 1 (18) 94-107 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-11.35 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Barbro

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 234 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 11.30-14.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:45 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (M) Eva Hiort (M) Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA & Avfallschef

Inger Olsson-Blomberg (M) Eva Hiort (M) Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA & Avfallschef Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Onsdagen den 21 april 2010, kl. 19.00 20.35 Paragrafer 38 50 Beslutande Carina Erlandsson (M) ordförande Ersättare Peter Stenberg (KD) Ann-Marie Nyberg-Raadsen (M)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13. 2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf Margot Eriksson (s)

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf Margot Eriksson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen, kl 17.00-18.05. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Granskning av simhallsprojektet. port 1 Trosa kommun

Granskning av simhallsprojektet. port 1 Trosa kommun www.pwc.se Leif Karlsson Jukka Törrö Revisionsrapport Granskning av simhallsprojektet Safiren port 1 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...2 2. Inledning...5 2.1.

Läs mer

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning www.pwc.se Olle Nilsson Pär Månsson Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder... 2 2.

Läs mer

Kommunkansliet, 2014-03-03 kl 15.00

Kommunkansliet, 2014-03-03 kl 15.00 1(25) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-02-05 kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande, jäv 28, 29, 33 Anders Månsson (S), ordförande 28, 29, 33 Christer Landin (S) Ninnie Lindell

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer