Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD)"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/21 Plats och tid Sammanträdesrummet, Stadshuset, Hagfors kl 13:15 16:00 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD) Margot Karlsson (S) Jan Sandström (S) Dennis Byberg (M) Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Magnus Heimdahl, kommunsekreterare Marianne Eriksson, ekonom Annika Ekblom, stadsarkitekt Plats och tid för justering Nämndsekretariatet Avser paragrafer Sekreterare Magnus Heimdahl Ordförande Ann-Sofie Ronacher Justerande Tomas Pettersson

2 Sammanträdesdatum Sida 2/21 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Magnus Heimdahl

3 Sammanträdesdatum Sida 3/21 Innehållsförteckning Ärende Sida 49 Information från Annika Ekblom Budgetuppföljning samhällsbyggnadsutskottet januari-mars Ekonomisk redovisning investeringsprojekt januari-april Redovisning av underhållsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen Avveckling/försäljning av Råda rastplats, del av Råda 1: Beslut om försäljning av gamla varmbadhuset vid Forsskolan i Hagfors, del av Lärlingen Antal badande Hagforsbadet januari-april Passagerare Hagfors flygplats januari-april Anmälningar samhällsbyggnadsutskottet Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsutskottet Sjuktal samhällsbyggnadsavdelningen januari-april

4 Sammanträdesdatum Sida 4/21 49 Information från Annika Ekblom Annika Ekblom, stadsarkitekt i Hagfors kommun, informerar samhällsbyggnadsutskottet om kommunens planer på att göra Mana-Örbäcken till naturreservat. Naturreservatet Mana-Örbäcken är ett planerat naturreservat som kommer innehålla flera tillgänglighetsanpassade vandringsstigar och rastplatser. Samhällsbyggnadsavdelningen har arbetat med att ta fram en plan över det tänkta naturreservatet och kommer inom snar framtid att presentera ett färdigt förslag för utskottet och kommunen att ta ställning till. Handlingar i ärendet Karta över planerat område för naturreservatet Mana-Örbäcken.

5 Sammanträdesdatum Sida 5/21 Dnr KS 2015/ Budgetuppföljning samhällsbyggnadsutskottet januari-mars 2015 Budget Redovisn. Prognos Verksamheter, tusental kronor jan-april jan-april Årsbudget helår Gator, vägar och parker Idrotts- och fritidsanläggningar Flygplatsen Fastighetsförvaltning Städ- och måltidsverksamhet Adm., gemensamt, övrigt Summa skattefinansierat Va Avfall Summa avgiftsfinansierat TOTALT SAMHÄLLSBYGGNADS- UTSKOTTET Korrigering Kapitalkostnader är nu inlagda i såväl budget som redovisningen. Internhyran är ännu inte inlagd i vare sig budget eller redovisning. Försäkringar är medräknade i budget men ännu ej utfördelade. Årsprognosen ligger efter tre månader i linje med årsbudgeten. Skattefinansierad verksamhet: Flygplatsen: Följer verksamhetsmålen. Oro finns kring de intäkter som genererats av AVIES. Intäkterna uppgår till 385 tkr för 2015 och obetald fordran uppgår till ca 500 tkr. Flyget går igen och har fungerat bra. Serviceenheten: Följer budget och verksamhetsmålen. Fastighet: Följer verksamhetsmålen men inte kostnadsnivån. En del beror på periodiseringar. Kostnader för energi och vinterkostnader har varit höga i början på året. Gata/park: Vinterväghållningen har varit mycket dyr de första månaderna. Gatuunderhållet håller på att planeras. Tutemovägen skall iordningställas efter

6 Sammanträdesdatum Sida 6/21 VA-arbetena. Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-verksamheten: Byte av VA-ledningar planeras för året. Byte skett i Tranebergsvägen och arbetena på Föskeforsvägen har startat. Avfallsverksamheten: Följer budget och verksamhetsmålen. Planering för farligt-avfallsbyggnad pågår. Utredning för lakvattnet pågår och kommer att vara klar före sommaren. Strukturen för sluttäckningen pågår. Åtgärder: Personal: Sjuktal för mars månad är lägre än föregående månader Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen per Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson

7 Sammanträdesdatum Sida 7/21 Dnr KS 2015/ Ekonomisk redovisning investeringsprojekt januari-april 2015 Under årets första kvartal har tkr av samhällsbyggnadsutskottets totala investeringsbudget på tkr upparbetats. Andelen utförda arbeten är större än vad kostnader är bokförda. Projekt Budget Bokfört Prognos Prognos Belopp i 1000-tal kronor 2015 jan-april utfall diff Skattefinansierat Teknisk chef 1024 ENERGIPROJEKT ENL PLAN 920,0 0,0 920,0 0, INJUSTERING BELLMANSGÅRDE 9,0 0,0 9,0 0, TEMPERATURLOGGAR NÄTVERK 94,0 1,1 94,0 0, STYRUTRUSTNING ÄBC 180,0 197,0 180,0 0, VENTILATION, HOLKESMOSSEN 100,0 95,9 100,0 0, ÅTGÄRDSPAKET ÄBC 118,0 31,7 118,0 0, ENRGIEF VATTENBUREN VÄRME 144,0 101,1 144,0 0, CENTRUMPLANEN 1 006,0 0, ,0 0, CENTRUMPLANEN SCHAKTNING 0,0 23,7 0,0 0, BULLERPLANK ÅVC-ICA 159,0 340,4 159,0 0, RESECENTRUM 0,0 16,9 0,0 0, KÖRJOUNALSYSTEM 540,0 39,5 540,0 0, BYTE AV KARTSYSTEM 300,0 122,6 300,0 0,0 Flygplatsen 2459 INVESTERINGAR FLYGPLATSEN 1 110,0 0, ,0 0,0 Gata & Park 1101 OMB O FÖRBÄTTR GATOR 2 660,0 0, ,0 0, ENERGIEFF VÄGAR BELYSNING 55,0 0,0 55,0 0, INVESTERING GJUTAREVÄGE 301,0 0,0 301,0 0, INDUSTRIOMR RÅDA, VÄG MM 954,0 0,0 954,0 0, YTSANERING BJÖRNÄNGEN 250,0 0,0 250,0 0,0 Fastighet 1004 GRUPPRUM PRAKTISKA SKOLAN 75,0 0,0 75,0 0, RESERVEL UTTAG HÄGGÅRDEN 100,0 0,0 100,0 0, GUNGSTÄLLNING ÄBC 55,0 0,0 55,0 0, LEKMILJÖ KYRKHEDEN 200,0 0,0 200,0 0, ANPASSNINGAR PRIMUS 86,0 0,0 86,0 0, INKÖP SKÖTBORD FÖRSKOLOR 100,0 42,7 100,0 0, LOKALANPASS VID FÖRTÄT 340,0 0,0 340,0 0, FÖRTÄTNING ÄBC ETAPP ,0 178, ,0 0, INVESTERING RÅDA SKOLA 3 000,0 0, ,0 0, UTBYGGNAD EKSH SPORTHALL 7 500,0 5, ,0 0, TILLGÄNGLIGHETSANP ÄBC 100,0 70,0 100,0 0, MATSALSMÖBLER SKOGVAKTARE 134,0 0,0 134,0 0, ANPASSNINGAR LGH 179,0 0,0 179,0 0, INKOPPL VÄRMEPUMP BADET 44,0 31,6 44,0 0, SPORTHALL ÄBC 3 800,0-21, ,0 0, FILTERANLÄGGNING BADET 4 331,0 112, ,0 0, NY LEKUTRUSTNING FÖRSKOLO 261,0 19,1 261,0 0, DAGVATTENAVRINNING FASTIG 830,0 38,8 830,0 0, HISS LYAN 1 000,0 0, ,0 0, OMB TVÄTTSTUGA TRANAN 60,0 28,9 60,0 0, ANPASSNING SKÖLJRUM SVALA 137,0 0,0 137,0 0, INSTALLATION TAGGLÅS FAST 200,0 30,3 200,0 0, BRANDLARM FASTIGHET 167,0 0,0 167,0 0, SPORTHALL EKSH ETAPP1&2 501,0 0,0 501,0 0, PLENISAL ETAPP2 LJUDMILJÖ 265,0 12,1 265,0 0, OMB STADSHUS IT/POST 97,0 5,6 97,0 0, ANP LILLÅSEN (KORTTIDS) 211,0 116,7 211,0 0, INJUSTERING HÄGGÅRDEN 34,0 0,0 34,0 0,0 Summa skattefinansierat , , ,0 0,0

8 Sammanträdesdatum Sida 8/21 Avgiftsfinansierat 1204 FÖRNYELSE RÅVATTENLEDNING 870,0 0,0 870,0 0, VA-SANERING UDDEH ETAPP1 13,0 0,0 13,0 0, FÖRBÄTTRINGAR VA-NÄT 3 000,0 0, ,0 0, DAGVATTENLEDNING TUTEMOVÄ 128,0 0,0 128,0 0, VA SANERING UDDEH ETAPP 2 416,0 319,4 416,0 0, RISKAVFALL HOLKESMOSSEN 1 500,0 0, ,0 0, SÄKERHETS ÅTG VA-VERKEN 1 715,0 11, ,0 0, SKYDDSLUCKOR RESERVOAR 75,0 0,0 75,0 0, OMB STÄLLVERK LAPPKÄRR 114,0 15,3 114,0 0,0 Summa avgiftsfinansierat 7 831,0 346, ,0 0,0 Totala tekniska utskottet 41738,0 1986, ,0 0,0 Kommentar: Energieffektiviseringsprojekten pågår. Planering av VA-projekten pågår. Förnyelse av råvattenledningen är färdigställd i denna etapp. Säkerheten för VA-verksamheten behöver höjas och detta arbete pågår med diverse olika åtgärder. Byggnad för riskavfall vid Holkesmossen skall byggas för att förbättra arbetsmiljön. Flera investeringsprojekt under ansvar Fastighet är uppstartade. Lekplatsprojekt enligt plan pågår. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson

9 Sammanträdesdatum Sida 9/21 Dnr KS 2015/ Redovisning av underhållsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen 2015 Av en total budget på 16 Mkr för underhåll har 1,9 Mkr upparbetats t.o.m. april 2015, motsvarande 11,9 % av budgeten. Enligt planen kommer anvisade medel att användas. Många projekt är utförda till viss del eller helt men faktureringen ligger inte i samma fas. IDROTTS OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Årsbudget Bokfört april % PROJEKT 5354 VALHALL SKYDDSPLAST 22,0 0, VALHALL STÄNGSEL 91,0 0, BYTE YTTERDÖRRAR VALHALL 40,0 0, REP GOLV ISMASKINSFÖRRÅD 20,0 0, UNDERHÅLL STRÖVSLINGOR 24,0 0, UNDERHÅLL BADPLATSER 20,0 0,0 Summa underhåll Idrotts och Fritidsanläggningar 217,0 0,0 0% Kommentar: Underhållsprojekten har påbörjats och tilldelad budget förväntas upparbetas. GATOR, VÄGAR OCH PARKER Budget Bokfört april % PROJEKT 5151 UNDERHÅLL GATOR OCH VÄGAR 2 950,0 0, UNDERHÅLL GATUBELYSNING 170,0 0, RIKTNING AV STOLPAR 80,0 0, ENERGIEFFEKTIV. GATUBELYS 400,0 76, NEDTAGNING/UTBYTE STOLPAR 200,0 4, ELSÄKERHETSÅTGÄRDER 400,0 0, UNDERHÅLL BROAR 100,0 0, UNDERHÅLL UTOMHUSKONST 50,0 0, UNDERHÅLL LEKPLATSER 90,0 0,0 Summa underhåll gator, vägar och parker 4 440,0 81,1 2% Kommentar: Underhållet inom parken har påbörjats och tilldelad budget förväntas upparbetas. Underhåll av gator pågår med bland annat asfaltering. Besiktning av broar har utförts. Utbyte av ljuspunkter som skall vara kvar pågår.

10 Sammanträdesdatum Sida 10/21 VATTEN, AVLOPP OCH RENHÅLLNING Årsbudget Bokfört april % Vatten och avlopp VA-ledningar PROJEKT 5130 FILMNING LEDNINGAR 300,0 37, VA-UNDERHÅLL 2 475,0-26, OPLANERAT UNDERHÅLL 400,0 87, OVIDKOMMANDE VATTEN 500,0 4, VA-TRANEBERGSVÄGEN 700,0 349, VA-SERVISER 150,0 0, VATTENLÄCK/ANSLUTNING MM 200,0 2, GJUTAREVÄGEN VA 0,0 1,3 Vattenverk 5143 INSTALLATION RADIOKOMMUNI 50,0 0, VENTIL RÅVATTENLEDNING 50,0 0, FÖRSÖK MED MIKROSILNING 30,0 0,0 Avloppsreningsverk 5144 ENERGISPAR EKSH ARV FÖNST 25,0 0,0 Pumpstationer 5148 PUMPSTATION ÅRÅS (RÅDA) 650,0 5,9 Summa underhåll VA 5 530,0 464,4 8% Renhållning Årsbudget Bokfört april % Projekt 5754 RENOVERING ÅVC 0,0 26, STAKET ÅVC EKSHÄRAD 155,0 0, BELYS SKÄRMTAK EKSH ÅVC 100,0 31, CONTAINERS TILL HOLKESMOS 492,0 410, CONTAINERS TILL EKSH ÅVC 353,0 143,2 Summa underhåll renhållning 1 100,0 611,8 56% Kommentar: Planering av projekten för VA-ledningar pågår. Filmning av ledningar pågår. Arbete med dagvattenseparering är en del i detta arbete. Planering för VA och gator startar för Gärdets område. Utredning för lakvatten är nästan klart. Projektering av byggnad för farligt avfall har startat. FLYGPLATS Budget Bokfört april % PROJEKT 5716 INRE UNDERHÅLL 200,0 32, YTTRE UNDERHÅLL 300,0 7,0 Summa underhåll flygplatsen 500,0 39,5 8% Kommentar: Byte av belysning är utförd och mötesrum är färdigställt.

11 Sammanträdesdatum Sida 11/21 FASTIGHETER Budget Bokfört april % Kommersiella fastigheter 5601 TAKUNDERH MÅLN MM PRIMUS 150,0 0, UNDERHÅLL FOLKETS PARK 12,0 12, VENTILER PANNA HEMGÅRDEN 81,0 0,0 Summa kommersiella fastigheter 243,0 12,2 5% Verksamhetsfastigheter 5615 VÅTRUM/YTSKIKT ÄBC 52,0 0, LAGN TAK, MÅLN MILAN 18,0 0, GOLV/YTSKIKT LILLÅSEN 142,0 88, YTSKIKT LGH OCH REP LGH 75,0 0, UNDERHÅLL LEKPLATSER 50,0 0, ELREVISIONER 50,0 104, NYINSTAL JORDTAG STADSHUS 30,0 0, BYTE TORKTUMLARE HÄGGÅRDE 20,0 0, RENOVERING BADRUM TRANAN 100,0 4, PORTSTYRNING RÄDDNINGSTJÄ 34,0 33, FASADER BRANDSTATIONER 10,0 0, IGENSÄTTNING FÖNSTER 25,0 0, BYTE DUC KYRKHEDEN 400,0 55, BRANDSKYDD 50,0 19, OVK UNDERHÅLLSPOTT 50,0 1, UNDERHÅLLSMÅLNING 45,0 0, DUC LILLÅSEN 250,0 200, BYTE/REP PUMP KYRKHEDEN 60,0 0, BYTE DIESELTANK VALHALL 55,0 37, KÖK DUNGEN (LILLÅSEN) 150,0 0, PUMPBYTE BELLMANSGÅRDEN 25,0 11, YTTRE BELYSNING BELLMANSG 60,0 33, PARKETTGOLV HÄGGÅRDEN 51,0 0, TAK RÄDDNINGSTJÄNST 625,0 0, MASKINER BELLMANSGÅRD KÖK 75,0 0, BYTE AV VÄXLARROTOR KYRKH 70,0 0, BELLMANSGÅRDEN DÖRRA &LÅS 25,0 0, KOPLETTERINGAR LILLÅSEN 50,0 0, FASIGHETSUNDERHÅLL 1 307,0 63,3 Summa verksamhetsfastigheter 3 954,0 653,7 17% Summa Underhåll fastigheter 4 197,0 665,9 16% Kommentar: Fastighetsenheten hade vid ingången av maj fördelat ut budget till 32 av 59 planerade projekt. Dessa projekt motsvarar, kronor eller motsvarande 79 % av den totala underhållsbudgeten. Flera utav projektet förväntas bli färdigställda under juni, vilket följer fastighetsenhetens målsättning att färdigställa minst 70 % av planerade underhållsprojekt före juli månad.

12 Sammanträdesdatum Sida 12/21 Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen per Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson

13 Sammanträdesdatum Sida 13/21 Dnr KS 2015/ Avveckling/försäljning av Råda rastplats, del av Råda 1:6 Råda Rastplats har under flera år hyrts ut externt till olika entreprenörer. Under hösten 2014 löpte senaste hyreskontraktet ut. Samhällsbyggnadsavdelningen har vid flera tillfällen annonserat ut objektet, intresset för att hyra objektet har varit svagt. En av orsakerna är de ekonomiska svårigheterna med att driva säsongsbetonad verksamhet inom lokalerna, då lokalerna har begränsningar i såväl möjligheter till köksverksamhet samt antalet gäster som kan tas emot. Vidare har Hagfors Kommun avtal med Trafikverket angående toaletter och latrintömning som skall hållas öppet, rent och städat året runt för förbipasserande och besökare. Att hålla byggnaden driftsatt och därmed kunna hålla den servicenivå som krävs enligt avtalet med Trafikverket kostar kronor per år. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att avtalet med Trafikverket sägs upp och att Rastplatsen bjuds ut till försäljning. Handlingar i ärendet Situationsplan. Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Förslag på sammanträdet Ann-Sofie Ronacher (S) yrkar på att ärendet bordläggs till nästkommande utskottsammanträde. Beslutsgång Ordförande ställer förslag om bordläggning mot avslag och ordföranden finner att ärendet ska bordläggas. Beslut bordlägger ärendet om avveckling/försäljning av Råda rastplats, ärende KS 2015/153 till nästkommande utskottssammanträde. Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson Fastighetschef Louise Sjöholm

14 Sammanträdesdatum Sida 14/21 Dnr KS 2014/ Beslut om försäljning av gamla varmbadhuset vid Forsskolan i Hagfors, del av Lärlingen 1 I samband med radonmätningar säsongen 2013/2014 framkom att gamla varmbadhuset uppvisat radonvärden väsentligt över de gränsvärden som råder för skollokaler. Aktuell skolverksamhet flyttades omgående över till Forsskolan och lokalen stängdes för fortsatt verksamhet. Med anledning av att det inte längre bedömdes finnas behov av lokalen för egna verksamheter föreslog samhällsbyggnadsavdelningen inom ramen för budgetarbetet 2014 att fastigheten skulle avvecklas. Ärendet lyftes dock ut och samhällsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag att utreda vidare kring radonproblematiken. Inom ramen för utredning om radonvärden framkom att det förelegat brister i befintlig ventilationsanläggning. Då ventilationsaggregat är inbyggt på ett sådant sätt att det skulle medföra stora kostnader att reparera aggregatet har arbetet med att få fram relevanta och korrekta radonmätningar försvårats. En ny mätning genomfördes säsongen 2014/2015. Denna mätning visade på fortsatt för höga värden gentemot aktuella gränsvärden. Mot bakgrund av detta samt att lokalen inte behövs för egna verksamheter föreslås byggnaden istället bjudas ut till försäljning. Handlingar i ärendet Situationsplan Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag på sammanträdet Sten-Inge Olsson (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras till Samhällsbyggnadsavdelningen för att se över möjligheten till att föreningslivet i Hagfors kommun kan ta över Gamla Varmbadhuset. Beslutsgång Ordförande ställer Sten-Inge Olssons (S) yrkande mot avslag och finner att ärendet ska återremitteras.

15 Sammanträdesdatum Sida 15/21 Beslut Ärende KS 2014/292 återremitteras till Samhällsbyggnadsavdelningen för att se över möjligheten till att föreningslivet i Hagfors kommun kan ta över Gamla Varmbadhuset. Beslutet skickas till Fastighetschef Louise Sjöholm

16 Sammanträdesdatum Sida 16/21 Dnr KS 2015/ Antal badande Hagforsbadet januari-april 2015

17 Sammanträdesdatum Sida 17/21 Dnr KS 2015/ Passagerare Hagfors flygplats januari-april 2015 Endast 20 flighter gjorda på grund av att avtalet med AVIES blev uppsagt. Ny upphandling skedde med Direktflyg och för närvarande fungerar linjefarten bra.

18 Sammanträdesdatum Sida 18/21 Dnr KS 2015/ Anmälningar samhällsbyggnadsutskottet Dnr 2015/3, 82 Lantmäteriet: Lagakraftbeslut fastighetsreglering berörande Hagfors 2:73 och 2:166 samt ledningsförrättning. Dnr 2014/271 Elektriska nämnden: Anmodan att rätta anmärkningar, Älvstranden Bildningscentrum, Hagfors 2:53. Dnr 2015/3, 81 Värmlands läns kalkningsförbund: Årsredovisning och verksamhetsrapport Dnr 2015/3, 83 Personer enligt lista: Utbetalning av ersättning för ledningsrättsåtgärd VA-ledningar, bl.a. Grinnemo 1:37 Dnr 2014/ Karlstads kommun: Yttrande över Granskning Plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inom Karlstad kommun. Håll Sverige Rent: Hagfors kommun deltar i projektet. Dnr 2014/ Elektriska nämnden: Påminnelse kontroll av elanläggning Grinnemo 1:37, Bellmansgården. Dnr 2015/11, 42 Trafikverket: Avtal om uppdatering av kommunalt cykelvägnät i Nationell Vägdatabas. Lantmäteriet: Svar på fråga om stamfastighet i Bergsäng. Dnr 2014/3 Förlikning med Trygg Hansa i försäkringsärende rörande vattenskada i Ekshärad Dnr 2015/3, 76: Utelämnande av personuppgift: Ang. nedskräpning runt minigolfbanan i Ekshärad. Dnr 2015/160 Förvaltningsrätten: Yttrande i mål Gärsbergs Bil AB, Hagfors. Dnr 2015/3 Mellanskog: Information om medlemsinsatser i Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening. Dnr 2015/3, 70: Länsstyrelsen: Miljörapport Lappkärrs avloppsreningsverk Dnr 2015/3, 69 Länsstyrelsen: Miljörapport Holkesmossens avfallsanläggning Dnr 2015/3, 71 Länsstyrelsen: Miljörapport Hagfors flygplats 2014.

19 Sammanträdesdatum Sida 19/21 Dnr 2015/3, 79 Havs- och Vattenmyndigheten: Yttrande över Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar. Dnr 2015/3, 80 Värmlands läns kalkningsförbund: Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund Beslut Samhällsbyggnadsavdelningen godkänner redovisningen av anmälningsärenden

20 Sammanträdesdatum Sida 20/21 Dnr KS 2015/ Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsutskottet Beslut godkänner redovisningen av delegeringsbeslut till och med

21 Sammanträdesdatum Sida 21/21 59 Sjuktal samhällsbyggnadsavdelningen januariapril 2015 Beslut godkänner redovisning av avdelningens sjuktal april 2015

2014-09-23. Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP)

2014-09-23. Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/24 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre plan, stadshuset Hagfors kl. 13:15 15:45 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare fdr Ann-Sofie Ronacher (S)

Läs mer

2013-09-24. Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef. Eva Pettersson, nämndsekreterare

2013-09-24. Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef. Eva Pettersson, nämndsekreterare Sammanträdesdatum Sida 1/29 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15-16.10 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11:00 ande Ann-Christine Janhagen Olsén (S) tj ers Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Dennis Byberg (M) Ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17 1 (10) Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen, kl 19:00-19:50 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Sten-Inge Olsson (S) Anna-Greta Johansson (S) Stellan Andersson

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Protokoll. Magnus Heimdahl. Ann-Sofie Ronacher. Dennis Byberg. Sammanträdesdatum Sida 1/39 2015-10-12. Kommunstyrelsen

Protokoll. Magnus Heimdahl. Ann-Sofie Ronacher. Dennis Byberg. Sammanträdesdatum Sida 1/39 2015-10-12. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1/39 Plats och tid Sammanträdesrummet Stadshuset, övre plan kl 09:00 12:15 och 13:15-13:45 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson (S) Pernilla

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare 2010-05-17 1 (33) 56-77 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 11.30 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Pernilla Boström (S) Lars T. Stenson (FP) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Pernilla Boström (S) Lars T. Stenson (FP) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/36 Plats och tid Sammanträdesrummet Stadshuset, övre plan kl 09:00 11:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Bohlin (S) Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 150 Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Dan Ljungström, ordförande Gunnar Magnusson Anders Adolfsson Jan-Erik Aspegren Percy Karlsson Conny

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.50 Beslutande: Per Gruvberger, Hans Nahlbom Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny Nord

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-10:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Anneli Svensson, sekreterare

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) 2014-09-25 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.30 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) Berne Klysing (FP)

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 15:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger kl 08.30 11.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Axelson (v)

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C)

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.40 Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP)

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP) 53-60 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 19.30 21.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Flodin (M), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Carina

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Daniel Lundström (S) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sven Lundin (C) Kjell Persson (S) Inge-Marie Byström (S)

Sven Lundin (C) Kjell Persson (S) Inge-Marie Byström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/27 Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen kl 19:00 19:30 ande Mikael Dahlqvist (S) Åsa Johansson (S) Sten-Inge Olsson (S) Stellan Andersson (C) Anna Hammar (V) Ann-Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Lars Gustafsson, Kristinehamn, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Lars Gustafsson, Kristinehamn, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Plats och tid Kristinehamns kommunhus 12:30-14:30 Beslutande Ej närvarande kommuner Övriga deltagande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Fröken Fleggman, den 25 mars 2015, kl. 08.30-13.00

TOMELILLA KOMMUN. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Fröken Fleggman, den 25 mars 2015, kl. 08.30-13.00 : Plats och tid Fröken Fleggman, den, kl. 08.30-13.00 Beslutande Maria Mickelåker (C), ordförande Lotta Hedström (MP), förste vice ordförande Inger Åbonde (M), andre vice ordförande Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-11-27 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:45 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M)

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Servicenämndens 2009-03-27 1. ( 10 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 11.00-11.45 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-12 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 14.00-15.30, Centralförrådet, Industrigatan Marianne Högberg ordf. (S) Lenny Karlsson (M) Börje Jansson (S) Patrik Renberg (S) Barbro Vindahl (c)

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP)

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 16.10 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Kommunhusets sammanträdesrum, kl 13.30-16.30. Sune Lundström (c) Börje Nilsson (kd) Inger Sellgren, vd Kenneth Nygren, ekonom

Plats och tid: Kommunhusets sammanträdesrum, kl 13.30-16.30. Sune Lundström (c) Börje Nilsson (kd) Inger Sellgren, vd Kenneth Nygren, ekonom 1 (10) Plats och tid: Kommunhusets sammanträdesrum, kl 13.30-16.30 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens tid och plats: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande: Anders

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer