Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD)"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/21 Plats och tid Sammanträdesrummet, Stadshuset, Hagfors kl 13:15 16:00 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD) Margot Karlsson (S) Jan Sandström (S) Dennis Byberg (M) Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Magnus Heimdahl, kommunsekreterare Marianne Eriksson, ekonom Annika Ekblom, stadsarkitekt Plats och tid för justering Nämndsekretariatet Avser paragrafer Sekreterare Magnus Heimdahl Ordförande Ann-Sofie Ronacher Justerande Tomas Pettersson

2 Sammanträdesdatum Sida 2/21 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Magnus Heimdahl

3 Sammanträdesdatum Sida 3/21 Innehållsförteckning Ärende Sida 49 Information från Annika Ekblom Budgetuppföljning samhällsbyggnadsutskottet januari-mars Ekonomisk redovisning investeringsprojekt januari-april Redovisning av underhållsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen Avveckling/försäljning av Råda rastplats, del av Råda 1: Beslut om försäljning av gamla varmbadhuset vid Forsskolan i Hagfors, del av Lärlingen Antal badande Hagforsbadet januari-april Passagerare Hagfors flygplats januari-april Anmälningar samhällsbyggnadsutskottet Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsutskottet Sjuktal samhällsbyggnadsavdelningen januari-april

4 Sammanträdesdatum Sida 4/21 49 Information från Annika Ekblom Annika Ekblom, stadsarkitekt i Hagfors kommun, informerar samhällsbyggnadsutskottet om kommunens planer på att göra Mana-Örbäcken till naturreservat. Naturreservatet Mana-Örbäcken är ett planerat naturreservat som kommer innehålla flera tillgänglighetsanpassade vandringsstigar och rastplatser. Samhällsbyggnadsavdelningen har arbetat med att ta fram en plan över det tänkta naturreservatet och kommer inom snar framtid att presentera ett färdigt förslag för utskottet och kommunen att ta ställning till. Handlingar i ärendet Karta över planerat område för naturreservatet Mana-Örbäcken.

5 Sammanträdesdatum Sida 5/21 Dnr KS 2015/ Budgetuppföljning samhällsbyggnadsutskottet januari-mars 2015 Budget Redovisn. Prognos Verksamheter, tusental kronor jan-april jan-april Årsbudget helår Gator, vägar och parker Idrotts- och fritidsanläggningar Flygplatsen Fastighetsförvaltning Städ- och måltidsverksamhet Adm., gemensamt, övrigt Summa skattefinansierat Va Avfall Summa avgiftsfinansierat TOTALT SAMHÄLLSBYGGNADS- UTSKOTTET Korrigering Kapitalkostnader är nu inlagda i såväl budget som redovisningen. Internhyran är ännu inte inlagd i vare sig budget eller redovisning. Försäkringar är medräknade i budget men ännu ej utfördelade. Årsprognosen ligger efter tre månader i linje med årsbudgeten. Skattefinansierad verksamhet: Flygplatsen: Följer verksamhetsmålen. Oro finns kring de intäkter som genererats av AVIES. Intäkterna uppgår till 385 tkr för 2015 och obetald fordran uppgår till ca 500 tkr. Flyget går igen och har fungerat bra. Serviceenheten: Följer budget och verksamhetsmålen. Fastighet: Följer verksamhetsmålen men inte kostnadsnivån. En del beror på periodiseringar. Kostnader för energi och vinterkostnader har varit höga i början på året. Gata/park: Vinterväghållningen har varit mycket dyr de första månaderna. Gatuunderhållet håller på att planeras. Tutemovägen skall iordningställas efter

6 Sammanträdesdatum Sida 6/21 VA-arbetena. Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-verksamheten: Byte av VA-ledningar planeras för året. Byte skett i Tranebergsvägen och arbetena på Föskeforsvägen har startat. Avfallsverksamheten: Följer budget och verksamhetsmålen. Planering för farligt-avfallsbyggnad pågår. Utredning för lakvattnet pågår och kommer att vara klar före sommaren. Strukturen för sluttäckningen pågår. Åtgärder: Personal: Sjuktal för mars månad är lägre än föregående månader Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen per Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson

7 Sammanträdesdatum Sida 7/21 Dnr KS 2015/ Ekonomisk redovisning investeringsprojekt januari-april 2015 Under årets första kvartal har tkr av samhällsbyggnadsutskottets totala investeringsbudget på tkr upparbetats. Andelen utförda arbeten är större än vad kostnader är bokförda. Projekt Budget Bokfört Prognos Prognos Belopp i 1000-tal kronor 2015 jan-april utfall diff Skattefinansierat Teknisk chef 1024 ENERGIPROJEKT ENL PLAN 920,0 0,0 920,0 0, INJUSTERING BELLMANSGÅRDE 9,0 0,0 9,0 0, TEMPERATURLOGGAR NÄTVERK 94,0 1,1 94,0 0, STYRUTRUSTNING ÄBC 180,0 197,0 180,0 0, VENTILATION, HOLKESMOSSEN 100,0 95,9 100,0 0, ÅTGÄRDSPAKET ÄBC 118,0 31,7 118,0 0, ENRGIEF VATTENBUREN VÄRME 144,0 101,1 144,0 0, CENTRUMPLANEN 1 006,0 0, ,0 0, CENTRUMPLANEN SCHAKTNING 0,0 23,7 0,0 0, BULLERPLANK ÅVC-ICA 159,0 340,4 159,0 0, RESECENTRUM 0,0 16,9 0,0 0, KÖRJOUNALSYSTEM 540,0 39,5 540,0 0, BYTE AV KARTSYSTEM 300,0 122,6 300,0 0,0 Flygplatsen 2459 INVESTERINGAR FLYGPLATSEN 1 110,0 0, ,0 0,0 Gata & Park 1101 OMB O FÖRBÄTTR GATOR 2 660,0 0, ,0 0, ENERGIEFF VÄGAR BELYSNING 55,0 0,0 55,0 0, INVESTERING GJUTAREVÄGE 301,0 0,0 301,0 0, INDUSTRIOMR RÅDA, VÄG MM 954,0 0,0 954,0 0, YTSANERING BJÖRNÄNGEN 250,0 0,0 250,0 0,0 Fastighet 1004 GRUPPRUM PRAKTISKA SKOLAN 75,0 0,0 75,0 0, RESERVEL UTTAG HÄGGÅRDEN 100,0 0,0 100,0 0, GUNGSTÄLLNING ÄBC 55,0 0,0 55,0 0, LEKMILJÖ KYRKHEDEN 200,0 0,0 200,0 0, ANPASSNINGAR PRIMUS 86,0 0,0 86,0 0, INKÖP SKÖTBORD FÖRSKOLOR 100,0 42,7 100,0 0, LOKALANPASS VID FÖRTÄT 340,0 0,0 340,0 0, FÖRTÄTNING ÄBC ETAPP ,0 178, ,0 0, INVESTERING RÅDA SKOLA 3 000,0 0, ,0 0, UTBYGGNAD EKSH SPORTHALL 7 500,0 5, ,0 0, TILLGÄNGLIGHETSANP ÄBC 100,0 70,0 100,0 0, MATSALSMÖBLER SKOGVAKTARE 134,0 0,0 134,0 0, ANPASSNINGAR LGH 179,0 0,0 179,0 0, INKOPPL VÄRMEPUMP BADET 44,0 31,6 44,0 0, SPORTHALL ÄBC 3 800,0-21, ,0 0, FILTERANLÄGGNING BADET 4 331,0 112, ,0 0, NY LEKUTRUSTNING FÖRSKOLO 261,0 19,1 261,0 0, DAGVATTENAVRINNING FASTIG 830,0 38,8 830,0 0, HISS LYAN 1 000,0 0, ,0 0, OMB TVÄTTSTUGA TRANAN 60,0 28,9 60,0 0, ANPASSNING SKÖLJRUM SVALA 137,0 0,0 137,0 0, INSTALLATION TAGGLÅS FAST 200,0 30,3 200,0 0, BRANDLARM FASTIGHET 167,0 0,0 167,0 0, SPORTHALL EKSH ETAPP1&2 501,0 0,0 501,0 0, PLENISAL ETAPP2 LJUDMILJÖ 265,0 12,1 265,0 0, OMB STADSHUS IT/POST 97,0 5,6 97,0 0, ANP LILLÅSEN (KORTTIDS) 211,0 116,7 211,0 0, INJUSTERING HÄGGÅRDEN 34,0 0,0 34,0 0,0 Summa skattefinansierat , , ,0 0,0

8 Sammanträdesdatum Sida 8/21 Avgiftsfinansierat 1204 FÖRNYELSE RÅVATTENLEDNING 870,0 0,0 870,0 0, VA-SANERING UDDEH ETAPP1 13,0 0,0 13,0 0, FÖRBÄTTRINGAR VA-NÄT 3 000,0 0, ,0 0, DAGVATTENLEDNING TUTEMOVÄ 128,0 0,0 128,0 0, VA SANERING UDDEH ETAPP 2 416,0 319,4 416,0 0, RISKAVFALL HOLKESMOSSEN 1 500,0 0, ,0 0, SÄKERHETS ÅTG VA-VERKEN 1 715,0 11, ,0 0, SKYDDSLUCKOR RESERVOAR 75,0 0,0 75,0 0, OMB STÄLLVERK LAPPKÄRR 114,0 15,3 114,0 0,0 Summa avgiftsfinansierat 7 831,0 346, ,0 0,0 Totala tekniska utskottet 41738,0 1986, ,0 0,0 Kommentar: Energieffektiviseringsprojekten pågår. Planering av VA-projekten pågår. Förnyelse av råvattenledningen är färdigställd i denna etapp. Säkerheten för VA-verksamheten behöver höjas och detta arbete pågår med diverse olika åtgärder. Byggnad för riskavfall vid Holkesmossen skall byggas för att förbättra arbetsmiljön. Flera investeringsprojekt under ansvar Fastighet är uppstartade. Lekplatsprojekt enligt plan pågår. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson

9 Sammanträdesdatum Sida 9/21 Dnr KS 2015/ Redovisning av underhållsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen 2015 Av en total budget på 16 Mkr för underhåll har 1,9 Mkr upparbetats t.o.m. april 2015, motsvarande 11,9 % av budgeten. Enligt planen kommer anvisade medel att användas. Många projekt är utförda till viss del eller helt men faktureringen ligger inte i samma fas. IDROTTS OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Årsbudget Bokfört april % PROJEKT 5354 VALHALL SKYDDSPLAST 22,0 0, VALHALL STÄNGSEL 91,0 0, BYTE YTTERDÖRRAR VALHALL 40,0 0, REP GOLV ISMASKINSFÖRRÅD 20,0 0, UNDERHÅLL STRÖVSLINGOR 24,0 0, UNDERHÅLL BADPLATSER 20,0 0,0 Summa underhåll Idrotts och Fritidsanläggningar 217,0 0,0 0% Kommentar: Underhållsprojekten har påbörjats och tilldelad budget förväntas upparbetas. GATOR, VÄGAR OCH PARKER Budget Bokfört april % PROJEKT 5151 UNDERHÅLL GATOR OCH VÄGAR 2 950,0 0, UNDERHÅLL GATUBELYSNING 170,0 0, RIKTNING AV STOLPAR 80,0 0, ENERGIEFFEKTIV. GATUBELYS 400,0 76, NEDTAGNING/UTBYTE STOLPAR 200,0 4, ELSÄKERHETSÅTGÄRDER 400,0 0, UNDERHÅLL BROAR 100,0 0, UNDERHÅLL UTOMHUSKONST 50,0 0, UNDERHÅLL LEKPLATSER 90,0 0,0 Summa underhåll gator, vägar och parker 4 440,0 81,1 2% Kommentar: Underhållet inom parken har påbörjats och tilldelad budget förväntas upparbetas. Underhåll av gator pågår med bland annat asfaltering. Besiktning av broar har utförts. Utbyte av ljuspunkter som skall vara kvar pågår.

10 Sammanträdesdatum Sida 10/21 VATTEN, AVLOPP OCH RENHÅLLNING Årsbudget Bokfört april % Vatten och avlopp VA-ledningar PROJEKT 5130 FILMNING LEDNINGAR 300,0 37, VA-UNDERHÅLL 2 475,0-26, OPLANERAT UNDERHÅLL 400,0 87, OVIDKOMMANDE VATTEN 500,0 4, VA-TRANEBERGSVÄGEN 700,0 349, VA-SERVISER 150,0 0, VATTENLÄCK/ANSLUTNING MM 200,0 2, GJUTAREVÄGEN VA 0,0 1,3 Vattenverk 5143 INSTALLATION RADIOKOMMUNI 50,0 0, VENTIL RÅVATTENLEDNING 50,0 0, FÖRSÖK MED MIKROSILNING 30,0 0,0 Avloppsreningsverk 5144 ENERGISPAR EKSH ARV FÖNST 25,0 0,0 Pumpstationer 5148 PUMPSTATION ÅRÅS (RÅDA) 650,0 5,9 Summa underhåll VA 5 530,0 464,4 8% Renhållning Årsbudget Bokfört april % Projekt 5754 RENOVERING ÅVC 0,0 26, STAKET ÅVC EKSHÄRAD 155,0 0, BELYS SKÄRMTAK EKSH ÅVC 100,0 31, CONTAINERS TILL HOLKESMOS 492,0 410, CONTAINERS TILL EKSH ÅVC 353,0 143,2 Summa underhåll renhållning 1 100,0 611,8 56% Kommentar: Planering av projekten för VA-ledningar pågår. Filmning av ledningar pågår. Arbete med dagvattenseparering är en del i detta arbete. Planering för VA och gator startar för Gärdets område. Utredning för lakvatten är nästan klart. Projektering av byggnad för farligt avfall har startat. FLYGPLATS Budget Bokfört april % PROJEKT 5716 INRE UNDERHÅLL 200,0 32, YTTRE UNDERHÅLL 300,0 7,0 Summa underhåll flygplatsen 500,0 39,5 8% Kommentar: Byte av belysning är utförd och mötesrum är färdigställt.

11 Sammanträdesdatum Sida 11/21 FASTIGHETER Budget Bokfört april % Kommersiella fastigheter 5601 TAKUNDERH MÅLN MM PRIMUS 150,0 0, UNDERHÅLL FOLKETS PARK 12,0 12, VENTILER PANNA HEMGÅRDEN 81,0 0,0 Summa kommersiella fastigheter 243,0 12,2 5% Verksamhetsfastigheter 5615 VÅTRUM/YTSKIKT ÄBC 52,0 0, LAGN TAK, MÅLN MILAN 18,0 0, GOLV/YTSKIKT LILLÅSEN 142,0 88, YTSKIKT LGH OCH REP LGH 75,0 0, UNDERHÅLL LEKPLATSER 50,0 0, ELREVISIONER 50,0 104, NYINSTAL JORDTAG STADSHUS 30,0 0, BYTE TORKTUMLARE HÄGGÅRDE 20,0 0, RENOVERING BADRUM TRANAN 100,0 4, PORTSTYRNING RÄDDNINGSTJÄ 34,0 33, FASADER BRANDSTATIONER 10,0 0, IGENSÄTTNING FÖNSTER 25,0 0, BYTE DUC KYRKHEDEN 400,0 55, BRANDSKYDD 50,0 19, OVK UNDERHÅLLSPOTT 50,0 1, UNDERHÅLLSMÅLNING 45,0 0, DUC LILLÅSEN 250,0 200, BYTE/REP PUMP KYRKHEDEN 60,0 0, BYTE DIESELTANK VALHALL 55,0 37, KÖK DUNGEN (LILLÅSEN) 150,0 0, PUMPBYTE BELLMANSGÅRDEN 25,0 11, YTTRE BELYSNING BELLMANSG 60,0 33, PARKETTGOLV HÄGGÅRDEN 51,0 0, TAK RÄDDNINGSTJÄNST 625,0 0, MASKINER BELLMANSGÅRD KÖK 75,0 0, BYTE AV VÄXLARROTOR KYRKH 70,0 0, BELLMANSGÅRDEN DÖRRA &LÅS 25,0 0, KOPLETTERINGAR LILLÅSEN 50,0 0, FASIGHETSUNDERHÅLL 1 307,0 63,3 Summa verksamhetsfastigheter 3 954,0 653,7 17% Summa Underhåll fastigheter 4 197,0 665,9 16% Kommentar: Fastighetsenheten hade vid ingången av maj fördelat ut budget till 32 av 59 planerade projekt. Dessa projekt motsvarar, kronor eller motsvarande 79 % av den totala underhållsbudgeten. Flera utav projektet förväntas bli färdigställda under juni, vilket följer fastighetsenhetens målsättning att färdigställa minst 70 % av planerade underhållsprojekt före juli månad.

12 Sammanträdesdatum Sida 12/21 Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen per Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson

13 Sammanträdesdatum Sida 13/21 Dnr KS 2015/ Avveckling/försäljning av Råda rastplats, del av Råda 1:6 Råda Rastplats har under flera år hyrts ut externt till olika entreprenörer. Under hösten 2014 löpte senaste hyreskontraktet ut. Samhällsbyggnadsavdelningen har vid flera tillfällen annonserat ut objektet, intresset för att hyra objektet har varit svagt. En av orsakerna är de ekonomiska svårigheterna med att driva säsongsbetonad verksamhet inom lokalerna, då lokalerna har begränsningar i såväl möjligheter till köksverksamhet samt antalet gäster som kan tas emot. Vidare har Hagfors Kommun avtal med Trafikverket angående toaletter och latrintömning som skall hållas öppet, rent och städat året runt för förbipasserande och besökare. Att hålla byggnaden driftsatt och därmed kunna hålla den servicenivå som krävs enligt avtalet med Trafikverket kostar kronor per år. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att avtalet med Trafikverket sägs upp och att Rastplatsen bjuds ut till försäljning. Handlingar i ärendet Situationsplan. Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Förslag på sammanträdet Ann-Sofie Ronacher (S) yrkar på att ärendet bordläggs till nästkommande utskottsammanträde. Beslutsgång Ordförande ställer förslag om bordläggning mot avslag och ordföranden finner att ärendet ska bordläggas. Beslut bordlägger ärendet om avveckling/försäljning av Råda rastplats, ärende KS 2015/153 till nästkommande utskottssammanträde. Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson Fastighetschef Louise Sjöholm

14 Sammanträdesdatum Sida 14/21 Dnr KS 2014/ Beslut om försäljning av gamla varmbadhuset vid Forsskolan i Hagfors, del av Lärlingen 1 I samband med radonmätningar säsongen 2013/2014 framkom att gamla varmbadhuset uppvisat radonvärden väsentligt över de gränsvärden som råder för skollokaler. Aktuell skolverksamhet flyttades omgående över till Forsskolan och lokalen stängdes för fortsatt verksamhet. Med anledning av att det inte längre bedömdes finnas behov av lokalen för egna verksamheter föreslog samhällsbyggnadsavdelningen inom ramen för budgetarbetet 2014 att fastigheten skulle avvecklas. Ärendet lyftes dock ut och samhällsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag att utreda vidare kring radonproblematiken. Inom ramen för utredning om radonvärden framkom att det förelegat brister i befintlig ventilationsanläggning. Då ventilationsaggregat är inbyggt på ett sådant sätt att det skulle medföra stora kostnader att reparera aggregatet har arbetet med att få fram relevanta och korrekta radonmätningar försvårats. En ny mätning genomfördes säsongen 2014/2015. Denna mätning visade på fortsatt för höga värden gentemot aktuella gränsvärden. Mot bakgrund av detta samt att lokalen inte behövs för egna verksamheter föreslås byggnaden istället bjudas ut till försäljning. Handlingar i ärendet Situationsplan Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag på sammanträdet Sten-Inge Olsson (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras till Samhällsbyggnadsavdelningen för att se över möjligheten till att föreningslivet i Hagfors kommun kan ta över Gamla Varmbadhuset. Beslutsgång Ordförande ställer Sten-Inge Olssons (S) yrkande mot avslag och finner att ärendet ska återremitteras.

15 Sammanträdesdatum Sida 15/21 Beslut Ärende KS 2014/292 återremitteras till Samhällsbyggnadsavdelningen för att se över möjligheten till att föreningslivet i Hagfors kommun kan ta över Gamla Varmbadhuset. Beslutet skickas till Fastighetschef Louise Sjöholm

16 Sammanträdesdatum Sida 16/21 Dnr KS 2015/ Antal badande Hagforsbadet januari-april 2015

17 Sammanträdesdatum Sida 17/21 Dnr KS 2015/ Passagerare Hagfors flygplats januari-april 2015 Endast 20 flighter gjorda på grund av att avtalet med AVIES blev uppsagt. Ny upphandling skedde med Direktflyg och för närvarande fungerar linjefarten bra.

18 Sammanträdesdatum Sida 18/21 Dnr KS 2015/ Anmälningar samhällsbyggnadsutskottet Dnr 2015/3, 82 Lantmäteriet: Lagakraftbeslut fastighetsreglering berörande Hagfors 2:73 och 2:166 samt ledningsförrättning. Dnr 2014/271 Elektriska nämnden: Anmodan att rätta anmärkningar, Älvstranden Bildningscentrum, Hagfors 2:53. Dnr 2015/3, 81 Värmlands läns kalkningsförbund: Årsredovisning och verksamhetsrapport Dnr 2015/3, 83 Personer enligt lista: Utbetalning av ersättning för ledningsrättsåtgärd VA-ledningar, bl.a. Grinnemo 1:37 Dnr 2014/ Karlstads kommun: Yttrande över Granskning Plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inom Karlstad kommun. Håll Sverige Rent: Hagfors kommun deltar i projektet. Dnr 2014/ Elektriska nämnden: Påminnelse kontroll av elanläggning Grinnemo 1:37, Bellmansgården. Dnr 2015/11, 42 Trafikverket: Avtal om uppdatering av kommunalt cykelvägnät i Nationell Vägdatabas. Lantmäteriet: Svar på fråga om stamfastighet i Bergsäng. Dnr 2014/3 Förlikning med Trygg Hansa i försäkringsärende rörande vattenskada i Ekshärad Dnr 2015/3, 76: Utelämnande av personuppgift: Ang. nedskräpning runt minigolfbanan i Ekshärad. Dnr 2015/160 Förvaltningsrätten: Yttrande i mål Gärsbergs Bil AB, Hagfors. Dnr 2015/3 Mellanskog: Information om medlemsinsatser i Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening. Dnr 2015/3, 70: Länsstyrelsen: Miljörapport Lappkärrs avloppsreningsverk Dnr 2015/3, 69 Länsstyrelsen: Miljörapport Holkesmossens avfallsanläggning Dnr 2015/3, 71 Länsstyrelsen: Miljörapport Hagfors flygplats 2014.

19 Sammanträdesdatum Sida 19/21 Dnr 2015/3, 79 Havs- och Vattenmyndigheten: Yttrande över Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar. Dnr 2015/3, 80 Värmlands läns kalkningsförbund: Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund Beslut Samhällsbyggnadsavdelningen godkänner redovisningen av anmälningsärenden

20 Sammanträdesdatum Sida 20/21 Dnr KS 2015/ Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsutskottet Beslut godkänner redovisningen av delegeringsbeslut till och med

21 Sammanträdesdatum Sida 21/21 59 Sjuktal samhällsbyggnadsavdelningen januariapril 2015 Beslut godkänner redovisning av avdelningens sjuktal april 2015

2015-08-25. Jan Sandström (S) Ingela Axelsson Louise Sjöholm, fastighetschef Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Henric Ceder, flygplatschef

2015-08-25. Jan Sandström (S) Ingela Axelsson Louise Sjöholm, fastighetschef Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Henric Ceder, flygplatschef Sammanträdesdatum Sida 1/22 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset Hagfors, övre plan kl. 13:15 15:30 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin

Läs mer

Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD)

Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/32 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors kl. 13:15 16:20 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

2014-09-23. Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP)

2014-09-23. Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/24 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre plan, stadshuset Hagfors kl. 13:15 15:45 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare fdr Ann-Sofie Ronacher (S)

Läs mer

Protokoll. Ingela Axelsson. Göran Eriksson. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/30 2014-03-25. Samhällsbyggnadsutskottet

Protokoll. Ingela Axelsson. Göran Eriksson. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/30 2014-03-25. Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum Sida 1/30 Plats och tid Hagfors flygplats kl. 13:15 16:00 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S), utsedd justerare Ann-Christine Janhagen Olsén (S),

Läs mer

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Sten-Inge

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt (SD)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 10:00 10:50 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt

Läs mer

Helena Granlund, kommunsekreterare Jan Lilja, kommunchef Richard Bjöörn, personalchef

Helena Granlund, kommunsekreterare Jan Lilja, kommunchef Richard Bjöörn, personalchef Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl 09:00 10:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Mikael Edvardsson (SD) Pernilla Boström (S)

Läs mer

Protokoll. Magnus Hynell. Dennis Byberg (M) Anita Fridberg (S) Karl Persson (SD) Jan Bergqvist

Protokoll. Magnus Hynell. Dennis Byberg (M) Anita Fridberg (S) Karl Persson (SD) Jan Bergqvist Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen kl 19:00 21:20 ande Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge Olsson (S) Anna

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 11:40 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35 Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:40 11:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

2013-09-24. Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef. Eva Pettersson, nämndsekreterare

2013-09-24. Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef. Eva Pettersson, nämndsekreterare Sammanträdesdatum Sida 1/29 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15-16.10 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 11:15 12:20 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD)

Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 10:20 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-11-13, kl 1300-1500. ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef Anita Sköld, M,

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

2014-10-21. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla Boström (S)

2014-10-21. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:20 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11:00 ande Ann-Christine Janhagen Olsén (S) tj ers Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Dennis Byberg (M) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Helena Granlund, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef, 12

Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Helena Granlund, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef, 12 Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:00 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson (SD)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-06-14, kl 1300-1530 ande Birger Lahti, V Johny Lantto, S Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Anita Sköld, M Rune Blomster,

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V)

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V) Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström

Läs mer

Protokoll. Ingela Axelsson. Ann-Sofie Ronacher. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/ Samhällsbyggnadsutskottet

Protokoll. Ingela Axelsson. Ann-Sofie Ronacher. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/ Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl. 13:15 15:40 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S), utsedd justerare Tomas Pettersson (S) Anders Skogfeldt

Läs mer

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Anita Fridberg. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Anita Fridberg. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Plenisalen, stadshuset, Dalavägen 10 kl 14:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Thomas Pettersson (DHR Hagfors-Munkfors avdelningen)

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13.15-15.20 ~~-...,,.,..,.,..-_...

KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13.15-15.20 ~~-...,,.,..,.,..-_... Tekniska utskottet 1 Plats och tid KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13.15-15.20 Deltagande Beslutande Tore Nolberger (m), ordförande Lars N ewman (kd) Ida Hägne (s) Ersättare Catrin Hulmarker (m) Övriga

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C)

Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 14:00 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingssalen, måndagen den 4 juli 2016 kl 17.30-17.40 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ferman Brodrej. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ferman Brodrej. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Varglyan, kl 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) Ersättare Björn Johansson (V) Björn Nyström (M) Övriga

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-05-25 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-05-25 kl 13.30-15.40 1(12) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

2015-12-14. Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Magnus Heimdahl, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef

2015-12-14. Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Magnus Heimdahl, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:55 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson (SD)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Hans-Åke Byström (S) Jan Bergqvist (S) Stellan Andersson (C) Helena Granlund, kommunsekreterare Eva Pettersson, förvaltningssekreterare

Hans-Åke Byström (S) Jan Bergqvist (S) Stellan Andersson (C) Helena Granlund, kommunsekreterare Eva Pettersson, förvaltningssekreterare Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 17:00 18:30 Beslutande Övriga Jan Bohlin (S) Magnus Hynell (L) Ingegärd Olsson (S) Leif Andersson (S) Lisen

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål 2015, 27 2 * Rambudget 2015, plan 2016-2017 samt investeringsbudget, 28 3-5 * Logglista, uppdrag från nämnden som ej återrapporterats,

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (7) Plats och tid Equmeniakyrkan i Årjäng, 17.25 17.40 Beslutande Övriga närvarande Daniel Schützer, Ordförande (S) Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD) Lars Gustafsson (L) Mikael Olsson (M) Ulla-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15 Allmänna utskottet 2012-05-07 1(16) Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15 Närvaro/Frånvaro Kent Larsson, ordförande (M) N Göran Enström (S) N Kent Hansson (M) F Tobias Leverin

Läs mer

Jan Bohlin (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Lars Nyborg (C) Lena Svensson (S) Ingemar Tönnberg (S) Margret Bergkvist (V)

Jan Bohlin (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Lars Nyborg (C) Lena Svensson (S) Ingemar Tönnberg (S) Margret Bergkvist (V) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen kl 19:00-20:25 ande Mikael Dahlqvist (S) Åsa Johansson (S) Sten-Inge Olsson (S) Stellan Andersson (C) Anna Hammar (V) Mari Pettergård

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Protokoll. Magnus Heimdahl. Ann-Sofie Ronacher. Dennis Byberg. Sammanträdesdatum Sida 1/39 2015-10-12. Kommunstyrelsen

Protokoll. Magnus Heimdahl. Ann-Sofie Ronacher. Dennis Byberg. Sammanträdesdatum Sida 1/39 2015-10-12. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1/39 Plats och tid Sammanträdesrummet Stadshuset, övre plan kl 09:00 12:15 och 13:15-13:45 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson (S) Pernilla

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson (SD)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl 09:00 10:05 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C)

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C)

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C) Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid De artentons rum vindsvåningen,gamla biblioteket klockan 14:00-16:15 Beslutande Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L)

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/16 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 13:00 16:00 ande Ingemar Tönnberg (S), 42-44 och 46-53 Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S)

Läs mer

Thordis Stålhandske (S) Annika Arnesdotter (MP) Lennart Johansson (SD) Ingrid Bäcker, sekreterare

Thordis Stålhandske (S) Annika Arnesdotter (MP) Lennart Johansson (SD) Ingrid Bäcker, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1/24 Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen kl 19:00 20:10 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 151 Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS 2012-233 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Lisbeth Larsson. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Lisbeth Larsson. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Plenisalen, Stadshuset, Hagfors kl 10:00 12:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Thomas Pettersson (DHR Hagfors-Munkfors avdelningen)

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17 1 (10) Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen, kl 19:00-19:50 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Sten-Inge Olsson (S) Anna-Greta Johansson (S) Stellan Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer

Läs mer

Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp)

Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Beslutande Studiebesök på Ruda ARV och Kommunhuset kl.13.00-16.00 Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp) Övriga

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-10-10 1-8 Plats och tid: Kosta Folkets Hus måndagen den 10 oktober 2011 kl 15.00 17.15 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c ) v ordf Monica

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad 2016-03-01 XXX 2015/XXX 1 (2) Mittskåne Vatten Höör VA GIS nämnden avgiftsfinansierad Investeringsbudget, tkr Projekt Benämning Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 9067 Nya serviser VSD 150 150 150 9068 Ledningsförnyelse

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:00-10:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 14:00-16:30 ande Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen

Postlista för Kommunstyrelsen Utskriftsdatum: 2013-11-13 Postlista för Kommunstyrelsen Avser perioden: 2013-11-12 till 2013-11-13 Datum 2013-11-12 Diarienr. KS 2009/275 Diariebtkn. 22 Länsstyrelsen Värmland Uppföljning av statligt

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 6 maj 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Sammanträdet inleds med en presentation av Va-

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Protokoll. Magnus Hynell

Protokoll. Magnus Hynell Sammanträdesdatum Sida 1/16 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00-19:45 ande Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Sten-Inge Olsson (S) Pernilla Boström (S) Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd 2014-05-14 1 (17) Plats och tid Komunkontoret samanträdesrum A, onsdag 14 maj 2014, klockan 09:00 10:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn, (FP)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 Beslutande Övriga Sören Finnström (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan Larsson (V), tjänstgörande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 2015-09-03 1(12) Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 Beslutande Per-Anders Olsson, (s), ordförande Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Dan-Olov Andersson,

Läs mer

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S)

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Harven kl. 8.30-9.30, 9.50-11.05 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 13.15-16.00 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 13.15-16.00 Shiro Biranvand (V) 2014-10-30 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 13.15-16.00 Shiro Biranvand (V) Ordförande Gunilla Persson (S) Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Arne Pettersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2013-01-17 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(11) Plats och tid Nordiska Travmuseet, den 3 december kl 17.00-18.00 Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, FP Bert Sahlin, FP Erik Ulriksson, C Robin Olsson, M Björn Karlsson, S Chriztian Hansson, S Payman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:10 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11 Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11 PLATS OCH TID Dalavägen 12, Hagfors, kl 15.00-16.40 BESLUTANDE Ingemar Tönnberg (S), ordförande Irene Runkvist-Karlsson (S) Kjell Persson (S), utsedd justerare

Läs mer

Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S)

Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:35 Beslutande Övriga Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Göran

Läs mer

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl 8 juni 2016 Kommunstyrelsens Teknikutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. Tid och plats Bröderna Ericssonrummet för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl. 14.30 Observera

Läs mer

Margot Karlsson (S) Ingela Axelsson, sekreterare Louise Sjöholm, fastighetschef Marianne Eriksson, ekonom

Margot Karlsson (S) Ingela Axelsson, sekreterare Louise Sjöholm, fastighetschef Marianne Eriksson, ekonom Sammanträdesdatum Sida 1/25 Plats och tid Sammanträdesrummet stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:20 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer