Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD)"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/21 Plats och tid Sammanträdesrummet, Stadshuset, Hagfors kl 13:15 16:00 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD) Margot Karlsson (S) Jan Sandström (S) Dennis Byberg (M) Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Magnus Heimdahl, kommunsekreterare Marianne Eriksson, ekonom Annika Ekblom, stadsarkitekt Plats och tid för justering Nämndsekretariatet Avser paragrafer Sekreterare Magnus Heimdahl Ordförande Ann-Sofie Ronacher Justerande Tomas Pettersson

2 Sammanträdesdatum Sida 2/21 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Magnus Heimdahl

3 Sammanträdesdatum Sida 3/21 Innehållsförteckning Ärende Sida 49 Information från Annika Ekblom Budgetuppföljning samhällsbyggnadsutskottet januari-mars Ekonomisk redovisning investeringsprojekt januari-april Redovisning av underhållsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen Avveckling/försäljning av Råda rastplats, del av Råda 1: Beslut om försäljning av gamla varmbadhuset vid Forsskolan i Hagfors, del av Lärlingen Antal badande Hagforsbadet januari-april Passagerare Hagfors flygplats januari-april Anmälningar samhällsbyggnadsutskottet Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsutskottet Sjuktal samhällsbyggnadsavdelningen januari-april

4 Sammanträdesdatum Sida 4/21 49 Information från Annika Ekblom Annika Ekblom, stadsarkitekt i Hagfors kommun, informerar samhällsbyggnadsutskottet om kommunens planer på att göra Mana-Örbäcken till naturreservat. Naturreservatet Mana-Örbäcken är ett planerat naturreservat som kommer innehålla flera tillgänglighetsanpassade vandringsstigar och rastplatser. Samhällsbyggnadsavdelningen har arbetat med att ta fram en plan över det tänkta naturreservatet och kommer inom snar framtid att presentera ett färdigt förslag för utskottet och kommunen att ta ställning till. Handlingar i ärendet Karta över planerat område för naturreservatet Mana-Örbäcken.

5 Sammanträdesdatum Sida 5/21 Dnr KS 2015/ Budgetuppföljning samhällsbyggnadsutskottet januari-mars 2015 Budget Redovisn. Prognos Verksamheter, tusental kronor jan-april jan-april Årsbudget helår Gator, vägar och parker Idrotts- och fritidsanläggningar Flygplatsen Fastighetsförvaltning Städ- och måltidsverksamhet Adm., gemensamt, övrigt Summa skattefinansierat Va Avfall Summa avgiftsfinansierat TOTALT SAMHÄLLSBYGGNADS- UTSKOTTET Korrigering Kapitalkostnader är nu inlagda i såväl budget som redovisningen. Internhyran är ännu inte inlagd i vare sig budget eller redovisning. Försäkringar är medräknade i budget men ännu ej utfördelade. Årsprognosen ligger efter tre månader i linje med årsbudgeten. Skattefinansierad verksamhet: Flygplatsen: Följer verksamhetsmålen. Oro finns kring de intäkter som genererats av AVIES. Intäkterna uppgår till 385 tkr för 2015 och obetald fordran uppgår till ca 500 tkr. Flyget går igen och har fungerat bra. Serviceenheten: Följer budget och verksamhetsmålen. Fastighet: Följer verksamhetsmålen men inte kostnadsnivån. En del beror på periodiseringar. Kostnader för energi och vinterkostnader har varit höga i början på året. Gata/park: Vinterväghållningen har varit mycket dyr de första månaderna. Gatuunderhållet håller på att planeras. Tutemovägen skall iordningställas efter

6 Sammanträdesdatum Sida 6/21 VA-arbetena. Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-verksamheten: Byte av VA-ledningar planeras för året. Byte skett i Tranebergsvägen och arbetena på Föskeforsvägen har startat. Avfallsverksamheten: Följer budget och verksamhetsmålen. Planering för farligt-avfallsbyggnad pågår. Utredning för lakvattnet pågår och kommer att vara klar före sommaren. Strukturen för sluttäckningen pågår. Åtgärder: Personal: Sjuktal för mars månad är lägre än föregående månader Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen per Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson

7 Sammanträdesdatum Sida 7/21 Dnr KS 2015/ Ekonomisk redovisning investeringsprojekt januari-april 2015 Under årets första kvartal har tkr av samhällsbyggnadsutskottets totala investeringsbudget på tkr upparbetats. Andelen utförda arbeten är större än vad kostnader är bokförda. Projekt Budget Bokfört Prognos Prognos Belopp i 1000-tal kronor 2015 jan-april utfall diff Skattefinansierat Teknisk chef 1024 ENERGIPROJEKT ENL PLAN 920,0 0,0 920,0 0, INJUSTERING BELLMANSGÅRDE 9,0 0,0 9,0 0, TEMPERATURLOGGAR NÄTVERK 94,0 1,1 94,0 0, STYRUTRUSTNING ÄBC 180,0 197,0 180,0 0, VENTILATION, HOLKESMOSSEN 100,0 95,9 100,0 0, ÅTGÄRDSPAKET ÄBC 118,0 31,7 118,0 0, ENRGIEF VATTENBUREN VÄRME 144,0 101,1 144,0 0, CENTRUMPLANEN 1 006,0 0, ,0 0, CENTRUMPLANEN SCHAKTNING 0,0 23,7 0,0 0, BULLERPLANK ÅVC-ICA 159,0 340,4 159,0 0, RESECENTRUM 0,0 16,9 0,0 0, KÖRJOUNALSYSTEM 540,0 39,5 540,0 0, BYTE AV KARTSYSTEM 300,0 122,6 300,0 0,0 Flygplatsen 2459 INVESTERINGAR FLYGPLATSEN 1 110,0 0, ,0 0,0 Gata & Park 1101 OMB O FÖRBÄTTR GATOR 2 660,0 0, ,0 0, ENERGIEFF VÄGAR BELYSNING 55,0 0,0 55,0 0, INVESTERING GJUTAREVÄGE 301,0 0,0 301,0 0, INDUSTRIOMR RÅDA, VÄG MM 954,0 0,0 954,0 0, YTSANERING BJÖRNÄNGEN 250,0 0,0 250,0 0,0 Fastighet 1004 GRUPPRUM PRAKTISKA SKOLAN 75,0 0,0 75,0 0, RESERVEL UTTAG HÄGGÅRDEN 100,0 0,0 100,0 0, GUNGSTÄLLNING ÄBC 55,0 0,0 55,0 0, LEKMILJÖ KYRKHEDEN 200,0 0,0 200,0 0, ANPASSNINGAR PRIMUS 86,0 0,0 86,0 0, INKÖP SKÖTBORD FÖRSKOLOR 100,0 42,7 100,0 0, LOKALANPASS VID FÖRTÄT 340,0 0,0 340,0 0, FÖRTÄTNING ÄBC ETAPP ,0 178, ,0 0, INVESTERING RÅDA SKOLA 3 000,0 0, ,0 0, UTBYGGNAD EKSH SPORTHALL 7 500,0 5, ,0 0, TILLGÄNGLIGHETSANP ÄBC 100,0 70,0 100,0 0, MATSALSMÖBLER SKOGVAKTARE 134,0 0,0 134,0 0, ANPASSNINGAR LGH 179,0 0,0 179,0 0, INKOPPL VÄRMEPUMP BADET 44,0 31,6 44,0 0, SPORTHALL ÄBC 3 800,0-21, ,0 0, FILTERANLÄGGNING BADET 4 331,0 112, ,0 0, NY LEKUTRUSTNING FÖRSKOLO 261,0 19,1 261,0 0, DAGVATTENAVRINNING FASTIG 830,0 38,8 830,0 0, HISS LYAN 1 000,0 0, ,0 0, OMB TVÄTTSTUGA TRANAN 60,0 28,9 60,0 0, ANPASSNING SKÖLJRUM SVALA 137,0 0,0 137,0 0, INSTALLATION TAGGLÅS FAST 200,0 30,3 200,0 0, BRANDLARM FASTIGHET 167,0 0,0 167,0 0, SPORTHALL EKSH ETAPP1&2 501,0 0,0 501,0 0, PLENISAL ETAPP2 LJUDMILJÖ 265,0 12,1 265,0 0, OMB STADSHUS IT/POST 97,0 5,6 97,0 0, ANP LILLÅSEN (KORTTIDS) 211,0 116,7 211,0 0, INJUSTERING HÄGGÅRDEN 34,0 0,0 34,0 0,0 Summa skattefinansierat , , ,0 0,0

8 Sammanträdesdatum Sida 8/21 Avgiftsfinansierat 1204 FÖRNYELSE RÅVATTENLEDNING 870,0 0,0 870,0 0, VA-SANERING UDDEH ETAPP1 13,0 0,0 13,0 0, FÖRBÄTTRINGAR VA-NÄT 3 000,0 0, ,0 0, DAGVATTENLEDNING TUTEMOVÄ 128,0 0,0 128,0 0, VA SANERING UDDEH ETAPP 2 416,0 319,4 416,0 0, RISKAVFALL HOLKESMOSSEN 1 500,0 0, ,0 0, SÄKERHETS ÅTG VA-VERKEN 1 715,0 11, ,0 0, SKYDDSLUCKOR RESERVOAR 75,0 0,0 75,0 0, OMB STÄLLVERK LAPPKÄRR 114,0 15,3 114,0 0,0 Summa avgiftsfinansierat 7 831,0 346, ,0 0,0 Totala tekniska utskottet 41738,0 1986, ,0 0,0 Kommentar: Energieffektiviseringsprojekten pågår. Planering av VA-projekten pågår. Förnyelse av råvattenledningen är färdigställd i denna etapp. Säkerheten för VA-verksamheten behöver höjas och detta arbete pågår med diverse olika åtgärder. Byggnad för riskavfall vid Holkesmossen skall byggas för att förbättra arbetsmiljön. Flera investeringsprojekt under ansvar Fastighet är uppstartade. Lekplatsprojekt enligt plan pågår. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson

9 Sammanträdesdatum Sida 9/21 Dnr KS 2015/ Redovisning av underhållsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen 2015 Av en total budget på 16 Mkr för underhåll har 1,9 Mkr upparbetats t.o.m. april 2015, motsvarande 11,9 % av budgeten. Enligt planen kommer anvisade medel att användas. Många projekt är utförda till viss del eller helt men faktureringen ligger inte i samma fas. IDROTTS OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Årsbudget Bokfört april % PROJEKT 5354 VALHALL SKYDDSPLAST 22,0 0, VALHALL STÄNGSEL 91,0 0, BYTE YTTERDÖRRAR VALHALL 40,0 0, REP GOLV ISMASKINSFÖRRÅD 20,0 0, UNDERHÅLL STRÖVSLINGOR 24,0 0, UNDERHÅLL BADPLATSER 20,0 0,0 Summa underhåll Idrotts och Fritidsanläggningar 217,0 0,0 0% Kommentar: Underhållsprojekten har påbörjats och tilldelad budget förväntas upparbetas. GATOR, VÄGAR OCH PARKER Budget Bokfört april % PROJEKT 5151 UNDERHÅLL GATOR OCH VÄGAR 2 950,0 0, UNDERHÅLL GATUBELYSNING 170,0 0, RIKTNING AV STOLPAR 80,0 0, ENERGIEFFEKTIV. GATUBELYS 400,0 76, NEDTAGNING/UTBYTE STOLPAR 200,0 4, ELSÄKERHETSÅTGÄRDER 400,0 0, UNDERHÅLL BROAR 100,0 0, UNDERHÅLL UTOMHUSKONST 50,0 0, UNDERHÅLL LEKPLATSER 90,0 0,0 Summa underhåll gator, vägar och parker 4 440,0 81,1 2% Kommentar: Underhållet inom parken har påbörjats och tilldelad budget förväntas upparbetas. Underhåll av gator pågår med bland annat asfaltering. Besiktning av broar har utförts. Utbyte av ljuspunkter som skall vara kvar pågår.

10 Sammanträdesdatum Sida 10/21 VATTEN, AVLOPP OCH RENHÅLLNING Årsbudget Bokfört april % Vatten och avlopp VA-ledningar PROJEKT 5130 FILMNING LEDNINGAR 300,0 37, VA-UNDERHÅLL 2 475,0-26, OPLANERAT UNDERHÅLL 400,0 87, OVIDKOMMANDE VATTEN 500,0 4, VA-TRANEBERGSVÄGEN 700,0 349, VA-SERVISER 150,0 0, VATTENLÄCK/ANSLUTNING MM 200,0 2, GJUTAREVÄGEN VA 0,0 1,3 Vattenverk 5143 INSTALLATION RADIOKOMMUNI 50,0 0, VENTIL RÅVATTENLEDNING 50,0 0, FÖRSÖK MED MIKROSILNING 30,0 0,0 Avloppsreningsverk 5144 ENERGISPAR EKSH ARV FÖNST 25,0 0,0 Pumpstationer 5148 PUMPSTATION ÅRÅS (RÅDA) 650,0 5,9 Summa underhåll VA 5 530,0 464,4 8% Renhållning Årsbudget Bokfört april % Projekt 5754 RENOVERING ÅVC 0,0 26, STAKET ÅVC EKSHÄRAD 155,0 0, BELYS SKÄRMTAK EKSH ÅVC 100,0 31, CONTAINERS TILL HOLKESMOS 492,0 410, CONTAINERS TILL EKSH ÅVC 353,0 143,2 Summa underhåll renhållning 1 100,0 611,8 56% Kommentar: Planering av projekten för VA-ledningar pågår. Filmning av ledningar pågår. Arbete med dagvattenseparering är en del i detta arbete. Planering för VA och gator startar för Gärdets område. Utredning för lakvatten är nästan klart. Projektering av byggnad för farligt avfall har startat. FLYGPLATS Budget Bokfört april % PROJEKT 5716 INRE UNDERHÅLL 200,0 32, YTTRE UNDERHÅLL 300,0 7,0 Summa underhåll flygplatsen 500,0 39,5 8% Kommentar: Byte av belysning är utförd och mötesrum är färdigställt.

11 Sammanträdesdatum Sida 11/21 FASTIGHETER Budget Bokfört april % Kommersiella fastigheter 5601 TAKUNDERH MÅLN MM PRIMUS 150,0 0, UNDERHÅLL FOLKETS PARK 12,0 12, VENTILER PANNA HEMGÅRDEN 81,0 0,0 Summa kommersiella fastigheter 243,0 12,2 5% Verksamhetsfastigheter 5615 VÅTRUM/YTSKIKT ÄBC 52,0 0, LAGN TAK, MÅLN MILAN 18,0 0, GOLV/YTSKIKT LILLÅSEN 142,0 88, YTSKIKT LGH OCH REP LGH 75,0 0, UNDERHÅLL LEKPLATSER 50,0 0, ELREVISIONER 50,0 104, NYINSTAL JORDTAG STADSHUS 30,0 0, BYTE TORKTUMLARE HÄGGÅRDE 20,0 0, RENOVERING BADRUM TRANAN 100,0 4, PORTSTYRNING RÄDDNINGSTJÄ 34,0 33, FASADER BRANDSTATIONER 10,0 0, IGENSÄTTNING FÖNSTER 25,0 0, BYTE DUC KYRKHEDEN 400,0 55, BRANDSKYDD 50,0 19, OVK UNDERHÅLLSPOTT 50,0 1, UNDERHÅLLSMÅLNING 45,0 0, DUC LILLÅSEN 250,0 200, BYTE/REP PUMP KYRKHEDEN 60,0 0, BYTE DIESELTANK VALHALL 55,0 37, KÖK DUNGEN (LILLÅSEN) 150,0 0, PUMPBYTE BELLMANSGÅRDEN 25,0 11, YTTRE BELYSNING BELLMANSG 60,0 33, PARKETTGOLV HÄGGÅRDEN 51,0 0, TAK RÄDDNINGSTJÄNST 625,0 0, MASKINER BELLMANSGÅRD KÖK 75,0 0, BYTE AV VÄXLARROTOR KYRKH 70,0 0, BELLMANSGÅRDEN DÖRRA &LÅS 25,0 0, KOPLETTERINGAR LILLÅSEN 50,0 0, FASIGHETSUNDERHÅLL 1 307,0 63,3 Summa verksamhetsfastigheter 3 954,0 653,7 17% Summa Underhåll fastigheter 4 197,0 665,9 16% Kommentar: Fastighetsenheten hade vid ingången av maj fördelat ut budget till 32 av 59 planerade projekt. Dessa projekt motsvarar, kronor eller motsvarande 79 % av den totala underhållsbudgeten. Flera utav projektet förväntas bli färdigställda under juni, vilket följer fastighetsenhetens målsättning att färdigställa minst 70 % av planerade underhållsprojekt före juli månad.

12 Sammanträdesdatum Sida 12/21 Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen per Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson

13 Sammanträdesdatum Sida 13/21 Dnr KS 2015/ Avveckling/försäljning av Råda rastplats, del av Råda 1:6 Råda Rastplats har under flera år hyrts ut externt till olika entreprenörer. Under hösten 2014 löpte senaste hyreskontraktet ut. Samhällsbyggnadsavdelningen har vid flera tillfällen annonserat ut objektet, intresset för att hyra objektet har varit svagt. En av orsakerna är de ekonomiska svårigheterna med att driva säsongsbetonad verksamhet inom lokalerna, då lokalerna har begränsningar i såväl möjligheter till köksverksamhet samt antalet gäster som kan tas emot. Vidare har Hagfors Kommun avtal med Trafikverket angående toaletter och latrintömning som skall hållas öppet, rent och städat året runt för förbipasserande och besökare. Att hålla byggnaden driftsatt och därmed kunna hålla den servicenivå som krävs enligt avtalet med Trafikverket kostar kronor per år. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att avtalet med Trafikverket sägs upp och att Rastplatsen bjuds ut till försäljning. Handlingar i ärendet Situationsplan. Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Förslag på sammanträdet Ann-Sofie Ronacher (S) yrkar på att ärendet bordläggs till nästkommande utskottsammanträde. Beslutsgång Ordförande ställer förslag om bordläggning mot avslag och ordföranden finner att ärendet ska bordläggas. Beslut bordlägger ärendet om avveckling/försäljning av Råda rastplats, ärende KS 2015/153 till nästkommande utskottssammanträde. Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson Fastighetschef Louise Sjöholm

14 Sammanträdesdatum Sida 14/21 Dnr KS 2014/ Beslut om försäljning av gamla varmbadhuset vid Forsskolan i Hagfors, del av Lärlingen 1 I samband med radonmätningar säsongen 2013/2014 framkom att gamla varmbadhuset uppvisat radonvärden väsentligt över de gränsvärden som råder för skollokaler. Aktuell skolverksamhet flyttades omgående över till Forsskolan och lokalen stängdes för fortsatt verksamhet. Med anledning av att det inte längre bedömdes finnas behov av lokalen för egna verksamheter föreslog samhällsbyggnadsavdelningen inom ramen för budgetarbetet 2014 att fastigheten skulle avvecklas. Ärendet lyftes dock ut och samhällsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag att utreda vidare kring radonproblematiken. Inom ramen för utredning om radonvärden framkom att det förelegat brister i befintlig ventilationsanläggning. Då ventilationsaggregat är inbyggt på ett sådant sätt att det skulle medföra stora kostnader att reparera aggregatet har arbetet med att få fram relevanta och korrekta radonmätningar försvårats. En ny mätning genomfördes säsongen 2014/2015. Denna mätning visade på fortsatt för höga värden gentemot aktuella gränsvärden. Mot bakgrund av detta samt att lokalen inte behövs för egna verksamheter föreslås byggnaden istället bjudas ut till försäljning. Handlingar i ärendet Situationsplan Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag på sammanträdet Sten-Inge Olsson (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras till Samhällsbyggnadsavdelningen för att se över möjligheten till att föreningslivet i Hagfors kommun kan ta över Gamla Varmbadhuset. Beslutsgång Ordförande ställer Sten-Inge Olssons (S) yrkande mot avslag och finner att ärendet ska återremitteras.

15 Sammanträdesdatum Sida 15/21 Beslut Ärende KS 2014/292 återremitteras till Samhällsbyggnadsavdelningen för att se över möjligheten till att föreningslivet i Hagfors kommun kan ta över Gamla Varmbadhuset. Beslutet skickas till Fastighetschef Louise Sjöholm

16 Sammanträdesdatum Sida 16/21 Dnr KS 2015/ Antal badande Hagforsbadet januari-april 2015

17 Sammanträdesdatum Sida 17/21 Dnr KS 2015/ Passagerare Hagfors flygplats januari-april 2015 Endast 20 flighter gjorda på grund av att avtalet med AVIES blev uppsagt. Ny upphandling skedde med Direktflyg och för närvarande fungerar linjefarten bra.

18 Sammanträdesdatum Sida 18/21 Dnr KS 2015/ Anmälningar samhällsbyggnadsutskottet Dnr 2015/3, 82 Lantmäteriet: Lagakraftbeslut fastighetsreglering berörande Hagfors 2:73 och 2:166 samt ledningsförrättning. Dnr 2014/271 Elektriska nämnden: Anmodan att rätta anmärkningar, Älvstranden Bildningscentrum, Hagfors 2:53. Dnr 2015/3, 81 Värmlands läns kalkningsförbund: Årsredovisning och verksamhetsrapport Dnr 2015/3, 83 Personer enligt lista: Utbetalning av ersättning för ledningsrättsåtgärd VA-ledningar, bl.a. Grinnemo 1:37 Dnr 2014/ Karlstads kommun: Yttrande över Granskning Plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inom Karlstad kommun. Håll Sverige Rent: Hagfors kommun deltar i projektet. Dnr 2014/ Elektriska nämnden: Påminnelse kontroll av elanläggning Grinnemo 1:37, Bellmansgården. Dnr 2015/11, 42 Trafikverket: Avtal om uppdatering av kommunalt cykelvägnät i Nationell Vägdatabas. Lantmäteriet: Svar på fråga om stamfastighet i Bergsäng. Dnr 2014/3 Förlikning med Trygg Hansa i försäkringsärende rörande vattenskada i Ekshärad Dnr 2015/3, 76: Utelämnande av personuppgift: Ang. nedskräpning runt minigolfbanan i Ekshärad. Dnr 2015/160 Förvaltningsrätten: Yttrande i mål Gärsbergs Bil AB, Hagfors. Dnr 2015/3 Mellanskog: Information om medlemsinsatser i Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening. Dnr 2015/3, 70: Länsstyrelsen: Miljörapport Lappkärrs avloppsreningsverk Dnr 2015/3, 69 Länsstyrelsen: Miljörapport Holkesmossens avfallsanläggning Dnr 2015/3, 71 Länsstyrelsen: Miljörapport Hagfors flygplats 2014.

19 Sammanträdesdatum Sida 19/21 Dnr 2015/3, 79 Havs- och Vattenmyndigheten: Yttrande över Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön; bakgrund och förutsättningar. Dnr 2015/3, 80 Värmlands läns kalkningsförbund: Avgift till Värmlands läns kalkningsförbund Beslut Samhällsbyggnadsavdelningen godkänner redovisningen av anmälningsärenden

20 Sammanträdesdatum Sida 20/21 Dnr KS 2015/ Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsutskottet Beslut godkänner redovisningen av delegeringsbeslut till och med

21 Sammanträdesdatum Sida 21/21 59 Sjuktal samhällsbyggnadsavdelningen januariapril 2015 Beslut godkänner redovisning av avdelningens sjuktal april 2015

2014-09-23. Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP)

2014-09-23. Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/24 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre plan, stadshuset Hagfors kl. 13:15 15:45 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll 1-13

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Protokoll 1-13 1 (22) 1-13 Plats och tid, Sammanträdesrummet, stadshuset, kl. 13:15-15:50 Beslutande Göran Eriksson (S) Margret Bergkvist (V) Sten-Inge Olsson (S), utsedd justerare Ann-Sofie Ronacher (S) Sven Lundin

Läs mer

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare 2010-03-22 1 (30) 28-45 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 12.25 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16 2010-12-13 1 (21) 125-134 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 13.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Clas-Göran Olsson (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Sten-Inge

Läs mer

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kenneth Olsson (M), utsedd justerare Leif Andersson (V) 78 - Lena Svensson (5). ersättare för \sa Johansson (S) Bertil Köhler (8), ordförande Sten-Inge Olsson (S) PLATS OCH TD Sammanträdesrummet, stadshuset.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.50 Beslutande: Per Gruvberger, Hans Nahlbom Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny Nord

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

tekniskt utskott 2010-11-17

tekniskt utskott 2010-11-17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-12.00 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp), ledamot Raymond Asp (s), ledamot Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-24

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-24 sid 1 av 35 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-18:55 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Tor Billing

Läs mer

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13. 2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer

Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2015 Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan

Läs mer

Kommunkansliet, 2014-03-03 kl 15.00

Kommunkansliet, 2014-03-03 kl 15.00 1(25) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-02-05 kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande, jäv 28, 29, 33 Anders Månsson (S), ordförande 28, 29, 33 Christer Landin (S) Ninnie Lindell

Läs mer

1 Delårsrapport augusti 2013 för tekniska nämnden (sbf/2013:139)

1 Delårsrapport augusti 2013 för tekniska nämnden (sbf/2013:139) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Tekniska nämnden 2013-09-23 Dnr sbf/2013:139 1 Delårsrapport augusti 2013 för tekniska nämnden (sbf/2013:139) Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner upprättad delårsrapport

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Familjenämnden kallas till punkt 2 och 3 Tid: Onsdagen den 29 oktober 2014 kl. 08.30 Plats: Äppelkriget i kommunhuset,

Läs mer

Årsbokslut 2012. Teknik- och servicenämnden. Version till TSN 2013-01-31

Årsbokslut 2012. Teknik- och servicenämnden. Version till TSN 2013-01-31 Årsbokslut 2012 Teknik- och servicenämnden Version till TSN 2013-01-31 2012 var ett år där vi både bromsade och gasade, ofta samtidigt. Anledningen var kommunens befarade underskott tillsammans med många

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön, kl. 14.00-17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Kl. 10.00-12.00 Utbildning i PBL

Kl. 10.00-12.00 Utbildning i PBL KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-06-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl 08.15 Plats OBS!!!! Riskhanteringsenheten, Brandstationen Kl. 10.00-12.00 Utbildning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13 Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203 APLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-15.15 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) 09.00 11.45 Hans-Olov Stöllman (S), ersättare för

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer