Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-09-23. Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP)"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/24 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre plan, stadshuset Hagfors kl. 13:15 15:45 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Ingela Axelsson, sekreterare Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Marianne Eriksson, ekonom, kl Plats och tid för justering Stadshuset Avser paragrafer Sekreterare Ingela Axelsson Ordförande Göran Eriksson Justerande Ann-Sofie Ronacher

2 Sammanträdesdatum Sida 2/24 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

3 Sammanträdesdatum Sida 3/24 Innehållsförteckning Ärende Sida 86 Preliminärt delårsbokslut samhällsbyggnadsavdelningen januari-augusti Redovisning av underhållsprojekt januari-augusti Redovisning investeringsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen januari-augusti Godkännande om förtida upphörande av avtal om ersättning för ianspråktagande av mark på allmän plats, del av Hagfors 2:166 (Parkgrillen Medborgarförslag om servering av Bregott i skolan Slutredovisning investeringsprojekt 1045, Energieffektivisering Stadshuset, Hagfors Förändring i öppettiderna på Hagforsbadet från och med Anmälningar till samhällsbyggnadsutskottet Passagerare Hagfors flygplats januari-augusti Antal badande Hagforsbadet januari-augusti Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsutskottet augusti INFO: Svar till Rädda Barnen Hagfors och Munkfors ang. skrivelse om lekparkerna i Hagfors... 23

4 Sammanträdesdatum Sida 4/24 Dnr KS 2014/ Preliminärt delårsbokslut samhällsbyggnadsavdelningen januari-augusti 2014 Ekonom Marianne Eriksson och samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson gick igenom det preliminära delårsbokslutet för samhällsbyggnadsavdelningen per Det preliminära resultatet per beräknas bli noll.

5 Sammanträdesdatum Sida 5/24 Dnr KS 2014/ Redovisning av underhållsprojekt januari-augusti 2014 Av en total budget på 15,2 Mkr för underhåll har 3,8 Mkr upparbetats t.o.m. augusti 2014, motsvarande 25 % av budgeten. Enligt planen kommer anvisade medel att användas. Många projekt är utförde till vill del eller helt men faktureringen ligger inte i samma fas. IDROTTS OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Årsbudget Bokfört aug % PROJEKT 5324 UNDERHÅLL STRÖVSLINGOR 24,0 7, UNDERHÅLL BADPLATSER 45,0 2, MONTERING STAKET 72,0 72, BELYSNING VALHALL 8,0 8, VALHALL STAKET MTRL 64,0 64,0 Ej projektsatt Summa underhåll Idrotts och Fritidsanläggningar 213,0 154,0 72% Kommentar: Underhållsprojekten har påbörjats och tilldelad budget förväntas upparbetas. GATOR, VÄGAR OCH PARKER Budget Bokfört aug % PROJEKT 5151 UNDERHÅLL GATOR OCH VÄGAR 3 000,0 0, UNDERHÅLL GATUBELYSNING 170,0 0, RIKTNING AV STOLPAR 80,0 0, ENERGIEFFEKTIV. GATUBELYS 400,0 141, NEDTAGNING/UTBYTE STOLPAR 200,0 0, ELSÄKERHETSÅTGÄRDER 400,0 3, UNDERHÅLL BROAR 50,0 0, UNDERHÅLL UTOMHUSKONST 50,0 0, UNDERHÅLL LEKPLATSER 90,0 45, BLOMSTERARRANGEMANG 80,0 0,0 Summa underhåll gator, vägar och parker 4 520,0 190,4 4% Kommentar: Underhållet inom parken har påbörjats och tilldelad budget förväntas upparbetas. Underhåll av gator pågår med bland annat asfaltering. Utbyte av ljuspunkter som skall vara kvar pågår.

6 Sammanträdesdatum Sida 6/24 VATTEN, AVLOPP OCH RENHÅLLNING Årsbudget Bokfört aug % Vatten och avlopp VA PROJEKT 5130 FILMNING LEDNINGAR 300,0 17, PLANERAT UNDERHÅLL 3 159,0 0, OPLANERAT UNDERHÅLL 500,0 114, INJUSTERING LAPPKÄRR 15,0 0, REP PUMPSTATION BYN 50,0 45, BYTE ARMATURER LAPPKÄRR 25,0 27, UTREDNING EKSH ARV 25,0 0, REP YTTRE AVL PUMPST ST1 40,0 37, BYTE SLAMLEDNING 60,0 69, OVIDKOMMANDE VATTEN 150,0 6, VA-SERVISER 300,0 52, GJUTAREVÄGEN VA 846,0 93, DAGVATTENLEDNING TUTEMOVÄ 60,0 0, REP AV SPILLVATTENLEDNING 0,0 1,8 Summa underhåll VA 5 530,0 464,8 8% PROJEKT 5754 RENOVERING ÅVC 901,5 208, ÅTERSTÄLLNING OTTERHEDEN RIVNING BYGGNAD ÅVC EKSH 90,5 94,4 Summa underhåll renhållning 1 100,0 410,7 37% Kommentar: Planering av projekten för VA-ledningar pågår. Filmning av ledningar pågår. Arbete med dagvattenseparering är en del i detta arbete. Planering för VA och gator startar för Gärdets område. FLYGPLATS Budget Bokfört aug % PROJEKT 5716 INRE UNDERHÅLL 200,0 100, YTTRE UNDERHÅLL 273,0 95, STATIONSPLATTOR HANGAR 27,0 23,7 Summa underhåll flygplatsen 500,0 219,6 44% Kommentar: Förhöjd åsksäkerhet utförd, Ventilation tornet utförd, bil lyft installerad, Dörrar GP, DME, LLZ utbytta, Skogsavverkning utförd enligt plan, Belysning platta/hangar utförd.

7 Sammanträdesdatum Sida 7/24 FASTIGHETER Budget Bokfört aug % Kommersiella fastigheter 5601 TAKUNDERH MÅLN MM PRIMUS 345,4 379, MÅLN FÖNSTER,TAK FOLKT 435,0 432, VÅTRUM/YTSKIKT PRIMUS 90,0 0, UNDERHÅLL FOLKETS PARK 12,0 0, PUMPAR/VÄXLARE PRIMUS 60,0 0, DIKNING/MARKARBETEN PRIMU 100,0 0, UNDERHÅLL RÅDA RASTP 60,0 21, BYTE PUMP PRIMUS 8,0 7,2 Summa kommersiella fastigheter 1 110,4 841,3 76% Verksamhetsfastigheter 5614 UTVÄNDIGA ARBETEN STADSHU VÅTRUM/YTSKIKT ÄBC UTVÄNDIGT UHD KYRKHEDEN DÖRRAR KYRKHEDEN 28 27, HÄNGRÄNNOR/TAK KYRKHEDEN 25 28, INNERVÄGGAR/YTSKIKT KYRKH 33 3, MÅLN, TAK MM KYRKH SKOLA DÖRRAR RÅDA SKOLA 20 19, VÅTRUM/YTSKIKT SUNNEMO SK LAGN TAK, MÅLN MILAN 18, HÄNGRÄNNOR SUNNEMO SKOLA 15 14, YTTERVÄGGAR PRÄSTKRAGEN , GOLV/YTSKIKT LILLÅSEN 184,6 190, GOLVMATTOR LILLÅSEN 48 48, TV KABLAGE LILLÅSEN 14 13, SLANGTVÄTT HAGFORS RÄDDTJ 5,6 4, FÖNSTER EKSH RÄDDTJ 3,0 0, ENTRÉDÖRR BELLMAN 44,0 43, STYRUR TILL DUCAR KYRKHED 30,0 17, GUNGSTÄLLNING SOLROSEN 49,0 49, NYA BRANDDECKARE BELLMAN 0,0 3, STÄDCENTRAL TREKLÖVERN 35,0 41, UNDERHÅLL LEKPLATSER 100,0 52, ELREVISIONER 100,0 108, STYRUTRUSTNING FORSSKOLAN 70,0 20, TAKBRYGGA ÄBC 16,0 18, BRANDLARM ÅSEN 12,0 11, UTBYTE AV KLÄTTERLEK 95,0 95, REP FASAD RÅDA SKOLA 30,0 30, PRÄSTKRAGEN BRANDSKYDD 10,0 13, MATTOR,FUKTSLÄPP BELLMAN 10,0 10, ABSORBENT TAK FÖRSKOLOR 15,0 10, REP RULLPORT RÅDA 30,0 0, LED BELYSNING FORSSKOLAN 10,0 0, FREKVENSOMVANDLARE 16,0 16, MASKINER BADET 7,0 6, ÅTGÄRDER ENLIGT OVK 150,0 123, VATTENSKADA TRANAN 42,0 42, BELYSNING HGF RÄDDNINGSST 70,0 22, REPARATION TAGGLÅS 30,0 0, BYTE DÖRR ETC - BORGMÄST 10,0 0, BASTUAGGREGAT ÄBC 26,0 26, UNDERHÅLL RESERV 81,0 0,0 Summa verksamhetsfastigheter 2 245, ,8 69% Summa Underhåll fastigheter 3355,7 2392,1 71%

8 Sammanträdesdatum Sida 8/24 Kommentar: Sammanlagt har Fastighetsenheten vid ingången av september påbörjat 47 av totalt 54 av årets underhållsprojekt, dessa projekt motsvarar kronor eller 90 % av den totala budgeten. För perioden januari-juni beviljades motsvarande 70 % av underhållsbudgeten ut i olika projekt. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Beslut godkänner redovisningen per Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson

9 Sammanträdesdatum Sida 9/24 Dnr KS 2014/ Redovisning investeringsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen januari-augusti 2014 Efter justeringar så har samhällsbyggnadsutskottet upparbetat upp nästan 44 % av den budget som kommer att användas Projekt Budget Bokfört Prognos Prognos Belopp i 1000-tal kronor 2014 jan-aug utfall diff Skattefinansierat Teknisk chef 1002 MARKFÖRVÄRV 0,0 40,7 0,0 0, ENERGIPROJEKT ENL PLAN 240,0 0,0 240,0 0, STYRUTR SPORTHALL EKSH 60,0 57,6 57,6 2, ENERGIEFF TRYCKSTEGRINGSU 120,0 0,0 120,0 0, TEMPERATURLOGGAR NÄTVERK 180,0 68,1 180,0 0, ÅTERVINNINGSBATTERI 3ST 70,0 0,0 70,0 0, ÅTGÄRDSPAKET ÄBC 142,0 0,0 142,0 0, ENRGIEF VATTENBUREN VÄRME 180,0 14,5 180,0 0, INJUSTERING HÄGGÅRDEN 50,0 0,0 50,0 0, CENTRUMPLANEN 1 454,0 6, ,0 0, CENTRUMPLANEN SCHAKTNING 673,0 525,6 673,0 0, RESECENTRUM 2 000,0 490, ,0 0, BUSSHÅLLPLATS UDDEHOLM AB 350,0 0,0 350,0 0, KÖRJOUNALSYSTEM 550,0 0,0 550,0 0,0 Flygplatsen 2459 INVESTERINGAR FLYGPLATSEN 2 484,0 850, ,0 0,0 Gata & Park 1101 OMB O FÖRBÄTTR GATOR 130,0 0,0 130,0 0, ENERGIEFF VÄGAR BELYSNING 72,0 17,2 72,0 0, INVESTERING GJUTAREVÄGE 1 979,0 719, ,0 0, INDUSTRIOMR RÅDA, VÄG MM 1 000,0 46, ,0 0, GC-VÄG GJUTAREVÄGEN 480,0 288,0 480,0 0, YTSANERING BJÖRNÄNGEN 315,0 0,0 315,0 0, YTSANERING UDDEHOLM 175,0 0,0 175,0 0, GC-VÄGAR RÅDA 101,0 0,0 101,0 0, VIBROPADDA LG ,0 60,5 61,0 0,0 Fastighet 1005 LJUDISOLERING ABB.VÄG 8 229,0 8,8 8,8 220, ANPASSNINGAR PRIMUS 121,0 5,5 121,0 0, LOKALANPASS VID FÖRTÄT 400,0 0,0 400,0 0, PROJEKTERING FÖRTÄT ÄBC 100,0 0,0 100,0 0, LILLSTUGEVÄGEN 2 201,0 110,7 201,0 0, ANPASSNINGAR LGH 104,0 0,0 104,0 0, FÖRTÄTNING BORGMÄSTAREN 3 77,0 50,7 50,7 26, INJUSTERING BELLMANSGÅRDE 185,0 175,7 185,0 0, BRANDLARM LILLÅSEN 222,0 226,5 226,5-4, SPORTHALL ÄBC , , ,2 0, FILTERANLÄGGNING BADET 1 500,0 273, ,0 0, NY LEKUTRUSTNING FÖRSKOLO 310,0 193,3 310,0 0, DAGVATTENAVRINNING FASTIG 500,0 38,9 500,0 0, HISS LYAN 1 000,0 0, ,0 0, BORRHÅL VID BORGMÄSTAREN3 200,0 225,4 225,4-25, TAGGLÅS VALHALL 100,0 79,3 79,3 20, FÖRTÄTNING KYRKHEDEN 120,0 15,4 120,0 0, ANPASSNING SKÖLJRUM SVALA 190,0 0,0 190,0 0, INSTALLATION TAGGLÅS FAST 150,0 14,5 150,0 0, BRANDLARM FASTIGHET 150,0 1,5 150,0 0, SPORTHALL EKSHÄRAD ETAPP , , ,0 0, ANPASSNINGAR MILAN 75,0 0,0 75,0 0, PLENISAL ETAPP1 LJUDMILJÖ 82,0 73,9 73,9 8, PLENISAL ETAPP2 LJUDMILJÖ 418,0 14,3 418,0 0, OMB STUDIELANDSKAP/KLASSR 100,0 0,0 100,0 0, SPORTHALL EKSHÄRAD ETAPP1 200,0 85,1 200,0 0,0 Service-enheten 2001 INVENTARIER SERVICEENH. 300,0 217,1 300,0 0,0 Summa skattefinansierat , , ,4 247,8

10 Sammanträdesdatum Sida 10/24 Projekt Budget Bokfört Prognos Prognos Belopp i 1000-tal kronor 2014 jan-aug utfall diff Avgiftsfinansierat 1204 FÖRNYELSE RÅVATTENLEDNING 870,0 0,0 870,0 0, VA-SANERING DEL1 UDDEHOLM 870,0 740,9 870,0 0, FÖRBÄTTRINGAR VA-NÄT 1 794,0 0, ,0 0, DAGVATTENLED ATTERBERGSV. 336,0 335,2 336,0 0, RISKAVFALL HOLKESMOSSEN 1 500,0 0, ,0 0, SÄKERHETS ÅTG VA-VERKEN 530,0 34,8 530,0 0, PÅKÖRNINGSSKYDD ULLENVERK 50,0 2,7 50,0 0, SKYDDSLUCKOR RESERVOAR 75,0 729,0 75,0 0, OMB STÄLLVERK LAPPKÄRR 800,0 120,6 800,0 0, JONISERINGSAGG AVL PUMPST 125,0 34,8 125,0 0, LARM BIOGAS LAPPKÄRR 50,0 0,0 50,0 0, INSTALLATION RADIOKOMMUNI 260,0 0,0 260,0 0,0 Summa avgiftsfinansierat 7 260, , ,0 0,0 Totala tekniska utskottet 60435, , ,4 247,8 Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen per Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson

11 Sammanträdesdatum Sida 11/24 Dnr KS 2014/ Godkännande om förtida upphörande av avtal om ersättning för ianspråktagande av mark på allmän plats, del av Hagfors 2:166 (Parkgrillen) inkom Utelämnande av personuppgift i egenskap av ägare till parkgrillen samt arrendator till markområde för parkgrillens verksamhet med förfrågan om förtida upphörande av avtal samt meddelande om överlåtelse av firma i enlighet med vad som stadgats i avtalet. Avtalet föreslås att upphävas Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner förtida upphörande, per , av avtal om ersättning för ianspråktagande av mark på allmän plats, del av Hagfors 2:166, Parkgrillen och ger samhällsbyggnadschef i uppdrag att ingå avtal med ny ägare av parkgrillen. Vidare beslutar kommunfullmäktige att delegera till samhällsbyggnadschef att fortsättningsvis fatta beslut om upphörande och ingå avtal om upplåtelse av området. Beslutet skickas till Utelämnande av personuppgift Fastighetschef Louise Sjöholm Hyresadministration Björn Larsson

12 Sammanträdesdatum Sida 12/24 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om servering av Bregott i skolan I den nya Skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 ställs det krav på att skolmåltiden ska vara både kostnadsfri och näringsriktig. Personalen som jobbar inom serviceenheten strävar efter att kunna erbjuda eleverna en så näringsriktig kost som möjligt i kommunens skolor. Måltiderna sätts samman utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer. Nuvarande rekommendationer, NNR 2012 (Nordiska Näringsrekommendationer) publicerades av Livsmedelsverket i oktober Den allmänna rekommendationen är att man bör hålla nere andelen animaliskt fett och transfetter, detta för att minska risken för framtida problem med bland annat hjärtoch kärlsjukdomar. Fram till november 2013 fanns alternativ för eleverna när det gäller smörgåsfett i form av Lätta och Bregott. Lätta som innehåller vegetabiliska fetter och oljor samt Bregott som innehåller en animalisk matfettsblandning samt rapsolja för konsistensens skull. Beslutet att ta bort Bregott från skolmatsalarna gjordes p.g.a. av dessa fyra olika anledningar 1. Näringsrekommendationer För att säkerställa sig om att kommunen serverar en näringsriktig skollunch så använder sig serviceenheten av Skolmat Sverige som är ett internetbaserat verktyg som Skolverket godkänner som redovisningsmaterial. Skolmat Sverige har utveckalts av forskare vid Karolinska Institutet i samråd med experter, myndigheter och centrala aktörer inom området: * Sveriges kommuner och Landsting * Jordbruksverket * Statens folkhälsoinstitut * Livsmedelsverket * Stockholm läns landsting * Karolinska institutet Skolmat Sverige bedömer skolunchens näringsriktighet utifrån fyra näringskriterier: måltidens fettkvalitet, dess innehåll av fibrer och fullkorn, järn och D-vitamin. Bedömningen omfattar de näringsämnen som visat sig bristfälliga i svenska barns kostvanor och som kan vara svåra att uppnå vid planering av matsedel och recept.

13 Sammanträdesdatum Sida 13/24 Efter att en fyra veckors matsedel lagts in i Skolmat Sverige så kunde man konstatera att kommunen hade problem med att klara både fettkvalitet samt D vitamin. För att komma till rätta med detta så togs Bregott bort som alternativt bordsmargarin. Standardmjölken i matlagningen ersattes av mellanmjölk. Ibland används crème fraiche eller grädde för att höja smaken på vissa maträtter. Sejfilén och hokifilén byttes ut mot en laxrätt 2 ggr på fyra veckor. Dessa förändringar gjorde att resultatet i bedömningen av matsedeln gick från bedömningen: Uppfyller sannolikt inte SNR till: Uppfyller sannolikt SNR. 2. Strategidokument Strategidokumentet för att förebygga övervikt samt främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar i Värmland har tagits fram av landstinget och kommunerna i Värmland. I detta dokument så står bl.a. att man ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer. 3. Ekonomi. Bregott togs även bort för att det är betydligt dyrare än Lätta och att kommunen istället vill använda de pengarna till den nyttigare laxen istället som har rätt fettsammansättning. På ett år så köper kommunen ca 2300 kg bordsmargarin till skolmatsalarna. Skulle det köpas in Bregott istället för Lätta så blir det ca kr dyrare. Det är lika mycket pengar som serviceenheten har för att servera skollunch i 5 dagar eller om man räknar om i fiskdagar så kan man byta ut sej/hoki mot laxen ca ggr eftersom det är ca 6500 kr dyrare/dag att servera det än hokifile 4. GMO Många tror att Bregott är gjort på svenska råvaror men för det mesta så kommer grädden till Bregott från danska kor som får äta GMO foder. (Genetiskt modifierad organism). Bregotts reklam Bregottfabriken har blivit anmält för vilseledande reklam då man kan tro att Bregott är tillverkat av svensk grädde från kor som får gå på grönbete och så är inte fallet. Förnärvarande så är det bara i den betydligt dyrare ekologiska Bregotten som dom kan garantera svenska råvaror. I vår livsmedelsupphandling har kommunen dessutom krav på att levererade produkter skall vara fria från: Samtliga salmonella stereotyper GMO (genmodifiering)

14 Sammanträdesdatum Sida 14/24 Sammanfattning Serviceenheten avråder till att återinföra Bregott. Om så kommer att ske så kommer serviceenheten att få ta bort laxen samt andra kostsamma men populära maträtter från matsedeln på grund av för höga livsmedelskostnader. Det i sin tur medför att serviceenheten inte kan redovisa att man servererar en näringsriktig skollunch. Kommunstyrelsen som är huvudman och som har huvudansvaret för att det serveras en näringsriktig skollunch kommer inte kunna få ett underlag att redovisa till Skolverket. Serviceenheten vill använda de skattepengar enheten blir tilldelade till att laga en god och näringsriktig lunch som eleverna vill äta av bl.a. kravmärkt svensk köttfärs, MSC märkt fisk, en riklig salladsbar samt ekologisk mjölk att dricka. Detta så att eleverna inte väljer att sitta och bara äta smörgås istället. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 56 Förslag på sammanträdet Kommunstyrelsen beslutar att införa Bregott som ett komplement i skolmåltidsverksamheten och beslutar att erforderliga medel för kostnadsökning tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att införa Bregott som ett komplement i skolmåltidsverksamheten och beslutar att erforderliga medel för kostnadsökning tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Reservationer Maria Persson (FP) reserverar sig mot förslaget till beslut. Beslutet skickas till Verksamhetsansvarig kost och städ Marie-Louise Karlsson Ekonom Marianne Eriksson

15 Sammanträdesdatum Sida 15/24 Dnr KS 2014/ Slutredovisning investeringsprojekt 1045, Energieffektivisering Stadshuset, Hagfors Under 2012 beviljades fastighetsenheten kronor för energieffektivisering inom Stadshuset. Medel omdisponerades ur investeringsmedel för energiåtgärder inom samhällsbyggnadsavdelningen. Åtgärder avseende ventilation och ventilationsstyrning har utförts. Ventilationen inom sammanträdesrum och plenisal i byggnadens övre plan har byggts om och kompletterat med närvarostyrning samt tryckstyrda energieffektiva fläktar. Åtgärderna innebär att ventilationsanläggningen styrs av den faktiska belastningen och har också medfört en förbättrad komfort i lokalerna. Total kostnad för åtgärderna uppgick till kronor och besparingen per år är ca kwh. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investeringsprojekt 1045, energieffektivisering Stadshuset, Hagfors. Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson Fastighetschef Louise Sjöholm

16 Sammanträdesdatum Sida 16/24 Dnr KS 2014/ Förändring i öppettiderna på Hagforsbadet från och med Hagforsbadets personal har lämnat förslag på förändring i öppettiderna för Hagforsbadet. Måndagar Kl pensionärssim, sluten grupp enbart för pensionärer och inte för resten av allmänheten. 10 veckor på våren och 10 veckor på hösten. Kl simträning, enbart för simklubben. Kl eventuellt vattengympa, sluten grupp som betalar hyra för att få vara i bassängen. Tisdagar Kl (kassan), kl (bassängen), kl (omklädningsrum) - för allmänheten. Nytt är att vi vill ha enbart vuxensim kl i bassängen, från 16 år. Onsdagar Kl (kassan), kl (bassängen), kl (omklädningsrum) - för allmänheten. (oförändrat) Torsdagar Kl (kassan), kl (bassängen), kl (omklädningsrum) - för allmänheten. Vuxensim kl i bassängen, från 16 år. Nytt är att vi alltså vill utöka öppettiden på torsdagar med en timme för vuxensimmet, så kassan är öppen till kl Fredagar Morgonbad/motionssim kl (kassan), kl (bassängen), kl (omklädningsrum) - för allmänheten. (oförändrat). Kl (kassan), kl (bassängen), kl (omklädningsrum) - för allmänheten. (oförändrat). Lördagar Kl (kassan), kl (bassängen), kl (omklädningsrum) - för allmänheten. Kl barnkalas, endast bokning och slutet sällskap.

17 Sammanträdesdatum Sida 17/24 Söndagar Kl (kassan), kl (bassängen), kl (omklädningsrum). (oförändrat) Badkassan stänger 60 minuter före stängning. Följande dagar planeras badet att vara stängt under december 31 december Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Beslut godkänner förslag på nya öppettider för badet att gälla från och med Beslutet skickas till Hagforsbadet Hemsidesansvarig Katarina Leander

18 Sammanträdesdatum Sida 18/24 Dnr KS 2014/ Anmälningar till samhällsbyggnadsutskottet Dnr 2014/3-00, 170 Region Värmland: Värmlandsstrategins 33 mål, nulägesanalys. Dnr 2014/ Flimo: Svar på ansökan om markupplåtelse för klädinsamlingscontainer på kommunal mark. Dnr 2014/3-00, 167 Envir AB: Plockanalyser av hushållens säck- och kärlavfall, matavfall, tidningar, förpackningar och grovavfall. Dnr 2014/3-00, 163 Äldreomsorgen: Svar på brev gällande värmebölja på äldreboende i sommar. Dnr 2014/ Filipstads kommun: Hagfors kommuns svar angående samråd kring förslag till Översiktsplan för Filipstads kommun. Dnr 2014/362-23, 1 Sotning och Ventilation: Brandskyddsprotokoll Älvstranden Bildningscentrum, köksventilation. Dnr 2014/362-23, 2 Sotning och Ventilation: Brandskyddsprotokoll Älvstranden Bildningscentrum, bowlinghallens ventilation. Dnr 2014/3-00, 161 Skogsstyrelsen: Svar ang. hyggesfritt skogsbruk i Hagfors kommun. Dnr 2014/3-00, 165 Värmlands läns kalkningsförbund: Info om sjökalkning Älgsjön Dnr 2014/3-00, 166 Hagfors räddningstjänst: Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Holkesmossens avfallsanläggning. Dnr 2013/ Utelämnande av personuppgift och Klara Arkitektbyrå: Info om planarbetet med Bryggan

19 Sammanträdesdatum Sida 19/24 Dnr 2014/3-00, 167 Länsstyrelsen: förfrågan om Hagfors kommuns deltagande i gemensamt kemikaliearbete i Värmland. Dnr 2014/71-05 Kammarrätten Göteborg: Beslut i mål offentlig upphandlin, fråga om prövningstillstånd. Dnr 2014/ Utelämnande av personuppgift: Gamla varmbadhuset i Hagfors, beskrivning och kulturhistorisk värdering. Dnr Värmlands läns kalkningsförbund: Halvårsrapport och protokoll. Dnr 2008/ Lantmäteriet: Fastighetsinskrivning Bergsäng 1:224, Bergsängsbygdens byalag. Dnr 2014/3-00, 160 Utelämnande av personuppgift: Trafikfarlig häck på Häggvägen, Ekshärad. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Beslut godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

20 Sammanträdesdatum Sida 20/24 Dnr KS 2014/ Passagerare Hagfors flygplats januari-augusti 2014 Turer Snitt/ Snitt/ Antal tur Turer Antal tur Turer Antal Snitt/tur Januari , , ,4 Februari , , ,9 Mars , , ,4 April , , ,9 Maj , , ,2 Juni , , ,1 Juli 0 0 0, , ,0 Augusti , , ,9 September , ,2 Oktober , ,2 November , ,7 December , ,1 TOTALT , , ,7

21 Sammanträdesdatum Sida 21/24 Dnr KS 2014/ Antal badande Hagforsbadet januari-augusti Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

22 Sammanträdesdatum Sida 22/24 Dnr KS 2014/ Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsutskottet augusti 2014 Delegeringsbesluten för augusti 2014 redovisades.

23 Sammanträdesdatum Sida 23/24 Dnr KS 2014/ INFO: Svar till Rädda Barnen Hagfors och Munkfors ang. skrivelse om lekparkerna i Hagfors Tillgång till bra och kreativa lekplatser för våra barn är viktigt. Utrustningen på lekplatser ska uppfylla de tekniska krav som ställs och ska inte vara farliga att använda. Enligt Hagfors kommuns vision för kommunala lekplatser så är barnens utelekmiljö en prioriterad fråga för kommunen. Visionen beslutades av kommunens dåvarande tekniska utskott den 20 november Det finns idag kommunala lekplatser dels på allmän platsmark och dels på kommunens förskolor och skolor. Därutöver finns ett antal lekplatser som det kommunala bostadsbolaget Hagforshem AB ansvarar för. Den vision och skötselplan som beslutats gäller de kommunala lekplatserna. När det gäller lekplatserna på skolor och förskolor så har samhällsbyggnadsavdelningens fastighetsenhet i februari 2014 upprättat en rutin för kontroll och förvaltning. Kommunen har totalt 8 lekplatser vid kommunens skolor och förskolor och till varje lekplats har knutits en ansvarig fastighetsskötare. I de fall kommunen förhyr lokaler är det hyresvärden som är ansvarig. Även för lekplatserna på allmän platsmark finns rutiner för kontroll och besiktning som utförs av kommunens parkpersonal. Enligt rutinerna för kontroll och förvaltning ska en årlig besiktning göras med en extern sakkunnig besiktningsman. Besiktningen bör göras på våren. Även en checklista för veckovis kontroll har upprättats. Varje vecka görs en kontroll av skadegörelse, nedskräpning, fästen och upphängningsanordningar, stegar, träytor, lösa brädor, sprickor i material, nät och staket. Man kontrollerar även om det finns några kvarstående åtgärder som behöver göras utifrån inkomna felanmälningar. Kommunen har sedan en tid tillbaka en rutin för felanmälan. Kommuninvånare och personal kan göra felanmälningar via kommunens hemsida eller kommunens växel. Inträffar akuta fel eller olyckor som beror på felaktig utrustning under kvällar och helger kan man ringa ett särskilt telefonnummer som finns angivet på kommunens hemsida. Rutinen för felanmälan innehåller olika prioriteringsnivåer. Det är väsentligt att kommunen hanterar felanmälningar professionellt. En felanmälan som inkommer med status akut SKALL genomföras omgående. Behöver prioritet ändras ska den som tagit emot anmälan kontakta både verksamheten och den som gjort felanmälan och det ska finnas sakliga skäl för att nedprioritera en anmälan. Detta

24 Sammanträdesdatum Sida 24/24 är mycket viktigt för trovärdigheten i felanmälan-systemet. Kommunen har som ambition att ta fram en strategisk plan för utveckling av lekplatser, badplatser och parker. Syftet med detta är att få en långsiktig planläggning över viktiga anläggningar för både barn och vuxna i kommunen. För tillfället gör kommunen nu under några år en rejäl satsning på upprustning av lekplatserna på skolor och förskolor. Det finns där ett uppdämt underhålls- och investeringsbehov. Då man så att säga kommit ikapp där så känns det naturligt att fortsätta höja standarden på de övriga lekplatser som används mycket i kommunen. Kommunens vision som beslutades 2006 gäller fortfarande. Beslutet skickas till Rädda Barnen i Hagfors och Munkfors

Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD)

Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/21 Plats och tid Sammanträdesrummet, Stadshuset, Hagfors kl 13:15 16:00 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare fdr Ann-Sofie Ronacher (S)

Läs mer

2013-09-24. Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef. Eva Pettersson, nämndsekreterare

2013-09-24. Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef. Eva Pettersson, nämndsekreterare Sammanträdesdatum Sida 1/29 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15-16.10 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11:00 ande Ann-Christine Janhagen Olsén (S) tj ers Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Dennis Byberg (M) Ersättare

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17 1 (10) Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen, kl 19:00-19:50 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Sten-Inge Olsson (S) Anna-Greta Johansson (S) Stellan Andersson

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-10:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Anneli Svensson, sekreterare

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Bilaga 14TEK25-1. SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv

Bilaga 14TEK25-1. SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv Bilaga 14TEK5-1 SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv Verktyget Bilaga 14TEK5-1 Bilaga 14TEK5-1 Verktyget Hjälper skolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Pernilla Boström (S) Lars T. Stenson (FP) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Pernilla Boström (S) Lars T. Stenson (FP) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/36 Plats och tid Sammanträdesrummet Stadshuset, övre plan kl 09:00 11:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Bohlin (S) Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister, ordförande (M) Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister, ordförande (M) Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) 1(6) Plats och tid Lokal Strået kl 14.00 15.15 Beslutande Charlotte Wachtmeister, ordförande (M) Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) Övriga deltagare Krister Olsson (S), icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Plats och tid: Kommunhusets sammanträdesrum, kl 13.30-16.30. Sune Lundström (c) Börje Nilsson (kd) Inger Sellgren, vd Kenneth Nygren, ekonom

Plats och tid: Kommunhusets sammanträdesrum, kl 13.30-16.30. Sune Lundström (c) Börje Nilsson (kd) Inger Sellgren, vd Kenneth Nygren, ekonom 1 (10) Plats och tid: Kommunhusets sammanträdesrum, kl 13.30-16.30 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens tid och plats: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande: Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Protokoll. Magnus Heimdahl. Ann-Sofie Ronacher. Dennis Byberg. Sammanträdesdatum Sida 1/39 2015-10-12. Kommunstyrelsen

Protokoll. Magnus Heimdahl. Ann-Sofie Ronacher. Dennis Byberg. Sammanträdesdatum Sida 1/39 2015-10-12. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1/39 Plats och tid Sammanträdesrummet Stadshuset, övre plan kl 09:00 12:15 och 13:15-13:45 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson (S) Pernilla

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.00 ande: Övriga deltagande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Tommy Sörensen

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Sven Lundin (C) Kjell Persson (S) Inge-Marie Byström (S)

Sven Lundin (C) Kjell Persson (S) Inge-Marie Byström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/27 Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen kl 19:00 19:30 ande Mikael Dahlqvist (S) Åsa Johansson (S) Sten-Inge Olsson (S) Stellan Andersson (C) Anna Hammar (V) Ann-Christine

Läs mer

Plats och tid Munkfors Förenings- och konferenscenter, kl. 18.30-19.30. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 109)

Plats och tid Munkfors Förenings- och konferenscenter, kl. 18.30-19.30. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 109) Kommunfullmäktige 2015-05-26 1 (13) Plats och tid Munkfors Förenings- och konferenscenter, kl. 18.30-19.30 Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se bifogad sammanträdeslista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Protokoll 2010-08-10 1 (16) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Avser : 134-145 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger kl 08.30 11.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Axelson (v)

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Aina Wåhlund, ordförande (S) Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare för Inger Hjerpe

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1.

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. CHECKLISTA Nivå 1 Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. Dna checklista innehåller frågor som, berode på skolans förutsättningar, kan behövas förberedas innan skolan svarar på Nivå 1 på

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer