Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-09-23. Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP)"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/24 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre plan, stadshuset Hagfors kl. 13:15 15:45 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S), utsedd justerare Sten-Inge Olsson (S) Kristoffer Ejnermark (V) Maria Persson (FP) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Ingela Axelsson, sekreterare Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Marianne Eriksson, ekonom, kl Plats och tid för justering Stadshuset Avser paragrafer Sekreterare Ingela Axelsson Ordförande Göran Eriksson Justerande Ann-Sofie Ronacher

2 Sammanträdesdatum Sida 2/24 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

3 Sammanträdesdatum Sida 3/24 Innehållsförteckning Ärende Sida 86 Preliminärt delårsbokslut samhällsbyggnadsavdelningen januari-augusti Redovisning av underhållsprojekt januari-augusti Redovisning investeringsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen januari-augusti Godkännande om förtida upphörande av avtal om ersättning för ianspråktagande av mark på allmän plats, del av Hagfors 2:166 (Parkgrillen Medborgarförslag om servering av Bregott i skolan Slutredovisning investeringsprojekt 1045, Energieffektivisering Stadshuset, Hagfors Förändring i öppettiderna på Hagforsbadet från och med Anmälningar till samhällsbyggnadsutskottet Passagerare Hagfors flygplats januari-augusti Antal badande Hagforsbadet januari-augusti Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsutskottet augusti INFO: Svar till Rädda Barnen Hagfors och Munkfors ang. skrivelse om lekparkerna i Hagfors... 23

4 Sammanträdesdatum Sida 4/24 Dnr KS 2014/ Preliminärt delårsbokslut samhällsbyggnadsavdelningen januari-augusti 2014 Ekonom Marianne Eriksson och samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson gick igenom det preliminära delårsbokslutet för samhällsbyggnadsavdelningen per Det preliminära resultatet per beräknas bli noll.

5 Sammanträdesdatum Sida 5/24 Dnr KS 2014/ Redovisning av underhållsprojekt januari-augusti 2014 Av en total budget på 15,2 Mkr för underhåll har 3,8 Mkr upparbetats t.o.m. augusti 2014, motsvarande 25 % av budgeten. Enligt planen kommer anvisade medel att användas. Många projekt är utförde till vill del eller helt men faktureringen ligger inte i samma fas. IDROTTS OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Årsbudget Bokfört aug % PROJEKT 5324 UNDERHÅLL STRÖVSLINGOR 24,0 7, UNDERHÅLL BADPLATSER 45,0 2, MONTERING STAKET 72,0 72, BELYSNING VALHALL 8,0 8, VALHALL STAKET MTRL 64,0 64,0 Ej projektsatt Summa underhåll Idrotts och Fritidsanläggningar 213,0 154,0 72% Kommentar: Underhållsprojekten har påbörjats och tilldelad budget förväntas upparbetas. GATOR, VÄGAR OCH PARKER Budget Bokfört aug % PROJEKT 5151 UNDERHÅLL GATOR OCH VÄGAR 3 000,0 0, UNDERHÅLL GATUBELYSNING 170,0 0, RIKTNING AV STOLPAR 80,0 0, ENERGIEFFEKTIV. GATUBELYS 400,0 141, NEDTAGNING/UTBYTE STOLPAR 200,0 0, ELSÄKERHETSÅTGÄRDER 400,0 3, UNDERHÅLL BROAR 50,0 0, UNDERHÅLL UTOMHUSKONST 50,0 0, UNDERHÅLL LEKPLATSER 90,0 45, BLOMSTERARRANGEMANG 80,0 0,0 Summa underhåll gator, vägar och parker 4 520,0 190,4 4% Kommentar: Underhållet inom parken har påbörjats och tilldelad budget förväntas upparbetas. Underhåll av gator pågår med bland annat asfaltering. Utbyte av ljuspunkter som skall vara kvar pågår.

6 Sammanträdesdatum Sida 6/24 VATTEN, AVLOPP OCH RENHÅLLNING Årsbudget Bokfört aug % Vatten och avlopp VA PROJEKT 5130 FILMNING LEDNINGAR 300,0 17, PLANERAT UNDERHÅLL 3 159,0 0, OPLANERAT UNDERHÅLL 500,0 114, INJUSTERING LAPPKÄRR 15,0 0, REP PUMPSTATION BYN 50,0 45, BYTE ARMATURER LAPPKÄRR 25,0 27, UTREDNING EKSH ARV 25,0 0, REP YTTRE AVL PUMPST ST1 40,0 37, BYTE SLAMLEDNING 60,0 69, OVIDKOMMANDE VATTEN 150,0 6, VA-SERVISER 300,0 52, GJUTAREVÄGEN VA 846,0 93, DAGVATTENLEDNING TUTEMOVÄ 60,0 0, REP AV SPILLVATTENLEDNING 0,0 1,8 Summa underhåll VA 5 530,0 464,8 8% PROJEKT 5754 RENOVERING ÅVC 901,5 208, ÅTERSTÄLLNING OTTERHEDEN RIVNING BYGGNAD ÅVC EKSH 90,5 94,4 Summa underhåll renhållning 1 100,0 410,7 37% Kommentar: Planering av projekten för VA-ledningar pågår. Filmning av ledningar pågår. Arbete med dagvattenseparering är en del i detta arbete. Planering för VA och gator startar för Gärdets område. FLYGPLATS Budget Bokfört aug % PROJEKT 5716 INRE UNDERHÅLL 200,0 100, YTTRE UNDERHÅLL 273,0 95, STATIONSPLATTOR HANGAR 27,0 23,7 Summa underhåll flygplatsen 500,0 219,6 44% Kommentar: Förhöjd åsksäkerhet utförd, Ventilation tornet utförd, bil lyft installerad, Dörrar GP, DME, LLZ utbytta, Skogsavverkning utförd enligt plan, Belysning platta/hangar utförd.

7 Sammanträdesdatum Sida 7/24 FASTIGHETER Budget Bokfört aug % Kommersiella fastigheter 5601 TAKUNDERH MÅLN MM PRIMUS 345,4 379, MÅLN FÖNSTER,TAK FOLKT 435,0 432, VÅTRUM/YTSKIKT PRIMUS 90,0 0, UNDERHÅLL FOLKETS PARK 12,0 0, PUMPAR/VÄXLARE PRIMUS 60,0 0, DIKNING/MARKARBETEN PRIMU 100,0 0, UNDERHÅLL RÅDA RASTP 60,0 21, BYTE PUMP PRIMUS 8,0 7,2 Summa kommersiella fastigheter 1 110,4 841,3 76% Verksamhetsfastigheter 5614 UTVÄNDIGA ARBETEN STADSHU VÅTRUM/YTSKIKT ÄBC UTVÄNDIGT UHD KYRKHEDEN DÖRRAR KYRKHEDEN 28 27, HÄNGRÄNNOR/TAK KYRKHEDEN 25 28, INNERVÄGGAR/YTSKIKT KYRKH 33 3, MÅLN, TAK MM KYRKH SKOLA DÖRRAR RÅDA SKOLA 20 19, VÅTRUM/YTSKIKT SUNNEMO SK LAGN TAK, MÅLN MILAN 18, HÄNGRÄNNOR SUNNEMO SKOLA 15 14, YTTERVÄGGAR PRÄSTKRAGEN , GOLV/YTSKIKT LILLÅSEN 184,6 190, GOLVMATTOR LILLÅSEN 48 48, TV KABLAGE LILLÅSEN 14 13, SLANGTVÄTT HAGFORS RÄDDTJ 5,6 4, FÖNSTER EKSH RÄDDTJ 3,0 0, ENTRÉDÖRR BELLMAN 44,0 43, STYRUR TILL DUCAR KYRKHED 30,0 17, GUNGSTÄLLNING SOLROSEN 49,0 49, NYA BRANDDECKARE BELLMAN 0,0 3, STÄDCENTRAL TREKLÖVERN 35,0 41, UNDERHÅLL LEKPLATSER 100,0 52, ELREVISIONER 100,0 108, STYRUTRUSTNING FORSSKOLAN 70,0 20, TAKBRYGGA ÄBC 16,0 18, BRANDLARM ÅSEN 12,0 11, UTBYTE AV KLÄTTERLEK 95,0 95, REP FASAD RÅDA SKOLA 30,0 30, PRÄSTKRAGEN BRANDSKYDD 10,0 13, MATTOR,FUKTSLÄPP BELLMAN 10,0 10, ABSORBENT TAK FÖRSKOLOR 15,0 10, REP RULLPORT RÅDA 30,0 0, LED BELYSNING FORSSKOLAN 10,0 0, FREKVENSOMVANDLARE 16,0 16, MASKINER BADET 7,0 6, ÅTGÄRDER ENLIGT OVK 150,0 123, VATTENSKADA TRANAN 42,0 42, BELYSNING HGF RÄDDNINGSST 70,0 22, REPARATION TAGGLÅS 30,0 0, BYTE DÖRR ETC - BORGMÄST 10,0 0, BASTUAGGREGAT ÄBC 26,0 26, UNDERHÅLL RESERV 81,0 0,0 Summa verksamhetsfastigheter 2 245, ,8 69% Summa Underhåll fastigheter 3355,7 2392,1 71%

8 Sammanträdesdatum Sida 8/24 Kommentar: Sammanlagt har Fastighetsenheten vid ingången av september påbörjat 47 av totalt 54 av årets underhållsprojekt, dessa projekt motsvarar kronor eller 90 % av den totala budgeten. För perioden januari-juni beviljades motsvarande 70 % av underhållsbudgeten ut i olika projekt. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Beslut godkänner redovisningen per Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson

9 Sammanträdesdatum Sida 9/24 Dnr KS 2014/ Redovisning investeringsprojekt samhällsbyggnadsavdelningen januari-augusti 2014 Efter justeringar så har samhällsbyggnadsutskottet upparbetat upp nästan 44 % av den budget som kommer att användas Projekt Budget Bokfört Prognos Prognos Belopp i 1000-tal kronor 2014 jan-aug utfall diff Skattefinansierat Teknisk chef 1002 MARKFÖRVÄRV 0,0 40,7 0,0 0, ENERGIPROJEKT ENL PLAN 240,0 0,0 240,0 0, STYRUTR SPORTHALL EKSH 60,0 57,6 57,6 2, ENERGIEFF TRYCKSTEGRINGSU 120,0 0,0 120,0 0, TEMPERATURLOGGAR NÄTVERK 180,0 68,1 180,0 0, ÅTERVINNINGSBATTERI 3ST 70,0 0,0 70,0 0, ÅTGÄRDSPAKET ÄBC 142,0 0,0 142,0 0, ENRGIEF VATTENBUREN VÄRME 180,0 14,5 180,0 0, INJUSTERING HÄGGÅRDEN 50,0 0,0 50,0 0, CENTRUMPLANEN 1 454,0 6, ,0 0, CENTRUMPLANEN SCHAKTNING 673,0 525,6 673,0 0, RESECENTRUM 2 000,0 490, ,0 0, BUSSHÅLLPLATS UDDEHOLM AB 350,0 0,0 350,0 0, KÖRJOUNALSYSTEM 550,0 0,0 550,0 0,0 Flygplatsen 2459 INVESTERINGAR FLYGPLATSEN 2 484,0 850, ,0 0,0 Gata & Park 1101 OMB O FÖRBÄTTR GATOR 130,0 0,0 130,0 0, ENERGIEFF VÄGAR BELYSNING 72,0 17,2 72,0 0, INVESTERING GJUTAREVÄGE 1 979,0 719, ,0 0, INDUSTRIOMR RÅDA, VÄG MM 1 000,0 46, ,0 0, GC-VÄG GJUTAREVÄGEN 480,0 288,0 480,0 0, YTSANERING BJÖRNÄNGEN 315,0 0,0 315,0 0, YTSANERING UDDEHOLM 175,0 0,0 175,0 0, GC-VÄGAR RÅDA 101,0 0,0 101,0 0, VIBROPADDA LG ,0 60,5 61,0 0,0 Fastighet 1005 LJUDISOLERING ABB.VÄG 8 229,0 8,8 8,8 220, ANPASSNINGAR PRIMUS 121,0 5,5 121,0 0, LOKALANPASS VID FÖRTÄT 400,0 0,0 400,0 0, PROJEKTERING FÖRTÄT ÄBC 100,0 0,0 100,0 0, LILLSTUGEVÄGEN 2 201,0 110,7 201,0 0, ANPASSNINGAR LGH 104,0 0,0 104,0 0, FÖRTÄTNING BORGMÄSTAREN 3 77,0 50,7 50,7 26, INJUSTERING BELLMANSGÅRDE 185,0 175,7 185,0 0, BRANDLARM LILLÅSEN 222,0 226,5 226,5-4, SPORTHALL ÄBC , , ,2 0, FILTERANLÄGGNING BADET 1 500,0 273, ,0 0, NY LEKUTRUSTNING FÖRSKOLO 310,0 193,3 310,0 0, DAGVATTENAVRINNING FASTIG 500,0 38,9 500,0 0, HISS LYAN 1 000,0 0, ,0 0, BORRHÅL VID BORGMÄSTAREN3 200,0 225,4 225,4-25, TAGGLÅS VALHALL 100,0 79,3 79,3 20, FÖRTÄTNING KYRKHEDEN 120,0 15,4 120,0 0, ANPASSNING SKÖLJRUM SVALA 190,0 0,0 190,0 0, INSTALLATION TAGGLÅS FAST 150,0 14,5 150,0 0, BRANDLARM FASTIGHET 150,0 1,5 150,0 0, SPORTHALL EKSHÄRAD ETAPP , , ,0 0, ANPASSNINGAR MILAN 75,0 0,0 75,0 0, PLENISAL ETAPP1 LJUDMILJÖ 82,0 73,9 73,9 8, PLENISAL ETAPP2 LJUDMILJÖ 418,0 14,3 418,0 0, OMB STUDIELANDSKAP/KLASSR 100,0 0,0 100,0 0, SPORTHALL EKSHÄRAD ETAPP1 200,0 85,1 200,0 0,0 Service-enheten 2001 INVENTARIER SERVICEENH. 300,0 217,1 300,0 0,0 Summa skattefinansierat , , ,4 247,8

10 Sammanträdesdatum Sida 10/24 Projekt Budget Bokfört Prognos Prognos Belopp i 1000-tal kronor 2014 jan-aug utfall diff Avgiftsfinansierat 1204 FÖRNYELSE RÅVATTENLEDNING 870,0 0,0 870,0 0, VA-SANERING DEL1 UDDEHOLM 870,0 740,9 870,0 0, FÖRBÄTTRINGAR VA-NÄT 1 794,0 0, ,0 0, DAGVATTENLED ATTERBERGSV. 336,0 335,2 336,0 0, RISKAVFALL HOLKESMOSSEN 1 500,0 0, ,0 0, SÄKERHETS ÅTG VA-VERKEN 530,0 34,8 530,0 0, PÅKÖRNINGSSKYDD ULLENVERK 50,0 2,7 50,0 0, SKYDDSLUCKOR RESERVOAR 75,0 729,0 75,0 0, OMB STÄLLVERK LAPPKÄRR 800,0 120,6 800,0 0, JONISERINGSAGG AVL PUMPST 125,0 34,8 125,0 0, LARM BIOGAS LAPPKÄRR 50,0 0,0 50,0 0, INSTALLATION RADIOKOMMUNI 260,0 0,0 260,0 0,0 Summa avgiftsfinansierat 7 260, , ,0 0,0 Totala tekniska utskottet 60435, , ,4 247,8 Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen per Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson

11 Sammanträdesdatum Sida 11/24 Dnr KS 2014/ Godkännande om förtida upphörande av avtal om ersättning för ianspråktagande av mark på allmän plats, del av Hagfors 2:166 (Parkgrillen) inkom Utelämnande av personuppgift i egenskap av ägare till parkgrillen samt arrendator till markområde för parkgrillens verksamhet med förfrågan om förtida upphörande av avtal samt meddelande om överlåtelse av firma i enlighet med vad som stadgats i avtalet. Avtalet föreslås att upphävas Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner förtida upphörande, per , av avtal om ersättning för ianspråktagande av mark på allmän plats, del av Hagfors 2:166, Parkgrillen och ger samhällsbyggnadschef i uppdrag att ingå avtal med ny ägare av parkgrillen. Vidare beslutar kommunfullmäktige att delegera till samhällsbyggnadschef att fortsättningsvis fatta beslut om upphörande och ingå avtal om upplåtelse av området. Beslutet skickas till Utelämnande av personuppgift Fastighetschef Louise Sjöholm Hyresadministration Björn Larsson

12 Sammanträdesdatum Sida 12/24 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om servering av Bregott i skolan I den nya Skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 ställs det krav på att skolmåltiden ska vara både kostnadsfri och näringsriktig. Personalen som jobbar inom serviceenheten strävar efter att kunna erbjuda eleverna en så näringsriktig kost som möjligt i kommunens skolor. Måltiderna sätts samman utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer. Nuvarande rekommendationer, NNR 2012 (Nordiska Näringsrekommendationer) publicerades av Livsmedelsverket i oktober Den allmänna rekommendationen är att man bör hålla nere andelen animaliskt fett och transfetter, detta för att minska risken för framtida problem med bland annat hjärtoch kärlsjukdomar. Fram till november 2013 fanns alternativ för eleverna när det gäller smörgåsfett i form av Lätta och Bregott. Lätta som innehåller vegetabiliska fetter och oljor samt Bregott som innehåller en animalisk matfettsblandning samt rapsolja för konsistensens skull. Beslutet att ta bort Bregott från skolmatsalarna gjordes p.g.a. av dessa fyra olika anledningar 1. Näringsrekommendationer För att säkerställa sig om att kommunen serverar en näringsriktig skollunch så använder sig serviceenheten av Skolmat Sverige som är ett internetbaserat verktyg som Skolverket godkänner som redovisningsmaterial. Skolmat Sverige har utveckalts av forskare vid Karolinska Institutet i samråd med experter, myndigheter och centrala aktörer inom området: * Sveriges kommuner och Landsting * Jordbruksverket * Statens folkhälsoinstitut * Livsmedelsverket * Stockholm läns landsting * Karolinska institutet Skolmat Sverige bedömer skolunchens näringsriktighet utifrån fyra näringskriterier: måltidens fettkvalitet, dess innehåll av fibrer och fullkorn, järn och D-vitamin. Bedömningen omfattar de näringsämnen som visat sig bristfälliga i svenska barns kostvanor och som kan vara svåra att uppnå vid planering av matsedel och recept.

13 Sammanträdesdatum Sida 13/24 Efter att en fyra veckors matsedel lagts in i Skolmat Sverige så kunde man konstatera att kommunen hade problem med att klara både fettkvalitet samt D vitamin. För att komma till rätta med detta så togs Bregott bort som alternativt bordsmargarin. Standardmjölken i matlagningen ersattes av mellanmjölk. Ibland används crème fraiche eller grädde för att höja smaken på vissa maträtter. Sejfilén och hokifilén byttes ut mot en laxrätt 2 ggr på fyra veckor. Dessa förändringar gjorde att resultatet i bedömningen av matsedeln gick från bedömningen: Uppfyller sannolikt inte SNR till: Uppfyller sannolikt SNR. 2. Strategidokument Strategidokumentet för att förebygga övervikt samt främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar i Värmland har tagits fram av landstinget och kommunerna i Värmland. I detta dokument så står bl.a. att man ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer. 3. Ekonomi. Bregott togs även bort för att det är betydligt dyrare än Lätta och att kommunen istället vill använda de pengarna till den nyttigare laxen istället som har rätt fettsammansättning. På ett år så köper kommunen ca 2300 kg bordsmargarin till skolmatsalarna. Skulle det köpas in Bregott istället för Lätta så blir det ca kr dyrare. Det är lika mycket pengar som serviceenheten har för att servera skollunch i 5 dagar eller om man räknar om i fiskdagar så kan man byta ut sej/hoki mot laxen ca ggr eftersom det är ca 6500 kr dyrare/dag att servera det än hokifile 4. GMO Många tror att Bregott är gjort på svenska råvaror men för det mesta så kommer grädden till Bregott från danska kor som får äta GMO foder. (Genetiskt modifierad organism). Bregotts reklam Bregottfabriken har blivit anmält för vilseledande reklam då man kan tro att Bregott är tillverkat av svensk grädde från kor som får gå på grönbete och så är inte fallet. Förnärvarande så är det bara i den betydligt dyrare ekologiska Bregotten som dom kan garantera svenska råvaror. I vår livsmedelsupphandling har kommunen dessutom krav på att levererade produkter skall vara fria från: Samtliga salmonella stereotyper GMO (genmodifiering)

14 Sammanträdesdatum Sida 14/24 Sammanfattning Serviceenheten avråder till att återinföra Bregott. Om så kommer att ske så kommer serviceenheten att få ta bort laxen samt andra kostsamma men populära maträtter från matsedeln på grund av för höga livsmedelskostnader. Det i sin tur medför att serviceenheten inte kan redovisa att man servererar en näringsriktig skollunch. Kommunstyrelsen som är huvudman och som har huvudansvaret för att det serveras en näringsriktig skollunch kommer inte kunna få ett underlag att redovisa till Skolverket. Serviceenheten vill använda de skattepengar enheten blir tilldelade till att laga en god och näringsriktig lunch som eleverna vill äta av bl.a. kravmärkt svensk köttfärs, MSC märkt fisk, en riklig salladsbar samt ekologisk mjölk att dricka. Detta så att eleverna inte väljer att sitta och bara äta smörgås istället. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 56 Förslag på sammanträdet Kommunstyrelsen beslutar att införa Bregott som ett komplement i skolmåltidsverksamheten och beslutar att erforderliga medel för kostnadsökning tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att införa Bregott som ett komplement i skolmåltidsverksamheten och beslutar att erforderliga medel för kostnadsökning tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Reservationer Maria Persson (FP) reserverar sig mot förslaget till beslut. Beslutet skickas till Verksamhetsansvarig kost och städ Marie-Louise Karlsson Ekonom Marianne Eriksson

15 Sammanträdesdatum Sida 15/24 Dnr KS 2014/ Slutredovisning investeringsprojekt 1045, Energieffektivisering Stadshuset, Hagfors Under 2012 beviljades fastighetsenheten kronor för energieffektivisering inom Stadshuset. Medel omdisponerades ur investeringsmedel för energiåtgärder inom samhällsbyggnadsavdelningen. Åtgärder avseende ventilation och ventilationsstyrning har utförts. Ventilationen inom sammanträdesrum och plenisal i byggnadens övre plan har byggts om och kompletterat med närvarostyrning samt tryckstyrda energieffektiva fläktar. Åtgärderna innebär att ventilationsanläggningen styrs av den faktiska belastningen och har också medfört en förbättrad komfort i lokalerna. Total kostnad för åtgärderna uppgick till kronor och besparingen per år är ca kwh. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investeringsprojekt 1045, energieffektivisering Stadshuset, Hagfors. Beslutet skickas till Ekonom Marianne Eriksson Fastighetschef Louise Sjöholm

16 Sammanträdesdatum Sida 16/24 Dnr KS 2014/ Förändring i öppettiderna på Hagforsbadet från och med Hagforsbadets personal har lämnat förslag på förändring i öppettiderna för Hagforsbadet. Måndagar Kl pensionärssim, sluten grupp enbart för pensionärer och inte för resten av allmänheten. 10 veckor på våren och 10 veckor på hösten. Kl simträning, enbart för simklubben. Kl eventuellt vattengympa, sluten grupp som betalar hyra för att få vara i bassängen. Tisdagar Kl (kassan), kl (bassängen), kl (omklädningsrum) - för allmänheten. Nytt är att vi vill ha enbart vuxensim kl i bassängen, från 16 år. Onsdagar Kl (kassan), kl (bassängen), kl (omklädningsrum) - för allmänheten. (oförändrat) Torsdagar Kl (kassan), kl (bassängen), kl (omklädningsrum) - för allmänheten. Vuxensim kl i bassängen, från 16 år. Nytt är att vi alltså vill utöka öppettiden på torsdagar med en timme för vuxensimmet, så kassan är öppen till kl Fredagar Morgonbad/motionssim kl (kassan), kl (bassängen), kl (omklädningsrum) - för allmänheten. (oförändrat). Kl (kassan), kl (bassängen), kl (omklädningsrum) - för allmänheten. (oförändrat). Lördagar Kl (kassan), kl (bassängen), kl (omklädningsrum) - för allmänheten. Kl barnkalas, endast bokning och slutet sällskap.

17 Sammanträdesdatum Sida 17/24 Söndagar Kl (kassan), kl (bassängen), kl (omklädningsrum). (oförändrat) Badkassan stänger 60 minuter före stängning. Följande dagar planeras badet att vara stängt under december 31 december Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Beslut godkänner förslag på nya öppettider för badet att gälla från och med Beslutet skickas till Hagforsbadet Hemsidesansvarig Katarina Leander

18 Sammanträdesdatum Sida 18/24 Dnr KS 2014/ Anmälningar till samhällsbyggnadsutskottet Dnr 2014/3-00, 170 Region Värmland: Värmlandsstrategins 33 mål, nulägesanalys. Dnr 2014/ Flimo: Svar på ansökan om markupplåtelse för klädinsamlingscontainer på kommunal mark. Dnr 2014/3-00, 167 Envir AB: Plockanalyser av hushållens säck- och kärlavfall, matavfall, tidningar, förpackningar och grovavfall. Dnr 2014/3-00, 163 Äldreomsorgen: Svar på brev gällande värmebölja på äldreboende i sommar. Dnr 2014/ Filipstads kommun: Hagfors kommuns svar angående samråd kring förslag till Översiktsplan för Filipstads kommun. Dnr 2014/362-23, 1 Sotning och Ventilation: Brandskyddsprotokoll Älvstranden Bildningscentrum, köksventilation. Dnr 2014/362-23, 2 Sotning och Ventilation: Brandskyddsprotokoll Älvstranden Bildningscentrum, bowlinghallens ventilation. Dnr 2014/3-00, 161 Skogsstyrelsen: Svar ang. hyggesfritt skogsbruk i Hagfors kommun. Dnr 2014/3-00, 165 Värmlands läns kalkningsförbund: Info om sjökalkning Älgsjön Dnr 2014/3-00, 166 Hagfors räddningstjänst: Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Holkesmossens avfallsanläggning. Dnr 2013/ Utelämnande av personuppgift och Klara Arkitektbyrå: Info om planarbetet med Bryggan

19 Sammanträdesdatum Sida 19/24 Dnr 2014/3-00, 167 Länsstyrelsen: förfrågan om Hagfors kommuns deltagande i gemensamt kemikaliearbete i Värmland. Dnr 2014/71-05 Kammarrätten Göteborg: Beslut i mål offentlig upphandlin, fråga om prövningstillstånd. Dnr 2014/ Utelämnande av personuppgift: Gamla varmbadhuset i Hagfors, beskrivning och kulturhistorisk värdering. Dnr Värmlands läns kalkningsförbund: Halvårsrapport och protokoll. Dnr 2008/ Lantmäteriet: Fastighetsinskrivning Bergsäng 1:224, Bergsängsbygdens byalag. Dnr 2014/3-00, 160 Utelämnande av personuppgift: Trafikfarlig häck på Häggvägen, Ekshärad. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Beslut godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

20 Sammanträdesdatum Sida 20/24 Dnr KS 2014/ Passagerare Hagfors flygplats januari-augusti 2014 Turer Snitt/ Snitt/ Antal tur Turer Antal tur Turer Antal Snitt/tur Januari , , ,4 Februari , , ,9 Mars , , ,4 April , , ,9 Maj , , ,2 Juni , , ,1 Juli 0 0 0, , ,0 Augusti , , ,9 September , ,2 Oktober , ,2 November , ,7 December , ,1 TOTALT , , ,7

21 Sammanträdesdatum Sida 21/24 Dnr KS 2014/ Antal badande Hagforsbadet januari-augusti Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

22 Sammanträdesdatum Sida 22/24 Dnr KS 2014/ Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsutskottet augusti 2014 Delegeringsbesluten för augusti 2014 redovisades.

23 Sammanträdesdatum Sida 23/24 Dnr KS 2014/ INFO: Svar till Rädda Barnen Hagfors och Munkfors ang. skrivelse om lekparkerna i Hagfors Tillgång till bra och kreativa lekplatser för våra barn är viktigt. Utrustningen på lekplatser ska uppfylla de tekniska krav som ställs och ska inte vara farliga att använda. Enligt Hagfors kommuns vision för kommunala lekplatser så är barnens utelekmiljö en prioriterad fråga för kommunen. Visionen beslutades av kommunens dåvarande tekniska utskott den 20 november Det finns idag kommunala lekplatser dels på allmän platsmark och dels på kommunens förskolor och skolor. Därutöver finns ett antal lekplatser som det kommunala bostadsbolaget Hagforshem AB ansvarar för. Den vision och skötselplan som beslutats gäller de kommunala lekplatserna. När det gäller lekplatserna på skolor och förskolor så har samhällsbyggnadsavdelningens fastighetsenhet i februari 2014 upprättat en rutin för kontroll och förvaltning. Kommunen har totalt 8 lekplatser vid kommunens skolor och förskolor och till varje lekplats har knutits en ansvarig fastighetsskötare. I de fall kommunen förhyr lokaler är det hyresvärden som är ansvarig. Även för lekplatserna på allmän platsmark finns rutiner för kontroll och besiktning som utförs av kommunens parkpersonal. Enligt rutinerna för kontroll och förvaltning ska en årlig besiktning göras med en extern sakkunnig besiktningsman. Besiktningen bör göras på våren. Även en checklista för veckovis kontroll har upprättats. Varje vecka görs en kontroll av skadegörelse, nedskräpning, fästen och upphängningsanordningar, stegar, träytor, lösa brädor, sprickor i material, nät och staket. Man kontrollerar även om det finns några kvarstående åtgärder som behöver göras utifrån inkomna felanmälningar. Kommunen har sedan en tid tillbaka en rutin för felanmälan. Kommuninvånare och personal kan göra felanmälningar via kommunens hemsida eller kommunens växel. Inträffar akuta fel eller olyckor som beror på felaktig utrustning under kvällar och helger kan man ringa ett särskilt telefonnummer som finns angivet på kommunens hemsida. Rutinen för felanmälan innehåller olika prioriteringsnivåer. Det är väsentligt att kommunen hanterar felanmälningar professionellt. En felanmälan som inkommer med status akut SKALL genomföras omgående. Behöver prioritet ändras ska den som tagit emot anmälan kontakta både verksamheten och den som gjort felanmälan och det ska finnas sakliga skäl för att nedprioritera en anmälan. Detta

24 Sammanträdesdatum Sida 24/24 är mycket viktigt för trovärdigheten i felanmälan-systemet. Kommunen har som ambition att ta fram en strategisk plan för utveckling av lekplatser, badplatser och parker. Syftet med detta är att få en långsiktig planläggning över viktiga anläggningar för både barn och vuxna i kommunen. För tillfället gör kommunen nu under några år en rejäl satsning på upprustning av lekplatserna på skolor och förskolor. Det finns där ett uppdämt underhålls- och investeringsbehov. Då man så att säga kommit ikapp där så känns det naturligt att fortsätta höja standarden på de övriga lekplatser som används mycket i kommunen. Kommunens vision som beslutades 2006 gäller fortfarande. Beslutet skickas till Rädda Barnen i Hagfors och Munkfors

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16 2010-12-13 1 (21) 125-134 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 13.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Clas-Göran Olsson (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Sten-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13 Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203 APLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-15.15 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) 09.00 11.45 Hans-Olov Stöllman (S), ersättare för

Läs mer

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kenneth Olsson (M), utsedd justerare Leif Andersson (V) 78 - Lena Svensson (5). ersättare för \sa Johansson (S) Bertil Köhler (8), ordförande Sten-Inge Olsson (S) PLATS OCH TD Sammanträdesrummet, stadshuset.

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

tekniskt utskott 2010-11-17

tekniskt utskott 2010-11-17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-12.00 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp), ledamot Raymond Asp (s), ledamot Övriga

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Anders Lokgård (C) för Sakarias Winberg (KD)

Anders Lokgård (C) för Sakarias Winberg (KD) 1(2) Plats och tid Kommunhuset Leksand, kl., 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande Kenneth

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kartläggning av svenska skolmåltider 2011

Kartläggning av svenska skolmåltider 2011 Kartläggning av svenska skolmåltider 2011 - resultat från SkolmatSveriges nationella baslinjestudie före den nya skollagen Emma Patterson, PhD Karin Lilja, MSc Liselotte Schäfer Elinder, docent Institutionen

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-05-02, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Redovisning av projekt Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden bildningscentrum hur blev det?

Redovisning av projekt Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden bildningscentrum hur blev det? Älvstranden bildningscentrum hur blev det? Sida 1 av 32 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Historik... 4 Utredningar med konsekvensbeskrivningar... 5 Förberedelser... 9

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21)

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 17.00-19.05 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Ingrid Larsson Jens

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

2011-11-10 2014-02-04 1 (49)

2011-11-10 2014-02-04 1 (49) 2011-11-10 2014-02-04 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 4 februari, 2014, kl. 09.00 15.45, ajournering 10.05 10.30, 12.00 13.00, 14.55-15.15 Beslutande Ledamöter Yoomi

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer