BD-SP308. Innehåll. Bruksanvisning BLU-RAY-SPELARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BD-SP308. Innehåll. Bruksanvisning BLU-RAY-SPELARE"

Transkript

1 Innehåll BLU-RAY-SPELARE Inledning... BD-SP08 Förberedelser...5 Installering... Bruksanvisning Handhavande... Underhåll... Felsökning... Tack för inköpet av Onkyos BLU-RAY-SPELARE. Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna till tillvägagångssättet innan anslutningarna görs, strömmen slås på och mottagaren tas i bruk. Genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning kommer du att tillfullo kunna utnyttja egenskaperna hos din nya BLU-RAY-SPELARE för optimal prestanda och ljudkvalitet. Spara bruksanvisningen. Bilaga...4

2 Inledning VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN) INTE AVLÄGSNAS. DET FINNS INGA DELAR INUTI AP- PARATEN SOM KAN REPARERAS AV KONSUMEN- TEN. ÖVERLÅT ALLT REPARATIONSARBETE TILL KVALIFICERAD PERSONAL. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om att det finns oisolerad "farlig spänning" inuti apparaten som kan vara tillräckligt stark för att ge elektriska stötar med personskador som följd. Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten. Viktiga säkerhetsföreskrifter. Läs dessa anvisningar.. Spara dessa anvisningar.. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr trasa. 7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens anvisningar. 8. Placera inte apparaten i närheten av någon värmekälla, såsom ett element, ett värmeregister, en spis eller någon annan värmealstrande apparat (t.ex. en förstärkare). 9. Upphäv inga säkerhetssyften med en polariserad eller jordningsanpassad stickkontakt. En polariserad stickkontakt har två blad, varav det ena är bredare än det andra. En jordningsanpassad stickkontakt har två blad och ett tredje jordningsstift. Det bredare bladet eller jordningsstiftet utgör säkerhetsdetaljer. Om den medföljande stickkontakten inte passar i ett nätuttag, så kontakta en elektriker för byte av det fasta nätuttaget. 0. Se till att skydda nätkabeln från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakterna, vid nätuttaget och vid nätintaget på apparaten.. Använd endast monteringsdelar/tillbehör i enlighet med tillverkarens specifikationer.. Använd endast en vagn, ett ställ, ett stativ, ett fäste eller ett bord till apparaten i enlighet med tillverkarens specifikationer eller som säljs tillsammans med apparaten. Var försiktig vid förflyttning av apparaten på en vagn för TRANSPORTVAGNSVARNING S5A att undvika personskada på grund av att vagnen tippar.. Koppla loss nätkabeln vid åskväder eller när apparaten inte ska användas under en längre tidsperiod. 4. Överlåt all service till en kvalificerad reparatör. Service krävs efter att apparaten har skadats på något sätt, t.ex. genom att nätkabeln eller någon kontakt har skadats, vätska eller något fast föremål har trängt in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats i golvet. 5. Skador som kräver reparation Koppla loss apparaten från nätuttaget och överlåt reparation till en kvalificerad reparatör vid följande omständigheter: A. När nätkabeln eller stickkontakten skadats. B. Om vätska spillts eller föremål fallit in i apparaten. C. Om apparaten utsatts för regn eller vatten. D. Om apparaten inte fungerar som den ska, trots att anvisningarna i bruksanvisningen följs. Andra endast inställningen av de reglage som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig inställning av andra reglage kan resultera i skador som ofta kräver ett omfattande arbete av en kvalificerad tekniker för återställning av apparaten till normal driftstillstånd. E. Om apparaten tappats eller på annat sätt skadats. F. När apparaten uppvisar en tydlig förändring av prestanda - detta tyder på ett behov av reparation. 6. Intrång av föremål och vätska Tryck aldrig in några föremål av något slag genom öppningarna i apparaten, eftersom de kan komma i kontakt med delar som avger farlig spänning eller kortsluta delar och på så sätt orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Se till att apparaten inte utsätts för droppande eller stänkande vätskor. Placera ingen blomvas eller något annat vätskefyllt föremål ovanpå apparaten. Placera inte levande ljus eller något annat brinnande föremål ovanpå apparaten. 7. Batterier Tänk alltid på miljön och följ gällande lokala föreskrifter vid kassering av batterier. 8. Om apparaten placeras i en möbel, till exempel i en bokhylla eller i en stereobänk, så se till att tillräcklig ventilation tillgodoses. Se till att lämna ett utrymme på minst 0 cm ovanför och på sidorna av apparaten och på minst 0 cm bakom apparaten. Den bakre kanten på hyllan eller skivan ovanför apparaten bör vara placerad minst 0 cm från apparatens baksida eller väggen för att skapa ett mellanrum genom vilket varmluft kan strömma ut.

3 Försiktighetsåtgärder. Angående upphovsrätt Så länge det inte endast är för privat bruk är det förbjudet att kopiera upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.. Nätströmssäkring Nätströmssäkringen i apparaten ska inte bytas ut av användaren. Kontakta en Onkyohandlare, om strömmen till apparaten inte kan slås på.. Vård Torka då och då av utsidan på apparaten med en mjuk trasa. Använd en mjuk trasa fuktad i en svag blandning av ett milt rengöringsmedel och vatten till att torka bort svårborttagna fläckar med. Torka därefter genast av apparaten med en ren och torr trasa. Använd inte slipande trasor, förtunningsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar som kan skada ytbehandlingen eller skrapa bort text från höljet. 4. Ström VARNING! LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INFORMA- TION INNAN APPARATEN ANSLUTS TILL ETT NÄTUTTAG FÖRSTA GÅNGEN. Lokal nätspänning varierar i olika länder. Kontrollera noga att den lokala nätspänningen där apparaten ska användas överensstämmer med den spänning som står tryckt på apparaten baksida (t.ex. AC V, 50/60 Hz eller AC 0 V, 60 Hz). Nätkabelns stickkontakt är till för att koppla loss apparaten från nätuttaget (strömkällan). Se till att stickkontakten alltid är lättillgänglig (snabbt kan kommas åt). Apparaten slås inte av helt och hållet vid tryck på ON/STANDBY för omkoppling till strömberedskap. Dra därför ut stickkontakten ur nätuttaget, när apparaten ska lämnas oanvänd en längre tid. BEMÆRK: Med ON/STANDBY -knappen i stilling STANDBY er AV receiver stadig forbundet med lysnettet. Hvis du ikke vil anvende AV receiver i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. NB: Med ON/STANDBY -knappen i stilling STANDBY er AV receiver stadig tilsluttet lysnettet. Hvis du ikke vil bruke AV receiver i lengere tid, skal ledningen dras ut av stikkontakten. HUOM! Kytkimen ON/STANDBY asettaminen asentoon STANDBY ei katkaise kokonaan virtaa AV receiver: stä. Jos AV receiver ei aiota käyttää pitkähköön aikaan, irrota verkkojohto pistorasiasta. 5. Förebyggande av hörselskador ervera För högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan orsaka hörselförlust. 6. Batterier och värmeexponering Warning! Batterier (batteripaket eller isatta batterier) får inte utsättas för hög värme från sol, eld eller liknande. 7. Vidrör aldrig apparaten med våta händer Hantera aldrig apparaten eller dess nätkabel med våta eller fuktiga händer. Låt en Onkyohandlare kontrollera apparaten innan den används igen, om vatten eller någon annan vätska har trängt in i apparaten. 8. Angående hantering Om apparaten behöver transporteras, så packa in den i den ursprungliga förpackningen, på samma sätt som den var förpackad när den först köptes. Lämna inte gummi- eller plastföremål ovanpå apparaten under lång tid, eftersom det kan resultera i att märken uppstår på höljet. apparaten ovansida och baksida kan bli varma under långvarig användning. Detta är helt normalt. Om apparaten lämnas oanvänd under alltför lång tid kan det hända att den inte fungerar ordentligt nästa gång den ska användas. Se därför till att använda apparaten då och då. När du har använt enheten färdigt ta ut alla skivor och slå av strömmen. 9. Installation av apparaten Installera apparaten på en välventilerad plats. Se till att tillförsäkra god ventilation runt om hela apparaten, särskilt om den placeras i en stereomöbel. Otillräcklig ventilation kan leda till att apparaten överhettas och orsaka funktionsfel. Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller hög värme från en värmekälla, eftersom det kan leda till att temperaturen inuti apparaten blir så hög att den optiska pickupens livslängd förkortas. Undvik fuktiga eller dammiga platser och platser som utsätts för vibrationer från högtalarna. Placera aldrig apparaten på eller direkt ovanför en högtalare. Placera apparaten i horisontellt läge. Använd den aldrig stående på högkant eller på ett lutande underlag, eftersom det kan orsaka funktionsfel. Om apparaten placeras för nära en teve, en radio eller en videobandspelare, så kan det påverka ljudkvaliteten. Flytta i så fall apparaten bort från den aktuella störkällan. 0. För att uppnå tydliga bilder Apparaten är en högteknologisk precisionsapparat. Om linsen på den optiska pickupen eller mekanismen för skivdrift drabbas av nersmutsning eller förslitning kan det påverka bildkvaliteten. För att upprätthålla god bildkvalitet rekommenderar vi att inspektion och underhåll (rengöring eller utbyte av utslitna delar) utförs regelbundet efter cirka 000 timmars användning, beroende på driftsmiljö. Kontakta en Onkyohandlare angående detaljer.

4 4. Fuktbildning Fuktbildning kan skada apparaten. Läs noga följande information: På samma sätt kan fukt bildas på den optiska pickuplinsen, en av de viktigaste delarna inuti apparaten. Fuktbildning kan uppstå i följande situationer: när apparaten flyttas från en kall till en varm plats, när ett värmeaggregat slås på eller när kall luft från en luftkonditionerare blåser på apparaten, på sommaren, när apparaten flyttas från ett luftkonditionerat rum till en varm och fuktig plats, när apparaten används på en fuktig plats. Använd inte apparaten, när det finns risk för att fuktbildning uppstår. Fuktbildning kan orsaka skador på skivor och vissa delar inuti apparaten. Om fuktbildning uppstår, så ta ut en eventuellt isatt skiva och lämna apparaten med strömmen på i två till tre timmar. apparaten bör då vara så pass uppvärmd att all fukt har avdunstat.. Regionkoder BD/DVD-standarden använder regionkoder för att kontrollera hur skivor kan spelas upp i världen. Världen är uppdelad i tre regioner (BD) och sex regioner (DVD). Denna enhet kan endast spela upp BD/DVD-skivor som har rätt regionkod som hittas på bakpanelen.. Angående denna bruksanvisning I denna bruksanvisning förklaras hur apparaten samtliga funktioner används. ervera dock att även om BD/DVD-standarden erbjuder många speciella finesser, så ar det inte alla BD/DVD-skivor som använder sig av dessa. Beroende på vilken skiva som spelas upp kan det därför hända att apparaten inte svarar på vissa manövreringsåtgärder. Vi hänvisar till den information som följer med skivan ifråga angående vissa finesser som stöds. Gäller modeller till Europa Försäkran om konformitet Vi, ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, 894 GROEBENZELL, TYSKLAND betyger på eget ansvar att den ONKYO-produkt som beskrivs i denna bruksanvisning uppfyller föreskrifterna för följande tekniska standards: EN60065, EN550, EN5500 och EN6000--, --. GROEBENZELL, TYSKLAND K. MIYAGI ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH Apparaten innehåller ett halvledarlasersystem och är klassificerad som en laserprudukt av klass. Följ därför noga anvisningarna i denna bruksanvisning för att garantera korrekt användning. Kontakta återförsäljaren av apparaten i händelse av att något problem uppstår. Försök aldrig öppna höljet, eftersom det medför risk för farlig strålning från laserstrålen. FÖRSIKTIGT! SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING AV KLASS M NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. TITTA INTE DIREKT MOT STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT. DENNA PRODUKT ANVÄNDER EN LASER. ANVÄNDNING AV REGLAGE, JUSTERINGAR ELLER UTFÖRANDE AV ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM ANGES I DENNA BRUKSANVISNING KAN RESULTERA I FARLIG BESTRÅLNING. Etiketten till höger sitter på apparatens baksida.. Denna apparat är en LASERPRODUKT KLASS och har således en laser innanför höljet.. Förhindra att lasern blottas genom att aldrig öppna höljet. Överlåt reparationer och underhåll åt en fackman. Dette mærke på bagpladen angiver, at:. Denne enhed er et KLASSE LASERPRODUKT, hvor der anvendes en laser, der er placeret inde i kabinette.. For at undgå at laseren afdækkes må afskærmningen aldrig fjernes. Overlad al servicering til kvalificeret personale. FARE: KLASSE M SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER. Denne etiketten som er å finne på baksidepanelet erklærer at:. Denne enheten er et KLASSE LASER PRODUKT og benytter laser inni kabinettet.. For å forhindre eksponering av laser, må dekslet ikke fjernes. Overlat alt servicearbeid til kvalifisert fagpersonell. FARE: KLASSE M SYNLIG OG USYNLIG LASERBESTRÅLING NÅR ÅPEN. SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER. Takaseinässä oleva tarra limoittaa, että:. Tämä laite on LUOKAN LASERLAITE ja sen sisällä on laser.. Jotta et joudu alttiiksi säteele, älä irrota laitteen kantta. Huoltotoimet on jätettävä ammattihenkilön suoritettavaksi. VAARA: SÄTEILEE LUOKAN M NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTUNA. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN OPTISILLA LAITTEILLA.

5 Förberedelser Inledning Om symboldisplayen kan visas på TV:n under användning och indikerar att funktionen som beskrivs i bruksanvisningen inte är tillgänglig för det specifika mediet. Symboler som används i denna bruksanvisning Avser att uppmärksamma dig på speciell information eller speciella driftegenskaper. Varning Anger försiktighetsåtgärder för att förebygga eventuella skador från felaktig användning. Ett avsnitt vars titel har en av följande symboler är endast tillämplig för skivor som representeras av symbolen. BD-ROM-skiva DVD-Video-skivor, DVD±R/RW-skivor i videoläge och som är stängda DVD±R/RW-skivor i AVCHD-format Ljud-CD-skivor Filmer som finns på USB/Skiva Musikfiler som finns på USB/Skiva Fotofiler Medföljande tillbehör Videokabel () Skivor som kan spelas Blu-ray-skivor Skivor som till exempel innehåller filmer som kan köpas eller hyras. BD-R/RE-skivor som innehåller filmer, musik eller fotofiler. DVD-VIDEO (8-cm / -cm skiva) Skivor som till exempel innehåller filmer som kan köpas eller hyras. DVD±R (8-cm / -cm skiva) Videoläge och endast stängda skivor Stödjer även skivor med dubbla lager Stängda AVCHD-format DVD±R-skivor som innehåller filmer, musik eller fotofiler. DVD-RW (8-cm / -cm skiva) Videoläge och endast stängda skivor Stängda AVCHD-format DVD-RW skivor som innehåller filmer, musik eller fotofiler. DVD+RW (8-cm / -cm skiva) Videoläge och endast stängda skivor Stängda AVCHD-format DVD+RW-skivor som innehåller filmer, musik eller fotofiler. Ljud-CD (8-cm / -cm skiva) CD-R/RW (8-cm / -cm skiva) CD-R/RW-skivor som innehåller ljudtitlar, filmer, musik eller fotofiler. Audiokablar () Fjärrkontroll () Batteri () Beroende på inspelningsutrustningens skick eller själva CD-R/ RW- (eller DVD±R/RW)-skivan, kan vissa CD-R/RW- (eller DVD±R/RW)-skivor inte spelas på enheten. Vissa inspelade skivor (CD-R/RW, DVD±R/RW eller BD-R/RE) kan eventuellt inte spelas upp beroende på inspelningsprogrammet och om skivan har stängts. BD-R/RE-, DVD±R/RW- och CD-R/RW-skivor som spelats in på en dator eller en DVD- eller CD-brännare kan eventuellt inte spelas upp om skivan är skadad eller smutsig, eller om det finns smuts eller kondens på spelarens lins. Om du spelar in en skiva med en dator, även om den spelas in med ett kompatibelt format, finns det fall där den inte kan spelas upp på grund av inställningarna för programmet som används för att skapa skivan. (För mer information kontaktar du utgivaren av programmet.) Denna spelare kräver skivor och inspelningar som uppfyller vissa tekniska standarder för att uppnå optimal uppspelningskvalitet. Förinspelade DVD-skivor ställs automatiskt in för dessa standarder. Det finns många olika typer av inspelningsbara skivor (inklusive CD-R-skivor som innehåller MP- eller WMAfiler) och dessa kräver vissa gällande förhållanden för att säkerställa kompatibel uppspelning. 5

6 Hybridskivor har både BD-ROM- och DVD- (eller CD-) lager på en sida. På sådana skivor kommer endast BD-ROM-lagret att spelas upp på denna spelare. Kunder ska observera att det krävs tillstånd för att ladda ner MP/WMA-filer och musik från Internet. Vårt företag har inte rättigheter att ge sådana tillstånd. Tillstånd ska alltid sökas från copyright-ägaren. Du har ställt in skivan på Mastered för att göra skivorna kompatibla med ONKYO spelare vid formatering av skivor som går att radera. Vid inställning av Live System kan du inte använda Onkyo spelaren. (Mastered/Live File System: Skivformat för Windows Vista) Filkrav Som helhet Tillgängliga filnamnstillägg:.jpg,.jpeg,.png,.avi,.divx,.mpg,.mpeg,.mp4,.mp,.wma Namn på mapp och fil kan visas med upp till 8 tecken. Beroende på storlek och antal filer kan det ta upp till flera minuter att läsa innehållet på mediet. Maximalt antal filer/mapp: Mindre än 000 (totalt antal filer och mappar) CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE-format: ISO 9660+JOLIET-, UDF- och UDF Bridge-format MOVIE Spelbara filormat: DIVX.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, XVID, DIVX6.xx (endast standard uppspelning), DivX HD ver., H.64/MPEG-4 AVC Tillgänglig upplösning: (B H) pixlar Spelbara ljudformat: Dolby Digital, DTS, MP, WMA, AAC, AC Inte alla WMA och AAC ljudformat är kompatibla med denna enhet. Samplingsfrekvens: inom - 48 khz (WMA), inom 6-48 khz (MP) Bithastighet: inom 0-0 kbps (WMA), inom - 0 kbps (MP) Spelbar undertitel:.smi (.SMI),.srt (.SRT),.sub (.SUB),.ssa (.SSA),.txt (.TXT). (Det kan hända att.sub (.SUB) and.txt (.TXT) inte känns igen. ) Det kan hända att HD-filmfiler på CD:n eller USB.0/. inte spelas korrekt. BD, DVD eller USB.0 rekommenderas för uppspelning av HD-filmfiler. Denna spelare stöder H.64/MPEG-4 AVC profil Main, High vid nivå 4.. För fil på högre nivå kommer ett varningsmeddelande upp på skärmen. Denna spelare stödjer inte filer inspelade med GMC* eller Qpel*. Dessa är videokodningstekniker i MPEG4 standard, som den som DivX eller XVID har. * GMC Global Filmkompensering * Qpel Kvartspixel MUSIC Samplingsfrekvens: inom 8-48 khz (WMA), inom - 48 khz (MP) Bithastighet: inom 8-0 kbps (WMA, MP) Denna enhet stöder in ID-tagg inbyggda i MP-fil. Den totala uppspelningstid som indikeras på skärmen kan vara felaktig för VBR-filer. PHOTO Rekommenderad storlek: Mindre än bit/pixel Mindre än bit/pixel Det finns inget stöd för bildfiler med progressiv eller förlustfri komprimering. Bildfiler större än 4 MB stöds inte. Regionkod Både Blu-ray-spelare och skivor är kodade efter region. Dessa regionkoder måste överensstämma för att kunna spela skivan. Om koderna inte passar kommer skivan inte att kunna spelas. Regionsnummret för denna Blu-ray-spelare beskrivs på Blu-ray-spelarens bakpanel. Regionkod för Blu-rayskivor A B C Område Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Japan, Korea, Hong Kong och Sydost Asien Europa, Grönland, Franska territirerna, Mellanöstern, Afrika, Australien och Nya Zeeland Indien, Kina, Ryssland, centrala och södra Asien DVD Område regionkod USA, USA områden och Kanada Europa, Japan, Mellanöstern, Egypten, Sydafrika, Grönland Taiwan, Korea, Filipinerna, Indonesien, Hong Kong 4 Mexiko, Sydamerika, Mellanamerika, Australien, Nya Zeeland, Stillahavsöarna, Västindien 5 Ryssland, Östeuropa, Indien, största delen av Afrika, Nordkorea, Mongoliet 6 Kina 6

7 AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) Denna spelare kan spela upp skivor i AVCHD-format. Dessa skivor spelas normalt in och används i videokameror. AVCHD-formatet är ett digitalt HD-format för videokameror. MPEG-4 AVC/H.64-formatet kan komprimera bilder med högre verkningsgrad än de konventionella bildkomprimeringsformaten. En del AVCHD-skivor använder x.v.color -formatet. Denna spelare kan spela upp AVCHD-skivor i x.v.color -format. En del skivor i AVCHD-format kan eventuellt inte spelas upp beroende på inspelningsförhållandet. Skivor i AVCHD-format måste stängas. x.v.color ger ett bredare färgområde än vanliga DVDskivor för videokameror. Angående upphovsrätt Det är enligt lag förbjudet att kopiera, radio- eller TVsändare, visa, sända via kabel, spela offentligt eller hyra ut upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. BD/DVD-videoskivor är kopieringsskyddade, så att varje inspelning som görs från en sådan skiva förses med störningssignaler. Denna produkt inkluderar en upphovsrättsskyddsteknik, som är skyddad genom metodanspråk på vissa USA-patent och andra intellektuella egendomsrättigheter ägda av Macrovision Corporation och andra rättighetsägare. Användning av denna upphovsrättsskyddsteknik måste vara auktoriserad av Macrovision Corporation och är avsedd endast för hemmabruk och annan begränsad visning, såvida inte annat har auktoriserats av Macrovision Corporation. Omvänt konstruktionsarbete eller demontering av DVD-spelaren är förbjudet. Vissa systemkrav För uppspelning av HD-video (high definition): HD-skärm med COMPONENT- eller HDMI-ingångar. BD-ROM-skiva med HD-innehåll (High Definition). Skärmen måste ha DVI-ingång med HDMI eller HDCP för en del innehåll (enligt vad som anges av skivans tillverkare). För att omvandla en DVD-skiva med SD-format uppåt, måste du ha en DVI-ingång med HDMI eller HDCP på visningsenheten om innehållet är kopieringsskyddat. För flerkanals ljuduppspelning med Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD och DTS-HD: HDMI-anslutning ( ) En förstärkare/receiver med en inbyggd (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS eller DTS-HD)-dekoder. Huvud-, mitt- och surroundhögtalare samt subwoofer enligt vad som krävs för valt format. Kompatibilitetsanmärkningar Eftersom BD-ROM är ett nytt format, kan det finnas problem med vissa skivor, digitala anslutningar och annan kompatibilitet. Om du får kompatibilitetsproblem kontaktar du ett auktoriserat kundservicecenter. För att visa HD-innehåll och omvandla standard DVDinnehåll uppåt kan du behöva en HDMI-ingång eller en DVI-ingång med HDCP på den visningsenheten som du använder. Vissa BD-ROM- och DVD-skivor kan begränsa användningen av vissa kommandon eller funktioner. Egenskaperna för Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus och DTS-HD är begränsad till 7.-kanaler om man använder Digital Audio- eller HDMI-anslutning för enhetens ljudutsignal. Du kan använda en USB enhet som används för lagring av skivrelaterad information inklusive nerladdat on-line innehåll. Hur länge denna information bibehålls styrs av den skiva du använder. 7

8 Innehållsförteckning Inledning Viktiga säkerhetsföreskrifter... Försiktighetsåtgärder... Förberedelser Inledning...5 Om symboldisplayen...5 Symboler som används i denna bruksanvisning...5 Medföljande tillbehör...5 Skivor som kan spelas...5 Filkrav...6 Regionkod...6 AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)...7 Vissa systemkrav...7 Kompatibilitetsanmärkningar...7 Angående upphovsrätt...7 Fjärrkontroll...9 Frontpanel...0 Bakpanel...0 Installering Anslutningar till din TV... HDMI-anslutning... Komponentvideo-anslutning... Anslutning Video/Audio (Höger/Vänster)... Ställa in upplösning... Anslut till en AV-receiver...4 Anslutning till en AV-receiver via HDMI-utgången...4 Anslutning till en AV-receiver via digtalljudutgången...5 Anslutning till en AV-receiver via kanals ljudutgång...5 Anslutning av ditt hemmanätverk...6 Anslutning kabelnätverk...6 Inställning kabelnätverk...6 Ansluta USB-enhet...8 Uppspelning av innehåll på USB-enhet...8 Inställningar...9 Justera inställningarna...9 DISPLAY-menyn...9 LANGUAGE-menyn...0 AUDIO-menyn...0 LOCK-menyn (barnlås)... NETWORK-menyn... OTHERS-menyn... Handhavande Vanlig uppspelning... Spela upp en skiva... Använda skivmenyn... Återta uppspelning... Avancerad uppspelning... 4 Upprepad uppspelning... 4 Upprepning av en särskild del... 4 Förstora den uppspelade bilden... 4 Söka markeringar... 4 Använda sökmenyn... 5 Minne för senaste bildsekvens... 5 Skärmmeny... 6 Visa innehållsinformation på-skärmen... 6 Spela upp från vald tid... 6 Lyssna på annat ljud... 6 Val av undertextspråk... 7 Titta från en annan vinkel... 7 Ändra TV bildformat... 7 Ändra bildläge... 7 Få glädje av BD-LIVE... 8 Spela upp en film... 9 Välj en undertextfil... 9 Ändring av kod för undertext... 9 Titta på ett foto... 0 Alternativ för visning av foto... 0 Lyssna på musik under visning av ett bildspel... Lyssna på musik... Underhåll Om skivorna... Hantera apparaten... Felsökning Felsökning... Allmänt... Bild... Ljud... Nätverk... Bilaga Manövrering av en AV-receiver med medföljande fjärrkontroll... 4 Lista över landskoder... 5 Lista över språkkoder... 6 Lista över koder för undertexter... 7 Varumärken och licenser... 8 Specifikationer för ljud ut... 9 Upplösning videouttgång Specifikationer... 4 Meddelande betr. gratis mjukvara

9 Fjärrkontroll Montera batterier Ta bort batterilocket på baksidan av fjärrkontrollen och sätt i ett R0 (storlek AAA) batteri med + och vända åt rätt håll. ON/STANDBY -knapp Växlar spelaren mellan ON och STANDBY. RESOLUTION-knapp Ställer in upplösningen för HDMI OUT- och VIDEO OUTPUT (COMPONENT)-uttagen. ZOOM-knapp Visar eller stänger Zoom -menyn. OPEN/CLOSE ()-knapp Öppnar eller stänger skivfacket. Sifferknapparna 0-9 Väljer sifferalternativ i en meny eller matar in tecken i tangentbordsmenyn. CLEAR-knapp Tar bort en markering på sökmenyn eller ett nummer när du anger lösenordet. ENTER-knapp Bekräftar menyval. RECEIVER-kontrollknappar ( 4) / (SCAN)-knappar Söka bakåt eller framåt. / (SKIP)-knappar Går till nästa eller föregående kapitel/spår/fil. (PAUSE)-knapp Pausar uppspelning (PLAY)-knapp Startar uppspelning. (STOP)-knapp Stoppar uppspelning. HOME ()-knapp Visar eller stänger Startmenyn. TOP MENU-knapp Ger tillgång till menyerna på en skiva. Riktnings- (///) knappar Väljer ett alternativ i menyn. ENTER ()-knapp Bekräftar menyval. POP UP MENU/MENU-knapp Visar titelmenyn för DVD-skivor eller popup-menyn för BD-ROM-skivor om sådana finns tillgängliga. RETURN ()-knapp Stänger menyn eller fortsätter uppspelning. Att återuppta uppspelningsfunktionen kanske inte fungerar beroende på BD-ROM-skivan. DISPLAY-knapp Visar eller stänger skärmmenyer. MARKER-knapp Markerar en punkt under uppspelning. SEARCH-knapp Visar eller stänger sökmenyn. REPEAT-knapp Upprepar ett önskat avsnitt eller sekvens. Färgade (A, B, C, D) knappar Används för att navigera i BD-ROM-menyer. De använd också för menyerna MOVIE, PHOTO och MUSIC. 9

10 Frontpanel STANDBY-indikator ON/STANDBY -knapp Skivfack Fjärrkontrollsensor Displayfönster (OPEN/CLOSE)-knapp (PAUSE)-knapp (STOP)-knapp (PLAY)-knapp USB-port Bakpanel AC nätkabel DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)-uttag VIDEO OUTPUT (VIDEO)-uttag ANALOG AUDIO OUTPUT (vänster/höger) -uttag ETHERNET-port HDMI OUT-uttag (Typ A, Version.) VIDEO OUTPUT (COMPONENT)-uttag 0

11 Installering Anslutningar till din TV Gör en av följande anslutningar, beroende på egenskaperna för din befintliga utrustning. HDMI-anslutning ( ) Komponentvideo-anslutning ( ) Anslutning Video/Audio (Höger/Vänster) ( ) Det finns olika sätt som du kan ansluta spelaren på beroende på den TV och övrig utrustning som du vill ansluta. Använd endast en av anslutningarna som beskrivs i denna anvisning. Följ anvisningarna i bruksanvisningen till TV:n, stereosystemet och andra enheter enligt behov för bästa sätt att ansluta. Anslut inte spelarens ANALOG AUDIO OUTPUT-uttag till Phono-ingången (inspelningsenhet) på ditt ljudsystem. Anslut inte spelaren via en videobandspelare. Bilden kan förvrängas av systemet för kopieringsskydd. HDMI-DVI-anslutning denna enhet HDMI-anslutning Om du har en HDMI-TV eller -skärm kan du ansluta den till denna spelare med en HDMI-kabel (Typ A, Version.). Anslut HDMI-uttaget på spelaren till HDMI OUTuttaget på en HDMI-kompatibel TV eller monitor. HDMI-DVI -kabel Audiokabel HDMI-anslutning DVI IN L R denna enhet TV HDMI-kabel TV Om en ansluten HDMI-enhet inte accepterar ljudsignaler från enheten, kan HDMI-enhetens ljud förvrängas eller inte matas ut. Om du använder HDMI-anslutning kan du ändra upplösningen för HDMI-utgången. Se Ställa in upplösning ( ). Välj den typ av videovisning du vill ha från uttaget HDMI OUT genom att använda alternativet HDMI Color Setting i menyn Setup ( 0). Om du ändrar upplösningen efter att anslutningen redan har etablerats kan fel uppstå. För att lösa problemet, stänger du av spelaren och startar den igen. När HDMI-anslutningen med HDCP inte bekräftas blir TVskärmen svart. I detta fall markerar du HDMI-anslutningen eller kopplar bort HDMI-kabeln. Om skärmen visar störningar eller linjer ska du kontrollera HDMI-kabeln (längden är i allmänhet begränsad till 4,5 m). Ställ in TV:ns ingång på HDMI (se TV:ns bruksanvisning).

12 Ytterligare information om HDMI Om du ansluter en HDMI- eller DVI-kompatibel enhet ska du kontrollera följande: - Stäng av HDMI/DVI-apparaten och den här spelaren. Sätt därefter på HDMI/DVI-apparaten och låt den vara på i ca 0 sekunder och sätt därefter på den här spelaren. - Den anslutna enhetens videoingång är rätt inställd för den här enheten. - Den anslutna enheten är kompatibel med en videoingång på 70x576p, 80x70p, 90x080i eller 90x080p. Alla HDCP-kompatibla HDMI- eller DVI-enheter fungerar inte med denna spelare. - Bilden visas inte på rätt sätt med enheter som inte har HDCP. - Spelaren börjar inte spela upp och TV-skärmen blir svart. Komponentvideo-anslutning Anslut VIDEO OUTPUT (COMPONENT)-kontakterna på spelaren till motsvarande kontakter på TV:n med komponentvideokablar. Anslut vänster och höger ANALOG AUDIO OUTPUT-uttag på spelaren till vänster och höger IN-ingångar på TV:n med audiokablarna Komponentvideo-/ljudanslutning denna enhet Komponentvideo kabel Audiokabel Y PB PR L R TV Om du använder VIDEO OUTPUT (COMPONENT)- anslutning kan du ändra upplösningen för utgången. Se Ställa in upplösning ( ).

13 Anslutning Video/Audio (Höger/ Vänster) Anslut VIDEO OUTPUT (VIDEO)-uttaget på spelaren till videoingången på TV:n med en videokabel. Anslut vänster och höger ANALOG AUDIO OUTPUT-uttag på spelaren till vänster och höger IN-ingångar på TV:n med audiokablarna Video-/ljudanslutning denna enhet Ställa in upplösning Spelaren har flera upplösningar för HDMI OUT- och VIDEO OUTPUT (COMPONENT)-uttagen. Du kan ändra upplösningen med hjälp av Setup -menyn Tryck på HOME (). Använd / för att välja Setup och tryck på ENTER (). Setup -menyn visas. Videokabel Audiokabel Använd / för att välja alternativet DISPLAY och tryck därefter på för att flytta till den andra nivån. VIDEO L R TV 4 Använd / för att välja alternativet Resolution och tryck därefter på ENTER () för att flytta till den tredje nivån. 5 Använd / för att välja önskad upplösning och tryck på ENTER () för att bekräfta ditt val. Du kan välja inställningar markerade med för en komponentvideo-anslutning. Du kan välja inställningar markerade med för en HDMI-anslutning. Om din TV inte godtar den uppställning du ställt in på spelaren kan du ange upplösningen till 576p enligt följande:. Tryck på OPEN/CLOSE () för att öppna skivfacket. Tryck på (STOP) i mer än 5 sekunder. Då flera faktorer påverkar upplösningen av videoutgången, se Upplösning videouttgång ( 40).

14 Anslut till en AV-receiver Gör en av följande anslutningar, beroende på egenskaperna för din befintliga utrustning. HDMI ljudanslutning ( 4) Digital ljudanslutning ( 5) CH analog ljudanslutning ( 5) Eftersom många faktorer påverkar typen av ljudutmatning, se Specifikationer för ljud ut för detaljer ( 9). Angående digitalt flerkanalljud En digital flerkanalanslutning ger bästa ljudkvalitet. För detta behöver du en flerkanals AV-receiver som stöder en eller flera av ljudformaten som stöds av spelaren. Kontrollera mottagarens bruksanvisning samt logotyperna på mottagarens framsida. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS och/eller DTS-HD) Anslutning till en AV-receiver via HDMIutgången Anslut spelarens HDMI OUT-utkontakt till motsvarande inkontakt på din förstärkare och använd en HDMI kabel Du måste aktivera spelarens digitala utgång. Se AUDIOmenyn ( 0 ). HDMI-anslutning denna enhet HDMI-kabel HDMI IN HDMI OUT AV-receiver HDMI-kabel TV Anslut AV-receiver HDMI OUT-uttag till HDMI-ingången på TV:n med en HDMI-kabel. 4

15 Anslutning till en AV-receiver via digtalljudutgången Anslut spelarens DIGITAL AUDIO OUTPUT-utkontakt till motsvarande inkontakt (COAXIAL) på din AVreceiver. Använd en extra digital audiokabel. Du måste aktivera spelarens digitala utgång. Se AUDIO-menyn ( 0 ). Digital ljudanslutning Anslutning till en AV-receiver via kanals ljudutgång Anslut vänster och höger ANALOG AUDIO OUTPUTuttag på spelaren till vänster och höger ingångar på din AV-receiver med audiokablarna. CH analog ljudanslutning denna enhet denna enhet Audiokabel Koaxialkabel L R CH AUDIO IN COAXIAL DIGITAL AUDIO IN AV-receiver AV-receiver 5

16 Anslutning av ditt hemmanätverk Denna spelare kan anslutas till lokalt nätverk (LAN) via ETHERNET-porten apparatens bakpanel. Genom anslutning av enheten till ett bredband hemmanätverk får du tillgång till tjänster som BD-LIVE interaktivitet. Anslutning kabelnätverk Anslut spelarens ETHERNET-port till motsvarande port på ditt modem eller router med hjälp av en LAN eller Ethernetkabel (CAT5 eller bättre med RJ45 anslutning). När du kopplar in/ur LAN-kabeln ska du hålla i kabelns kontakt. När du kopplar ur LAN-kabeln ska du inte dra i den utan trycka ner låsspärren medan du drar ur kabeln. Anslut inte en modulär telefonkabel till ETHERNET-porten. Eftersom det finns flera olika sätt att ansluta ska du följa anvisningarna från din teleoperatör eller Internetleverantör. Inställning kabelnätverk Om det finns en DHCP server i det lokala nätverket (LAN) via kabelanslutning kommer denna spelare automatiskt att tilldelas en IP-adress. Efter att ha gjort den fysiska anslutningen kan ett mindre antal av hemmanätverk kräva en ändring av inställningen. Ställ in NETWORK inställningen enligt följande. Förberedelser Innan du gör inställningar för kabelnätverk måste du ansluta bredbandsinternet till ditt hemmanätverk. Välj Connection Setting i Setup menyn och klicka sedan på ENTER (). Anslutning kabelnätverk Router/Modem Bredbandstj änst Använd /// för att välja IP inställning mellan Dynamic och Static. Normalt, väljs Dynamic för att tilldela en IP adress automatiskt. PC LAN-kabel PC 4 Om det inte finns en DHCP server i nätverket och du vill ställa in IP adressen manuellt, välj Static och ställ in IP Address, Subnet Mask, Gateway och DNS Server användande de /// numeriska knapparna. Om du har gjort ett inmatningsmisstag, klicka CLEAR för att radera den upplysta delen. Välj OK och klicka ENTER () för att göra nätverksinställningar. Spelaren ber Dig nu att prova nätverksanslutningen. Välj OK och klicka på ENTER () för att göra nätverksinställningar. denna enhet 6

17 5 Om du väljer Test och klickar på ENTER () i steg 4 ovan, kommer nätverksanslutningen att visas på skärmen. Du kan också testa den på Connection Status i Setup menyn. Noteringar för Nätverksanslutning: Många problem med nätverksanslutningar under uppsättningen kan ofta rättas till genom en återställning av router eller modem. Efter att ha anslutit spelaren till hemmanätverket, bryt strömmen snabbt och/eller dra ut nätsladden ur routern för hemmanätverket eller kabelmodemet. Slå sedan på strömmen och/eller sätt i nätsladden igen. Beroende på Internetleverantören (ISP) kan det finnas en begränsning i antalet enheter som kan erhålla Internettjänst enligt gällande serviceavtal. Kontakta din Internetleverantör för mer information. Vårt företag kan inte hållas ansvarigt för felaktig funktion avseende spelaren och/eller Internetanslutningen vid kommunikationsfel/dålig funktion som beror på din bredbandsanslutning eller annan ansluten utrustning. Funktionerna för BD-ROM-skivor som är tillgängliga genom Internetanslutning tillverkas och tillhandhålls inte av vårt företag och företaget är inte ansvarigt för deras funktionalitet eller fortsatta tillgänglighet. Viss skivrelaterad information via Internet är kanske inte kompatibel med spelaren. Om du har frågor angående sådant innehåll bör du kontakta skivtillverkaren. För viss Internetinformation kan du behöva en anslutning med högre bandbredd. Även i det fall spelaren är korrekt ansluten och konfigurerad kan det hända att viss Internetinformation inte fungerar korrekt pga. trafiktoppar på Internet, bandbreddsbegränsningar hos Internetleverantören eller leverantörsproblem. En del Internetanslutningsfunktioner är kanske inte möjliga beroende på vissa begränsningar hos den Internetleverantör (ISP) som levererar bredbandsuppkopplingen. Debiterade avgifter från en Internetleverantör inklusive (utan begränsning) anslutningsavgifter ansvarar du själv för. En 0 Base-T eller 00 Base-TX LAN port krävs för en kabelanslutning av denna spelare. Om din Internet-tjänst inte tillåter en sådan anslutning så kan du inte ansluta spelaren. Du måste använda en router för att nyttja xdsl-tjänster. För att använda DSL-tjänster krävs DSL-modem och ett kabelmodem krävs för att använda kabelmodem-tjänster. Beroende på åtkomstmetod och abonnemangsavtal med din Internetleverantör kan det hända att du inte kan utnyttja spelarens anslutningsfunktion eller att du är begränsad angående antalet samtidigt anslutna enheter. (Om din Internetleverantör begränsar abonnemanget till en enhet kan det hända att spelaren inte tillåts anslutning om en dator redan är ansluten.) Det kan hända att en router inte är tillåten, eller dess användning kan vara begränsad, beroende på din Internetleverantörs policy och begränsningar. Kontakta din Internetleverantör direkt för mer information. 7

18 Ansluta USB-enhet Den här enheten kan spela film-, musik- och fotofiler som finns på USB-enheten. Uppspelning av innehåll på USB-enhet Sätt i en USB-enhet i USB-porten till dess att den sitter ordentligt. När du ansluter USB-enheten på Startmenyn kommer spelaren att spela musikfiler som finns på USB-minnet automatiskt. Om USB-minnet innehåller olika filtyper kommer en meny för val av filtyp att visas. Det kan ta några minuter att ladda filer beroende på mängden innehåll som är lagrat på USB-minnet. Tryck på ENTER () medan Cancel är valt för att stoppa laddningen. Tryck på HOME (). Välj Movie, Photo eller Music med / och tryck på ENTER (). Denna spelare stödjer USB-flashminne formaterad i FAT6, FAT och NTFS vid åtkomst till filer (musik, foto och film). För BD-LIVE stöds emellertid bara FAT6 och FAT. Använd ett USB-flashminne formatterat i antingen FAT6 eller FAT när du använder BD-LIVE. Denna enhet stöder upp till 6 GB kapacitets USB-flashminnen. USB-enheten kan användas till lokal lagring för att spela BD- Live-skivor med Internet. Den här enheten stöder upp till fyra partitioner för USB-enheten. Ta inte ut USB-enheten under användning (uppspelning etc.). USB-enheter som kräver ytterligare programinstallationer när du har anslutit dem till en dator, stöds inte. USB-enhet: USB-enhet som stöder USB. och USB.0. Filmfiler, musikfiler och fotofiler kan spelas. Detaljerad information om varje alternativ finns på respektive sidor. Regelbunden säkerhetskopiering rekommenderas för att förhindra dataförluster. Om du använder en USB-förlängningskabel eller USB-hubb, detekteras USB-enheten eventuellt inte. En del USB-enheter fungerar eventuellt inte med den här enheten. Digitalkameror och mobiltelefoner stöds inte. USB-porten på enheten kan inte anslutas till en dator. Enheten kan inte användas som lagringsenhet. 4 Välj USB med / och tryck på ENTER (). 5 Välj en fil med /// och tryck på PLAY eller ENTER () för att spela upp filen. 6 Dra ut USB-enheten försiktigt. 8

19 Inställningar Justera inställningarna Du kan ändra inställningarna för spelaren i menyn Setup. Tryck på HOME (). Använd / för att välja Setup och tryck på ENTER (). Setup -menyn visas. DISPLAY-menyn TV Aspect Ratio Välj ett bildformat med hänsyn till din TV-typ. 4: Letter Box: Välj detta när en standard 4: TV är ansluten. Visar teatraliska bilder med svarta områden ovanför och under bilden. 4: Pan Scan: Välj detta när en standard 4: TV är ansluten. Visar bilder som är beskurna för att fylla TVskärmen. Bildens båda sidor är beskurna. 6:9 Original: Välj detta när en bred 6:9 TV är ansluten. 4:-bilden visas i sitt ursprungliga 4:-förhållande och med svarta fält på både vänster och höger sida. 6:9 Full: Välj detta när en bred 6:9 TV är ansluten. 4:-bilden justeras horisontellt (linjärt proportionellt) för att fylla hela skärmen. Du kan inte välja alternativet 4: Letter Box och 4: Pan Scan när upplösningen är inställd högre än 70p. 4 Använd / för att välja första inställnings alternativet och tryck på för att flytta till den andra nivån. Använd / för att välja andra inställnings alternativet och tryck på ENTER () för att flytta till den tredje nivån. Resolution Ställer in utsignalens upplösning för komponent- och HDMI-videosignalen. Mer information om upplösning finns på sidan och 40. Auto: Om HDMI OUT-uttaget är anslutet för TV:n som visar information (EDID), väljs automatiskt den upplösning som lämpar sig för den anslutna TV:n. Om endast VIDEO OUTPUT (COMPONENT) är ansluten, ändras upplösningen till 080i som standard. 080p: Matar ut 080-linjer för progressiv video. 080i: Matar ut 080-linjer för sammanflätad video. 70p: Matar ut 70-linjer för progressiv video. 576p: Matar ut 480/576-linjer för progressiv video. 576i: Matar ut 480/576-linjer för sammanflätad video. 5 Använd / för att välja önskad inställning och tryck på ENTER () för att bekräfta ditt val. 9

20 0 080p Display Mode När upplösningen är inställd till 080p väljer du 4 Hz för jämn filmvisning (080p/4 Hz) med en HDMIförsedd skärm som är kompatibel med 080p/4 Hzingång. När du väljer 4 Hz kan viss bildstörning förekomma vid växling mellan video och film. I så fall väljer du 50 Hz. Även om 080p Display Mode är inställd på 4 Hz, om TV:n inte är kompatibel med 080p/4 Hz, är den faktiska bildfrekvensen för videoutgången 50 Hz eller 60 Hz enligt videokällans format. HDMI Color Setting Välj typ av utmatning från HDMI OUT-uttaget. För denna inställning se bruksanvisningarna för din skärmenhet. YCbCr: Välj detta vid anslutning till en HDMI-skärmenhet. RGB: Välj detta vid anslutning till en DVI-skärmenhet. LANGUAGE-menyn Display Menu Välj språk för menyn Setup och visning på skärmen. Disc Menu/Disc Audio/Disc Subtitle Välj önskat språk för ljudspåret (skivans ljud), textremsor och skivmenyn. Original: Syftar på originalspråket som skivan spelades in i. Other: Tryck på ENTER () för att välja ett annat språk. Använd sifferknapparna och tryck på ENTER () för att ange motsvarande fyrsiffriga nummer enligt listan med språkkoder ( 6). Off (endast skivans undertext): Stänger av undertext. Beroende på skivan kanske din språkinställning inte fungerar för vissa skivor. AUDIO-menyn Varje skiva har många alternativ för ljudutmatning. Ställ in spelarens ljudalternativ enligt den typ av ljudanläggning du använder. Eftersom många faktorer påverkar typen av ljudutmatning, se Specifikationer för ljud ut för detaljer ( 9). HDMI / Digital Output Välj formatet för ljudutmatning när en enhet försedd med en HDMI- eller Digital Audio-ingång är ansluten till spelarens HDMI OUT- eller DIGITAL AUDIO OUTPUT-uttag. PCM Stereo: Välj detta om du ansluter spelarens HDMI OUTeller DIGITAL AUDIO OUTPUT-uttag till en enhet med -kanals digital stereo-dekoder. PCM Multi-Ch (endast HDMI): Välj detta om du ansluter spelarens HDMI OUTuttag till en enhet med flerkanals digital-dekoder. DTS Re-Encode: Välj detta om du ansluter spelarens HDMI OUT eller DIGITAL AUDIO OUTPUT-uttag till en enhet med DTS-dekoder. Primary Pass-Thru: Välj om du ansluter apparatens DIGITAL AUDIO OUTPUT och HDMI OUT till en enhet med dekoder för LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS och DTS-HD. När alternativet HDMI är inställt på PCM Multi-Ch kan ljudet matas ut som PCM-stereo ifall PCMflerkanalsinformationen inte detekteras från en HDMI-enhet med EDID. Om HDMI eller Digital Output är inställt på DTS Re-Encode, hörs DTS återkoda ljudet för BD-ROM skivor med sekundärt ljud och originalljudet hörs för de andra skivorna (som Primary Pass-Thru ). Sampling Freq. (Digital ljudutgång) 9 khz: Välj detta om din AV-receiver eller förstärkare kan hantera 9 KHz-signaler. 96 khz: Välj detta om din AV-receiver INTE kan hantera 9 KHz-signaler. När detta val har gjorts konverterar enheten alla 9 KHz-signaler till 96 KHz så att systemet kan avkoda dem. 48 khz: Välj detta om din AV-receiver eller förstärkare INTE kan hantera 9 KHz- och 96 KHz-signaler. När detta val har gjorts konverterar enheten alla 9 KHz- och 96 KHz-signaler till 48 KHz så att systemet kan avkoda dem. Se efter i dokumentationen för AV-receiver för att verifiera egenskaperna.

21 DRC (Dynamisk omfångskontroll) Medan skivan som är kodad i Dolby Digital eller Dolby Digital Plus spelas upp kan du minska det utgående ljudets dynamiska omfång (skillnaden mellan de starkaste och de tystaste ljuden). Du kan då lyssna på en film med lägre volym utan att förlora ljudskärpan. Ställ in DRC till On för att få denna effekt. DRC-inställningen kan ändras enbart om en skiva inte är insatt eller om enheten är stoppad. LOCK-menyn (barnlås) LOCK inställningarna påverkar endast BD och DVD uppspelning. För att komma åt funktionerna i inställningarna i LOCK måste du skriva in den fyrsiffriga säkerhetskod som du har skapat. Om du inte har skrivit in ett lösenord ännu uppmanas du att göra det nu. Skriv in ett fyrsiffrigt lösenord två gånger och tryck på ENTER () för att skapa ett nytt lösenord. Password Du kan skapa, ändra eller ta bort lösenord. None: Skriv in ett fyrsiffrigt lösenord två gånger och tryck på ENTER () för att skapa ett nytt lösenord. Change: Skriv in nuvarande lösenord och tryck på ENTER (). Skriv in ett fyrsiffrigt lösenord två gånger och tryck på ENTER () för att skapa ett nytt lösenord. Om du glömmer lösenordet Om du glömmer lösenordet, kan du återställa det med följande steg: Ta bort eventuell skiva som finns i spelaren. Välj alternativ Password i Setup menyn. Använd sifferknapparna för att skriva in Lösenordet har rensat. Om du gör ett misstag innan du tryckt på ENTER (), trycker du på CLEAR. Ange därefter rätt lösenord. DVD Rating BD Rating Ställ in åldersgräns för uppspelning av BD-ROM. Använd sifferknapparna för att skriva in en åldersgräns för att titta på BD-ROM. 55: Alla BD-ROM-skivor kan spelas. 0-54: Förhindrar uppspelning av BD-ROM-skiva som är försedd med motsvarande klassning. Klassificeringen BD Rating kan användas endast när BD skivan innehåller Advanced Rating Control. Area Code Ange koden för det område vars standarder användes för att klassa DVD-videoskivan, baserat på listan på sidan 5. NETWORK-menyn NETWORK inställningarna behövs för att använda BD-LIVE. Connection Setting Om ditt hemmanätverksmiljön är klart för att ansluta spelaren måste spelaren ställas in för nätverksanslutning för nätverkskommunikation. Se Anslutning av ditt hemmanätverk ( 6 7). Connection Status Om du vill kontrollera nätverksstatus på denna spelare, välj Connection Status och klicka på ENTER () för att kontrollera om anslutning till nätverket och till internet har genomförts. BD-LIVE connection Du kan begränsa Internet-åtkoms när BD-LIVEfunktioner används. Permitted: Internet-åtkomst är tillåten för allt BD-LIVEinnehåll. Partially Permitted: Internet-åtkomst är endast tillåten för BD-LIVEinnehåll som har ägarcertifikat. Internet-åtkomst och AACS-online-funktioner är förhindrade för allt BD- LIVE-innehåll utan ett certifikat. Prohibited: Internet-åtkomst är förhindrat för allt BD-LIVEinnehåll. Blockerar uppspelning av klassade DVD-skivor baserat på deras innehåll. (Alla skivor är inte klassade.) Rating -8: Ett () har flest restriktioner och åtta (8) är den minst restriktiva. Unlock: Om du väljer Unlock inaktiveras barnlåset och hela skivan spelas upp.

22 OTHERS-menyn DivX VOD OM DIVX VIDEO: DivX är ett digitalt videoformat skapat av DivX, Inc. Detta är en officiell DivX certifierad anläggning som spelar DivX video. Besök för mera information och mjukvaruverktyg för att konvertera dina filer till DivX video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND (PÅ BEGÄRAN): Denna DivX Certified anläggning måste registreras för att kunna spela DivX Video-on-Demand (VOD) innehåll. För att generera en registreringskod, leta upp avsnittet DivX VOD i inställningsmenyn. Gå till vod.divx.com med denna kod för att fullfölja registreringen och för att lära mera om DivX VOD. Register: Visar registreringskoden för din spelare. Deregister: Deaktivera din spelare och visa deaktiveringskoden. Samtliga videofilmer som laddats ner från DivX VOD med denna spelares registreringskod kan endast spelas upp på den här enheten. Auto Power Off Skärmsläckaren visas när du lämnar spelaren i stoppläge i ungefär fem minuter Om du anger detta alternativ till On kommer enheten automatiskt att stängas av efter att skärmsläckaren visats i 5 minuter. Ange detta alternativ till Off för att lämna skärmsläckaren till dess att enheten används av användaren. Initialize Factory Set: Du kan återställa spelaren till ursprungliga fabriksinställningar. BD Storage Clear: Återställer BD-innehåll från anslutet USB-minne. Om du återställer spelaren till sina ursprungliga fabriksinställningar med Factory Set måste du genomföra nätverksinställningarna på nytt. Software Information: Visar aktuell programvaruversion.

23 Handhavande Vanlig uppspelning Spela upp en skiva Tryck på OPEN/CLOSE () och placera en skiva i skivfacket. Tryck på OPEN/CLOSE () för att stänga skivfacket. För de flesta ljud-cd, BD-ROM och DVD-ROM skivor startar uppspelning automatiskt. Tryck på HOME (). Snabbspolning framåt eller snabbspolning bakåt Tryck på eller för snabbspolning framåt eller bakåt under uppspelning. Det går att ändra de olika uppspelningshastigheterna genom att trycka på eller flera gånger. Sänk uppspelningshastigheten Medan uppspelningen är i pausläge, tryck på flera gånger för att spela upp i slow motion. Hoppa till nästa/föregående kapitel/spår/fil Under uppspelning, tryck på eller för att gå till nästa kapitel/spår/fil eller för att återgå till början av aktuellt kapitel/spår/fil. Tryck på kortvarigt två gånger för att gå tillbaka till föregående kapitel/spår/fil. 4 5 Välj Movie, Photo eller Music med / och tryck på ENTER (). Välj alternativet Disc med / och tryck på ENTER (). Använda skivmenyn Visning av skivmeny En menyskärmbild kan visas först när man sätter i en skiva som innehåller en meny. Om du vill visa skivmenyn under uppspelning tryck på TOP MENU. Använd knapparna /// för att navigera genom menyvalen. Visning av popup-menyn Vissa BD-ROM-skivor innehåller en popup-meny som visas under uppspelning. Tryck på POP UP MENU/MENU under uppspelning och använd knapparna /// för att navigera genom menyvalen. 6 Detta steg behöver endast utföras när en skiva är isatt och en USB-enhet är anslutna till denna enhet. Välj en fil med /// och tryck på (PLAY) eller ENTER () för att spela upp filen. Uppspelningsfunktionerna som beskrivs i denna anvisning är inte alltid tillgängliga för alla filer och media. En del funktioner kan vara begränsade beroende på många faktorer. Beroende på BD-ROM titlar kan det krävas att en USB-enhet är ansluten för korrekt uppspelning. För att stanna uppspelning Tryck på (STOP) under uppspelning. Gör paus i uppspelning Tryck på (PAUSE) under uppspelning. Tryck (PLAY) för att fortsätta uppspelning. Uppspelning ruta-för-ruta Tryck på (PAUSE) när en film spelas upp. Tryck flera gånger på (PAUSE) för att få uppspelning ruta-för-ruta. Återta uppspelning Enheten registrerar punkten där du tryckte på (STOP) beroende på skivan. Om (Återta från stopp) visas kortvarigt på skärmen tryck på (PLAY) för att fortsätta spela upp (från stoppunkten). Om du trycker på (STOP) två gånger eller matar ut skivan, visas (absolut stopp) på skärmen. Enheten kommer att radera stoppunkten. Den punkt där du fortsätter att spela upp från kan tas bort om du trycker på en knapp (t.ex. ON/STANDBY, OPEN/ CLOSE () osv.). Funktionen för fortsatt uppspelning fungerar inte på BD-Videoskivor med BD-J. På BD-ROM-skiva med interaktiv titel går enheten in i helt stoppat läge om du trycker på (STOP) en gång under uppspelning.

BD-SP809. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning. Introduktion... 5. Anslutningar... 15. Spela upp... 23. Funktionsinställning...

BD-SP809. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning. Introduktion... 5. Anslutningar... 15. Spela upp... 23. Funktionsinställning... Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER BD-SP809 Bruksanvisning Introduktion... 5 Anslutningar... 15 Spela upp... 23 Funktionsinställning... 37 Övrigt... 48 Tack för inköpet av en Onkyo BLU-RAY DISC - SPELARE. Läs

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio

Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio ANVÄNDARHANDBOK Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio SVENSKA DANSK NORSK SUOMI Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

Blu-ray Disc /DVD Player

Blu-ray Disc /DVD Player ANVÄNDARHANDBOK Blu-ray Disc /DVD Player Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning. BD670/BD670N P/NO : SAC35095316 Komma

Läs mer

TX-NR616. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR616. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... AV-RECEIVER TX-NR66 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...9 Bruksanvisning Avancerad användning...46 Styra andra

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

TX-NR828. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR828. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR88 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar...3 Påslagning & grundläggande funktioner...3 Bruksanvisning Uppspelning...3 Avancerad användning...55

Läs mer

TX-NR929. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR929. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR99 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar...3 Påslagning & grundläggande funktioner...4 Bruksanvisning Uppspelning...3 Avancerad användning...56

Läs mer

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning

O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 Bruksanvisning Copyright 2011 Alla rättigheter förbehållna O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 bruksanvisning Originalutgåva: Augusti 2011 Ändringar

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S470 4-260-337-61(1)

Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S470 4-260-337-61(1) 4-260-337-61(1) Denna spelares mjukvara kan komma att uppdateras i framtiden. För närmare detaljer om tillgängliga uppdateringar, se: http://support.sony-europe.com/ z För praktiska råd och tips och information

Läs mer

Bruksanvisning Blu-ray spelare

Bruksanvisning Blu-ray spelare Bruksanvisning Blu-ray spelare BluTechVision Interactive 233 33997.050 Snabbinstruktion Förberedelse TV-användning BluTechVision Interactive-användning Slå på/av apparat kort tryckning Lägg in skiva Knapp

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player 4-261-097-31(1)

Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player 4-261-097-31(1) 4-261-097-31(1) Denna spelares mjukvara kan komma att uppdateras i framtiden. För närmare detaljer om tillgängliga uppdateringar, se: http://support.sony-europe.com/ z För praktiska råd och tips och information

Läs mer

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller 3D Blu-ray TM Disc-system Gäller för alla BDS x80-modeller Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion 3 Beskrivning och funktioner 3 Uppackning 3 Inkluderat 3 Installationsplats 4 BDS anslutningar

Läs mer

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL R BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS SW VARNINIG FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER

Läs mer

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA azur 651/751BD Din musik + vår passion Innehåll Se till att registrera ditt köp. Besök: www.cambridge-audio.com/care Om du registrerar blir du den första som vi

Läs mer

4-290-283-31(2) Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S185/S186. 2011 Sony Corporation

4-290-283-31(2) Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S185/S186. 2011 Sony Corporation 4-290-283-31(2) Bruksanvisning Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S185/S186 2011 Sony Corporation VARNING Minska risken för brand och elchock genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt. Öppna inte

Läs mer

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Collections SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Collections SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE PAL VCR E3B43ED_.book Page 1 Friday, February 23, 2007 2:48 PM Användarhandbok DVD / Videokassettspelare med GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Collections

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

AVR 760 AVR 660 AUDIO/VIDEO RECEIVER. ANVÄNDARHANDBOK Grundläggande funktioner

AVR 760 AVR 660 AUDIO/VIDEO RECEIVER. ANVÄNDARHANDBOK Grundläggande funktioner AVR 760 AVR 660 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Grundläggande funktioner Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna.

Läs mer

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Bruksanvisning

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Bruksanvisning 4-128-704-32(1) DVD Recorder Bruksanvisning För praktiska råd och tips och information om Sonys produkter och tjänster, besök: www.sony-europe.com/myproduct RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205 2009 Sony

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Märke: FUNAI Modell nr.: HDR-A2835 SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE. Viktig information

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Märke: FUNAI Modell nr.: HDR-A2835 SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE. Viktig information STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD AY RECORD E44BED_.book Page Thursday, January 6, 006 9:46 PM Användarhandbok / Videokassettspelare med GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Märke: FUNAI Modell nr.: HDR-A85 Innan

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer