BD-SP807. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BD-SP807. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning"

Transkript

1 Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER BD-SP807 Inledning... 2 Anslutningar Bruksanvisning Uppspelning Funktionsinställning Övrigt Tack för inköpet av Onkyos BLU-RAY-SPELARE. Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna till tillvägagångssättet innan anslutningarna görs, strömmen slås på och mottagaren tas i bruk. Genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning kommer du att tillfullo kunna utnyttja egenskaperna hos din nya BLU-RAY-SPELARE för optimal prestanda och ljudkvalitet. Spara bruksanvisningen. Sv

2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN) INTE AVLÄGSNAS. DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM KAN REPARERAS AV KONSUMENTEN. ÖVERLÅT ALLT REPARA- TIONSARBETE TILL KVALIFICERAD PERSONAL. CAUTION AVIS RISK OF ELECTRIC SHOCK RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE DO NOT OPEN NE PAS OUVRIR Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om att det finns oisolerad "farlig spänning" inuti apparaten som kan vara tillräckligt stark för att ge elektriska stötar med personskador som följd. Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten. Försiktighetsmärkningen sitter på chassits undersida eller baksida. Se upp! 1. Försök inte att öppna höljet. Det finns inga utbytbara delar inuti. All service måste utföras av servicepersonal. 2. Spår och öppningar på höljets sidor och undersida är till för att ge ventilation. För att apparaten ska fungera väl och inte överhettas får dessa inte sättas igen eller täckas över. Undvik att installera i trånga utrymmen såsom i bokhyllor om inte tillräcklig ventilation kan ges. 3. Håll apparaten borta från värmeelement och andra värmekällor. 4. Använd inte kraftiga magnetfält i närheten. 5. Tryck inte in några föremål genom apparatens spår eller öppningar eftersom de kan komma i kontakt med strömförande delar eller kortsluta delar vilket kan leda till brand eller elstötar. 6. För att undvika brand och stötar får inte apparaten utsättas för stänk eller vätskor och placera inte vätskefyllda föremål såsom vaser på apparaten. 7. Ställ inte apparaten lodrätt. Använd endast apparaten i vågrätt (liggande) ställning. 8. Denna produkt är i Standby-läge när den stängs av medan nätsladden är ansluten. 9. Ställ inga brännbara föremål på apparaten (ljus o.dyl.). 10. Avlägsna skivor och dra ut nätsladden ur vägguttaget innan du flyttar apparaten. 11. Dra ut nätkontakten för att stänga av apparaten vid felsökning eller när den inte används. 12. Nätkontakten ska vara lätt att komma åt. 13. Läs instruktionerna i handboken för att tillse att apparaten installeras och ansluts på ett säkert sätt i multimediasystem. 14. Lämna ett avstånd på 20 cm runt omkring apparatens ventilationsöppningar. Placering Ställ inte apparaten direkt ovanpå eller under din TV-apparat. Det borde finnas minst 20 cm mellan apparaten och TV:n och luft måste kunna cirkulera genom apparatens öppningar. Placera inte apparaten på möbler som kan välta om någon lutar sig mot, drar i, står eller kliver på den. En enhet som ramlar ner kan orsaka allvarliga skador, t.o.m. dödsfall. Anmärkning om återvinning Produktens förpackningsmaterial är återvinningsbara och kan återanvändas. Kassera alla material i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter. Produkten består av material som kan återvinnas och återanvändas om produkten demonteras av ett specialistföretag. Följande information gäller endast i EUmedlemsstater: Avfallshantering av batterier och/eller ackumulatorer Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att batterier och/eller ackumulatorer måste samlas in och kasseras separat från hushållssoporna. Om batteriet eller ackumulatorn innehåller mer än i Batteridirektivets (2006/66/EC) Pb, Hg, Cd angivna gränsvärden för bly (Pb), kvicksilver (Hg), och/eller kadmium (Cd) så visas de kemiska symbolerna för bly (Pb), kvicksilver (Hg) och/eller kadmium (Cd) under symbolen med den överkorsade soptunnan på hjul. När du medverkar till separat batteriinsamling bidrar du till att produkter och batterier kasseras på rätt sätt och hjälper således till med att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta den lokala kommunförvaltningen eller inköpsstället för att få mer information om de källsorterings- och återvinningsprogram som tillämpas i ditt land. 2

3 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 1. Angående upphovsrätt Så länge det inte endast är för privat bruk är det förbjudet att kopiera upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. 2. Nätströmssäkring Nätströmssäkringen i apparaten ska inte bytas ut av användaren. Kontakta en Onkyohandlare, om strömmen till apparaten inte kan slås på. 3. Vård Torka då och då av utsidan på apparaten med en mjuk trasa. Använd en mjuk trasa fuktad i en svag blandning av ett milt rengöringsmedel och vatten till att torka bort svårborttagna fläckar med. Torka därefter genast av apparaten med en ren och torr trasa. Använd inte slipande trasor, förtunningsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar som kan skada ytbehandlingen eller skrapa bort text från höljet. 4. Ström VARNING! LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INFORMATION INNAN APPARATEN ANSLUTS TILL ETT NÄTUTTAG FÖRSTA GÅNGEN. Lokal nätspänning varierar i olika länder. Kontrollera noga att den lokala nätspänningen där apparaten ska användas överensstämmer med den spänning som står tryckt på apparaten baksida (Växelström V, 50/60 Hz). Nätkabelns stickkontakt är till för att koppla loss apparaten från nätuttaget (strömkällan). Se till att stickkontakten alltid är lättillgänglig (snabbt kan kommas åt). Vissa modeller är försedda med en spänningsväljare för anpassning till lokal nätspänning i olika länder. Kontrollera noga innan nätkabeln ansluts att nätspänningsväljaren står i korrekt läge enligt den nätspänning som gäller där förstärkaren ska användas. 5. Förebyggande av hörselskador Observera För högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan orsaka hörselförlust. 6. Batterier och värmeexponering Warning! Batterier (batteripaket eller isatta batterier) får inte utsättas för hög värme från sol, eld eller liknande. 7. Vidrör aldrig apparaten med våta händer Hantera aldrig apparaten eller dess nätkabel med våta eller fuktiga händer. Låt en Onkyohandlare kontrollera apparaten innan den används igen, om vatten eller någon annan vätska har trängt in i apparaten. 8. Angående hantering Om apparaten behöver transporteras, så packa in den i den ursprungliga förpackningen, på samma sätt som den var förpackad när den först köptes. Lämna inte gummi- eller plastföremål ovanpå apparaten under lång tid, eftersom det kan resultera i att märken uppstår på höljet. Apparaten ovansida och baksida kan bli varma under långvarig användning. Detta är helt normalt. Om apparaten lämnas oanvänd under alltför lång tid kan det hända att den inte fungerar ordentligt nästa gång den ska användas. Se därför till att använda apparaten då och då. Töm skivfacket och stäng av apparaten efter avslutad användning. 9. Installation av apparaten Installera apparaten på en välventilerad plats. Se till att tillförsäkra god ventilation runt om hela apparaten, särskilt om den placeras i en stereomöbel. Otillräcklig ventilation kan leda till att apparaten överhettas och orsaka funktionsfel. Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller hög värme från en värmekälla, eftersom det kan leda till att temperaturen inuti apparaten blir så hög att den optiska pickupens livslängd förkortas. Undvik fuktiga eller dammiga platser och platser som utsätts för vibrationer från högtalarna. Placera aldrig apparaten på eller direkt ovanför en högtalare. Placera apparaten i horisontellt läge. Använd den aldrig stående på högkant eller på ett lutande underlag, eftersom det kan orsaka funktionsfel. Om apparaten placeras för nära en teve, en radio eller en videobandspelare, så kan det påverka ljudkvaliteten. Flytta i så fall apparaten bort från den aktuella störkällan. 3

4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 10. För att uppnå tydliga bilder Apparaten är enhögteknologisk precisionsapparat. Om linsen påden optiska pickupen eller mekanismen för skiv-drift drabbas av nersmutsning eller förslitning kandet påverka bildkvaliteten. För att upprätthålla god bildkvalitet rekommenderar vi att inspektion och underhåll (rengöring eller utbyte av utslitna delar) utförs regelbundet. Kontakta en Onkyohandlare. 11. Fuktbildning Fuktbildning kan skada apparaten. Läs noga följande information: På samma sätt kan fukt bildas på den optiska pickuplinsen, en av de viktigaste delarna inuti apparaten. Fuktbildning kan uppstå i följande situationer: när apparaten flyttas från en kall till en varm plats, när ett värmeaggregat slås på eller när kall luft från en luftkonditionerare blåser på apparaten, på sommaren, när apparaten flyttas från ett luftkonditionerat rum till en varm och fuktig plats, när apparaten används på en fuktig plats. Använd inte apparaten, när det finns risk för att fuktbildning uppstår. Fuktbildning kan orsaka skador på skivor och vissa delar inuti apparaten. Om fuktbildning uppstår, så ta ut en eventuellt isatt skiva och lämna apparaten med strömmen på i två till tre timmar. Apparaten bör då vara så pass uppvärmd att all fukt har avdunstat. 12. Regionskoder BD/DVD-standarden utnyttjas regionskoder för att kontrollera uppspelningsmöjligheterna för skivor runtom i världen; världen är uppdelad i tre regioner (BD) respektive sex regioner (DVD). Den här enheten spelar bara upp BD/DVDskivor som överensstämmer med dess regionskod, som finns angiven på den bakre panelen. 13. Angående denna bruksanvisning I denna bruksanvisning förklaras hur apparaten samtliga funktioner används. Observera dock att även om BD/DVD standarden erbjuder många speciella finesser, så ar det inte alla BD/DVD-skivor som som spelas upp kan det därför hända att apparaten inte svarar på vissa manövreringsåtgärder. Vi hänvisar till den information som följer med skivan ifråga angående vissa finesser som stöds. Apparaten innehåller ett halvledarlasersystem och är klassificerad som en LASERPRUDUKT AV KLASS 1. Följ därför noga anvisningarna i denna bruksanvisning för att garantera korrekt användning. Kontakta återförsäljaren av apparaten i händelse av att något problem uppstår. Försök aldrig öppna höljet, eftersom det medför risk för farlig strålning från laserstrålen. FARA: SYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR APPARATEN ÄR ÖPPEN OCH INTERLÅSET SATT UR FUNKTION. UNDVIK EXPONERING FÖR STRÅLEN. SE UPP: DENNA PRODUKT ANVÄNDER EN LASER. ANVÄNDNING AV REGLAGE, JUSTERINGAR ELLER UTFÖRANDE AV ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM ANGES I DENNA BRUKSANVISNING KAN RESULTERA I FARLIG BESTRÅLNING. Etiketten till höger sitter på apparatens baksida. 1. Denna apparat är en LASER- PRODUKT KLASS 1 och har således en laser innanför höljet. 2. Förhindra att lasern blottas genom att aldrig öppna höljet. Överlåt reparationer och underhåll åt en fackman. Gäller modeller till Europa Vi, Försäkran om konformitet ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, GROEBENZELL, TYSKLAND betyger på eget ansvar att den ONKYO-produkt som beskrivs i denna bruksanvisning uppfyller föreskrifterna för följande tekniska standards: EN60065, EN55013, EN55020 och EN , GROEBENZELL, TYSKLAND K. MIYAGI ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH 4

5 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Medföljande tillbehör fjärrkontroll med R6 (1,5V) batterierna x 2 bruksanvisning RCA ljud/video-kablar Nätkabel snabbstartsguide Kontrollera den infraröda signalen Om fjärrkontrollen inte verkar fungerar korrekt kan du använda en digitalkamera (eller mobiltelefon med inbyggd kamera) för att se om fjärrkontrollen sänder ut en infraröd signal. Med en digitalkamera (inklusive inbyggda kameror i mobiltelefoner): Rikta digitalkameran mot fjärrkontrollen. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen och titta genom digitalkameran. Om du ser det infraröda ljuset genom kameran innebär det att fjärrkontrollen fungerar. Bruksanvisning Observera angående återvinning Enhetens förpackningsmaterial kan återvinnas och återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser. Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall. Underhåll Service Se lämpligt ämne under rubriken FELSÖKNING på sidan 54 innan du återlämnar produkten. Om din apparat slutar fungera ska du inte försöka att lösa problemet själv. Det finns inga delar i apparaten som användaren kan utföra service på. Sätt enheten i viloläge, dra ur nätkabeln och kontakta din Onkyo-återförsäljare. Rengöring av skivor Håll skivor rena för att kunna uppnå bästa möjliga resultat vid uppspelning. Fingeravtryck och damm kan försämra ljud- och bildkvalitet och bör avlägsnas enligt följande. Torka skivan inifrån och utåt med en ren, mjuk trasa enligt bilden. Torka aldrig i cirklar. Angående upphovsrätt Det är enligt lag förbjudet att kopiera, radio- eller TV-sändare, visa, sända via kabel, spela offentligt eller hyra ut upphovsrättsskyddat material utan upphovsrätts-innehavarens tillstånd. BD/ DVD-videoskivor är kopieringsskyddade, så att varje inspelning som görs från en sådan skiva förses med störningssignaler. Denna produkt inkluderar en upphovsrättsskyddsteknik, som är skyddad genom metodanspråk på vissa USA-patent och andra intellektuella egendomsrättigheter ägda av Macrovision Corporation och andra rättighetsägare. Användning av denna upphovsrättsskyddsteknik måste vara auktoriserad av Macrovision Corporation och är avsedd endast för hemmabruk och annan begränsad visning, såvida inte annat har auktoriserats av Macrovision Corporation. Omvänt konstruktionsarbete eller demontering av DVD-spelaren är förbjudet. Ta bort damm eller smuts som har fastnat på en skiva genom att först torka med en fuktad, mjuk trasa och sedan torrtorka med en torr trasa. Använd aldrig lösningsbaserade rengöringsvätskor, såsom thinner eller bensin, skivrengöringsvätskor eller antistatisk sprej avsedd för vinylskivor, eftersom det kan skada skivan. 5

6 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Varumärkesinformation HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. AVCHD och AVCHD logotyperna är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. BONUIEW är ett varumärke som tillhör Bluray Disc Association. BD-LIVE -logotypen är ett varumärke som tillhör Bluray Disc Association. Tillverkad under licens enligt USA:s patentnummer: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 och andra pågående och utgivna patenter från USA och hela världen. DTS är ett registrerat varumärke och DTS-logotyperna, symbolen, DTS-HD- och DTS-HD Master Audio Essential är varumärken som tillhör DTS, Inc DTS, Inc. Med ensamrätt. x.v.color och x.v.color logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation. Blu-ray Disc och är varumärken. är ett varumärke som tillhör DVD Format/Logo Licensing Corporation. Java och alla andra Javavarumärken och -logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och/eller andra länder. DivX, Certifierat av DivX och associerade logotyper och varumärkentillhör DivX, Inc. och används under licens. 6

7 Inledning FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 2 FUNKTIONER... 8 Funktioner...8 Symboler som används i handboken...8 FUNKTIONSÖVERSIKT... 9 Frontpanel...9 Bakre panel...9 Fjärrkontroll Frontpanelens fönster Anslutningar ANSLUTNINGAR...13 Ansluta till en TV Ansluta till en ljudanläggning Nätverksanslutning med LAN Koppla in nätkabeln Uppspelning INFORMATION OM UPPSPELNING...20 GRUNDLÄGGANDE UPPSPELNING...23 Spelar upp en BD, DVD eller en skiva med AVCHD-filer Använda titelmenyn, skivmenyn, och popup-menyn Paus Återuppta uppspelning Uppspelning av ljud-cd eller en MP3, JPEG och DivX -filer Läsa SD-minneskortet Sätta i och spela upp från ett SD-minneskort Ta ut SD-minneskortet SPECIELL UPPSPELNING...29 Snabbt framåt / Snabbt bakåt Långsam uppspelning framåt Steg för steg-uppspelning Upprepad uppspelning Upprepa A-B PIP (Bild-i-Bild) (BONUIEW)-inställning Programmerad uppspelning Slumpmässig uppspelning Snabb uppspelning Kameravinkel Använda BD-Live-skivor med Internet SÖKA...33 SÄRSKILDA INSTÄLLNINGAR...34 Byta textning Byta ljudspår i film Ställa in BD-ljudläge Justera bilden INNEHÅLL Funktionsinställning FUNKTIONSINSTÄLLNING Använda inställningsmenyn...36 Nätverksanslutning...49 Uppgradering av programvara...52 Övrigt FELSÖKNING ORDLISTA SPRÅKKOD SPECIFIKATIONER

8 Funktioner Uppspelning av HD-video Njut av film med bästa möjliga bildkvalitet som går att uppbringa för din HDTV. Denna apparat erbjuder HD-video med upplösning upp till 1080p vilket ger en fantastisk tittarupplevelse. Den mycket detaljrika och skarpa bilden gör filmupplevelsen mycket mer verklighetstrogen. Uppkonvertera DVD för att få bättre bildkvalitet Tekniken för uppkonvertering gör att dina DVD-filmer kommer att se ännu bättre ut än förr. Uppgraderingen ökar upplösningen från vanlig DVD upp till 1080p för en HDMI-anslutning. Bilden kommer att bli mindre hackig och mer realistisk, nästan som HD. Många olika sorters media kan användas Eftersom enheten är helt bakåtkompatibel med DVD, CD och SD-kort, kan du fortsätta att lyssna på din gamla musik och se dina gamla filmer. Dessutom kan du använda JPEG / MP3 / DivX -filer. Lyssna till detaljrikt och flerkanaligt surroundljud Flerkanalers surroundljud blir så verklighetstroget att det känns som om du vore där på riktigt. Lätt att ansluta till din HDTV via HDMI Anslut enheten till din HDTV med en enda HDMI-kabel (High Definition Multimedia Interface). Du bör använda en höghastighets HDMI-kabel för att få bästa effekt. HD-videosignalen överförs till din HDTV utan att omvandlas till analog signal så du får en utmärkt ljud- och bildkvalitet som är helt fri från brus. Tack vare andra utgångar kan du dessutom enkelt ansluta till ditt hemmabiosystem eller din förstärkare. Om HDMI CEC (consumer electronics control) Denna enhet stöder HDMI CEC som möjliggör integrerad styrning via HDMI av fullständiga mediasystem, och ingår i HDMI-standarden. Onkyo garanterar inte 100 % interoperabilitet med andra HDMI CEC-kompatibla enheter från andra tillverkare. PIP (bild-i-bild) (BONUIEW)-inställning En del BD-video har en PIP-funktion (bild-i-bild) som gör att du kan visa en andra videobild infälld i den primära videobilden. Du kan visa den andra videobilden genom att trycka på [PIP] om en scen innehåller ett andra videospår. BD-Live BD-Live (BD-ROM Ver. 2 (Profile 2.0/Profile 1.1)) som gör att interaktiva funktioner kan användas när enheten är ansluten till Internet utöver BONUIEW-funktionen. De olika funktionerna skiljer sig beroende på skivan. Popup-meny En del BD-video har en popup-meny för navigering som kan visas på TV-skärmen utan att uppspelningen avbryts. Du tar fram popup-menyn genom att trycka på [POP UP MENU/ MENU]. Innehållet i popup-menyn varierar beroende på skivan. Snabb uppspelning Uppspelning med något snabbare hastighet samtidigt som ljudsändningen bibehålls. Snabb uppspelning är endast tillgängligt på skivor som spelats in i Dolby Digital-format. HDMI Deep Color Deep Color minskar bandningseffekten på den visade bilden. Se HDMI Deep Colour i FUNKTIONSINSTÄLLNING på sidan 40. FUNKTIONER HDMI 1080p/24 fps ut (endast BD) Den här apparaten har en funktion för mjuk visning av rörelser i material inspelat för biofilm med en hastighet av 24 bildrutor per sekund (fps) med progressiv bild. (Endast tillgängligt när TV:n är ansluten med HDMI-kabel och är kompatibel med 1080p24- signaler.) Se HDMI-videoupplösning i FUNKTIONSINSTÄLLNING på sidan 39. Uppspelning av innehåll på SD-minneskort Du kan spela upp AVCHD/MP3 och JPEG som lagrats i ett SD-minneskort. Du kan lagra bild-i-bild-kommentarer, textning eller andra tillägg för filer av typen BD-ROM Ver. 2 (Profile 2.0/Profile 1.1) i ett SD-minneskort och spela upp med BD-videon. Spela upp AVCHD-filer Enheten stöder uppspelning av filer i AVCHD-format (nytt format för videokameror med hög definition) som spelats in på skiva/sd-kort. Ditt eget arkiv med högdefinitionsfiler kan spelas upp i HD-kvalitet. Uppspelning av DivX /DivX HD-filer Du kan använda DivX -filer som har spelats in på BD-RE/-R, DVD-RW/-R eller CD-RW/-R. Produkten är officiellt DivX Certified Spelar upp alla versioner av DivX -video (inklusive DivX 6/ DivX HD) med standarduppspelning av DivX -mediafiler. Analoga 7.1-kanals surroundutgång Den här spelaren har analoga 7.1-kanals surroundljudutgångar för uppspelning. x.v.color Den här enheten stöder uppspelning av videoinnehåll på skivorna som spelats in med x.v.color -teknik. Om du vill titta på videoinnehållet med x.v.color -utrymmet krävs en TV eller annan visningsenhet som stöder både videobildsreproduktion med x.v.color -standard och kan manuellt växla dess inställning av färgutrymme. Se användarhandboken för din visningsenhet för ytterligare information. Symboler som används i handboken Vi använder följande symboler för att ange vilka mediatyper som är aktuella för de olika funktionerna. Symbol BD-V DVD-V AVCHD CD MP3 JPEG DivX Beskrivning Beskrivningen avser BD-video och BD-RE (ver. 2.1) / BD-R (ver. 1.1/ 1.2/ 1.3) som spelats in i BDMV-format Beskrivningen avser DVD-video Beskrivning hänvisar till DVD och SD-kort / SDHC-kort med AVCHD-filer Beskrivningen avser ljud-cd / DTS-CD Beskrivning hänvisar till BD, DVD, CD-RW/-R och SD-minneskort med MP3-filer Beskrivning hänvisar till BD, DVD, CD-RW/-R och SD-minneskort med JPEG-filer Beskrivning hänvisar till BD, DVD och CD-RW/ -R med DivX -filer Om ingen av symbolerna ovan finns under funktionsrubriken gäller funktionen för alla media. 8

9 FUNKTIONSÖVERSIKT Frontpanel * * 14 (*) Apparaten kan även sättas på genom att trycka på dessa knappar. 1. I /Q ON/STANDBY -knapp Tryck för att sätta på enheten eller för att sätta enheten i viloläge. (För att stänga av enheten helt måste du dra ur nätkabeln) 2. STANDBY-indikator Den här indikatorn lyser rött i viloläge och stängs av när enheten är aktiv. 3. CD-indikator Den här indikatorn lyser grönt när en CD-skiva sätts in. 4. BD-indikator Den här indikatorn lyser blått när en Blu-ray-skiva sätts in. 5. DVD-indikator Den här indikatorn lyser orange när en DVD-skiva sätts in. 6. IR-sensorfönster Tar emot signalerna från fjärrkontrollen så att du kan sköta apparaten på avstånd. Bakre panel 7. Skivfack Lägg in en skiva här när facket är öppet. 8. Display Se Frontpanelens fönster på sidan A (öppna/stäng)-knapp* Används för att öppna och stänga skivfacket. 10. SD CARD-kortplats Sätt in ett SD-minneskort här för att spela upp innehållet. 11. F (paus)-knapp Tryck här för att pausa uppspelningen. 12. C (stopp)-knapp Tryck här för att stoppa uppspelning. 13. B (spela upp)-knapp* Tryck här för att påbörja eller återuppta uppspelning. 14. H/G (hoppa nedåt/uppåt)-knappar Tryck för att hoppa mellan titlar/kapitel/spår/filer AC INLET Terminal Hit kopplar du nätkabeln från eluttaget. Dra ur nätkabeln ur nätuttaget för att stänga av enheten helt. 2. AUDIO OUTPUT (DIGITAL OPTICAL/COAXIAL)-uttag Använd för att ansluta en AV-mottagare/förstärkare, Dolby Digital, DTS-dekoder eller annan enhet till ett digitalt audio optisk/koaxial ingång med en digital audio optisk/koaxial kabel. 3. VIDEO OUTPUT (COMPONENT)-uttag Hit ansluts komponentvideoingången från en TV eller AV-mottagare med RCA-komponentvideokabel. 4. VIDEO OUTPUT (VIDEO)-uttag Hit ansluts en TV, en AV-mottagare eller annan apparat med en RCA-videokabel. 5. AUDIO OUTPUT (DOWN MIX L/R)-uttag Hit ansluts en TV, en AV-mottagare / förstärkare eller annan apparat med en RCA-ljudkabel AUDIO OUTPUT (ANALOG 7.1ch)-uttag Använd en RCA-ljudkabel för att ansluta de här uttagen till 7.1-kanals ljudingångarna på din förstärkare med 7.1-kanals ingångar. 7. ETHERNET Terminal Använd för att koppla en telekommunikationsutrustning med en LAN-kabel. 8. HDMI OUT-uttag Hit ansluts en TV, en AV-mottagare / förstärkare eller annan apparat med en HDMI-kompatibel port med en HDMI-kabel. Vidrör inte stiften i uttagen på apparatens baksida. Elektrostatiska urladdningar kan förstöra apparaten. Denna apparat har inte RF-modulator. 9

10 FUNKTIONSÖVERSIKT Fjärrkontroll * * (*) Apparaten kan även sättas på genom att trycka på dessa knappar. 1. DISPLAY-knapp Visa skärmmenyn. 2. ON/STANDBY I /Q-knapp Tryck för att sätta på enheten eller för att sätta enheten i viloläge. (För att stänga av enheten helt måste du dra ur nätkabeln) 3. Sifferknappar Välj titel, kapitel, spår eller filnummer. Använd för att mata in siffervärden i inmatningsfält. 4. SEARCH-knapp Visa sökmenyn. 5. A / B / C / D-knapp Välja i vissa BD-menyer. När fillistan/miniatyrbildslistan visas kan du trycka för att växla mellan sidorna. 6. TOP MENU-knapp Visa översta menyn. 7. Pilknappar K / L / s / B Navigera åt olika håll i menyerna. 8. SETUP-knapp Visa inställningsmenyn. 9. SUBTITLE-knapp Visa textningsmenyn. 10. REV E-knapp Används under uppspelning för snabbsökning bakåt. 11. PLAY B-knapp* Påbörja eller återuppta uppspelning SKIP H-knapp Tryck en gång under uppspelning för att komma till början av nuvarande titel, kapitel, spår eller fil. Tryck två gånger under uppspelning för att komma till föregående titel, kapitel, spår eller fil. Går till föregående fil vid visning av JPEG-filer. 13. PAUSE F-knapp Tryck här för att pausa uppspelningen. När uppspelningen har pausats, tryck upprepade för stega fram en bildruta i taget. 14. RESOLUTION-knapp Använd HDMI-utsignal. 15. OPEN/CLOSE A-knapp* Används för att öppna och stänga skivfacket. 16. PIP-knapp Sätt på eller stäng av PIP funktionen (bild-i-bild kan bara användas för BD-video med stöd för denna funktion). 17. ANGLE-knapp Välj olika kameravinklar på skivan. Roterar JPEG-bilder 90 grader medurs. 18. REPEAT-knapp Ändra upprepningsläge. 19. CLEAR-knapp Radera inmatad information, radera markörinställningar eller avbryt programmering för ljud-cd m.m. 20. A-B-knapp Upprepa ett visst avsnitt mellan punkterna A och B. 21. POP UP MENU/MENU-knapp Tryck för att visa popup-menyn/skivmenyn. 22. ENTER-knapp Bekräfta eller välj menyalternativ. 23. RETURN-knapp Återgå till föregående meny. 24. AUDIO-knapp Visa ljudmenyn. 25. FWD D-knapp Används under uppspelning för snabbsökning framåt. Använd i pausläge för långsam uppspelning framåt. 26. STOP C-knapp Tryck här för att stoppa uppspelning. 27. SKIP G-knapp Tryck en gång för att komma till nästa titel, kapitel, spår eller fil. 28. MODE-knapp Tryck under uppspelning av BD, DVD eller AVCHDfiler för att visa inställningen av snabb uppspelning och bildjusteringen. Tryck under BD-uppspelning för att sätta på eller stänga av bild-i-bild-funktionen (gäller endast för BD-video som stöder PIP-funktionen). Visar menyer för att ändra bildinställningar, byta bild eller ändra bildstorlek på JPEG-bilder. Visar i stoppläget en meny för inställning av BDljudläge om en BD-skiva sitter i och är stoppad. Tryck i stoppläget med ljud-cd, en skiva med MP3 eller JPEG-filer inmatade för att visa menyer för program och slumpmässig uppspelning. 10

11 FUNKTIONSÖVERSIKT Sätta i batterier i fjärrkontrollen Sätt i 2 R6 (1,5V) batterierna med polerna vända enligt markeringarna i batterifacket på fjärrkontrollen. 1) Öppna luckan. Använda fjärrkontrollen Tänk på följande när du använder fjärrkontrollen: Se till att inga föremål skymmer vägen mellan fjärrkontrollen och apparatens IR-sensorfönster. Det kan bli svårt att använda fjärrkontrollen om IR-sensorfönstret är utsatt för starkt solljus eller kraftig lysrörsbelysning. Fjärrkontroller för olika apparater kan störa varandra. Undvik användning av fjärrkontroll för andra apparater i närheten. Byt batterierna om du märker att fjärrkontrollens räckvidd börjar bli sämre. Maximal räckvidd är följande. 2) Sätt i batterierna. IR-sensorfönster BD-SP ca. 5 m Var noga med att placera batteriernas poler + och ] vända enligt markeringarna i batterifacket. 3) Stäng luckan. Felaktig användning av batterierna kan leda till att de läcker eller spricker. Tänk på följande: Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. Använd inte olika batterityper tillsammans. De kan likna varandra men ha olika spänningar. Se till att batteriernas +- och --poler överensstämmer med markeringarna i batterifacket. Ta ut batterierna ur facket om de inte ska användas under den närmaste månaden. När du slänger bort använda batterier måste du följa de regeringsföreskrifter eller miljöanvisningar som gäller i ditt land eller område. Batterier får inte laddas, kortslutas, värmas, brännas eller tas isär. 11

12 FUNKTIONSÖVERSIKT Frontpanelens fönster 1 2 * Displayens ljusstyrka kan ändras. Se Panel Display i FUNKTIONSINSTÄLLNING på sidan Visar aktuell uppspelningsikon. Se tabellen nedan. 2. Visar olika typer av information såsom titelnummer, tid som gått, upprepningsläge m.m. Uppspelningsikon Skiva SD-minneskort Betydelse Uppspelning pågår Stoppad Pausad Snabbsökning framåt Snabbsökning bakåt Långsam uppspelning framåt (Endast för AVCHD) Upprepning är aktiverad Exempel på displaymeddelanden Titel spelas. Visar titelnummer och tid som gått. Laddar en skiva. Aktuellt kapitel upprepas. Dolby Digital-ljud spelas. DTS-audio spelas upp. 12

13 Ansluta till en TV ANSLUTNINGAR Anslut på ett av följande sätt beroende på vilken utrustning du har. ANSLUTNING AV LJUD ANSLUTNING AV BILD ANSLUTNING AV LJUD OCH BILD TV Metod 1 Metod 2 *1 Metod 3 *1, 2 analogt ljud vanlig bild bättre bild bästa ljud/bild AUDIO IN R L VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN Y (Grön) HDMI IN PB/CB (Blå) denna apparat RCA-ljudkabel PR/CR (Röd) RCAvideokabel RCA-komponentvideokabel och eller eller HDMIkabel (Röd) (Blå) (Grön) AUDIO OUTPUT (DOWN MIX L/R) VIDEO OUTPUT (VIDEO) VIDEO OUTPUT (COMPONENT) HDMI OUT *1) Den här apparaten är kompatibel med progressiv bildvisning. Det är en funktion som ger bättre bildkvalitet än vanliga system. För att kunna använda funktionen måste du ansluta med komponentvideo eller HDMI. Se inställningarna HDMI-videoupplösning eller Komponentutgång på sidan 39 för videoupplösning. *2) Analogt ljud behövs inte för denna anslutning. Dessa medföljande kablar används i den här anslutningen: RCA-ljudkabel (L/R) x 1 RCA-videokabel x 1 Övriga kablar som krävs måste du själv handla hos en återförsäljare. Anslut apparaten direkt till TV:n. Om RCA ljud / videokablarna ansluts till en videobandspelare kan bilderna bli förvrängda på grund av copyright-skyddet. Om bilden inte ser bra ut på TV:n p.g.a. inställningarna HDMI-videoupplösning eller Komponentutgång håller du [B (spela upp)] på frontpanelen intryckt under minst 5 sekunder. Inställningarna HDMI-videoupplösning och Komponentutgång återställs då till standardvärdena. Du kan inte ändra videoupplösningen under uppspelning av Blu-ray-skivor. Stoppa uppspelningen innan upplösningen ändras. En enkel 1-kabelanslutning till en apparat som har en HDMI-kontakt (high-definition multimedia interface) gör att både digital bild och flerkanalsljud kan överföras. 13

14 ANSLUTNINGAR HDMI-läge och faktiska utsignaler Tryck på [RESOLUTION] för att ändra videoupplösningen för signalerna från HDMI OUT. Videoupplösningen ändras på följande sätt varje gång du trycker på [RESOLUTION]. Frontpanelens fönster HDMI-videoupplösning *1 480 Interlaced 576 Interlaced Tryck på [RESOLUTION] *1 480 Progressiv 576 Progressiv Tryck på [RESOLUTION] 720 Progressiv Tryck på [RESOLUTION] 1080 Interlaced Tryck på [RESOLUTION] 1080 Progressiv Tryck på [RESOLUTION] * Progressiv 24-rutors System för copyright-skydd Om du vill spela upp digitala videobilder för en BD/DVD via en HDMI-anslutning är det nödvändigt att både enheten och TV:n (eller en AVmottagare) stöder ett upphovsrättsskyddssystem som heter HDCP (skyddssystem för digitalt innehåll med hög-bandbredd). HDCP är en kopieringsskyddsteknik som omfattar datakryptering och verifiering av den anslutna AVenheten. Denna apparat har stöd för HDCP. Läs din TV:s (eller AV-mottagares) bruksanvisning för mer information. Tryck på [RESOLUTION] *2 Direkt Källa Tryck på [RESOLUTION] *1) 480i och 480p visas bara när en NTSC-skiva eller bildmaterial med 1080p/24-bilder spelas. *2) Ställ inte in HDMI-videoupplösning på Direkt Källa eller 1080p24 om den anslutna bildskärmen inte stöder en videoupplösning på 1080p24. Om HDMI-videoupplösning har ställts in på Direkt Källa kan det dröja lite innan bilden visas om videoupplösningen på skivan växlar under uppspelning. Om man använder en TV som inte är HDCP-kompatibel visas inte bilden som den ska. Ljudsignalerna från HDMI OUT (inklusive samplingsfrekvens, antal kanaler och bitlängd) kan begränsas av den anslutna apparaten. Av de apparater som har stöd för HDMI saknar en del stöd för ljud (t.ex. projektorer). I anslutningar till apparater såsom denna skickas inga ljudsignaler från HDMI OUT. Ljud- och bildsignaler kan bli tillfälligt distorderade när du ändrar till/från HDMI-läge. Du kan även ändra HDMI-läget från HDMI-videoupplösning i Video -menyn. I denna meny kan du se vilka HDMIupplösningar som stöds av den anslutna TV:n. Se sidan 39. Du kan ändra HDMI-visningsläge med [RESOLUTION] under uppspelningen också. (Det här är inte tillgängligt under BD/AVCHD-uppspelning.) För att få naturlig och högkvalitativ filmreproducering av 24-bilders filmmaterial ska du använda en HDMI-kabel (HDMI-kabel för hög hastighet rekommenderas) och väj 1080p24, Auto eller Direkt Källa om den anslutna visningenheten är kompatibel med 1080p24-bildrutor. Om skivan innehåller video med 1080p24-bildrutor sänds en 60-rutors eller 50-rutors bild om du inte väljer 1080p24. För AVCHD och DivX, visas 24-bilders filmmaterial som 60-bildrutor, även om den anslutna enheten är kompatibel med 1080p24-bildrutor och HDMI-videoupplösning är inställd på 1080p24, Auto eller Direkt Källa. När HDMI-videoupplösning är inställt på 1080p, 1080p24 eller Direkt Källa ställs Komponentutgång automatiskt in på 480i/576i. Om videon inte sänds ordentligt från HDMI OUT-uttaget när du har ställt in HDMI-videoupplösning - inställningen kan du ändra HDMI-videoupplösningen till den kompatibla upplösningen genom att trycka på [RESOLUTION] eller hålla [B (spela upp)] nertryckt på frontpanelen i minst 5 sekunder för att återställa inställningen. HDMI Deep Colour är endast tillgänglig när visningsenheten är ansluten med HDMI-kabel och stöder HDMI Deep Colour. För Auto i HDMI Deep Colour rekommenderas en HDMI-höghastighetskabel. 14

15 ANSLUTNINGAR HDMI-ljudinställning När du använder HDMI-anslutningar sätter du HDMI-ljudutgång i Ljud -menyn beroende på vilka specifikationer apparaten har som ska anslutas. Se sidan 42. Apparat som ska anslutas HDMI-ljudutgång -inställning HDMI-ljudsignal Apparat som kan avkoda Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS eller DTS-HD Apparat kompatibel med mottagning av treeller flerkanaligt ljud (men inte kompatibel med Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS eller DTS-HD) Enhet som stöder två kanaler i den ingående ljudsignalen eller en enhet helt utan stöd för ingående ljud HDMI-anslutning till en TV och digitalt ljud (koaxial eller optisk kabel) till en AV-förstärkare S Ljudsignaler från HDMI OUT Media BD-video AVCHD DVD-video Ljud-CD/ MP3 HDMI- ljudutgång - inställning A BD-ljudläge - inställning A Ljudkälla HDMI Multi(Normal) HDMI Multi(LPCM) HDMI 2ch Stäng av ljud Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS eller DTS-HD-bitflöde matas ut från HDMI OUT-utgången. Gör högtalarinställningar på ansluten AV-förstärkare o.s.v. Flerkanaliga ljudsignaler från HDMI OUT. Gör högtalarinställningar med de alternativ som visas när du väljer HDMI Multi(LPCM). Se sidan 42. Nermixade 2-kanaliga ljudsignaler sänds från HDMI OUT-uttaget. HDMI-ljudet tystas och Dolby Digital / DTSbitflöde eller eller LPCM matas ut från AUDIO OUTPUT (DIGITAL OPTICAL/COAXIAL) beroende på inställningen av Digital utgång. Se sidan 43. HDMI Multi(Normal) HDMI Multi(LPCM) HDMI 2ch Mix ljudututmatning Mix ljudututmatning HDljudutmatning HDljudutmatning HDljudutmatning Vilka ljudformat som kan sändas beror på den anslutna enhetens kompatibilitet. Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Multi PCM Multi PCM Dolby Digital Plus Dolby Digital Plus Nermixad 2 kanalig PCM Mix ljudututmatning Nermixad 2 kanalig PCM Dolby Digital Multi PCM *1 Multi PCM *2 Nermixad 2 kanalig PCM *1 Nermixad 2 kanalig PCM *2 Dolby TrueHD Dolby TrueHD Dolby Digital Multi PCM *3 Multi PCM *4 Nermixad 2 kanalig PCM *3 Nermixad 2 kanalig PCM *4 DTS DTS DTS Multi PCM *6 Multi PCM *6 Nermixad 2 kanalig PCM Nermixad 2 kanalig PCM DTS-HD DTS-HD DTS Multi PCM *1, 6 Multi PCM *5, 6 Nermixad 2 kanalig PCM *1 Nermixad 2 kanalig PCM *5 LPCM Multi-LPCM Multi PCM Multi PCM Multi PCM Nermixad 2 kanalig PCM Nermixad 2 kanalig PCM Dolby Digital Dolby Digital Multi PCM Nermixad 2 kanalig PCM LPCM Multi PCM Multi PCM Nermixad 2 kanalig PCM Dolby Digital Dolby Digital Multi PCM Nermixad 2 kanalig PCM DTS DTS Multi PCM Nermixad 2 kanalig PCM LPCM 2-kanals PCM 2-kanals PCM 2-kanals PCM MPEG MPEG Multi PCM Nermixad 2 kanalig PCM PCM 2-kanals PCM 2-kanals PCM 2-kanals PCM Dolby Digital Dolby Digital Multi PCM Nermixad 2 kanalig PCM DivX PCM 2-kanals PCM 2-kanals PCM 2-kanals PCM DTS-CD DTS DTS Multi PCM Nermixad 2 kanalig PCM *1 Fullt dekodad. *2 Endast den självständiga underströmmen dekodas. *3 Dolby TrueHD strömmen dekodas. *4 Endast Dolby Digital-underströmmen dekodas. *5 Endast den kärnunderströmmen dekodas. *6 När ljudkällan är flerkanalig, dekodad som 7.1 kanalig. Men antalet sändningskanaler beror på antalet anslutna högtalare. 15

16 ANSLUTNINGAR Om inte ansluten apparat är kompatibel med HDMI BITSTREAM matas ljudet ut som multi-lpcm eller 2-kanals nedmixad LPCM beroende på den anslutna apparatens egenskaper även om du väljer HDMI Multi(Normal) som HDMI-ljudutgång -inställning. Se sidan 42. När du spelar upp en BD-video som bara innehåller det primära ljudet är ljudsändningen samma fall som HDljudutmatning även om BD-ljudläge är inställd på Mix ljudututmatning. Ljudsignalerna från HDMI OUT (inklusive samplingsfrekvens, antal kanaler och bitlängd) kan begränsas av den anslutna apparaten. Bland de enheter som stöder HDMI finns det några som inte stöder ljudsändning (t.ex. projektorer). I anslutningar till apparater såsom denna skickas inga ljudsignaler från HDMI OUT. Ljud- och bildsignaler kan bli tillfälligt distorderade när du ändrar till/från HDMI-läge. Ansluta till en ljudanläggning Alla apparater ska stängas av innan några anslutningar görs. Mer information om externa apparater finns i respektive bruksanvisningar. Ansluta analogt 2-kanalsljud audio stereosystem AUDIO IN R L analoga ljudingångar denna apparat RCA-ljudkabel AUDIO OUTPUT (DOWN MIX L/R) Ansluta digitalt ljud audio AV-mottagare / förstärkare DIGITAL AUDIO INPUT OPTICAL DIGITAL AUDIO INPUT COAXIAL optisk ingång för digitalt ljud optisk kabel för digitalt ljud eller koaxialkabel för digitalt ljud koaxialingång för digitalt ljud denna apparat AUDIO OUTPUT (DIGITAL OPTICAL/COAXIAL) Dessa medföljande kablar används i de här anslutningarna: RCA-ljudkabel (L/R) x 1 Övriga kablar som krävs måste du själv handla hos en återförsäljare. 16

17 ANSLUTNINGAR Anmärkning om optisk kabel för digitalt ljud Optiska kablar för digitalt ljud kan skadas om de böjs i skarpa vinklar. Förvara kablarna hopprullade i cirklar med en diameter på minst 15 cm. Använd en kabel som är högst 3 m lång. Tryck in kontakterna ordentligt i ingångarna vid anslutning. Om en kontakt är dammigt eller smutsigt ska det rengöras med en mjuk tygduk innan det ansluts till en ingång. Använd AUDIO OUTPUT (DOWN MIX L/R) uttagen när du ansluter till en 2-kanalers stereoljudapparat. Om du använder AUDIO OUTPUT (ANALOG 7.1ch)-uttagen, ställ in 7.1ch ljudutgång i menyn Ljud till 2 Kanal (Se sidan 42). För programvara som spelats in med flerkanaliga, spelas analoga signaler som nedmixats till 2 kanaler upp. (Endast FRONT L/R-signaler spelas upp för källor som inte tillåter nedmixning.) S Ljudsignaler från AUDIO OUTPUT (DIGITAL OPTICAL/COAXIAL) För att inställningarna i Digital utgång ska aktiveras måste HDMI-ljudutgång vara inställt på Stäng av ljud. Annars har inställningarna som utfördes i HDMI-ljudutgång prioritet och samma signal som sänds från HDMI OUT-uttaget sänds även från AUDIO OUTPUT (DIGITAL OPTICAL/COAXIAL)-uttagen. (Förutom att Dolby Digital sänds i stället för Dolby Digital Plus och Dolby TrueHD och DTS-signalen sänds i stället för DTS-HD.) Media BD-video AVCHD DVD-video Ljud-CD/ MP3 Digital utgång - inställning A BD-ljudläge - inställning A Ljudkälla HDljudutmatning Bitflöde *1 Fullt dekodad. *2 Endast den självständiga underströmmen dekodas. *3 Dolby TrueHD strömmen dekodas. Mix ljudututmatning HD-ljudutmatning LPCM Vilka ljudformat som kan sändas beror på den anslutna enhetens kompatibilitet. Mix ljudututmatning Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Nermixad 2 kanalig PCM Nermixad 2 kanalig PCM Dolby Digital Plus Dolby Digital Dolby Digital Nermixad 2 kanalig PCM *1 Nermixad 2 kanalig PCM *2 Dolby TrueHD Dolby Digital Dolby Digital Nermixad 2 kanalig PCM *3 Nermixad 2 kanalig PCM *4 DTS DTS DTS Nermixad 2 kanalig PCM Nermixad 2 kanalig PCM DTS-HD DTS DTS Nermixad 2 kanalig PCM *1 Nermixad 2 kanalig PCM *5 LPCM Nermixad 2 kanalig PCM Nermixad 2 kanalig PCM Nermixad 2 kanalig PCM Dolby Digital Dolby Digital Nermixad 2 kanalig PCM LPCM Nermixad 2 kanalig PCM Nermixad 2 kanalig PCM Dolby Digital Dolby Digital Nermixad 2 kanalig PCM DTS DTS Nermixad 2 kanalig PCM LPCM 2-kanals PCM 2-kanals PCM MPEG MPEG Nermixad 2 kanalig PCM PCM 2-kanals PCM 2-kanals PCM Dolby Digital Dolby Digital Nermixad 2 kanalig PCM DivX PCM 2-kanals PCM 2-kanals PCM DTS-CD DTS DTS Nermixad 2 kanalig PCM Nermixad 2 kanalig PCM *4 Endast Dolby Digital-underströmmen dekodas. *5 Endast den kärnunderströmmen dekodas. När du spelar upp en BD-video som bara innehåller det primära ljudet är ljudsändningen samma fall som HDljudutmatning även om BD-ljudläge är inställd på Mix ljudututmatning. För att få ut LPCM-signalen från AUDIO OUTPUT (DIGITAL OPTICAL/COAXIAL) samtidigt som HDMI-ljudsignalen ställer du in HDMI-ljudutgång till HDMI Multi(LPCM). 17

18 ANSLUTNINGAR Surroundanslutningar till en apparat med 7.1/5.1-kanals analoga ljudingångar Analoga 7.1/5.1-kanals ljudsignaler kan spelas upp via AUDIO OUTPUT (ANALOG 7.1ch) uttag. denna apparat audio AVförstärkare FRONT L R CENTER SUB- WOOFER SURROUND L R SURROUND BACK L R Dessa medföljande kablar används i den här anslutningen: RCA-ljudkabel (L/R) x 1 Övriga kablar som krävs måste du själv handla hos en återförsäljare. Om du ansluter till ett 5.1-kanals surroundsystem, anslut inte till SURR BACK L/R uttag, ställ sedan Surround bak i Högtalarstorlek till Nej. Nätverksanslutning med LAN Du kan använda en skiva som har BD-Live-funktion genom att ansluta enheten till Internet. (För BD-Live information, se sidan 32) Telekommunikationsutrustning (modem, m.m.) Hubb eller bredbandsrouter LAN WAN LAN LAN-kabel LAN-kabel Internet denna apparat Kontrollera att telekommunikationsutrustningen (modem m.m.) är kopplad till ETHERNET-terminalen via en Hubb- eller sändningsrouter. 18

19 ANSLUTNINGAR Inga medföljande kablar används i den här anslutningen: Införskaffa själv de kablar som krävs hos din lokala återförsäljare. När du har anslutits till Internet ställer du in nödvändiga nätverksinställningar. Koppla inte in någon annan kabel än en LAN-kabel i ETHERNET-terminalen så att du inte skadar enheten. Om din telekommunikationsutrustning (modem, m.m.) inte har funktioner för bredbandsrouter ansluter du en bredbandsrouter. Om din telekommunikationsutrustning (modem m.m.) har bredbandsrouterfunktioner ska du använda en hubb. För en bredbandsrouter använder du en router som stöder 10BASE-T/100BASE-TX. Anslut inte din dator direkt till enhetens ETHERNET-terminal. Se Nätverksanslutning på sidorna för nätverksinställning. För mer information om kablar eller anslutningar kan du se handboken som medföljer det modem, den bredbandsrouter och den hubb du använder. Koppla in nätkabeln Efter att alla nödvändiga anslutningar har gjorts kopplar du in nätkabeln i AC INLET. Sätt sedan in nätkabeln i vägguttaget. Kontrollera att kontakten sitter säkert. Löst sittande kontakter kan orsaka brus. Eluttag Nätkabel denna apparat Växelström V, 50/60 Hz Dessa medföljande kablar används i den här anslutningen: Nätkabel x 1 19

20 INFORMATION OM UPPSPELNING Läs följande information innan du startar uppspelning av en skiva. Skivor och filer som kan spelas Denna apparat klarar av att spela följande skivor/filer. Om du vill spela upp en skiva/fil ska du kontrollera att den uppfyller kraven för regionkoderna enligt beskrivningen på den bakre pärmen och färgsystemen enligt beskrivningen nedan. Skivor med följande logotyper kan spelas. Ingen garanti finns för att andra skivor kan spelas. Spelbara skivor Blu-ray - BD-video (enkelskikts / dubbelskikts) - BD-RE* (ver. 2.1) (enkelskikts / dubbelskikts) (inspelad i formatet BDMV) - BD-R (ver. 1.1/ 1.2/ 1.3) (enkelskikts / dubbelskikts) (inspelad i formatet BDMV) (Skivor som inte slutförts kanske inte går att spela.) DVD-video Logotyper OM DIVX VIDEO: DivX är ett digitalt videoformat som skapats av DivX, Inc. Det här är en officiell DivX-certifierad enhet som spelar DivX-video. Gå till för mer information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här Certifierat av DivX enheten måste vara registrerad för att kunna spela DivX video-on-demand (VOD). Generera registreringskoden genom att hitta DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com med koden för att slutföra registreringsprocessen och få mer information om DivX VOD. Produkten är officiellt DivX Certified Spelar upp alla versioner av DivX -video (inklusive DivX 6/DivX HD) med standarduppspelning av DivX - mediafiler. Skivor som innehåller DivX -filer med DivX GMC-funktion (Global Motion Compensation), som är en tilläggsfunktion till DivX, kan inte spelas på denna apparat. DVD-RW (enkelskikts) (endast slutförda skivor brända i videoläge) DVD-R (enkelskikts/dubbelskikts) (endast slutförda skivor brända i videoläge) Läsbara kort SD-minneskort (8 MB - 2 GB) SDHC-minneskort (4 GB - 8 GB) minisd-kort (8 MB - 2 GB) microsd-kort (8 MB - 2 GB) Spelbara filer / data AVCHD, MP3, JPEG, bild-ibildkommentarer, textning eller andra extrafunktioner för BD-ROM Ver. 2 (Profile 2.0/ Profile 1.1) CD-DA (ljud-cd) CD-RW CD-R DTS-CD - * På grund av den normgivande myndighetens avsikt att vidareutveckla skivformatet Blu-ray kan företaget inte garantera eller borga för att framtida utökningar av skivformatet Blu-ray kan spelas på den här produkten. AVCHD MP3 JPEG DivX Spelbara filer Media DVD, SD-minneskort (inklusive SDHC), minisd-kort, microsd-kort BD, DVD, CD-RW/-R, SD-minneskort (inklusive SDHC), minisd-kort, microsd-kort BD, DVD, CD-RW/-R Anmärkningar om SD-minneskort Ta inte ut SD-minneskort och placera inte enheten i vänteläge när innehållet på kortet spelas upp. Det kan leda till att uppspelningen inte fungerar eller att data på kortet försvinner. Förvara SD-minneskort i askarna när de inte används. Försök inte att öppna eller modifiera kortet. Vidrör inte kortkontakterna med fingrarna eller något metallföremål. Sätt inte fast ytterligare etiketter på korten. Ta inte bort originaletiketten från SD-minneskort. Den här apparaten har stöd för SD-minneskort med filsystemen FAT12/ FAT16 samt SDHC-minneskort med filsystemet FAT32. Den här apparaten kanske inte kan läsa SD-minneskort som har formaterats med en dator. I så fall kan du formatera om SD-minneskortet i den här apparaten och försöka igen. Den här apparaten har inte stöd för minisdhc- eller microsdhc-minneskort. För minisd- och microsd-minneskort måste en adapter användas. minisdkortadapter minisd-kort microsdkortadapter microsd -kort Delar av denna produkt skyddas av upphovsrätt och tillhandahålls under licens från ARIS / SOLANA / 4C. 20

21 INFORMATION OM UPPSPELNING Skivor och filer som inte kan spelas Följande skivor kan inte spelas med denna apparat. CD-ROM CD-I (interaktiv CD) DVD-RAM VSD (video single disc) DVD-Audio video-cd HD DVD CD ej slutförda skivor BD / DVD / CD / SD-minneskort innehåller Windows Media Audio-filer. BD/DVD-hybridskiva (uppspelad som endat BD-video) BD som innehåller AVCHD-filer DVD-RW/-R inspelade i VR-läge eller i ett ej kompatibelt inspelningsformat. Super audio CD - Enbart ljudet på CD-lagret går att höra. Ljudet från HD-lagret hörs inte. Spelbarhet för dubbelsidiga skivor garanteras ej. BD-RE/-R inspelade i BDAV-format eller ej kompatibla inspelningsformat. Färgsystem BD och DVD är inspelade i olika färgsystem över hela världen. Det vanligaste färgsystemet är PAL, som främst används i Storbritannien och andra EU-länder. Den här apparaten använder PAL-systemet. Det går dock bra att spela upp BD och DVD som använder andra färgsystem, t.ex. NTSC. Skivans struktur och SD-minneskortets innehåll Innehållet i en BD/DVD är normalt uppdelat i titlar. Titlarna kan sedan vara uppdelade i kapitel. BD/DVD/AVCHD titel 1 titel 2 kapitel 1 kapitel 2 kapitel 1 kapitel 2 kapitel 3 Skivor av typen ljud-cd är uppdelade i spår. ljud-cd spår 1 spår 2 spår 3 spår 4 spår 5 Display Du kan kontrollera information om den aktuella skivan genom att trycka på [DISPLAY]. Öppna skärmmenyn genom att trycka på [DISPLAY] under uppspelning. Varje gång du trycker på [DISPLAY] ändras informationen. Informationen varierar beroende på vilket medium som används. BD-V av A Titel- / Kapitelinformation A Titelinformation (tid som gått) A Titelinformation (återstående tid) A HDMI-information A av DVD-V av A Kapitelinformation (tid som gått) A Kapitelinformation (återstående tid) A Titelinformation (tid som gått) A Titelinformation (återstående tid) A Information om bithastighet A HDMI-information A av CD av (Spårinformation (tid som gått)) A Spårinformation (återstående tid) A Skivinformation* (tid som gått) A Skivinformation* (återstående tid) A av (Spårinformation (tid som gått)) (* ej tillgänglig vid programmerad/slumpmässig uppspelning) MP3 av (Filinformation (tid som gått)) A Filnamnsinformation A av (Filinformation (tid som gått)) JPEG av A Filinformation A Filnamnsinformation A av DivX AVCHD av A Filinformation (tid som gått) A Filinformation (återstående tid) A FilnamnsinformationA HDMI-information A av Dataskivor och SD-minneskort med MP3 / JPEG / DivX är indelade i mappar och mapparna innehåller filer. MP3 / JPEG / DivX mapp (grupp) 1 mapp (grupp) 2 fil (spår) 1 fil (spår) 2 fil (spår) 3 fil (spår) 4 fil (spår) 5 21

BD-SP808. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning

BD-SP808. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER BD-SP808 Inledning... 2 Anslutningar... 14 Bruksanvisning Uppspelning... 21 Funktionsinställning... 37 Övrigt... 56 Tack för inköpet av Onkyos BLU-RAY-SPELARE. Läs noga igenom

Läs mer

BLURAY-SPELARE. B1-M110 Användarhandbok. Innehållsförteckning. Medföljande tillbehör

BLURAY-SPELARE. B1-M110 Användarhandbok. Innehållsförteckning. Medföljande tillbehör E5J20ED_SV.book Page 1 Wednesday, July 16, 2008 9:56 AM BLURAY-SPELARE B1-M110 Användarhandbok Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder... 2 Lasersäkerhet... 2 Viktigt... 2 Nätadapter... 2 Varning för

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

- Superslimmade högtalare tack vare drivenheter med fullständigt frekvensomfång i fingerstorlek

- Superslimmade högtalare tack vare drivenheter med fullständigt frekvensomfång i fingerstorlek BDV-IT1000 Funktioner - Superslimmade högtalare tack vare drivenheter med fullständigt frekvensomfång i fingerstorlek - Fullständig hemmabioanläggning med inbyggd Blu-ray Disc -enhet - Full HD 1080/24p-bildkvalitet

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Bruksanvisning. BÄRBAR DVD-SPELARE MED LCD-SKÄRM Modell: DPU3370

Bruksanvisning. BÄRBAR DVD-SPELARE MED LCD-SKÄRM Modell: DPU3370 Bruksanvisning BÄRBAR DVD-SPELARE MED LCD-SKÄRM Modell: DPU3370 LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANSLUTER OCH ANVÄNDER PRODUKTEN. SPARA BRUKSANVISNINGEN OM DU SKULLE BEHÖVA DEN IGEN. BILDERNA

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

BD-HP90S BLU-RAY/DVD-SPELARE

BD-HP90S BLU-RAY/DVD-SPELARE BD-HP90S BLU-RAY/DVD-SPELARE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING SVENSKA Introduktion SÄKERHET / VIKTIG INFORMATION Anm.: Denna spelare kan endast användas på ställen med en nätspänning på 00 40 V växelström,

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS NEDERLANDS SVENSKA ENGLISH BD-HP22S

DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS NEDERLANDS SVENSKA ENGLISH BD-HP22S BD-HPS BLU-RAY-DISK PLAYER LECTEUR DE DISQUES BLU-RAY LETTORE DI DISCHI BLU-RAY REPRODUCTOR DE DISCO BLU-RAY LEITOR DE DISCOS BLU-RAY BLU-RAY DISC-SPELER SKIVSPELARE BLU-RAY BLU-RAY DISC PLAYER BEDIENUNGSANLEITUNG

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

Din manual SONY DVP-SR100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806556

Din manual SONY DVP-SR100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- SR100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

BD-SP809. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning. Introduktion... 5. Anslutningar... 15. Spela upp... 23. Funktionsinställning...

BD-SP809. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning. Introduktion... 5. Anslutningar... 15. Spela upp... 23. Funktionsinställning... Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER BD-SP809 Bruksanvisning Introduktion... 5 Anslutningar... 15 Spela upp... 23 Funktionsinställning... 37 Övrigt... 48 Tack för inköpet av en Onkyo BLU-RAY DISC - SPELARE. Läs

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- NS30. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt.

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773 Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning S.1 Förebyggande

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Din manual SONY BDP-S760 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2808274

Din manual SONY BDP-S760 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2808274 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY BDP- S760. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

Din manual SONY DVP-LS500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670963

Din manual SONY DVP-LS500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670963 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- LS500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning Innehåll Var rädd om apparaten VARNING: DEN HÄR APPARATEN FÅR INTE EXPONERAS FÖR FUKT ELLER VATTEN, PGA. RISKEN FÖR KORTSLUTNINGSBRAND OCH ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE HÖLJET (FRAM OCH BAK). APPARATEN INNEHÅLLER

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer.

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer...

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer... Inledning Innehåll Allmän information Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Tillbehör

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg Bruksanvisning Heidi Talande köksvåg Innehållsförteckning 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 5 4: Start och knappbeskrivning... 6 4.1: Start och avstängning...

Läs mer

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt. Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats. VIKTIGT Denna

Läs mer

HKTS30SAT-2. Två Satellit högtalare. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS30SAT-2. Två Satellit högtalare. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS30SAT-2 Två Satellit högtalare Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Harman Kardon HKTS30SAT-2 Inledning Tack för att du köpt Harman Kardon HKTS30SAT-2 högtalarpar, med vilket du kan uppleva

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai Bruksanvisning Brugsanvisning Ovanpå spelaren VARNING: Springor och öppningar i apparatkåpan är till för att ventilera och säkerställa en tillförlitlig funktion av denna

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld

Välkommen till PlayStations värld Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7024817 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Introduktion Anslutningar. (Grundläggande) Uppspelning. HD DVD-spelare BRUKSANVISNING

Introduktion Anslutningar. (Grundläggande) Uppspelning. HD DVD-spelare BRUKSANVISNING Introduktion Anslutningar Uppspelning (Grundläggande) HD DVD-spelare Uppspelning Internet (Avancerad) -anslutning Övrigt BRUKSANVISNING P01_HD-XE1_Sweden 1 1/2/07, 12:18 pm Kapitel 1Introduktion SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE Innan du börjar 1. Den här utrustningen är endast till för användning i bil med en negativ och jordad anslutning på 12 V som strömkälla. 2. Läs de här anvisningarna

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer

3-083-975-71(1) CD/DVD Player. Bruksanvisning DVP-F250. 2003 Sony Corporation

3-083-975-71(1) CD/DVD Player. Bruksanvisning DVP-F250. 2003 Sony Corporation 3-083-975-71(1) CD/DVD Player Bruksanvisning DVP-F250 2003 Sony Corporation VARNING! Välkommen! Undvik risk för brand och elskador genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt. Undvik elskador genom

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual LG BD560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3916647

Din manual LG BD560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3916647 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Din manual PIONEER PDP-LX5090 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239268

Din manual PIONEER PDP-LX5090 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239268 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER PDP-LX5090. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer