FRISKA DJUR. TRYGGA MÄNNISKOR. Om arbetet på SVA.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRISKA DJUR. TRYGGA MÄNNISKOR. Om arbetet på SVA."

Transkript

1 FRISKA DJUR. TRYGGA MÄNNISKOR. Om arbetet på SVA.

2 Omslagsbild: Ulla Zimmerman, Matlandetambassadör i Blekinge och producent av KRAV-uppfödda lamm. Lena Zimmerman. Bild på räv sid 3: Karin Bernodt, SVA Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, verkar för god djurhälsa. Vi är en expertmyndighet under Landsbygdsdepartementet och landets ledande veterinärmedicinska kunskapscenter för smittsamma sjukdomar hos djur. Det har vi varit sedan 1911, då SVA grundades. Sedan dess har både tekniken och veterinärmedicinen utvecklats, men vår grundtanke är densamma: att stå för ledande kunskap om djurs sjukdomar och smittämnen och förhindra att de förs över till människor. Vi har beredskap för att snabbt kunna tackla utbrott av smittsamma sjukdomar. Vi följer och utvärderar riskerna för spridning av smittsamma djursjukdomar, mellan djur och från djur till människa. Vid sjukdomsutbrott diagnostiserar vi sjukdomar hos djur och ger råd om hur de ska bekämpas. Vi arbetar ständigt med att utveckla nya diagnostikmetoder och metoder för att förebygga sjukdomar och minska smittspridning. Målet för vårt arbete kan sammanfattas med fyra ord: Friska djur. Trygga människor.

3 sjukdomsövervakning och beredskap Vi följer sjukdomsläget. Om något händer är vi beredda. En av SVA:s viktigaste uppgifter är att upprätthålla beredskap mot utbrott av smittsamma sjukdomar hos djur. SVA ska snabbt och säkert kunna göra en bedömning av risk, ställa rätt diagnos och ge expertråd om hur utbrottet ska bekämpas. För att kunna hålla en hög beredskap följer SVA sjukdomsläget hos tama och vilda djur i Sverige och utomlands. Det gör vi bland annat med hjälp av en rad övervakningsprogram. Idag har vi ett gott hälsoläge bland svenska djur. Men omvärlden förändras hela tiden. Klimatförändringarna, ett ökat resande och den globaliserade handeln skapar nya förutsättningar för hur smittor kan spridas. Detta innebär en allt större utmaning för SVA, liksom det faktum att ambitionerna att sluta kretsloppen också kan innebära risk för att nya smittvägar uppstår. SVA övervakar förekomsten av smittämnen hos djur och de smittor som kan spridas till människor, så kallade zoonoser. SVA följer och analyserar utvecklingen av resistens mot antibiotika bland mikroorganismer hos djur och i livsmedel. Vi har också ansvar för att göra riskbedömningar och ge expertutlåtanden till Landsbygdsdepartementet och andra myndigheter. Och vi har ett särskilt ansvar för att övervaka hälsotillståndet bland vilda djur. Resultat och bedömningar sammanfattas regelbundet i rapporter som publiceras på Arbetet med att följa sjukdomsläget sker i samarbete med många parter, både nationellt och internationellt. I Sverige spelar kontakten med andra myndigheter, branschorganisationer, veterinärer och djurägare en viktig roll. SVA var bland annat initiativtagare till det Zoonosråd som är ett forum för samarbete mellan Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Smittskyddsläkarföreningen med flera. SVA har även många internationella samarbetsparter och medverkar i flera internationella expertpaneler och nätverk. Ett exempel på det är att EFSA, EU:s livsmedelsmyndighet för riskvärdering, ofta anlitar experter vid SVA. NÄR SJUKDOM BRYTER UT Ett snabbt agerande är en av de viktigaste faktorerna för att minska skadeverkningarna vid ett sjukdomsutbrott. SVA har därför alltid en tjänsteman i beredskap, dygnet runt, årets alla dagar. Vid ett sjukdomsutbrott ska vi inom en timme vara nåbara för en första analys av läget och ge råd om provtagning för att i samråd med Jordbruksverket göra en bedömning och starta arbetet med smittspårning. Inom högst sex timmar ska vi kunna påbörja analysarbete i våra laboratorier. I SVA:s beredskapsuppdrag ligger även skyldigheten att utreda och bedöma möjligheten att använda vacciner för att bekämpa allvarliga djursjukdomar och zoonoser. Beredskapen utvecklas löpande genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt, men också med hjälp av övningar som stärker förmågan att kartlägga, diagnostisera och bekämpa utbrott av allvarliga sjukdomar. Erfarenheten visar att vi har en robust beredskap, med klara rutiner och handlingsplaner. Under 2000-talet lyckades Sverige exempelvis bekämpa och utrota PRRS, en mycket smittsam virussjukdom hos grisar som finns i många andra länder. Smittan hittades via våra övervakningsprogram, utbrottet följdes snabbt upp med effektiva bekämpningsåtgärder. Vid sjukdomsutbrott och särskilt vid utbrott av allvarliga sjukdomar är det viktigt att snabbt spåra varifrån smittan kommer. Här har SVA ett viktigt uppdrag. Smittämnen kan spridas på många sätt, exempelvis via mark och vatten. Foto: Bo Segerman, SVA

4 diagnostik och analys Vi erbjuder snabb diagnostik. Våra experter ger goda råd. SVA är Sveriges största veterinärmedicinska laboratorium och står för merparten av diagnostiken i svenska kontroll- och övervakningsprogram för lantbrukets djur, fisk, vilt, sport- och sällskapsdjur. Här finns kompetens och utrustning för obduktioner och diagnostik av de flesta smittor bland djur. Vi har även säkerhetslaboratorier för diagnostik av mycket smittsamma sjukdomar, till exempel mul- och klövsjuka, tuberkulos, galna ko-sjuka (BSE), rabies, mjältbrand och fågelinfluensa. SVA är ett ackrediterat laboratorium. Vi erbjuder kvalitetssäkrade, snabba och kompletta provsvar. Vår styrka ligger i vår samlade kunskap: vi är experter på smittämnen, de olika djurslagen och hur de lever ute i landet, liksom på bekämpning och sjukdomskontroll. Forskningen vid SVA bidrar till att vi har tillgång till de allra modernaste diagnostikmetoderna. Ett exempel på vår särställning är att SVA är nationellt referenslaboratorium, NRL, för ett 30-tal olika analyser, varav många gäller allvarliga, smittsamma djursjukdomar som inget annat laboratorium i Sverige har diagnostik för. INTERNATIONELLA UPPDRAG Vår kompetens är även efterfrågad internationellt. SVA är EU:s referenslaboratorium, EU Reference Laboratory, EURL, för campylobacter. Vi leder arbetet med att ta fram standardiserade analysmetoder, organiserar ringtester, workshops och bistår EUkommissionen med vetenskapligt och tekniskt stöd i frågor som rör campylobacter. Vidare är SVA referenslaboratorium för Världsorganisationen för djurhälsa, OIE, och OIE:s Collaborating Centre för molekylärbiologisk diagnostik inom det veterinärmedicinska området. Som Collaborating Centre ska SVA leda utvecklingen av moderna diagnostiska metoder och bistå med experthjälp till OIE. Mer om diagnostiken SVA upprätthåller beredskap för att klara stora analysvolymer vid omfattande utbrott av allvarliga djursjukdomar. Kapaciteten för serologisk analys av till exempel mul- och klövsjuka och svinpest är mer än prover per dag och för newcastlesjuka och fågelinfluensa prover per dag. Allt fler analyser kan göras med PCR-diagnostik, Polymerase chain reaction, där förekomsten av ett smittämne identifieras genom analys av dess arvsmassa. SVA har en expertroll inom fodersäkerhetsområdet och erbjuder diagnostik, rådgivning och kunskapsutveckling inom foderhygienområdet. Alla analyser för dopningskontroller av häst och hund i Sverige utförs vid SVA. SVA gör hälsokontroller av de laboratoriedjur som används på universitet och inom farmaceutisk forskning i Sverige, ett arbete som bidrar till att antalet laboratoriedjur kan begränsas. Foto: Bengt Ekberg, SVA De molekylärbiologiska metoder som tillämpas i SVA:s diagnostik gör det möjligt att köra flera analyser på ett och samma prov. Ett näsprov från en häst kan till exempel ge svar på vilket av fem olika smittämnen som gett hästen luftvägsproblem. Det går också att hitta smittan i ett tidigt skede.

5 forskning och utveckling Vi forskar och utvecklar nya metoder. Våra experter har unik spetskompetens. Forskning och utveckling har en central roll på SVA och är avgörande för att vi framgångsrikt ska klara vårt samhällsuppdrag. Forskningen hjälper oss att utveckla nya och effektiva metoder för diagnostik och sjukdomsbekämpning. Den fördjupar våra kunskaper om hur sjukdomar uppstår och sprids. Den ger oss unik kompetens och tillgång till kunskapsutbyte i kvalificerade forskarnätverk. SVA bedriver tillämpad forskning. Vi utgår från frågeställningar som är viktiga för vår dagliga verksamhet och för våra samarbetspartners och uppdragsgivare. Vår forskning är relevant och håller hög kvalitet. Vi söker och får forskningsbidrag av externa bidragsgivare, i konkurrens med andra forskningsutförare. Vi deltar i flera EU-finansierade projekt. Vi producerar vetenskapliga artiklar som rankas högt inom sina respektive ämnesområden. Forskningen sker främst i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala universitet, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt Svenska Djurhälsovården och andra branschorganisationer. SVA har också forskningssamarbeten med läkemedelsföretag och bioteknikföretag i Sverige och i utlandet. På internationell nivå är SVA engagerade i flera forskarnätverk. Ett exempel är CoVetLab (tidigare kallat Club 5) som SVA varit en av initiativtagarna till och där fyra andra ledande veterinärmedicinska institut i Europa ingår. I samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet arbetar vi med avancerad metodutveckling för att diagnostisera virus. Vi ligger i den internationella frontlinjen när det gäller utveckling av nya molekylärbiologiska tekniker. Forskningen bedrivs i flera nationella och internationella projekt där syftet är att utveckla snabb och känslig diagnostik för allvarliga, smittsamma djursjukdomar. exempel på forskningssamarbeten AniBioThreat, ett EU-projekt som genomförs i samverkan med 15 partners från åtta länder. SVA är samordnare. Projektet utvärderar risker inom animalieproduktionen, med koppling till EU:s nya handlingsplan för farliga ämnen. Det ska ge underlag för att utveckla och förbättra EU:s bioberedskap. Epizone, ett kunskapsnätverk som samlar över 300 forskare från hela världen. Arbetet är inriktat på att förbättra metoder och kunskap som bidrar till att förebygga, påvisa och kontrollera allvarliga, smittsamma djursjukdomar, till exempel mul- och klövsjuka, influensa och klassisk svinpest. IEE, ett nätverk för infektionsekologi och epidemiologi som samlar forskare med inriktning på smittor som kan spridas mellan djur och människa. IEE bygger broar mellan veterinärmedicin, humanmedicin och ekologi utifrån konceptet en värld - en hälsa. Huvudpartners är Uppsala universitet, SVA, SLU och Linnéuniversitet. Säkerhetslaboratorierna gör det möjligt för SVA:s forskare att arbeta med forskningsprojekt som rör mycket farliga smittämnen som exempelvis fågelinfluensa, tuberkulos och mjältbrand. Foto: Dreamstime Anna Sollén, fotograf SVA

6 Kunskapskommunikation Vi delar med oss av vår kunskap. I Sverige och i många andra länder. Som ett ledande kunskapscenter inom veterinärmedicin har vi ett stort ansvar för att fånga upp och sprida aktuell och viktig kunskap. Vi ger råd, gör riskvärderingar och undervisar. Vårt expertkunnande är efterfrågat både i Sverige och i världen. Vi bistår Regeringen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, andra myndigheter, lantbrukets, sport- och sällskapsdjurens organisationer och veterinärer i fält med expertkunnande när det gäller sjukdomsövervakning, foderfrågor, riskbedömningar, smittspårning och sjukdomsbekämpning. Vi hjälper landets länsstyrelser och kommuner med frågor som gäller jaktbrott, förgiftningar eller vanvård av djur. Vi fungerar som experter i samband med att kontroll- och övervakningsprogram upprättas. Vi ger råd och expertutlåtanden till kliniskt verksamma veterinärer och annan personal vid djurkliniker och djursjukhus. Vår webbplats är mycket välbesökt av djurägare, personal som arbetar med djurs hälsa, massmedia med flera. En särskild app gör det enkelt att hämta information från SVA:s webb via smarta telefoner och surfplattor. Våra experter anlitas också regelbundet av olika universitet och högskolor som föreläsare för blivande veterinärer, läkare, agronomer, apotekare, civilingenjörer, biomedicinska analytiker, biologer med flera. På internationell nivå har SVA ett kontinuerligt kunskapsutbyte med systerinstitut. Vi deltar regelbundet i möten på EU-nivå och är flitigt anlitade rådgivare i samband med möten i EU-kommissionens ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsan. Flera medarbetare vid SVA har dessutom expertuppdrag inom olika EU-organisationer, till exempel European Food Safety Authority, EFSA och European Medicines Agency, EMEA. SVA deltar i och bistår även med råd inför möten initierade av OIE, FAO, WHO, Codex Alimentarius och olika nordiska samarbetsorgan. exempel på aktiviteter Expertmedverkan: SVA har i sin expertroll täta kontakter med Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket och flera andra myndigheter och organisationer inom och utom Sverige. Rådgivning: SVA bistår regelbundet veterinärer och annan personal vid kliniker och djursjuhus med råd kring tolkning av provsvar och beslut om åtgärder. Undervisning: Medarbetare vid SVA håller regelbundet föreläsningar på universitet och högskolor. SVA tillhandahåller även webbaserade utbildningar och annat utbildningsmaterial. Publikationer: SVA:s experter medverkar årligen i ett stort antal vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar och böcker. SVA ger dessutom ut den egna populärvetenskaplig tidskriften SVAvet. Foto: Anna Sollén, SVA SVA:s medarbetare delar med sig av sin kunskap i många olika sammanhang: Genom rådgivning, som deltagare i eller arrangörer av kongresser och utbildningar och i möten med viktiga samarbetsparter.

7 kort om sva SVA är en expert- och servicemyndighet under Landsbygdsdepartementet. SVA är landets ledande veterinärmedicinska laboratorium och ett nationellt referenslaboratorium. Vår uppgift är att förebygga och bekämpa infektionssjukdomar hos djur och förhindra spridning av smitta från djur till människa. Vi ska övervaka smittskyddsläget i Sverige, delta i bevakning av foder- och livsmedelskedjan och bedriva forskning av internationellt hög kvalitet. Forskningen är målinriktad och nödvändig eftersom SVA behöver ha bred kunskap för att klara expertrollen och rollen som rådgivare. Antal anställda 400 personer, däribland veterinärer, forskare/ forskningsingenjörer och biomedicinska analytiker. Specialistkompetenser Virologi, bakteriologi, parasitologi, patologi, kemi, foderhygien, immunbiologi och djurslagsspecialister. SVA:s fyra huvudprocesser Sjukdomsövervakning och beredskap Diagnostik och analysarbete Forskning och utveckling Kunskapskommunikation Omsättning Drygt 370 miljoner kronor Finansiering Statsanslag: 117 miljoner kronor Forskning: 83 miljoner kronor Uppdragsintäkter: 173 miljoner kronor Fakta om analyser SVA har kapacitet, utrustning och kunnande för mer än analysmetoder. Drygt 100 av våra analysmetoder är ackrediterade enligt ISO Vi kan genomföra analyser med Elisatest motsvarande cirka prover per dag vid utbrott av smittsam sjukdom hos djur. besök Ulls väg 2B post SE Uppsala, Sweden telefon fax e-post webb

Resultatredovisning. Viktiga händelser under året. Innehåll. Verksamhetsområde 8 Friska djur, trygga människor Verksamhetsgrenar

Resultatredovisning. Viktiga händelser under året. Innehåll. Verksamhetsområde 8 Friska djur, trygga människor Verksamhetsgrenar ÅRSREDOVISNING 2008 Viktiga händelser under året Innehåll 2 Generaldirektören har ordet 4 Förkortningar och ordförklaringar Resultatredovisning 6 Ekonomisk utveckling Verksamhetsområde 8 Friska djur, trygga

Läs mer

årsredovisning 2012 Statens veterinärmedicinska anstalt

årsredovisning 2012 Statens veterinärmedicinska anstalt årsredovisning 2012 Statens veterinärmedicinska anstalt besök. Ulls väg 2B post. 751 89 Uppsala telefon. +46 18 67 40 00 fax. +46 18 30 91 62 e-post. sva@sva.se webb. www.sva.se omslagsbild. Lamm, fotograf

Läs mer

årsredovisning 2011 Statens veterinärmedicinska anstalt

årsredovisning 2011 Statens veterinärmedicinska anstalt årsredovisning 2011 Statens veterinärmedicinska anstalt besök. Ulls väg 2B post. 751 89 Uppsala telefon. +46 18 67 40 00 fax. +46 18 30 91 62 e-post. sva@sva.se webb. www.sva.se omslagsbild. Rödräv, fotograf

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT

ÅRSREDOVISNING 2013 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT ÅRSREDOVISNING 2013 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT besök. Ulls väg 2B post. 751 89 Uppsala telefon. +46 18 67 40 00 fax. +46 18 30 91 62 e-post. sva@sva.se webb. www.sva.se omslagsbild. Mjältbrandsprovtagning

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 3 Samarbete och ständiga förbättringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Myndighetsövergripande kommunikation vid utbrott. Med fokus på zoonotiska sjukdomar

Myndighetsövergripande kommunikation vid utbrott. Med fokus på zoonotiska sjukdomar Myndighetsövergripande kommunikation vid utbrott Med fokus på zoonotiska sjukdomar Citera gärna Smittskyddsinstitutets rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Villkoren för veterinär verksamhet

Villkoren för veterinär verksamhet Rapport 2002/03: 4 Villkoren för veterinär verksamhet RIKSDAGENS REVISORER 100 12 STOCKHOLM TEL 08-786 40 00 FAX 08-786 61 88 www.riksdagen.se/rr Förord Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat

Läs mer

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK Epidemiberedskapsplan plan, vilket möjliggör en samverkan i att ställa om hela landstingets sjukvårdsorganisation inom öppen och

Läs mer

Sjukdomsläget hos vilt i Sverige 2009

Sjukdomsläget hos vilt i Sverige 2009 Sjukdomsläget hos vilt i Sverige 2009 ÅRSRAPPORT FRÅN VILTSJUKDOMSÖVERVAKNINGSPROGRAMMET VID STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT 29 INNEHÅLL Förord 3 Personal vid Enhet för patologi och viltsjukdomar 4

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Säkra livsmedel. Från jord till bord säker och nyttig mat för alla. Folkhälsan och konsumentintresset i fokus

INSYN I EU POLITIKEN. Säkra livsmedel. Från jord till bord säker och nyttig mat för alla. Folkhälsan och konsumentintresset i fokus INSYN I EU POLITIKEN Säkra livsmedel Från jord till bord säker och nyttig mat för alla Folkhälsan och konsumentintresset i fokus INNEHÅLL Varför behöver EU en livsmedelspolitik?... 3 Vad kan EU göra?...

Läs mer

Myndigheters säljverksamhet

Myndigheters säljverksamhet OM OFFENTLIG SEKTOR Myndigheters säljverksamhet hur och varför? Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Varför en rapport om statliga myndigheters säljverksamhet? Rapportens metod och inriktning

Läs mer

Sida 1 av 12. C-NÄTVERK Nätverk för kemiska analyser vid kris. Ett myndighetssamarbete

Sida 1 av 12. C-NÄTVERK Nätverk för kemiska analyser vid kris. Ett myndighetssamarbete Sida 1 av 12 C-NÄTVERK Nätverk för kemiska analyser vid kris Ett myndighetssamarbete 2012 2014 Sida 2 av 12 C-NÄTVERK Nätverk för kemiska analyser vid kris ett projekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Kartläggning av det nationella forskningsläget inom området CBRN

Kartläggning av det nationella forskningsläget inom området CBRN Kartläggning av det nationella forskningsläget inom området CBRN November 2014 1 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Forskningsöversikt... 4

Läs mer

Säkra Svenska Livsmedel

Säkra Svenska Livsmedel Säkra Svenska Livsmedel En forsknings- och innovationsagenda Säkra Svenska Livsmedel Projektinformation Diarienr: 2014-01773 Projekttitel: Säkra svenska livsmedel! Koordinerande projektpart (koordinator):

Läs mer

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Barncancerfondens effektrapport

Barncancerfondens effektrapport Barncancerfondens effektrapport Barncancerfonden är en ideell förening med sex medlemmar, dessa är våra lokala föreningar som är knutna till respektive Barncancer-center. I dem är det främst drabbade familjer

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

SVA VET. Nummer 3 2014

SVA VET. Nummer 3 2014 SVA VET Nummer 3 2014 1 INNEHÅLL Generaldirektören har ordet 3 Ny teknik förklarar penicillinresistens under pågående mjältbrandsutbrott 4 Afrikansk svinpest oroande nära 6 Kan klövspaltsinflammation behandlas

Läs mer

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna KRIS BEREDSKAP När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna Innehåll Kända politiker dog av viruset 3 Tingsrydsbor ihjälfrusna i hemmet När hemtjänsten

Läs mer

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet?

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? 2 MSB:s kontaktpersoner: Maria Wahlberg, 010-240 4222 Oscar Jonsson, 010-240

Läs mer

ä L ä L ä L ä L 3 b 3 b 3 b 3 b L ä L ä L ä L < N < N < N < N 3 b 3 b 3 b 3 L ä L ä L ä L GD har ordet 1 Resultatredovisning 3

ä L ä L ä L ä L 3 b 3 b 3 b 3 b L ä L ä L ä L < N < N < N < N 3 b 3 b 3 b 3 L ä L ä L ä L GD har ordet 1 Resultatredovisning 3 Årsredovisning 2013 ä L ä L ä L ä L N Innehåll C N C N C N GD har ordet 1 3 b 3 b 3 b 3 b Viktiga händelser 2013 2 Resultatredovisning 3 Ekonomisk översikt 3 L ä L ä L ä L Nationellt tillstånd 4 Övergripande

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Epidemiberedskapsplan för Region Skåne

Epidemiberedskapsplan för Region Skåne Epidemiberedskapsplan för Region Skåne inklusive Beredskap vid pandemisk influensa Fastställd av Regionstyrelsen 2012-12-11 286 Innehållsförteckning: 1. Allmänt s 3 2. Internationella hälsoreglementet

Läs mer

Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2014

Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2014 Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2014 Innehållsförteckning 1 Förord... 9 2 Sammanfattning... 10 2.1 Generell bedömning av kontrollen... 10 2.2 Trender i kontrollen... 12 2.3 Trendanalyser

Läs mer

del Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi kbm rekommenderar 2008:1

del Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi kbm rekommenderar 2008:1 del 2 Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi kbm rekommenderar 2008:1 kbm rekommenderar 2008:1 Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi Titel: Vägledning inför kriser.

Läs mer

Hur mycket får PRRS-bekämpning kosta?

Hur mycket får PRRS-bekämpning kosta? Hur mycket får PRRS-bekämpning kosta? en veterinärmedicinsk och samhällsekonomisk analys Grissjukdomen PRRS skulle innebära stora kostnader för lantbruket och förädlingsleden om den skulle sprida sig till

Läs mer

Sverige det nya matlandet. Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser

Sverige det nya matlandet. Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser Sverige det nya matlandet Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser Produktion Landsbygdsdepartementet Artikelnr L 10.0 05 Foto Omslag: Ulf Huett Nilsson, Alexsander Raus, Elima Mwinyipembe

Läs mer

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige DET HÄR ÄR KPMG i Sverige Vi skapar trygghet och bidrar i förändring Oavsett om du vänder dig till KPMG för revisionsuppdrag, skattefrågor eller konsulttjänster, så handlar vårt arbete om att ge dig tryggheten

Läs mer