Slutrapport, förhöjd bromsverkan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport, förhöjd bromsverkan."

Transkript

1 Slutrapport, förhöjd bromsverkan. Sammanfattning Med finansiering från Skyltfonden har en undersökning av möjligheten att momentant överföra en polymer (smältlim) i syfte att ändra friktionen mellan vägbana och däck vid automatisk nödbromsning genomförts. Den ursprungliga hypotesen att detta skulle kunna göras med hjälp av inkjetteknologi och induktiv uppvärmning har förkastats efter försök och en teoretisk diskussion. Huvudanledningen till detta är det relativt långa avståndet till däck/vägbana från möjliga fästpunkter på fordonet. Den första delen av undersökningen ledde fram till en ny hypotes om att använda energetiska material för att uppnå nödvändig värme och kinetisk energi. Sonderande mätningar visar att det är möjligt att skjuta iväg och smälta en polymer/lim samt att få denna att fästa på en gummiyta. Försöken visar också att detta är möjligt att genomföra på avstånd som är realistiska i en verklig uppställning (>100mm). Slutsatsen är att det är möjligt att momentant överföra en polymer som kan ändra friktionen vid automatisk nödbromsning. Vidare undersökningar och utvecklingsarbete kan fastställa möjlig effekt med avseende på friktionsökning och optimera parametrar så som utformning av sprängkapsel, materialval, eventuell tillsats av partiklar och spridning. Projektet har resulterat i ett konsortium av aktörer som ser stora möjligheter att bredda och fortsätta undersökningsarbetet. Dessa är Exonera AB (limteknik), SWEREA IVF (Institut: trafiksäkerhet, applicering, limteknik), SAAB-Bofors Test Center (avancerade energetiska material, mätteknik), Dotank AB projektledning, Chaos Event (tillämpad pyroteknik). Konsortiet har sökt vidare medel och hoppas också på fortsatt stöd från Skyltfonden. Bakgrund Här följer en lägesrapport för Verifiering av metod att snabbt minska hastighet genom att öka friktionen med induktivt värmt smältlim. Rapporten är uppbyggd kring en första del som beskriver det ursprungliga teknikspåret och en andra del som beskriver hur detta justerats. Efter godkännande har projektet justerats till att omfatta kemisk/exogen uppvärmning och transport av smältlimmet. Detta spår har varit framgångsrikt och har legat till grund för planering av ett fortsatt arbete tillsammans med Swerea IVF, SAAB-Bofors Test Center och ett antal mindre företag SME. Den sista delen av rapporten utgör en diskussion om hur utvecklingsarbetet nu kan gå vidare samt vilka kompetenser och resurser som behövs för att göra detta möjligt. Allmänt Den inledande delen av projektet har tillsammans med Xaar, ett företag som är ledande inom inkjetteknologi genomfört praktiska försök samt erfarenhetsbaserade och teoretiska överväganden kring induktivt värmt smältlim. Arbetet har resulterat i ett alternativt förslag på lösning. Resultaten har också samordnats med ett

2 examensarbete utfört kring ämnet vid KTH. Under 2012 har arbetet varit stillastående. Detta beror till viss del på att vi byggt ett nytt nätverk, men den viktigaste anledningen har varit att vi gått igenom en tuff period i företagets kärnverksamhet med hård arbetsbelastning och nyrekrytering. Under hösten 2012 har vi börjat med den nya/andra fasen i projektet. Där har vi fått hjälp från Karlskoga Science Park som fokuserar bland annat på exogena (explosiva) material. Två workshops har genomförts med olika kompetenser, dessa har lett fram till en närmare diskussion med SAAB-Bofors Test Center strax utanför Karlskoga. Diskussionerna har skapat mycket underlag och idéer om hur koncept kan utvecklas, testas och optimeras i ett nästa skede. Testcentret har ställt upp på ett avgörande sätt men fullskaliga avancerade tester har inte rymts i nuvarande projekts budget. Vi har därför sökt upp ett företag, Chaos Event, som utför pyrotekniska installationer vid bland annat filminspelningar och event. Samarbetet har lett till sonderande mätningar som visat goda resultat. En viktig kompetens/roll som Chaos Event spelat har varit tillstånd att hantera och tillgång till lämpliga exogena (detonerande och exploderande material). De sonderade mätningarna som genomförts med ett smältlim från Henkel, en fixtur i stål, pyroteknisk eltändare från Yang Feng i olika konstellationer och drivmaterial och en statisk uppställning med däck. Resultaten visar att vi momentant kan skjuta en laddning med smältlim och få den att smälta och fästa på ytan av ett däck. Resultat 2011 Inledande försök i Xaars utrustning i Järfälla visar att vi kan använda smältlim (med låg smälttemperatur) och exaltera detta i en utrustning för inkjet. Detta resultat är separat och inte sammankopplat med försök att värma samma smältlim induktivt. Ursprungsplanen var att induktivt värma limmet vid transport genom ett magnetfält. Det visade sig att det inte fanns någon anledning att använda ett konstant magnetfält utan att oscillerande fällt 50 Hz skapade betydligt större möjligheter och gjorde att vi inte behöver arbeta med partikelhastighet och uppehållstid. Detta till trots ser vi det som svårt att uppnå tillräcklig energi under det mycket korta tider som är aktuella vid en automatiserad inbromsning. Slutligen har vi gjort försök med smältlim i ink-jet med längre avstånd mellan munstycke och målyta. Sammanfattningsvis gav de inledande sonderande mätningarna följande resultat. Inkjet/smältlim Induktiv värmning +Fungerande teknik - Svårt över längre avstånd (>10mm) +Oscillerande fält breddar fönster - Svårt att skapa tillräckligt med energi under kort tid

3 The PiXDRO LP50 inkjet printer, utrustningen vid Xaar är modifierad med avseende på kamerateknik och styrsystem. I de avslutande diskussionerna med utvecklingschef Wener Zaptka jämförs tekniken med möjliga alternativa tekniker i en mycket fri och givande diskussion. Detta resulterade i ett förslag att använda kemisk energi både för uppvärmning och transport av lim. Helt enkelt att skjuta iväg en laddning. Resultat Två workshops tillsammans med Karlskoga Science Park Energiska material har genomförts. Vi har här samlat experter inom sprängteknik, tändning, och hantering samt personer med erfarenhet av energiska material inom bilindustrin. Den första workshopen leddes av Hanne Randle KSP och hade till syfte att föreslå praktiska försök i kontrollerade miljöer, det gavs också exempel på tidigare försök där högviskösa ämnen skjutits iväg längre sträckor. Vidare så arbetade vi kring möjligheten att komplettera en ev. laddning med partiklar som ytterligare skulle ge ett mekaniskt bidrag till en friktionshöjande yta. Nästa workshop leddes av Mats Fredlund vid Exonera AB och avsåg kombinera expertkunskap med kunskap inom området adhesiver för att ta fram kontroll och testparametrar. De två workshopparna resulterade i ett konceptförslag och ett antal parametrar att verifiera och/eller avfärda. Eftersom experiment med exogena material kräver att vissa krav är uppfyllda och att testupplägg inom detta område till vis del är nytt för oss definierades förslag på sonderande mätningar tillsammans med SAAB-Bofors Test Center. Testcentret hade också kunnat vara en lämplig plats för test och mätning men kostnaden låg tyvärr över det som var möjligt i denna del av projektet. Eftersom hantering av explosiva varor kräver tillstånd har vi istället samarbetat med ett lokalt företag, Chaos Event, som förutom att bedriva upplevelseverksamhet och detaljisthandel av fyrverkerier anordnar större fyrverkerievent och specialeffekter i anslutning till filminspelningar. Samarbetet med Chaos var mycket givande. Vi kände att den vana dem har att lösa speciella behov och skapa direkta, snabba och improviserade lösningar var ett mycket bra komplement till den mer strukturerande utvecklingen.

4 Totalt genomfördes testskjutningar med sju olika kombinationer där vi varierade drivmaterial, struktur och packning av det samma, mängd polymer (smältlim), struktur på denna samt skiljeväggar mellan de olika laddningsdelarna. Samtliga kombinationer avfyrades på ett avstånd av 120 mm mot ett stillastående bildäck. De sonderade mätningarna visar att det är möjligt att avfyra och smälta polymerer på ett sätt så att de fastnar på en däcksyta. Generellt sätt erhölls de gynnsammaste förloppen med långsam drivladdning och små limpartiklar. Försöken visar också att ett främre sprängbleck har stor potential och är gynnsamt. Under projektet har vi satt upp tre frågeställningar som vi avsett besvara med de sonderade mätningarna (se delrapport): 1. Kan vi hantera systemet under de tidsramar som är aktuella? Ja vi kan momentant tända en elektrisk laddning och överföra polymeren. 2. Med vilken noggrannhet och i vilken form kan vi leverera adhesiven? Sonderande mätningar visar att vi kan smälta, eller delvis smälta adhesiven på ett sätt att den tillförs och fastnar på en däcksyta. 3. Kan vi uppmäta signifikant adhesion/förhöjd friktion i labbmiljö? Vi har inte kunnat mäta friktions- eller adhesionsförändringar mot en tredje yta (väg). Man kan dock på goda grunder anta att eftersom vi kan åstadkomma adhesion mot däcket så bör vi också efter vidare utveckling kunna åstadkomma det i interfacet mellan väg och däck. Denna slutsats stöds av limgruppen vid IVF. Slutsats Det är möjligt att momentant smälta och överföra en polymer med hjälp av energetiska (explosiva) material. Det är också möjligt att få dessa att fästa på en däcksyta. Vidare försök och utvecklingsarbete kan visa hur sprängkapsel, material, eventuella partiklar skall utformas för att uppnå största möjliga förhöjning av friktions värde mellan däck och vägbana. Nästa steg I de sonderande mätningarna hade vi, enligt ovan, inte tillgång till SAAB-Bofors Test Center utrustning med till exempel registrering och värmeprofiler vid höga hastigheter. Detta kommer att möjliggöra en mer noggrann parameterstudie i ett nästa steg. I nästa steg hoppas vi också kunna ta hjälp av limgruppen vid Swerea IVF (se nedan) som i sin tur tar hjälp av ett beräkningscenter vid Chalmers. På detta sätt kommer vi sammantaget att få tillgång till expertis och experimentella metoder för material, friktion, höga hastigheter och teoretisk fördelning vid applicering. Detta betyder också att projektet övergår till att ledas av oss som litet innovativt företag och istället breddas till att omfatta olika aktörer där det statliga Swerea IVF

5 med sin kombinerade kunskap om lim, material och trafiksäkerhet blir ledande. Vid ett fortsatt projekt kommer Swerea IVF att komplettera den egna kunskapen med mätningar av SAAB-Bofors Test Center, ledning och testning av Exonera AB, problemlösning från Chaos Event och processledning och förberedelse för kommersialisering från Dotank AB. Nedan följer ett citat från Swerea IVF som framhåller institutets syn på ett fortsatt projekt. - Swerea IVF ser positivt på en fortsättning av detta projekt. Detta speciellt med intresse inom avdelningen Processutveckling och gruppen Multimaterial. Detta beror främst på kopplingen till vår kompetens inom föreslagna arbetsområden och inte minst att olika teknikgrupper kombineras. Avsikten med gruppen Multimaterial är att arbeta traditionella limfrågor. Utöver limning tas också ett större helhetsgrepp för att arbetet också ska innefatta lättviktskoncept, processfrågor vid kombination av olika material, fogning i form av limning, mekaniska fästelement samt kombinationsförband. Den senare med limning plus en ytterligare fogningsmetod. Arbetet i gruppen Multimaterial sker i nära samarbete med gruppen Ytbehandling. Genom tidigare samgåendet med IFP Research kommer dessutom frågor kring vidhäftning och fogning av polymera material att vara i fokus. Vårt arbete vad gäller limning handlar om att säkerställa (limnings)processen från kontakt till funktion! De områden och gemensamma punkter som vi ser som extra intressanta i en fortsättning, är följande: - Att säkerställa ytans beskaffenhet. Renhet och förmåga till vidhäftning och vätning. Här arbetar vi med mycket med olika förbehandlingar också torra sådana såsom plasma och korona. Detta inbegriper även tribologi. - Att säkerställa kvaliteten. Detta under appliceringen men också för det färdiga limförbandet. Detta med sluthållfasthet och typ av brottmod. Accelererad åldring sker också här för att kunna förutsäga resultaten på sikt. - Automatiserad och kontrollerad applicering. Vi arbetar här med att säkerställa att rätt mängd lim eller lack/bindemedel hamnar på rätt plats. I samband med detta har projekt genomförts av Fraunhofer Chalmers Centre (FCC), där man tagit fram dels en beräkningsmodell för hur lackdimman förflyttas från sprutpistol till objektet, dels en banplanerare för bestämning av optimala robotbanor. Vi har här fortsatt arbetet tillsammans med FCC. Detta för fysisk provning när nya karosser och färgsystem ska föras in i produktion. För att man ska kunna gå ifrån den omfattande provningen som idag görs på full kaross måste det vara möjligt att verifiera den teoretiskt beräknade uppbyggnaden av lackskiktet på ett relevant och praktiskt sätt. Det här måste kunna göras på de delar av karossen där skiktuppbyggnaden är svårast att beräkna och mest kritisk, t ex i hörn. Förhållandena vid den praktiska utvärderingen måste vara nära identiska med dem som gäller vid applicering hos fordonstillverkarna. De nya lackmaterialen är känsligare, kraven på lackskikten blir högre och lackförlusterna måste bli mindre. Då ställs också ökade krav på att utvecklingen inom lackering kan bedrivas under väl kontrollerade och

6 dokumenterade förhållanden. För att möta kraven har vi nu byggt upp en lackeringscell som ska klara avancerad utveckling inom många olika delområden, exempelvis: o Utvärdering av hur väl simulerad uppbyggnad lackskiktet överensstämmer med verkligheten o Utveckling av robotiserad lackering av korta serier där robotprogrammet genereras automatiskt o Utveckling och utvärdering av prestanda för nya sprututrustningar o Utvärdering av nya lackmaterial inklusive framtagning av sprutparametrar för exempelvis vattenburna lacker o Utbildning och information om robotiserad lackering och limning. Not: Detta program heter Virtual Paint och bygger på tidigare projekt som genomförts av Fraunhofer Chalmers Centre (FCC) där man tagit fram dels en beräkningsmodell för hur lackdimman förflyttas från sprutpistol till objektet dels en banplanerare för bestämning av optimala robotbanor. Heléne Karlsson, Swerea IVF AB Vi ser väldigt gärna Trafikverket och Skyltfonden som en fortsatt partner. Speciellt gäller det nästa steg av projektet där vi fortfarande är på ett experimentellt stadium med hög risk och relativt långt från kommersialisering. Vi ser goda möjligheter att komplettera Skyltfondens fortsatta arbete med medel från till exempel Vinnova. Projektet, dess utmaningar och dess mål stämmer väl överens med de kriterier Vinnova ställer för att utveckla innovation och forskning nationellt. Till exempel passar konceptet mycket bra mot program för trafiksäkerhet och transporter, materialutveckling och utmaningsdriven innovation. Projektet kompletterar också svensk forskning och utveckling som görs till exempel inom mjukoch hårdvaror för automatiska bromssysystem varför ytterligare synnergier kan skapas. Vi avser, med Swerea IVF som sökande, söka ytterligare ksek från Skyltfonden för att lyfta konceptet till nästa steg. Vår ambition är att växla upp resurser från Skyltfonden från andra aktörer. Vi har redan gjort en sådan ansökan till Vinnovas program för Miljö- och transportinnovationer 2013 där vi nu väntar på besked.

7 Bildavsnitt, beskrivning av laddningar och parameterstudie. Försök 2, Krutladdning, pressad laddning.

8 Försök 8, zinkit 7,0 mellanväg. Försök 1, Krutladdning 10,0g.

9 Försök 6, Zinkit 5,0 gram, öppen. Försök 4, 15,2 g, Krutladdning, öppen.

10 Försök 3, 12,2 Krutladdning, separering och sprängbleck. Försök 12. 5,5 g zinkit, utan mellanvägg.

11 Resultat från försök 8, Limpartiklar fäster på däcket. Notera att vi valt att skjuta på däckssidan. Detta gör vi av rent praktiska säl för att få en bättre kontrollerad yta och vinkelrät anläggning. I en verklig applikation kommer naturligtvis polymeren att skjutas/sprayas mot slitytan innan eller i anslutning till att denna kommer i kontakt med körbanan.

12 Kommentar, Lämplig utrustning vid Swerea IVF för genomförande av projektet: - Swerea IVFs limlabb. Vi har nu installerat en ny limrobot i vår nya robotcell. Detta för lackering och limning. Denna är utrustad med flödeskontrollsystem och Swirl-applikator. Detta innebär att man kan spraya på sitt lim/bindemedel som komplement till vanlig strängläggning. Detta möjliggör också applicering av lim på längre avstånd. Med denna utrustning kommer vi att ha möjlighet att på ett bra sätt kunna guida till rätt limanläggning med rätt limutrustning för rätt lim. Swerea IVFs limrobot där limmet påförs automatiserat med robot. Limmet swirlas/sprays på från långt avstånd. - Vi arbetar mer och mer med är att foga samman blandade materialslag liksom detaljer och ytor. Detta har gjort att geometrisäkring är en mycket viktig del av vårt arbete. Just att tillse att måtten kan hållas och att ritningsunderlag stämmer överens med verkligheten i knut- och fogpunkter är här extra viktigt. Detta också efter härdning och miljöpåverkan och över tid. De ingående limmade ytorna ska med andra ord inte bara säkert sitta samman genom rätt mängd lim på rätt plats utan också med rätt mått på geometri och utformning! Detta är anledningen till att vi nu satsar extra på att kombinera automatiserad applicering med samma robot som för limappliceringen. Roboten kommer nu att på ett mycket bra sätt här kunna används här för att bygga upp en robotcell både för automatiserad limning och för automatiserad 3D-skanning.

13 Cascades workshop och demonstration av automatiserad 3D-skanning på Swerea IVF. Med tillgänglig provningsutrustning och Swerea IVFs 3D-mätskanner som komplement kan vi hjälpa våra kunder att på ett tidigt utvecklingsstadium anpassa produkter och tillverkning på ett sätt som reducerar framtida felutfall. Under förra året har företaget GOMs svenska representant Cascade och Swerea IVF i ett samarbete byggt upp en robotcell för automatiserad 3D skanning. Man kan välja att nyttja roboten för att förflytta och styra 3D-skannern. GOMs nya programvara Inspection Professionell för 3D-skanning har möjliggjort styrning av roboten. Samma robot som för limappliceringen används här för att bygga upp en robotcell för automatiserad 3D-skanning. Vi ser här stor nytta av en fortsättning genom detta projekt.

Nickel är huvudsaken FerroProtect har specialiserat sig

Nickel är huvudsaken FerroProtect har specialiserat sig Nickel är huvudsaken FerroProtect har specialiserat sig 7-2013 Rapport från Swerea IVF Pilotanläggning för produktionsfördelar Genom utnyttjande av produktionslika pilotanläggningar kan företag utan att

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Advanced Forming Presshärdning

Advanced Forming Presshärdning Advanced Forming Presshärdning AVANCERAD FORMNING FÖR FORDONSINDUSTRIN När dina kunder sätter hård press på vikt och hållfasthet De ständigt ökade kraven på lättare plåtdetaljer med högre hållfasthet sätter

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

The Top of Rail Research Project

The Top of Rail Research Project Projektförslag till HLRC The Top of Rail Research Project Projekttid 4 år Sökt belopp från HLRC: 9,25 MSEK Beviljat från JVTC: 2,25 M SEK Avdelningen för Drift & Underhåll och avdelningen för Experimentell

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Modulärt sprutsystem utan kompromisser

Modulärt sprutsystem utan kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulärt sprutsystem utan kompromisser FinishControl Lämplig för lösningmedelhaltiga och vattenbaserade material. Hög arbetshastighet tack vare Visco munstycke och Click & Paint. www.wagner-xvlp.com

Läs mer

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. RÖRELSE Inledning När vi går, springer, cyklar etc. förflyttar vi oss en viss sträcka på en viss tid. Ibland, speciellt när vi har bråttom, tänker vi på hur fort det går. I det här experimentet undersöker

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Bergvärme o. värmepumpar erfarenheter från fältet. Geo Power KTH Energiteknik 20/9 2011

Bergvärme o. värmepumpar erfarenheter från fältet. Geo Power KTH Energiteknik 20/9 2011 Bergvärme o. värmepumpar erfarenheter från fältet Geo Power KTH Energiteknik 20/9 2011 INGET ÄR SÅ BRA ATT DET INTE GÅR ATT GÖRA BÄTTRE Bergvärme förr och nu Marknaden för bergvärme har förändrats genom

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning ÖVERSIKT Miljöparametrar som är relevanta på lokal nivå (för arbetslag i produktion) Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel Målgrupp Produktion Produktionsledning Miljöledning Hans

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

BVFF dynamiska farthinder

BVFF dynamiska farthinder 1 (4) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-12-02 Dnr Sbn 2013-517 Teknik och samhällsbyggnadskontoret Eleonor Mörk Samhällsbyggnadsnämnden BVFF dynamiska farthinder FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Linköpings

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0). 1 Föreläsning 2 Motsvarar avsnitten 2.4 2.5 i Griffiths. Arbete och potentiell energi (Kap. 2.4) r 1 r 2 C Låt W vara det arbete som måste utföras mot ett givet elektriskt fält E, då en laddning Q flyttas

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie LÅGAN Rapport december 2014 Lars Nilsson och Berth Olsson VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning LÅGAN Antal sidor: 9 Göteborg 10 :

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Bilaga 1 Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik Syfte Att förstärka det nationella systemet för verifieringsstöd

Läs mer

2 Broisolering & beläggning.

2 Broisolering & beläggning. 2 Broisolering & beläggning. Nyckel 2.0 System Beta: 2.1 Principskisser på detaljer: Förhöjd kantbalk och ytavlopp. 2.1.1 Underliggande kantbalk. 2.1.2 Grundavlopp. 2.1.3 Broände. 2.1.4 System B2A: 2.3

Läs mer

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga Cinderellas evenemangsdäck Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga www.vikingline.se Se möjligheterna! I en tid när efterfrågan på rymliga mötesplatser ökar kan vi presentera ett

Läs mer

Mätstyrning med M7005

Mätstyrning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 150423/150626/150721/SJn Mätstyrning med M7005 en översikt Mätstyrning med M7005, en översikt 1 (12) Innehåll 1 Mätstyrning 4 2 M7005:s sätt att mätstyra 5 3 Anpassa

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck Halvtidsrapport 2011-06-30 Optimerad värmebehandling av gjutstål Lennart Sibeck Box 2033, 550 02 Jönköping Telefon 036-30 12 00 Telefax 036-16 68 66 swecast@swerea.se http://www.swereaswecast.se 2011,

Läs mer

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

Sammanfogningslösningar För Skyltindustrin

Sammanfogningslösningar För Skyltindustrin Sammanfogningslösningar För Skyltindustrin Erbjuder dig starka, pålitliga och kostnadseffektiva monteringstekniker Traditionella tillverkningsmetoder som nitar, skruvar och punktsvets innebär ibland att

Läs mer

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället! Horisont

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

Tillförlitlighet 2010

Tillförlitlighet 2010 Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med produktion och konstruktion av elektronikhårdvara! SEMINARIUM & UTSTÄLLNING Klicka på knapparna för att få mer information! 26 OKTOBER 2010 PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

10 punkter för grönare bilkörning

10 punkter för grönare bilkörning Kampanjen Gör Bilen Grönare syftar till att reducera bilarnas negativa effekt på miljön och hjälpa förarna att tänka och köra grönt. 10 punkter för grönare bilkörning Köp grönt en bil med låga koldioxidutsläpp

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

8. Verifiera och utvärdera konceptet

8. Verifiera och utvärdera konceptet 8. Verifiera och utvärdera konceptet 8.1 Prototyptillverkning Projektgruppen har valt att göra en digitalt tillverkad prototyp. Diskussion har förts med Håkan Almius om möjligheterna att tillverka en fysisk

Läs mer

Regula EWR PRO Den självreglerande gasspararen!

Regula EWR PRO Den självreglerande gasspararen! Regula EWR PRO Den självreglerande gasspararen! Regula EWR ( Electronic Welding Regulator ) anpassar automatiskt gasflödet efter den svetsström som används. Vid högre svetsström ger EWR mer gasflöde och

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB

Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB Utbildningsnummer 201319060-1 Driftingenjör inom Kyla, VVS och Energi Karlsson Climate AB Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson

Läs mer

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb.

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb. MCP 4 snabbmanual Limsystemet är grundinställt av leverantören: * Vid spolning/tömning har ett tryck inställts. * En miniminhastighet har angivits under vilken inget lim appliceras * Vid låg hastighet

Läs mer

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid AkzoNobel Industrial Coatings Wood Finishes and Adhesives Produktinformation Laminated beam MUF system 1242/2542 Lång förvaringstid Svagt färgat system för limträbalkar och fingerskarvar i bärande virkeskonstruktioner.

Läs mer

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av skrivaren. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Innehåll Bild på utsidan..........................................................

Läs mer

Minican resultatöversikt juni 2011

Minican resultatöversikt juni 2011 Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30>

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30> PROJEKTBESKRIVNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn < Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektfakta Sökt belopp från VINNOVA:

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR KONE ReNova Förbättrad säkerhet och tillgänglighet börjar med dörren Många driftsäkerhetsproblem för hissar är följden av föråldrade eller dåligt fungerande

Läs mer

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan Tour & Andersson AB TA - ett varumärke på världskartan Framtiden handlar om värme och kyla Vi arbetar inom ett område som blir allt mer intressant och viktigare år för år. Det handlar om vårt inomhusklimat

Läs mer