Slutrapport, förhöjd bromsverkan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport, förhöjd bromsverkan."

Transkript

1 Slutrapport, förhöjd bromsverkan. Sammanfattning Med finansiering från Skyltfonden har en undersökning av möjligheten att momentant överföra en polymer (smältlim) i syfte att ändra friktionen mellan vägbana och däck vid automatisk nödbromsning genomförts. Den ursprungliga hypotesen att detta skulle kunna göras med hjälp av inkjetteknologi och induktiv uppvärmning har förkastats efter försök och en teoretisk diskussion. Huvudanledningen till detta är det relativt långa avståndet till däck/vägbana från möjliga fästpunkter på fordonet. Den första delen av undersökningen ledde fram till en ny hypotes om att använda energetiska material för att uppnå nödvändig värme och kinetisk energi. Sonderande mätningar visar att det är möjligt att skjuta iväg och smälta en polymer/lim samt att få denna att fästa på en gummiyta. Försöken visar också att detta är möjligt att genomföra på avstånd som är realistiska i en verklig uppställning (>100mm). Slutsatsen är att det är möjligt att momentant överföra en polymer som kan ändra friktionen vid automatisk nödbromsning. Vidare undersökningar och utvecklingsarbete kan fastställa möjlig effekt med avseende på friktionsökning och optimera parametrar så som utformning av sprängkapsel, materialval, eventuell tillsats av partiklar och spridning. Projektet har resulterat i ett konsortium av aktörer som ser stora möjligheter att bredda och fortsätta undersökningsarbetet. Dessa är Exonera AB (limteknik), SWEREA IVF (Institut: trafiksäkerhet, applicering, limteknik), SAAB-Bofors Test Center (avancerade energetiska material, mätteknik), Dotank AB projektledning, Chaos Event (tillämpad pyroteknik). Konsortiet har sökt vidare medel och hoppas också på fortsatt stöd från Skyltfonden. Bakgrund Här följer en lägesrapport för Verifiering av metod att snabbt minska hastighet genom att öka friktionen med induktivt värmt smältlim. Rapporten är uppbyggd kring en första del som beskriver det ursprungliga teknikspåret och en andra del som beskriver hur detta justerats. Efter godkännande har projektet justerats till att omfatta kemisk/exogen uppvärmning och transport av smältlimmet. Detta spår har varit framgångsrikt och har legat till grund för planering av ett fortsatt arbete tillsammans med Swerea IVF, SAAB-Bofors Test Center och ett antal mindre företag SME. Den sista delen av rapporten utgör en diskussion om hur utvecklingsarbetet nu kan gå vidare samt vilka kompetenser och resurser som behövs för att göra detta möjligt. Allmänt Den inledande delen av projektet har tillsammans med Xaar, ett företag som är ledande inom inkjetteknologi genomfört praktiska försök samt erfarenhetsbaserade och teoretiska överväganden kring induktivt värmt smältlim. Arbetet har resulterat i ett alternativt förslag på lösning. Resultaten har också samordnats med ett

2 examensarbete utfört kring ämnet vid KTH. Under 2012 har arbetet varit stillastående. Detta beror till viss del på att vi byggt ett nytt nätverk, men den viktigaste anledningen har varit att vi gått igenom en tuff period i företagets kärnverksamhet med hård arbetsbelastning och nyrekrytering. Under hösten 2012 har vi börjat med den nya/andra fasen i projektet. Där har vi fått hjälp från Karlskoga Science Park som fokuserar bland annat på exogena (explosiva) material. Två workshops har genomförts med olika kompetenser, dessa har lett fram till en närmare diskussion med SAAB-Bofors Test Center strax utanför Karlskoga. Diskussionerna har skapat mycket underlag och idéer om hur koncept kan utvecklas, testas och optimeras i ett nästa skede. Testcentret har ställt upp på ett avgörande sätt men fullskaliga avancerade tester har inte rymts i nuvarande projekts budget. Vi har därför sökt upp ett företag, Chaos Event, som utför pyrotekniska installationer vid bland annat filminspelningar och event. Samarbetet har lett till sonderande mätningar som visat goda resultat. En viktig kompetens/roll som Chaos Event spelat har varit tillstånd att hantera och tillgång till lämpliga exogena (detonerande och exploderande material). De sonderade mätningarna som genomförts med ett smältlim från Henkel, en fixtur i stål, pyroteknisk eltändare från Yang Feng i olika konstellationer och drivmaterial och en statisk uppställning med däck. Resultaten visar att vi momentant kan skjuta en laddning med smältlim och få den att smälta och fästa på ytan av ett däck. Resultat 2011 Inledande försök i Xaars utrustning i Järfälla visar att vi kan använda smältlim (med låg smälttemperatur) och exaltera detta i en utrustning för inkjet. Detta resultat är separat och inte sammankopplat med försök att värma samma smältlim induktivt. Ursprungsplanen var att induktivt värma limmet vid transport genom ett magnetfält. Det visade sig att det inte fanns någon anledning att använda ett konstant magnetfält utan att oscillerande fällt 50 Hz skapade betydligt större möjligheter och gjorde att vi inte behöver arbeta med partikelhastighet och uppehållstid. Detta till trots ser vi det som svårt att uppnå tillräcklig energi under det mycket korta tider som är aktuella vid en automatiserad inbromsning. Slutligen har vi gjort försök med smältlim i ink-jet med längre avstånd mellan munstycke och målyta. Sammanfattningsvis gav de inledande sonderande mätningarna följande resultat. Inkjet/smältlim Induktiv värmning +Fungerande teknik - Svårt över längre avstånd (>10mm) +Oscillerande fält breddar fönster - Svårt att skapa tillräckligt med energi under kort tid

3 The PiXDRO LP50 inkjet printer, utrustningen vid Xaar är modifierad med avseende på kamerateknik och styrsystem. I de avslutande diskussionerna med utvecklingschef Wener Zaptka jämförs tekniken med möjliga alternativa tekniker i en mycket fri och givande diskussion. Detta resulterade i ett förslag att använda kemisk energi både för uppvärmning och transport av lim. Helt enkelt att skjuta iväg en laddning. Resultat Två workshops tillsammans med Karlskoga Science Park Energiska material har genomförts. Vi har här samlat experter inom sprängteknik, tändning, och hantering samt personer med erfarenhet av energiska material inom bilindustrin. Den första workshopen leddes av Hanne Randle KSP och hade till syfte att föreslå praktiska försök i kontrollerade miljöer, det gavs också exempel på tidigare försök där högviskösa ämnen skjutits iväg längre sträckor. Vidare så arbetade vi kring möjligheten att komplettera en ev. laddning med partiklar som ytterligare skulle ge ett mekaniskt bidrag till en friktionshöjande yta. Nästa workshop leddes av Mats Fredlund vid Exonera AB och avsåg kombinera expertkunskap med kunskap inom området adhesiver för att ta fram kontroll och testparametrar. De två workshopparna resulterade i ett konceptförslag och ett antal parametrar att verifiera och/eller avfärda. Eftersom experiment med exogena material kräver att vissa krav är uppfyllda och att testupplägg inom detta område till vis del är nytt för oss definierades förslag på sonderande mätningar tillsammans med SAAB-Bofors Test Center. Testcentret hade också kunnat vara en lämplig plats för test och mätning men kostnaden låg tyvärr över det som var möjligt i denna del av projektet. Eftersom hantering av explosiva varor kräver tillstånd har vi istället samarbetat med ett lokalt företag, Chaos Event, som förutom att bedriva upplevelseverksamhet och detaljisthandel av fyrverkerier anordnar större fyrverkerievent och specialeffekter i anslutning till filminspelningar. Samarbetet med Chaos var mycket givande. Vi kände att den vana dem har att lösa speciella behov och skapa direkta, snabba och improviserade lösningar var ett mycket bra komplement till den mer strukturerande utvecklingen.

4 Totalt genomfördes testskjutningar med sju olika kombinationer där vi varierade drivmaterial, struktur och packning av det samma, mängd polymer (smältlim), struktur på denna samt skiljeväggar mellan de olika laddningsdelarna. Samtliga kombinationer avfyrades på ett avstånd av 120 mm mot ett stillastående bildäck. De sonderade mätningarna visar att det är möjligt att avfyra och smälta polymerer på ett sätt så att de fastnar på en däcksyta. Generellt sätt erhölls de gynnsammaste förloppen med långsam drivladdning och små limpartiklar. Försöken visar också att ett främre sprängbleck har stor potential och är gynnsamt. Under projektet har vi satt upp tre frågeställningar som vi avsett besvara med de sonderade mätningarna (se delrapport): 1. Kan vi hantera systemet under de tidsramar som är aktuella? Ja vi kan momentant tända en elektrisk laddning och överföra polymeren. 2. Med vilken noggrannhet och i vilken form kan vi leverera adhesiven? Sonderande mätningar visar att vi kan smälta, eller delvis smälta adhesiven på ett sätt att den tillförs och fastnar på en däcksyta. 3. Kan vi uppmäta signifikant adhesion/förhöjd friktion i labbmiljö? Vi har inte kunnat mäta friktions- eller adhesionsförändringar mot en tredje yta (väg). Man kan dock på goda grunder anta att eftersom vi kan åstadkomma adhesion mot däcket så bör vi också efter vidare utveckling kunna åstadkomma det i interfacet mellan väg och däck. Denna slutsats stöds av limgruppen vid IVF. Slutsats Det är möjligt att momentant smälta och överföra en polymer med hjälp av energetiska (explosiva) material. Det är också möjligt att få dessa att fästa på en däcksyta. Vidare försök och utvecklingsarbete kan visa hur sprängkapsel, material, eventuella partiklar skall utformas för att uppnå största möjliga förhöjning av friktions värde mellan däck och vägbana. Nästa steg I de sonderande mätningarna hade vi, enligt ovan, inte tillgång till SAAB-Bofors Test Center utrustning med till exempel registrering och värmeprofiler vid höga hastigheter. Detta kommer att möjliggöra en mer noggrann parameterstudie i ett nästa steg. I nästa steg hoppas vi också kunna ta hjälp av limgruppen vid Swerea IVF (se nedan) som i sin tur tar hjälp av ett beräkningscenter vid Chalmers. På detta sätt kommer vi sammantaget att få tillgång till expertis och experimentella metoder för material, friktion, höga hastigheter och teoretisk fördelning vid applicering. Detta betyder också att projektet övergår till att ledas av oss som litet innovativt företag och istället breddas till att omfatta olika aktörer där det statliga Swerea IVF

5 med sin kombinerade kunskap om lim, material och trafiksäkerhet blir ledande. Vid ett fortsatt projekt kommer Swerea IVF att komplettera den egna kunskapen med mätningar av SAAB-Bofors Test Center, ledning och testning av Exonera AB, problemlösning från Chaos Event och processledning och förberedelse för kommersialisering från Dotank AB. Nedan följer ett citat från Swerea IVF som framhåller institutets syn på ett fortsatt projekt. - Swerea IVF ser positivt på en fortsättning av detta projekt. Detta speciellt med intresse inom avdelningen Processutveckling och gruppen Multimaterial. Detta beror främst på kopplingen till vår kompetens inom föreslagna arbetsområden och inte minst att olika teknikgrupper kombineras. Avsikten med gruppen Multimaterial är att arbeta traditionella limfrågor. Utöver limning tas också ett större helhetsgrepp för att arbetet också ska innefatta lättviktskoncept, processfrågor vid kombination av olika material, fogning i form av limning, mekaniska fästelement samt kombinationsförband. Den senare med limning plus en ytterligare fogningsmetod. Arbetet i gruppen Multimaterial sker i nära samarbete med gruppen Ytbehandling. Genom tidigare samgåendet med IFP Research kommer dessutom frågor kring vidhäftning och fogning av polymera material att vara i fokus. Vårt arbete vad gäller limning handlar om att säkerställa (limnings)processen från kontakt till funktion! De områden och gemensamma punkter som vi ser som extra intressanta i en fortsättning, är följande: - Att säkerställa ytans beskaffenhet. Renhet och förmåga till vidhäftning och vätning. Här arbetar vi med mycket med olika förbehandlingar också torra sådana såsom plasma och korona. Detta inbegriper även tribologi. - Att säkerställa kvaliteten. Detta under appliceringen men också för det färdiga limförbandet. Detta med sluthållfasthet och typ av brottmod. Accelererad åldring sker också här för att kunna förutsäga resultaten på sikt. - Automatiserad och kontrollerad applicering. Vi arbetar här med att säkerställa att rätt mängd lim eller lack/bindemedel hamnar på rätt plats. I samband med detta har projekt genomförts av Fraunhofer Chalmers Centre (FCC), där man tagit fram dels en beräkningsmodell för hur lackdimman förflyttas från sprutpistol till objektet, dels en banplanerare för bestämning av optimala robotbanor. Vi har här fortsatt arbetet tillsammans med FCC. Detta för fysisk provning när nya karosser och färgsystem ska föras in i produktion. För att man ska kunna gå ifrån den omfattande provningen som idag görs på full kaross måste det vara möjligt att verifiera den teoretiskt beräknade uppbyggnaden av lackskiktet på ett relevant och praktiskt sätt. Det här måste kunna göras på de delar av karossen där skiktuppbyggnaden är svårast att beräkna och mest kritisk, t ex i hörn. Förhållandena vid den praktiska utvärderingen måste vara nära identiska med dem som gäller vid applicering hos fordonstillverkarna. De nya lackmaterialen är känsligare, kraven på lackskikten blir högre och lackförlusterna måste bli mindre. Då ställs också ökade krav på att utvecklingen inom lackering kan bedrivas under väl kontrollerade och

6 dokumenterade förhållanden. För att möta kraven har vi nu byggt upp en lackeringscell som ska klara avancerad utveckling inom många olika delområden, exempelvis: o Utvärdering av hur väl simulerad uppbyggnad lackskiktet överensstämmer med verkligheten o Utveckling av robotiserad lackering av korta serier där robotprogrammet genereras automatiskt o Utveckling och utvärdering av prestanda för nya sprututrustningar o Utvärdering av nya lackmaterial inklusive framtagning av sprutparametrar för exempelvis vattenburna lacker o Utbildning och information om robotiserad lackering och limning. Not: Detta program heter Virtual Paint och bygger på tidigare projekt som genomförts av Fraunhofer Chalmers Centre (FCC) där man tagit fram dels en beräkningsmodell för hur lackdimman förflyttas från sprutpistol till objektet dels en banplanerare för bestämning av optimala robotbanor. Heléne Karlsson, Swerea IVF AB Vi ser väldigt gärna Trafikverket och Skyltfonden som en fortsatt partner. Speciellt gäller det nästa steg av projektet där vi fortfarande är på ett experimentellt stadium med hög risk och relativt långt från kommersialisering. Vi ser goda möjligheter att komplettera Skyltfondens fortsatta arbete med medel från till exempel Vinnova. Projektet, dess utmaningar och dess mål stämmer väl överens med de kriterier Vinnova ställer för att utveckla innovation och forskning nationellt. Till exempel passar konceptet mycket bra mot program för trafiksäkerhet och transporter, materialutveckling och utmaningsdriven innovation. Projektet kompletterar också svensk forskning och utveckling som görs till exempel inom mjukoch hårdvaror för automatiska bromssysystem varför ytterligare synnergier kan skapas. Vi avser, med Swerea IVF som sökande, söka ytterligare ksek från Skyltfonden för att lyfta konceptet till nästa steg. Vår ambition är att växla upp resurser från Skyltfonden från andra aktörer. Vi har redan gjort en sådan ansökan till Vinnovas program för Miljö- och transportinnovationer 2013 där vi nu väntar på besked.

7 Bildavsnitt, beskrivning av laddningar och parameterstudie. Försök 2, Krutladdning, pressad laddning.

8 Försök 8, zinkit 7,0 mellanväg. Försök 1, Krutladdning 10,0g.

9 Försök 6, Zinkit 5,0 gram, öppen. Försök 4, 15,2 g, Krutladdning, öppen.

10 Försök 3, 12,2 Krutladdning, separering och sprängbleck. Försök 12. 5,5 g zinkit, utan mellanvägg.

11 Resultat från försök 8, Limpartiklar fäster på däcket. Notera att vi valt att skjuta på däckssidan. Detta gör vi av rent praktiska säl för att få en bättre kontrollerad yta och vinkelrät anläggning. I en verklig applikation kommer naturligtvis polymeren att skjutas/sprayas mot slitytan innan eller i anslutning till att denna kommer i kontakt med körbanan.

12 Kommentar, Lämplig utrustning vid Swerea IVF för genomförande av projektet: - Swerea IVFs limlabb. Vi har nu installerat en ny limrobot i vår nya robotcell. Detta för lackering och limning. Denna är utrustad med flödeskontrollsystem och Swirl-applikator. Detta innebär att man kan spraya på sitt lim/bindemedel som komplement till vanlig strängläggning. Detta möjliggör också applicering av lim på längre avstånd. Med denna utrustning kommer vi att ha möjlighet att på ett bra sätt kunna guida till rätt limanläggning med rätt limutrustning för rätt lim. Swerea IVFs limrobot där limmet påförs automatiserat med robot. Limmet swirlas/sprays på från långt avstånd. - Vi arbetar mer och mer med är att foga samman blandade materialslag liksom detaljer och ytor. Detta har gjort att geometrisäkring är en mycket viktig del av vårt arbete. Just att tillse att måtten kan hållas och att ritningsunderlag stämmer överens med verkligheten i knut- och fogpunkter är här extra viktigt. Detta också efter härdning och miljöpåverkan och över tid. De ingående limmade ytorna ska med andra ord inte bara säkert sitta samman genom rätt mängd lim på rätt plats utan också med rätt mått på geometri och utformning! Detta är anledningen till att vi nu satsar extra på att kombinera automatiserad applicering med samma robot som för limappliceringen. Roboten kommer nu att på ett mycket bra sätt här kunna används här för att bygga upp en robotcell både för automatiserad limning och för automatiserad 3D-skanning.

13 Cascades workshop och demonstration av automatiserad 3D-skanning på Swerea IVF. Med tillgänglig provningsutrustning och Swerea IVFs 3D-mätskanner som komplement kan vi hjälpa våra kunder att på ett tidigt utvecklingsstadium anpassa produkter och tillverkning på ett sätt som reducerar framtida felutfall. Under förra året har företaget GOMs svenska representant Cascade och Swerea IVF i ett samarbete byggt upp en robotcell för automatiserad 3D skanning. Man kan välja att nyttja roboten för att förflytta och styra 3D-skannern. GOMs nya programvara Inspection Professionell för 3D-skanning har möjliggjort styrning av roboten. Samma robot som för limappliceringen används här för att bygga upp en robotcell för automatiserad 3D-skanning. Vi ser här stor nytta av en fortsättning genom detta projekt.

Nickel är huvudsaken FerroProtect har specialiserat sig

Nickel är huvudsaken FerroProtect har specialiserat sig Nickel är huvudsaken FerroProtect har specialiserat sig 7-2013 Rapport från Swerea IVF Pilotanläggning för produktionsfördelar Genom utnyttjande av produktionslika pilotanläggningar kan företag utan att

Läs mer

fogning g av komposit och multimaterial

fogning g av komposit och multimaterial Testbädd för ytbehandling och fogning g av komposit och multimaterial testbadd-kompositer.swereaivf.se Cecilia Groth Projektgenomgång Mål med projektet En fungerande, lättillgänglig, ä öppen, flexibel

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

DÖRR-PANEL APPLICERING. Mixon Dörr-Panel applicering 2500 Serien

DÖRR-PANEL APPLICERING. Mixon Dörr-Panel applicering 2500 Serien DÖRR-PANEL APPLICERING Mixons system för dörr- och panelapplicering används för olika produkter där träpaneler eller dörrblad limmas fast ovanpå föregående skiva eller ovanpå honeycomb -materialet som

Läs mer

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA idé nytta Från till GOTHIA SCIENCE PARK OPEN ARENA Projektkoncept Projektansökan Projektgenomförande Innehåll Sammanfattning 1. Idé 2. Projektidé 3. Projektkandidat 4. Projektkoncept 5. Projektansökan

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Advanced Forming Presshärdning

Advanced Forming Presshärdning Advanced Forming Presshärdning AVANCERAD FORMNING FÖR FORDONSINDUSTRIN När dina kunder sätter hård press på vikt och hållfasthet De ständigt ökade kraven på lättare plåtdetaljer med högre hållfasthet sätter

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

FINGERSKARVSAPPLICERING SEPARAT APPLICERING GENOM KONTAKTLÖST SYSTEM. Mixon Fingerskarvning separat applicering 2400 CL Serie

FINGERSKARVSAPPLICERING SEPARAT APPLICERING GENOM KONTAKTLÖST SYSTEM. Mixon Fingerskarvning separat applicering 2400 CL Serie FINGERSKARVSAPPLICERING SEPARAT APPLICERING GENOM KONTAKTLÖST SYSTEM Mixons fingerskarvningssystem med separat applicering används för olika produkter där trälameller limmas ihop i kortändarna. Detta görs

Läs mer

Prel förslag program Konferens dag 1

Prel förslag program Konferens dag 1 10.00 11.30 11.45 12.15 12.15 13.00 Prel förslag program Konferens dag 1 Invigning MERA-konferensen Leif Johansson, VD, Tema: Vikten av produktion och AB Volvo, produktionsteknisk forskning i Sverige Leif

Läs mer

Komposit mot metall i rymdmiljö KOMET-3. Stockholm, November, 2014

Komposit mot metall i rymdmiljö KOMET-3. Stockholm, November, 2014 Komposit mot metall i rymdmiljö KOMET-3 Stockholm, 11-12 November, 2014 KOMET KOMET = KOmposit mot METall i rymdmiljö Industri: RUAG Space AB (Linköping) GKN Aerospace (Trollhättan + ACAB Linköping) Akademi

Läs mer

Limma trä och parkett

Limma trä och parkett Limma trä och parkett Handledning för dig som gör det själv Viktigt att tänka på Fukt Träet får inte vara för torrt eller fuktigt (Cascol Polyuretanlim 1809 kräver dock en viss fuktighet för att härda).

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Resurseffektivisering vid yt- och värmebehandlingsprocesser. Anders Klässbo och Eva Troell, Swerea IVF

Resurseffektivisering vid yt- och värmebehandlingsprocesser. Anders Klässbo och Eva Troell, Swerea IVF Resurseffektivisering vid yt- och värmebehandlingsprocesser Anders Klässbo och Eva Troell, Swerea IVF Innehåll Inledning Nyckeltal Värmebehandling Pågående arbete Energikartläggning Möjligheter för resurseffektivisering

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG) Hans Bodin 2012-04-26 Hållbar Produktionsteknik

Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG) Hans Bodin 2012-04-26 Hållbar Produktionsteknik Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG) Hans Bodin 2012-04-26 Hållbar Produktionsteknik Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 6 4. Genomförande... 7 5. Resultat... 8 5.1 Bidrag till

Läs mer

The Top of Rail Research Project

The Top of Rail Research Project Projektförslag till HLRC The Top of Rail Research Project Projekttid 4 år Sökt belopp från HLRC: 9,25 MSEK Beviljat från JVTC: 2,25 M SEK Avdelningen för Drift & Underhåll och avdelningen för Experimentell

Läs mer

Intelligenta kranar för utomhusbruk

Intelligenta kranar för utomhusbruk Comment [BEBA1]: Bilagorna finns inte lagrade digitalt. Nr 454 2000 Comment [BEBA2]: Slutrapport av projekt P12669 Intelligenta kranar för utomhusbruk Björn Löfgren; Henrik I. Christensen; KTH, Håkan Alm

Läs mer

Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating)

Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating) Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating) Lisa Levander 2015-01-30 Hållbar produktionsteknik Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 6 4. Genomförande...

Läs mer

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER Mixons system för separat limning av bärande konstruktioner används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det

Läs mer

Limning Från kontakt till funktion UFoH fogningskurs, Mölndal, 2013.10.02

Limning Från kontakt till funktion UFoH fogningskurs, Mölndal, 2013.10.02 Limning Från kontakt till funktion UFoH fogningskurs, Mölndal, 2013.10.02 Ola Albinsson Presentation nr 1324 Utveckling av Fogningsmetoder för kombination av Olika material till Hybridlösningar Ett LIGHTer

Läs mer

Interfacering i komposit

Interfacering i komposit Interfacering i komposit Stockholm, 11-12 November, 2014 1/3/08 Interfacering i komposit Rymdindustrin ställer allt högre krav på att kunna öka maximal nyttolast på de olika system som skjuts upp i rymden.

Läs mer

Zhafir Zeres Serie. 400-2,300 kn

Zhafir Zeres Serie. 400-2,300 kn Zhafir Zeres Serie 400-2,300 kn Utökade funktioner som standard Zhafir ZERES Serie Zhafir har utvecklat den nya elektriska maskinserien Zeres, för att bli en flexibel formsprutningsmaskin baserad på det

Läs mer

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar.

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar. Sammanfattning Höganäs ser närmast att tillverkning av induktorer och komponenter till elektriska motorer inom områdena kraftdistribution och elektriska drivsystem etableras. Tillverkning i liten skala

Läs mer

Bergslagsbanan. Idéstudie Förutsättningar som testanläggning

Bergslagsbanan. Idéstudie Förutsättningar som testanläggning Bergslagsbanan Idéstudie Förutsättningar som testanläggning Bakgrund och behov Sverige satsar kraftfullt på effektivisering och förbättring av transportsystemet Förutom investeringar samt drift och underhåll

Läs mer

FINGERSKARVNING MIXAD APPLICERING. Mixon Fingerskarvning mixad applicering 2400 Serien

FINGERSKARVNING MIXAD APPLICERING. Mixon Fingerskarvning mixad applicering 2400 Serien FINGERSKARVNING MIXAD APPLICERING Mixon Fingerskarvning mixad applicering 2400 Serien Mixon 2400 Serien fingerskarvningssystem används för olika produkter där trälameller limmas ihop i kortändarna. Detta

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Lackeringsteknik ingår som en del i ytbehandling och avser våtmålning. Ämnet lackeringsteknik behandlar lackering av fordon.

Lackeringsteknik ingår som en del i ytbehandling och avser våtmålning. Ämnet lackeringsteknik behandlar lackering av fordon. LACKERINGSTEKNIK Lackeringsteknik ingår som en del i ytbehandling och avser våtmålning. Ämnet lackeringsteknik behandlar lackering av fordon. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska syfta

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Det smarta alternativet

Det smarta alternativet Det smarta alternativet Silicon beväxning släppande system > Revolutionerande Beväxningssläppande egenskaper > Låg friktion > För alla typer av båtar beväxningssläppande hempelyacht.se Upptäck Hempel:s

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Den här ansökan omfattar främst Transport 1. Projektidé och bakgrund Dieselanvändningen till jordbrukets maskiner står idag för 50 % av jordbrukets direkta

Läs mer

HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE

HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE Friggeråkers Verkstäder AB FALKÖPING TALLRIKSSPRIDARE 1 Huvudkontor Danska vägen 87 521 32 Falköping, Tel 0515-777 640, Fax 0515-801 88 Friggeråkers Verkstäder sedan

Läs mer

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen Dagordning 9.30 Kaffe 10.00 Presentation av deltagarna inklusive Swerea KIMAB:s verksamhet 10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum 11.00 Bedömning av byggvaror

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KURSER FRÅN SWEREA VIRTUAL LAB 2016 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KOMPOSITDIMENSIONERING - SWEREA

Läs mer

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. RÖRELSE Inledning När vi går, springer, cyklar etc. förflyttar vi oss en viss sträcka på en viss tid. Ibland, speciellt när vi har bråttom, tänker vi på hur fort det går. I det här experimentet undersöker

Läs mer

Guide för limning av plast och elastomerer

Guide för limning av plast och elastomerer Guide för limning av plast och elastomerer 3 Varför använda Loctite och Terosons limmer istället för andra fogningsmetoder Denna guide erbjuder en enkel vägledning för att välja rätt Loctite - och Terosonlim

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV. LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13

TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV. LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13 TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV TILLVERKNING AV HÖGPRESTANDAKOMPOSITER Christina Altkvist/Anette Järneteg C st a t st/ ette Jä eteg LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13 Triple Use Pilotprojekt Ett

Läs mer

Bearbetning Varia Dekorpaneler

Bearbetning Varia Dekorpaneler Bearbetning Varia Dekorpaneler Generellt Variapanelerna som är tillverkade av Ecoresin kan bearbetas med de flesta verktyg avsedda för plast-, trä-, och metallbearbetning. Det är viktigt att hastigheten

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Bona Sportive System Maximala prestationer ger resultat

Bona Sportive System Maximala prestationer ger resultat Bona Sportive System Maximala prestationer ger resultat Redo för en tuff match Ett komplett system för maximala prestationer Eftersom ett sportgolv ställer mycket höga krav på lack och färg är Bona Sportive

Läs mer

Komplexa Sammansatta Produkter

Komplexa Sammansatta Produkter Komplexa Sammansatta Produkter Material från Programkonferens 14 juni 2006 IVF Mölndal VÄLKOMNA! Vilka är vi? 43(?) personer 9 projekt som avslutas under 2006 10 projekt som börjar under 2006 26 forskare

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Provexa lanserar en helt ny process

Provexa lanserar en helt ny process arth Provexa lanserar en helt ny process fter flera års utvecklingsarbete presenterar nu Provexa en helt ny metod för korrosionsskydd av stål. Skiktet utnyttjar de naturliga oxidationsprocesserna som sker

Läs mer

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om utlysningen. Frågorna har delats in i fyra underrubriker; Innan du ansöker, Bedömning av ansökan, Under utvecklingsprojektets

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Utveckla metod för att detektera vattenflöde i flerbostadshusens rörledningar. Dubbel-T

Utveckla metod för att detektera vattenflöde i flerbostadshusens rörledningar. Dubbel-T Utveckla metod för att detektera vattenflöde i flerbostadshusens rörledningar Dubbel-T Utarbetad av: Willy Ociansson, Karlstads Bostads AB, KBAB Karlstad 2007-11-14 willy ociansson 2008-08-07 Innehåll

Läs mer

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV SIKA PRODUKTER VERSION 3 Limning och nåtning av teakdäck 1 LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK 2 Limning och nåtning av teakdäck GENERELL BESKRIVNING

Läs mer

Metodbeskrivning Underhåll av fogar, Rengöring och renovering. Corporate Construction. N : Author: Ch. Voellm Version 1 (06/12)

Metodbeskrivning Underhåll av fogar, Rengöring och renovering. Corporate Construction. N : Author: Ch. Voellm Version 1 (06/12) Metodbeskrivning Underhåll av fogar, Rengöring och renovering Corporate Construction Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Sammanfattning. Sida 1 av 7

Sammanfattning. Sida 1 av 7 Sammanfattning Forskning och utveckling, Global Development, är en del av Höganäs AB, moderbolaget, och dess verksamhet bedrivs i separata laboratorie- och experimenthallar. Verksamheten utgörs huvudsakligen

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30>

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30> PROJEKTBESKRIVNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn < Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektfakta Sökt belopp från VINNOVA:

Läs mer

Fogningsdagarna 2015

Fogningsdagarna 2015 Fogningsdagarna 2015 Svetskommissionen och fogningen i Sverige Vilken plats har fogning i Sverige? En stor del av vår BNP En viktig arbetsgivare: 20 000 heltidssvetsare, 200 000-250 000 som arbetar med

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE

HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE Friggeråkers Verkstäder AB FALKÖPING TALLRIKSSPRIDARE 1 Manufacturer: Danska vägen 87, SE-521 32 Falköping, Sweden Phone +46 515 777 640, Telefax +46 515 801 88 www.friggeraker.se

Läs mer

Slide-in teknik för kontinuerlig överföring av energi till elektriska fordon, Fas2

Slide-in teknik för kontinuerlig överföring av energi till elektriska fordon, Fas2 Projektstart: 2013-09-11 Projektslut: 2017-09-15 Huvudstödmottagare: AB Volvo, Scania, Alstom, Bombardier Övriga parter/stödmottagare: Trafikverket, Vattenfall, Svenska Elvägar, KTH, LTH, Chalmers Program

Läs mer

Produktinformation. Härdare 2744. Produktspecifikation

Produktinformation. Härdare 2744. Produktspecifikation Casco Adhesives Svenska säljavd. Produktinformation Härdare 2744 Härdare 2744 för urea-formaldehyd lim. 2744 fungerar utmärkt för varmpress, men går även bra i högfrekvenspress. Härdaren har goda fyllnadsegenskaper.

Läs mer

Modulärt sprutsystem utan kompromisser

Modulärt sprutsystem utan kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulärt sprutsystem utan kompromisser FinishControl Lämplig för lösningmedelhaltiga och vattenbaserade material. Hög arbetshastighet tack vare Visco munstycke och Click & Paint. www.wagner-xvlp.com

Läs mer

DOSMATIC SYSTEMS. Lösningar för robotiserad applicering...

DOSMATIC SYSTEMS. Lösningar för robotiserad applicering... DOSMATIC SYSTEMS Lösningar för robotiserad applicering... Varför har vi ansträngt oss så mycket för att lyckas med något som så många dömt ut? Genom att sammanföra kompetens inom pneumatik, reglerteknik

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier Jörgen Remmelg (jorgen.remmelg@ruag.com) Styrelseordförande i Compraser Vision en icke vinstdrivande, nationell

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Limning av sandwichmaterial

Limning av sandwichmaterial Limning av sandwichmaterial Department of Aeronautical and Vehicle Engineering Division of Lightweight Structures Royal Institute of Technology (KTH) SE-100 44 Stockholm, Sweden Monica Norrby Stockholm

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

1. Elektromagnetisk strålning

1. Elektromagnetisk strålning 1. Elektromagnetisk strålning Kursens första del behandlar olika aspekter av den elektromagnetiska strålningen. James Clerk Maxwell formulerade lagarnas som beskriver strålningen år 1864. 1.1 Uppkomst

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

FORDONSTVÄTT Rengöringsmedel för tvätt av fordon

FORDONSTVÄTT Rengöringsmedel för tvätt av fordon FORDONSTVÄTT Rengöringsmedel för tvätt av fordon Part of North Chemical Innehåll Alkaliska rengöringsmedel 3 Borsttvättschampo 4 SnowChem 4 Fälgrengöring 6 Vax och avrinning 6 Svamp och borste 7 Microemulsioner

Läs mer

Definitionerna i tabell 1 utgör grunden för de begrepp, som kommer till användning i denna standard.

Definitionerna i tabell 1 utgör grunden för de begrepp, som kommer till användning i denna standard. 1 1 (7) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION PROVNING AV SYSTEM INNEHÅLLANDE ELEKTRISKA TÄNDARE ORIENTERING Denna standard definierar hotbild, provningsmetoder och utvärdering vid provning av elektrisk

Läs mer

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning och vårt huvudkontor

Läs mer

OFP metoder. Inspecta Academy

OFP metoder. Inspecta Academy OFP metoder Inspecta Academy 1 Presentation av olika OFP-metoder Inspecta Sweden AB 2 Presentation av olika OFP-metoder 3 Vad är OFP? OFP - OFörstörande Provning Allmänt vedertagen förkortning Olika provningsmetoder

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

Finansiering forskning och innovation. Johan Stenberg

Finansiering forskning och innovation. Johan Stenberg Finansiering forskning och innovation Johan Stenberg Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden innovationsförmåga hos specifika

Läs mer

Robothantering, maskinell tillskärning och automatiserad RTM

Robothantering, maskinell tillskärning och automatiserad RTM Robothantering, maskinell tillskärning och automatiserad RTM Lars Liljenfeldt Erik Sandlund Svensk Kompositförening, Ängelholm 10 oktober 2012. 12/6/07 2012-10-10 Robothantering vid tillverkning av flygmotorkomponent

Läs mer

Levande Stockholm. Beslut om sommargågator 2016. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Levande Stockholm. Beslut om sommargågator 2016. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige Dnr Sida 1 (5) 2016-01-12 Handläggare Hans-Olov Blom 08-508 287 33 Erik Jondelius 08-508 26 114 Till Trafiknämnden 2016-02-04 Levande Stockholm. Beslut om sommargågator 2016. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Läs mer

Tetra Pak söker nya metoder för att hitta läckor.

Tetra Pak söker nya metoder för att hitta läckor. Tetra Pak söker nya metoder för att hitta läckor. Färska livsmedel, exempelvis mjölk, som vi i Sverige är vana vid att hitta i kyldisken, distribueras i många andra länder utanför kylkedjan. Tetra Pak

Läs mer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Bengt Wälivaara, Platschef Swerea SICOMP, Linköping Verksamhetsledare Compraser Labs bengt.walivaara@swerea.se 1 Swerea-koncernen Swerea IVF

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling TMALL 0141 Presentation v 1.0 Innovationsupphandling Pontus Gruhs, chef Utveckling inom Underhåll Innovationsupphandling 1. En stor möjlighet? 2. Hur påverkar det här min forskning/mitt företag/upphandlande

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

En ny agenda för vatten! Samla, sammanställa och sprida vattenkunskap Utveckla kompetens, innovation och företagande Möjliggör hållbar tillväxt

En ny agenda för vatten! Samla, sammanställa och sprida vattenkunskap Utveckla kompetens, innovation och företagande Möjliggör hållbar tillväxt En ny agenda för vatten! Samla, sammanställa och sprida vattenkunskap Utveckla kompetens, innovation och företagande Möjliggör hållbar tillväxt Idag 9.00 Registrering, kaffe 10.00 Välkomsttal Ulf Linderholm

Läs mer

MinBaS Innovation - VINNOVA. MinBaS dagen 2015

MinBaS Innovation - VINNOVA. MinBaS dagen 2015 Innovation - VINNOVA MinBaS dagen 2015 18 mars 2015 MinBaS Innovation - Utlysningar 2014-2015 Jan Bida Programchef MinBaS Innovation Forskningsdirektör MinFo Programbudget ca 52 MSEK, varav VINNOVA 26

Läs mer