Detaljhandel vid öppenvårdsapotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljhandel vid öppenvårdsapotek"

Transkript

1 Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (version 1, juni 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Inledning Enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel får den som har Läkemedelsverkets tillstånd bedriva detaljhandel med läkemedel. Öppenvårdsapotek där denna detaljhandel ska bedrivas ska enligt denna lag uppfylla ett antal krav. I proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden (nedan propositionen) beskrivs bakgrunden till de olika kraven. Läkemedelsverket har efter bemyndigande i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel, ytterligare beskrivit kraven på sådan detaljhandeln med läkemedel och teknisk sprit i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek. Denna vägledning är ett komplement till dessa föreskrifter och ska alltid läsas tillsammans med föreskrifterna. Det bör poängteras att många av de krav som ställs på öppenvårdsapoteken återfinns i ovan nämnda lag eller förordning och inte i föreskrifterna varför hänvisningar i vissa fall görs till lag och förordning i denna vägledning. En vägledning är inte rättsligt bindande, utan innehåller exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid bedömning och tillämpning av regelverket. I denna vägledning ges även viss hänvisning till andra näraliggande regelverk som kan vara relevanta att ta del av. En vägledning innehåller mer information jämfört med föreskrifterna, med syfte att öka förståelsen för regelverkets krav. Att driva ett öppenvårdsapotek innebär att många olika krav måste efterlevas. På ett öppenvårdsapotek kommer även narkotiska läkemedel att hanteras. Dessa läkemedel ska hanteras på så sätt att risken för olovlig hantering med varorna undanröjs. Att driva öppenvårdsapotek innebär således även ett krav på att ha kunskap om vad som är tillåten befattning enligt lagstiftningen om kontroll av narkotika, till exempel i vilka fall tillstånd av olika slag krävs. Även andra regelverk berör öppenvårdsapoteken, vilka faller under andra myndigheters ansvarsområden. Dessa myndigheter är bland annat Datainspektionen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Socialstyrelsen. Där hänvisning enbart sker till paragrafer avser hänvisningen aktuell föreskrift. I annat fall anger hänvisningen vilket regelverk som avses. Personal, 3 Det är av stor vikt att personalens kompetens är tillräcklig för den verksamhet som bedrivs. Det ankommer på tillståndsinnehavaren att tillse att all personal som deltar i verksamheten har den kompetens som erfordras för aktuella arbetsuppgifter. En verksamhet med mer omfattande och farmaceutiskt mer avancerade arbetsuppgifter kan exempelvis ha behov av att fler apotekare är verksamma vid öppenvårdsapoteket. Ett exempel på en verksamhet som ofta har farmaceutiskt mer krävande verksamhet är expeditionsapotek vid större sjukhus där till exempel många ovanliga läkemedel hanteras för svårt sjuka patienter. Även verksamhet vid större öppenvårdsapotek innefattar i många fall arbete av farmaceutiskt mer krävande dignitet. Bemanningen på öppenvårdsapoteket ska vara tillräcklig för att kvaliteten och säkerheten i verksamheten inte ska äventyras. Detta innebär att det ska finnas så många farmaceuter närvarande som kan behövas utifrån verksamhetens storlek, såväl avseende antalet receptorderrader och antalet egenvårdskunder som verksamhetens samtliga delar. Även andra tjänster som öppenvårdsapoteket erbjuder kan kräva anpassningar avseende personalens antal och kompetens.

3 För att kunna visa att det på öppenvårdsapoteket finns personal som till antal och kompetens säkerställer en god kvalitet och säkerhet ska utbildning och yrkeserfarenhet finnas beskriven för all personal som arbetar på öppenvårdsapoteket 1. Bemanningslistor över vilka personer som tjänstgjort ska finnas tillgängliga på apoteket och arkiveras enligt 29. I 2 kap lagen (2009:366) om handel med läkemedel anges att information och rådgivning endast ska ges av personal med tillräcklig kompetens. Det åligger tillståndsinnehavaren att säkerställa att personalen har adekvat kompetens för sina arbetsuppgifter. Information och rådgivning bör därmed i första hand lämnas av farmaceut. För de fall annan än farmaceut utför dessa arbetsuppgifter bör tillståndsinnehavaren särskilt säkerställa att dessa personer har nödvändig kompetens för uppgiften. Vid expedition av recept ska information och rådgivning lämnas i enlighet med vad som anges i 5 kap. i Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Kravet i lagen innebär också att den personal som ger rådgivning om receptfria läkemedel ska ha tillräcklig kompetens för sin uppgift, liksom givetvis även farmaceutisk personal ska vara tränad i uppgiften att lämna egenvårdsrådgivning om detta ingår i arbetsuppgifterna. På samma sätt kan även andra arbetsuppgifter förekomma vilka endast får utföras av personal med tillräcklig kompetens för uppgiften. All personal ska kontinuerligt få tillgång till den fortbildning arbetsuppgifterna kräver. Fortbildningen bör därför anpassas efter de arbetsuppgifter varje person har och ställas i relation till den verksamhet som bedrivs. Om farmaceutisk rådgivning står för en betydande del av verksamheten, bör personalen fortlöpande få utbildning inriktad på detta. Den kompetensutveckling som genomförs ska för varje enskild medarbetare dokumenteras på lämpligt sätt 2. Detta kan exempelvis göras i utbildningskort. Läkemedelsansvarig, 4-7 En läkemedelsansvarig kan antingen vara en apotekare eller en receptarie. För information om hur regeringen ser på kvalifikationskrav för den läkemedelsansvarige hänvisas till propositionen (s ). I de fall en receptarie innehar befattningen ska denne ha relevant vidareutbildning eller flerårig yrkesverksamhet från kvalitetsfrågor inom apoteksområdet. Exempel på relevant yrkeserfarenhet är att tidigare ha varit anställd som kvalitets- och säkerhetsansvarig farmaceut vid ett apotek eller som apotekschef, ha arbetat med kvalitetsfrågor eller inspektionsverksamhet eller haft driftsansvar för någon enhet inom apoteksområdet. Givetvis kan erfarenhet från andra länder även åberopas och ligga till grund för Läkemedelsverkets bedömning. Skrivningen i 4 andra stycket angående goda kunskaper om krav hänförliga till verksamhet vid öppenvårdsapotek och läkemedelshantering avser bland annat de lagar, förordningar och föreskrifter som styr dessa verksamheter. Beroende på verksamheten omfattas den av olika lagar, förordningar och föreskrifter. De områden Läkemedelsverket har tillsyn över regleras huvudsakligen i lagen (2009:366) om handel med läkemedel samt läkemedelslagen (1992:859) och därtill hörande förordningar och föreskrifter, se vidare Läkemedelsverkets webbplats: Sektion fyra i Svensk Läkemedelsstandard (SLS) innehåller även sådant som kan vara av intresse 1 Se 3 om personal vid öppenvårdsapoteket. 2 Se 3 sista stycket.

4 för apoteksverksamhet. Vidare är en god kännedom om relevanta GXP-dokument, relevanta standarder och vägledande dokument av vikt. Tillståndsinnehavaren ska utse en läkemedelsansvarig för det aktuella apoteket. Anmälan om vem som ska vara läkemedelsansvarig görs i samband med ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek eller genom en anmälan i enlighet med 19 i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek. I 19 framgår att Sådana väsentliga förändringar som avses i 2 kap. 10 lagen om handel med läkemedel ska om möjligt anmälas till Läkemedelsverket senast två månader innan ändringen vidtas. Detta innebär att ett byte av läkemedelsansvarig i normalfallet ska anmälas till Läkemedelsverket senast två månader i förväg. En sådan anmälan kan göras på därför avsett formulär på Läkemedelsverkets webbplats: Det framgår av 7 att om den läkemedelsansvarige är frånvarande en längre tid ska denne ersättas av annan person och detta ska meddelas Läkemedelsverket. Med längre tids frånvaro avses här en frånvaro som överstiger en termin. Anmälan om ersättare för läkemedelsansvarig ska meddelas Läkemedelsverket som en anmälan om förändring. Mer information finns på Läkemedelsverkets webbplats, Vid kortare frånvaro behöver Läkemedelsverket inte informeras om vem som ersätter den läkemedelsansvarige. Det åligger tillståndsinnehavaren att tillse att den läkemedelsansvarige har möjlighet att utföra de uppgifter som är ålagda denne 3. Därav följer att tillståndsinnehavaren ska tillse att den läkemedelsansvarige får tillräckligt med tid och andra resurser att förfoga över för att hantera sina uppgifter. Detta kan till exempel innebära att den läkemedelsansvarige på ett visst öppenvårdsapotek kan behöva närvara i högre utsträckning, upp till heltid. I den läkemedelsansvariges ansvar ingår att övervaka kvaliteten på verksamheten vid öppenvårdsapoteket. Detta innebär bland annat ansvaret för egenkontrollprogrammet samt löpande egeninspektioner som ingår i egenkontrollen. Egenkontrollen beskrivs mer i detalj i senare avsnittet i denna vägledning. Däremot är det, som beskrivits ovan, tillståndsinnehavarens ansvar att tillhandahålla de resurser som krävs för arbetet med detta. Det ingår därutöver i den läkemedelsansvariges uppgifter att rapportera allvarliga brister och avvikelser till Läkemedelsverket 4. Se även avsnittet om avvikelser och brister. De uppgifter och det ansvar som ingår i läkemedelsansvariges roll vid ett öppenvårdsapotek kan inte delas av flera personer/funktioner, utan ska handhas av en person. Liksom för annan personal ska den läkemedelsansvariges närvaro finnas dokumenterad 5. Närvaron kan dokumenteras tillsammans med dokumentation om den övriga personalens närvaro. Ansvarsbeskrivningar, 8 På öppenvårdsapoteket ska det finnas ansvarsbeskrivningar för den läkemedelsansvarige, personer med chefsbefattningar samt de personer som har ett särskilt ansvar 6. Detta ansvar bör också framgå i en sammanfattande ansvarsfördelning. Medarbetare som inte innehar något specifikt ansvar, utöver det som ingår i de dagliga arbetsuppgifterna, behöver inte ha en ansvarsbeskrivning. Ansvarsbeskrivningen bör beskriva vad ansvaret omfattar, samt vad det innebär. Både den som har tagit på sig ansvaret och tillståndsinnehavaren eller dennes företrädare på det enskilda 3 Se 5 om den läkemedelsansvarige. 4 Se 2 kap 7 i lagen (2009:366) om handel med läkemedel, om den läkemedelsansvarige. 5 Se 5 om den läkemedelsansvarige. 6 Se 8 om ansvarsbeskrivningar.

5 öppenvårdsapoteket bör underteckna ansvarsbeskrivningen. Exempel på ansvarsområden som kan förekomma i en sammanfattande ansvarsfördelning är kontroll av hanteringen av narkotiska läkemedel, hanteringen av brister, hanteringen av lager och sortiment, kontroll av förvaringsbetingelser, hantering av returer m.m. Lokaler och utrustning, 9-11 I öppenvårdsapotekets lokaler ingår alla de lokaler där öppenvårdsapotekets verksamhet bedrivs, det vill säga även lagerplatser där varor förvaras och arkiveringsutrymmen. I de fall verksamheten av något skäl är delad, så att exempelvis delar av receptexpeditionen sker i andra lokaler än i den fysiska butikslokalen, ingår även dessa som en del av öppenvårdsapotekets lokaler. Utrustning som ingår i verksamheten kan vara av olika slag 7. De IT-system som används på öppenvårdsapoteket är vitala för verksamheten, framför allt de system som används vid receptexpedition är kritiska för patientsäkerheten. För att leva upp till de krav som ställs på utrustningen i 9-10 ska samtliga IT-system vara validerade. Dokumentation över denna validering ska finnas tillgänglig för inspektion. Det ska finnas en systembeskrivning över ITsystemen som lämpligen innehåller information om vilka system som finns, hur dessa system är kopplade till varandra samt hur koppling och överföring av uppgifter sker till Apotekens Service Aktiebolag. Övrig utrustning som kan finnas på öppenvårdsapotek kan vara av många olika slag. Bland annat behöver apoteket vara utrustat med kyl- och i vissa fall frysförvaringsmöjligheter för att kunna förvara de läkemedel som efterfrågas av konsument. För att kontrollera förvaringsbetingelser behöver det finnas kalibrerade termometrar, vilka också är en del av utrustningen. Säkerhet ska beaktas i all hantering av läkemedel och lokalerna ska därför medge en säker hantering 8. Detta innebär bland annat att vissa läkemedel, till exempel vissa narkotiska läkemedel, kan behöva förvaras inlåsta vid varje tidpunkt och att det finns beredskap för oförutsedda situationer, såsom brand eller rån. Alla öppenvårdsapotekets lokaler ska vara försedda med lås och larm. Om annan verksamhet bedrivs i anslutning till öppenvårdsapotekets lokaler, måste avgränsning med lås och larm finnas mellan dessa verksamheter om öppettiderna inte sammanfaller. Rengöring och underhåll av lokaler ska ske regelbundet för att förhindra att läkemedlens kvalitet påverkas 9. Om annan verksamhet bedrivs i anslutning till öppenvårdsapoteket bör tydlig avgränsning finnas till denna. För konsumenten ska det tydligt framgå vilka som är öppenvårdsapotekets lokaler och var annan verksamhet tar vid. Med annan verksamhet avses verksamhet som inte är apoteksverksamhet. Detta innebär med andra ord att exempelvis ett sjukhusapotek och ett öppenvårdsapotek kan dela lokaler utan att det däremellan finns tydliga, fysiska avgränsningar. Lokalerna och utrustningen ska tillsammans med hanteringsrutiner medge en så säker hantering att narkotiska läkemedel inte kan komma på avvägar. Grunden för säkerheten är att narkotiska läkemedel förvaras och hanteras i utrymmen som endast är tillgängliga för de i personalen som måste ha tillgång till läkemedlen. 7 Se 9 om utrustningen i verksamheten. 8 Se 10 om lokalernas utformning. 9 Se 10 om lokalernas utformning.

6 Öppenvårdsapotekets lokaler ska vara tillgängliga för allmänheten. Föreskrifter om hur lokaler ska utformas för detta ändamål återfinns i plan- och bygglagen (1987:10), i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. samt i Boverkets byggregler. I de fall distanshandel är den enda verksamhet som bedrivs och konsument inte kommer att ha tillträde till lokalerna gäller inte dessa krav. Utrymmen med särskilda krav I lokalen ska finnas en särskild plats för beredning av antibiotika 10. Antibiotikaberednings-platsen ska placeras avskilt för att möjliggöra ostört arbete och minska risken för att damm från antibiotikan sprids i lokalen. Av hygienmässiga skäl, samt för att förhindra risk för sensibilisering, är det lämpligt att det i anslutning till beredningsplatsen finns tillgång till rinnande vatten för handtvätt och rengöring. Lokalerna ska medge en säker hantering av läkemedel för att minimera risken för fel. Detta innebär exempelvis att det ska finnas ett utrymme där läkemedel kan färdigställas i en ostörd miljö. Ett ostört utrymme kan antingen innebära ett eget rum eller att det finns en del av lokalen som kan användas för detta ändamål. Till detta utrymme ska konsumenter inte ha tillträde och personalen ska inte heller störas av konsumenter eller medarbetare på annat sätt. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framgår av 2 a 3 följande: Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Konsumenten ska därmed ges möjlighet att få information och rådgivning samt diskutera känsliga frågor, utan att obehöriga kan ta del av samtalet, vilket innebär att platser för receptexpedition och rådgivning om receptfria läkemedel ska vara anpassade för detta. Arkiv, 12 Det är viktigt att dokumentation som arkiveras är läsbar under hela arkiveringstiden. Därav följer att dokumentationen ska skyddas från bland annat brand, vatten och obehörigt tillträde. Dokumentationen kan även förvaras elektroniskt. Samma krav på säkerhet för dokumentationen gäller som när det arkiveras fysiskt. All dokumentation måste kunna återupprättas under arkiveringstiden, även om mjukvara uppdaterats eller bytts ut. Förvaring och hantering, Mottagande av leveranser På öppenvårdsapoteket ska man tillse att de varor som tas emot från leverantör överensstämmer med gjord beställning samt att dessa varor är kuranta, det vill säga inte har synliga fel. Det bör tillses att levererade varor tas om hand så snart som möjligt och att dessa förvaras skyddade från väder och vind till dess de tagits om hand. Det ska säkerställas att läkemedel och teknisk sprit endast köps in från aktörer som har rätt att bedriva sådan handel. Vid köp av narkotiska läkemedel måste man dessutom kontrollera att leverantören har import-, tillverknings- eller handelstillstånd utfärdat med stöd av lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. Om mottagningskontroll visar att leverans av narkotika inte överensstämmer med beställning ska kontakt omedelbart tas med leverantörer för utredning av orsaken till avvikelsen. 10 Se 5 kap. 9 Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

7 När läkemedel som kräver särskild förvaring tas emot på öppenvårdsapoteket ska dessa hanteras utifrån den förvaring som krävs för just dessa läkemedel. De varor som kräver särskild förvaring är bland annat läkemedel som ska förvaras under kylbetingelser (+2 C-+8 C) och frysbetingelser (<- 15 C), teknisk sprit samt narkotiska läkemedel 11. Vid leverans av narkotiska läkemedel ska dessa omgående tas omhand om inte helt säker tillfällig förvaring ordnats för levererade läkemedel. Läkemedel som inte kräver särskilda förvaringsbetingelser ska förvaras i rumstemperatur, vilket anses omfatta temperaturer mellan C. Dokumentation innehållande uppgift om sats-/batchnummer på levererade läkemedel kan med fördel upprättas på öppenvårdsapoteket då det underlättar spårbarhet för läkemedlen. Detta är dock inte något krav. Förvaring av läkemedel Narkotiska läkemedel ska inte förvars i större mängd än vad som är nödvändigt för verksamheten. Förvaringsutrymmen ska normalt ha skalskydd och larm så att försök till otillåtet intrång förhindras. I de fall förvaring i sådant utrymme medför stora hinder i det dagliga arbetet kan mer öppen förvaring accepteras om detta kompletterats med noggrant övervägda och införda hanteringsrutiner. Exempel på mer öppen förvaring, som till viss del försvårar för obehöriga att hitta eller komma åt narkotiska läkemedel, kan vara säkerhetsskåp placerat i apotekets försäljningsdel eller så kallat flytande lager. Säkerhetsnivån på förvaring får inte vara lägre för narkotiska läkemedel som dragits in, reklamerats, ska kasseras, destrueras eller returneras. Ytterligare information om förvaring och hantering av narkotika återfinns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:11) om kontroll av narkotika. Särskilda förvaringsanvisningar finns angivna på läkemedlens förpackningar. Mer detaljerade anvisningar går att finna i läkemedlets produktresumé, vilken återfinns på Läkemedelsverkets webbplats, Förvaringsbetingelser ska övervakas och dokumenteras. Detta innebär således att temperaturer ska kontrolleras i alla utrymmen där läkemedel förvaras, både i kyl- och frysförvaring samt förvaring i rumstemperatur. Likaså bör det regelbundet utvärderas att förvaringen av narkotika sker på ett säkert sätt. När temperaturer ska övervakas är det av stor vikt att man utvärderar var i lokalerna termometrar bör placeras. Temperaturen bör avläsas där läkemedlen förvaras med hjälp av ändamålsenliga termometrar som regelbundet kalibreras. Även de utrymmen där färdiga läkemedel för kund förvaras ska monitoreras, liksom andra lagerplatser för läkemedel, som exempelvis så kallat tunglager, varuceller och självval i butikslokalen m.m. Att läkemedel som ska kasseras, destrueras eller returneras inte ska förvaras tillsammans med andra läkemedel 12 innebär att dessa läkemedel ska förvaras på särskild plats för att inte förväxlas med annat läkemedel i något led av den ordinarie hanteringen av läkemedel. Vissa receptfria läkemedel kan exponeras direkt till konsument, i så kallat självval. Detta kräver dock att personal finns tillgänglig för konsumenterna för rådgivning och information, och att varorna finns under direkt uppsikt av personal. För att möjliggöra rådgivning och mer ändamålsenlig läkemedelsansvändning finns det ett stort värde i att ha personal tillgänglig i 11 Se Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika. 12 Se 15 om förvaring av läkemedel.

8 anslutning till försäljningen av produkterna för frågor från konsument. Personalen ska då givetvis ha tillräcklig kompetens för denna uppgift, se 2 kap 6 11 lagen (2009: 366) om handel med läkemedel. Principer som särskilt bör beaktas vid val av läkemedel i självval: Läkemedlet bör ha indikationer, där kunden själv ska kunna diagnosticera sjukdomen (alternativt själv kunna känna igen symtomen efter det att förskrivaren fastställt diagnosen) och kunna bedöma behandlingsresultatet. Läkemedlet bör ha en förpackningsstorlek anpassad för lämplig tidsperiod vid självmedicinering, med andra ord ej förpackningar som innehåller mer än en behandlingsomgång. Undantag kan dock göras för vid-behovs-produkter. Då receptbelagda läkemedel övergår från att vara receptbelagda till att bli receptfria, bör läkemedlet den första tiden förvaras bakom disk. Tidsperiodens längd varierar av naturliga skäl från produkt till produkt. Reklamationer, indragningar och annat återlämnande av läkemedel, Öppenvårdsapotek ska ta emot reklamationer avseende läkemedel, oavsett om det aktuella öppenvårdsapoteket har sålt läkemedlet eller inte 13. För eventuell ekonomisk ersättning eller ersättningsprodukt till konsument för reklamerat läkemedel gäller köprättsliga regler. Alla reklamationer som inte enbart härrör från apotekets egen hantering ska rapporteras till den som innehar godkännandet för försäljning av den aktuella produkten, eller dennes ombud, så att denne får kännedom om alla upptäckta kvalitetsbrister hos läkemedlen. Uppgift om namn och adress till innehavaren av försäljningsgodkännandet återfinns tryckt på det aktuella läkemedlets förpackning, i dess bipacksedel eller produktresumé (de båda senare återfinns på Läkemedelsverkets webbplats). Vid en reklamation är det viktigt att snarast möjligt meddela innehavaren av godkännandet för försäljning eller dennes ombud om reklamationen och ange anledningen till denna, dvs. reklamationsorsak. Mer information om reklamationer kommer att finnas på så snart webbplatsen lanserats. En reklamation kan även avse apotekets egen hantering av produkten. Denna form av reklamation behöver inte rapporteras som för produkter, men ska dokumenteras och delges läkemedelsansvarig. Vid en indragning kontaktas öppenvårdsapoteket av innehavaren av försäljningsgodkännandet eller dennes ombud, eller av den levererande partihandlaren och instrueras om hur det indragna läkemedlet ska hanteras. Vid indragningar av läkemedel ska öppenvårdsapoteket skyndsamt tillse att dessa läkemedel tas om hand på lämpligt sätt. En indragning ska effektueras så snart som möjligt under öppenvårdsapotekets ordinarie öppethållande. Notera särskilt att även läkemedel som kommit från leverantör men inte placerats på sin lagerplats, läkemedel som färdigställts för viss kund för senare avhämtning samt dosdispenserade läkemedel kan beröras och att även dessa läkemedel ska tas om hand enligt instruktion för indragningen. I vissa fall kan även läkemedel som har lämnats ut till konsument omfattas av en indragning. I dessa fall har öppenvårdsapoteket skyldighet att ta emot läkemedlet från konsumenten, oavsett om man sålt läkemedlet till konsumenten eller inte, samt hantera dessa läkemedel på motsvarande sätt som vid övriga indragningar. 13 Se 18 om reklamationer.

9 Indragna läkemedel ska förvaras så att de inte riskerar att förväxlas med läkemedel som får säljas. Av indragningen framgår hur varan ska hanteras efter indragningen och exempelvis om den ska destrueras eller sändas åter till leverantör. Denna instruktion ska följas av öppenvårdsapoteket. Dokumentation ska upprättas över reklamationer och över indragningar 14. Dokumentation avseende reklamationer bör innehålla uppgifter om läkemedel, reklamationsorsak, kontaktuppgifter till konsumenten om denne önskar återkoppling om läkemedlet, datum och uppgifter om mottagande personal. Dokumentation om indragningar bör innefatta uppgifter om hur många förpackningar som finns hos apoteket, vilka åtgärder som vidtagits samt datum och uppgifter om ansvarig personal. Läkemedel som reklamerats ska förvaras på en särskilt avsedd plats till dess innehavaren av försäljningsgodkännandet meddelar hur det vidare ska hanteras. Det är angeläget att öppenvårdsapoteket, vid reklamationer, behåller läkemedlet i åtminstone fyra veckor efter reklamationen, för den händelse innehavaren av försäljningsgodkännandet eller dennes ombud begär att få in läkemedlet för vidare analys. Observera att även Läkemedelsverket kan begära att få ta del av reklamerat läkemedel. Öppenvårdsapoteken ska lämna information till allmänheten/konsumenter om varför och hur läkemedel ska lämnas in för kassation. Hur detta informationsansvar ska tillgodoses ska sammanfattas i en instruktion som även redogör för hur öppenvårdsapoteket ska ta omhand det läkemedelsavfall som lämnas in och som uppkommer i övrigt inom den egna verksamheten. Information kan ges både skriftligt och muntligt. Det anges i propositionen: Den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel bör ta emot kasserade läkemedel från allmänheten, med undantag för läkemedel som utgör farligt avfall, och transportera bort dem (propositionen s.126). Egenkontroll, Egenkontrollen ska ses som ett verktyg för kvalitetssäkring av den egna verksamheten (se proposition sid 125). Den ska ses som ett komplement till den tillsyn som bedrivs av Läkemedelsverket. Liksom för övriga delar av verksamheten är det tillståndsinnehavaren som har ansvar för att kraven som ställs i regelverken uppfylls. Det är dock den läkemedelsansvariges uppgift se till att det finns ett färdigställt egenkontrollprogram samt att egeninspektionerna genomförs inom ramen för egenkontrollen. Som en del av egenkontrollen ska egeninspektion genomföras minst en gång per år. Denna kan utföras av någon inom den egna verksamheten, till exempel den läkemedelsansvarige. Vid egeninspektionen ska egenkontrollprogrammet gås igenom för att tillse att verksamheten efterlever det som anges i programmet respektive om programmet behöver uppdateras. Resultatet av en egeninspektion ska dokumenteras. Åtgärder ska vidtas för att tillse att upptäckta brister och tillkortakommanden avhjälps. Vidtagna åtgärder ska dokumenteras och berörd personal ska informeras. Det ska upprättas en instruktion för hur egeninspektionerna ska genomföras 15. Avvikelser och brister Avvikelser och brister i läkemedelshanteringen och läkemedelsförsörjningen ska dokumenteras 16. Med avvikelser och brister i läkemedelshanteringen avses till exempel felexpeditioner, incidenter 14 Se 27 om dokumentation av åtgärder vid reklamationer och indragningar. 15 Se 21 om egenkontrollen. 16 Se 22 om avvikelser och brister.

10 och felaktig egenvårdsrådgivning. Med incident menas i detta sammanhang exempelvis en avvikelse som skulle ha resulterat i en felexpedition, men där felet har upptäckts och åtgärdats innan utlämnandet till konsument. Med brister i läkemedelsförsörjningen avses de tillfällen när läkemedel inte finns att tillgå. De avvikelser och brister som har uppstått eller riskerat att uppstå i verksamheten och som är av allvarlig art ska av den läkemedelsansvarige rapporteras till Läkemedelsverket enligt anvisningar som finns på Läkemedelsverkets webbplats. Se propositionen s.422. Varje avvikelse och brist, samt åtgärder vidtagna med anledning av dessa, ska dokumenteras. Vid en avvikelse eller brist i hantering eller läkemedelsförsörjningen bör man först utreda vad som har hänt och vilken påföljd detta har haft. Åtgärder ska vidtas, dels för att lösa den akuta situationen och dels för att förebygga att liknande situationer uppstår i framtiden. En instruktion för hur man hanterar avvikelser och brister samt hur man följer upp dessa kan vara till hjälp för verksamheten. En sammanställning och kortfattad analys av funna avvikelser och brister bör göras regelbundet. På detta sätt kan trender upptäckas och felkällor hittas och därmed kan förebyggande åtgärder vidtas. Den läkemedelsansvarige kan med fördel ansvara för denna uppgift. Egenkontrollprogram, Inom ramen för den egenkontroll som åsyftas i 2 kap. 6 8 lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska det på öppenvårdsapoteket finnas ett egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram avses innefatta detsamma som ett kvalitetssystem för verksamheten och ska innehålla alla de instruktioner som styr öppenvårdsapotekets verksamhet. Därav följer med nödvändighet att personalen är väl förtrogen med de instruktioner som styr just deras arbetsuppgifter. På öppenvårdsapoteket ska de krav som ställs i punkterna 1-11 i 2 kap. 6 i lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska uppfyllas vid verksamhetens bedrivande. Se vidare propositionen, kapitel 7, för mer information om vad regeringen åsyftar med varje enskilt krav. Egenkontrollprogrammet ska säkerställa att samtliga dessa krav och andra krav som ställs på verksamheten är uppfyllda. Egenkontrollprogrammet ska regelbundet revideras för att säkerställa att det motsvarar de krav som ställs i tillämpliga regelverk. Egenkontrollprogrammet ska innehålla instruktioner enligt 25-26, men instruktioner utöver dessa kan med fördel också ingå. Vilka instruktioner som kan behövas beror på hur verksamheten ser ut och vad man utför på det aktuella apoteket. I till exempel en apotekskedja eller apoteksorganisation kan ett gemensamt egenkontrollprogram utarbetas under förutsättning att egenkontrollprogrammet därefter anpassas till det enskilda öppenvårdsapotekets förutsättningar. Specifika krav på egenkontrollprogrammet I 26 beskrivs ytterligare de instruktioner, planer och beskrivningar som ska finnas i öppenvårdsapoteket egenkontrollprogram. Instruktionerna ska i övrigt leva upp till de krav som beskrivits ovan. Krav på information och rådgivning till konsument har fastställts i 2 kap lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Här återfinns krav på att information och rådgivning ska vara individuell

11 och producentoberoende vad gäller läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård. Lagen fastslår att denna information och rådgivning endast får lämnas av personal som har tillräcklig kompetens för detta, vilket bör tas i beaktande när kompetensutveckling planeras och genomförs på öppenvårdsapoteken. Krav på information och rådgivning i samband med receptexpedition återfinns även i 22 i läkemedelslagen (1992:859) och i Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Väl genomtänkta instruktioner som bygger på riskvärdering och som omfattar all förvaring och hantering, från inköp till försäljning eller destruktion, är nödvändigt för att förebygga olovlig befattning med narkotiska läkemedel. Instruktioner för kontroller, till exempel tillräckligt frekventa lagerkontroller, och åtgärder vid uppkomna brister är också av särskild vikt för narkotiska läkemedel. Om hanteringen omfattar transporter mellan olika lokaler måste även detta ingå i riskvärderingen och instruktioner utarbetas. För mer information om kraven som ställs på hanteringen av narkotiska läkemedel, se Läkemedelsverkets föreskrifter (1997:11) om kontroll av narkotika. För det fall verksamheten avser att innefatta manuell dosdispensering, ska det finnas instruktioner för hur detta ska utföras. Manuell dosdispensering regleras delvis i Svensk Läkemedelsstandard, och även till viss del i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:17) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Det krävs en instruktion för hur verksamheten ska bedrivas i de fall IT-stödet för verksamheten skulle sättas ur funktion. Denna instruktion bör innehålla rutiner för hur man ska gå tillväga om hela IT-systemet är ur funktion respektive om endast delar av systemet fallerar. Exempel på när delar av systemet fallerar är när överföring till Apotekens Service Aktiebolag inte är möjlig eller elektroniskt sparade recept inte är tillgängliga. Instruktioner ska finnas som beskriver hur läkemedel som ska returneras från apoteket av annan orsak, såsom exempelvis passerat hållbarhetsdatum, ska hanteras 17. Det kan finnas en fördel i att ha en instruktion för hur läkemedel som returneras från konsument och som inte är en reklamation eller indragning, ska hanteras. Dokumentation, I står beskrivet vilken dokumentation som ska finnas på apoteket och vilken dokumentation som ska arkiveras. I vägledningen har andra avsnitt tidigare beskrivit hur dokumentation som ska arkiveras ska hanteras. Detta innebär i praktiken att dokumentation kan förvaras på apoteket eller i arkiv, men ska skyndsamt kunna skaffas fram vid tillsyn. Det kan vara lämpligt för verksamheten att dokumentationen som avses i 28 finns tillgänglig på öppenvårdsapoteket. Verksamhetens upphörande, 30 I det fall verksamheten upphör ska detta anmälas till Läkemedelsverket minst två månader i förväg. Om verksamheten upphör är det av stor vikt att öppenvårdsapotekets dokumentation arkiveras på lämpligt sätt även framledes. 17 Se 26 8 b om kassation och returer.

12 Länkar och mer information Lagtexter går att hitta via Referens har i texten gjorts till lagen (2009:366) om handel med läkemedel och till läkemedelslagen (1992:859), lagen (1992:860) om kontroll av narkotika samt till förordningen (2009:659) om handel med läkemedel. I föreskriften refereras även till lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m., till lagen (1992:860) om kontroll av narkotika och till apoteksdatalagen (2009:367). För mer information om arkivering och arkivutrymmen hänvisas till Proposition 2008/09:145 Omregleringen av apoteksmarknaden går att hitta via regeringens webbplats: Hos Socialstyrelsen finns regelverk rörande hälso- och sjukvården, bland annat föreskrifter rörande läkemedelshantering i sjukvården. Besök Boverkets webbplats för information om bygglagstiftning och Boverkets byggregler, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har information om läkemedelsförmåner m.m., Hos Apotekens Service Aktiebolag finns information om elektronisk överföring av uppgifter m.m., Kontakta Datainspektion för information om hantering av personuppgifter m.m.,

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (version 3, oktober 2013) Dnr. 3.2-2013-094443 Postadress/Postal address:

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 2, februari 2014) Dnr. 3.2-2014-007682 Postadress/Postal

Läs mer

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc.

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc. Egenkontrollprogram handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel LVFS 2009:20

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 279 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja Regelverk för

Läs mer

Handel med vissa receptfria läkemedel

Handel med vissa receptfria läkemedel Handel med vissa receptfria läkemedel Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel; för verksamhetsutövare (version 4, februari 2015) Postadress/Postal

Läs mer

Partihandel med läkemedel

Partihandel med läkemedel Partihandel med läkemedel Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter om partihandel (LVFS 2014:8) version 1 2014-06-25 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln?

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Matilda Holst, LIF 2015-06-02 (Receptfritt en klass för sig) ARI historik LIF bildade Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar 1978

Läs mer

God apotekssed i Sverige (GPP)

God apotekssed i Sverige (GPP) ! sidan 1 av 7 God apotekssed i Sverige (GPP) Oktober 2011 Introduktion All apoteksverksamhet ska bedrivas med god kvalitet. Good Pharmacy Practice, GPP, ger internationella riktlinjer för apotekens kvalitetsarbete.

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-017739 Innehåll Inledning... 3 Område: GMP Sjukvård... 4 Förutsättningar... 4 Fokusområden 2014... 5 Genomförande av tillsynen...

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel

Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel Information från September 2009 Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer nikotinläkemedel ska ha ett egenkontrollprogram enligt

Läs mer

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden?

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24 Detta dokument syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Sprutor och kanyler Dnr: 6.8-2014-018890 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden

Omreglering av apoteksmarknaden Lagrådsremissen Omreglering av apoteksmarknaden En sammanfattning 1. Inledning Den 8 december överlämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag om en omreglering av apoteksmarknaden. Lagrådet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Omreglering av apoteksmarknaden Enligt en

Läs mer

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara

Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET Box 22520 [Fleminggatan 7], 104 22 Stockholm Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, registrator@tlv.se,

Läs mer

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Maria Ingevaldsson, läkemedelsinspektör Bengt Persson, farmaceutisk utredare SFNM:s vårmöte 2013-05-16, Kalmar 1 En statlig, i huvudsak avgiftsfinansierad, myndighet

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag 1 (1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vår beteckning Diarie nr 1100/2009 Solna 2009-05-20 Enligt sändlista Remiss Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (version 2, november

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel; LVFS 2009:6 Utkom

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-01. Nikotinläkemedel i handeln

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-01. Nikotinläkemedel i handeln 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-01 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Nikotinläkemedel i handeln Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Apoteksombud Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Läkemedelsavdelningen Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Frågor 1. När är det planerat att överflyttning (migrering) till ny dosleverantör sker? 2. Kommer man åt dosrecepten under överflyttningsperioden?

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson 1 Definitioner Apotek: Enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning Farmaceut: Apotekare eller receptarie Recept:

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Juridik och informationssäkerhet

Juridik och informationssäkerhet 2 KAPITEL Juridik och informationssäkerhet Sammanfattning Information som hanteras i socialtjänstens hemtjänstverksamhet (hemtjänst) och i kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) innehåller känsliga

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1333-2009 City Dental i Stockholm AB Box 16156 111 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Läkemedelsverkets beslut den 2 januari 2013 i ärende nr 585:2012/515694, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Läkemedelsverkets beslut den 2 januari 2013 i ärende nr 585:2012/515694, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (2) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^PlA/T JLHJ1V1 Mål nr 329-13 Avdelning 6 2013-03-18 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Kristina Lagerström Sveriges Television AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Läkemedelsverkets

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2014-09-11 Landstingsstyrelsen Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 1. Målet för hälso- och sjukvården 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 5/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2008-02-25 1161-2007 Apoteket AB 118 81Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionen konstaterar följande. Apoteket AB (Apoteket) saknar rutiner för systematiska

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2002:2) om receptfria läkemedel

Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2002:2) om receptfria läkemedel 1 (5) Enligt sändlista REMISS Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2002:2) om receptfria läkemedel Läkemedelsförmånsnämnden översänder härmed förslag till föreskrifter om receptfria läkemedel.

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 570-2013 Socialnämnden Bollnäs kommun 821 80 Bollnäs Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut Socialnämnden,

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd delrapport oktober 2014 2 (15) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Apoteksombud. Rapport från Läkemedelsverket 2014-04-29

Apoteksombud. Rapport från Läkemedelsverket 2014-04-29 Apoteksombud Rapport från Läkemedelsverket 2014-04-29 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer